To a tamne (01.03.24)

Freitag, 01. März 2024 geschrieben von:

Twochnjenje mjedwjedźa su w Stuttgartskim zwěrjencu a botaniskej zahrodźe Wilhelma zwučowali. Za to bě so sobudźěłaćer wčera jako mjedwjedź předrasćił. Testowali su při tym alarmowe a nuzowe plany, w zdźělence rěka. Tež warnowansku app za sobudźěłaćerjow z wotpowědnymi pokiwami zadźerženja su zasadźili. Krizowy stab hladarjow a skótnych lěkarjow je so zešoł. Předrasćeneho kolegu su spěšnje zaso popadnyli.

Aktiwisća w swojich budkach we wjerškach štomow njedaloko twornje awto­twarca Tesla smědźa tam najprjedy raz hač do 15. měrca wostać. Tole zdźěla policija po dorěči z tamnišej gmejnu. Demonstrantam pak je zakazane, na kolije stupić, kotrež do zawoda wjedu. Škitarjo wobswětoweje skupinu „Teslu zadźeržeć“ protestuja přećiwo planowanemu rozšěrjenju zawoda a z tym zwjazanemu ničenju wulkich lěsnych płoninow.

To a tamne (29.02.24)

Donnerstag, 29. Februar 2024 geschrieben von:

Něhdźe 80 aktiwistow skupiny „Teslu zadźeržeć“ je lěs njedaloko twornje awto­twarca w Grünheide wobsadźiło, zo bychu přećiwo planowanemu rozšěrjenju zawoda protestowali. W běhu krótkeho časa natwarichu wjace hač dźesać budkow we wjerškach štomow. Demonstranća chcedźa po tutym puću wotum wobydlerjow podpěrować, kotřiž běchu so při wothłosowanju přećiwo rozšěrjenju zawoda wuprajili. Aktiwisća njewěrja, zo so Tesla na rozsud wobydlerjow dźerži.

Drastiske naprawy přećiwo ekstremnym smalerjam nałožuja wot jutřišeho w Awstriskej: Štóž w sydlišćach 80 km/h spěšnišo jědźe hač dowolene a zwonka nich 90 km/h, njezhubi jenož jězbnu dowolnosć, ale tež awto. Minjeny čas běchu stajnje zaso smalerjow lepili. Fachowcy dwěluja na prawniskim zakładźe sćazanja.

To a tamne (28.02.24)

Mittwoch, 28. Februar 2024 geschrieben von:

Porjadne narodniny swjećić móže jutře po wšej Němskej něhdźe 55 000 ludźi, po štyrjoch lětach. W Berlinje je jich 2 395, tamniše měšćanske zarjadnistwo zdźěla. 29. februar jewi so w kalendru jenož kóžde štyri lěta. Tak mjenowane šaltowanske lěta maja 366 město 365 dnjow, zo bychu njedostatk ličenja při pohibowanju zemje wokoło słónca wurunali.

Jenož ludźo nad 60 lětami maja šansu na dźěło w mlokarni italskeho předewzaćela Roberta Brazzaleho w gmejnje Zanè na sewjeru kraja. Z młódšimi přistajenymi bě Brazzale špatne nazhonjenja zběrał, dokelž nimaja zapal a energiju. Na to bě jenož hišće ludźi nad 60 lětami přistajił a rozsud njewobžaruje: Starši sobudźěłaćerjo přinjesu energiju, zahoritosć a wosebje žiwjenske nazhonjenje sobu. „Woni wědźa, kak wažne dźěło je. Młodźi ludźo to hakle pozdźišo rozumja.“

To a tamne (27.02.24)

Dienstag, 27. Februar 2024 geschrieben von:

Wjace hač 70 kilometrow bjez lokomotiwnika po puću był je nakładny ćah w Indiskej. Wodźer bě zhromadnje ze swojim pomocnikom na dwórnišću na sewjeru kraja z ćaha wulězł, jako tón z dotal njeznatych přičin wotjědźe. Železnicarjo na to ludźi podłu čary warnowachu a wšě železniske přechody zawrěchu. Z pěskowymi měchami na horatym wot­rězku móžachu ćah z 53 wagonami skónčnje zadźeržeć. Nichtó so njezrani.

Ze starymi jězdźidłami hač k polarnemu kruhej je 120 mustwow njedźelu z Hamburga wotjěło. Mjez wobdźělnikami su stare awta VW Käfer runje tak kaž historiski Porsche 911 abo stare motorske. Wobdźělnicy njesmědźa nawigaciske nastroje wužiwać, ale so na karty, kompas a hłójčku spušćeć. Mustwa přińdu z 18 krajow. Po jězbje přez dźewjeć krajow wočakuja jich 10. měrca zaso w Hamburgu.

To a tamne (26.02.24)

Montag, 26. Februar 2024 geschrieben von:

Zawostajenstwo Kurta Drummera (1928-2000), sławneho telewizijneho kucharja za čas NDR, chowaja wotnětka w kulinariskim archiwje Drježdźanskeje krajneje biblioteki. Prěnje eksponaty su předwčerawšim, sobotu, přepodali. Dotal bě so Kamjeničanski zwjazk kucharjow wo to starał. Drummer pochadźa z Rudnych horin a bě w Kamjenicy kucharić nawuknył. W telewiziji NDR wón hač do 1983 wjace hač 650 króć we wusyłanju „Telwizijny kuchar poruči“ wustupowaše.

Z New Yorkskeho zwěrjenca twochnjena wulka sowa Flaco je mortwa. Prawdźepodobnje bě ptačk do fasady wysokodomu ameriskeje metropole zrazył a sej šiju zwinył. Euraziska sutawa bě w februaru 2023 ze swojeje klětki wulećała, po tym zo běchu njeznaći grót přerězali. Wot toho časa Flaca wobkedźbowachu a stajnje zaso podarmo spytachu, jeho popadnyć.

To a tamne (23.02.24)

Freitag, 23. Februar 2024 geschrieben von:

Při porodźe dźěsća spontanje pomhała je Berlinska wohnjowa wobora. Starosćiwy susod młodeje swójby bě wobornikow wo pomoc wołał, jako bě porod wotwidźomny. Pomocnicy z nuzowym wačokom muža domoj přewodźachu. Krótko na to porodźi mać „strowe a zbožowne dźěćo“, wohnjowa wobora rozprawja. Mać a dźěćo dowjezechu do chorownje. Wohnjowa wobora na swojej internetnej stronje młodym staršim radźi, sej radšo bydlenje w susodstwje wobornikow pytać.

Na wšěch 48 kóčkow rědkeje družiny Ukrainian-Levkoy je weterinarny zarjad z bydlenja w Berlinje-Marzahnje wuswobodźił. Zwěrjata bjez kožucha a z wulkimaj wočomaj mějachu zdźěla ćělne brachi a genetiske njedostatki. Kóčki su na wjacore zwěrjatownje rozdźělili. Mužej su dalše plahowanje zakazali a jeho wobskoržili.

To a tamne (22.02.24)

Donnerstag, 22. Februar 2024 geschrieben von:

Priwatny stawk šofera nakładneho awta na parkowanišću je zasadźenje policije zawinował. Předewzaćel wozydłownistwa bě policiju wo pjanym šoferu na parkowanišću w Ottendorfje-Okrilli informował. Zastojnicy nadeńdźechu woprawdźe 52lětneho pólskeho šofera, kiž měješe wjace hač dwě promile alkohola. Jěć pak wón nochcyše, dokelž swojeho šefa dla stawkowaše, kaž sam rjekny.

