Sprawnje spěchować njeje lochko

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Rakečanska gmejnska rada je na swojim zašłym posedźenju podpěru wjesnym towarstwam wobzamknyła.

Rakecy (JK/SN). Po spřisahanju třoch radźićelow, kotřiž njemóžachu so na konstituowacym posedźenju w awgusće wobdźělić, móžeše Rakečanska gmejnska rada minjenu srjedu ze swojim wobšěrnym dnjowym porjadom pokročować.

Najwažniši dypk při tym bě diskusija wo rozprawje pruwowanskeje firmy k zahajenskej bilancy gmejny k 1. januarej 2013. Pruwowanje na městnje kaž tež eksterne bě gmejna derje wobstała, a hač na někotre kritiske přispomnjenja pruwowanskeje firmy a pokiwy zličbowanskeho zarjada za bilancy přichodnych lět njeje na rozprawje ničo wustajić, měnješe wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU). „Dźakuju so wšitkim wobdźělenym, předewšěm financnemu zarjadej gmejny.“

Trjebaja nuznje wjac hašenskeje wody

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Brězowka (AK/SN). Škitne wuhotowanje, techniku kaž tež zastaranje z hašenskej wodu měli nuznje polěpšić. To žadaja sej kameradojo Brězowčanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Zaručić ma to gmejna Dźěwin (Groß Düben). Wotpowědnu próstwu poda nawoda wohnjoweje wobory Olaf Hanusch gmejnskej radźe­ na zašłym posedźenju.

„Za wuhotowanje jězdźidła, rozdźělowaki, hadźicy, škitne wuhotowanje wobornikow smy minimalnu potrjebu 7 500 eurow wuličili“, wuswětli Hanusch we wobłuku naprašowanja woby­dlerjow. „Suma je łahodnje wobličena.“ Najwjetše starosće načinja wobornikam zastaranje z hašenskej wodu. Zjawna syć njeje za to wupołožena. Skerje měli wobstejace mjeńše hašenske haty za porjadne wužiwanje sporjedźeć. Zhromadnje dźěłać měła gmejna při tym z wobsedźerjemi ležownosćow kaž tež z agrarnymi drustwami. „Trjebamy nuznje wjace wody. Tuchwilnje wobstejaca wódna syć so za skutkowne hašenje njehodźi. Tónle njedostatk dyrbimy wotstronić“, namołwješe wón gmejnskich radźićelow kaž tež wjesnjanostu Helmuta Krautza (SPD).

„My za Saksku“ klětu dale wjedu

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Sakska čestnohamtski angažement wobydlerjow dale spěchuje. Za klětu přewostaja we wobłuku programa „My za Saksku“ dohromady jědnaće milionow eurow. Program bu do noweje směrnicy wo spěchowanju towaršnostneje zwjazanosće přiwzaty, kaž statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow w Drježdźanach informuje.

Za swoje přerězne měsačne zasadźenje znajmjeńša 20 hodźin móža wobydlerjo přez nošerja projekta pawšalne zarunanje měsačnje hač do 40 eurow dóstać. Kaž z nowinskeje zdźělenki ministerstwa dale wuchadźa, podpěruje swobodny stat na te wašnje 23 000 čestnohamtsce skutkowacych.

Projektowi nošerjo – to móža towarstwa, zwjazki, załožby, cyrkwje kaž tež města a gmejny być – móža hač do 31. winowca 2019 swoje próstwy za lěto 2020 zapodać. Spěchowany budźe angažement na přikład we wobłukach socialne, kultura, sport, wobswět a towaršnosć. Drježdźanska wobydlerska załožba próstwy wobdźěłuje. Trěbne nowe formu­­lary kaž tež podłožki programa su pod www.ehrenamt.sachsen.de přistupne.

Krótkopowěsće (23.09.19)

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Z ciwilnej njeposłušnosću

Berlin. Akciske zwjazkarstwo Ende Gelände je po wozjewjenju klimoweho paketa zwjazkoweho knježerstwa dźensa masowe akcije ciwilneje njeposłušnosće we łužiskim brunicowym rewěrje připowědźiło. Tysacy ludźi chcedźa kónc tydźenja wot 29. nowembra do 1. decembra 2019 ze swojim ćěłom wuhlowu infrastrukturu blokować. To ma wotmołwa na „dospołne zaprajenje zwjazkoweho knježerstwa w klimowej politice“ być.

Günter Kunert njeboh

Kaisborstel. Wuznamny našočasny basnik Günter Kunert je minjenu sobotu 90lětny w swojim domje w schleswigsko-holsteinskim Kaisborstelu zemrěł. W jeho žiwjenju a tworjenju wotbłyšćowachu so stawizny Němskeje w 20. lětstoku. 1976 bě Kumert jedyn z prěnich, kotřiž podpisachu protest přećiwo wusydlenju Wolfa Biermanna z NDR, tři lěta pozdźišo wón sam kraj do směra na zapad wopušći. Nimale 70 lět je njewšědnje produktiwny awtor publikował.

