To a tamne (13.07.20)

Montag, 13. Juli 2020 geschrieben von:

Hra billarda je so kónc tydźenja w braniborskim Finsterwaldźe bolostnje skónčiła, dokelž dyrbjachu jednoho z hrajerjow krawjaceje rany na hłowje dla w chorowni lěkować. Spočatnje běštaj so mužej wadźiłoj a sej mjez sobu nadawałoj, doniž skónčnje jedyn tamnemu z kijom na hłowu njebiješe. Skućićel je so na to sam pola policije přizjewił.

Internetnje a z tójšto małymi demonstracijemi su w Mnichowje lětuši Christopher Street Day (CSD) woswjećili. Pod hesłom „Přećiwo hidźe – Pisani, zhromadnje sylni“ su homoseksualni, biseksualni a transgenderojo na swoje prawa skedźbnjeli. CSD je so lětsa koronakrizy dla k žru politiskeho protesta wróćił, kaž rěčnik hibanja zdźěli: Město wulkeje party su ćicho přećiwo diskriminaciji protestowali. Za to běchu livestream zarjadowali a so w měsće po małych skupinkach zhromadźili.

To a tamne (10.07.20)

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

„Pomałe kasy“ za seniorow maja wot najnowšeho w Japanskej. Nakupowanski centrum w prowincy Fukuoka na juhozapadnej kupje Kyushu kupcow na to skedźbnja, zo móhło při kasy trochu dlěje trać, dokelž tam runje seniorow a zbrašenych posłužuja. Njesćerpni měli so tuž při druhich kasach nastupić. Je to reakcija na razantne zestarjenje Japanskeje, hdźež je mjeztym štwórćina ludźi starša hač 65 lět.

Štyrjoch wučerpanych Němcow wuchowała je awstriska hórska słužba z helikopterom w Alpach w pomjeznej kón­činje. Spřećelenej porikaj z Bayerskeje a Badensko-Württembergskeje běštej so na naročne pućowanje přez wjacore hory podałoj. Spušćejo so jeničce na smartfon pak su so woni wospjet zabłudźili. Nawoda hórskeje hěty informowaše słužbu, po tym zo njeběchu so wječor ­hišće nawróćili.

To a tamne (09.07.20)

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

W běhu widejoweje konferency dušował je měšćanski radźićel w Španiskej, zabył je pak kameru hasnyć. Dokelž bě jemu konferenca z kolegami, žurnalistami a wobydlerjemi po wjace hač štyrjoch hodźinach wostudła, rozsudźi so Bernardo Bustillo w sewjerošpaniskim měsće Torrelavega za multitasking: dušować a druhim dale připosłuchać. Za to móžachu wšitcy přihladować, kak wón nahi pod dušu steji. Bustillo je mjeztym poskićił wotstupić, štož pak su wotpokazali.

Zhubjeny wupokaz bě paduchej w durinskim Sömmerda ze zahubu. 22lětny je we wobchodźe twory za 450 eurow zapakował a ćeknył, ale zhubi swój wupokaz. Jako so na to do wobchoda wróći, běžeše wón mjeztym přiwołanym policistam direktnje do rukow. Rubiznu namakachu zastojnicy w kerku.

To a tamne (08.07.20)

Mittwoch, 08. Juli 2020 geschrieben von:

Smjertne wutřěle z policajskeje pistole na howjado zaběraja nětko Nürnbergske krajne sudnistwo. Loni w meji bě młoda kruwa po puću do rězarnje ćeknyła. Mandźelska wobsedźerja wołaše na to policiju. Jedyn ze zastojnikow wućahny mašinsku pistolu a skoćo zatřěli. Na to je sej wobsedźer 3 000 eurow wot Bayerskeje žadał, argumentujo, zo bě policist přespěšnje reagował. Dwě mjeńšinje pozdźišo dźě běchu skótny lěkar, rěznik a hajnik na městnje, kotřiž móhli kruwu družinje wotpowědnje morić.

Dwanaćelětnu su ze zamknjeneho kašćika Ingelheimskeho dwórnišća wuswobodźić dyrbjeli. Holca bě tam sobotu wječor sama nutř zalězła. Přećel na to do duri storči, pječa mylnje, kaž twjerdźeše. Durje so zamknychu a njehodźachu so wjace wočinić. Wohnjowi wobornicy holcu njezranjenu wuswobodźichu.

To a tamne (07.07.20)

Dienstag, 07. Juli 2020 geschrieben von:

Dweju rubježnikow wuhnał je 90lětny ze swojimaj walkingowymaj kijomaj. Wobrónjenej běštaj starca, kiž na ławce Duisburgskeho parka sedźeše, wohrozyłoj a sej pjenjezy žadałoj. Tuž jimaj muž z kijomaj hrožeše, na čož ćeknyštaj. Něšto metrow dale chcyštaj 80lětneho wurubić. Tež tam njeběštaj wuspěšnaj – 30lětny starcej pomhaše a rubježnikow wućěri.

Zaměnjenje z bolostnymi sćěhami: Muža z Berlina je na rozžohnowanju nježenjencow w Awstriskej zmijica (Kreuzotter) do jazyka kusnyła. 38lětny bě mału zmijicu na dumpańcy z waku zaměnił. Jako so jeje we wobłuku dopokaza zmužitosće z jazykom dótkny, jeho jědojte zwěrjo kusny. Dokelž na to póžěradło 38lětneho strašnje nabubni, dowjezechu jeho k nuzowemu lěkarjej do něhdźe 60 kilometrow zdaleneje krajneje chorownje we Wienje.

To a tamne (06.07.20)

Montag, 06. Juli 2020 geschrieben von:

Wjacore sta metrow do tunla tramwajkow jěł je muž ze swojim wosobowym awtom w Praze. Pkw wosta hakle stejo, jako běchu wolijowa wanja motora přeražena a airbagaj aktiwowanej. Wotwlečenske wozydło njemóžeše městno docpěć. Wohnjowi wobornicy přiwjazachu awto tuž k tramwajce, kotraž je z tunla wućahny. Test alkohola wunjese pola šofera šwarne tři promile. Dokładne wobstejnosće njezboža w měšćanskim dźělu Barrandov njejsu dotal znate.

75 hotdogow w běhu dźesać mjeńšin zjědł je 36lětny Joey Chestnut w New-Yorkskim parku Coney Island a je tak swój rekord z lěta 2018 wo jednu kołbasku polěpšił. Chestnut je wubědźowanje mjeztym 13. króć dobył. Pola žonow móžeše zakitowarka titula Miki Sudo z 48,5 hotdogami tohorunja nowy rekord nastajić. Koronapandemije dla wotmě so zarjadowanje bjez přihladowarjow.

To a tamne (03.07.20)

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

Z kófroweho ruma wisace wopuški su w Hornjej Bayerskej a Tirolu zasadźenje policije zawinowali. Njejednaše pak so wo wopor zawlečenja abo mordarstwa, ale wo žort. Šofer awta bě periku włosow cyle wědomje tak w awće připrawił. Po jeho słowach bě to „satira“, kotraž budźe za 52lětneho dosć droha. Policija je jemu nětko zličbowanku 1 300 eurow za zasadźenje pósłała. Wšako bě samsneje přičiny dla před tydźenjemi hižo raz za nim pytać dyrbjała.

Štyri shetlandske wowcy staraja so wotnětka wo łuki w Podstupimskim Ludowym parku. Z projektom chcedźa pruwować, hač je zmysłapołne zelenišća wotpasć dać, zamołwići parka zdźěleja. Dyrbjał-li pospyt wuspěšny być, chcedźa stadło powjetšić. Shetlandske wowcy su jara skromne a robustne.

To a tamne (02.07.20)

Donnerstag, 02. Juli 2020 geschrieben von:

Kruwy nastróžić a to w interneće prezentować njeje žadyn žort, ale smjerć strašne a na njedobro derjeměća skotu. Na to skedźbnja Němski zwjazk ratarjow. Hłowna přičina kritiki je nowy trend na internetnej platformje TikTok. Tam ludźo z rukomaj machajo kruwam napřećo smala, doniž wone panisce njećěkaja. Wideja na to w interneće pokazuja. Ratarjo warnuja: Kruwa je hač do 700 kilogramow ćežka a móže njemdrje reagować.

Diamant je na internetnej awkciji wjace hač dwaj milionaj dolarow wunjesł. Je to najwyša płaćizna, kotruž su hdy na ryzy internetnym přesadźowanju docpěli, zdźěla awkciski dom Christie’s w New Yorku. 31 ludźi ze štyrjoch krajow bě so online wo diamant wubědźowało. Dobyćer zapłaći 2,1 milion dolarow, štož je něhdźe 1,9 milionow eurow.

To a tamne (01.07.20)

Mittwoch, 01. Juli 2020 geschrieben von:

Kniha wo prezidenće USA Donaldźe Trumpje njesmě najprjedy raz wuńć, kaž je sudnistwo w New Yorku rozsudźiło. Nowostku „Přewjele a nihdy dosć – kak je moja swójba najstrašnišeho muža swěta stworiła“ spisała je sotrowča prezidenta ­Mary Trump. Tón wšak twjerdźi, zo jewja so w knize informacije, kotrež su w kruhu swójby jako potajnosće zastopnjowane. 240stronska kniha ma 29. julija wuńć.

Porik z kamelom je w předpomorskim Luckowje zasadźenje policije zawinował. Zwěrjo steješe wo połnocy wosrjedź ­města na trawniku. Zastojnikam 21lětna Pólka a jeje francoski přewodnik rozło­žištaj, zo putnikujetaj z pólskeho Szeczina do Parisa. Kamel słuži jimaj jako nošer wačokow. Dokelž njeběchu swój dnjowy cil docpěli, chcychu w Luckowje přenocować. Ze Szczecina do Parisa je 1 200 kilometrow.

To a tamne (30.06.20)

Dienstag, 30. Juni 2020 geschrieben von:

Kaž nan, tak syn – to drje su sej policisća w Mettmannje pola Düsseldorfa myslili, jako přińdźe 80lětny po sćazane awto swojeho syna. Toho běchu wospjet bjez dowolnosće za wodźidłom lepili a jemu na to jězdźidło wzali. Jako so nětko nana za papjerami prašachu, wućahny tón njepłaćiwu dowolnosć z lěta 1975. Po tym zo bě hejaty starc připowědźił, zo budźe wón z awtom dale jězdźić, su po sudniskim wukazu tež jeho awto sćazali.

Kruwu z płuwanskeho basenka wuchowali su wohnjowi wobornicy w awstriskim Knittelfeldźe. Wona bě z pastwy ćeknyła a do basenka padnyła. Z pomocu krana 600 kilogramow ćežke skoćo skónčnje z wody zběhnychu. Skótny lěkar je wobsedźerjej přepoda. Na to pak dyrbjachu swimmingpool z 65 000 litrami wody najprjedy raz wurjedźić.

Anzeige