srjeda, 08. decembera 2021

Berlin (dpa/SN). Zwjazki lěkarjow skorža njespušćomnosće při dodawanju šćěpiwa pře koronu dla. Zaměr 30 milionow šćěpjenjow hač do hód njeje cyle njerealistiski, měni šef zjednoćenstwa kasowych lěkarjow Andreas Gassen. Politika pak móžne wuspěchi haći, wón praji. Lěkarjo a strowotniske zarjady běchu tónle tydźeń 6,5 milionow dozow skazali. Dóstali pak su runje 2,9 milionow. Tež zwjazk domjacych lěkarjow tuchwilne połoženje kritizuje.

Spahn: Debata wažna

Berlin (dpa/SN). Rozžohnowacy so minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) je hladajo na powšitkownu winowatosć šćěpjenja přećiwo koronje dale skeptiski. Najebać to ma wón debatu wo naležnosći za wažnu. W Němskej je dwanaće milionow ludźi nješćěpjenych, štož je přewjele, Spahn w telewiziji ZDF wuzběhny. Wón na to skedźbni, zo dyrbja na intensiwnych stacijach předewšěm nješćěpjenych zastarać. Tohodla je za to, prawidło 2G w mnohich wobłukach tež cyłe lěto 2022 konsekwentnje přesadźić.

Omikron budźe problem

póndźela, 06. decembera 2021

Vatikan (B/SN). Do swětoweho dnja zbrašenych 3. decembra je so bamž Fran­ciskus w zjawnym lisće raznje přećiwo wuzamknjenju zbrašenych wuprajił. Tež cyrkej nima prawo, jich wot sakramentow wuzamknyć. Swjate pismo to wobkruća: „Swójska kiprosć njeje žadyn zadźěwk, z ewangelijom žiwy być a jón dale posrědkować.“ Kóždy křćeny čłowjek móže bjez wumjezowanja a diskrimi­nacije rjec: „Ja sym cyrkej!“ To praji ­Awi Mello z vatikanskeho zarjada za lajkow, swójbu a žiwjenje. Mjezynarodny dźeń ludźi ze zbrašenjemi su Zjednoćene narody jako wopominanski a akciski dźeń wuzwolili, zo bychu so za dostojnosć, prawa a derjeměće zbrašenych ­zasadźeli.

Bamž namołwja k stražliwosći

srjeda, 08. decembera 2021

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Dźeń a wjac tukrajnych a wukrajnych turistow storněruje tuchwilu swoje skazane stwy w hotelach čěskeje stolicy. „Wot 30 připowědźenych hosći za kónc tydźenja chce jenož hišće 19 pola nas přenocować“, skoržeše minjeny pjatk mějićelka jednoho z hotelow blisko Staroměšćanskeho naměsta. Václav Stárka, prezident zwjazka hotelow a hosćencow Čěskeje, praji: „Dale a wjace wopytowarjow swój dowol w Praze wotpraja, dokelž so tež lětsa tu žane hodowne wiki njewotměwaja.“

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

srjeda, 08. decembera 2021

Bjez wuspěcha wostał je wčerawši pospyt, najstaršu listowu znamku swěta wotbyć. Dokelž poskićowachu za „Penny Black“ w přesadźowanskim domje So­theby’s runje 3,8 milionow britiskich puntow (4,47 milionow eurow) a tak wo wjele mjenje, hač bě sej awkciski dom předewzał, njejsu artefakt na kóncu předali. Sotheby’s bě hač do šěsć milionow puntow wunoška wočakował.

Wusłužene wobchadne ample móžeš sej w Ingolstadće darmotnje wotewzać. Město tuchwilu wšo na nowu techniku LED přestaja a tak dotrjebane signalowe připrawy hižo njetrjeba. Cyłkownje 20 amplow chcedźa zajimcam darić, kotřiž tajku techniku zběraja, abo snano jako originalny hodowny dar trjebaja, kaž z Ingolstadtskeho zarjadnistwa rěka. Zajimcy móža so z mejlku přizjewić a sej ample potom w twarskim zawodźe města wotewzać.

pjatk, 03. decembera 2021
Cordula Ratajczakowa

Často so mjerzaš, zo so w bohatym serbskim kulturnym žiwjenju zarjadowanja prěkuja. Prašeš so, hač móžno njeje, zo so institucije a towarstwa mjez sobu tak wothłosuja, zo njetrjebaš so za jedyn a přećiwo tamnemu poskitkej rozsudźić – telko zarjadowarjow dźě na kóncu nimamy! Ćim lěpje, zo je so wothłosowanje w padźe swjedźenskeho lěta „2022 – lěto Zejlerja a Kocora“ poradźiło.

Prěni naćisk protyki z něhdźe 30 terminami najprjedy raz předleži, najwjace pozicijow steji na zelenym, jenož někotre hišće cyle jasne njejsu. A hlej, samo tamne zarjadowanja – kaž na přikład 76. serbski cyrkwinski dźeń w Bukecach, festiwal dudakow w Slepom abo Wotrowski wosadny swjedźeń składnostnje 250. róčnicy załoženja – su tak wobkedźbowali, zo z lětom Zejlerja a Kocora njekonkuruja, ale su integrowane. Wšo připóznaće za prócowanje tuž zamołwitym. Jako potencielny publikum móžemy so wjeselić.

nawěšk