Město ma model za slepych dóstać

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću ma relief města nastać, po ko­trymž­ móžeš z rukomaj tasać. Iniciator je Lionsowy klub, a tón nětko za swój projekt pjenjezy zběra.

Wojerecy (SiR/SN). Štož druhe města maja, dyrbjało so tola tež we Wojerecach zwoprawdźić hodźeć. Měnjeny je model města nad Čornym Halštrowom, kotryž ma předewšěm slepym a špatnje widźacym zaćišć wo měsće dać. Štóž je tajki model hižo raz widźał abo tasał, wě, zo je tajka atrakcija tež za ludźi bjez handi­kapa jara zajimawa a přiwabliwa.

Wot lěta 2019 so Wojerowski Lion­sowy klub z mysličku tajkeho projekta nosy. Mjeztym je to jedne z najwjetšich předewzaćow kluba w jeho 25lětnych stawiznach, praji předsyda Steffen Markgraf. Tak dyrbjachu najprjedy raz wu­měłca namakać, kiž tajki relief zhotowi. Z Egbertom Broerkenom ze sewjerorynsko-westfalskeho města Welver drje su jednoho namakali. Wón pak trjeba cyłe lěto za to, štož je za tajki projekt cyle normalne. Nimo toho w jeho firmje runje generacisku změnu k juniorskemu šefej Felixej Broerkenej organizuja.

Młodostna zwěrjencej pomhała

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:
Dokelž bě 15lětna Abelina Posselt z Drježdźan telewizijny přinošk wo pobracho­wacych wopytowarjach we Wojerowskim zwěrjencu widźała, je so wona spontanje za pomoc rozsudźiła. Za frizerski salon swojeje maćerje pasleše wona darowanske tyzy. Akciji přizamkny so koronowy testowanski centrum. Na te wašnje nazběrachu dohromady 2 000 eurow, kotrež su nětko zwěrjencej přepodali. Foto: Yvonne Bleise

Krótkopowěsće (17.01.22)

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Ryćer dale na čole

Bóšicy. Stanij Ryćer wostanje Bóščanski wjesnjanosta. 282 wobydlerjow, kotřiž su wolili, hłosowaše za njeho, štož wu­činja 92,5 procentow. Wólbne wobdźě­lenje bě z 49,9 procentami snadne – 315 ze 631 wólbo­kmanych je woliło –, dźesać hłosow bě njepłaćiwych. Na lisćikach běchu wolerjo štyrjoch dalšich kandidatow namjetowali, mjez druhim Měrćina Šołtu z Noweje Jaseńcy, kiž dósta 15 hłosow.

Incidenca snadnje přiběra

Budyšin. Incidenca snadnje přiběra. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 209,4 a za Zhorjelski 212,7 podał. Minjeny pjatk in­formowachu w Budyskim wokrjesu wo 108 dalšich infekcijach z koronawirusom a wo 13 smjertnych padach. We wokrjesu Zhorjelc zličichu samsny dźeń 67 na­tyknjenjow. Ličba w zwisku z koronu zemrětych je tam wo dwanaće rozrostła.

LernSax nětko tež serbsce

Policija (17.01.22)

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Hodowny štomik „wotpyšili“

Kamjenc. Tři tydźenje po hodźoch nje­trjebaja hodowne štomiki hižo pyšene być, měnjachu drje štyri dźěći w starobje jědnaće do 13 lět sobotu wječor w Kamjencu. Na Pfortenowej hasy běchu wone wot štomika na zahrodźe najprjedy kule wottor­hali. Na to tež lampki wot­powěsnychu a je hnydom sobu wzachu. Swědk bě to wobkedźbował a policiju zawo­łał. Zastojnicy dźěći w bliskosći dosahny­chu a wzachu wšitke štyri sobu na rewěr. Tam sej je starši pozdźišo wotewzachu. Hač su dźěći doma tež tak „pomoc­liwe“, bohužel znate njeje.

Wubědźowanje za wučomnikow

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Budyšin. „Moje wukubłanske městno w sto sekundach“ rěka wubědźowanje, ke kotremuž Budyski wokrjesny wuwi­ćo­wy zarjad wučomnikow namołwja. Woni měli we widejoklipje swoje wukubłanske powołanje předstajić. Prašane su awtentiske dohlady do powołanskeho wšěd­neho dnja kaž tež předstajenje typiskich mašinow, gratu a dźěłowych wotběhow. Zapodate widejofilmy maja šulerkam a šulerjam Budyskeho wokrjesa pomhać za sebje prawe powołanje namakać.

Za wobdźělenje maja zajimcy formular na internetnej stronje wupjelnić. Hromadźe z dowolnosću zawoda měli přizjewjenje hač do 16. februara 2022 wotpósłać na adresu . Prjedy hač wobdźělnicy potom filmować za­poč­nu, chcedźa jim cyłodnjowski nawod k tomu podać. Wo najlěpšich přinoškach budźe potom zjawnje wothłosowane. Runočasnje fachowa jury wšitke přinoški posudźuje. Na zjawnym mytowanju budu dobyćerjo swoje přinoški prezentować móc. Jim kiwaja myta w hódnoće 500, 300 a 200 eurow.

Domjace lěkarki a lěkarjo dale pře koronu šćěpja, předewšěm ludźi staršeje generacije.

Budyšin/Njeswačidło/Mały Wjelkow (SN/MiR). Kónc zašłeho lěta bě so na domjacych lěkarjow wulka ličba pacientow z próstwu wo šćěpjenje wobroćiła. Wšako knježeše po cyłej Němskej deltawarianta korony. Nimo toho skedźbnješe Roberta Kochowy institut dźeń a bóle na přiwa­lacu so žołmu natyknjenja z wariantu omikron. „Njemějachmy pak stajnje šćěpiwa dosć, tež hdyž běchu nam to při­lubili“, wuswětla Budyska lě­karka za powšitkownu medicinu Sabina Miklec, „tak dyrbjachmy pacientam terminy wotprajić a je přestorčić.“ Runje tak bě to w praksomaj dr. Jany Markoweje w Njeswačidle a dr. Anny Reiche w Małym Wjelkowje.

Dr. Jana Markowa zwěsća, zo „jenož jednot­liwcy přichadźeja, zo bychu so prěni króć šćěpić dali, dalši wospjet přińdu, wosebje wulka pak je ličba tych, kotřiž móžnosć boosterowanja wužiwaja.“ Dźěći pod dwanaće lětami wona nješćěpi. „To měli dźěćacy lěkarjo činić. Dźěći a młodo­stnych nad dwanaće lětami mamy tu jenož w małej ličbje, zo bychu so před koronu škitać dali.“

Znowa zadobywarjo pola tafle

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

We Wojerowskim Domje zetkawanja je mjez­ druhim zaměstnjena měšćanska tafla, kotraž potrěbnym pomha. Runj­e tam pak so nastajnosći njeznaći zadobywaja.

Wojerecy (SiR/SN). Kotre mysle maja ći, kotřiž so do pomocnych zarjadnišćow zadobywaja? Tole praša so Madlen Krenz, nawodnica Wojerowskeje tafle. Njesměrnje ju mjerza, zo so zas a zaso cuzy do jeje­ zarjadnišća zadobywaja. Najnowši tajki pad w Domje zetkanja sta so mi­njeny kónc tydźenja. Wuhladała je škodu sobotu sobudźěłaćerka domu Kerstin Bähr, jako so w bliskosći wuchodźowaše. Wona dyrbješe zwěsćić, zo běchu zachodne wrota kaž tež drastowej kon­tejneraj wočinjene. Drasta bě po zemi rozmjetana. Do dweju garažow běchu so njeznaći tohorunja zadobyli.

Wjesny centrum dospołny

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Zetkanišćo za domoródnych a pućowacych z dwurěčnej infotaflu

Lichań (UM/SN). Štóž je z kolesom abo pěši přez Lichań (Spreewiese) ducy, měł sej trochu wjace chwile zaplanować. We wsy při worjołskim a žabjacym ko­lesowanskim puću we Wulkodubrawskej gmejnje maja wotpočnišćo, kotrež skići wjace, hač jenož městno k posydnjenju. Zetkanišćo wosrjedź wsy sta so loni hišće atraktiwniše, rozprawja předsyda Lichańskeho domizniskeho towarstwa Alexander Golchert. „Městno je tak koncipo­wane, zo móža je domoródni runje tak wužiwać kaž pućowacy“, wón rozprawja.

Helikopteraj často zasadźenej byłoj

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:
W Lětonju pola Budyšina zaměstnjeny helikopter Christoph 62 (nalěwo) za wu­chowanje z powětra DRF bě loni dohromady 1 439 razow zasadźeny, z toho 944 króć w nuzowej pomocy a 495 króć za transport kritisce schorjench abo zranjenych pacien­tow do druhich klinikow. Wot 30. nowembra maja dalši wuchowanski helikop­ter w Lětonju k dispoziciji. Christoph 114 pomha při nuzowych zasadźenjach, zo by Christoph 62 swobodne kapacity při přeměstnjenju koronowych pacien­tow měł. Tule funkciju je přidatna mašina hižo loni spočatk lěta spjelniła. Christoph 114 bě loni dohromady 236 razow zasadźeny. Foto: DRF Luftrettung

Krótkopowěsće (14.01.22)

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Něhdźe 200 nowych infekcijow

Budyšin/Zhorjelc. Hornjołužiskej wo-krjesaj wostanjetej mjez tuchwilu najmjenje wot pandemije potrjechenymi regio­nami Němskeje. Budyski wokrjes informuje wo 99 dalšich natyknjenych z koronu a wo wosom zemrětych. Incidenca po RKI je 184,1. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu 107 nowo­infekcijow. Incidenca tam wučinja 191,6.

Mužakow z inspiraciju był

Ralsko. Jako přewodźerjow w kónčinje „Narodny geopark Ralsko“ w sewjernej Čěskej su 16 t. mj. „georangerow“ wu­kubłali. Tući chcedźa zajimcow na zanjesene a lědma znate městna přewodźeć a je tež wěcywustojnje předstajić. Z in­spiraciju za tajke „geo-dyrdomdejstwa“ bě zhromadne dźěło z geoparkom Mu­žakowski zahork, hdźež hižo podobne wodźenja přewjeduja.

Znowa bjez wizuma

Anzeige