srjeda, 02. decembera 2020

London (dpa/SN). Britiski zarjad za dohladowanje lěkow je dowolił, serum němskeho předewzaća Biontech z Mainza a jeho ameriskeho partnera Pfizer přećiwo koronawirusej wužiwać. Hižo přichodny tydźeń ma srědk w kraju wužiwajomny być, zdźěli Londonske knje­žer­stwo. „Pomoc je po puću“, piše stro­wotniski minister Matt Hancock w interneće. Wulka Britaniska je 40 milionow dozow skazała. Je to prěnje přizwolenje seruma BNT162b2 po cyłym swěće.

Přepytuja wobtykanje

Washington (dpa/SN). Justicne zarjady USA su přepytowanja móžneho wobtykanja w Běłym domje dla zahajili. Při tym dźe wo podhlad, zo je sej něchtó wobhnadźenje prezidenta z wjele pjenjezami kupił. Wo kotry njeskutk konkretnje dźe, njeje dotal znate. Prezident USA ma po wustawje daloko sahace prawa. Mjez druhim smě wón zasudźenych skućićelow wobhnadźić. Pječa su wjacore digitalne składy datow, kompjutery a mobilne telefony sćazali, kotrež nětko wuhódnoćeja.

Wjele woporow korony dla

póndźela, 30. nowembera 2020

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je najstarše na wuchodźe Němskeje. Jeho dieceza přihotuje dostojny jubilej pod motom „100 dobrych přičinow“. Předwčerawšim, na předwječoru prěnjeho adwenta, je biskop Heinrich Timmerevers z liturgiskim nyš­porom w Lipšćanskej propstowskej cyrkwi swj. Trojicy jubilej swjatočnje zahajił. Symbolisce chcedźa jubilejne lěto přewodźeć z łódźu, kotraž často cyrkej symbolizuje. „Wona wjedźe swojich wěriwych přez najwjetše wichory časa a bjerje nam strach“, je biskop Timmerevers přeswědčeny. Wosebity dźeń biskopstwa budźe klětu 20. junija při Łobju w Drježdźanach.

Wita wuprajenja bamža

Erfurt (B/SN). Erfurtski moralteologa Josef Römelt wita wuprajenja bamža Franciskusa k homoseksualnym žiwjenskim zhromadnosćam. „Bamž tłóči w katolskej cyrkwi na nowe zrozumjenje, kotrež tež runosplažnosć lubosće w swojej hłubokej čłowjeskosći respektuje a do towaršnosće integruje. Při tym wabi wón zdobom za diferencowane zrozumjenje žiwjenskich formow.“

Přećiwo znjewužiwanju

srjeda, 02. decembera 2020

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Po minjenym, skerje napjatym tydźenju – ličby nowonatyknjenych z koronawirusom drje dale spadowachu, srjedź tydźenja pak stagněrowachu – wozjewi čěske knježerstwo njedźelu připołdnju dalše wolóženja. Wot jutřišeho so Češa do normalneho žiwjenja nawróćeja. Knježerstwo je rozsudźiło, zo smědźa wot štwórtka wšitke wobchody a hosćency zaso wotewrjene być, tež posłužby budu k dispoziciji. Za wobchody drje dale płaći, zo dyrbja ludźo škitny nahubnik wužiwać a wokoło sebje 15 kwadratnych metrow městna měć. Wšitcy wobchodnicy, a to nic jeno ći ze žiwidłami, smědźa tuž swojich kupcow znowa posłužować. Dalša zwjeselaca powěsć za přetrjebarjow wězo je, zo móža nětko w adwentnym času zaso njedźelu nakupować hić. Hosćencarjam je so tohorunja hoberski kamjeń z wutroby walił. Tež woni móža wot jutřišeho swojich hosći wšědnje hač do 22 hodź. witać. Dyrbja pak z mjenje hosćimi ličić, tež w jich lokalach płaća mjenujcy dale postajenja hygieny a wěstotny wotstawk.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

srjeda, 02. decembera 2020

Sportowe črije z kože a pórclina móhli při přesadźowanju w New Yorku cyły milion dolarow wunjesć. Toho su sej zamołwići awkciskeho domu Sotheby‘s wěsći. Swoje poskitki za jónkrótny eksponat, kotryž běštej producent sportowych wudźěłkow Adidas a Mišnjanska pórclinowa manufaktura zhromadnje wuwiłoj, móža zajimcy hač do 16. decembra zapodać.

Wjacore kilogramy tykanca a wjace hač sto zapakowanych płodowych poprjancow su paduši z jedneje ze Stuttgartskich pěstowarnjow pokradnyli. Dotal nima policija žane pokiwy na to, zo běchu za dalšimi hódnotnymi wěcami pytali. Njeznaći běchu so minjeny kónc tydźenja z woknom do rumnosćow pěstowarnje zadobyli. Kak je so jim poradźiło wokno wočinić, njeje hišće znate. Što pakostnicy z telko tykancom chcedźa, policija a kubłarjo tohorunja njewědźa.

pjatk, 27. nowembera 2020
Bosćan NawkaHač smy so mjeztym prosće na to zwučili abo hač je nas lětsa wosebje požadana hajzlaca papjera bjez wokołopuća k wotpowědnym regalam (za)wjedła – zo su hody w drobnowikowanju hižo před měsacom „wudyrili“, tónraz tak prawje pytnyli njesmy. Nětko pak steji prěni adwent woprawdźe před durjemi a bórzomne wobradźenje hrozy kaž přeco z dźeń a bóle přiběracym stresom wobstarać telko kmanych darow kaž móžno. Jedyn z mało čłowjekow na našim swěće, kiž hižo cyle dokładnje wě, što rumpodich jemu pod štomik połoži, je ameriski předewzaćel Jeff Bezos. Hladajo na njesměrne mnóstwo nulow před komu, kotrež jeho tak a tak hižo pukacu so móšeń přidatnje pjelnja, budźe jemu zawěsće wšojedne, zo Bože dźěćo tele dary njezamołwja, ale kupcy po wšej zemi. Analysća z toho wuńdu, zo koncern Amazon rekordny dobytk za čas prěnjeho lock-downa – jenož něhdźe 5,2 miliardźe dolarow – hač do patoržicy hišće raz masiwnje stopnjuje. A dokelž maja w Irskej fenkow dosć a tuž tak na dawki njedźiwaja kaž my, smě sej firma wjetšinu pjenjez samo zdźeržeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND