Skónčnje směm zjawnje wo tym rozprawjeć, produkcija je nahrawna a hotowa: Spočatk awgusta běch zhromadnje ze swojej hudźbnej skupinu Astronawt w Mnichowje. W tamnišim filmowym studiju Bavaria bu natočena show z titlom „Das große Deutschlandquiz“. Format wusyłanja je tajki, zo maja wjacori prominentni wotmołwjeć na prašenja moderatorki Sabiny Heinrich. Temy zaběraja so z regionalnymi a nadregionalnymi zajimawosćemi Němskeje. Show na sćelaku ZDF je poměrnje nowa a je hakle lětsa zaběžała. A spočatk awgusta su jedne z přichodnych wusyłanjow nahrawali.

Wosebity status w sćelaku RBB

Mittwoch, 15. September 2021 geschrieben von:

Z wutwarom serbskeho programoweho poskitka Rozhłosa Berlina-Braniborskeje (RBB) je wčera braniborska Rada za naležnosće Serbow we wobłuku ­fachoweje rozmołwy serbske poskitki w medijach rozjimała.

Podstupim (SN/at). „Z app ,RBB serbski‘ móžeš sej wšitke serbskorěčne poskitki wotposkać abo wobhladać“, rjekny šefredaktor RBB dr. David Biesinger wčera na posedźenju braniborskeje serbskeje rady a skedźbni na jedyn z najnowšich wupłodow swojeho wustawa. Wón a nawodnica Choćebuskeho studija sćelaka Angelika Jordan staj radźićelam wo tym rozprawjałoj, što su nastorki wunjesli, kotrež złožuja so na prěnju tajku rozmołwu před nimale połtřeća lětom. Tehdy běchu wuhotowanje wusyłanskeho časa, personalne połoženje a nowosće kaž akcije w socialnych syćach rozjimali, rjekny předsydka rady Kathrin Šwjelina.

Jara trěbna zaběra

Mittwoch, 15. September 2021 geschrieben von:
Skrućenje maćernorěčnych medijow maja w braniborskej Radźe za naležnosće Serbow za swójsku naležnosć. Po rozmołwje wo móžnym přichodźe serbskich rozhłosowych a telewizijnych wusyłanjow, digitalizacije a zapřijeću serbskich temow do němskorěčneho rozprawnistwa před połtřeća lětom staj zamołwitaj sćelaka RBB wčera takrjec „wotličiłoj“. Wuznaće k serbskej redakciji w Choćebuskim studiju RBB a z njej zwisowacym wobsaham bě wčera wospjet wusłyšeć. Zo měrja so prócowanja nětko samo na to, tele zepěranišćo zjawnoprawniskeho rozhłosa jeho specifiki dla w statnym zrěčenju RBB kruće zapisać, je kedźbyhódne. Na posedźenju serbskeje rady bě rěč wo jasnym nadawku. Zajim a zamołwitosć gremija pak njejstej jenož na rozhłós a telewiziju wu­směrjenej. Hnydom při zastupje do tematiki předsydka serbskeje rady Kathrin Šwjelina připowědźi, zo chcedźa so na přichodnym posedźenju z ćišćanymi medijemi zaběrać. A to je jara trěbne! Axel Arlt

Andreas Nowak pyta komparsow

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Berlin/Budyšin. W nadawku telewizij­neho sćelaka MDR produkuje Berlinska filmowa produkcija Katapult seriju za internet a pyta za to serbskich komparsow kaž tež klubowy publikum. Pod mjenom „Straight Outta Crostwitz“ ma serija wo wšědnym dnju serbskeje swójby powědać. Při tym póńdźe tež wo konflikty mjez generacijemi swójskeje kultury dla. Nimo Daniela Lwowskeho powjedźe režiju rodźeny Budyšan Andreas Nowak, znaty jako bubnar kapały Silbermond. Dale tež znate wobliča kaž Jasna Fritz Bauer, Daniel Christensen a Volker Michalowski sobu skutkuja.

Za 16. awgust prašani su komparsojo rozdźělneje staroby. Woni měli so za film w swójskej narodnej drasće na lóštnym swjedźenju wobdźělić abo měli so w narodnej drasće direktnje před kameru pokazać. Za 17., 18. a 19. awgust pytaja ludźi w starobje 18 do 40 lět, kotřiž hłownu hrajerku serije při programje w jednym klubje pohonjeja. Sceny swjedźenja nahrawaja w Chrósćicach, tamne w klubje maja w Dźěžnikecach pola Budyšina nastać.

Premjera w internetnym radiju

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:

Žitawske wobydlerske Radio Zett ma dowolnosć Sakskeho krajneho medijoweho wustawa w Lipsku, zo smě wusyłać. Mjez druhim chcedźa serbšćinu w internetnym radiju šěrić a změja tuž njedźelu premjeru. To wusyłaja prěni dźěl rjadu serbskich čitanjow.

Žitawa (AB/SN). Nowe internetne radijo w Žitawje, kotremuž rěkaja Radio Zett, wusyła wot njedźele, 8. awgusta, rjad bjesadnych hodźinkow ze serbskej literaturu a hudźbu. Přewažnje budu tele bjesadne hodźinki w serbskej rěči, ale tež čěšćina, pólšćina a němčina budu w nich zastupjene.

