NDR: Digitalna platforma za rěče a temy mjeńšin

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Kak sćelakaj MDR a NDR temy a rěče štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej do swojeho programoweho dźěła zakótwjatej, to bě předmjet zetkanja mjeńšinoweje rady z intendantomaj wobeju wustawow.

Berlin (SN/at). Mjeńšinowa rada ma zjawnoprawniski rozhłós za wažneho partnera narodnym mjeńšinam w Němskej. Wo tym informuje mjeńšinowy sekretariat w nowinskej zdźělence. Předsyda rady, předsyda Domowiny Dawid Statnik, ma jón „za njeparujomneho nošerja rěče a relewantnu komunikacisku platformu“. Intendantaj prof. dr. Karola Wille (MDR) a Joachim Knuth (NDR) kaž tež generalna sekretarka ARD dr. Susanne Pfab zhonichu w rozmołwje minjenu póndźelu w Berlinje, zo Danojo, Frizojo, Serbja kaž tež Sintojo a Romojo na to tłóča, zo zjawnoprawniske poskitki w jich rěčnych rumach dale wobsteja a so samo rozšěrja.

Kaž wulka swójba nětko w domje pósta

štwórtk, 17. septembera 2020 spisane wot:

Redakcija serbskeho rozhłosa ze Serbskeho domu wućahnyła – přistajeni MDR so na štwórtym poschodźe wjele lět derje čuli

Wot póndźele, 7. septembra, wusyła serbski rozhłós wšědnje wot 5 do 9 hodź., sobotu wot 6 do 10 hodź. a njedźelu wot 11 do 12.30 hodź. z noweho studija. Zaměstnjene je wone w domje Němskeho pósta na Budyskim Póstowym naměsće 3. Přenajer rumnosćow je AGORA Łužica. Tež němske regionalne powěsće za Hornju Łužicu wottam wusyłaja. Wšako je to Budyske re­gionalne studijo MDR, kotrež Bogna Korjeńkowa nawjeduje.

Budyšin (SN/CoR/bn). Po poł lěta trajacej přechodnej fazy wuńdźe z dźensnišim wudaćom zaso prawidłownje kulturna přiłoha Serbskich Nowin, a to pod nowym titulom „Wuměłstwo a wjace“.

Jako tehdyši kulturny šef Noweje doby bě Alfons Wićaz w lěće 1978 ideju za wosebitu přiłohu zrodźił. Wot lěta 1979 bě wona pod hesłom „Wuměłstwo a lite­ratura“ prawidłownje jónu wob měsac wušła a Wićaz je ju z podpěru tehdyšeho šef­redaktora Siegharda Kozela tež mnohe lěta na starosći měł. Wot lěta 1997 rěkaše „Kultura & wuměłstwo“. Tež po tym, zo je so Wićaz 2010 jako zastupowacy šefre­daktor SN na wuměnk podał, bě mi­nje­ne dźesać lět hač do lońšeho decembra dale za přiłohu zamołwity.

Po koncepće klasiskeho fejetona chce přiłoha tež přichodnje pod nowym hes­łom zajimawy dohlad do – nic jenož – serbskeho kulturneho swěta a jeho akterow podać, a to w zamołwitosći kulturneje redakcije SN a z přećelnej podpěru bywšeje jednaćelki LND Marki Maćijo­weje. Njech wot njeje wuzwoleny literarny amuse gueule čitarstwu prawy apetit na intelektualny meni zbudźi.

Młode mjezwočo

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Wot januara 2021 změje Katolski Posoł nowu sobudźěłaćerku. Judith Wjenkec z Budyšina bu mjez wjacorymi zajimcami za to wuzwolena. Wona naslěduje Angeliku Häneltowu, kotraž so na wuměnk poda.

31lětna rodźena Worklečanka Judith Wjenkec, kotraž je slawistiku studowała, zhladuje na wjacelětne powołanske na­zho­njenja, mjez druhim tež na polu redakciskeho dźěła. Hižo jako serbska gymnaziastka słušeše wona ke krutemu zdónkej młodźinskeje redakcije Serbskich Nowin. Za čas studija je wona serbskim medijam dopisowała. Skutkowała je mjez druhim za misionski a swójbny časopis „Der Weinberg“ w Mainzu. Přewšo skutkowna bě protyka „Alles hat seine­ Zeit – Der Kalender für Frauen: Natür­lich leben. Christlich leben“, kotruž je wona wjacore lěta jako sobudźěłaćerka nakładnistwa swj. Bena w Lipsku sobu wudawała.

Dale je Judith Wjenkec skutkowała jako­ lektorka w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina. Tuchwilu dźěła w Rěčnym centrumje WITAJ na dwulětnym projekće. Tón za­běra so z natwarom němsko-serbskeho a serbsko- němskeho online-přełožowanja.

Nuzowe wudaće było

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:
Hawarije w ćišćerni na Horach dla su abonenća wčerawše Serbske Nowiny jako nuzowe wudaće dóstali. To redakcija wobžaruje a so za špatnu čitansku kwalitu zamołwja. „Serbske Nowiny dźensa zaso kaž zwučene wuńdu“, rěka z ćišćernje. Trěbnu narunanku ze Šwicarskeje su w nocy zatwarili. SN

Mjenje nawěškow so na dźenik wuskutkuje

póndźela, 18. meje 2020 spisane wot:

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo danskej nowinje w Němskej, Flensborg Avis.

Flensburg (SN/JaW). W sewjernym dźělu Němskeje Južnym Schleswigu nimaja ­telko z koronawirusom natyknjenych. „W Flensburgu z 95 000 wobydlerjemi bu dotal jeničce 33 wosobow pozitiwnje testowanych“, pisa šefredaktor danskeho dźenika w Němskej „Flensborg Avis“ Jørgen Møllekær na naprašowanje našeho wječornika a dalšich čłonskich dźenikow MIDAS.

Wo ćežkej situaciji mjeńšinowych nowin w času koronawirusa je předsydka Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) Edit Slezáková spočatk tydźenja strony přesahowacu skupinu za tradicionalne mjeńšiny, narodne zhromadźenstwa a rěče w Europskim parlamenće informowała a jón wo financnu podpěru prosyła.

Strasbourg (SN/CoR). Edit Slezáková skedźbni na financne problemy mnohich mjeńšinowych nowin w pandemiji. W najwjac padach wučinja wabjenje 30 do 40 procentow dochodow, štož nětko koronawirusa dla wupadnje. Dźeń a ćešo tež je nowiny rozšěrjeć. W mnohich krajach je hižo njeroznošuja, abo činja to jeno sporadisce. Strach rosće, zo někotre situaciju hižo njezmištruja. Nimo direktneje financneje podpěry prosy Slezáková zapósłancow wo to, mjeńšinowe medije tež z pomocu wobšěrnych koronawirus-etatow Europskeho parlamenta podpěrać.

Koronawirus ma wšědny dźeń redak­torow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi su tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so­ raz wobhonili, kajka tuchwilna ­situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo baskiskej nowinje Berria w Španiskej.

Klětu budu po cyle nowych pućach kročić

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:

Němska mjeńšinowa nowina w Danskej Der Nordschleswiger ma wot februara 2021 jenož hišće dwutydźensce wuchadźeć

Hłowne předsydstwo Zwjazka němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) je so­ srjedź februara na ćežki kompromis dojednało: Hinak hač planowane, němsku mjeńšinowu nowinu Der Nordschleswiger wudawać jako mě­sač­nik, su so rozsudźili, zo ma wona po di­gitalizaciji jako dwutydźenska nowina wuchadźeć.

Fota hdy a hdźe

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). „Prawo na swójskim wobrazu“ bě hesło wčerawšeho zhromadneho webinara policajskeje direkcije Zhorjelc, ludoweje uniwersity Wojerecy a Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala. Něhdźe 30 wobdźělnikow sćěhowaše na internetnym seminaru přednošk hłowneho policajskeho mištra Daniela Hänscha, powołansce zaběraceho so z prewenciju na polu digitalnych medijow.

Centralne prašenje webinara bě, komu fotografija słuša a štó smě koho pod kotrymi wobstejnosćemi docyła fotografować a wobraz ewentuelnje wozjewić. „Zasadnje je kóždy fotograf mějićel swojeje twórby. Za priwatnu potrjebu smě kóždy w zjawnym rumje podawki dokumen­tować. Wobsteji-li wotpohlad, wobrazy na někajke wašnje zjawnje spřistupnić, je wurazna, najlěpje pisomna dowolnosć portretowanych wosobow trěbna.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND