Nowe wobydlerske radijo w Žitawje

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Žitawa (AB/SN). W měsće Žitawje su dalše sakske njekomercielne radijo wutworili, kotrehož dowolnosć mjeztym wot Sakskeho krajneho medijoweho wustawa w Lipsku předleži. Tuž ma nětko nimo Lipska, Kamjenicy a sakskeje stolicy tež Łužica swobodne wobydlerske radijo, w kotrymž ma kóždy móžnosć sam a z po­mocu nošerjow radija wusyłanja najwšelakorišeje družiny zdźěłać a je po nowych (digitalnych) pućach šěrić.

Jara zwjeselace je, zo chce nowe zarjadnišćo z mjenom Radio Zett tež w serbskej rěči wusyłać. Tak je hižo lětsa nazymu předwidźane, šěsć hodźinskich literarnych čitanjow a rozmołwow ze serbskimi awtorkami a awtorami – tohorunja z młodymi – nahrawać a wusyłać. Za­łožba za serbski lud projekt podźělnje podpěruje.

Wosom hólcow a holcow wobdźěli so wčera w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ na warjenskim kursu dźěćaceho časopisa Płomjo. Dwě hodźinje su woni zhromadnje z kucharjom Tomašom Lukašom wobšěrny meni nawarili. Starši abo dźědojo a wowki ­smědźachu sej skónčnje tomatowu solotej, nudle ze spinatom a rybu kaž tež šokolodowy mousse z jahodami słodźeć dać. Bě to ­mjeztym dźewjaty króć, zo je Płomjo warjenski kurs přewjedło. Foto: Pětr Šołta

Dalše represalije w Běłoruskej

póndźela, 12. julija 2021 spisane wot:

Waršawa/Minsk (SN/bn). Internetny wustup najstaršeho běłoruskeho dźenika Naša Niwa je offline. Po informacijach zjawnoprawniskemu pólskemu rozhłosej přisłušaceho telewizijneho sćelaka Belsat TV jedna so wo „naprawu běłoruskeho ministerstwa za informacije“, z kotrejž chcedźa redakciju nowiny dla šěrjenja pječa „wopačnych informacijow na internetnej stronje pochłostać“.

Hižo minjeny štwórtk su zastojnicy stata běrowy redaktorow kaž tež bydlenja wjacorych sobudźěłaćerjow Našeje Niwy přepytowali. Dotal dokładnje nje­znata ličba žurnalistow bu w tym zwisku tuchwilu zajata. Kaž internetny kanal , njeoficialna to drje wotnožka tohorunja wjace njepřistupneho portala , zdźěla, staj mjez zajatymi mjez druhim bywši wiceprezident běłoruskeho PEN-kluba Andrej Dynko a wospjet šefredaktor dźenika Jegor Martinowič. Jimaj wumjetuja, zo staj protesty sobu organizowałoj, z kotrymiž běchu so dźesaćitysacy wobydlerjo najprjedy přećiwo wuslědkej wólbow prezidenta w lěće 2019 a na to režimej scyła spřećiwjeli.

Našim abonentam

wutora, 06. julija 2021 spisane wot:

Wupada kompjuteroweje techniki a dlijaceho so wuporjedźenja w ćišćerni na Horach dla sće wčerawše wudaće Serbskich Nowin bohužel zapozdźene a w nuzowym formaće dóstali. Prosymy wo zrozumjenje. Mjeztym je skóncowany nastroj reparowany, a mašina zaso ćišći.

Redakcija Serbskich Nowin

Wuběžacy model?

srjeda, 05. meje 2021 spisane wot:
Čehodla je žurnalizm njeparujomny, to njeje jenož akademiska tema, kotraž hodźi so na Mjezynarodnym dnju nowinarskeje swobody rozjimać. Za mały serbski kosmos pak prašenje skerje rěka, hač wobstejace maćernorěčne printmedije scyła přetraja a kotru rólu wone w fungowacej nutřkoserbskej demokratiji hraja. W prócowanjach a naprawach wo zachowanje a dalewuwiće serbskeje rěče njeje wuwiće printmedijow na digitalne wobkedźbowane. Druhdy maš zaćišć, zo su při wšej prócy wo digitalizaciju ćišćane nowiny model, kotryž měł wuběžeć. Problem zasadneho razu pak njeje, ćišćane wobsahi přichodnje digitalnje poskićeć, ale tajke w trěbnej kwaliće produkować. Kaž w tak mnohich wobłukach našeje towaršnosće płaći to tež za dźěło w serbskich redakcijach: Atraktiwnosć dźěłoweho městna rjaduje so hłownje přez mzdu. Narodny zapal sam dawno wjace njedosaha. Dotalne printmedije digitalnje jenož přetraja, hdyž budźe dźěło tam powabne. Axel Arlt

Medije su wažny dźěl demokratije

srjeda, 05. meje 2021 spisane wot:

UNESCO je Dźeń mjezynarodneje no­winarskeje swobody 2021 mysli wěnowało, zo su informacije „zjawny mětk“. Čehodla tomu tak je a žurnalizm wažny za (pře)traće, bě předwčerawšim tema webinara Medijoweje załožby Lipšćanskeje lutowarnje, Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje a Europskeho centruma za swobodu nowinarstwa a medijow.

Budyšin/Lipsk (SN/at). Hosćom na wirtuelnym podiju bě zwisk mjez koronapandemiju a w njej skutkowacymi zjawnymi medijemi płódne wuchadźišćo diskusije. Tak skonstatowa žurnalistka pólkeho dźenika Gazeta Wyborcza Adriana Rozwadowska, kotraž je tudyšim přihladowarjam znata z magacina RBB „Kowalski & Schmidt“, rozšěrjacy so koronaskepticizm w medijach swojeho kraja. Medijowa krajina w Němskej so wot pólskeje rozeznawa. „Wobsahi dyrbja popularne być, produkuja to, štož ludźo rady nakliknu“, rjekny žurnalistka.

Za wjace medijoweje kompetency

štwórtk, 29. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Zazběh projekta Budyskeho Kamjentneho domu za spěchowanje medijoweje kompetency we wo­krjesu je minjeny pjatk něhdźe 20 ludźi online dožiwiło. Wot lońšeho januara hač do nowembra zwoprawdźi sociokulturny centrum předewzaće „Dialogi – wuměnjenja za poradźene diskursy na realnym a digitalnym swěće“, kotrež spěchuje Sakski krajny medijowy wustaw we wobłuku programa „Digitalizacija a demokratija“. Po witanju jednaćela Kamjentneho domu Torstena Wiegela předstaji Iryna Yaniv projekt, wusměrjacy so hłownje na wjesnych wobydlerjow. Po tym rozmołwješe so Manja Gruhnowa na podijowej diskusiji z Budyskim ewangelskim fararjom Christianom ­Tiedu, z nawodnicu projekta „Krizy – dialog – přichod“ na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće dr. Cathleen Bochmann a ze sociologu Benjaminom Winklerom z Amadeuwa Antonijoweje załožby.

Serbja trjebaja zmužitosć, być hinaši

štwórtk, 22. apryla 2021 spisane wot:

Rozmołwa wo filmje „Sorbenkind“ z Patriciju Kaube a Hansom-Jakobom Völkelom

Prapremjeru filma „Sorbenkind“ we wobłuku prěnjeho digitalneho foruma našeho wječornika je wulka ličba zajimcow sćěhowała. Moderator zarjadowanja ­Jakub Wowčer je připosłucharjam a přihladowarjam doma za wobrazowkami režiserku a producentku Patriciju Kaube a korežisera kaž tež zamołwiteho za zwuk Hansa-Jakoba Völkela ze za­jimawymi prašenjemi zbližił.

Je to Waša dotal najwjetša produkcija?

P. Kaube: Haj, wona je po dołhosći najdlěša, kotruž smy dotal zwoprawdźili.

Móžeće skrótka rozkłasć, kak sće na ideju přišli, film produkować?

Swoju brodu sej chwalić

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:
Zo so w času koronoweje pandemije wšitko online we webinarach a podobnych formatach wotměwa, na to smy so minjene měsacy poměrnje spěšnje zwučili. Zo pak při tajkej składnosći hnydom tři premjery dožiwiš, je žno hódne, to tež raz wuzběhnyć. Forum Serbskich Nowin prěni raz online je takrjec wuskutk tuchwilneho połoženja a žadanje časa. Zo so hnydom při prěnjej tajkej składnosći simultany přełožk tohorunja jako nowosć poskići, pokazuje, zo je tež tajke postupowanje z tróšku prócy zmištrujomne. Łžička smjetany nade wšěm bě premjera noweho filma „Sorbenkind“ jako třeća nowosć wčerawšeho wječora. Nimo hłowneje temy we wonych 18 minutach bě za mnje zajimawe, kajke filmowe talenty mjez nami mamy. Zo je telko ludźi přihladowało a zo bě cyłe zarjadowanje dosć wuspěšne, za to smě sej redakcija Serbskich Nowin sama tróšku na ramjo klepać. A w tajkim padźe směmy sej tež raz swoju brodu chwalić, jeli ju mamy. Marian Wjeńka

Interview z nawodnicu Serbskeho rozhłosa Bognu Korjeńkowej

Pod hesłom „Serbska hudźba – wšudźe a přeco“ poskića Serbski rozhłós sćelaka MDR zajimcam, sej hudźbne titule­ z jeho programa sćahnyć a skła­dować. Cordula Ratajczakowa je so z nawodnicu Serbskeho rozhłosa Bognu Korjeńkowej rozmołwjała.

Lěta dołho móžno njebě sej hudźbu Serbskeho rozhłosa zwonka wusyłanja naposkać. Přičina běchu prawniske problemy, zo Serbja žadyn swobodny přistup k swojej hudźbje njedóstachu. Kak sće problemy rozrisali?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND