srjeda, 29. nowembera 2023

Na nazymskim posedźenju je Rada Załožby za serbski lud wčera w Podstupimje hospodarski plan załožby za lěto 2024 wobzamknyła. Znowa zaběraše so gremij z połoženjom w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Podstupim (SN/at). W bugdetowym planje Załožby za serbski lud za lěto 2024 su wudawki nimale 33,2 milionaj eurow předwidźane. To je załožbowa rada wčera schwaliła. Tam zapřijate su zdobom projekty z wobłuka změny strukturow runje tak kaž předfinancowanja za „Serbski centrum wědy na Lawskim arealu“. Cyły plan pak je znowa wotwisny wot etatowych wobzamknjenjow zwjazkoweho sejma a krajneju parlamentow Sakskeje a Braniborskeje. Po słowach předsydy załožboweje rady, Marka Kowara, su so nowe radźićelki a „nowi radźićeljo prěni raz z wobšěrnym hospodarskim planom rozestajeli. Dźakowano płaćiwemu financnemu zrěčenju je srjedźodobne financowanje aktualnych strukturow hač do 2025 tež w padźe wyšich tarifowych stopnjowanjow zaručene.“

póndźela, 24. apryla 2023

Rom (B/SN) Zakónčace dokumenty wšěch sydom kontinentalnych konferencow k synodalnemu pućej su nětko zjawnje w interneće na stronje Němskeje biskopskeje konferency přistupne. Wobkedźbowali su so mjez druhim přinoški ze 40 europskich krajow z konserwatiwnymi a progresiwnymi pozicijemi pod hesłom „Jednota w mnohotnosći“.

Ortodoksne jutry

Kijew/Moskwa (B/SN). Jutry w ortodoksnych cyrkwjach běchu minjeny kónc tydźenja. Terminy wobliča so po julianskim abo gregorianskim kalendrje, 2025 swjećimy zrowastanjenje na samsnym dnju. Ukrainjenjo smědźachu hakle njedźelu wot ranja swjećić, dokelž njesmědźachu w nocy dom wopušćić. Ruska je jutrońčku bjez přestawki wójnu w Ukrainje dale wjedła.

Samowólnosć Chiny

Vatikan (B/SN). Knježerstwo w Pekingu je bjez wothłosowanja ze Swjatym stołom biskopa Shen Bina do Shanghaija přesadźiło, hačrunjež wobsteji wot lěta 2018 zrěčenje mjez Chinu a Vatikanom wo zasadźenju biskopow, zdźěli rěčnik Vatikana Matteo Bruni.

Přećiwo přiběracej běrokratiji

srjeda, 29. nowembera 2023

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Třěšny zwjazk čěskich dźěłarnistwow je minjenu póndźelu swojich ­čłonow namołwił, přećiwo lutowanskej politice knježerstwa protestować. Wokoło připołdnja zetkachu so tysacy ludźi w Praskim nutřkownym měsće, zo bychu swoju njepřezjednosć z planami wodźacych politikarjow pokazali. 74 procentow šulow a pěstowarnjow přizamkny so protestnej akciji. Premierminister Petr Fiala ma předwidźane lutowanske naprawy za njewobeńdźomne. „Kroki, kotrež smy spřihotowali, to rěka konsolidacija zjawnych financow a rentowa reforma, su nuzne. Njepodamy so ćišćej protestowacych, dokelž stejimy za dobry přichod našeho kraja kaž tež za wudźeržliwe hospodarstwo“, podšmórny Fiala před nowi­narjemi. Fiala njerozumi, čehodla su wučerjo stawkowali. „Klětu chcemy wjace pjenjez za kubłanje zwjesć. Nimo toho dóstawaja wučerjo nětko hižo 130 procentow přerězneje mzdy. Tak ma ministerstwo za kubłanje přichodne lěto 269 miliardow krónow (11 miliardow eurow) k dispoziciji, 3,9 miliardow wjace hač lětsa.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

srjeda, 29. nowembera 2023

Narodny hodowny štom powalił je wichor w stolicy USA Washingtonje. Na wobrazach bě wčera wječor hoberski ležacy štom widźeć, někotre lampički so hišće swěćachu. Kran běchu hižo nastajili. Dwanaće metrow wysoki štom steji bjezposrědnje při Běłym domje. Prezident Joe Biden chce swěčki na štomje jutře zhromadnje ze swojej mandźelskej Jill symbolisce zaswěćić a tak dohodownu sezonu oficialnje zahajić. We Washingtonje so tuchwilu mócnje wichori.

Dinosawrier je wotnětka nowy oficialny symbol awstralskeho zwjazkoweho stata Queensland. Muttaburrasaurus, kiž bě před sto milionami lětami w Awstralskej žiwy, je tak prěni fosilny emblem kraja. Tuchwilu su to koala, Great Barrier Reef a orchideja Cooktown. Z nowym symbolom chcedźa turizm wožiwić, kiž měri so přiběrajcy na fosilne namakanki w kraju.

pjatk, 24. nowembera 2023
Maximilian Gruber

Mjeztym 149. raz schadźuje so jutře, sobotu, znowa serbska hautevolee w Budyskej „Krónje“. Wšo je derje přihotowane, wšitko je kaž přeco – wěčna normalita sebjechwalby. Tole zda so w Serbach tak a tak recept za wšo być. Wšojedne hač nětk program schadźowanki abo Serbski sejm: Pola nas je a wostanje wšo, kaž přeco hižo bě. Inowacija, takrjec diktat noweho swěta, je njepřećel prěnjeje klasy. Ideje? Haj prošu! Njech pak su swěrne kredu: „Bohu k česći, Serbam k wužitku.“ Argumenty za móžne nowe struktury su jenož potom witane, hodźa-li so tež do masterplana běrowow na Póstowym naměsće 2 w Budyšinje. Ale to wšak nětko najprjedy raz wažne njeje. Chcemy tola swjećić! Našich serbskich akademikarjow, kotřiž budu jónu přichod našeho naroda. Zajimawe drje budźe, koho abo što změja woni lětsa zaso w swojich kabaretach kritizować. Wšako su wone někak posledni wentil, kotryž je za raznu kritiku zwostał. Na haj a ŠERŠEŃ. Hewak je so zjawna kritika, bohužel, w dalokej měrje z diskursa zhubiła, wšojedne hač w Serbach abo druhdźe.

nowostki LND