Z pawiljonom a hrajkanišćom

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:

Kupa wosrjedź hata ma we Worklecach nowe wjesne srjedźišćo być

Worklecy (SN/MWj). Jako běchu před lětami we Worklecach wot wulkeje na mału kupu móst instalowali, drje sej hišće nichtó tak prawje předstajić njemóžeše, zo móhli tam raz nowe wjesne srjedźišćo wutworić. Mjeztym njejsu jenož plany poměrnje konkretne, ale tež pjenjezy su zaručene. We wobłuku wubědźowanja Simul+ doby gmejna loni 100 000 eurow za projekt „Kupa komunikacije, kreatiwity a kultury“. Dale je so komuna nětko wuspěšnje wo spěchowanske srědki z programa za witalne wjesne srjedźišća požadała. Tuž je cyłkowna twarska suma 250 000 eurow zaručena, rjekny Katrin Kubašowa z Worklečanskeho wjesneho towarstwa na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

Darmotnej tiketaj jako dźak

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:

Fifolenje ptačkow tuchwilu na Budyskim hrodźe słyšeć njeje. Skerje klinči wottam klepanje hamorow a šumjenje mašinow. Bórze wšak budu tam hrajerjo widźeć. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přihotuje so na swoje 27. Budyske lětnje dźiwadło.

Budyšin (SN/MiR). Do přihotow na lěćny wjeršk słuša kóžde lěto znowa tež ropot mašinow a wołanje dźěłaćerjow, kotřiž maja twar jewišća a přihladowarskich trawersow na starosći. Za wobydlerjow, kotřiž před murjemi naměsta bydla, je to mjeztym zwučene počinanje. Tuž nastajeja so woni přeco zaso – znajmjeńša ći, kotřiž tam dlěje bydla – na list, kotryž zwjetša w aprylu dóstawaja. W nim intendant NSLDź Lutz Hillmann pisa, kotre wobćežowanja na wobydlerjow čakaja. „Kaž loni hižo je na- a wottwar z wobmjezowanjemi za wobydlerjow Budyskeho stareho města zwjazane“, w lisće steji a zamołwići proša wo zrozumjenje.

Za jutřiši „Slaviamarsch“ je so 190 wobdźělnikow přizjewiło. Zo móhli so woni k nuzy tež bjez šmóratka orientować, su Marie-Luis Matješkec, Fabian Šěrak, Leonie Matješkec a Lawrencija Hawšec (wotlěwa) dźensa podłu 50 kilometrow dołheje čary znački ­připrawili, mjez druhim tule w Hrańcy. Wulkemu sportowemu podawkej přizamknje so jutře wječor dujerski festiwal ­KrassBrass, na kotryž su wšitcy dalši zajimcy přeprošeni. Foto: Feliks Haza

Po wšej Łužicy meju mjetali

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:
Foto z Chróšćanskeje pěstowarnje mytujemy z 3. městnom. Foto: Lea Kralec

Jako rěkaše spočatk meje „Pytamy Waše foto!“, njedachu so čitarki a čitarjo Serbskich Nowin dołho prosyć a připósłachu pilnje swoje motiwy wo lětušim mejemjetanju. Na wšěch 63 motiwow wot dźesać wšelakorych fotografowkow a fotografow dóńdźe hač do kónca meje do redakcije. Wšitkim pilnym fotografam so na tutym městnje z wutroby za jich zmužitosć a zwólniwosć dźakujemy – wšako njeje samozrozumliwe, swoje fota k wozjewjenju zapósłać.

Najwšelakoriše fota w najwšelakorišich kwalitach z najwšelakorišimi tematikami – čitarki a čitarjo pokazachu wšitcy swój talent za kameru. Najćeši nadawk wězo bě, najrjeńše motiwy wuzwolić a tute mytować. Redakcija pak so tutoho nadawka bojała njeje a tak móžemy Wam, lube čitarki a lubi čitarjo, dźensa najrjeńše fota wo łužiskim mejemjetanju 2023 wozjewić. Za přichod sej přejemy, zo budźe jadro woblubowaneho ludoweho nałožka zaso husćišo zwobraznjene.

Na mejemjetanje

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:

We wsy steji wysoka

šwižna meja, pyšena,

w‘ swětłym zdónku, bělenym

z młódnej ranku wobwitym.

Samo serbska chorhojčka

w mejce wćipnym přeradźa,

zo so w‘ wjesnej młodźinje

serbski nałožk pěstuje.

Hlej, so banty w‘ wětřiku

kolebaja w rejwanju

lóštnje wokoł‘ štomika,

zo so lička čerwjenja.

Suknje, banty zlětuja,

w „Šewskej reji „so zawjerća!

Hólcy wótře juskaja

hdyž mócnje koło teptaja!

„Hory módre“ spěwaja,

„Pod Kulowom“ piskaja

hercy, doniž holičo

k „Cybolince“ wjerći so.

Potom je tak daloko:

Meja padnje, próši so!

Zrazom hólcy spěchaja

k wjerškej. Zapal! Honjeńca!

Pachoł, tón najspěšniši

hrabnje wjeršk: Jón njepušći!

Na ramjenjach njesu joh‘,

jemu „sławu“ spěwajo.

Rozbudźena, zbožowna,

je tež mejska kralowna.

Na konja so sydnjetaj,

w spěwje do wsy jěchataj.

Wječor potom we stanje

piwko syda darmotnje:

Mejski kral nětk naliwa,

móšeń prawje wužima.

Žorćik, lóštna nalada,

rejka, serbska zabawa,

pěseń, chutna, wjesoła,

dołho klinči do ranja.

Telko mejskoh wjesela,

tajka radosć žiwjenja!

Lochkosć, młódna nalětnja,

wóčko, dušu wokřewja.

Bianka Wjeńcyna

Nowy dom elefantow přepodaty

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:
Dom elefantow w Choćebuskim zwěrjencu su wčera swjatočnje přepodali. Nowa słonica Don Chung a wot lěta 1969 w Choćebuzu bydlacy Sundali matej wotnětka nowy domicil, kiž běchu za 2,7 milionow eurow natwarili. Wulkopósłanc Vietnama, Vu Quang Minh, přewza kmótřistwo za Don Chung, kotraž pochadźa z Vietnama a naposledk w Lipšćanskim zwěrjencu bydleše. Dom elefantow je wopytowarjam derje přistupny a zmóžnja, zwěrjata cyle blisko w jich wšědnym dnju wobkedźbować. W domje elefantow móža zwěrjata dušować, so na zdónkach štomow šudrować abo so w pěsku waleć. Nowy dom je dźesać króć wjetši hač stary. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (02.06.23)

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:

Serbšćina w hospodarstwje

Nadrózna Hrabowka. Prěni sympozij „Serbšćina w hospodarstwje“ je twornja TDDK dźensa pod hesłom „mnohotnosć nam tyje“ wotměła. Ronald Juhnke, wicešef předewzaća, chce serbskich wotchadnikow šulow serbsce narěčeć a jich pozbudźować, swoju maćeršćinu tež w zawodźe nałožować. TDDK ma z Carolinu Měršowej społnomócnjenu za serbske naležnosće (póndźelu zhoniće wjac).

Dobyćerski naćisk wuzwola

Budyšin. W architekturnym wubědźowanju za přichodny Serbski centrum wědy na Lawskim arealu w Budyšinje je 18 namjetow dóšło. Mytowanska jury je je wčera a dźensa rozjimała a dobyćerski naćisk wuzwoliła. Jón hakle srjedź junija wozjewja, kaž Załožba za serbski lud zdźěla. Wustajeńca ze zapodatymi naćiskami je wot 5. junija hač do 3. julija wotydźenja wot 10 hodź do 16.30 hodź. w Serbskim domje zjawnje přistupna.

Nachwilne ličby za 5. lětnik

Policija (01.06.23)

Donnerstag, 01. Juni 2023 geschrieben von:

Motorski znjezbožił

Łazk. Na puću wot Łazka do Smjerdźaceje je předwčerawšim popołdnju 59lětny wodźer motorskeho z dotal njeznateje přičiny padnył. Jeho mašina suny so do napřećo přijěduceho VWja. Motorskeho dowjezechu ze snadnymi zranjenjemi do chorownje.

Wětrniki a młyny ludźi přiwabili

Donnerstag, 01. Juni 2023 geschrieben von:
Při najrjeńšim nalětnim wjedrje su w Hornjej Łužicy swjatkownu póndźelu na cyłoněmskim dnju młynow zaso njeličomne młyny wšelakoreho razu ludźi přiwabili. Wulki nawal knježeše tohorunja we wódnym młynje w Dołhej Boršći (Förstgen) w gmejnje Mikow. Twarski ansambl w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty su loni po wuspěšnej rekonstrukciji wotewrěli. Tu maja młynsku kofejownju, kotraž je stajnje sobotu a njedźelu wot 13 do 17 hodź. wočinjena. Tež wětrnikaj pola Chasowa a w Němcach kaž tež dalše młyny mějachu wjele wopytowarjow. Foto: Carmen Schumann

Kulturna zahroda přeprošuje

Donnerstag, 01. Juni 2023 geschrieben von:

Budyšin. Po dźensnišim prěnim zarjadowanju lětušeje „Kulturneje zahrody“ při Serbskim ludowym ansamblu sćěhuja přichodne dny dalše. Tak wustupi tam jutře, pjatk, w 19.30 hodź. skupina Placebo Flamingo. W njej hraja Micha Winkler, Matthias Macht a Tomaš Kreibich­-Naw­ka. Sobotu w samsnym času smědźa so wopytowarjo wjeselić na duwo Izabela Kałduńska a Walburga Wałdźic. Njedźelu w 17 hodź. přizamknje so program „Tina a Hadrijan“ z komornej hudźbu a tekstami Jurja Brězana.

Młodostni putnikuja

Anzeige