To a tamne (29.01.20)

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Z oficialnym protestom je so italske knježerstwo pola němskeho knježerstwa hóršiło, dokelž dyrbješe ministerski prezident Giuseppe Conte na skupinskim wobrazu wobdźělnikow konferency wo Libyskej w Berlinje w druhim rynku stać. „To bě zmylk němskeho protokola“, rjekny Conte wčera w italskej telewiziji. We wideju je widźeć, kak italski premier za městnom w prědnim rynku pyta, skónčnje pak dyrbi do druheho.

Wosrjedź kuchnje stejo wostało je awto w Eifeli, po tym zo bě murju domskeho přerazyło. 64lětny bě na nahłej dróze po puću a chcyše naprawo wotbočić. Z dotal njeznateje přičiny pak jědźeše runje dale, přełama płót, zjědźe do murje, přerazy ju a wosta w kuchni stejo. 69lětny wobsedźer domu, kiž tam runje w kuchni kofej warješe, so na zbožo jenož­ na noze zrani.

To a tamne (28.01.20)

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Po 55 lětach je 73lětna Američanka piwowy karan sławnemu Mnichowskemu hosćencej Hofbräuhaus wróćo pósłała, kotryž bě tam 1965 pokradnyła. W připołoženym lisće wona padustwo wuraznje wobžaruje. „Tehdy běch dźiwja, hruba a lochkomyslna“, Celeste ze zwjazkoweho stata Maryland rukopisnje rozłožuje. Što drje je ju nětko pohnuło karan wróćo pósłać, w Mnichowje njewědźa. Starušku chcedźa na darmotne piwo přeprosyć.

Zwada mjez jědnaćelětnymaj hólcom a holcu je w Duisburgu ma­sowu bijeńcu mjez dorosćenymi wuskutkowała. Přiwuzni dźěći běchu na dróhu chwatali, zo bychu zwadu rozrisali. Po werbalnych ranjenjach počachu so storkać a skónčnje do so bić. Samo retl a nóž su wužiwali, tak zo dyrbještaj dwaj mužej zranjenaj do chorownje. Wobsadki wosom policajskich awtow móžachu rozkoru skónčić.

To a tamne (27.01.20)

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

Z wosebitej kanonu su wčera hodowne štomy přez Kaselske Friedrichowe naměsto třěleli. Bě to dźěl wuměłskeje instalacije Leona de Bruijne. Nižozemski wuměłc wěnuje so we wustajeńcach stajnje zaso na žortne wašnje „zaničowanskemu potencialej“ swojich kinetiskich mašinow. „Kanona hodownych štomow“ so tuž wulkotnje do toho wobłuka hodźi, wón přeradźi. Kanona móže jědle a šmrěki hač do 60 metrow daloko třěleć.

Přemučny a přepjany bě šofer wosoboweho awta před hosćencom za spěšnojědźe w Geseke pola Paderborna: Jako chcyše sobudźěłaćer hosćenca skazanku při woknje přijimować, muž za wodźidłom awta spaše. Jako bě jědź krótko po tym spřihotowana, bě sej tón znowa wusnył. Přiwołana policija wšak zwěsći na to porjadnu alkoholowu „chorhojčku“ a je šoferej nablaku jězbnu dowolnosć sćazała.

To a tamne (24.01.20)

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

Wosebje swědomity hólčec je swoju mać w Rostocku porjadnje nastróžił. Kaž policija zdźěli, bě mać zastojnikow w 2.30 hodź. informowała, zo je 13lětny syn ze šulskej tobołu preč. Pachoł bě papjerku z informaciju zawostajił, zo je hižo po puću do šule. W Rostocku běchu wčera wot ranja w třoch warnowanske stawki připowědźene. Hólc so tuž boješe, zo dypkownje do něšto kilometrow zda­leneje šule njepřińdźe. Wokoło sedmich sekretarka wottam zdźěli, zo je hólc doběžał.

Dospołnje bjez muži wostanje lětuša jury­ wubědźowanja rjanolinkow „Miss Germany“ we wólnočasnym parku Rust, kaž organizatorojo zdźěleja. Woni wotpowěduja tak swojemu nowemu narokej: Hódnoćić nochcedźa jenož wonkowny wobraz kandidatkow, ale tež jich woso­binu, charakter a žiwjensku stawiznu. Dobyćerku wuzwola 15. februara.

To a tamne (23.01.20)

Donnerstag, 23. Januar 2020 geschrieben von:

Lěni listonoš je w Japanskej listy doma składował, město toho zo by je roznošował. To bě jemu „přewulka dračina“, kaž 61lětny policistam wuzna. Zastojnicy běchu na wšě 24 000 posyłkow w domje listonoša­ njedaloko Tokija namakali. Prawdźepodobnje bě muž hižo wjele lět tak dźěłał. Hakle při internej kontroli so to nětko wukopa. Zamołwići pósta posyłki přiwšěm hišće roznošuja a so pola škodowanych zamołwjeja.

Z wosebitym infomobilom chcedźa w zwjazkowej stolicy wopytowarjow sławneje East-Side-Gallery, dźěla bywšeje Berlinskeje murje, wo stawiznach objekta informować. Dotal poskićachu jenož wodźenja. Nětko móža so něhdźe štyri miliony wopytowarjow, kotřiž kóžde lěto podłu murje chodźa, lěpje wobhonić. Załožba Berlinskeje murje, kotraž je wot lěta 2018 za East-Side-Gallery a za kubłanske dźěło wokoło historiskeje městnosće zamołwita, infomobil wobhospodarja.

To a tamne (22.01.20)

Mittwoch, 22. Januar 2020 geschrieben von:

Swojorazny Porsche zbudźa w Mnichowje diskusije. Sportowy wóz wupada mjenujcy na prěni napohlad kaž policajske awto. Hakle při dokładnišim wobhladanju widźiš, zo njejedna so wo słužbne jězdźidło, ale je jenož napodobnjene. Na motorowej­ hawbje a na durjach steji na neonomódrym pozadku „Police“. Mnichowska policija z awtom žadyn problem­ nima, dołhož njejstej „Polizei“ a bayerski wopon na nim widźeć.

Awto z Habole wućahnyła je wohnjowa wobora w sewjerobraniborskim Mildenbergu. 45lětny šofer bě swój Pkw na parkowanišću při přistawje wotstajił, bjeztoho zo by ručne borzdźidło přićahnył. Awto­ jědźeše po skłoninje dele, zjědźe do rěki a so skónčnje podnuri. Wohnjowa wobora skaza nurjakow a kran. Po hodźinach móžachu Pkw z rěki wućahnyć. Cyłkowna škoda njeje hišće znata.

To a tamne (21.01.20)

Dienstag, 21. Januar 2020 geschrieben von:

Zasrěbnjenje šofera za wodźidłom transportera je w Porynsko-Pfalcy někotre nje­zboža zawinowało. Na kóncu běchu sydom awtow a wabjenska tafla wobdźělenych a škoda 100 000 eurow načinjena. 37lětny bě so při jězbje zasrěbnył a kontrolu nad wodźidłom zhubił. Transporter zrazy do wabjenskeje tafle, kotraž padny na dwě awće. Jězdźidło wlečeše taflu za sobu a wobškodźi dalše awta. Policija pyta nětko za swědkami njewšědneho njezboža.

Wopity šofer je w Lipsku z awtom na wobchadnej kupje do ample zrazył. Spyta drje ćeknyć, policisća pak jeho dosa­hnychu. Test dycha wunjese 1,3 promile alkohola. Při dokładnišim přepruwowanju personalijow zastojnicy zwěsćichu, zo běchu 49lětnemu wodźerjej awta hižo před dnjemi jězbnu dowolnosć sćazali, po tym zo běchu jeho pjaneho za wodźi­dłom lepili.

To a tamne (20.01.20)

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Šěsć ponyjow nachwilnje zajała je policija we Werdauwje pola Zwickauwa. Zwěrjata běchu z pastwy ćeknyli a „zaměrnje do směra na policajsku stražu běželi“, kaž policija zdźěla. Jako běchu ponyje dwór rewěra docpěli, su zastojnicy jenož hišće wrota za nimi zawrěli. Konje wostachu w „aresće“, doniž wobsedźer njepřińdźe a je tam njewotewza.

Trjebany konopej je so pola noweho wobsedźerja w staće USA Michiganje jako přewšo drohotny wopokazał. Jako chcyše muž z dźowku chětro twjerde zawki wutřasć, namakaštaj wonaj w nich 43 000 dolarow (38 000 eurow). Wot wikowarja trjebanych meblow zhoništaj wonaj wo dotalnej wobsedźerce: Wnučka bě po smjerći swojeho dźěda stary konopej preč dała, bjeztoho zo by wo schowanych pjenjezach wědźała. Nowaj wobsedźerjej staj jej pjenjezy přewostajiłoj.

To a tamne (17.01.20)

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Z płatowymi měškami z Němskeje chcedźa w Awstralskej młodźatam pomhać, kotrež buchu při lěsnych wohenjach zranjene. Gertje Forlong zběra samošite měški, zo by je wuchowanskim stacijam za zwěrjata pósłała. 44lětna ma w Mühlheimje nad rěku Ruhr wobchod za płaty. Po jeje internetnej namołwje je so cyły rjad pomocnikow přizjewił a jej mjeztym wjace hač sto měškow pósłał.

Z twarožkom policajske awto wobškodźili su w Berlinje-Neuköllnje. Do toho běchu zastojnikow nócneje hary dla k bydlenju wołali. Po tym wuhladachu zastojnicy 20 centimetrow wulku wužłobinu na třěše awta a wotłamanu škričkowu antenu. Wjetši kruch twarožka ležeše pódla awta. Štó bě jón ze šesteho poschoda ćisnył, njemóžachu bohužel zwěsćić.

To a tamne (16.01.20)

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Za kompjuterom na čas zabył a k tomu hišće alarm zawinił je dźewjećlětny wopytowar­ wobchoda za elektroniku w Saarbrückenje. Hólc bě sej při kom­pjuteru hrajkał. Jako přistajeny po swjatoku swěcu hasny a alarmowy system zapiny,­ wudyri nadobo alarm. Hakle nětko­ jemu napadny, zo je hišće něchtó we wobchodźe.

Nuznik za psy maja wot najnowšeho na Helsinkskim lětanišću. Wobhospodarjer lětanišća Finavia je dwaj tajkej zarjadował. Tak reaguja na naprašowanja mnohich pasažěrow, hdźe móhli psy swoju nuzu wotbyć. „Wobłuki, w kotrychž móža štyrinohače na nuznik hić, su na sewjero­europskich lětanišćach hišće jara rědke“, rěčnica zdźěli. Přiwšěm njeje myslička cyle­ nowa: W Americe su tajke městnosće samo předpisane, zo móhli serwisowe psy pasažěrow, na přikład tajke, kotrež slepych přewodźeja, na nuznik hić.

Anzeige