Ponowja syć tramwajkow

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:
Na Lipjecskej dróze su minjenu póndźelu saněrowanske dźěła na dobro syće ­tramwajkow zahajili. Choćebuske předewzaće Euronovia chce čaru do Knorawy wobšěrnje ponowić. Po dołhosći 400 metrow dyrbja horni milinowód wuměnić a nowe kolije zatwarić. Dźěła na tymle twarskim wotrězku maja prawdźepodobnje wosom tydźenjow trać, kaž předewzaće zdźěli. Foto: Michael Helbig

Překwapjenka w Delanach

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:

Wot apryla wužiwa dźesać porow kibutow polo mjez Róžantom a Łazkom za hnězdźenje, lehnjenje a za to, swoje młodźata woćahnyć. Tam je tuchwilu najwjetše lehnišćo tejele družiny ptačkow po cyłej Sakskej.

Róžant (SN/MiR). Hižo srjedź měrca běchu jednaćelej spěchowanskeho towarstwa Sakskeje hladarnje ptačkow w Nje­swači­dło dr. Winfriedej Nachtigallej prěnje kibuty napadnyli. Wšako wone dosć wótře swoje ki-wit wołaja. Spočatk apryla běchu tam dwanaće kibutow wobkedźbowali, kónc apryla picowaše tam pjeć porow 17 młodźatow. Dalše štyri pory hišće na to čakachu, zo so młodźata z jejkow wudypaja. Poslednja kontrola kónc meje wunjese, zo sydaše tam pjeć žónkow, a widźeć bě hač do dźesać młodźatow. Tónle wuspěch bě jenož móžny, dokelž bě ratar Ralf Hentzschel kibutam polo přewostajił. Dalši partnerojo běchu mjenowane towarstwo a delni zarjad za přirodoškit Budyskeho wokrjesa. Na te wašnje móžachu ptački dwaj hektaraj njewobdźěłaneje role wužiwać, na kotrejž běchu niska wegeta­cija a dwě wulkej pólnej łuži.

Poršicy/Rachlow (SN/MiR). Poršicy w Kubšiskej gmejnje zhladuja klětu na 800. róčnicu prěnjeho naspomnjenja. Nětko pyta gmejna ludźi, kotrež maja ideje za wo­swjećenje historiskeho podawka. Tak su do gmejnskeje nowiny z junija zapřijeli próstwu na wobydlerjow rozmyslować wo tym, kak swjedźenske lěto ze zarjadowanjemi wobohaćeć. Přijimarjam informacijow gmejny a dalšim čitarjam po­dawaja tam pokiw na knihu „Mjez Čornobohom a Krakečanskimi hórkami“, kotraž je před lětami w nakładnistwje Lusatia wušła. Historiske to pućowanje po Kubšiskej gmejnje přisłušacych wsach.

Krótkopowěsće (24.06.21)

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:

Zaso do Čěskeje bjez testa

Budyšin/Zhorjelc. Jězby z Němskeje do Čěskeje su wot předwčerawšeje wutory zaso bjez online-přizjewjenja, testa abo karanteny korony dla móžne. Na to skedźbnja Budyski krajnoradny zarjad. We wo­krjesu Budyšin njebě wčera žane dalše natyknjenje, incidencna hódnota po RKI je tu dźensa 1,3. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo dwěmaj infekcijomaj. Tamniša incidenca po RKI wučinja dale 4,7.

Mjenje dźěławych

Kamjenc. Ličba dźěławych w Sakskej je lětsa w prěnim kwartalu porno samsnemu časej loni wo 1,4 procenty wote­běrała. Přičina předewšěm je mjenje sa­mostatnych kaž tež dźěłopřijimarkow a -přijimarjow ze snadnuškej mzdu, kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa informuje. W Němskej wučinja spad w samsnej dobje 1,6 procentow.

„Łužiska chorownja“ zawěsćena

Policija (24.06.21)

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:

Zražce na wotpočnišću

Budyšin. Hnydom dwójce je wutoru na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4 k zražce dóšło. Popołdnju bě 53lětny Słowak ze swojim sedłowym wlečakom při zaparkowanju do nakładneho awta z kranom zajěł. Škoda wučinja 4 000 eurow. Wječor zrazy Ukrainjan ze swojim Lkw-jom do Mercedesa Vito a je škodu 3 000 eurow načinił.

Wotewru wustajeńcu

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:

Budyšin. Jutře, 25. junija, wotewru w Budyskim Kamjentnym domje wustajeńcu -dieniemandsrose- Budyskeje wuměłče Heike Dittrich. Hač do 30. julija móža sej zajimcy wobhladać rysowanki a fotografije, kotrež so ze židowskimi stawiznami 20. lětstotka w Budyšinje rozestajeja. Jako zakład za swoje twórby je Dittrich wužiwała lětnej spisaj měšćanskeho muzeja z dokumentaciju židowskeho žiwjenja w měsće. Titul přehladki je ze zwjazka basnjow Paula Celana „Die Niemandsrose“. Zajimcy njech přizjewja so z mejlku na abo telefonisce pod čisłom 03591/5319972. Trěbnej stej škitny nahubnik kaž tež ­negatiwny koronatest z testowanskeho centruma, nic starši hač 24 hodźin. Druhe šćěpjenje, znajmjeńša dwě njedźeli stare, tohorunja akceptuja.

Kedźbu, serbscy škotowarjo

Lejno. Skónčnje móža seniorojo-škotowarjo zaso karty placać. Kaž Měrćin Nowak z Lubija zdźěli, zetkaja so woni wutoru, 29. junija, w 14 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“. Wobkedźbować maja so postajenja korony dla. 14. septembra chcedźa sej kartyplacarjo potom do Błótow wulećeć.

Wopomnišćo zaso přistupne

Swoju wěru z hudźbu swjećić

Mittwoch, 23. Juni 2021 geschrieben von:

Na młodźinski mision wusměrjene towar­stwo Iniciatiwa wuchodny wětr 3000 – Wuhotowanje přichoda přez kultu­ru a zetkawanje zarjaduje třeći raz Gig-festiwal. Skrótšenka woznamjenja „God is good (Bóh je dobry)“ a pokazuje na to, zo jedna so wo „katolski hudźbny festiwal“, z kotrymž chcedźa „přede­wšěm młodźinje radosć a rjanosć wěry sposrědkować“.

Struppen/Róžant (SN/bn). Kaž w minjenych lětach wotměja festiwal na wjacorych putniskich městnach Němskeje. Spočatk julija stej to mjez druhim Siegen w Sewjerorynsko-Westfalskej a Marienfried w Bayerskej. Po lońšej přestawce smědźa so tež wšitcy łužiscy fanojo fe­stiwala na nawrót tohole duchowneho hudźbneho swjedźenja pod hołym njebjom wjeselić. Sobotu, 10. julija, chcedźa mjezynarodni wuměłcy zhromadnje z wopytowarjemi hesło „Swjeć swoju wěru“­ na łuce Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje zeskutkownić. Hinak hač w minjenych lětach pak njewotměja jón – znajmjeńša po nětčišim stawje – cyły kónc tydźenja, ale jenož jenički dźeń.

Hižo nětko za jutry wušiwali

Mittwoch, 23. Juni 2021 geschrieben von:

Předstawy wo tym, kak maš křižerske sekle wušiwać, su dosć wšelakore. Zašły pjatk a sobotu su sej žony na dźěłarničce wuwědomili, zo słuša k tomu wjace hač jeničce wušiwanje.

Chrósćicy (SN/MiR). Projektowa koordinatorka Domowiny Rejzka Krügerowa witaše pjatk popołdnju na zetkanju w sydarni Chróšćanskeho gmejnskeho zarjada šěsć žonow, kotrež přinjesechu jara wšelake wuměnjenja nastupajo wušiwanje sobu. Někotre běchu hižo wušiwali, tamne scyła hišće nic. Tež we woblěkanju serbskeje narodneje drasty, hač swjedźenskeje abo družčeje, běchu někotre hižo nazhonite. Što nětko wabješe k tomu, so na kursu pod hesłom „Wušiwamy a wjazamy křižersku seklu“, kotryž bě Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zarjadował, wobdźělić? Na jednym boku chcychu žony swojemu mandźelskemu abo synej spřihotować seklu za křižerskeho konja. Druhe zaso zajimowachu so za wšelake techniki wušiwanja.

Chcedźa dróhu dale wjesć

Mittwoch, 23. Juni 2021 geschrieben von:

Budyski wokrjes stara so wo trěbne planowanje

Hamor (AK/SN). Sprjewina dróha je najwažniši zwisk mjez Budyšinom, Hamorom a Slepom. Wokrjesnu dróhu K 8481/ K 9281 su wot apryla w třoch twarskich wotrězkach wot wotbočki do Sprjowjow hač k wotbočce na statnu dróhu S 130 do Mułkec saněrowali. Zhorjelski wokrjes jako zamołwity nošer K 8481 je dróhu sporjadkować dał. Budyski wokrjes jako zamołwity za K 9281 planuje – započinajo w Mułkecach – dalewjedźenje Sprjewineje dróhi do směra na Čornu Pumpu.

W LIPje žony zaso sportuja

Mittwoch, 23. Juni 2021 geschrieben von:
W Smjerdźečanskim Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA wot minjeneho tydźenja zaso wšelke kursy přewjeduja. Tak su tam ­na přikład žony sportowali. Maja tam ­nowu trenarku Silwiju Šołćinu z Ralbic (naprawo). Přichodnje maja w LIPje dalše ­poskitki w zhromadnym dźěle z nowym předsydstwom Serbskeho šulskeho ­towarstwa k tomu přińć. Foto: Alfons Handrik

Anzeige