Wužitna ideja za wulětnikarjow

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz je swój nazymski semester hižo w awgusće zahajiła. Zarjadnišćo je tójšto zarjadowanjow lětsa hinak planowało, štož bě koronapandemije dla trěbne.

Choćebuz (SN). Korony dla njebě Šuli ­za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz móžno organizować studijne jězby do wukraja abo do serbskeje wokoliny. Tak je sej nawodnistwo přemysliło něšto ­hinaše za maćernorěčnych a přećelow delnjoserbšćiny přihotować. Tak zetka so 10. septembra połsta z nich w Bórkowach, zo bychu čołmikowali, zhromadnje spěwali a so rozmołwjeli. Zajimcy ­běchu ze Šejnhejdy, z Depska, Barbuka, z Wulkeho Dobrynja, Turjeja, Choćebuza, Stopišćow, Hochozy, Prjawoza a Drjenowa. Hochoženjo běchu samo z wulkim kremserom přijěli. Zdobom su ze serbskej chorhoju kóždemu pokazali, zo su Serbja po puću.

Witanje běše jara wutrobne, wšako njeběchu so wosebje ći starši ludźo dlěje widźeli. Wotjěli su woni z čołmom wot přistawa Rehnus w Bórkowach. Po niłkej wodźe staj čołmarjej po krutej čarje jěłoj, štož zbudźi w pućowacych zajim. Wšako njebě nowa wódna dróha hišće wšěm znata.

W Drježdźanach serbšćinu podawać

Mittwoch, 16. September 2020 geschrieben von:

W sakskej stolicy maja tuchwilu 26 dźěći, kotrež chcedźa serbšćinu wuknyć. Nimaja pak tam šulu, hdźež móhli ­zajimowanych šulerjow wšelakeje ­staroby w předmjeće wuwučować. Dotalny rěčny kurs, kotryž bě towarstwo Stup dale popołdnju poskićało, tuchwilu njepřewjeduja.

Drježdźany (SN/MiR). Předsydka Drježdźanskeho towarstwa Stup dale Jadwiga Pjacec bě čłonow towarstwa na zetkanje přeprosyła, zo bychu zhromadnje spytali na aktualne prašenja wotmołwić. 14 staršich je póndźelu přišło. Dalši běchu so zamołwili.

Wuměnkarjo wuča

Mittwoch, 09. September 2020 geschrieben von:

Budyšin/Wojerecy (SN/MiR). Na Serbskim gymnaziju Budyšin maja za wšitke předmjety wotpowědnych wučerjow. Dokelž z přistajenych w předmjeće matematika w tymle šulskim lěće jedna na kubłanišću njeje, zastupujetaj ju w tym času wučerjej-wuměnkarjej. Wonaj sej hodźiny dźělitaj. „Pola nas steji před kóždej­ rjadownju jedyn wučer, a to smy přewšo zbožowni“, praji na naprašowanje SN nawoda gymnazija René Wjacławk. Mjez tamnišimi kolegami su tež třo referendarojo. Matej Kowar tam hižo wot lońšeho skutkuje. Za něšto dnjow, 14. septembra, přidružitaj so jemu dalšej přichodnaj wučerjej a zahajitaj na Serbskim gymnaziju swój studij zakónčacy wukubłanski čas.

To njerozumju

Mittwoch, 09. September 2020 geschrieben von:
Nowe šulske lěto je so runje započało, a hižo so prašam: Što to dyrbi? Na jednym boku pytaja nuznje serbskich wučerjow – a to samo we wukraju –, na tamnej stronje pak da Budyska wotnožka Krajneho zarjada za šulu a kubłanje wukubłanych a wjacore lěta we wučerstwje skutkowacych serbskich(!) pedagogow tak jednorje ze serbskeje šulskeje słužby ćahnyć. To njerozumju. Uwe Macka – wón bě wjele lět na Ralbičanskej wyšej šuli woblubo­wany wučer – je nětko na Wóslinčanskim kubłanišću, kotrež je w swobodnym nošerstwje. To je jenož jedyn přikład, zo su nuznje trěbni pedagogojo serbske šule wopušćili a zdźěla na němsku wotešli. Njemóže statny zarjad, kotryž zhromadnje ze Serbskim šulskim towarstwom wo wučerjow wabi a samo přistajenje zaruča, w tajkich padach kompromisy nańć, zo bychu serbscy wučerjo tam wostali, hdźež jich nu­znje trjebamy, na serbskich šulach. A trjebamy jich we wšitkich šulskich družinach! Janek Wowčer

Prěni šulski dźeń jeje posledni był

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:
Na prěnim dnju noweho šulskeho lěta su na Kulowskej zakładnej šuli wjelelětnu wučerku Gizelu Šołćinu (naprawo) na wuměnk rozžohnowali. Wšón čas je so wona za wšitke serbske naležnosće zasadźała a na kubłanišću 2plus-skupiny wuwučowała. Mjez druhim bě so tež wo to starała, dźěći k ptačemu kwasej abo mejemjetanju serbsku drastu hotować. Swoju wědu pak chce tež w přichodźe dale dawać a Kulowsku šulu w tym zwisku podpěrać. Šulska wjednica Gabriela Bulankowa (nalěwo) je so Gizeli Šołćinej za jeje skutkowanje dźakowała a přepoda jej jako dopomnjenku ­album z wobrazami. Młoda serbska kolegina Edith Mrózec je samo swójsku serbsku baseń přednjesła. Foto: Lubina Dučmanowa

Drěmajo čakać?

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:
Hač su šulscy nowačcy a jich starši zašłu nóc derje spali? Dźensa dźě je so za abejcejnikow dyrdomdej zahajił – nowy žiwjenski wotrězk – wšědny wopyt šule. W kóždej swójbje z nowačkom je z tym nowy rytmus zwjazany. Tež hdyž chcył tón abo tamny rano radšo hišće trochu podrěmać, w Němskej knježi šulska winowatosć. Tak zawěsće wšitcy swoje zmysły wosebje napinaja, šulerjo, starši kaž wučerjo. Što pak, dyrbja-li so ći najmłódši hišće wot prěnjeho šulskeho dnja z wobmjezowanjemi bědźić? Njemyslu při tym w prěnim rjedźe na te korony dla, wjele bóle na starosće šulskich nawodow a nošerjow, zo njeje přiběraceje ličby šulerjow hižo dosć rumnosćow. Zo bychu woni wuspěšni byli, trjebaja w šuli dobre wuknjenske wuměnjenja. A k tomu słuša kóždemu šulerjej přiměrjene městno. Prašam so tuž, hač njeje wuknjenje doma perspektiwa? Abo čakamy drěmajo, zo so šulerske ličby zaso pomjeńša? Milenka Rječcyna

Dźiwadło za hortowe dźěći

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Chrósćicy (SN/MiR). Chowancy Chróšćanskeho horta, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, mějachu posledni tydźeń prózdnin wosebity poskitk. Zhromadnje z klankodźiwadźelnikom Lutzom Männelom zaběrachu so z twarom a wuhotowanjom ručnych klankow. Zmóžniła bě to załožba „Ingrid Wüsteney“. Karin a Jürgen Wüsteney staj ju załožiłoj ze zaměrom, wuměłske twórby swojeje dźowki zjawnosći spřistupnić a wuměłsce zajimowane dźěći spěchować.

Starši so přesadźili

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Budyšin/Radwor (SN/at). Radworska serbska staršiska iniciatiwa je swój zaměr docpěła. Z nowym šulskim lětom budźe na Serbskej zakładnej šuli „dr. Marja Grólmusec“ w prěnim lětniku serbska rjadownja, kaž Domowina dźensa zdźěli.

„Wjeselimy so, zo je so šulska konferenca srjedu jednohłósnje za to rozsudźiła, w prěnim lětniku serbsku rjadownju ze 14 dźěćimi zarjadować“, wuzběhny zastu­pjerka iniciatiwy Katrin Suchec­Dźisławkowa. Dźěći tam nětko serbsce alfabetizuja. Staršiska iniciatiwa dźakuje so nawodnicy kubłanišća Angeli Rynčowej a koordinatorej za serbske naležnosće w Budyskej wotnožce LaSuB Bosćijej Handrikej. Runje tak skrućeše jim nowa wjesnjanostka Madeleine Rentsch rjap.

Staršiska iniciatiwa nadźija so nětko bórzomneho koncepta za zwyšenje ličby hodźin wučby serbšćiny.

Wo wulkim wuspěchu angažementa serbskich staršich rěči předsyda Do­mo­wina Dawid Statnik. Jako tajki je so na šulskej konferency wobdźělił. „Tu je so přikładnje pokazało, zo móža starši sylna móc być, dokelž ma wola staršich po za­konjach jara wysoku hódnotu.“

Wukmanjeja so intensiwnje w rěči susoda

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Chrósćicy (SN/MiR). Hižo wot póndźele wopytuje skupina zajimcow lětuši kurs čěšćiny w Chrósćicach. Tam přiswojeja sej pola wučerja Jana Breindla mjez druhim znajomosće wo nałožowanju čěskich ličbow­. Při tym bě wčera wosebje wu­šiknosć jazyka prašana. Tak prócowachu so studenća němskeho pochada runje tak kaž Serbja-rentnarjo abo sobudźěłaćerjo serbskich institucijow a Budyskeho krajnoradneho zarjada wurjekować mjez druhim słowo „čtyři“, štož njebě tak jedno­re. „Serbscy wobdźělnicy zwěsćeja, zo su rozdźěle mjez čěšćinu a serbšćinu, byrnjež Serbja zasadnje Čechow derje rozu­mili, dosć wulke“, praji Jan Breindl.

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Porno předchadźacym lětam njeje so we wočer­stwjenišću „Querxenland“ we Wodowych Hendrichecach wjele změniło. „Mamy sej hladajo na škit před koronu bóle ruce desinfikować a při zastupje a wopušćenju jědźernje mamy nosyć nahubnik“, praji organizatorka rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa Marlis Młynkowa. Lětsa wotměja mjez druhim kazinowy wječork a wobhladaja sej w kinje film. Disko­teka pak njebudźe. Wčera dopołdnja je dohromady 44 wobdźělnikow rěčneho lěhwa SŠT – na čakanskej lisćinje je dźesać dalšich zajimcow – masku cebry pasliło. Z njej maja na lětušu zhromadnu wječer přińć, kotraž steji pod hesłom „dźungl“. Hač do soboty šulerjo serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulow hišće we Wodowych Hendrichecach přebywaja. Najmłódša wobdźělnica póńdźe wot přichodneje póndźele do 4. lětnika, najstarši do dźewjatki. Mjez wobdźělnikami su šulerjo z Kulowskeje zakładneje šule, z Budyskeho Serbskeho gymnazija a ze srjedźnych šulow z Radworja, Worklec a Ralbic.

Anzeige