Swójbny dźeń sadźenja w Radušu

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
We wobłuku akcije „Äppel &Birnen For Future“ su sej hibićiwi Radušenjo předewzali raz 725 štomow a kerkow najwšelakorišich družin sadźić. Ličba wotpowěduje wjesnemu jubilejej. Sprjewina akademija ze sydłom w błótowskej wsy koordinuje sadźensku akciju. Koronapandemije dla je nalětnje sadźenje wupadnyło. Tele dny pak wužiwachu za to wuwołany swójbny dźeń sadźenja. Za kóždu swójbu bě kruta hodźina zaplanowana, zo by dźesać štomikow do zemje Beeskojc niwoweho lěsa dóstała. Započała je Verstojc swójba (na foće), jich syn Karl měješe pjate narodniny. Na kóncu je Wětošowski zapósłanc zwjazkoweho sejma prof. Martin Neumann (FDP) spochi jedyn štom po druhim do bahnojteje pódy sadźił. Foto: Peter Becker

W Malešecach twarja tuchwilu wosrjedź wsy hrajkanišćo a zetkawanišćo. Najprjedy připrawja na městnje móžnosće k sedźenju a narjady za krosnowanje a balansowanje, pozdźišo chcedźa jim dalše sportowe a hrajkanske nastroje za rozdźělne starobne skupiny přidać. Wutwar cyłkowneho naměsta podpěruja ze spěchowanskimi pjenjezami Europskeje unije. Prěni wotrězk płaći něhdźe 21 500 eurow. Foto: Jurij Helgest

Wjace wobchada błóta dla

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Mjeńše a wjetše haty abo tež wodowe zběrniki dyrbiš hdys a hdys wurjedźić a z nich wotsadźene błóto wubagrować. Ale dokal z nim? W padźe Hodźijskeho spjatnišća mějachu zajimawu ideju.

Hodźij/Chasow (SN/MWj). Wulke oranžobarbne nakładne awta tłóča so tele dny po wuskich pućach pola Chasowa ze směra zwjazkoweje dróhi B 96 do směra na Radwor. Wone woža tysacy ­kubiknych metrow wuschnyteho błóta a wusypnu je mjez druhim na bywšu železnisku čaru wuchodnje Chasowa.

Błóto abo modernišo prajene sedimenty pochadźeja z Hodźijskeho spjateho jězora. Tón běchu lětsa wot januara hač do apryla wubagrowali, zo bychu poprawny spjaty wolumen zaso docpěli. Dohromady wuwozychu tehdy ze spjatnišća něhdźe 15 000 kubiknych metrow sedimentow. Kaž w nowinskim zdźělenju krajneho zarjada za rěčne zawěry (LTV) rěka, inwestowaše Swobodny stat Sakska za to něhdźe 270 000 eurow. Zo njebychu mokre błóto transportować trjebali, wotsypnychu je južnje Hodźijskeho ­spjateho jězora, zo móhło tam ­wuschnyć.

Wjes wot wobchada wolóžić

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Za móžny móst nad železniskimi kolijemi chcedźa warianty pruwować

Wojerecy (AK/SN). Wobchadne połoženje w Čornym Chołmcu a móžnosće jón změnić běchu jedna z temow na zašłym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Za wjes měli wobjězdku twarić, po kotrejž wjedu wobchad ze wsy won, tak zo po statnej dróze S 198, kotraž je hłowny wjesny puć, mjenje wosobowych a nakładnych awtow do směra na łužisku ­jězorinu jězdźi. Tole wjesna předstejićerka Claudia Jurisch na posedźenju radźićelow podšmórny. „Wjesny puć njesměł žana přijězdka k mostej być“, rjekny wona hladajo na móžny móst nad železniskej čaru na kromje wsy. Wjetšina měšćanskej rady přihłosowaše, zo maja za to wšelake warianty pruwować a kmane městno za móst pytać. Partnerojo při tym su krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV), Budyski wokrjes kaž tež měsće Łuty a Wojerecy. Za pruwowanje maja we Wojerecach klětu 35 000 ­eurow a lěto pozdźišo 20 000 eurow zaplanowane.

Stary twarski dwór dóstanje logo

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Slepo (CK/SN). Pod wušiknymi rukami Jörga Tauscha nastawa na fasadźe Slepjanskeho „Stareho twarskeho dwora“ logo towarstwoweho a zetkawanskeho domu. „Wonkownje ma widźeć być, zo so tu něšto stawa“, wón rjekny. Wosom towarstwow z dohromady wjace hač 100 čłonami objekt wužiwa.

Swobodny wuměłc z Rownoho je naćisk za logo stworił. Towarstwa rozsudźichu so za pisanu měšeńcu, při čimž steji kóžda barba za jedne towarstwo, wšitke pak su ze sobu splećene. Nad tym je stilizowane lipowe łopješko a serbske barby wotbłyšćuja, kajku hódnotu serbske tradicije, rěč a kultura w Slepom maja. W nazymskich prózdninach je Rownjanski wuměłc 2,40 metrow wysoki relief modelěrował. Nětko jón pomoluje.

Dale a wjac wosuškow doma pjeku

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
Do młynskeho wobchoda Rätzec młyna w Spytecach při zwjazkowej dróze B 6 do směra na Biskopicy mnozy kupcy tež ze serbskich wsow załožeja. Wšako dóstawaja tam najlěpšu muku a nudle ze swójskeje produkcije. Na předań pak maja tam tohorunja twory druhich, kaž Połčničanske poprjancy. Johannes Unger, jedyn z třoch ­Ungerec jednaćelow zawoda (na foće z dźowku Noru) praji, zo do młyna předewšěm tudyši ratarjo zorno za muku a dalše wudźěłki dowožuja. Njeje to jenož korony dla, zo ludźo pola Rätzec dale a wjac muki kupuja. Předawarka Birgit Chěžnikowa z Hnašec zwěsća, zo hospozy zaso wjace wosuškow doma pjeku. A „wosuškowa muka“ je tam nětko wosebje požadana. Samo do zapadnych zwjazkowych krajow ze Spytec muku sćelu. Foto: Měrćin Weclich

Krótkopowěsće (26.11.20)

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

MSPI jutře w parlamenće

Berlin. Zwjazkowy sejm zaběra so na swojim jutřišim posedźenju z namjetomaj CDU/CSU a SPD kaž tež Zelenych nastupajo Europsku wobydlersku iniciatiwu „Minory SafePack“ (MSPI). Předmjet steji prěni raz na dnjowym porjedźe, wo nim maja zapósłancy direktnje wothłosować. Koaliciskej frakciji namołwitej knježerstwo namjety MSPI, dalokož Europska komisija je sćěhuje, bórze pruwowować. Zeleni žadaja sej, zo so knježerstwo za zaměry MSPI zasudźuje.

Połnej staciji korony dla

Budyšin. Z 260 nowymi koronainfekcijemi wostanje niwow w Budyskim wo­krjesu wysoki. Kaž krajnoradny zarjad wčera zdźěli, su aktualnje 2 199 schorjenych (+77), z nich 128 (+1) w klinice lěkuja, a dalšej smjertnej padaj. Wobě korona-staciji Budyskeje chorownje stej runje tak połnej kaž tamniša intensiwna stacija, hdźež maja dźesać korona-łožow, Serbski rozhłós dźensa rano rozprawješe.

Zawodny zakaz płaći

Policija (26.11.20)

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Problemy z płunom zawinili

Nowoslicy. Manipulowaneho płunowoda z wysokim ćišćom dla přepytuje policija tuchwilu w Nowoslicach a pyta tam móžnych swědkow. Předewzaće płunoweho zastaranja informowaše předwčerawšim policiju wo tym, zo je ćišć w płunowodźe woteběrał. Sćěh toho bě, zo dóńdźe w Kamjencu a wokolinje k wupadam. Po wšěm zdaću běchu njeznaći w Nowoslicach jedyn z hłownych wentilow při wokrjesnej dróze K 7285 zawjertnyli a z tym problem zawinili. Kriminalni technikarjo na městnje slědy zawěsćichu. Kriminalna słužba přepytuje nětko dla mylenja zjawnych připrawow. Štóž móže pokiwy k wopisanemu podawkej podać abo štóž je samo něšto podhladneho wobkedźbował, njech so na Kamjenskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 3520 abo w druhim policajskim běrowje přizjewi.

Přidatnje wočinjeny

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Klóšterski wobchod klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje w adwentnym času swoje wote-wrjenske časy rozšěrja. Dokelž lětsa w klóštrje koronapandemije dla žane adwentne wiki njezměja, budźe klóšterski wobchod na wšitkich štyrjoch sobotach adwenta stajnje wot 10 do 16 hodź. wočinjeny. Sobotu, 12. decembra, předawaja na klóšterskim dworje zdobom hodowne štomiki.

Pisane kule na Bohatej

Budyšin. 1 300 pisanych a swěćatych kulow pyša wot wčerawšeho Budysku Bohatu hasu. Wudebili běchu je tež serbske pěstowarnje, mjez druhim z Malešec, Chrósćic, Wotrowa, Radworja a Němcow. Tež zakładna šula z Pančic-Kukowa so na akciji města Budyšina wobdźěli.

Wodowód so puknył

Natwarja zaso mlokowu rampu(19)

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Idejowe wubědźowanje Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. Serbske Nowiny rjad drobnych a małych projektow w serialu přichodne tydźenje předstajeja.

W Kinajchće (Kühnicht), wjesnym dźělu města Wojerecy, ma prawje bórze zaso historiska mlokowa rampa nawjes pyšić. Za zwoprawdźenje projekta zasadźa so tamniše wjesne towarstwo.

Pjenjezy za swoje předewzaće přińdu ze Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“. Z nim zmóžnja swobodny stat wobydlerjam, towarstwam a socialnym nošerjam kaž tež komunam we łužiskim a srjedźoněmskim brunicowym rewěrje, kónca wudobywanja wuhla hač do lěta 2038 dla, trěbnu strukturnu změnu sobu wuhotować. „Wjesne towarstwo Kinajcht so aktiwnje na wuhotowanju přichoda našeje domizny wobdźěla“, potwjerdźa jeho čłon Thomas Balko. K zwoprawdźenju předewzaća „Znowanastajenje historiskeje mlokoweje rampy“ su so wo podpěru z Čiń sobu-fondsa prócowali a zamołwići přizwolichu jim w kategoriji „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ 1 600 eurow.

Anzeige