Zelenskyj wumjetuje Moskwje

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

Kijew (dpa/SN). Ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj je Ruskej wumjetował, zo po zničenju spjateho jězora humanitarnu katastrofu hišće pohórša. Ruske jednotki na pomocnikow a ewakuowanych třěleja, rjekny Zelenskyj w swojim wšědnym widejowym poselstwje. Wozjewjene wideja maja tole dokumentować. Zelenskyj Ruskej nimo toho wumjetowaše, zo wot zapławjenja potrjechenym wobydlerjam njepomha.

Za partnerstwo z Kolumbiskej

Cali (dpa/SN). Zwjazkowa wonkowna ministerka Annalena Baerbock je za wuske partnerstwo w energijowym a klimowym wobłuku ze štwórtym najwjetšim krajom Łaćonskeje Ameriki, Kolumbiskej, wabiła. W něhdźe sto kilometrow wot pacifiskeho pobrjoha zdalenym měsće Cali je so politikarka Zelenych z kolumbiskej wiceprezidentku Franciju Marquez zetkała. Tam dźěše mjez druhim wo měrowy proces w kraju. Tež wobłuki klima, energija, surowizny a prawa žonow běchu tema.

Wosobny hotel popryskany

We wobłuku diskusije wo móžnosćach a strachach kumštneje inteligency je so muzej Mauritshuis w nižozemskim Den Haagu na njewšědny projekt zwažił: Z pomocu ćišćaka 3D su swětosławny wobraz Johannesa Vermeera z lěta 1665 „Holca z parličkowej nawušnicu“ wo sto króć powjetšić dali. Plastowy kolos steji w foyeru muzeja a je nastork diskusijow a samo protestow. Foto: pa/ANP/Robin Utrecht

Razna kritika planowaneje reformy

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Na posedźenju nutřkownych ministrow EU, štwórtk wječor, dojednachu so tući na wobšěrnu reformu europskeho azyloweho prawa. W přichodźe chcedźa woni postupowanje wokoło azyla raznje přiwótřić. Tak planuja na přikład krućišo z migrantami wobchadźeć, kotřiž nimaja perspektiwu dalšeho přebywanja w EU. Tute plany wuwabichu raznu kritiku, wosebje z frakcije Zelenych w Europskim parlamenće. Tak zdźěli rěčnik němskich Zelenych, Rasmus Andresen, zo su „čłonske staty EU swój moraliski kompas zhubili.“ Wón je wjesoły přez to, zo dojednanje ministrow hišće jako zakoń njepłaći a připowědźi za to wojować druhe rozrisanja namakać.

Drježdźany (SN/mb). Kampanju „pjeć dnjow chwile za kubłanje“ je DGB Sakska nastorčiło – nětk hotuje so šěroki zwjazk podpěraćelow na ludowy namjet: Chcedźa 40 000 podpismow zběrać a krajny sejm namołwić, dźěławym w Sakskej zakonsce přidatny dowol za indiwiduelne dalekubłanje zmóžnić. Nimo Sakskeje a Bayerskeje ludźo tajke prawo hižo po cyłej Němskej maja. Z tutoho zakonja bychu na přikład tež sportowe towarstwa swój wužitk měli, wšako słušeja mjez druhim kursy za wukubłanje trenarjow a kwalifikaciju za wšelakore dalše čestnohamtske aktiwity w druhich zwjazkowych krajach k poskitkam, kotrež ludźo w tutym času najhusćišo wužiwaja.

Trump znowa wobskorženy

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Bywšeho prezidenta USA Donalda Trumpa je po swójskich wuprajenjach a po informacijach medijow justica kraja znowa wobskoržiła. Podawk steji prawdźepodobnje w zwisku z přepytowanjemi nastupajo aferu tajnych knježerstwowych dokumentow, kaž Trump sam w interneće piše. 76lětny chcył znowa za zastojnstwo prezidenta k wólbam 2024 kandidować a přećiwo amtěrowacemu prezidentej Joewej Bidenej nastupić. Je to prěni raz, zo bywšeho prezidenta USA na zwjazkowej runinje wobskorža. Pozadk su přepytowanja zwjazkoweje policije FBI na priwatnej ležownosći Trumpa Mar-a-Lago w Floridźe loni w awgusće. Tam běchu tajne dokumenty sćazali. Někotre z nich běchu z najwyšim schodźenkom potajnosće zastopnjowane. Trump ma postupowanje přećiwo njemu za politisku inscenaciju.

Pólska: Bjez nas

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Po dojednaju EU w prašenju azyla je Pólska hišće raz potwjerdźiła, zo planowany solidaritny mechanizm ze zawjazowacym přiwzaćom ćěkancow wotpokazuje. Pólska je najwjetši nawal ćěkancow po wójnje zmištrowała, we Waršawje hladajo na 1,6 milionow ukrainskich ćěkancow rěkaše.

Porjedźenka

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:
Wjacekróć je so w minjenych wudaćach SN zmylk jewił. Christina Kliemowa njeje direktorka, ale kuratorka Choćebuskeho Serbskeho muzeja. Redakcija prosy wo wodaće za misnjenje.

impresum

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

Serbske Nowiny wudawaja so w Domowina-Verlag GmbH Ludowym nakładnistwje Domowina 

Jednaćel: Syman Pětr Cyž

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr spěchuje Załožba za serbski lud, kotraž dóstawa lětne přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Šefredaktor a zamołwity redaktor w zmysle

nowinarskeho zakonja: Marcel Brauman 577 232/233 Naměstnik šefredaktora: Axel Arlt 577 238

tel.: 03591 / 577 232 faks: 03591 / 577 202 e-mail:  www.serbske-nowiny.de

Adresa redakcije a nakładnistwa: Sukelnska 27, 02625 Budyšin

Adresse der Redaktion und des Verlages: Tuchmacherstraße 27, 02625 Bautzen

Zamołwita za rozšěrjenje: Manja Bujnowska 577 262

Předań nawěškow: Janka Rögnerowa 577 220 e-mail:

Ćišć: DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Lejnjanska 14, 02979 Halštrowska Hola, wjesny dźěl Hory

Vertriebskennzeichen: 2 B 2560 B

To a tamne (09.06.23)

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

Ćeknjeny kenguru w Rostockskim wokrjesu je z pomocu susodow zaso puć domoj namakał. Wulět „Berryja“ po wsy Reth­wisch traješe runje dźeń. Po informacijach rozhłosa bě dospołnje běłe zwěrjo srjedu wječor twochnyło. Wobydlerjo běchu je drje wobkedźbowali, popadnyć pak kenguru njemóžachu. Wčera nadeńdźechu „Berryja“ w bliskosći statoka, wottam přewodźachu jeho domoj. Wobsedźerka boješe so wosebje nadróžneho wobchada dla, kiž njeje běły kenguru zwučeny.

Mjezu 30 stopnjow překročili su prěni króć w tutym lěće w Podstupimje. Tam naměrichu wčera 30,7 stopnjow, sobudźěłaćer Němskeje wjedrarnje wječor w Offenbachu zdźěli. Tež wokoło Berlina pokazowachu stacije wjedrarnje wjace hač 30 stopnjow. Z blakami mějachu tam šwihele a njewjedra. Dźensa liča z dalšimi zdźěla sylnymi njewjedrami.

„Smy wosrjedź wulkeho přełama“

štwórtk, 08. junija 2023 spisane wot:

77. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń budźe sobotu a njedźelu w Slepjanskej wosadźe

Lětnemu hesłu „Ty sy Bóh, kiž mje widźi“ (1 Mójzas 16,13) wěnuje so 77. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń 10. a 11. junija. Po lětach 1958, 1967, 1991, 2011 a 2016 budźe wón znowa w Slepom. Wo přihotach, wobsahach a předwjeselach je so Andreas Kirschke z fararku Jadwigu Malinkowej rozmołwjał. Wona wot lěta 2014 w Slepjanskej wosadźe skutkuje.

Fararka Malinkowa, na plakaće za cyrkwinski dźeń 2023 steji Ochranowske lětne hesło w slepjanšćinje. Je to wotpohlad abo připad?

To je wězo wotpohlad. Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń drje je cyrkwinski dźeń za wšu Łužicu. Dźe wo to ze wšelakeje perspektiwy widźeć a widźani być. A lětsa chcemy na Slepjanski region hladać. Wšako su tamniši Serbja ze swojimi swojoraznymi stawiznami, rěču, kulturu, pěstowanjom tradicijow ludowych nałožkow kaž móst mjez Hornjej a Delnjej Łužicy. To ma plakat zwuraznjeć. Rodźena Miłoražanka Christin Noack je so wo čerstwe, žiwe wuhotowanje postarała. Jej za to wutrobny dźak.

Kotru tradiciju ma cyrkwinski dźeń we Wašej wosadźe?

nawěšk

nowostki LND