We Wojerecach wšitko za wólby spřihotowane

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN). Wojerowske měšćanske zarjadnistwo liči njedźelu z wulkim podźělom listowych wólbow. „Tuchwilu registrujemy 26 915 wólbokmanych. Wjac hač 4 000 ludźi woli z listom, štož je něhdźe 21 procentow“, informuje fachowy skupinski nawoda Wojerowskeho centralneho zarjadnistwa Uwe Brähmig. Před štyrjomi lětami bě jich 13 procentow listowych wolerjow. W času koronapandemije jich podźěl jasnje stupa.

Wulke rjedźenje w hrjebi

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:
Sobudźěłaćerjo zwjazka za hladanje wody a pódy „Kalawski horni kraj“ z hłownym sydłom w błótowskim Radušu tele dny Priorowu hrjebju w Choćebuzu po něhdźe 300 metrach rjedźa. Z wosebitym amfibijowym čołmom typa Tuxur Andreas Supra ­zelišćo na dnje hrjebje wotrězuje. Z pomocu krana zelišćo potom na kromje hrjebje wotkładuje. Dalši sobudźěłaćerjo zwjazka w samsnym času trawu na brjoze rěki syku. Tajke dźěła rjedźenja rěki a jeje hladanja dyrbja jónu wob lěto přewjesć, zo njeby hrjebja zarostła. Priorowa hrjebja je něhdźe 20 kilometrow dołha. Foto: Michael Helbig

We Wojerowskim zwěrjencu wjesela so nad dorostom hrjebakow (Erdmännchen). Kaž nowinska rěčnica coowa Stefanie Jürß zdźěli, je kralowna hrjebakow Heidi srjedź ­awgusta štyri młodźata porodźiła – tři z nich so tule wopytowarjam pokazuja. ­Njejasne dotal je, štó je nan tychle nowych wobydlerjow zwěrjenca. To móhł hrjebak Frank abo tež Kurt być. Foto: Silke Richter

Klětu nazymu započnu saněrować

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dosaněrowanje južneho brjoha při Slěbornym jězoru wo lěto přestorči.

Łaz (AK/SN). Južny brjóh Slěborneho jězora při Bjedrichečanskim přibrjohu (Friedersdorf) saněrować budźe prawdźepodobnje lěto dlěje trać. To podšmórny Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na minjenym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady.

„Tak mjenowanu testowu płoninu chcedźa w oktobrje 2022 twarić započeć, a to ze strony jězora“, Leberecht rozłoži. Testowa faza traje wot oktobra 2022 hač do apryla 2023. Poprawne saněrowanje Slěborneho jězora slěduje potom wot oktobra 2023 hač do apryla 2025. Planowane dosaněrowanje brjoha je tuž wo cyłe lěto přestorčene. Campingowu a kupansku sezonu w lětomaj 2022 a 2023 při Slěbornym jězorje pak móža tam bjez wobmjezowanjow a kaž planowane wotměć.

Podpěruja sportowe towarstwo

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Delanska gmejna nałoži dźěl pawšale za ponowjenje trawersow

Róžant (JK/SN). Samo na sebi chcyše gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju zaso simultanu techniku zasadźić. Dokelž pak njeběchu najebać wulke prócowaje tołmačerja namakali, su posedźenje bjez přełožka přewjedli. Přiwšěm chcedźa simultany přełožk za němskeho radźićela kaž serbšćinu njewobknježacych hosći přichodnje zawěs­ćić. Za to so z hižo nazhonitej tołmačerku dorozumja a wužiwaja za jeje dźěło pawšalu k spěchowanju dwurěč­nosće w gmejnje.

Lětušu pawšalu we wobjimje 70 000 eurow za sylnjenje wjesneho ruma chce komuna za wšelake naprawy zasadźić. Tak su so wčera dojednali, nałožić 24 000 eurow za to, skrućić lětuši hospodarski plan. Dalše 25 000 eurow dóstanje sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy/Hórki za ponowjenje trawersow w Stadionje přećelstwa.

Krótkopowěsće (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Ministerka pola Delnjoserbow

Choćebuz. Braniborska kulturna ministerka Anja Schüle (SPD) je dźensa Domowinsku župu Delnja Łužica wopytała. W Choćebuskim Serbskim domje rozmołwješe so wona z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom, z městopředsydu dr. Harmutom Leipnerom a z jednaćelom třěšneho zwjazka w Delnjej Łužicy Marcusom Końcarjom.