„Čornemu“ twarjenju zadźěwać

Policija (23.09.19)

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Dźěl rubizny stejo wostali

Bjezdowy. Njeznaći su w nocy na sobotu w twarskim zawodźe gmejny Halštrowska Hola wjacore drohe zahrodniske nastroje kaž tež jedyn traktor-trawusyčak pokradnyli. Nimo toho wobškodźichu wjacore jězdźidła gmejny. Wšitko sobu wzać pak so jim njeporadźi. Při wottransporće dalšeho traktora-trawusyčaka z pomocu gmejnskeho Multicarja wostachu z nim w dźiwiznowym płoće wisajo a na to tež hišće na čerstwje woranej roli tčacy, tak zo dyrbjachu dźěl rubizny stejo wostajić. Policija trochuje hódnotu rubizny na něhdźe 2 000 eurow.

Pod wliwom drogow po puću był

Kamjenc. Zastojnicy su njedźelu rano w Kamjencu zwěsćili, zo bě 21lětny šofer VWja drogi brał, a přikazachu test kreje. Šofer ma nětko z wysokej pokutu ličić.

Na wjeselo publikuma do trunow přimnył je bywši Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (nalěwo) srjedu po swjedźenskim akće jemu spožčeneho čestneho wobydlerstwa w Dźiwadle na hrodźe. Legendarny „Bad Moon Rising“ je hromadźe z „Band 2.0“ hrał. W njej hudźachu Walter Morlok (srjedźa), Friedemann Böhme a Měrko Šołta, z kotrymiž je Schramm jónu w swójskej band piskał, kaž tež młodostni Lukas Wucht (naprawo), Florian Tilgner a Tobias Gräubig. Foto: SN/Maćij Bulank

Dale a mjenje bjezdźěłnych

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:

Sylny srjedźny staw na dźěłowych wikach wo wolóženje so postarał

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes zwěsća dale a mjenje bjezdźěłnych. „Płuwamy přećiwo tuchwilnemu cyłoněmskemu trendej, hdźež je stagnacija“, podšmórny nawoda wotrjada jobcentera Zhorjelskeho wokrjesa Felix Breitenstein. „Mamy sylny srjedźny staw. Hač do kónca julija zličichmy na dźěłowych wikach 1 600 integracijow.“

Kónc awgusta bě we wokrjesu dokładnje 9 298 bjezdźěłnych, štož wotpowěduje kwoće 7,5 procentow. Tak běchu 2 757 ludźi do Socialneho zakonika (SGB) III zastopnjowanych, tamne do 6 571 SGB II. Cyłkownje je so bjezdźěłnosć wot lěta 2013 z 11,2 procentami na dźensniši staw jasnje pomjeńšiła. W absolutnych ličbach woznamjenja to 11 225 potrjechenych na nětko 6 541.

Trabant dóstanje wosebite městno

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:
Hudźbnik a spěwar Alexander Knappe (3. wotlěwa) je zawčerawšim wječor w Cho­ćebuskim stadionje přećelstwa legendarny energijowy Trabant Karoli a Peterej Blombergej (2. a 4. wotlěwa) z Klěśišćow (Klettwitz) přepodał. Kónc awgusta stej wonej jězdźidło na přesadźenju za cyłkownje 5 056 eurow kupiłoj. Na zarjadowanje su te­hdy tysacy wopytowarjow přišli, zo bychu přesadźenje dožiwili, kotrež bě hudźbnik přewjedł.­ Trabant z lěta 1986 dóstanje na ležownosći swójby Blomberg nětko wose­bite městno, štož wjeseli tež Erika Blomberga (2. wotprawa). Foto: Michael Helbig

Sydom nowych wuchowanskich jězdźidłow je wokrjes Budyšin za wuchowanske straže w regionje kupił. Předwčerawšim je přirjadnica krajneho rady Birgit Weber (2. wotlěwa) w Kamjencu z přepodaćom klučow jězdźidła wužiwarjam přewostajiła. Dwě nowej awće za nuzowych lěkarjow zasadźa přichodnje we Wojerowskej a Budyskej wuchowanskej straži. Dalše pjeć chorobnych awtow přińdu­ do stražow we Łutach (Lauta), Kamjencu, Rakecach, Wósporku (Weißenberg) a w Połčnicy. Foto: Feliks Haza

Dobry wuskutk na image gmejny

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:

Wot wčerawšeho wječora je nětko tež Worklečanska nowa gmejnska rada dźěłokmana.

Worklecy (JK/SN). Po swojim zawjazanju wěnowachu so gmejnscy radźićeljo hnydom poměrnje wobšěrnemu dnjowemu porjadej. Na prěnim městnje zdźěli wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), zo bě w času wot wólbow hač k prěnjemu posedźenju trěbne, tworić nuzne rozsudy nastupajo nowotwar šulskeho horta. Tak mějachu losy za elektro- a sanitarnu instalaciju rozdźělić. Tohodla wopyta wjesnjanosta kóždeho čłona rady wosobinsce a jemu naćisk wobzamknjenja k rozdźělenju losow předstaji a měješe na kóncu přezjedne přihłosowanje za to, přepodać trěbne dźěła domjacymaj firmomaj. Elektroinstalaciju přewozmje Njebjelčanski zawod Šuster a sanitarne nastroje budźe Worklečanska firma Floriana Šołty instalować.

Anzeige