Město Budyšin „Krónu“ kupiło

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN). Po dwulětnych, zdźěla ­chětro kontrowersnych diskusijach je město Budyšin wčera měšćansku halu „Krónu“ pod dohladom notara wot Berlinskeje předewzaćelskeje skupiny Onnasch za cyłkownje 2,1 milion eurow kupiło. Město wotpowěduje rozsudej swojeje rady, kotraž bě na posedźenju 29. awgusta přizwoliła, halu a ležownosć z parkowanišćom a twarjenjomaj čisło 9 a 15 na Kamjentnej kupić.

Jednaćelka Budyskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće Kirsten Schönherr, kotraž je zrěčenje wčera podpisała, zdźěli, zo su tydźenje trajace jednanja z mějićelom nětko zakónčene, štož ju jara zwjesela. „Smy jara fairnje mjez sobu wobchadźeli“, wona wuzběhny.

Ležownosć a měšćanska hala stej nětko za měšćanske wuwiće předwidźanej. Konkretnych planow tuchwilu hišće žanych njeje. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) pak skedźbni na to, zo njebudźe město objekt subwencionować. Nimo swójskich srědkow dyrbješe Budyska bydlenjotwarska towaršnosć za kup milion eurow kredita wzać, za čož ma dwaj procentow danje płaćić.

Wjacore wolóženja předwidźane

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc planuje tuchwilu dwójny etat za lěće 2019/2020 z jasnje lěpšimi wuměnjenjemi hač w zašłosći. „Financny wurunanski zakoń mjez Swobodnym statom Sakskej a komunalnymi wodźacymi zwjazkami běchu zamołwići w podlěću znowa wujednali“, zdźěli komornik wokrjesa Thomas Gampe na posedźenju wokrjesneho sejmika předwčerawšim w Zhorjelcu. „Z komunalneho wida docpěchmy dobry jednanski wuslědk. We wažnych dypkach smy so přesadźili.“

W lětomaj 2019 a 2020 móže Zhorjelski wokrjes z jasnje wjace powšitkownymi klučowymi připokazankami sakskeho knježerstwa ličić. Lětsa dósta 628 706 eurow. Klětu ma to 670 670 eurow być, w lěće 2020 samo 705 080. „Dale pozitiwne je, zo Sakska pawšalu wokrjesam za zastaranje požadarjow azyla zwyši. Lětsa wučinješe pawšala 9787 eurow na wosobu, klětu budźe to 12 551 eurow. Jako wurunanje wulkeho poćežowanja w lěće 2016, w kotrymž je wjele ćěkancow do Zhorjelskeho wokrjesa přišło, dóstanje wokrjes nětko tři miliony eurow.

Byrnjež sam njebył

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:
Wospjet smy so minjene dny w našim wječorniku temje prěnjeje pomocy wěnowali. To ma wězo z tym činić, zo chcemy na tuchwilny „tydźeń znowawožiwjenja“ skedź­bnjeć. Logiske prašenje na redaktora je, kak sam z naležnosću wobchadźa. Wuswědčenje wo wuspěšnym wobdźělenju na kursu prěnjeje pomocy mam přeco hišće w listowce, hromadźe z wupokazom a jězbnej dowolnosću. Njeprašejće pak so mje božedla za datumom kursa! Wožiwić před lětdźesatkami přiswojenu wědu wo prěnjej pomocy by za mnje dawno na rjedźe było, jeno zeskutkownił to dotal njejsym. Što pak so stanje, dyrbju-li njejapcy pomhać, hdyž sym jenički w bliskosći znjeboženeje wosoby? To njetrjeba přeco jeno zranjeny wobchadneho njezboža być, kotryž spěšnu pomoc trjeba, tež susod na zahrodźe móže po­trjecheny być. Wěm, zo w tym nastupanju sam njejsym. Wěm pak, zo dyrbju a budu so w prěnjej pomocy wukmanjeć. Axel Arlt

Z dźaknej Božej mšu we wosadnej cyrkwi a ze zhromadnym wobjedom z kwasnej poliwku wotměchu wobydlerjo a přistajeni Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile wčera swój patronatny swjedźeń. Zawjeselili su 62 wobydlerjow domu holcy a hólcy pěstowarnje „Chróšćan kołć“ a personalny chór hladarnje z lóštnym programom. Foto: Feliks Haza

Naprawy reanimacije zwučowali

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Chorownja maltezow swj. Jana bě z Kamjenskej wuchowanskej słužbu wopytowarjow tydźenskich wikow na akciju we wobłuku „tydźenja znowawoži­wjenja“ do Kamjenca přeprosyła.

Kamjenc (SN/mwe). Při najrjeńšim wje­drje bě wčera znowa wjele ludźi wosebje z wokolnych wsow do Kamjenca na tydźenske wiki přijěło. Mjez wopytowarjemi hermanka je kóždy tydźeń tež tójšto Serbow, kotřiž w Lessingowym měsće nakupuja, optikarjej abo do Cyžec črijoweho domu załoža a sej nic naposledk tež z gulašoweje kanony słódnu běrnjacu poliwku słodźeć dadźa. Wčera, štwórtk, pak witachu jich medicinarjo z wosebitym stejnišćom. Pod hesłom „kóždy móže žiwjenje wuchować“ pokazowachu a rozłožichu woni staršim a młódšim zajimcam reanimaciske naprawy. Zdobom dachu jim nawod při zwučowanju tajkich. Mnozy, wosebje ze staršeje generacije, su sej hižo před wjele lětami wědu wo tym přiswojili. Tuž je trjeba, zo žiwjenje wuchowace naprawy w nuzowej situaciji prawidłownje zwučuja.

Pitna woda je nadawk gmejny

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Při Slěbornym jězoru dyrbja 130 metrow rołow nuznje wobnowić

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejnska rada je na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła, zo dyrbja syć pitneje wody při Slěbornym jězoru nuznje ponowić. Za to dósta twarska firma z Niskeje nadawk w hódnoće něhdźe 125 000 eurow. „Na syći při Slěbornym jězoru hižo někotre lěta zwěsćamy, zo su roły rozpukane“, wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) praji a podšmórny, pitna woda je winowatostny nadawk gmejny. Tomu njemóžemy so wuwinyć. Zo bychmy zastaranje z pitnej wodu tež přichodnje stabilnje zawěsćili, dyrbimy tuchwilnu syć nuznje wobnowić.“

Cyłkownje ma so něhdźe 130 metrow rołow kłasć. Kulowski planowanski běrow Horst Alte je hižo před dlěšim časom wukonowu lisćinu za cyłu naprawu nastajił. Tehdy wočakowane kóšty wučinjachu něhdźe 65 000 eurow. „Nětko je to wo wjele wjace“, Thomas Leberecht na posedźenju gmejnskeje rady zadźiwany zwěsći: „Z tym so wobkrući, zo płaćizny w twarskej branši dale stupaja.“ Jako přičiny widźi wón wyše kóšty za energiju a material a wyše mzdy kaž tež mawt na zwjazkowych dróhach.

Krótkopowěsće (21.09.18)

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Ochranowske hesła 2019 wušli

Budyšin. Ochranowske „Wšědne hesła“ su nětko dźewjatnaty raz w LND wušli. Čitaš za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Runja SMSkam a twitterowym powěsćam su Ochranowske hesła tajke krótke powěsće, kotrež wot lěta 1731 do swěta sćelu. Knižka je znowa zhromadne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom, zestajał je ju Hinc Šołta.

Přichod hladanja rozjimali

Wojerecy. Nadrobnu syć z informacijemi wo hladanju chorych a starych w Budyskim wokrjesu je jeje koordinatorka Kerstin Janke na zarjadowanju žonjaceje unije CDU wčera we Wojerecach předstajiła. Nastupajo starosće a wužadanja hladanja w přichodźe rozestajachu so tam praktikarjo z přednoškom wotrjadnika sakskeho socialneho ministerstwa. Jako facit sformulowachu konkretne namjety politikarjam a chorobnym kasam.

Serbski přinošk nominowany

Policija (21.09.18)

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Bjezskruploweho šofera zadźerželi

Połčnica. Na awtodróze A 4 blisko Połčničanskeje wotbóčki do směra na Drježdźany je wčera připołdnju awtodróhowa policija 32lětneho do wopačneho směra jěduceho wodźerja bruneho Mercedesa zadźeržała. Pólski šofer bě so na A 4 za­wróćił a na lěwej jězdni do směra na Zhorjelc wróćo jěł. Muž ma so nětko ­wohroženja wobchada dla před sudnistwom zamołwić.

Bursa dźěćaceje drasty

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN). W Budyskej Montessoriskej zakładnej šuli wotměwaja so w běhu lěta wjacore bursy dźěćaceje drasty. Tak tež jutře, 22. septembra, wot 14 do 16 hodź. Na něhdźe 40 stejnišćach poskića tam wikowarjo a druzy trjebanu, derje zdźeržanu dźěćacu kaž tež babyjowu ­drastu, hrajki a dalše artikle.

Hladarjam cyle bliscy być

Wojerecy (SN). Wojerowski zwěrjenc drje mnozy hižo znaja, ale jónu wob lěto, na dnju němskeho zwěrjenca, móža tam wosebje dźěći něšto wosebite dožiwić. To hladarjo rewěra kopytačow, rubježnych zwěrjatow a ptakow kaž tež picowanskeje kuchnje holcy a hólcow za ruku bjeru. Tak móža dźěći picowanje zwěrjatow raz cyle blisko dožiwić. Tež w tropiskim domje njeje přeco móžno, hady a druhe reptilije zbliska wobkedźbować. Zajutřišim, njedźelu, wot 14 hodź. su swójby lubje do zwěrjenca witane.

„Wjeselu so na nowu hamtsku dobu“

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Přichodnu njedźelu wola Kamjenčenjo noweho wyšeho měšćanostu. Jako jenički kandiduje za wólby njestronjan Roland Dantz, dotalny mějićel zastojnstwa. ­Wo jeho dźěle, přećach a zaměrach w móžnej nowej periodźe jako prěni muž Lessingoweho města je so z nim rozmołwjał Jan Kral.

Maće lóšt a mocy za móžne dalše dźěło na dobro Kamjenca a jeho wobydlerjow?

R. Dantz: Praju haj z połnym přeswědčenjom. Mam lóšt a chcu to rady činić. Mam ze swojeho dźěła wulke wjeselo a dosć lóšta, je dale wukonjeć. Mam tež tójšto podpěry z rjadow wobydlerjow. Wězo je tajke dźěło tež z njelubymi zjawami a druhdy­ njepopularnymi rozsudami zwjazane. Hdyž pak dobre stronki taj­keho zastojnstwa přewažuja, hdyž maš wuspěch a něšto na dobro města wuskutkuješ, je to spokojace a rjane dźěło. Bych zbožowny był, by-li mi přichodnu njedźelu wjetšina Kamjenčanow znowa dowěru wuprajiła.

Optimizm a lóšt, znowa jako prěni muž města skutkować, złožuje so na dobre ­nazhonjenja a wuspěchi minjenych lět. Što maće wosobinsce za to bytostne zašłeje wólbneje doby?

Anzeige