srjeda, 06. julija 2022

Přistajeni LND su najwjetši producent serbskich tekstow

Budyšin (SN/JaW). Twarske naprawy w Serbskim ludowym ansamblu budu dróše hač planowane. Wo tym informowaše wčera direktor Załožby za serbski lud Jan Budar čłonow rady Załožby za serbski lud. „Za nowe hrajnišćo trjebamy přidatnje 450 000 eurow. Z tym wučinjeja po informacijach załožbowy cyłkowne kóšty za objekt nimale tři miliony, město planowanych 2,5 milionow eurow. To je so hižo loni w decembrje wotbłyšćowało. Přičina je prěnjorjadnje wuwiće płaćiznow w twarskej branši“, wujasni Budar. Dalše kóšty zawinuja tohorunja njeplanowane twarske naprawy, dokelž jedna so wo starši twar. Přidatne pjenjezy přińdu wot Swobodneho stata Sakskeje, z Kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska a zbytk něhdźe 200 000 eurow přida załožba sama. Kaž Jan Budar dale zdźěli, pak je saněrowanje južneho twarjenja SLA w časowym planje. „Hač do septembra chcemy twarske dźěła zakónčić, tak zo móžemy kaž planowane w oktobrje koncert k wotewrjenju noweho hrajnišća wotměć.

póndźela, 04. julija 2022

Bon (B/SN). Najnowše statistiki katolskich wěriwych w Němskej podšmórnu dale trajacy proces wustupow z cyrkwje. Straty dowěry su wosebje znjewužiwanskich skandalow dla we wobłuku cyr­kwje hoberske. W lěće 2021 wopušći 359 338 katolikow swoju cyrkej, to je dotal najwyša ličba. Prěni raz přisłuša mjenje hač połojca zwjazkowych woby­dlerjow jednej z wulkich cyrkwjow. Kriza je so hižo wjele zašo započała. W dobje do 1. swětoweje wójny něhdźe 50 procentow katolikow njedźelne Bože mšě wopytowaše, dźensa je jich jenož hišće 4,3 procentow. Wědomostnicy warnuja před wotcuzbnjenjom młodych ludźi wot cyr­kwje. Za fachowcow je jasne, zo ma cyrkej swoje struktury změnić. Sylnišo ma wona nazhonjenja a mysle młodych ludźi zapřijeć.

Medijowa kritika

srjeda, 06. julija 2022

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Prěnjeho julija je Francoska Čěskej republice symbolisce staflowy štab za prezidentstwo rady EU přepodała. Krajej stej mjenujcy minjeny kónc tydźenja „běh přećelstwa“ k wopomnjeću čěskeho běharja Emila Zátopeka wotměłoj. W Brüsselskim stadionje „Tři lipy“, hdźež bě sportowc 1954 swětowy rekord na distancu 10 kilometrow nastajił, staj Philipe Leglise-Costa a Edita Hrdá, wobaj zapósłancaj EU, sportowe zarjadowanje zahajiłoj. Olympiska dobyćerka Jarmila Kratochvilová a dalši znaći atleća su so na wubědźowanju wobdźělili. „Staflowy běh je něšto cyle wosebiteho. Partneraj dyrbitaj so jedyn na druheho spušćeć móc. Kolegialita a kooperacija budźetej nam wažnej stołpaj za wuspěšne prezidentstwo EU“, rozprawješe Hrdá po přewjedźenej akciji.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

srjeda, 06. julija 2022
Mały psyčk z mjenom Pablo policiju w Bochumje hižo někotre dny zaběra. Zastojnicy wuhladachu zwěrjo minjeny pjatk w nutřkownym měsće, jako samolutki při dróze sedźeše. Psyčka sobu na stražu wzachu. Z pomocu chipa policija zwěsći, komu skoćo słuša a tuž móžachu Pablowa wobsedźerjam wróćić. Tola kaž policija wčera zdźěli, su psyčka znowa w měsće wuhladali. Njeznaty muž měješe jeho na łónčku. Tuž zastojnicy psyčka znowa sobu wzachu. Kaž so wukopa běchu so paduši do chěže wobsedźerjow zadobyli a hač na psyčka bě wšitko na swojim městnje. Hač je Pablo wustróžany před paduchami ćeknył abo hač steji njeznaty muž w zwisku z padustwom dyrbi policija nětko wuslědźić.

pjatk, 01. julija 2022
Marian Wjeńka

Wobsedźiće ležownosć ze swójskim domom, swójske bydlenje, ratarski zawod abo hinaše ležownosće? Da sće minjene tydźenja runja mi přećelny list financneho zarjada dóstali. W nim skedźbnichu na reformu wobličenja ležownostneho dawka a što to za potrjecheneho jednotliwca woznamjenja. Dźe wo to, zo dyrbi wobsedźer ležownosće financnemu zarjadej najwšelakoriše daty sposrědkować. Za to ma so wón po móžnosći na internetnym portalu přizjewić. A wot dźensnišeho je na tymle portalu formular přistupny, do kotrehož maš wšitke požadane daty zapisać.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND