To a tamne (07.05.21)

Freitag, 07. Mai 2021 geschrieben von:

Wulki šmjat na terasy zawostajiła je ­jałojca w Hamburgskim měšćanskim dźělu Billstedt. Do toho bě wona z dalšim howjadom z kilometer zdaleneje pastwy twochnyła. Te móžeše wobsedźer po­padnyć, tamne poda so do sydlišća Mümmelmannsberg. Wustróžana wobydlerka njemóžeše tomu zadźěwać, zo jałojca jeje terasu zapusći a kwětki roztepta. Skónčnje dowjezechu skoćo wróćo na pastwu.

Móšeń z 15 000 eurami je 69lětny na ławce w parku w bayerskim Straubingu namakał. Direktnje po tym wón namakanku na policajskej straži woteda. 60lětny wobsedźer bě pjenjezy na ławce zabył. Po tym zo bě to pytnył, so wón wróći. Móšeń pak bě hižo preč. Jako jemu pjenjezy na policajske straži wróćichu, bě wón chětro wolóženy. Hač je 69lětny někajke namakanske myto dóstał, njeje znate.

To a tamne (06.05.21)

Donnerstag, 06. Mai 2021 geschrieben von:

Na wšě dźewjeć dźěći porodźiła je žona z afriskeho Malija w marokkoskej klinice. Lěkarjo běchu ze sydom ćěšenkami ličili, su pak pjeć holčkow a štyrjoch hólčkow z maćerneho žiwota wurězali. Maćeri so derje dźe. Dźěći drje dyrbja hišće tři měsacy w chorowni wostać, dokelž njeje dotal jasne, hač wšitke přežiwja. Samodruhu žonu běchu kónc měrca do města ­Casablanca přiwjezli. Při porodźe bě 35 lěkarjow přitomnych.

Dwě wjewjerčce su wohnjowi wobornicy w Drježdźanach z dźesać metrow hłubokeho šachta wuchowali. Zwěrjatce běštej do šachta padnyłoj a njemóžeštej so samej wuswobodźić, kaž sobudźěłaćer energijoweho zastaraćela zdźěli. Wón bě wjewjerčce wuhladał a wobornikow wo pomoc wołał. Woni su zwěrjatce skónčnje z přikrywami popadnyli a na swobodu pušćili.

To a tamne (05.05.21)

Mittwoch, 05. Mai 2021 geschrieben von:

Model Würzburgskeje katedrale natwarił je muž w bayerskim Kitzingenje – a to z 2,5 milionami lego-klockow. 72lětny Reinhold Dukat je poł lěta wšědnje dźesać hodźin na nim dźěłał, tež njedźelu. Dohromady je to 1 800 dźěłowych hodźin. Planował bě Dukat swoje přede­wzaće cyłe lěto. Tak je stajnje zaso ke katedrali jězdźił a wšitke nadrobnosće dokumentował. Nastała je tři metry dołha a tři metry šěroka podobizna cyrkwje.

Dospołnje ze złoćanej foliju polěpjene sportowe awto je policija w Drježdźanach sćazała. Po měnjenju fachowcow njebě folije dla wobchadna wěstota hižo zaručena, dokelž móhli druzy šoferojo chětro slepjeni być. Nimo toho běchu wšitke wokna a swětłomjetaki z čornej foliju zakryte, štož je zakazane. 29lětny šofer dyrbi nětko kóšty wotwlečenja, posudka kaž tež pjenježnu pokutu płaćić.

To a tamne (04.05.21)

Dienstag, 04. Mai 2021 geschrieben von:

Partnerku za wosamoćeneho kołpja pytaja­ w městačku Holzgerlingen pola Stuttgarta. Za to su tam samo nawěšk wozjewili, byrnjež tón cyle chutnje měnjeny njebył, město zdźěli. Štyri lěta stary­ kołp Hänsel Jr. na haće parka zdawa so samotny być. Mjeztym maja wjacore naprašowanja ludźi. Njeznaći su w nocy na 1. meju najprjedy raz gumijoweho kołpja do wody sadźili.

Z wukazom zajeća pytaneho zasudźe­neho paducha je policija na awtodróze A 11 krótko po Berlinje lepiła. 45lětneho bě sudnistwo w Frankfurće nad Wódru loni padustwa we wosebje ćežkim padźe dla k 14 měsacam jastwa zasudźiło. Muž pak njebě jatbu nastupił. Tuž jeho wot toho časa pytachu. Wón bě zastojnikam nětko při wobchadnej kontroli napadnył. Zastojnicy dowjezechu muža do jastwa w braniborskim Wriezenje.

To a tamne (03.05.21)

Montag, 03. Mai 2021 geschrieben von:

Gigantisku hromadu tuka z kanalizacije wotstronić dyrbja w britiskim Birminghamje. Namakany kolos je tysac metrow dołhi a waži něhdźe 300 tonow, telko kaž 250 wosobowych awtow. Sobudźěłaćerjo měšćanskeho zawoda hižo z wotmachom dźěłaja a budu drje to hišće hač do junija. We Wulkej Britaniskej zas a zaso tajke „monstery“ namakaja, dokelž ludźo­ mjez druhim horcy tuk po fritě­rowanju do nuznika kidaja.

Namolowana cebrasmuha jako přechod za pěškow před busowym zastanišćom w Bonerathu pola Triera njesmě tam wostać.­ „Ideja wšak njeje špatna“, rjekny wjesnjanostka Gabriele Terres. Měry pak njewotpowěduja předpisam. Nimo toho hrozy strach, zo so pěšcy na wěstotu přecho­da spušćeja, šoferojo pak nje­trjebaja zastać. Njeznaći běchu w nocy na 1. meju cebrasmuhu namolowali.

To a tamne (30.04.21)

Freitag, 30. April 2021 geschrieben von:

Z kolesom spěšnišo hač awta po puću bě młody muž w Mnichowje – a to hišće pod wliwom drogow. Policistomaj w měšćanskim dźělu Schwabing bě napadnyło, zo je muž wjele spěšniši hač awta. Tak 21lětneho zadźeržeštaj, na čož staj zwěsćiłoj, zo bě jeho elektrokoleso tak manipulowane, zo docpěwa wone hač do 100 km/h. Za to by muž jězbnu dowolnosć a zawěsćenje trjebał. Woboje pak njeměješe, za to drogi w urinje.

Swójski porst přihozdźikował je sej ćěsla­ w badensko-württembergskim Obern­dorfje. 36lětny twarješe tam drjewjany dom a wužiwaše za to pneumatiski hozdźikowak. Při tym třěli sej hózdź do porsta a jón tak k drjewu přibi. Wohnjo­wa wobora dyrbješe muža z njepřihódneho połoženja wuswobodźić. Dowjezechu jeho do chorownje, wón pak smědźeše samsny dźeń zaso domoj.

To a tamne (29.04.21)

Donnerstag, 29. April 2021 geschrieben von:

Dwanaćelětny hólc je w južnej Hessenskej twochnjene małe dźěćo pola toho wowki wotedał. Štyrilětny vietnamski pachoł bě w Viernheimje pola Mannheima z bydlenja twochnył, na čož mać hnydom policiju alarmowaše. Po dwaceći mjeńšinach móžachu alarm zaso zběhnyć. Dwanaćelětny bě płakaceho hólčka za radnicu města wuhladał. Po tym zo bě jemu adresu wowki mjenował, jeho dwanaćelětny tam woteda.

Dospołnje njetrjebawši je wohnjowa wobora 700 schodźenkow katedrale w Münsteru běžała, zo by přičinu pozdatneho kura na 140 metrow wysokej wěži wuslědźiła. Swědcy běchu wčera wo mróčeli kura rozprawjeli. Na městnje pak njemóžachu ničo zwěsćić. Tež trut ze specialnej kameru njemóžeše pomhać. Po dwěmaj hodźinomaj bě zasadźenje nimo.

To a tamne (28.04.21)

Mittwoch, 28. April 2021 geschrieben von:

Sobu najwoblubowaniše zarjadowanje oldtimerow, Anklamske zetkanje Trabantow, dyrbi tež lětsa koronapandemije dla wupadnyć, kaž rěčnik organizaciskeho mustwa zdźěli. Zetkanje měješe so wot 12. do 16. meje na Anklamskim lětanišću wotměć. Nětko nadźijeja so na klětu. Loni běchu zetkanje pře­pozdźe wotprajili a dyrbjachu zrěčensku pokutu 60 000 ­eurow zapłaćić. Před lětomaj witachu w Anklamje něhdźe 800 jězdźi­dłow, předewšěm Trabijow.

Swój před wosom lětami pokradnjeny moped Simson je wobsedźer w braniborskim Kyritzu nětko zaso namakał. Wot lěta 2013 bě wón stajnje zaso w interneće za swojej „łastojčku“ hladał. Před dnjemi wuhlada ju 38lětny nadobo jako poskitk w socialnej syći. Policija přepytuje nětko přećiwo poskićowarjej a mužej, kiž bě­ ­jemu moped předał.

To a tamne (27.04.21)

Dienstag, 27. April 2021 geschrieben von:

Do Skandinawiskeje pěši po puću je Michael Rott z Kamjenicy, zo by tam nowe žiwjenje započał. Před tydźenjomaj bě so na puć nastajił, nětko je w Saksko-Anhaltskej. Wšědnje běži dźesać do 20 kilometrow. Štož za wšědne žiwjenje trjeba, ma 36lětny we wozyčku, na přikład warjak, matracu, spanski měch a „mału płokansku mašinu“– jednory bow. Hižo dlěje hač dwě lěće nosy so z mysličku wupućować. Jeho swójba je mjeztym rozpadnyła, pandemije dla je bjezdźěłny. Politika knježerstwa korony dla jeho „dospołnje přesłapja. Tónle kraj mje wjace njewidźi.“

Nawjerćenje agentoweho filma za internet je policija w Kaiserslauternje přetorhnyła. Žona bě zastojnikow alarmowała, po tym zo bě we wjaceswójbnym domje muža z pistolu w ruce widźała. Na zemi ležeše nóž. Policija na to třoch muži w starobje 21 do 29 lět nachwilnje zaja. Za nahrawanje filma pak mějachu dowolnosć. Brónje wukopachu so jako atrapa. Hač dyrbi trójka policajske zasadźenje zapłaćić, nětko pruwuja.

To a tamne (26.04.21)

Montag, 26. April 2021 geschrieben von:

Dwě hodźinje trajace zawrjenje tunla je skupina motorskich w Porynsko-Pfalcy zawiniła. Wotpłuny mašinow běchu awtomatisku wohnjoškitnu připrawu njedaloko městačka Bernkastel-Kues aktiwizowali, na čož so wrota tunla zawrěchu. Wohnjowa wobora dyrbješe za nadróžny wobchad wobjězdku zarjadować.

Jedyn z prěnich eksemplarow twjerdych dolarow z lěta 1794 su na awkciji w USA za nimale 700 000 eurow přesadźowali. Rědki koporowy pjenjez je prototyp pozdźišeho slěborneho dolara, kaž awkciski dom Heritage Auctions w texaskim Dallasu informuje. Hódnotu twjerdeho pjenjeza z priwatneje zběrki předewzaćela běchu fachowcy na połojcu wuzbytkowaneje sumy trochowali. Je to jedyn z prěnich eksemplarow tehdy noweje pjenjezarnje USA w Philadelphiji.

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha