Žonjace akciske tydźenje zahajene

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:
Dźensniši Mjezynarodny dźeń žonow je zazběh hač do 22. apryla trajacych digi­talnych žonjacych akciskich tydźenjow, kotrež su społnomócnjena za runostajenje Budyskeho wokrjesa Ina Körner, Jasmin Beck z Budyskeje žónskeje iniciatiwy, čestno­hamtska sobudźěłaćerka Budyskeho žónskeho centruma Ellen Sprengler, praktikantka społnomócnjeneje za runostajenje města Budyšina Celina Wehner a jeje šefina Fränzi Straßberger (wotlěwa) organizowali. Nimo toho chcedźa z póštowej kartu „KONTAKT MACHT NEUES“ k tomu přinošować, (digitalne) kontakty woló­žić a pohonjeć. Wot dźensnišeho kartu rozšěrjeja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ličby RKI su měritko

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Wolóženja a přiwótřenja koronanaprawow wot třoch faktorow wotwisne

Budyšin/Zhorjelc (SN/JaW). Wot dźensnišeho su tež we wokrjesomaj Zhorjelc a Budyšin nowe postajenja wo škiće před koronawirusom płaćiwe. Tak smě so nětko najwjac pjeć wosobow z dweju domjacnosćow zetkać, zběhnjene su tohorunja zakaz přebywanja zwonka bydlenja, wobmjezowanja wuchodźowanja a zakaz alkohola. Dale su wot dźensnišeho kniharnje zaso wočinjene, runje tak twaršćiznowe wiki, kwětkarnje a štomownje.

Wotstronjeja slědy dźiwich swini

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:
Runjewon njepřewidźomne su slědy, kotrež dźiwje swinje w přirodźe zawostajeja. Swoje mjerzanje z tym ma Frank Kattusch, kiž so jako hajnik tež wo Knorawske łuki južnje Choćebuza stara. Byrnjež dźiwje swinje do mnohotnosće družin zwěrjatow słušeli, wohrožeja wone sorny, kotrež maja łuki tohorunja za swoju domiznu. Knoraw­ske łuki su dźěl přirodoškitneho pasma Gołkojčanskich honow a hatow z wulkej ličbu wšelakich biotopow. Jězory, rěki, wotwódnjenske hrjebje, štomy a mjeńše lěsy kaž tež wulke łuki z bahnojtymi blakami su typiske za kónčinu, hdźež so tež dźiwje swinje doma čuja. Foto: Michael Helbig

Dom kamelijow wostanje zawrjeny

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

W Kinsporskim kamelijowym domje tuchwilu najstarša kamelija kćěje. Wobhladać pak sej ju njemóžemy. Wobmjezowanja korony dla tomu zadźěwaja. A tomu lětsa dale tak wostanje.

Kinspork (SN/MiR). Nimo najstaršeje kame­lije wupřestrěwa tež jara rědka wisata kamelija swoje kćenja do wysoka, runje tak kaž wonjace družiny. Normalnje bychu tam ludźo dźensa po stach za zastupnym lisćikom stali – wosebje kónc ty­dźenja. Šulerjo Kinsporskeje zakładneje a wyšeje šule wodźachu stajnje w měrcu slepych po wustajenišću, pěstowarnjam poskićachu „bajkowy přewod“. Lětsa wostanje dom zawrjeny. Tamniše domizniske towarstwo chce pak ludźi přiwšěm zawjeselić. Tuž je zarjadował serwis za rozesłanje skazankow kaž tež za zajimcow, kotřiž chcedźa sej twory wotewzać. Nowy kamelijowy parfim kaž tež za njón wužiwane kćějace wonjace kamelije družiny „Minato no akebono“ su runje tak wosebite dary k jutram kaž młode rostlinki třoch najstaršich kamelijow družin „Alba Plena“ a „Althaeflora“ inkluziwnje certifikata ryzosće. Při wotewzaću je snadź tež móžno do kamelijoweho domu pokuknyć.

Wsam rjeńši napohlad dać

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Wochozy so na wubědźowanju za wsy wobdźěla

Hamor/Klětno (AK/SN). Wjesne rady gmejny Hamor planuja, byrnjež wuměnjenja runjewon jednore njebyli, dźěłowe lěto 2021. Na to pokazachu wone w hamtskim łopjenu z widom na prěnje lětuše schadźowanje. „W měrcu chcemy rjedźić, w aprylu ma nalětni swjedźeń slědować, w juniju chcemy wobydlerski forum z bydlenjotwarskim předewzaćom přewjesć, w nowembru budźe nazymske rjedźenje“, pisa gmejnska radźićelka a wjesna předstejićelka za Hamor a Sprjowje Marianne Zich. Spočatk decembra chcedźa ze seniorami adwen­t­ničku swjećić a hodowne wiki přewjesć. Wšitke terminy planuja z widom na dalše wuwiće korony dla. W młodźinskim klubje w Sprjowjach dyrbja po wobškodźenju wody dla špundowanje wobnowić. Młodźinski klub Wotoka njezamóže reparatury sam zrjadować. Wjesna rada je tuž słała list koncernej LEAG, w kotrymž wo podpěru prosy.

Wobydlerjo maja dale čakać

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). Frakcija CDU Budyskeje měšćanskeje rady reaguje ze za­dźiwanjom na postupowanje wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD). „Nimam scyła zrozumjenje za to, zo dyrbimy jako radźićeljo z rozhłosa a socialnych medijow wo turistiskim posudku města Budyšina zhonić“, rjekny na naprašowanje SN měšćanski radźićel CDU Heinrich Schleppers. Zarjadnistwo bě studiju w zwisku z projektom, twarić nowy­ móst nad Sprjewju, zadźěłać dało. Ahrens bě informacije sam šěrił a zdobom zwura­znił, zo so rozsud wobydlerjow na temu móst dale wotstorči.

Motorski ćežko znjezbožił

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:
Ćežke wobchadne njezbožo sta so sobotu připołdnju na wokrjesnej dróze mjez Hórnike­cami a Koblicami. Tam bě 43lětny wodźer motorskeho ze swojej Kawasaki po puću. Z dotal njeznateje přičiny wón kontrolu nad mašinu zhubi, zajědźe z jězdnje­ a zrazy do štoma. Připadnje nimo jěducy wohnjowy wobornik jako prěni pomhaše a přiwoła dalšu pomoc. Najprjedy spytachu znjezboženemu we wuchowanskim awće pomhać, skónčnje pak jeho z helikopterom do chorownje dowje­zechu. Na motorskim nasta něhdźe 7 000 eurow škody. Foto: Maik Petrick

Wot apryla šćěpjenje móžne

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Ralbicy (mwe/SN). Kaž Ralbičanski lěkar dipl. med. Gerd Jahny minjeny štwórtk zdźěli, budźe wón w swojej praksy ludźi wot apryla pře koronu šćěpić móc. Dokładny termin pak hišće rjec njemóžeše.

Domjacy lěkarjo a domjace lěkarki chcedźa skónčnje po cyłej Němskej při šćěpjenju pomhać. Tak so tež w dalšich hornjołužiskich lěkarskich praksach na to zaměrnje přihotuja. „Dawno žno so mje pacienća prašeja, hač budźe pola nas skónčnje móžno so šćěpić dać“, so Gerd Jahny bórzomneho šćěpjenskeho starta nadźija. Dotal wšak je to jenož w šćě­pjenskich centrach abo z pomocu mobilnych šćěpjenskich mustwow, mjez druhim w starownjach a hladarnjach, móžno. ­Kotry šćěpjenski srědk budu potom w Ralbicach a druhdźe wužiwać, dotal tež hišće jasne njeje. Dipl. med. Jahny pak cyle jasnje praji, zo je to poprawom wšojedne. „Kóždy srědk je jako škit skutkowny dosć.“

Krótkopowěsće (08.03.21)

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Wobchody z click & meet

Budyšin. Aktualneje incidency pod 100 po Roberta Kochowym instituće (RKI) dla su w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu wobchody wotnětka po systemje click & meet wočinjene. W Budyskim wokrjesu zwěsćachu wot pjatka 140 koronanowoinfekcijow a tři smjertne pady. Incidenca bě po podaću wokrjesa 97, po RKI dźensa rano 98,1. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 26 nowonatyknjenjow a indicenca 82,30, po RKI je 66,9.

Hudźbne dny zaso přestorčene

Wojerecy. 55. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny, kotrež běchu wot 11. apryla do 2. meje planowane, su zamołwići znowa wo lěto přestorčili. Kaž zdźěli nawoda Łužiskeje hale Dirk Rolka jako zarjadowar, su přičina połoženje korony dla a z tym zwisowace škitne naprawy. Njewěste dale je, hač smědźa so přeprošeni wukrajni wuměłcy wobdźělić. Zastupne lisćiki wostanu płaćiwe.

Matura bjez pruwowanjow?

Policija (08.03.21)

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Wopity wokoło so třělał

Wojerecy. Wobydler we Wo­jerecach je sobotu wječor zdźělił, zo na Heinowej něchtó w bydlenju třěla. Zastojnicy móžachu tam 42lětneho muža přewinyć a jeho trašawku kaž tež wotpowědnu municiju sćazać. Za bróń wón žanu­ dowolnosć njeměješe, měješe pak chětro wjele alkohola w kreji. Pola njeho naměrichu mjenujcy 2,2 promilej.

słowo lěta 2020

Anzeige