pjatk, 15 decembera 2017 13:00

Wot 1990 je Domowina čłon Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN. Wot wšeho spoačatka pódla je bywši jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž. Tuchwilu angažuje so wón čestnohamtsce w zwjazku jako wiceprezident. Tež jemu zaleži jara wjele na tym, zo ma wobydlerska iniciatiwa FUEN Minority SafePack, na kotrejž wšak je sam aktiwnje sobu skutkował, tež wuspěch. Serbske Nowiny su so z Bjarnatom Cyžom wo iniciatiwje FUEN rozmołwjeli.

Sće iniciatiwu hižo podpisał?

Bj. Cyž: Haj, hižo na kongresu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w meji w rumunskim Cluju-Napoce sym iniciatiwu podpisał.

Serbja w Němskej maja přirunujo z druhimi mjeńšinami w Europje hižo dosć dobry mjeńšinowy škit. Čehodla měli woni wobydlersku iniciatiwu FUEN podpěrać?

Bj. Cyž: Mamy wšu přičinu wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack sobu podpěrać, dokelž trjebamy za wšitke awtochtone mjeńšiny w Europje zhromadny prawniski zakład, kotryž zaruča zachowanje rěče a kultury jako najwažniši fundament narodneje identity kóždeho přisłušnika jedneje mjeńšiny.

Trjeba je jednać

Do rozsuda SPD znowa ataka

Kumštne „lodowcy“ w bywšim Helmuta Justowym stadionje w ...

Za zawěsćenje mjezow w Libyskej

póndźela, 11 decembera 2017 13:00

Paderborn (B/SN). Po posudku ukrainskeje katolskeje cyrkwje nima Ruska žadyn zajim za měr w tymle kraju. „Dołhož je njeměr na Ukrainje, wostanje puć do Europy zawrjeny“, měni tamniši biskop Stanisław Szyrokoradiuk. Ukrainscy wojacy maja wšědnje wopory, za kotrež so kóždy tydźeń we wosadach modla.

Z bamžom wobjedowali

Vatikan (B/SN). Gnocchi a tiramisu z bamžom: Na prěnim swětowym dnju chudych je Franciskus z 1 500 potrěb­nymi w awdiencnej hali wobjedował. Na Božej mši do toho zasudźi wón bjez­čućiwosć a liwkosć chudym napřećo. „Ničo­ za chudych nječinić je wulki hrěch“, swjaty wótc wuzběhny.

Wěčne sluby jako mnich złožił

Mühlhausen (B/SN). Frank-Ignazio Hebestreit je w Assisiskej bazilice wěčne sluby jako mnich złožił. Frank Hebestreit z katolskeje wosady Mühlhausen je na Teologiskej wyšej šuli Eichstätt filozofiju studował a po tym promowował. Pozdźišo studowaše katolsku teologiju. Dalši puć wjedźeše jeho do italskeho Assisija. Tam zastupi před pjeć lětami do rjadu franciskanow.

Wo reformaciji rěčeli

Ikona jednoći swědkow wěry

Žně hłód njezakónča

Kritizuja zakonje wo brónjach

Nowy muzej tachantstwa

pjatk, 15 decembera 2017 13:00

Změna na křesle pólskeje ministerskeje prezidentki njewočakowana

Waršawa. Ministerska prezidentka Pólskeje Beata Szydło je 7. decembra swoje zastojnstwo złožiła. Hižo dźeń pozdźišo prezident Andrzej Duda wotstup premierki přiwza a powoła ministra za financy, hospodarstwo a wuwiće Mateu­sza Morawieckeho, bywšeho bankiera, na jeje městno. Změna premiera hižo po połojcy knježerstwoweje doby je Polakow překwapiła. Nichtó njewěri, zo je Beata Szydło sama tak rozsudźiła, wšako bě mjez mnohimi wobydlerjemi kraja připóznata. Medije su sej wěste, zo bě to rozsud předsydy strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho. Wón je premierku takle rozžohnował: „Mamy knjeni Szydło po rukomaj a nohomaj košić jako dźak za jeje wuběrne dźěło.“

Ludźo pak njemóža sej předstajić, zo su tele słowa sprawnje měnjene. „Skřiwdźili su našu Beatku“, su wobydlerjo jeje ródneje wsy nade wšo zrudźeni. „Wona bě wulkotna premierka. Nic za bohatych, ale za jednorych ludźi – tajkich kaž my.“

Słowaksku wopytał

Wumjetuja cenzuru

ČSSR rozdźělić prawje było, ale …

Kriza w strowotnistwje

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

pjatk, 15 decembera 2017 13:00

Kruwy na pastwje napřećo jeho domskemu běchu bayerskemu předewzaćelej w Holzkirchenje přewjele. Zwonjenja bimbawkow, smjerda a strowotneho stracha muchow na pastwje dla je muž wotnajerku a gmejnu jako mějićelku łuki na krajnym sudnistwje Mnichow II wobskoržił, so tohole wzdać. Wón a jeho mandźelska hary bimbawkow dla njemóžetaj w nocy spać a mataj depresije. Sudnistwo je skoržbu wotpokazało.

Swojej inicialej „SB“ je chirurg a specialist za transplantaciju jatrow we Wulkej Britaniskej do jatrow dwěju pacientow zapalił. 53lětny lěkar swoju winu za tónle skutk před sudnistwom w Birminghamje přizna. Bóle grawěrowace wumjetowanje zranjenja ćěła pak wotpokaza, kaž britiske medije rozprawjachu. Wotkryli su inicialej jednoho pacienta, hdyž je druhi chirurg pozdźišo dalšu operaciju wotměł, bě w sćelaku BBC zhonić.

To a tamne (14.12.17)

To a tamne (13.12.17)

To a tamne (12.12.17)

To a tamne (11.12.17)

pjatk, 15 decembera 2017 13:00
Axel Arlt

Po Biedenkopfje, Milbradće a Tilichu nětko Kretschmer. Sakska ma noweho ministerskeho prezidenta, z 42 lětami tuchwilu najmłódšeho w Němskej. Michael Kretschmer je minjene tydźenje wšudźe za swoje předstawy wabił, kak móhła sakska CDU a z njej kraj mizeru přewinyć, kotruž su wólby zwjazkoweho sejma 24. septembra wotkryli.

Słyšeć bě wo palacych temach, kotrež zamołwitym politikarjam snano bjezsparne nocy wobradźeja. Słowje „Pólska“ a „Čěska“ pak namakaš we wozjewjenju wotpohladow koaliciskeho wuběrka CDU a SPD wot minjeneje póndźele kóžde jenož jónu, we wotrězku nutřkowna wěstota pod dypkom B: „... na pućach do Pólskeje a Čěskeje, zo bychu hranicu překročacej kriminaliće zadźěwali.“ Nimatej knježerstwowej frakciji woprawdźe wjace k tomu rjec? Njejstej wonej na spomóžnych saksko-čěskich a saksko-pólskich stykach zajimowanej?

Swědomity parlamentarizm

Radšo projekty spěchować

A zaso faluje „serbska nota“

Sto dnjow – tak a znak

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Hižo sedmy króć prošeštej Jasčan Florian Rynč a spěwna skupina PoŠtyrjoch sobotu, 9. decembra, na beneficny koncert do Jaseńcy a zajimcy běchu mnoholičbnje přišli. Program skićeše dobru měšeńcu mjez znatymi a nowymi pěsnjemi skupiny, w kotrejž skutku

nowostki LND