pjatk, 18 awgusta 2017 14:00

Wolfsburg (dpa/SN). Politiske žadanja za spěšnym kóncom spalomotorow su po měnjenju personalneho předstejićerja VW Karlheinza Blessinga njerealistiske. Za přestup wot spalomotora na elektriske ćěrjenje trjebaja lětdźesatki, rjekny wón nowinje Braunschweiger Zeitung. Elektriske ćěrjenje je technisce mjenje kompleksne hač spalomotor. Tohodla eksperća wočakuja, zo je 40 do 50 procentow mjenje časa trěbne, zo bychu tajke awto twarili.

Wěstotny pječat w interneće

Berlin (dpa/SN). 80 procentow wužiwarjow interneta w Němskej přeje sej oficialny wěstotny pječat, na kotrymž spó­znawaš dowěryhódne posłužby w interneće. To je woprašowanje instituta dimap w nadawku Němskeho instituta za dowěru a wěstotu w interneće wunjesło, kotrež su dźensa w Berlinje předstajili. Po wšěm zdaću čuja so ludźo w tymle nastupanju přežadani.

Podźěl dale snadny

Unija we wólbnym boju šćedriwiša

Tři dny statne žarowanje w Španiskej

Šiman: Łužicu nic zanjechać

Wuswětlowanje dale trěbne

wutora, 15 awgusta 2017 14:00

Drježdźany (B/SN). Štóž ma wolić, ma so bědźić – ně wšak! Miliony žonow a muži bychu so wjeselili, bychu-li scyła swobodnje wolić móhli. Bórze wotměja so wólby Němskeho zwjazkoweho sejma. Přičiny dosć za hłowny pastoralny wotrjad wo­zjewjenjow našeho biskopstwa, přeprosyć k „modlitwje do wólbow.“ W tajkej mjez druhim rěčnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Michael Baudisch prosy: „Ty Božo wšěch časow ... Dźakujemy so Ći za měr a swobodu a za wšo, štož naše towaršnostne žiwjenje zmóžnja ... Prosymy Će, skrućuj našu wolu, zo w zjawnosći a politice swoju zamołwitosć jako křesćenjo spóznawamy.“

Bamž Franciskus je šansa

Dortmund (B/SN). Prezident Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja 2019 w Dortmundźe Hans Leyendecker je křesćanske cyrkwje namołwjał dźělenje přewinyć. Lajske hibanja w katolskej kaž tež w ewangelskej cyrkwi su k tomu dawno zwólniwe, jenož klerus drje trjeba hišće chwile, rjekny žurnalist na wokrjesnym cyrkwinskim dnju w Dortmundźe. Runje nětko móhło jara wuspěšne być wo jednotu so prócować. Přetož „tajkeho bamža kaž Franciskusa tak spěšnje wjace nje­změjemy“.

Nowy arcybiskop Mailanda

Wjace mortwych ciwilistow

Cyrkwi zasudźatej protesty

K smjerći kardinala Meisnera

pjatk, 18 awgusta 2017 14:00

ŽIWJENSKE LĚTA ludźi su tež w Čěskej nahladnje přibyli. Po wozjewjenju tamnišeho statistiskeho zarjada ČSÚ wučinja přerězna staroba muži tuchwilu 76,2 lěće a žonow 82,1 lěto. Porno lětu 2000 docpěwaja mužojo wo štyri lěta wyšu starobu, žony wo tři lěta a wosom měsacow. W kraju wobsteja při tym wulke rozdźěle nastupajo žiwjenski čas. Muscy woby­dlerjo Prahi dočakaja so w přerězku 78 lět a na Vysočinje 77 lět žiwjenja, w Ústískim wobwodźe pak jeničce 74 lět. Pola žonow dožiwjeja tohorunja Pražanki najwyšu přerěznu starobu, mjenujcy 82,7 lět před žonami južneje Morawy z 82,6 a wobydlerkami Vysočiny z 82,4 lět. Žónski splah je tež w Ústískim regionje najšpatnišo na tym – tam je žonam „jeničce“ 79,5 lět přebytka na swěće popřatych. W Karlovarskim wobwodźe su žony přerěznje 80,7 lět žiwe, w Morawsko-šleskim pak 81,2 lěće. Po somoćanej rewoluciji 1989 je so přerězna žiwjenska staroba žonow kaž muži tež w Čěskej wobstajnje zwyšowała. Přinošowałoj stej k tomu mjez druhim bohatše zastaranje ze zeleninu a sadom kaž tež skutkowniše medicinske hladanje. Njedźiwajcy toho je staroba Čechow wo dwě lěće niša hač w přerězku Europskeje unije.

„To njeje priwatna armeja“

Hotowa tłóčeńca do parlamenta

EU haj, euro ně

Zeman: Němske reparacije žana tema w Čěskej

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

pjatk, 18 awgusta 2017 14:00

Njezbožowny připad je přičina, zo bě wčera awto njedaloko nižosakskeho městačka Leer do rěki Ems zajěło. Dokelž nuznje raz dyrbješe, bě šofer traš zabył swoje awto při wotstajenju prawje zaborzdźić. Hdyž widźeše, kak so wone do rěki měri, pak běše hižo přepozdźe. Jako wohnjowa wobora a policija dojědźeštej, bě rěka awto wotnjesła. Hnydom zahajenu pytansku akciju pak dyrbjachu wčera přetohrnyć. Dźensa su dale za wrakom pytali. Hač su jón mjeztym našli, hač do redakciskeho kónca znate njebě.

Zhubjene kusadło (Gebiss) je w badenskim Rheinfeldenje zasadźenje policije zawiniło. 56lětnemu bě pola znateje proteza na balkon pod nim padnyła. Jako pola žony zaklinka a so prašaše, hač směł na jeje balkonje za swojimi zubami pytać, informaše ta policju. Hač je muž zuby namakał, pak policija njezdźěli.

To a tamne (17.08.17)

To a tamne (16.08.17)

To a tamne (15.08.17)

To a tamne (14.08.17)

pjatk, 18 awgusta 2017 14:00
Milenka Rječcyna

Ach, tele tam a sem! Žiwjenje nowinskeho redaktora druhdy woprawdźe lochke njeje. To chceš přinošk pisać wo jara pozitiwnym­ projekće, dóstanješ pak lědma wotmołwy na naprašowanje. Derje, druhdy je tež lěpje trochu dlěje měr wobchować. Tola nic w naležnosći zawěsćenja wučerjow za serbšćinu wuknjacych. Tema to, kotraž woprawdźe pali. Abo?

Njedadźa so hižo lochce zaslepić

Za rjemjesło hižo w šulach wabić

Znate mjena na wólbnym lisćiku

Čestnohamtsce a druhim kwoli

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND