Stagnacija je za nju „smjerć“

Freitag, 17. März 2023 geschrieben von:

Na mjezynarodnym dnju maćeršćiny njebě hornjoserbšćina jenož w sćelaku MDR słyšeć, ale tež w moderaciji powěsćow w Sewjeroněmskim rozhłosu NDR – a to dźa­kowano serbskej moderatorce Bibianje­ Bartowej.

36lětna wotrosće w Budyšinje, hdźež chodźeše na serbski gymnazij. Po přebytku šulskeho lěta w Južnej Africe maturowaše na Biskopičanskim gymnaziju. Swětej wotewrjena dźowka dźiwadłoweje pedagogowki Heide-Simone Bartoweje a dźiwadźelnika Křesćana Barta poda so na to na praktikum do čěskeho Brna, na tamniše „Městské divadlo“. Na to studowaše „Europske medijowe wědomosće“ w Podstupimje. Připódla dźěłaše we hłownym studiju sćelaka ARD w Berlinje. Po swojim studiju skutkowaše Bartowa při sćelaku MDR za wšelakore formaty. Serbskim přihladowarjam je zawěsće tež znata jako žurnalistka-moderatorka wusyłanja „Wuhladko“. Po dalšim studiju na hospodarskej wyšej šuli a mjezystaciji bě Bartowej jasne, zo „słuša“ do žurnalizma.

Nowiny a syće štwórta a pjata móc towaršnosće

Donnerstag, 16. März 2023 geschrieben von:

Socialne medije wobwliwuja kulturu diskutowanja, poćah mjez knježacymi a wobydlerjemi kaž tež klasiski žurnalizm

„Internet je komunikaciske procesy bjezdwěla změnił. Najpozdźišo ‚web 2.0‘, zmóžnjacy tak mjenowanu many-to-many-komunikaciju, je tomu polěkował, towaršnosće přetworić, a to tež na dobre wašnje.“ Z tymle słowami zahaji Daniel Lehmann, žurnalist a docent za medijowu kompetencu, medijowu etiku a medijowe stawizny mjez druhim na Ber­linskej Humboldtowej uniwersiće, swój impulsowy přednošk „Social media w konteksće protestowych hibanjow“ předwčerawšim w Budyskim młodźinskim klubje Kurti. Jako „pozitiwne přikłady“ předstaji wón „MeToo-kampanju, rewolucionarne ‚Arabske nalěćo‘ kaž tež hibani­ ‚Fridays for future‘ a ‚Black lives matter‘. Bjez socialnych medijow njebychu tele protesty – tež na globalnej runinje – dawno telko kedźbnosće zbudźili a towaršnosć bytostnje wobwliwowali.“ Druhi bok medalje w tym zwisku po słowach Lehmanna je, zo „hodźa so z pomocu socialnych medijow aktiwistki a aktiwisća nańć, jich profile a aktiwity sćěhować a naposledk online difamować“.

Bytostne bjez přełožka

Mittwoch, 01. März 2023 geschrieben von:
Soblex drje „přilopk“ znaje, ale bjez němskeho wotpowědnika. Rubrika z tutym mjenom drje je so prěni raz w lěće 1849 w serbskim nowinarstwje jewiła, pozdźišo zaso po přewróće. Nětk njech je přilopk z prěnjej parličku w rjećazku změnow strukturow Serbskich Nowin a posoł „filozofije“, kotraž za tym tči: być medij awtentiskeje serbskeje komunikacije. Tute mysteriozne słowo ani dodnić njetrjebamy, wšako je w ludźe zakótwjene. Je wuraz serbskeho wašnja zjawneje diskusije. Njetrjebamy so načasnemu njepočinkej masowych medijow připodobnjeć a kóždu temu najprjedy polarizować, zo bychmy potom dramu „pačeneje towaršnosće“ inscenowali. Rozžohnujemy so dźensa z „Mojim widom“, kotryž tak a tak dawno jako přilopk praktikujemy, přispomnjenje k rozmyslowanju wo prašenjach našeho byća a traća. W najlěpšim padźe jako nastork, wjac nic, wšako njeje redakcija mudriša hač čitarstwo. Štóž wšědnje nowiny čita, móže sam myslić. Marcel Brauman

150 přinoškow lětsa dóšło

Freitag, 10. Februar 2023 geschrieben von:

Waršawa/Zielona Góra (SN). Wo požadane Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Masowieckeho prócuja so lětsa w medijach skutkowacy wobeju krajow z cyłkownje 150 přinoškami. 76 z nich je z Němskeje, 74 z Pólskeje.

Binarodna jury, kotrejž přisłuša za kategoriju telewiziju tež nawodnica Budyskeho studija MDR Bogna Korjeńkowa, rozsudźi wo mytach w pjeć kategorijach. Lawreatow mytuja we wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow 15. a 16. junija w Zielonej Górje.

Zapodate přinoški su tematisce šěroko zapołožene. Zastupjene su artikle a wusyłanja, kotrež so z ćežkimi zhromadnymi němsko-pólskimi stawiznami roze­stajeja, runje tak sylnje kaž přinoški, kotrež so na aktualne połoženje wěstotnu, energijowu a klimowu politiku nastupajo w Europje poćahuja, běrow žurnalistiskeho myta wčera zdźěli.

Dóšli su 65 printowe přinoški, 17 rozhłosowe, 20 telewizijne, 27 přinoški w kategoriji „Nowe žurnalistiske formaty“ a 21 nastupajo „Lokalny žurnalizm w pomjeznym regionje“.

Loni bu 183 přinoškow zapodatych.

Znaty žurnalist knihu předstajił

Dienstag, 31. Januar 2023 geschrieben von:
Znaty žurnalist a powěsćowy rěčnik sćelaka MDR Robert Burdy (nalěwo) je minjeny štwórtk w Budyskim Dźiwadle na hrodźe swoju knihu „Wir informieren uns zu ­Tode“ předstajił. W njej wón dźensnišu towaršnosć analyzuje, kotraž so nad měru wjele z powěsćemi zaběra. Tak poda wón pokiwy, kak móhli wosobinsce z nimi wobchadźeć. Dale pak wotmołwi Robert Burdy tež prašenja připosłucharjow a knihi na městnje signowaše. Foto: Carmen Schumann

Jasne žadanja z politiki na rozhłós

Montag, 23. Januar 2023 geschrieben von:

Po dwěmaj dnjomaj wuradźowanja chce krajowa rozhłosowa komisija „radu přichoda“ etablěrować. Nastać ma nowa platforma a chcedźa wjace regionalnych poskitkow wusyłać.

Deidesheim (SN/bš). Zo bychu raz zwonka debatoweje rutiny wuradźowali, wotměchu čłonojo rozhłosoweje komisije minjeny štwórtk a pjatk klawsurne posedźenje. „Zjawnoprawniski rozhłós ma wažny nadawk za demokratiju a towaršnosć.“, rozłoži koordinatorka rozhłosoweje komisije a statna sekretarka za medije Porynsko-Westfalskeje Heike Raab (SPD). Zo bychu so tučasnym wužadanjam – wšěch wobydlerjow docpěć, na změnjene wužiwanje medijow reagować a přez krizu RBB mylenu dowěru wróćo zdobyć – stajili, wobzamkny komisija reformowe ćežišća.

Regionalizacija trěbna

Montag, 23. Januar 2023 geschrieben von:
Reforma zjawnoprawniskeho rozhłosa je jedna z bytostnišich medijopolitiskich temow lěta 2023. Regionalne rozprawnistwo polěpšić je ćežišćo aktualnych debatow. Tež klawsura rozhłosoweje komisije je to kónc minjeneho tydźenja wobkrućiła. Wo žiwjenju zwonka metropolow rozprawjeć je druhdy wobćežne. Ale to, štož so tam stawa, je ludźom prosće bliše, jich skerje zajimuje. Sćelak MDR ma ze studijomaj w Budyšinje a Zhorjelcu dobre wuchadźišćo, zo by narokej regionalizacije dźeń a lěpje wotpowědował. W Choćebuskim studiju ćerpja na sćěhi poslednjeho zalutowanskeho kursa na njedobro regionalnych studijow RBB. Serbske wobaranje je tomu zadźěwało, zo bychu w delnjoserbskej redakciji městna šmórnyli. Jako tak mjenowane třeće programy telewizije maja sćelaki pod třěchu ARD jasny regionalny nadawk. Wusyłanski čas za magacinaj „Wuhladko“ MDR a „Łužyca“ RBB rozšěrić, wotpowěduje na přikład runje tak dalšej regionalizaciji. Axel Arlt

Twitter – jěd abo žórło?

Mittwoch, 21. Dezember 2022 geschrieben von:

Twitter je dźensa wšudźe přitomny – w klasiskich medijach kaž tež online. Byrnjež mnozy krótkopowěsćowu słužbu sami aktiwnje njewužiwali, je wona dawno wliwapołny komunikaciski kanal a wažne žórło – tež za nowinarstwo – w našej towaršnosći.

„Ptačk je wuswobodźeny!“, to zdźěli Elon Musk w swojim prěnim tweeće, po tym, zo bě krótkopowěsćowu słužbu Twitter dnja 28. oktobra 2022 wuspěšnje přewzał. Tutón „deal“ běše jemu šwarnych 44 miliardow US-dolarow hódny. Jako nowy mějićel je wón jako prěnje rozsudźił, zo 3 200 sobudźěłaćerjow pušći. Wulka sep pušćenych je w teamach dźěłała, kotrež so wo dodźerženje komunikaciskich směrnicow za škit prawa wosobiny kaž tež čłowjeskeho prawa starachu. Zwjazk němskich žurnalistow (DJV) je njedawno zdźělił, zo bu nowinarski běrow Twittera w Berlinje rozpušćeny a, hladajo na wulki wliw w socialnych medijach, kritizuje rozsud jako njezamołwity. Předsyda DJV Frank Überall praji, zo „je šamale, kwalifikowanych sobudźěłaćerjow wot jednoho dnja na druhi bjez wopodstatnjenja a bjez socialneho zawěsćenja pušćić. Dźěłowe sudnistwo dyrbi so z tym zaběrać.“

Šefredaktor zastojnstwo nastupił

Donnerstag, 01. Dezember 2022 geschrieben von:
Z nowym šefredaktorom Marcelom Braumanom (druhi wotlěwa) chce redakcija Serbskich Nowin wulke wužadanja dalšeho wuwiwanja načasnych nowin wosebje tež w interneće a socialnych syćach zmištrować. Na redakciskim posedźenju je jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowiny Syman Pětr Cyž (třeći wotlěwa) Braumana dźensa do zastojnstwa zapokazał, z čimž zakónči so přechodna doba pod nawodom komisariskeho šefredaktora Axela Arlta (nalěwo). Jemu staj so jednaćel a nowy šefredaktor za spušćomne wuchadźenje nowiny pod najćešimi personelnymi wuměnjenjemi dźakowałoj. Foto: SN/Božena Šimanec

„My dyrbimy dale serbsce wusyłać!“

Dienstag, 18. Oktober 2022 geschrieben von:

Dołholětny nawoda Serbskeho rozhłosa a MDR-studija Budyšin, Helmut Rychtar, je w starobje 80 lět dnja 10. oktobra 2022 zemrěł. Wosobinsce sym jeho 1989 ze­znała, hdyž buch jako młoda njenazhonita žurnalistka hišće za čas natwara studija w Budyšinje pola Serbskeho rozhłosa přistajena. Bě takrjec mój „rozhłosowy nan“, sym pola njeho žurnalistiske rjemjesło nawuknyła. Je nam młodym wjele přicpěwał, nas pohonjował a spěchował. Jeho credo rěkaše: Serbski rozhłós ma pomhać, serbšćinu skrućeć. Runje ­tohodla je so wo to postarał, zo so hornjoserbski radijowy program z Choće­buza do Budyšina přesydli, hdźež je reporter wosrjedź serbskorěčnych rumow, lóšo rozmołwnych partnerow namaka a hdźež je na tamnym boku lóšo, dalšich dorostowych rozhłosownikow zdobywać. Zdobom jara na to dźiwaše, zo namjezne ewangelske kónčiny njezabudźemy a zapřijamy: Wojerowsku a Slepjansku holu a ewangelski region wokoło ­Budyšina. Tam je nas reporterow wědomje pósłał.

Anzeige