Wot lěta 2017 nastawaja w Minakale wjacore nowe mosty, za kotrež nałoža dohromady 600 000 eurow. Jedyn z nich twarja na kromje­ wsy do směra na Rudej. Tón ma hač dosrjedź junija hotowy być. Tak dołho wostanje puć dospołnje zawrjeny. Jenož pěšcy abo kolesowarjo dóstawaja so po prowizoriskim mosćiku na tamnym bok Małeje Sprjewje. Foto: SN/Maćij Bulank

Wšo narodne a nabožne wobchowa

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Wot 4. oktobra 2017 wjedźe Erika Maywaldowa­ Róžeńčanski drastowy wobchod, kotryž bě wot Marje Hrjehorjoweje přewzała. Nětko so tam změny připowědźeja.

Róžant (SN/MWj). Trjeba-li žona za serbsku narodnu drastu wěsty płat, čěpc, rubiško abo hinaši dźěl, wona wě, zo to z wěstosću w drastowym wobchodźe Eriki Maywaldoweje dóstanje – a wězo hišće­ wjele dalšeho, kaž swjate křiže, serbske knihi, drobne wěcy za šiće atd. Tomu tež dale tak wostanje, ale wot nazymy nic hižo na zwučenym městnje w Róžeńće, ale w Šunowje, dokalž drastowy wobchod přećehnje.

„Zašłe połdra lěta móžach wjele dale wjesć, štož bě Marja Hrjehorjowa natwariła. Tež to a tamne nowe je so mi poradźiło. Nětko dyrbju hladać, zo so wobchod tež hospodarsce wudani. Tomu tuchwilu tak njeje“, Erika Maywaldowa rozłožuje. Z přećahom do noweje rumnosće w Šunowje chce swój tuchwilny sortiment saněrować.­

Premier pomoc dale přilubja

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Přirjadnik Budyskeho krajneho rady gmejnskich radźićelow změrował

Róžant (SN/MWj). Zo je so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbic-Róžanta prěni přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (CDU) wobdźělił, drje měješe na čłonow parlamenta wěsty změrowacy wliw wukonjeć. Wón jim mjenujcy wjacekróć wobkrući, zo so najebać wšitke zadźěwki zešlachći w Ralbicach nowu pěstowarnju natwarić. Tež ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k swojemu přilubjenju steji, zo so mjenowany projekt poradźi, Wićaz wuzběhny.

W Salowje móža nětko twarić

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Kulow (AK/SN). Po dokładnym wotwažowanju móža nětko tři swójby na Cyhelskim puću w Salowje jednoswójbny dom twarić. Kulowscy měšćanscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju twarski plan jednohłósnje wobzamknyli. Do toho běchu so woni ze zapodatymi stejišćemi wjacorych zarjadow, zastaraćelskich firmow a susodnych komunow zaběrali­.

Wosebje dokładnje rozłoži nawoda twarskeho zarjada města Stephen Rachel zapodaća Salowskeho ratarja Alojsa Michałka. Tón bě wo njepřiměrjenych njelěpšinach a wo rozsydlenju krajiny rěčał. „Wšitke předpisane wotstawki mjez nowymi ležownosćemi a ratarskimi płoninami so dodźerža“, Stephen Rachel wuswětli. Tež wšitke móžnosće nowych twarskich płonin we wsy su pruwowali, ale bjez wuspěcha. Zo so město Kulow nětko na wobtwarjenje we wonkownym wobłuku orientuje, ma Alojs Michałk za zasah do jeho wobsydstwa a widźi w tym samo přeń­dźenje přećiwo zakładnemu prawu. Tež tele wumjetowanje­ město wotpokazuje.

Krótkopowěsće (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Prěnjej lawreataj z Ruskeje

Berlin/Choćebuz. We wobłuku filmoweho festiwala Berlinala wuhotowaneho rjadu East European Brunch su organizatorojo Choćebuskeho filmoweho festiwala prěnjeju lětušeju lawreatow swojeho zarjadowanja wozjewili. Wobaj staj z Ruskeje. Spěchowanske myto přiznaja producentce Larisy Gljebowej; myto Global Pitch Award dóstanje loni z „Lubinu“ počesćeny režiser Sergej Dworcewoj.

Klěšćow dla rizikowa kónčina

Drježdźany. Roberta Kochowy institut je wokrjes Saksku Šwicu-wuchodne Rudne horiny jako dalšu rizikowu kónčinu schorjenja na FSME zastopnjował. To zdźěla dźensa sakske ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow. Klěšće su so tež tam tak rozšěrili, zo móža strašne za strowotu­ ludźi być. Dotal su wokrjesy Budyšin, Zwickau, Vogtland a Rudne horiny jako rizikowe kónčiny postajene.

Maćerny dowol kontra karjerje

Policija (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Trik na zbožo njefungował

Radwor. We wjacorych městach a gmejnach we wobłuku Zhorjelskeje policaj­skeje direkcije su njeznaći zawčerawšim dohromady wosom razow spytali, z tak mjenowanym wnučkowym trikom staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Njeznaći zazwonichu mjez druhim pola rentnarjow w Radworju, Budyšinje a w Bernstadće pola Zhorjelca. We wšěch padach pak potrjecheni prawje reagowachu, su te­lefonat skónčili a policiju informowali.

Nominuja kandidatow

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Serbske wolerske zjednoćenstwo přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu zhromadźiznu, na kotrejž wuzwola kandidatow na žanu politisku stronu wjazaneho wolerskeho zjednoćenstwa za nowy sejmik Budyskeho wo­krjesa. Za to chcedźa kandidatow za wšitke wólbne wokrjesy nastajić. Tak su na zhromadźiznu tež dalši Serbja prošeni, kiž móžnu kandidaturu njewotpokazuja abo kotřiž chcedźa Serbske wolerske zjednoćenstwo podpěrać. Wólbna zhromadźizna wotměje so wutoru, 19. februara, w 17 hodź. w rumnosći zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje.

Bajowe figury w srjedźišću

Stróža. Na popołdnjo za dźěći a šulerjow přeprošatej towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty dźens za tydźeń, 22. februara, wot 15 do 17 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow. Tam chcedźa so z pisanym swětom bajowych fi­gurow, kaž wódneho muža abo připoł­dnicy, zaběrać. Wšitcy su wutrobnje witani. Zastup­ je darmotny.

Chróšćanow je wčera zawěsće trochu zadźiwało, zo su na tamnišim kěrchowje wjacore brězy podrězali. To běchu přihoty za lětuše­ twarske dźěła na třěše cyrkwje. Přetož po pućiku wot ćěłownje hač k Božemu domej maja kran a nakładne awta z róštami­ a twaršćiznami jězdźić. Kaž wosadny farar Měrćin Deleńk připowědźi, budu wčera pušćene sydom brězow nalěto­ z nowymi štomikami narunane. Foto: Swen Młynk

Zaso na kóšty wobydlerjow

Donnerstag, 14. Februar 2019 geschrieben von:

Kaž wšitke druhe sakske komuny ma tež Njeswačanska wot lěta 2021 wobrotowy dawk zawjesć a wobličić. Po tym zo běchu politikarjo tónle dawk hižo za lěto­ 2016 planowali, ale wužadacych zarjadniskich nadawkow w gmejnach dla přestorčili, nabywa wón nětko konkretne­ formy.

Njeswačidło (JK/SN). Gmejnska rada Njeswačidło je so na swojim zašłym posedźenju z wobrotowym dawkom zaběrała, při čimž nasta horca diskusija wo jeho trěbnosći a sćěhach. Bjezdwěla powjedźe to za gmejnu k wjace dźěłu a za wobydlerjow k wjetšim wudawkam. Wšako změja za tójšto posłužbow a zličbowankow wjace płaćić. Gmejna sama z mjenowaneho dawka ničo njezměje, wšako ma jeho dochody­ na financny zarjad wotwjesć. Jeničce­ stat změje swoje lěpšiny. Radźićel Frank Heidan zjima zaměr dawka jasnje do jednoreje sady: „Gmejna funguje w tym padźe jenož jako zběraćel dawkow za stat, a při tym je zaso wobydler tón, kotremuž kóšty nabrěmjenimy.“

Rozsud wo lipach přestorčeny

Donnerstag, 14. Februar 2019 geschrieben von:

Wotrow (SN/MWj). Při hłownym puću w delnim dźělu Wotrowa najprjedy raz žane štomy njepušćeja. Jako prěnju naprawu chce je předewzaće Knorre jenož tak wurězać, zo je wěstota za wobydlerjow a nimojěduce awta zaručena. Hakle na­zymu budźe gmejna hromadźe z wjesnjanostami a fachowcami znowa rozmyslować, kak z lipami dale wobchadźeć. To je wuslědk wutorneho zetkanja 30 wobydlerjow z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU) a fachowcami na městnje.

Hłownje dźe wo tři lipy při swjatym křižu před Wjenkec blidarnju. Najskerje tež tohodla, dokelž buchu wone w zašłosći zdźěla njefachowje wurězane, njehodźi so zaručić, zo wone wěsće steja. Gmejna měni, zo by najlěpje było je podrězać a tam nowe lipy sadźić. To bychu tež fachowcy faworizowali. Wobydlerjo, kaž Tobias Cyž a dalši, pak chcedźa nahladne štomiska radšo zachować, dokelž prosće do wjesneho wobraza słušeja. Móhli samo z tym žiwi być, zo jedyn z třoch štomow při křižu tak daloko přirězaja, zo wjele wjace hač zdónk njezwostanje. Dalša warianta móhła być jenož jedyn štom podrězać a z nowym narunać. To pak zaso fachowcy wotpokazuja.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019