Za wučerja demonstrowali

Donnerstag, 21. Juni 2018 geschrieben von:

Starši a dźěći chcedźa zadźěwać, zo dyrbi přidružnik šulu wopušćić

Łaz (CK/SN). Sakska pyta młodych a zahorjenych wučerjow. Za tajkeho maja šulerjo a starši Daniela Volkmera, kiž na Łazowskej wyšej šuli hudźbu a němčinu podawa. W přichodnym šulskim lěće 2018/2019 pak to po wšěm zdaću hižo njebudźe, znajmjeńša nic na samsnym kubłanišću. Přećiwo tomu su starši a šulerjo spočatk tydźenja protestowali a při haće napřećo šuli demonstrowali.

Daniel Volkmer je germanistiku a hudźbu studował. Wón je kantor w Rěčicach a skutkuje wot lońšeho decembra na Łazowskej šuli jako přidružnik. Na dnju ­wotewrjenych duri w februaru bě nawodnica šule Margit Hypko hišće ­rjekła, zo z nim škałobu začinja a „zo so wjesela, zo tu je“.

Wosebity wuznam serbšćiny

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Wojerowski Lessingowy gymnazij je konsultaciske kubłanišćo za spěchowanje wukonliwosće wšitkich šulerjow

Wojerowski Lessingowy gymnazij so profiluje, wukonosylnych a potencielnje wosebje zamóžliwych šulerjow spěcho­wać. Milenka Rječcyna je so z nawod­nicu kubłanišća Katharinu Michel­feit rozmołwjała.

Wukonosylni šulerjo pokazuja swoje zamóžnosće w mnohich předmjetach. Kak pak pokazuja to šulerjo, kotrychž maće za wosebje zamóžliwych?

Swjedźeń RCW zdobom dalekubłanje był

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). 20 lět hižo skutkuje w Serbach model Witaj. Za Rěčny centrum WITAJ bě to přičina, přeprosyć kubłar­ki a kubłarjow wšitkich serbšćinu nałožowacych kubłanišćow Hornjeje Łužicy na swjedźeń a dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje. Hesło zarjado- wanja wčera popołdnju bě: „20 lět Witaj – dale tak!?“ Na wšě 35 zajimcow – kubłarki a kubłar, sobudźěłaćerki RCW, wučerjo Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Budyšin kaž tež iniciatoraj Witaj-hibanja Jan Bart a Jadwiga Wejšina – je přišło. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa předstaji jim dźěłowy zešiwk ke katalogej kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a posrědkowanju serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Sakskeje. Katalog předleži mjeztym w hornjo- a delnjoserbšćinje kaž tež w němčinje, aktualny dźěłowy zešiwk hornjo- a delnjoserbsce. Na cyle nazorne wašnje Kaulfürstowa rozłoži, kak móža kubłarki z pomocu zešiwka kwalitu swojeho skutkowanja na polu serbšćiny stopnjować.

Bonus přesadźić

Dienstag, 12. Juni 2018 geschrieben von:

Drježdźany (SN/MiR). Lipšćanska uniwersita kaž tež Techniskej uniwersiće Drježdźany a Kamjenica nałožuja nětko wšitke tři bonusowe rjadowanje za serbskorěčnych zajimcow, kotřiž chcedźa wučerstwo studować. Techniskej uniwersiće stej online-maski za požadanje za wšitke wobmjezowane předmjety a směry za studij wučerstwa wo polo „pohłubšace znajomosće serbšćiny“ rozšěrili. Na Lipšćanskej uniwersiće móža zajimcy we wobłuku online-požadanja z pomocu portala za studowacych AlmaWeb z wosebitej próstwu pohłubšene znajomosće serbšćiny dopokazać.

Čitać a sej w nocy Budyšin zbližić

Montag, 11. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). 18 šulerjow 3. a 4. lětnika měješe w nocy wot pjatka na sobotu wosebite dožiwjenje w Budyšinje. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Rěčny centrum WITAJ stej mjeztym 12. króć na či­tansku nóc do Dźiwadła na hrodźe přeprosyłoj. Wabić za projekt je lědma trěbne. Rěčny centrum WITAJ posrědkuje kóžde lěto flajer šulskim nawodam, wučerjo šulerjow informuja a starši swoje dźěći přizjewja. Městna su požadane, tak zo maja čakansku lisćinu.

Dźěći ze wšitkich serbskich zakładnych šulow, z Worklec, Ralbic, Radworja, Pančic-Kukowa, Chrósćic a Budyšina běchu so za čitansku nóc přizjewili, kotraž lubješe wosebite dožiwjenja. Pjatk na­wječor so we wobłuku z hrami mjez sobu zeznachu a připrawichu sej button ze swo­jim mjenom. Po wječeri wuslě­dźichu cyłe dźiwadło, wot pincy hač pod łubju, wobhladachu sej klankowy fundus, probowe rumnosće kaž tež wulke a małe jewišćo. Po tym dožiwichu probu kónčneho wobraza lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Na to pak čitachu kóždy a kóžda wurězki­ ze serbskeje knihi wšitkim tamnym wobdźělnikam projekta.

Wóslink (SN/mwe). „Dźěćom a swójbam, kotrež chcedźa, zo so na Ewangelskej srjedźnej šuli Wóslink serbšćina podawa­, je to žiwa domizna. Přiběrace naprašowanje pokazuje, zo smy na prawym puću a zo je zajimcam wažne, serbšćinu wu­knyć móc. Wšako słuša wona k jich žiwjenju a wobswětej, a tomu měło tak wostać“, předsyda Wóslinčanskeho šulskeho towarstwa Henry Nitzsche podšmórnje.

Swět fantazije wabił

Montag, 11. Juni 2018 geschrieben von:

Zetkanje swójbow na swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa

Hórki (SN/MiR). Napřećo Hórčanskemu sportnišću je so wčera popołdnju wulka syła swójbow zešła. Serbske šulske towarstwo bě na swój 13. swójbny swjedźeń přeprosyło. Wosebitosć lětušeho podawka bě, zo steješe pod hesłom „Swět fantazije“. Mnohe dźěći, ale tež kubłarki běchu so swój najlubši kostim woblekli. „Smy so tónraz rozsudźili, swjedźeń hinak hač hewak wuhotować. Njemějachmy kaž dotal program dźěći ze wšelakich pěstowarnjow, ale wjacore překwapjenki za našich chowancow“, rjekny předsydka SŠT Ludmila Budarjowa. Nam bě wažne dźěćom zmóžnić, zo su kreatiwne. Zdobom su zhromadnje ze staršimi rjane dožiwjenja měli.“

Wotrow wołał: Sportej zdar!

Freitag, 08. Juni 2018 geschrieben von:

Takle rěkaše njedawno na Wotrowskim sportnišću. Kubłarki a kubłarjo serbskeje pěstowarnje „Dźěćacy raj“ běchu dźěći a jich staršich na zhromadny sportowy swjedźeń přeprosyli. Nawodnica pěstowarnje Hańžka Nawcyna móžeše nimale połsta wobdźělnikow witać. Sportowy swjedźeń bě zdobom přiležnosć dźeń nana­, dźeń maćerje a dźeń dźěsća hromadźe swjećić.

K zazběhej bě sej kubłar Chrystof Šołta někotre zwučowanja k sćoplenju pře­myslił. Tak zestupachmy so do wulkeho kruha a kružachmy při rjanej hudźbje z ramjenjomaj: Skakachmy kašporka a smy­ k lóštnej zabawje wšelakore hry přewjedli. Te běchu sej kubłarjo pře­myslili. Tak dyrbjachu starši swoje dźěći na karu sadźić a je z druhim mustwom napřemo wozyć. Při napřemoběhu z pjericomaj (Flossen) běchu nanojo wosebje wužadani. Maćerje přizamknychu so we wubědźowanju z wobručemi.

Wjeršk swjedźenja bě kopańca nanow z dźěćimi. Dobra nalada na sportnišću je tež­ wjesnjanow přiwabiła a woni su zhromadnje z maćerjemi mustwa po­honjeli. Na kóncu je wšitkim mały imbis z Bulankec pjekarnje zesłodźał. Felizitas Birkhofenowa

Młodostna stara so rady wo dorost

Mittwoch, 06. Juni 2018 geschrieben von:

Hižo jako dźěćo je Marie-Sophie Stephan na jewišću stała. Tuž je jej samozrozumliwe zhotować so k wosebitym składnosćam drastu Wojerowskich Serbowkow. Jako chowanča Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ je wona prěnje serbske słowa nawuknyła. Mjeztym studuje młodostna socialne dźěło a pedagogiku na Techniskej uniwersiće Drježdźany. Po studiju chce so w dalinje za dźěłom rozhladować, pozdźišo pak do domizny so nawróćić. Najradšo dźěłała by na młodźinskim zarjedźe abo tam, hdźež so wo domy za dźěći staraja.

Hódnota přidružnistwa za šulstwo

Dienstag, 05. Juni 2018 geschrieben von:

Na zmysłapołnosći naprawy, zasadźić w šulach přidružnikow, lědma hižo něchtó dwěluje. Wuhotowanje pak njeje dotal wšitke přeća spjelniło. Wo tym su wčera w Budyšinje zapósłancy Sakskeho krajneho sejma diskutowali.

Budyšin (UM/SN). „Wumóža nas přidružnicy?“ Po měnjenju Petry Zais hodźi so na prašenje lochka wotmołwa namakać. „Trjebamy přidružnikow, zo móhli wšědne dźěło na šulach po cyłej Sakskej zaručić.“ Zhromadnje z kolegami frakcijow CDU, SPD a Lěwicy diskutowaše kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Zwjazka 90/Zelenych krajneho sejma wčera nawječor wo pućach z wučerskeje mizery.

Anzeige