W kóždym wusyłanju, kotrež woby­dlerske radijo z Łužicy najprjedy jónu hač do kónca januara kóždu druhu njedźelu w přichodnych šěsć měsacach poskići, steji serbska awtorka abo serbski awtor ze swojim wuměłskim tworjenjom w srjedźišću. Pod móža sej zajimcy literarne čitanja wotwołać.

Nowe wobydlerske radijo w Žitawje

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Žitawa (AB/SN). W měsće Žitawje su dalše sakske njekomercielne radijo wutworili, kotrehož dowolnosć mjeztym wot Sakskeho krajneho medijoweho wustawa w Lipsku předleži. Tuž ma nětko nimo Lipska, Kamjenicy a sakskeje stolicy tež Łužica swobodne wobydlerske radijo, w kotrymž ma kóždy móžnosć sam a z po­mocu nošerjow radija wusyłanja najwšelakorišeje družiny zdźěłać a je po nowych (digitalnych) pućach šěrić.

Jara zwjeselace je, zo chce nowe zarjadnišćo z mjenom Radio Zett tež w serbskej rěči wusyłać. Tak je hižo lětsa nazymu předwidźane, šěsć hodźinskich literarnych čitanjow a rozmołwow ze serbskimi awtorkami a awtorami – tohorunja z młodymi – nahrawać a wusyłać. Za­łožba za serbski lud projekt podźělnje podpěruje.

Wosom hólcow a holcow wobdźěli so wčera w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ na warjenskim kursu dźěćaceho časopisa Płomjo. Dwě hodźinje su woni zhromadnje z kucharjom Tomašom Lukašom wobšěrny meni nawarili. Starši abo dźědojo a wowki ­smědźachu sej skónčnje tomatowu solotej, nudle ze spinatom a rybu kaž tež šokolodowy mousse z jahodami słodźeć dać. Bě to ­mjeztym dźewjaty króć, zo je Płomjo warjenski kurs přewjedło. Foto: Pětr Šołta

Dalše represalije w Běłoruskej

Montag, 12. Juli 2021 geschrieben von:

Waršawa/Minsk (SN/bn). Internetny wustup najstaršeho běłoruskeho dźenika Naša Niwa je offline. Po informacijach zjawnoprawniskemu pólskemu rozhłosej přisłušaceho telewizijneho sćelaka Belsat TV jedna so wo „naprawu běłoruskeho ministerstwa za informacije“, z kotrejž chcedźa redakciju nowiny dla šěrjenja pječa „wopačnych informacijow na internetnej stronje pochłostać“.

Hižo minjeny štwórtk su zastojnicy stata běrowy redaktorow kaž tež bydlenja wjacorych sobudźěłaćerjow Našeje Niwy přepytowali. Dotal dokładnje nje­znata ličba žurnalistow bu w tym zwisku tuchwilu zajata. Kaž internetny kanal , njeoficialna to drje wotnožka tohorunja wjace njepřistupneho portala , zdźěla, staj mjez zajatymi mjez druhim bywši wiceprezident běłoruskeho PEN-kluba Andrej Dynko a wospjet šefredaktor dźenika Jegor Martinowič. Jimaj wumjetuja, zo staj protesty sobu organizowałoj, z kotrymiž běchu so dźesaćitysacy wobydlerjo najprjedy přećiwo wuslědkej wólbow prezidenta w lěće 2019 a na to režimej scyła spřećiwjeli.

Našim abonentam

Dienstag, 06. Juli 2021 geschrieben von:

Wupada kompjuteroweje techniki a dlijaceho so wuporjedźenja w ćišćerni na Horach dla sće wčerawše wudaće Serbskich Nowin bohužel zapozdźene a w nuzowym formaće dóstali. Prosymy wo zrozumjenje. Mjeztym je skóncowany nastroj reparowany, a mašina zaso ćišći.

Redakcija Serbskich Nowin

Wuběžacy model?

Mittwoch, 05. Mai 2021 geschrieben von:
Čehodla je žurnalizm njeparujomny, to njeje jenož akademiska tema, kotraž hodźi so na Mjezynarodnym dnju nowinarskeje swobody rozjimać. Za mały serbski kosmos pak prašenje skerje rěka, hač wobstejace maćernorěčne printmedije scyła přetraja a kotru rólu wone w fungowacej nutřkoserbskej demokratiji hraja. W prócowanjach a naprawach wo zachowanje a dalewuwiće serbskeje rěče njeje wuwiće printmedijow na digitalne wobkedźbowane. Druhdy maš zaćišć, zo su při wšej prócy wo digitalizaciju ćišćane nowiny model, kotryž měł wuběžeć. Problem zasadneho razu pak njeje, ćišćane wobsahi přichodnje digitalnje poskićeć, ale tajke w trěbnej kwaliće produkować. Kaž w tak mnohich wobłukach našeje towaršnosće płaći to tež za dźěło w serbskich redakcijach: Atraktiwnosć dźěłoweho městna rjaduje so hłownje přez mzdu. Narodny zapal sam dawno wjace njedosaha. Dotalne printmedije digitalnje jenož přetraja, hdyž budźe dźěło tam powabne. Axel Arlt

Anzeige