wutora, 07. julija 2020

Melbourne (dpa/SN). Druhe najwjetše město Awstralskeje Melbourne dyrbja drastisce přiběraceje ličby koronainfekcijow dla znowa šěsć tydźenjow zawrěć. Po tym zo běchu w pjeć milionow wobydlerjow wopřijacej stolicy zwjazkoweho stata Victoria hospodarstwo zaso wožiwili, płaća wot jutřišeho zaso razne wobmjezowanja wšědneho žiwjenja. Tak njesmědźa ludźo domy abo město hižo wopušćić. Wójsko je mobilizowane, zo by policiju při kontrolach podpěrało.

Chce nowy zakoń přesadźić

Hongkong (dpa/SN). Ministerska prezidentka Hongkonga Carrie Lam je „rigorozne“ přesadźenje chinskeho „wěstotneho zakonja“ w Hongkongu připowědźiła a w padźe ranjenja před „jara chutnymi konsekwencami“ warnowała. Na zakładźe zakonja su tam hižo wjacore wosoby za­jeli a „terorizma“ dla wobskoržili. Zakoń Pekingskemu knježerstwu zmóžnja přećiwo aktiwitam w Hongkongu postupować, kotrež ma za subwersiwne, separatistiske abo teroristiske.

Korčmy wospjet zawrjene

póndźela, 06. julija 2020

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

póndźela, 06. julija 2020

Zagreb (dpa/SN). Knježace Chorwatske demokratiske zjednoćenstwo (HDZ) je wčerawše wólby parlamenta jasnje dobyło. Konserwatiwna strona ministerskeho prezidenta Andreja Plenkovića zdoby sej 68 z cyłkownje 151 mandatow, kaž statna wólbna komisija čłonskeho stata Europskeje unije zdźěli. Opozicionelni socialni demokraća docpěchu z 43 mandatami jenož druhe městno.

We hłownym sydle HDZ w Zagrebje so Plenković swojim wyskacym přiwisnikam prezentowaše. „Wuslědk wólbow, naše dobyće, su nam wulki zawjazk. Mamy ćežki mandat z tójšto pruwowanjemi za sobu. Tola před nami ležace wužadanja su hišće wjetše“, wón wuzběhny. Předsyda socialdemokratiskeje strony SPD Davor Bernardić swoju poražku při­zna a je wólbnemu dobyćerjej gratulował.

Dobyće knježaceje strony HDZ bě na kóncu jasniše hač spočatnje wočakowane. Přiwšěm trjeba wona partnera, zo by knježerstwo wutworiła. Hladajo na wjetšinowe poměry pak njebudźe to za nju žadyn wulki problem.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

wutora, 07. julija 2020

Dweju rubježnikow wuhnał je 90lětny ze swojimaj walkingowymaj kijomaj. Wobrónjenej běštaj starca, kiž na ławce Duisburgskeho parka sedźeše, wohrozyłoj a sej pjenjezy žadałoj. Tuž jimaj muž z kijomaj hrožeše, na čož ćeknyštaj. Něšto metrow dale chcyštaj 80lětneho wurubić. Tež tam njeběštaj wuspěšnaj – 30lětny starcej pomhaše a rubježnikow wućěri.

Zaměnjenje z bolostnymi sćěhami: Muža z Berlina je na rozžohnowanju nježenjencow w Awstriskej zmijica (Kreuzotter) do jazyka kusnyła. 38lětny bě mału zmijicu na dumpańcy z waku zaměnił. Jako so jeje we wobłuku dopokaza zmužitosće z jazykom dótkny, jeho jědojte zwěrjo kusny. Dokelž na to póžěradło 38lětneho strašnje nabubni, dowjezechu jeho k nuzowemu lěkarjej do něhdźe 60 kilometrow zdaleneje krajneje chorownje we Wienje.

pjatk, 03. julija 2020
Axel Arlt

Połdra lěta po kónčnej rozprawje Komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło je zwjazkowy sejm dźensa zakoń wo redukowanju a zakónčenju zmilinjenja bru­nicy kaž tež zakoń wo zesylnjenju struktury za wuhlowe regiony wobzamknył. Prašenje pak je, hač bě zwjazkowe knježerstwo kompromisowe poručenja tak mjenowaneje strukturneje komisije přejara złahodniło abo hač nětko wobzamknjene wobsahi nastupajo škit klimy dosahaja. Kritikarjo su w dźensnišej sejmowej debaće samo „zakoń wo 18lětnym zawěsćenju wuhla“ rozjimali. Tež prašenje wodoweho managementa w pohórnistwowej Łužicy, nětko zakótwjene w rezoluciji parlamenta, njeje dorozrisane.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND