Policija (31.03.23)

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Dźiwja honjeńca

Rózbork. Dokelž 42lětny muž wupožčeny VW Golf wróćił njeje, je wobsedźer wupožčowarnje awtow policiju wo pomoc prosył. Předwčerawšim wuhladachu pytane awto na parkowanišću w Rózborku. Jako so policisća bližachu, stupi 42lětny na płun a wotjědźe. Jedyn z policistow dyrbješe při tym nabok skočić. Zastojnicy hnydom za ćeknjenym smalachu, tak ­zo so dźiwja honjeńca započa. Ta ­wje­dźeše najprjedy po lěsach a łukach wo­koło Zentendorfa a Nieder Neuendorfa. Skónčnje dźěše wróćo do Rózborka. Na torhošću měrješe so pytany z awtom na skupinu pěškow, kotraž dyrbješe ­nabok hić. Na to policisća VW najprjedy z wočow zhubichu. Pozdźišo namakachu prózdne jězdźidło w bliskim lěsu. ­42lětny bě so mjeztym zhubił. Dokelž pak je wón po mjenje znaty, drje tež jeho hišće lepja.

Twarske plany w měsće porokuja

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Wojerecy (KD/SN). Plany noweje twarskeje štwórće z předawanskimi móžnosćemi su na zašłym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady diskusiju wubudźili. Pozadk je, zo chcedźa w Nowej Kinajchtskej holi w bywšej bydlenskej štwórći IX při Grodkowskej šoseji a Stauffenbergowej nimo bydlenjow tež pře­dawanišća na něhdźe 5 600 kwadratnych metrach twarić. Mjez druhim maja tam discounter, žiwidłowe wikowanišćo z połnym poskitkom, drogerija a předawanišćo picy za domjace zwěrjata nastać. Wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) liči z tym, zo přichodne lěta w industrijnišću w Čornej Pumpje 5 000 dźěłowych městnow nastanje. Wulki dźěl dźěławych drje sej bydlenje we Wojerecach pyta, wyši měšćanosta měni.

Wolóžuje městna na awtodróze

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Na kromje Budyšina priwatne parkowanišćo nakładnych awtow nastało

Tři Hwězdy (UM/SN). Nowe priwatnje wobhospodarjene parkowanišćo nakładnych awtow w Třoch Hwězdach w Hodźijskej gmejnje 21. apryla oficialnje wotewru. Po słowach zamołwiteho Budyskeje firmy za twarski transport a posłužby Kayja Wauricka, maja na bywšim składźe twaršćiznow 69 městnow za Lkw-je. Šěsć z nich maja přizamknjenje k milinje, zo móhli chłódźenske agregaty zastarać, bjez toho zo dyrbjał motor awta zaswěćeny być. Ze swojim poskitkom chce firma přinošować, napjate połoženje na parkowanišćach při awtodróze A 4 wolóžić.

Wotkryja wopomnjensku taflu

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Budyšink. Składnostnje 250. posmjertnin Hadama Bohuchwała Šěracha wotkryja njedźelu, 2. apryla, w 14 hodź. ­wopomnjensku taflu při cyrkwi w Budyšinku. Porěča krajny rada Udo Wićaz, předsyda Domowiny Dawid Statnik, wjesnjanosta Matthias Seidel a naměstnik Zwjazka sakskich pčołarjow Hendryk Roloff. Dr. Lubina Malinkowa předstaji skutkowanje Šěracha. Přizamknje so kofej w domje Šěracha. W jubilejnym lěće Šeracha su wjacore zarjadowanja planowane. Tak 20. meje w 14 hodź. kołopuć Šěracha w Budyšinku předstaja. H. B. Šěrach je so 1724 w Nosaćicach narodźił a 1773 w Budyšinku zemrěł.

Klawěr w srjedźišću

Trjebaja wjace dochodow

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo steja před nadawkami, kotrež jich móžnosće přesahuja. Woni maja nastajić hospodarski plan, kotryž zakonskim žadanjam wotpowěduje. To pak je ćežko.

Njebjelčicy (JK/SN). Lisćina nadawkow a trěbnych dźěłow Njebjelčanskeje gmejny, kotruž wjesnjanosta André Bulank (njestronjan) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady předstaji, je jara dołha. Radźićeljo wzachu to na wědomje a dowidźa, zo su naličene dźěła a nadawki trěbne a wažne, ale tuchwilu hospodarske połoženje gmejny prosće njedowoli, so tajkim nadawkam wěnować. Najwažniše je, nastajić tajki hospodarski plan za tute lěto, zo wokrjes gmejnje njenapołoži wosebite hospodarsko-strukturne naprawy. Tomu chce gmejna zadźěwać.

Štó widźi wupuć?

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:
Hdyž města a gmejny hospodarski plan zdźěłaja, je to tuchwilu jara zrudna naležnosć. Komuny maja winowatostne nadawki spjelnjeć a mjez druhim wohnjowu woboru a zastaranje dźěći zawěsćić. Pjenjez za to pak je dźeń a mjenje. To je so tež wčera zaso na posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotbłyšćowało. Hdyž na kóncu pod smužku tołsty deficit wostanje a komuna ani najnuzniše projekty zwoprawdźić njemóže, rozpřestrěwa so mjez wobydlerjemi njespokojnosć. Ta so hišće stopnjuje, hdyž za dobrowólne nadawki scyła žane pjenjezy njejsu. Runje tónle wobłuk pak dyrbjał so wo žiwjenja hódnu atmosferu w komunje starać. ­Dokelž su wšitke wudawki hižo tak redukowane, zwostanje zwjetša jenož hišće, dochody zwyšić. To dźe zaso na kóšty ­wobydlerjow. Druhdy so prašam, dokal ma tónle čertowski kruh wjesć. Kmanu wotmołwu nimam a bohužel ju najskerje tež gmejnscy radźićeljo a wjesnjanosća nimaja. Marian Wjeńka

Krótkopowěsće (31.03.23)

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Serbske nałožki online

Budyšin. Towarstwo Serbski kulturny turizm informuje, zo je wotnětka „prěnje z dohromady sydom widejow wo serbskich nałožkach a cyrkwinskich swjedźenjach, nastatych loni we wobłuku wubědźowanja Simul+, pod https://sorben-tourismus.de kaž tež na Facebooku, Instagramje a Youtube“ přistupne. Klip wotbłyšćuje jutrowne tradicije w Serbach. W meji maja přinoški wo mejemjetanju a Božim ćěle slědować.

Do radneje žurle so tłóčili

Žitawa. Po swojim protesće přećiwo planowanemu kwartěrej za požadarjow azyla w měšćanskim dźělu Hirschfelde su so rozhorjeni wobdźělnicy wčera do radnicy w Žitawje tłóčili. Tam bě so paralelnje měšćanska rada schadźowała. Po słowach Žitawskeho wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkera (Žitawa móže wjace) je „jasnje pře wjele a zdźěla jara agresiwnych wosobow do žurle“ přišło. Hłowa města je policiju wo pomoc wołał.

Madźarsku w „klubje“ powitał

Seniorojo škotowali

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Šunow. K dalšemu škotowemu turněrej su so serbscy wuměnkarjo předwčerawšim w Šunowskej Fabrikskej hospodźe zetkali. Dobył je tónraz Wolfgang Kühn z 2 696 dypkami před Manfredom Hör­aufom (2 640) a Achimom Mejglom (2 451). Dobyćer předwčerawšim tež cyłkowne hódnoćenje nawjeduje. Na dalšimaj městnomaj stejitaj tuchwilu Hermann Woko a Achim Mejgl. Přichodny škotowy turněr wotměje so kónc apryla w Radworskim hosćencu „Meja“.

Wotkryja wopomnjensku taflu

Budyšink. Wopomnjensku taflu składnostnje 250. posmjertnin Hadama Bo­huchwała Šěracha wotkryja njedźelu, 2. apryla, w 14 hodź. při cyrkwi w Budyšinku. Budźe to dalše spominanje na wuznamnu serbsku wosobinu. Přizamknje so zhromadny kofej wopytowarjow w domje Šěracha. Bywši Malešanski ­wjesnjanosta Günter Sodan ma w jubilejnym lěće Šěracha wjacore zarjadowanja lětsa a klětu na starosći. Přichodne ­budźe sobotu, 20. meje, hdyž so kołopuć Šěracha zjawnje předstaji. Započatk ­budźe w 14 hodź. při cyrkwi w Budyšinku. Hadam Bohuchwał Šěrach bě so 1724 w Nosaćicach narodźił a 1773 w Budyšinku zemrěł.

Křižowy puć młodźiny

Policija (30.03.23)

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Padušnu trójku lepili

Wojerecy. Třoch paduchow je policija předwčerawšim wječor we Wojerecach při kradnjenju lepiła. Telefoniski pokiw wjedźeše zastojnikow k prózdnemu twarjenju na Scharnhorstowej. W nim zwěsćichu wjacore skóncowane durje a před domom w karje přihotowanu rubiznu. Bórze na to wuhladachu policisća w bliskich kerkach schowanych třoch paduchow. Pola nich namakachu wjetšu ličbu pokradnjenych wěcow z twarjenja. Zastojnicy wšitko sćazachu. Mužej w starobje 41 a 50 lět kaž tež 35lětna žona změja so nětko wosebje ćežkeho pada padustwa dla zamołwić.

Ze šmóratkom parkowanje zapłaćić

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Kamjenc (SN/MWj). Runje tak kaž w mnohich druhich městach Němskeje móža šoferojo nětko tež w Kamjencu swój popłatk za parkowanje ze šmóratkom a bjez přidatnych wudawkow zapłaćić. To potrjechi parkowanišći při Lessingowym naměsće a Při nasypje.

Z handyjom parkować ma wjacore lěpšiny. Tak sy před chłostanjom škitany, dokelž móžeš parkowanski čas po puću podlěšić, hdyž na přikład termin dlěje traje hač wočakowane. Na druhim boku móžeš njetrjebawše wudawki zalutować a parkowanje dočasa skónčić, ručež sy so k awtej nawróćił. Přidatne wudawki tohorunja trěbne njejsu, dokelž płaći parkowanje přez šmóratko runje telko kaž při awtomaće.

Anzeige