srjeda, 04. awgusta 2021

Wien (dpa/SN). Běłoruska sportowča-běharka Kristina Timanowskaja je po puću do Wiena, kaž awstriske wonkowne ministerstwo wobkruća. Po informacijach medijow je 24lětna rano w Tokiju wotlećała. W běhu popołdnja wočakowachu ju we Wienje. Poprawom běchu wočakowali, zo Timanowskaja do Pólskeje poleći. Waršawa bě jej humanitarny wizum spožčiła. Mjezynarodny olympiski komitej mjeztym móžne pospytane zawlečenje młodeje žony přepytuje.

Namołwja kolegu wotstupić

Washington (dpa/SN). Po nadrobnych wumjetowanjach splažneho wobćežowanja wjacorych žonow dla je prezident USA Joe Biden za to, zo měł guwerner zwjazkoweho stata New York Andrew Cuomo swoje zastojnstwo złožić. „Myslu sej, zo dyrbjał wón wotstupić“, rjekny Biden wčera w Běłym domje wo swojim stronskim koleze. Do toho je generalna statna rěčnica Letitia James wuslědk přepytowanja předpołožiła, po kotrymž bě Cuomo wjacore žony wobćežował.

Přemało datow za Sputnik

póndźela, 02. awgusta 2021

Tokio (B/SN). Přiběracych padow korony dla poskićeja němskim sportowcam na olympiskich hrach w Tokiju ekumeniske dušepastyrske słužby, zdźěli zamołwity teologa Thomas Weber ewangelskej powěsćerni epd. Nutrnosće wuhotuje wón zhromadnje z olympiskej zamołwitej za dušepastyrstwo Němskeje biskopskeje konferency Elisabeth Keilmann a ze zamołwitym za wobdźělnikow paralym­piskich hrow Christianom Bode. Nimo toho dušepastyrjo olympionikam zmóžnjeja, jich kóždy čas zazwonić abo so přez widejo z nimi skontaktować.

Bjez biskopskeje swjećizny

srjeda, 04. awgusta 2021
Při zražce wosoboweju ćahow w Čěskej stej dźensa rano znajmjeńša dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj. Mnozy ludźo su so zranili. Medije rozprawjeja wo znajmjeńša połsta wosobach. Njezbožo sta so pola Domažlic na juhozapadźe kraja blisko bayerskeje mjezy. Wobdźělenej běštej ekspresowy ćah z Mnichowa do Prahi a wosobowy ćah mjez Plzenjom a Domažlicami. Dźesatki pomocnikow běchu zasadźene. Čěska ma sobu najhusćišu železnisku syć, kotraž pak je přestarjena. Foto: pa/ Miroslav Chaloupka

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

srjeda, 04. awgusta 2021

Hoberskeje hromady spowróćanych napojowych kašćikow dla njemóžachu wobydlerjo domu w porynsko-pfalcskim Brohlu-Lützingu ležownosć wjace wopušćić. Z prózdnymi blešemi pjelnjene kašćiki běchu so kónc tydźenja ze susodneho składu wikowarja napojow na dwór před domom powróćili a zašlahachu zachod. Po informacijach policije ležeše tam wjace hač 500 kašćikow. Pomocnicy wobydlerjow z wuskosćow wuswobodźichu.

Wjace hač 300 metrow po wopłóčkowym kanalu je žołma dešćikoweje wody třoch dźěłaćerjow w badensko-württembergskim Heidenheimje sobu torhnyła. Mužojo wuńdźechu ze snadnymi zranjenjemi. Štwórty kolega bě jich hišće před přiběracej wodu po zliwku warnował. Woni pak njemóžachu spěšnje dosć reagować a wuchowachu so hakle na brjoze rěki Brenz.

pjatk, 30. julija 2021
Cordula Ratajczakowa

Jutře přeprošuje Budyski Kamjentny dom na premjeru němsko-pólsko-serbskeho wuměłstwoweho projekta z młodostnymi, zhromadny projekt to z Ludowym nakładnistwom Domowina. Njeje to prěni raz, zo pyta sej sociokulturny centrum serbsku instituciju jako partnera. „Za nas je to w bikulturnym měsće a regionje (...) žiwa normalita“, je jednaćel Kamjentneho domu Torsten Wiegel před třomi lě­tami našemu wječornikej w interviewje rjekł. Minjenu wot europskeho kooperaciskeho programa Interreg Pólska-Sakska spěchowanu modowu-hudźbnu dźěłarničku su zhromadnje ze Serbskim muzejom a wustajeńcu „Sorbian Street Style“ přewjedli. Tónraz su sej zwěrili jako zakład projekta „Muzyka sceniczna – Sce­ni­ska hudźba“ serbskorěčnu knihu wu­zwo­lić. Ze spartu literatura su tak dalšu wažnu mjezu překročili. Wšako płaći serbska rěč přeco hišće w tudyšej, wot němčiny dominowanej zjawnosći jako mylacy faktor. Ludźo dźiwnje na tebje hladaja, hdyž so serbsce z někim rozmołwješ, kaž sym hakle wčera w poprawom tež dwurěčnje wuhotowanym Budyskim wobchodźe dožiwiła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND