Wulka pomoc potrěbnym

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

Nimo derje dźěłaceje wohnjoweje wobory a młodźinskeho kluba skedźbnjeja na Smjerdźacu w Delanach hnydom štyri daloko znate towarstwa. Jedne z nich je w meji 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny ze swojimi dźewjeć čłonami.

Smjerdźaca (aha/SN). 1995 přepoda te­hdy 34lětny Gerat Róbl jako čłon Towarstwa Cyrila a Metoda na putniskej jězbje do Medźugorja za dźěćace rehabilitaciske srjedźišćo w Chorwatskej pjenježnu zběrku. Dokelž bě widźał, kak trěbna tam pomoc nuzu tradacym je, ale tež w Bosniskej, Bołharskej a druhdźe, stara so wón wo pjenježne zběrki a twarski material. Při tym jeho łužiske twarske firmy podpěraja. Gerat Róbl je wjele po puću. W Medźugorju bě hižo wjace hač połsta razow a zmóžni tež mnohim ludźom sej tam dojěć. Tak organizuje putniske jězby. Hakle njedawno tam zaso bě. Dokelž tež za planowanu jězbu w nazymskich prózdninach hižo žanoho městna nima, je so Róbl rozsudźił, wot 31. awgusta do 7. septembra dalšu spřihotować.

Tuchwilu su po wšej Hornjej Łužicy twarske mašiny po puću, zo bychu do zemje hrjebje ryli, tak tež ta w Prawoćicach. Hrjebje maja słužić kładźenju kablow za spěšny internet. Wobydlerjow drje dźěła tu a tam trochu wobćežuja, přiwšěm so woni wjesela, zo móža informacije ze swětadalokeje syće bórze spěšnišo dóstać. Foto: Feliks Haza

Gmejna zaso w planje

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

Wuměnjenja za wjacore twarske naprawy w Delanach nětko wutworjene

Róžant (JK/SN). Za zjawny dźěl wčera­wšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant njetrjebachu radźićeljo wjele časa. To je hladajo na to, zo so do wólbow posledni raz zetkachu, dosć přijomne za nich było.

Zajimawy bě jim wuslědk pruwowanja zahajenskeje bilancy gmejny k 31. decembrej 2013. Nimo někotrych hišće trěbnych wudospołnjenjow je bilanca w porjadku. Trěbne a za gmejnu wažne dodawki budu po słowach komornicy Franciski Čapikoweje w naslědnych bilancach zakótwjene. Kaž wona radźićelam zdźěli, je Budyski krajnoradny zarjad gmejny namołwił, njedlić so ze zahajenskimi bilancami naslědnych lět, ale je zaměrnje přewjesć a zakónčić, zo hodźa so pruwować dać. To za komuny rěka, dale wjele prócy za nastajenje bilancow nałožić, štož so runje pozitiwnje na zarjadniske dźěło gmejnow njewuskutkuje.

Krótkopowěsće (24.05.19)

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

Wo dwurěčnosć šło

Budyšin. Wo dwurěčnosći w busach, ćahach a na zastanišćach w serbskim sydlenskim rumje rozmołwjachu so čłonojo sakskeje Rady za serbske naležnosće z jednaćelom wobchadneho zwiska ZVON Hansom-Jürgenom Pfeifferom wčera w Budyskim Serbskim domje. Jedna tema bě projekt ZVON a VVO, tafle na busowych zastanišćah wobnowić a dwurěčnje popisać.

Zakónča projekt z konferencu

Budyšin. Dorostowa wědomostna skupina z Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity a ze Serbskeho instituta předstaji wuslědki zhromadneho projekta „Serbska wěda“ we wobłuku zakónčaceje konferency 14. junija w Budyšinje. To zdźěli dźensa Serbski institut. Sydom wědomostnikow je tři lěta we wobłukomaj serbska kultura a serbske stawi­zny kaž tež nastupajo prašenja digitalizacije serbšćiny slědźiło.

Zrěčenje podpisali

Policija (24.05.19)

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:
Niska. Na křižowanišću Mužakowska dróha Pestalozzijowa w Niskej je wčera k ćežkemu njezbožu dóšło. Po informacijach swědkow bě motorske z wulkej spěšnosću na lěwej jězdni dlěšu kolonu wosobowych awtow přesćahnyło. Jako chcyše prědku Renault nalěwo wotbočić, prasny motorske do njeho. Wulkeje mocy,­ nastateje při zražce dla, zleća wodźer motorskeho ze swojeje mašiny. Přiwołani sa­nitetarjo a nuzowy lěkar so wo znjezboženeho starachu a dowjezechu jeho do bliskeje chorownje. Dokelž je policija městnosć njezboža zaraćiła, dóńdźe tam wěsty čas k wobmjezowanjam wobchada.

Partnerstwo z wuměłstwom

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

Budyšin. Krótko po měrliwej rewoluciji běchu třo mužojo z Heidelberga prěnje zwiski do Budyšina nawjazali. Pozdźišo wuwi so z toho měšćanske partnerstwo. Lětuše 150. wobstaće Muzeja Budyšin su za wuměłcow z wobeju městow přičina, wuhotować 1. junija we wustajenišću ekspoziciju pod hesłom „Kontekst & kontrowersa“. Mjez wosom wuměłcami je Iris Brankačkowa.

Tež w Hórkach meja padnje

Hórki. Hórčanska młodźina a wjesne towarstwo Při skale přeprošatej jutře, 25. róžownika wot 15.30 hodź na mejemjetanje. Po zhromadnym kofejpiću předstaja wjesne dźěći mały program. Potom chcedźa wone kaž tež młodostni wokoło meje rejować a so wo mejski wjeršk wubědźować. Po tradiciji ma tež kěrluš „Nět meja nazeleni“ zaklinčeć. Dźěći změja zabawu na wulkim skakanskim hrodźe. Młodostni a dalši zajimcy wjesela so na „spěwny wječor“ z Donatec bratrami.

„W křesle swarjo ničo njezměniš“

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

„Swarjeć a so huntorić je lochko, něšto změnić pak doma w křesle sedźo njemóžeš. Nimo toho so dołho a rady na najwšelakorišich polach angažuju, wo skutkowanju w gmejnskej radźe sym hdys a hdys tež hižo rozmyslował. Jako so mje Clemens Škoda wopraša, hač nochcu na lisćinje Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) za komunalny parlament kandidować, njetrjebach sej tuž wulce hłowu łamać – ćim bóle, dokelž sym so mjeztym za to rozsudźił, doskónčnje tu wostać a sej takrjec we Łužicy swój statok stajić“, Beno Šołta motiwaciju za wukonjenje swojeho pasiwneho wólbneho prawa w Pančicach-Kukowje zjima.

Lěkarjow do wjesnych kónčin wabić

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Lěkarske zastaranje we wjesnych kónčinach steješe w srjedźišću wobydlerskeho foruma, na kotryž bě wčera, srjedu, Radworska wjesna skupina CDU z Romanom Dźisławkom na čole přeprosyła. Něhdźe 20 zajimcow je přeprošenje sćěhowało.

W debaće so spěšnje pokaza, hdźe leži hłowny problem njedostatka wjesnych lěkarjow. „Žiwjenski wobraz młodeje generacije je so změnił. Młodźi medicinarjo chcedźa powołanske a swójbne žiwjenje lěpje zwjazać. Nimo toho je mnohim lěkarska samostatnosć a z tym zwjazana zamołwitosć přeriskantna. K tomu přińdźe přiběraca běrokratija“, rozłoži Christin Bartke z Budyskeje chorownje. Štož wona twjerdźeše, móžachu připosłucharjo najpozdźišo po wuwjedźenjach Ra­dworskeje lěkarki Moniki Liznarjoweje derje rozumić: Po napinacym tydźenju w lěkarskej praksy a domjacych wopytach po swjatoku syda wona kónc tydźenja za pisanskim blidom, zo by pisomne dźěło zrjadowała.

Kołojězba wot hrodu k hrodej

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

Ramnow (AM/SN). Ramnowska kołojězba słuša kruće do turizmoweho koncepta Hornjeje Łužicy. Čłonojo wólnočasneho towarstwa Hufnagel, hród a gmejna Ramnow přeprošeja lětsa zaso na na kołojězbu wokoło tamnišeho hrodu. „Zo by zarjadowanje wostało ekskluziwne a žiwe, smy so po 20. kołojězbje předloni rozsudźili wotměć zarjadowanje w rytmusu dweju lět“, rozłožuje rěčnik towarstwa Andreas Mikus. „W idealnym padźe wotměnimy naše zarjadowanje z dalšimi w regionje. Wšako nastachu minjene lěta po cyłej Sakskej nowe poskitki, kotrež spektrum za wodźerjow zapřahow skulojćeja. Termin lětušeje kołojězby je tydźeń do swjatkow 2. junija. „Hišće hač do soboty, 25. meje móža so zajimcy za tónle wosebity wulět ze swojimi zapřahami přizjewić“, Andreas Mikus namołwja, „při tym myslimy tež na serbskich fanow konjaceho sporta.“

50 000 eurow za nowe štomy

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

Zelenišća na Budyskich Žitnych wikach přetworjene

Budyšin (SN/mwe). Hladanje zelenišćow w Budyšinje je měšćanske zarjadnistwo wobdźělenskej a wobhospodarjenskej towaršnosći města (BBB), tamnišemu wotrjadej za wobswět, přepodało. We wobłuku zrěčenja jednanskeho porjada poćahuja so dźěła BBB zwjetša na objekty. Tak njemóžeše nowinska rěčnica Diana Liebsch na naprašowanje Serbskich Nowin žanu konkretnu sumu za hladanje zelenišćow, za jich zwosadźenje a dalše wudawki mjenować. Wuwzaće, tak Diana Liebsch rjekny, je nalětnje a lětnje zwosadźenje měšćanskich rostlinowych hrjadkow, štož wobswětowy wotrjad BBB zaruča. Za wobě předewzaći maja na lěto ně­hdźe 24 000 eurow k dispoziciji. Jako přikład mjenuje wona Žitne wiki. Jenož za nakup rostlin trjebaja tam kóždolětnje něhdźe 6 000 eurow.

Anzeige