pjatk, 27. januara 2023

Serbscy radźićeljo su „wutroba“ załožboweje rady, ale hišće nic „organ“

Budyšin (SN/mb). Sebastian Hecht słuša do kruha „pjenjezydawarjow“ w radźe Załožby za serbski lud, wón je nawoda wobłuka kultura a turizm w sakskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm. Tola „wutroba“ załožboweje rady su po jeho měnjenju serbscy radźićeljo, dokelž su woni faktisce za wšě wobsahi zamołwići, z kotrymiž ma so gremij zaběrać. So wě, zo je předsydka załožboweje rady, Susann Šenkec, wčera na nowinskej konferency po posedźenju w Budyskim Serbskim domje nawjazujo na tute wuprajenje politiski nadawk wuzběhnyła: „wutrobje“ status „organa“ spožčić. Praktiska konkluzija by była: Jeničce serbscy radźićeljo bychu załožbowu radu tworili, zastupjerjo pjenjezydawarjow bychu so kaž zarjadniska rada wo prawniski dohlad starali. Šenkec so wjeseleše, zo „smy so zhromadnje z pjenjezydawarjemi do dialoga do tutoho směra podali“.

póndźela, 23. januara 2023

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je přez wotkryće seksualneho znjewužiwanja w rjadach Jezuitow we wuskosćach. Ze smjerću Benedikta XVI., kiž je wosebje kontakty ke konserwatiwnym kruham pěstował, započina so nowa faza ponti­fikata. Połoženje cyrkwje je komplikowaniše, dokelž su načolne wosobiny swětoweje cyrkwje nastupili a zdźěla přećiwo reformowemu kursej bamža skutkuja.

Wosada mobiliar rozdawała

St. Gallen (B/SN). W běhu jedneje hodźiny je Šwicarska katolska wosada cyrkwinski mobiliar bjezpłatnje wotedała. Wosadny farar we Wolfertswilu Markus Schöbi chce cyrkej přetwarić a při nowym wuhotowanju 2024 stólcy ze­stajeć, zo by so rumnosć wariabelniša stała.

Nowe dopóznaća

pjatk, 27. januara 2023

Na Zelenym tydźenju so zaso wustajerjo z cyłeho swěta prezentuja

Berlin. Po lětomaj přestawki koronapandemije dla wotměwaja so zaso, a to hišće hač do njedźele, 29. januara, Mjezynarodne wiki žiwidłownistwa, ratarstwa a zahrodnistwa, tak mjenowany Zeleny tydźeń w Berlinje. Wustajerjo z cyłeho swěta, wot Egyptowskeje hač do Vietnama, wšo dohromady je jich 62 krajow, so tam prezentuja. Wjetšinu přestrjenje mjez nimi zaběraja regiony Němskeje. Ruska, kotraž je hewak nimale połojcu wikoweje hale za swoje wustajenišća trjebała, njebě tónkróć přeprošena. Ukraina porno tomu, byrnjež w přehledźe scyła mjenowana njebyła, je znajmjeńša symbolisce ze skromnym informaciskim stejnišćom zastupjena.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

pjatk, 27. januara 2023
Wulki balon z wobličom by­w­šeho prezidenta USA Donalda Trumpa bu w Londonskim muzeju zaso naduty. Tam pruwowachu, hač je balon hišće w porjadku, zdźěli wčera Museum of London. Naddimensionalny balon ma so mjenujcy z druhimi artefaktami protestnych hibanjow na wustajeńcy pokazać. Balon zwobraznja Trumpa w pjelchach.

pjatk, 27. januara 2023
Marko Šiman

Dźensa wopominamy wuswobodźenje koncentraciskeho a zaničowanskeho lěhwa Auschwitz před 78 lětami kaž tež wšitke wopory nacionalsocialistiskeho namócneho knjejstwa. 27. januar je naš narodny wopomnjenski dźeń. Składnosć to, zjawnje, ale tež wosobinsce zhladować na młódše stawizny, na jednanja, kotrež přeco hišće wšu našu zamóžnosć předstajenja překročeja. Runje tohodla je njeparujomne, zo we wopominanju zdobom na nadawki přitomnosće a přichoda dźiwamy.

Prěni nadawk kubłanja je tón, so wo to starać, zo so Auschwitz ženje njewospjetuje. Tele znate zwěsćenje Theodora W. Adorna měri so we wobydlerskej towaršnosći na kóždu jednotliwču a kóždeho jednotliwca z nas. Z teje přičiny je tutón pomjatny dźeń dorazne žadanje, być a wostać stražliwi. Wopomnjeće na ludomordarstwo na europskich Židach, horjo milionow ludźi, kotrež je nacionalsocialistiske namócne knjejstwo ze swojim čłowjekow hidźacym rasowym błudom na Europu a tamniše dźěle swěta přinjesło, sej pomina, hižo spočatkam kóždehožkuli tajkeho stracha rozsudnje znapře­ćiwić.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND