Před něšto dnjemi dóstach zrudźacu powěsć, zo je 16. winowca wuběrny čěski žurnalist, spisowaćel, přełožowar a přećel Serbow Luboš Příhoda (rodź. 1934) zemrěł.

Mjeno Příhody jako žurnalist je zwjazane předewšěm z lětom 1968. Te­hdy wudawaše wón w Liberecu wot 21. do 28. awgusta dwójce wob dźeń nowinu Svobodný Vpřed (Swobodne Doprědka), w kotrejž pisaše přećiwo wobsadźenju Čěskosłowakskeje přez sowjetske a dalše wójska Waršawskeho pakta. Tohodla njemóžeše pozdźišo lěta dołho w medijach dźěłać a tež ničo pod swojim mjenom publikować. Před někotrymi lětami­ je wón swoje dopomnjenki na tutón čas spisał a w dwěmaj knihomaj wudał.

Za Serbow a jich kulturu započa so Příhoda intensiwnje zajimować, jako započach před lětami sobu dźěłać na přihoće wobsaha jara reprezentatiwnych zběrkow Koła Liberecskich awtorow (KAL), kotrymž rěkaja Kalmanach. Jako wón zwěsći, zo móžu jemu něšto wo Serbach poskićić, so jara zwjeseli. A tak bě nimale w kóždym wudaću Serb z přinoškom z Łužicy zastupjeny: Hanka Krawcec, Beno­ Budar, Ingrid Hustetowa a dalši.

W prózdninach na akademiju

Mittwoch, 26. September 2018 geschrieben von:

Třeći raz změja šulerki a šulerjo nazymu składnosć, so pod fachowym nawodom z rjemjeslniskimi a wobsahowymi aspektami medijoweho dźěła zaběrać.

Budyšin (SN/bn). Tež lětsa poskićitej Serbski rozhłós a Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) dorostej přiležnosć, so zadarmo na „šulerskej akade­miji medije“ wobdźělić. Mjeztym hižo třeći raz změja šulerki a šulerjo 5. lětnika składnosć, w běhu tydźenja pod profesionelnym nawodom zeznajomić so ze zakładami žurnalistiskeho kaž tež techniskeho medijoweho dźěła. Wopytowarjam lońšeho kursa resp. na wšelakich polach hižo nazhonitym oferujetej zarjadowarjej we wobłuku natwarnych seminarow dale so wukmanić.

Nimale 40 lět je Ludwig Kola, žurnalist a wjelelětny nawoda serbskeje redakcije, stawizny Serbskeho rozhłosa sobu pisał. W nocy na 6. september 2018 so jeho žiwjenje po dołhej chorosći dokónči.

Kolebka Ludwiga Kole steješe w Ra­dworju, hdźež bě so 20. oktobra 1931 narodźił. Po gymnaziju w Čěskej a w Bu­dyšinje studowaše w Lipsku. Jako wukubłany diplomowy žurnalist dźěłaše najprjedy w redakciji dźěćaceho časopisa Płomjo. Jeho rozhłosowy čas zahaji so w tehdyšim Zhorjelskim serbskim studiju. Lěta 1957 bě Serbski rozhłós do Choćebuza přećahnył. Tam je młody rozhłosownik zamołwity nadawk za sebje namakał a pozdźišo zhromadnje ze swójbu druhu domiznu.

Kóždemu swoju šansu

Dienstag, 28. August 2018 geschrieben von:
Hižo zaso Njebjelčicy, tajke běchu reakcije na připowědź, zo tam filmowy team nahrawa. Ja pak praju, derje tak. Kóžda komuna ma prawo na to, swoje ideje z wobydlerjemi a na jich dobro – wosebje za při­chodne generacije – zwoprawdźić a je zjawnje šěrić. Je trjeba, zo wjesnjanosta a gmejnska rada nitki hromadźe wjedu. To so w Njebjelčicach radźi. A to móže zjaw­nosć wědźeć. Medijowy projekt Sukuma Arts šěri mysle wo tym, kak kedźbliwje zamóže čłowjek z přirodu wobchadźeć. Tema­­ to, kotruž w tamnišej gmejnje zwoprawdźeja a kotraž nas wšitkich nastupa. Tři minuty filma maja na kóncu wo tym powědać. Za to je team městnosće a ludźi, kotřiž jón tam přewodźachu, dokładnje zapopadnył. Silvio Reinecke a mnozy dalši to začuwachu. Kameraludźo su nawodu twarskeho zawoda Reinecku filmowali, kiž jim roz­ło­ži, što ze starymi woknami a cyhe­lemi činja. Jenož jedyn přikład to na dobro wšěch a přichoda. Milenka Rječcyna

39,3 miliony ludźi dźeniki čitaja

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Ličba čitarjow ćišćanych wudaćow němskorěčnych dźenikow je so porno lětu 2017 wo 1,3 miliony ­pomjeńšiła. W Němskej wuchadźace mjeńšinowe dźeniki njeběchu do přepytowanja ­zapřijate.

Frankfurt nad Mohanom/Budyšin (SN/at). Štóž wuwiće nowinskich wikow w Europje a USA sćěhuje, toho to njepřekwapja: Ćišćane nowiny w Němskej su w minjenych dwanaće měsacach wjace čitarjow zhubili hač lěto do toho. Z wčera w Frankfurće nad Mohanom wozjewjeneje medijoweje analyzy wuchadźa, zo po cyłym Zwjazku 39,3 miliony ludźi dźenik čitaja – 1,3 miliony mjenje hač hišće před lětom. Loni w juliju bě medijowa analyza spad wo 600 000 či­tarjow w běhu lěta wunjesła. Wužiwanje e-paperow a dalšich online-poskitkow njebě wobstatk projekta.

Aktualnje docpěwaja dźeniki w našim kraju 55,8 procentow němskorěčneho wobydlerstwa w starobje wot 14 lět. Lěta 2017 bě jich hišće 57,9 procentow. Z wotstawkom najbóle čitana nowina wostawa Bild. Bulwarne łopjeno čita wšědnje 9,42 milionow ludźi.

SN zaso online

Internetne strony Serbskich Nowin njeběchu dlěši čas přistupne. Přičina bě ćežki techniski zmylk, kotryž lokalizować bě chětro wobćežne, zdźěli wčera poskićer inter­netnych posłužbow. Tohodla je po­rjedźenje tež dwaj dnjej trało. Mjeztym su SN-online zaso bjez problemow přistupne a wšitke wudaća Serbskich Nowin abonentam w archiwje předleža. SN

Uta Brězanec při Starej wodarni

Mittwoch, 08. August 2018 geschrieben von:
W nadawku telewizijneho sćelaka MDR produkuje entertainowa firma Saxonia tuchwi­lu wusyłanje „Šlagry mojeje domizny – Hornja Łužica“. Mjez starami šlagroweje sceny, kotrychž w Žitawje, Oybinje, Ochranowje, Njeswačidle a Kumwałdźe filmuja­, je tež Uta Brězanec. Spěw „Što by było, hdyž?“ z njej su hakle minjenu njedźe­­lu při Budyskej Starej wodarni natočili. Za hišće rjeńše wobrazy zasadźi­chu kameru z truta (Drohne). Wusyłanje, kotrež Ross Antony tež z najwše­lakorišimi infor­macijemi wo Budyšinje a Hornjej Łužicy moderěruje, móža sej zajimcy pjatk, 24. awgusta, w 20.15 hodź. na MDR wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Hišće hač do jutřišeje soboty, 23. junija, pokazuja we Wojerowskim Łužiskim centeru na Łužiskim naměsće přehladku najlěpšich nowinarskich fotow z cyłeje Sakskeje. Cyłkownje je 228 wobrazow wot dohromady 53 wšelakich fotografow wustajenych. Su to zwobraznjenja z najwšelakorišich žanrow, na přikład ze sporta, a portrety. Mjez nimi su tež dźěła fotografow, kotřiž za redakciju Serbskich Nowin dźěłaja. Zajimcy smědźachu samo z hłosowanskim lisćikom mjez wustajenymi nowinarskimi fotami najrjeńši wuzwolić. Foto: Gernot Menzel

Kritiski wid na Pólsku a Němsku

Donnerstag, 07. Juni 2018 geschrieben von:

11. lětnik Němsko-Pólskich medijowych dnjow wotměwa so hač do dźensnišeho w Stralsundźe. Wjeršk wčera­wšeho dnja bě mytowanje lawreatow 21. wubědźowanja wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho na žurli Remter bywšeho klóštra­ swj. Katyrny.

Stralsund (SN/at). Ministerska prezi­dentka Mecklenburgsko-Předpomorskeje Manuela Schwesig (SPD) w swjedźenskej narěči wuzběhny, zo wotbłyšćuje žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho „kritiski wid na Němsku a Pólsku z wo­beju stron a to, štož ludźi zwjazuje. Swoboda, měr, swoboda medijow a jich mnohotnosć maja so jako wulke kubło wotewrjeneje towaršnosće swobodniskeje Europy zachować.

MIDAS z nowym sekretarom

Dienstag, 05. Juni 2018 geschrieben von:

Günther Rautz ze zastojnstwa rozžohnowany

Bozen (SN/JaW). Europske zjednoćenstwo nowin w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) ma noweho generalneho sekretara. Na swojej minjenej hłownej zhromadźiznje w Ostravje su zastupnicy 27 čłonskich mjeńšinowych dźenikow – mjez nimi tež Serbske Nowiny, kotrež zastupowaše šefredaktor Janek Wowčer – Južnotirolčana Marca Rögglu do zastojnstwa powołali. 31lětny je jurist a slědźer Instituta za mjeńšinowe prawa na Europskej akademiji EURAC Bozen, priwatnym centrumje za nałožowane slědźenje. Tam mjeztym něhdźe pjeć lět tež za MIDAS skutkuje.

Marc Röggla naslěduje dr. Günthera Rautza, kiž je funkciju po 17 lětach z wosobinskich a powołanskich přičin złožił. „Wot spočatka lěta sym nawoda Instituta za mjeńšinowe prawa při EURAC, tuž ­njeje hižo telko chwile za nadawki ­MIDAS. Přiwšěm sym přeswědčeny, zo maće z Marcom Rögglu hibićiweho a spušćomneho noweho generalneho sekretara. Wostanu pak MIDAS a wam dale swěrny“, dźakowaše so Rautz přitomnym žurnalistam za lěta spomóžneho zhromadneho dźěła.

Anzeige