Sta litrow piwa na dróze a hromady črjopow: Nakładne awto je wčera po puću na awtodróhu 70 w hornjofrankskim Kulmbachskim wokrjesu sta piwowych kašćikow zhubiło. Rumowanje traješe po informacijach policije wjacore hodźiny. Palety piwa běchu so w křiwicy suwać započeli, přełamachu wobhrodźenje připowěšaka a padnychu na dróhu. Kontrola wunjese, zo njebě piwo porjadne přiwjazane. Škoda wučinja 35 000 eurow.

To a tamne (21.02.24)

Mittwoch, 21. Februar 2024 geschrieben von:

Swjedźeń nahich muži – sobu najskurilniši festiwal Japanskeje, po tysac lětach hižo dlěje njepřewjeduja. Tole zdźěleja zamołwići templa Kokusekiji na sewjerowuchodźe kraja. Na sławnym swjedźenju wojuja mužojo jenož w spódnich cholowach a nohajcach wo měšk korjeninow, kotryž přinjese pječa zbožo. Wobdźělnicy pak su mjeztym přestarjeni a nimaja w swojich rjadach žadyn dorost wjace.

Katolskeho duchowneho zajeli su w španiskej prowincy Badajoz na zapadźe kraja, dokelž je wón ilegalnje z potencnym srědkom Viagra wikował. Zajeli su w tym ­zwisku dalšeho muža, žiwjenskeho a „wikowanskeho“ partnera duchowneho, policija zdźěla. Při přepytowanju bydlenjow wobeju su wulke mnóstwa Viagry našli. Potencny srědk je drje legalny, předawać pak smědźa jón jenož w apotekach.

To a tamne (20.02.24)

Dienstag, 20. Februar 2024 geschrieben von:

Něhdźe 60 000 litrow drohotneho wina w hódnoće 2,5 milinow eurow rozkidał je njeznaty w španiskej winicarni. Po­zdatny sabotažny njeskutk sta so w nocy na njedźelu w Castrillo de Duero, 150 kilometrow sewjernje stolicy Madrida. Nahrawanja wěstotnych kamerow pokazuja, kak so zakukleny njeznaty w nocy do pincy zadobudźe a cyle zaměrnje honače pjeć hoberskich winowych tankow wotwjertnje. Wočiwidnje je so skućićel w pincy derje wuznawał. Wobsedźer winicy móhł sej myslić, štó je jemu to načinił, nochce pak nikoho wobwinować.

Paduchow pyšneho kobołka (Bärlauch) je policija w Lipšćanskim łučinowym lěsu lepiła. Tři žony a dwaj mužej běchu wjace hač 50 kilogramow kobołka wuryli. Jich wočakuje chłostanje. Pyšny kobołk je woblubowana rostlina, smě pak so jenož w snadnych mnóstwach žnjeć.

To a tamne (19.02.24)

Montag, 19. Februar 2024 geschrieben von:

Złotobarbne sportowe črije jako fanowy artikl je bywši prezident USA Donald Trump předstajił. Hač ke kulkam sahace sportowe črije z chorhoju USA a pismikom „T“ za Trumpa maja 370 eurow płaćić. Něhdyši prezident je sej wěsty, zo budźe wabjenska akcija wuspěšna. Wobjim je z tysac porami wobmjezowany. Trump je wospjet fanowe artikle za sebje zhotowić dał. 77lětny chce při prezidentskich wólbach w nowembru znowa nastupić.

Na pasažěrow padace čerwje z wačokoweje polcy lětadła su mašinu ameriskeho lětadłoweho předewzaća Delta Airlines nuzowali, so do Amsterdama nawróćić. Lětadło bě po puću do Detroita w USA a bě hižo nad Jendźelskej, jako po něhdźe hodźinje čerwje z wačokoweho faška na ludźi padachu. Zwěrjatka běchu sej z toboły ze skaženej rybu wulězli. Mašinu dyrbjachu najprjedy raz wurjedźić.

Serbska debata

Neuheiten LND