Z incidencu hospitalizacije

Budyšin. Wot dźensnišeho płaći w Sakskej nowe škitne postajenje korony dla. Nowe měritko za posudźowanje połoženja je sydomdnjowska incidenca hospitalizacije, kotraž je po RKI dźensa w Sakskej 0,89. Wčera informowachu w Budyskim wokrjesu wo 19 natyknjenjach z koronawirusom. Incidenca je tu po RKI dźensa z 48,7 štwórty dźeń za sobu nad hódnotu 35, za wokrjes Zhorjelc je RKI 29,5 podał. Tam bě wčera 16 infekcijow.

Zhromadne prócowanja

Policija (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Pjany z kolesom po puću był

Wjazońca. Policija je wčera we Wjazońcy napadneho kolesowarja lepiła. Kontrola wujewi pola 37lětneho alkoholowu hódnotu 1,66 promilow, a policija wozjewi jeho wopojenosće we wobchadźe dla.

Słowničk za wikowarjow poručili

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Dźěłowy kruh za serbske naležnosće w Budyskej měšćanskej radźe je so wčera z podpěru za Lěto Zejlerja a Kocora kaž tež z polěpšenjom dwurěčneho marketinga rozestajał.

Budyšin (CS/SN). Kak móhli zarjadowanja klětušeho Lěta Zejlerja-Kocora němskim měšćanam zbližić, kotřiž ze serbskej tematiku so tak jara njezaběraja? Prašenje to, na kotrež pytachu čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće na swojim wčerawšim posedźenju w sukelnicy za wotmołwami. Rozjimali su wšelake móžnosće, zo bychu zjawnosć wo 27 dypkach zarjadowanskeho programa skutkownje informowali. Tak budu nětko pruwować, kak hodźa so na přikład płoniny při Mosće měra abo busowe zastanišća za wabjenje wužiwać. Jako bjez problema móžne zda so być, připrawić chorhoj na měšćanskim domje na Hłownym torhošću. Wjeršk Lěta Zejlerja-Kocora budźe klětu w oktobrje serbski spěwanski swjedźeń w měšćanskej hali „Króna“. Organizatorojo wočakuja tam wulku ličbu chórow.

Tykowany statok Michaela Purschkeho (2. wotprawa) w Njebjelčicach ma wysoku kwalitu. Wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, 2. wotlěwa) je tele dny čłonow jury Sakskeho statneho myta za twarjenje na wsach (Sächsischer Staatspreis ländliches Bauen) přewodźał, jako sej woni statok wobhladachu. Přijěli běchu předsydka komisije, dipl. ing. architektka Ines Pöschmann-Panzer (nalěwo), dipl. ing. architektka Christine Tenne (3. wotl.) a dipl. ing. twarski wyši rada na wuměnku Christian Meyer (naprawo). Za wubědźowanje přizjewjenych bě 110 objektow. Tych, kotrež sej komisija wobhlada, je 37. W oktobrje chce sakske ministerstwo za regionalne wuwiće dobyćerjow wozjewić. Foto: Feliks Haza

Wiki drjewa zaso stabilne

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Měšćanska rada Kulowa etat za komunalny lěs wobzamknyła

Kulow (AK/SN). Swój komunalny lěs dale zamołwiće a směrodajnje wobhospodarjeć chce tež město Kulow. To podšmórny naměstnik nawody twarskeho a porjadoweho wotrjada Jurij Brösan na minje­nym wuradźowanju měšćanskeje rady. Jednohłósnje wobzamknychu Kulowscy radźićeljo klětuši hospodarski plan za komunalny lěs. „Ličimy z nadbytkom něhdźe 8 700 eurow“, Brösan rozłoži. „Wiki drjewa su zaso stabilne.“

Kaž z etata 2022 wuchadźa, chcedźa dochody něhdźe 61 200 eurow docpěć, mjez druhim 42 100 eurow z předanje drjewa. Za přetworjenje lěsow nadźijeja so ně­hdźe 18 600 eurow spěchowanskich srědkow Sakskeje. Tomu napřećo steja wudawki nimale 52 400 eurow. Cyłkownje wobsedźi město Kulow 162,7 hektarow lěsa.

Anzeige