Wubědźowanje wuspěšne było

Dienstag, 19. November 2019 geschrieben von:

Podstupim/Choćebuz (SN). Prěnje wubědźowanje braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) „serbski pśichod: Łužyca“ je jara wuspěšne. Hakle w septembrje bě je statna sekretarka a społnomócnjena braniborskeho knježerstwa za naležnosće Serbow při MWFK dr. Ulrike Gutheil za­hajiła. Z wulkeje ličby wobdźělnikow bu 17 towarstwow, zwjazkow, iniciatiwow, předewzaćow a gmejnow mytowane. W cyłku přewostaji ministerstwo projektam we wobłuku strukturneje změny Łužica 50 000 eurow. Ulrike Gutheil gratulowaše a rjekny: „W ramiku našeje strategije Łužica nochcemy jeničcy wědomostne a slědźenske stejišćo Łužica wutwarić a kulturny region na juhowuchodźe kraja sylnić, chcemy tež imaterielne kulturne herbstwo w němsko-słowjanskim konteksće dale wuwiwać.“ Zapřijate do wubědźowanja su projekty, kotrež serbsku kulturu, rěč a tradicije zachowaja a dale wuwiwaja. Kategorije přesahowace wosebite myto a 10 000 eurow při­póznachu Serbskemu institutej za na- a wutwar internetneho portala www.dolnoserbski.de. Dalši přijachu mytowanski pjenjez we wysokosći 5 000, 2 500, 1 500 abo 1 000 eurow.

Start-up kreatiwity

Dienstag, 19. November 2019 geschrieben von:
Wubědźować so mjez sobu wuknu hižo najmjeńši, hdyž w pěstowarni napřemo běhaja, pozdźišo w hudźbnej šuli na instrumentach wo najlěpši wukon hudźa abo na wšelkich olympiadach wo prěnje městna wojuja. Tež wubědźowanja we wobłuku strukturneje změny we Łužicy je woprawdźite měrjenje mocy. W lěću wotmě so tajke w Sakskej, nětko w Braniborskej. Wjeselu so z kóždym, kiž je pjenježnu podpěru přijał. Zajimuje mje pak, što stanje so z idejemi tych, kotřiž do kruha mytowanych njesłušeja? Zabywa so na nje abo pytaja sej iniciatorojo podpěru dru­hdźe? Kak wunošne by było, wšitke do wubědźowanja zapodate mysle do informaciskeho poola zapodać? Snadź by so za dotal njemytowanu ideju namakał podpěraćel, kotryž ma ju za hódnu zwoprawdźić. Pool měł być wotewrjeny wosebje tym, kotřiž hakle nětko ideju wulahnu. Kak by było z łužiskim internetnym start-upom „Kreatiwita“? Milenka Rječcyna

Test je zakład dopóznaćow

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

LaSuB a RCW chcetej staw serbskorěčnych kmanosćow wuknjacych přepruwować

Chrósćicy (SN/MiR). Na kotre wašnje hodźi­ so staw rěčnych kmanosćow zwěsćić? Prašenje to, na kotrež njejsu wobdźělnicy staršiskeho wječorka do lětušeho fachoweho dnja 2plus cyle dokładnje wotmołwić móhli.

Jasne je, zo chce Budyska regionalna wotnožka Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ (RCW) Budyšin zwěsćić staw serbskorěčnych kmanosćow wuknjacych we 8. lětniku. Hižo nalěto běchu wučerjo wo tym na fachowej konfe­­rency wuradźowali. Nětko předleži prěni­­­ namjet, kotryž­ staj Bosćij Handrik, zamołwity LaSuB­ za serbske naležnosće, a Manuela Smolina, wotrjadnica za rěčny marketing a wědomostne dźěło RCW rozłožiłoj. Přitomni zwuraznichu, zo je tajke přepruwowanje wažne za wšitkich šulerjow, kotřiž­ serbšćinu wuknu – za maćerno­­rěčnych runje tak kaž za rěč wu­knjacych. Wo formje zestajenja pruwowanskich nadawkow měli dale rozmyslować. Wšako je předwidźane test na papjerje přewjesć.

Wuwučowanje po koncepciji 2plus je zwja­zane tež z teamteachingom (TT), to rěka wuwučowanjom z dwěmaj wuče­rjomaj w hodźinje. Pedagogaj Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Diana Šołćina a Beno Hojer předstajištaj swoje postupowanje na dźěłarničce­ fachoweho dnja 2plus. 

Chrósćicy (SN/MiR). Teamteaching njeje samozrozumliwy na serbskich a serb­šćinu wuwučowacych šulach, byrnjež w koncepciji 2plus zakótwjeny był. Skerje wotwisuje wot toho, hač ma šulske kubłanišćo dosć wučerjow, zo by metodu zaručić móhła. Tak ma sej kóžde lěto znowa w Budyskej regionalnej wotnožce Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB)­ wotpowědne wučbne hodźiny wobkrućić dać. „Serbske šule su něšto wo­sebite. Dyrbimy tuž na swojich prawach wobstać. Nimamy so w tym padźe němskim šulam přiměrić“, rjekny Diana Šołćina, kotraž podawa we Worklecach towaršnowědu, stawizny, sport a hudźbu.

Přemało zajima za wjesne šule

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). 646 wukubłanych wučerjow a 74 fachowych mocow je so w Sakskej přizjewiło, kotřiž chcyli wot 1. februara 2020 na jednej šuli jako wučer skutkować. Kelko z nich je serbskeho pochada, njemóže rěčnik Budyskeje regionalneje wotnožki Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) dr. Jens Drummer prajić. „Požadarjo maja składnosć w online-přizjewjenju podać, zo móža serbsce wuwučować. Hakle, hdyž to činja, móžemy wotpowědnje reagować.“ Tuchwilu pyta LaSuB za wupisane městno na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ nuznje wučerku abo wučerja. Dotal pak so za nje nichtó přizjewił njeje.

Ličba přizjewjenjow wočakowanja sakskeho kultusoweho ministerstwa přesahuje. W Sakskej zakónči klětu 31. januara 440 referendarow swoje skutkowanje we wobłuku­ přihotowanskeje słužby. 196 wosobow, něhdźe 30 procentow požadarjow, přińdźe z druhich zwjazkowych krajow abo je referendariat zwonka Sakskeje zmištrowało. 470 požadarjow chce w Drježdźanach a Lipsku dźěłać. Jeničce 44 wučerjow ma wotpohlad, w Budyskim regionje skutkować.

Digitalizacija a wosobinski poměr trěbnej

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

120 zajimcow bě so na lětuši fachowy dźeń 2plus pod ćežišćom „Motiwaciju začuwać“ přizjewiło. Zarjadowanje sakskeho ministerstwa za kultus je Budyska regionalna wotnožka Krajneho za­rja­da za šulu a kubłanje (LaSuB) z Rěčnym centrumom WITAJ přihotowała.

Chrósćicy (SN/MiR). Wuslědki konfe­rency, na kotrejž wobdźělichu so tež studenća pedagogiki z Plzenja, nětko pola LaSuB wuhódnoćeja. Mnozy wobdźělnicy wužichu składnosć, wupjelnić w běhu zarjadowanja naprašnik. Mjez druhim wuprajichu so wo tym, hač su so připowědźene wobsahowe ćežišća po jich měnjenju zwoprawdźili.

Studenća z Čěskeje zhonja wo serbskim šulstwje

Donnerstag, 07. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). Dwanaće studentow ze Zapadočěskeje uniwersity Plzeň přebywa tuchwilu na ekskursiji we Łu­žicy. Skupinu nawjeduje dr. Bernhard Chappuzeau, kiž skutkuje na tamnišej uniwersiće we wobłuku pedagogiskeje wuměny wučerjow. „Zaměr wuprawy je, zeznać Serbow we Łužicy jako narod, zhonić wo sta­wiznach a kulturje, wosebje pak wo tudyšim serbskim šulstwje“, rje­kny na witanju zamołwity w Budyskej wotnožce Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) za serbske šulstwo Bosćij­ Handrik. „Móžno tež, zo wuwabi tónle­ wopyt mjez někotrymi z Was přeće, na jednej šuli w Sakskej abo samo na jednej serbskej šuli dźěłać“, wón rjekny.

Nětko hinak wabić

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). Serbski gymnazij Budy­šin přeproša lětsa prěni króć cyle wědomje wšitkich šulerjow 3. a 4. lětnika serbskich zakładnych šulow z wosebitym poskitkom na dźeń wotewrjenych duri 19. nowembra. Za nich započnje so tón dźeń na gymnaziju hižo připołdnju. Šu­le­rjo přijědu z busami, kotrež je gym­nazij skazał, do Budyšina. Přihotowali su tež­ wosebity program z wuknjacymi tuchwil­neho 5. a 11. lětnika. Popołdnju budźe gymnazij runje tak kaž Serbska wyša šula přistupna staršim, dźěćom, młodostnym, wučerjam z druhich kubłanišćow a dalšim zajimcam.

„Přičina, zo zakładnych šulerjow k nam přeprosymy, je, zo chcemy za sebje jako jenički serbski gymnazij wabić a wo sebi přeswědčić“, rozłožuje nawoda gymnazija na Serbskim šulskim a zet­kawanskim centrumje René Wjacławk. „Mnozy starši so rozsudźeja słać swoje dźěćo po wuchodźenju zakładneje šule na dale wjeduce kubłanišćo, a to často na gymnazij druhdźe, na přikład w Kamjencu abo Wojerecach, nic pak na naš. Jenož na Serbskim gymnaziju pak móža dźěći swoje kmanosće w serbskej rěči opti­malnje wuwiwać.“

Njech je pospyt wuspěšny

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:
Někotre serbske wyše šule hižo dlěje wuknjacych zakładnych šulow jónu wob lěto na kubłanski dźeń přeprošeja. Na te wašnje zhonja wosebje šulerjo 4. lětnika, što na nich čaka. Tež starši maja chwile rozmyslować, hač swoje dźěćo po wuchodźenju zakładneje šule na wotpowědnu wyšu šulu sćelu abo tola na gymnazij. Tak mam lětuši pospyt Serbskeho gymnazija Budyšin za dobry, šulerjow 3. a 4. lětnika z busom wotewzać a jim gymnazij z podpěru swojich wuknjacych na wosebite wašnje předstajić. Na te wašnje nastanu sčasom zwiski k móžnym přichodnym chowancam. Wyše šule wusměrjeja dźeń na wšěch, kotřiž so za dalewjeduce kubłanišćo rozsudźeja. Gymnazij porno tomu wabi maćernorěčnych šulerjow. Wšako su runje woni zakład šule, kotraž ma kubłać duchownu elitu Serbow. A jenož Budyski gymnazij jim za to wšitke wuměnjenja skići. Njech so tuž pospyt z tradiciju stanje. Milenka Rječcyna

Wažna je perspektiwa

Mittwoch, 30. Oktober 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Wot pjatka do njedźele změja sej šoferojo, kotřiž chcedźa po Budyskej Tuchorskej jěć, trochu­ ćešo hač hewak. Spěšnemu přejězdej dróhi wobara wulki čorny bus, Fabmobil bus přichoda. Stać budźe wón před domskim z čisłom 18, hdźež na­ma­kaja zajimcy Budyski serwis za kreatiwne hłójčki HÄ?PPY-LAB. W busu, mobilnej digitalnej dźěłarni na kolesach, wotměje so wot zajutřišeho třidnjowska dźěłarnička. Inicia­toraj z Budyskeho boka, za­łožerjej HÄ?PPY LABa, staj Reno Rössel a André Mirtschink.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl