Znaty hród w swěčkowym wobłuku

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:
Z prěnim adwentom je so zaso zahajił čas, hdyž móžeš při wječornym wuchodźo­wanju ludźom tróšku do woknow hladać a jich adwentnu pychu wobdźiwać. Něšto cyle wosebite wuhladaš w jednym Njeswačanskim woknje. W nim steji swěčkowy wobłuk z motiwom znateho Njeswačanskeho barokneho hrodu. Jeho wuhotowar je jón optisce tak derje wobdźěłał, zo ma wobhladowar zaćišć, zo hnydom na baroknu žurlu hrodu zastupi. Štóž mjenowane wokno Njeswačanskeho bydlenskeho domu njenamaka, wuhlada samsny swěčkowy wobłuk we hłownym zachodźe Njeswačanskeho gmejnskeho zarjadnistwa. Foto: Lucija Rubinowa

Na terenje ćišćernje nastanu bydlenja

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:
Lisa mjenuje so bydlenski kwartěr, kotryž nastawa na terenje něhdyšeje serbskeje ćišćer­nje na Budyskej Hornčerskej hasy. Po něhdźe jednym lěće twarski staw derje postupuje. Dźěłaćerjo su na wjacorych městnach runočasne zasadźeni. Mjeztym zo je w zadnim dźělu jedne z dweju twarjenjow w hrubym hotowe, w prědnim dźělu twarsku jamu wuzběhuja a fundamenty kidaja. Poslednje zbytki portala bywšich tak mjenowanych centrumowych garažow su so mjeztym zhubili. Dohromady ma 87 bydlenskich jednotkow w dwěmaj twarjenjomaj nastać. Planowane je, zo móža zajim­cy klětu kónc lěta do cyłkowneho objekta zaćahnyć. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (30.11.21)

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:

Dźewjeć schorjenych zemrěło

Budyšin. Incidenca 1 791,2 po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu je třeća najwyša po cyłym Zwjazku. Krajnoradny zarjad informo­waše tam wčera wo 1 667 natyknjenjach z koronawirusom a dźewjeć smjertnych padach. Gmejna Ralbicy-Róžant steji z 94 potrjechenymi na tysac wobydlerjow na čo­le. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 37 infekcijow, incidenca po RKI je 1 284,3.

Kwota zaso pod šěsć

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 16 213 bjezdźěłnych, 314 mjenje hač w oktobrje. Z tym leži kwota bjezdźěłnosće pola 5,9 procentow a je dźakowano nazymskemu wožiwjenju prěni raz po lěće 2019 pod šěsć pro­centow padnyła, to Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa zdźěli. Kaž dale rěka, pak ludźo ze zbrašenjemi ćešo zaso přistajenje namakaja.

W zastojnstwje wobkrućenaj

Policija (30.11.21)

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:

Wotpadki ilegalnje wotbyli

Čorny Chołmc. Z padom zanjerodźenja wobswěta zaběra so policija w Čornym Chołmcu. Tam su njeznaći minjene dny při puću Pjecarjec hora na wšěch 20 wulkich měchow z twarskimi wotpadkami wotbyli. Kedźbliwy swědk je měchi tam wuhladał a policiju informował. W čornych měchach běchu zbytki wobmjetka a dalše wotpadki, nastawace na přikład při ponowjenju bydlenja. Kriminalna słužba Wojerowskeho policajskeho rewěra so z padom nětko dokładnišo rozestaja. Kriminalisća pytaja swědkow, kotřiž su 24. abo 25. nowembra na mjenowanym puću něšto podhladneho wob­kedźbowali. Móžne pokiwy přijimuja we Wojerecach pod telefonowym čisłom 0 35 71 / 46 50 a na kóždym druhim policajskim běrowje.

Biblioteka dale wočinjena

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:

Budyšin. Budyska měšćanska biblioteka ze swojimi třomi stejnišćemi je dale woči­nje­na. Tež jězbna kniharnja dale po regularnym planje jězdźi, a w dźěćacej biblio­­tece so tohorunja na małych čitarjow wjesela. We wšěch wobłukach płaći za wopytowarjow wot 16 lět prawidło 3G. Wotpowědny dopokaz kaž tež dokument k legitimaciji maja woni předpołožić. Wopyt w bibliotece pak měł tak krótki kaž móžny być. Na čitanskej žurli dźěłać je dowolene. Wupožčene knihi, CDje a DVD­je wróćić móžeš we wosebitym kašći­ku před zachodom do biblioteki na Hrodowskej 10. Archiwny zwjazk je pod prawidłom 2G wočinjeny. Zajimcy dyrbja so do toho přizjewić.

W zarjadnistwje płaći 3G

Myto za tolerancu spožčili

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:
Mjeztym šesty króć su minjeny štwórtk w Choćebuzu myto za tolerancu spožčili. Wuznamjenili su projekty, kotrež měrja so přećiwo wumjezowanju a spěchuja zhromadnosć ludźi. Z mytom hódnoća zasadźenje za demokratiju a tolerancu, kotrež ludźi w Choćebuzu a wokolinje pohnuwa so na tajkich projektach wobdźěleć. Prezident wustawoweho sudnistwa Braniborskeje Markus Möller (naprawo) přepoda 1. myto projektej „Přećelki na kolesu“ w Chmjelowje (Schmellwitz). Zhromadny projekt ­wjacorych organizacijow připućowanym žonam pomha, nawuknyć z kolesom jězdźić, so wěsće we wobchadźe hibać, ale tež přećelki namakać. Foto: Michael Helbig

Za nowu Bartsku sportownju su hłubokotwarske dźěła nětko tak daloko wotzamknjene, zo móža zakładnu platu z betonom wukidać. Prjedy hač staru halu spotorhaja, ma najprjedy nowotwar hotowy być. Hakle potom započnu nowy šulski dom twarić. Pod nim ležace zbytki stareho Bartskeho hrodu su fachowcy dokumentowali a dalokož trěbne wotstronili. Foto: Jurij Helgest

Namjety za wólby změrca zapodać

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hamtska doba za čestnohamtske skutkowanje změrca (Friedensrichter) a jeho naměstnika na teritoriju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so 31. decembra 2021 skónči. Nowowólby dyrbja tuž zjawnje wupisać. Kaž předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška zdźěli, móža zajimcy, kotřiž w sobustawskich gmejnach zwjazka bydla, hač do 20. decembra 2021 swoje požadanje njeformalnje a ze žiwjenjoběhom w zarjadniskim twarjenju w Pančicach-Kukowje zapodać.

Za dźěło změrca přewostaja zarjadniski zwjazk běrow z ličakom, telefonom, kopěrowak a ćišćak kaž tež póstowy kašćik přez zarjadniski zwjazk (tež elektronisce). Nimo toho płaći zarunanje po wobstejacych wustawkach.

Nowe rěčnišćo nimale dotwarjene

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:

Bórkhamor (JoS/SN). Po wšěm zdaću w druhim kwartalu 2022 budźe wutwar Małeje Sprjewje mjez Bórkhamorom a Sprjejcami wotzamknjeny. To zdźěli Thorsten Mummert z twarskeje firmy ­za wobswětowu techniku HAGN. Wokomiknje je Mała Sprjewja na 5,4 kilometry dołhim wotrězku tak derje kaž hotowa. Zaměr jeje wutwara wot Bórkhamora hač k wuliwej do wulkeje Sprjewje bě, zo mó­hło wjace wody po rěčnišću ćeć, docpěć něhdźe sydom kubiknych metrow na sekundu. Při tym su zerzawe błóto wotstronili a po kilometer dołhim wotrězku małe kupy, rohodźowe płoniny a rozdźělne skłoniny zapołožili. Tuchwilu so tam na zbywace dźěła koncentruja.

Posledni dźěl wutwarneho wotrězka ­wopřijima něhdźe 30 metrow před ­mo­stom statneje dróhi S 130 w Bórk­hamoru. Tón dźěl chcedźa klětu w prěnim kwartalu dotwarić a so při tym tež přirodoškitnym nadawkam wěnować. Mjez druhim wutworja hnězdźenske móžnosće za rybačka (Eisvogel). W druhich ­wotrězkach dyrbja hišće stare me­dijowe roły wotstronić, zo móhli tež tam twarske dźěła dokónčić.

Přinoški kóžde lěto pruwować

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:

Gmejnska rada so z přinoškami za žłobik a pěstowarnju zaběrała

Njebjelčicy (JK/SN). Pod krutymi posta­jenjemi 1G a wotpowědnje płaćiwym posta­jenjam hygieny wotmě so minjeny štwórtk wječor posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady. Hłowna tema wuradźowanja běchu tamniša pěstowarnja, jeje poskitk zastaranja a staršiske přinoški. Wobjim popłatka staršich postajeja mjez druhim wobhospodarjenske kóšty pěstowarnje a płaćiwe postajenja Swobodneho stata Sakskeje za dźěćace dnjowe přebywanišća.

Anzeige