Nuzowe wudaće było

Dienstag, 19. Mai 2020 geschrieben von:
Hawarije w ćišćerni na Horach dla su abonenća wčerawše Serbske Nowiny jako nuzowe wudaće dóstali. To redakcija wobžaruje a so za špatnu čitansku kwalitu zamołwja. „Serbske Nowiny dźensa zaso kaž zwučene wuńdu“, rěka z ćišćernje. Trěbnu narunanku ze Šwicarskeje su w nocy zatwarili. SN

Mjenje nawěškow so na dźenik wuskutkuje

Montag, 18. Mai 2020 geschrieben von:

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo danskej nowinje w Němskej, Flensborg Avis.

Flensburg (SN/JaW). W sewjernym dźělu Němskeje Južnym Schleswigu nimaja ­telko z koronawirusom natyknjenych. „W Flensburgu z 95 000 wobydlerjemi bu dotal jeničce 33 wosobow pozitiwnje testowanych“, pisa šefredaktor danskeho dźenika w Němskej „Flensborg Avis“ Jørgen Møllekær na naprašowanje našeho wječornika a dalšich čłonskich dźenikow MIDAS.

MIDAS prosy EU wo financnu podpěru

Dienstag, 12. Mai 2020 geschrieben von:

Wo ćežkej situaciji mjeńšinowych nowin w času koronawirusa je předsydka Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) Edit Slezáková spočatk tydźenja strony přesahowacu skupinu za tradicionalne mjeńšiny, narodne zhromadźenstwa a rěče w Europskim parlamenće informowała a jón wo financnu podpěru prosyła.

Strasbourg (SN/CoR). Edit Slezáková skedźbni na financne problemy mnohich mjeńšinowych nowin w pandemiji. W najwjac padach wučinja wabjenje 30 do 40 procentow dochodow, štož nětko koronawirusa dla wupadnje. Dźeń a ćešo tež je nowiny rozšěrjeć. W mnohich krajach je hižo njeroznošuja, abo činja to jeno sporadisce. Strach rosće, zo někotre situaciju hižo njezmištruja. Nimo direktneje financneje podpěry prosy Slezáková zapósłancow wo to, mjeńšinowe medije tež z pomocu wobšěrnych koronawirus-etatow Europskeho parlamenta podpěrać.

Koronawirus ma wšědny dźeń redak­torow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi su tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so­ raz wobhonili, kajka tuchwilna ­situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo baskiskej nowinje Berria w Španiskej.

Klětu budu po cyle nowych pućach kročić

Donnerstag, 07. Mai 2020 geschrieben von:

Němska mjeńšinowa nowina w Danskej Der Nordschleswiger ma wot februara 2021 jenož hišće dwutydźensce wuchadźeć

Hłowne předsydstwo Zwjazka němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) je so­ srjedź februara na ćežki kompromis dojednało: Hinak hač planowane, němsku mjeńšinowu nowinu Der Nordschleswiger wudawać jako mě­sač­nik, su so rozsudźili, zo ma wona po di­gitalizaciji jako dwutydźenska nowina wuchadźeć.

Fota hdy a hdźe

Mittwoch, 06. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). „Prawo na swójskim wobrazu“ bě hesło wčerawšeho zhromadneho webinara policajskeje direkcije Zhorjelc, ludoweje uniwersity Wojerecy a Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala. Něhdźe 30 wobdźělnikow sćěhowaše na internetnym seminaru přednošk hłowneho policajskeho mištra Daniela Hänscha, powołansce zaběraceho so z prewenciju na polu digitalnych medijow.

Centralne prašenje webinara bě, komu fotografija słuša a štó smě koho pod kotrymi wobstejnosćemi docyła fotografować a wobraz ewentuelnje wozjewić. „Zasadnje je kóždy fotograf mějićel swojeje twórby. Za priwatnu potrjebu smě kóždy w zjawnym rumje podawki dokumen­tować. Wobsteji-li wotpohlad, wobrazy na někajke wašnje zjawnje spřistupnić, je wurazna, najlěpje pisomna dowolnosć portretowanych wosobow trěbna.“

Lokalna telewizija wažne žórło

Freitag, 24. April 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn), „Telewizija ze susodstwa – Wobrazy změny w lokalnej telewiziji 1990 –1995“ bě hesło prěnjeho tak mjenowaneho webinara, wčera wuhotowaneho we wobłuku wot Sakskeje spěchowaneho projekta „Rewolucija a demokratija“ a jeho rjadu „Wopomnjenske lěto 2020 – 30 lět po spadźe Berlinskeje murje a němsko-němskeho zjednoćenja“. Dokelž tuchwilu poprawom pla­nowany seminar na městnje móžny njebě,­ wuhotowachu jón z pomocu Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala we wirtuelnym swěće.

Wo žórłach a etikeće

Freitag, 24. April 2020 geschrieben von:
Techniske njedostatki su jedna wěcka, z kotrejž mamy so w času wirtuelneje komu­­nikacije rozestajeć. W tym zwisku wažni­še su wšak poprawom cyle jednore prawidła, kajkež tež we woprawdźitej rozmołwje płaća: druhemu do słowa njezjěć, wěcowni wostać a zdwórliwosć sej wobchować. Zo je to wot mjeńšich kopoleńčkow wothladajo móžno, je wčerawši web­inar pokazał. Přiwšěm jewješe so tež tam fenomen, kotryž na wuslědki wusměrjenu diskusiju wobstajnje wobćežuje. Tak palaca, kaž na přikład dźensniša (hospodarska) situacija regionalnych sćelakow tež bě, tema rěkaše wuraznje: doba po měrliwej rewoluciji w NDR. Kuriozum bě reportaža wo „zapadnych“ medijach w „dole tych bjez zdaća“. Mjez bjezmała wšitkimi wulkimi nowinami je ta ze štyrjomi běłymi pismikami ludźi najbóle přeswědčiła. Dokal wjedźe, je-li bulwar dominowace žórło informacijow, směmy dźensa wuběrnje wobdźiwać. Bosćan Nawka

Njejsu winowaći serbsce wusyłać

Donnerstag, 23. April 2020 geschrieben von:

Zo priwatny sćelak Radijo PSR stajnje poslednju njedźelu měsaca nabožne powěsće w serbskej rěči wusyła, bě našej nowinje nastork, so w Sakskim wustawje za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) wobhonić, kajki je tuchwilny staw nastupajo serbskorěčne wusyłanja w priwatnych sćelakach.

Lipsk (SN/CoR). „W Sakskim zakonju wo priwatnym rozhłósu (SächsPRG) njebě a njeje žana eksplicitna winowatosć za priwatnych rozhłosowych zarjadowarjow, w serbskej rěči wusyłać. Dokelž njeje žadyn zakonski wukaz, njemóžeše SLM tež žane wotpowědne programowe předpisy za přiwolenja formulować. Při tym ma so směrodajnje tež rozhłosowa swoboda zarjadowarjow po artiklu 5 wotrězk 1 Zakładneho zakonja wobkedźbować. Wotpowědnu směrnicu SLM tuž žanu njeměješe“, rěka w zdźělence, kotruž je wustaw w nadawku předsydy jeho medijoweje rady prof. dr. Markusa Heinkera našemu wječornikej na naprašowanje wo zakonskich wuměnjenjach posrědkował.

Z geta won!

Donnerstag, 23. April 2020 geschrieben von:
W Sakskej wusyła 58 zarjadowarjow dohromady 107 priwatnych rozhłosowych programow, z toho štyri po cyłej Sakskej a 15 regionalnje resp. lokalnje přez UKW. Štož telewiziju nastupa, mamy w swobodnym staće 43 priwatnych zarjadowarjow. Štyri wusyłaja program po cyłej Němskej a 39 lokalnje. Tak je Sakska „jedna z najdiferencěrowanišich lokalnych TV-krajin Němskeje“, kaž SLM na swojej internetnej stronje pisa. Njeje runje to wulka šansa, tu ze serbskimi temami, ze serbskej hudźbu a rěču k wjetšej němsko-serbskej normaliće přinošować a akceptancu Němcow nastupajo Serbow polěpšić? Je wažne, serbski rozhłós a tež tróšku serbskeje telewizije měć, štož pak njedosaha. Wažne tež je, dźěl towaršnostneje normality być – tuž won z geta „Serbja za Serbow serbsce produkuja“! Poskitk SLM, ze Serbami wo tym rěčeć, kak móhli wjace wusyłanjow w serbskej rěči nastorčić, dyrbimy wužiwać. Cordula Ratajczakowa

Anzeige