Policija (02.03.21)

Dienstag, 02. März 2021 geschrieben von:

Mlóčnu kapalinu we wodźe našli

Hornja Kina. Policija pyta za zanjero­dźerjom wody. Zańdźenu sobotu běchu wohnjowi wobornicy w Hornjej Kinje na Ericha Klausnitzerowej mlóčnu kapalinu we wódnišću našli. Nablaku wutworichu tam wolijowu zawěru, zo njeby so ma­ći­zna dale wupřestrěła. Wobswětowy zarjad so z naležnosću dokładnišo zaběra.

Rallye po měsće přewjesć

Dienstag, 02. März 2021 geschrieben von:
Kamjenc. Nalětnje wjedro sej lubić dać a při tym sej Kamjenc wotkryć, to je poskitk­ měšćanskeje rallyeje Muzeja zapadneje Łužicy. Radnicu, Hłowne tor­hošćo abo Čerwjenu wěžu kóžde dźěćo znaje. Něštožkuli pak maš dokładnišo wobkedźbować. Muzej zapadneje Łužicy je tuž měšćansku rallye naćisnył. Wotkryć měli sej pućowacy woh­njo­we domy, kotrež njebuchu při wulkim wohenju w lěće 1842 zničene, kaž tež městnosć, na kotrejž Lessing najradšo přebywaše. W małym kole po nutřkownym měsće so pohibować rěka wotmołwy na pra­šenja do flajera za­pisać. Z prawym słowom we wuhódanju je kóždy wobdźělnik na wulosowanju z małymi mytami wobdźěleny. Infor­mować móža so zajimcy w elementariju muzeja na Połčničanskej. Hač do 30. apryla rallye traje.

Wužitk a zamołwitosć zwjazać

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Woklečanska gmejnska rada rozmyslowanja wo haće nastorčiła

Worklecy (JK/SN). Rjany to wobraz: wudźerjo steja na brjoze hata a čakaja, zo ryby­ za wudu cybaja. Ryby su samoplahowane, wo hat so wudźerjo sami staraja a woda je čista. Tajku abo podobnu wiziju ma Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), jako wo tym rozmyslowaše, wjesny hat z kupomaj snano wudźerjam přena­jeć. Ideju předstaji wón minjeny štwórtk Worklečanskej gmejnskej radźe jako zakład płódneje diskusije. K tomu bě sej facho­wu pomoc Kamjenskeho wudźer­skeho towarstwa skazał. Tamniši před­syda Dieter Arnold rozłoži radźi­ćelam zakon­ske zakłady móžneho wotnajenskeho zrěčenja mjez wudźerjemi a gmejnu. Kamjenske wudźerske towarstwo ma nastu­pajo wotnajimanje hatow w gmejnach hižo dobre nazhonjenja, a tak móhli­ je tež za Worklečanski wjesny hat nało­žować.

Podpěra přichodnym wučerjam

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Wokrjes Sprjewja-Nysa podpěruje mło­dych­ ludźi, kotřiž chcedźa wučerstwo za předmjet serbšćinu studować, z přidatnym stipendijom. To je wokrjesny sejmik na swojim februarskim posedźenju wobzamknył.

Baršć (HA/SN). Delnja Łužica dóstanje nětko wot wokrjesa Sprjewja-Nysa (SPN) konkretnu podpěru při zdobywanju młodych ludźi, zo bychu so na wučerku abo wučerja serbšćiny wukubłali. Frak­cija Lěwicy we wokrjesnym sejmiku zapoda za to projekt, z kotrymž je so minjenu srjedu wokrjesny sejmik na swojim posedźenju w Baršću zaběrał. Lěwica namjetuje, zo bychu tych, kotřiž chcedźa studować wučerstwo za předmjet serbšćinu, z přidatnym stipendijom podpě­rali. Tón wučinja měsačnje 500 eurow a płaći pjeć lět, za cyły čas studija. Wuměnjenje je, zo ma nowa serbska wučerka resp. nowy serbski wučer najpozdźišo pjeć měsacow po zakónčenju studija zapo­čeć serbšćinu wuwučować w šuli, kotruž šulski zarjad hromadźe z wokrjesom Sprjewja-Nysa wupyta. Najprjedy pjeć lět dołho dyrbi wona resp. wón potom tam dźěłać.

Seršćowcow a pisakow so přimali

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Sylvia Hübner bě dźěći w decembru namoł­wjała wobdźělić so na molowanskim wubědźowanju. Nětko je wona dobu za wotedaće rysowankow a molowankow podlěšiła.

Insektowe hotele njedaloko Miłoćic

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:
Na łukach Njebjelčanskeje gmejny, hdźež sadowcy steja, so překasancy wězo stajnje derje čuja. Wšako wisaja na wjetšinje štomow małe insektowe hotele. W hlinjanym hornčku, wu­tykanym ze słomu a dalšej maćiznu, přetraja překasancy zymu a na­makaja tam schow tež w ćoplišim počasu. Foto: Feliks Haza

Trjebaja hladansku připrawu

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Běła Woda (AK/SN). Město Běła Woda dyrbi do wuhotowanja powołanskeje wohnjoweje wobory inwestować. Měšćanska rada je na swojim srjedownym wuradźowanju jednohłósnje wobzamknyła, zo chce wobstarać kompaktnu hladansku připrawu za hadźicy. Wobstarać a montować ma ju předewzaće Wilhelm Bockermann připrawy a twar nastrojow tzwr, kotrež ma swoje sydło w sewjerorynsko-westfalskim Engeru njedaloko Herfurta. Nuznje trěbna připrawa ma brutto 66 000 eurow płaćić. W aktualnje přizwolenym Běłowodźanskim etaće je 80 000 eurow za hladansku připrawu zapla­­nowanych. Spočatnje bě město ze spěchowanjom 35 000 eurow ličiło. Z při­zwo­lenjom wyšeje sumy, mjenujcy 40 000 eurow, wučinja swójski podźěl jenož­ hišće 40 000 eurow. Nadawk bě město po cyłej Němskej wupisało. Dwě předewzaći stej na to wo podłožki pro­­syłoj. Na kóncu předležeše zarjadnistwu jenički poskitk. Tón je hospodarski a wot­powěduje kriterijam wupisanja. Přede­wzaće je kmane trěbne dźěła technisce kaž tež personelnje wukonjeć.

Krótkopowěsće (01.03.21)

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Masowy test jutře w Radebergu

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom so we wokolinje Radeberga kopja. Tohodla poskića krajnoradny zarjad jutře w sportowni tamnišeho BSZ wot 9 do 17 hodź. masowy test. W Budyskim wokrjesu informowachu přez kónc tydźenja wo 146 natyknjenjach a 81 smjertnych padach. Wčerawša incidenca bě 88. Zhorjelski wokrjes wozjewi 15 natyknjenjow, incidenca tam wučinješe 72,41.

Třo so wo jednaćelstwo požadali

Choćebuz. Staršich sylnišo do skutkowanja SŠT zapřijeć bě jedne ćežišćo klawsury předsydstwa SŠT kónc tydźenja w Choćebuzu. Kaž SŠT zdźěli, dojednachu so tam na wobsahi skutkowanja. Zaběrali su so tež z třomi požadanjemi wo jednaćelstwo SŠT a z aktualnymi prašenjemi wjednicow kubłanišćow. Za wuměnu z Del­njej Łužicu maja prěnje ideje, mjez druhim zetkawanski kónc tydźenja swójbow.

Domowina pomoc přilubiła

Policija (01.03.21)

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Šofer transportera ćežko zranjeny

Prěčecy. Wodźer małotransportera mar­ki­ Opel Vivaro je wčera rano, krótko po sedmich na awtodróze A 4 krótko před Prěčecami do směra na Drježdźany znjezbožił. 21lětny muž němskeho pochada jědźeše krótko do mosta nad S 100 na zelenišća a přełama płót za dźiwinu. Opel přejědźe prěkowacu statnu dróhu S 100 a zwróći na jeje prawym boku na polo, při čimž so ćežko zrani. Z helikopterom dowjezechu jeho do Drježdźanskeje kliniki. Transporter so dospołnje skón­cowa. Dźiwinowy płót bě po dołhosći połsta metrow wobškodźeny. Cyłkowna škoda wučinja něhdźe 30 000 eurow. S 100 běše za čas zastaranja zranjeneho kaž tež rumowanja dospołnje zawrjena.

Coowy su „wěste“

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Wojerecy. W zwjazku organizowane coologiske zahrody a zwěrjency su so z listom na zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) a ministerskich prezidentow krajow wobroćili, kaž Wojerowski zwěrjenc informuje. W lisće proša wo to, zo smědźa wot měrca zaso wotewrěć a swójbam za čas lockdowna wulětny cil być. Nastupajo přiběracy ćišć na staršich a jich dźěći maja coowy tajki poskitk za wurunanje. Při tym skedźbnjeja na hygienowe koncepty a přeja sej postupne wotewrjenje wonkownych a pozdźišo dalšich wobłukow.

Wuspěšne skutkowanje

Budyšin. W Budyšinje stacioněrowany helikopter „Christoph 62“ za wuchowanja z powětra (DRF) bě loni 1 527 króć za­sa­dźeny, z toho 1 011 nuzowje a 516 króć za transport kritisce schorjenych abo zranjenych mjez klinikami. Lěto do toho bu 1 396 króć zasadźeny. Wot decembra maja w sprjewinym měsće dalši wuchowanski helikopter. „Christoph 114“ pomha při nuzowych zasadźenjach, zo by „Christoph 62“ móhł wjace na koronu schorjenych pacientow transportować. W Sakskej zasadźene tři helikoptery w słužbje DRF běchu loni cyłkownje 2 720 razow wołali.

słowo lěta 2020

Anzeige