Policija (19.11.19)

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Tepjenski wolij so do rěki dóstał

Lutobč. Kriminalna policija přepytuje w Lutobču pad njewobhladniweho zanjerodźenja wodźiznow. Kaž policija w swojej rozprawje zdźěla, je tam kónc tydźenja po wšěm zdaću na bliskim terenje firmy hadźica ze 600litrowskeho wolijoweho tanka wotpadnyła. Z njeje wuběža tepjenski wolij do wottoka a wottam dósta so do bliskeje rěčki, kotraž wuliwa so do Łomšćanki (Lomschanke). Zawołani kameradojo wohnjoweje wobory natwarichu wjacore wolijowe barjery, zo bychu dalšemu zanjerodźenju přirody zadźě­wali. Kaž policija dale zdźěla, njeje dotal hišće jasne, kotry rozměr zanjerodźenje z wolijom scyła ma.

Policija (18.11.19)

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Z chorobnym stołom do štoma

Kamjenc. Wopiłstwa we wobchadźe dla změje so 54lětna Kamjenčanka nětko před sudnistwom wusprawnić. Kaž policija zdźěla, zrazy žona ze swojim elektriskim chorobnym stołom sobotu w nocy na chódniku na Wuchodnej hasy do jeničkeho štoma, kotryž tam steji. Při tym so lochce zrani a bu lěkarsce zastarana. Přepytujo přičinu njezboža zastojnicy zwěsćichu, zo bě wodźerka chorobneho stoła piła. Kaž wotpowědny alkoholowy test wujewi, měješe wona 2,18 promilow alkohola w kreji.

Policija (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Wulki njeboz pokradnyli

Dźěžnikecy. Po wšěm zdaću wulku dźěru dypać chcedźa paduši, kotřiž pokradnychu minjeny tydźeń w Dźěžnikecach (Singwitz) z twarnišća wulki njeboz, kotryž móžeš minibagrej přitwarić. Kaž policija zdźěla, njebě wulki dźěl mašiny ni­hdźe zamknjeny, ale jenož wotpołoženy. To wšak bě paducham lochka hra. Hódnota twarskeho grata wučinja ně­hdźe 2 000 eurow. Policija je slědy zawěsćiła a nětko mjezynarodnje za njebozom pyta.

Bagrowu łopač tola ležo wostajili

Großharthau. Lěpje běžało je za twarsku firmu w Großharthauwje. Tam chcychu njeznaći z areala firmy bagrowu łopač spakosćić. Ta pak bě paducham skónčnje tola přećežka a tak ju ležo wostajichu, kanistraj­ diesela pak stej fuk.

Policija (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Zuby sej wukusali

Mały Wjelkow. Prawdźepodobnje zuby wukusali su sej paduši spočatk tydźenja, jako chcychu w Małym Wjelkowje VW Passat pokradnyć. Kaž policija zdźěla, su drje so skućićeljo do awta zadobyli, startować pak je njemóžachu a dyrbjachu je stejo wostajić. Škoda na awće: 500 eurow.

Policija (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Hodownu pyramidu pokradnyli

Budyšin. Tež paduši so na hody hotuja. To móhł sej myslić, čitaš-li aktualnu zdźělenku policije, w kotrejž steji, zo su so njeznaći namócnje do pincy na Budyskej Ericha Weinertowej zadobyli, ju dospołnje přeborkali a z njeje hodownu pyramidu­ spakosćili. Hódnotu trochuje policija na 200 eurow. Wěcna škoda wučinja něhdźe 50 eurow.

Policija (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Do šěsć pincow so zadobyli

Budyšin. Cyły pinčny wobłuk dweju wjaceswójbneju domskeju bě w nocy na njedźelu cil paduchow. Namócnje běchu so woni do šěsć pincow łamali. Policija nětko přepytuje, što wšo běchu pokradnyli.

Z firmy piły kradnyli

Jiłocy. Tohorunja w nocy na njedźelu su so njeznaći w Jiłocach (Eulowitz) na Cosulskej do firmy łamali. Po tym zo běchu tam wšitko přeborkali, spakosćichu rjećazowu piłu­ a dalšej ručnej pile.

Wulku škodu načinili

Brěžki. W Brěžkach spytachu so njeznaći sobotu wječor přez terasowe durje do domu 39lětneho zadobyć. Dokelž so jim to njeporadźi, spytachu to přez wokna. Škoda wučinja 7 000 eurow.

Policija (11.11.19)

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Domske wurubili

Brězowka. Njeznaći su w minjenych štyrjoch tydźenjach w Brězowce (Halbendorf) tuchwilu njewobydlene domske dospołnje wurubili, kaž policija dźensa zdźěla. Paduši su nimo elektriskich nastrojow kaž ćišćaka a telefona tež nimale kompletnu kuchnju, meble z bydlenskeje stwy a płokawu sobu wzali. To pak jim njedosahaše a dokelž jich po wšěm zdaću nichtó njemyleše, wutwarichu tež hišće tepidła a wulke dźěle koporowych kablow. Z pincy a z garaže spakosćichu paduši aluminijowe zwjena a wotklumpachu něhdźe 200 litrow tepjenskeho wo­lija. Za to su z namocu dźěru do jednoho z wolijowych tankow nabili.

Skład rěza so palił

Ochranow. Předwčerawšim je so w Ochranowje (Herrnhut) skład rěza w blidarni palił. Płomjenja přeskočichu tež na bliske twarjenje štyristronskeho statoka. Wohnjowa wobora pak zamó je na zbožo spěšnje zhašeć. Přičina wohenja bě techniski defekt. Cyłkownu škodu trochuje policija na něhdźe 250 000 eurow.

Policija (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Z awta móšnju pokradnyli

Pančicy-Kukow. W Pančicach-Kukowje běchu so njeznaći srjedu rano do awta typa VW Passat zadobyli, kotrež bě na Dróze Ćišinskeho­ wotstajene, a pokradnychu z njeho móšnju.

Bjez rubizny ćeknył

Niska. Wčera rano je něchtó spytał na Nišćanskej Hrodowej wotstajeny Renault pokradnyć. Dokelž pak čuješe so wobkedźbowany, wón spěšnje ćekny.

Policija (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

Přiběrajcy zaso jebarjo po puću

Hodźij. Policija warnuje znowa před jebarjemi, kotřiž spytaja z pomocu wnučkoweho trika staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Wobydlerjo běchu jenož wčera sydom tajkich njeskutkow z cyłeho Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa při­zjewili, mjez druhim w Hodźiju, Połčnicy a Hórce pola Niskeje. Při tym paduši rozdźělnje postupuja. Pak so telefonisce pola staršich ludźi přizjewjeja a jako wnučki wudawaja abo jich direktnje na dróze narěča. Policija namołwja tuž k wjetšej kedźbnosći.

Policija (06.11.19)

srjeda, 06. nowembera 2019 spisane wot:

Eksplozija w bydlenju – třo zranjeni

Njedźichow. Wohnjowu woboru, nuzoweho lěkarja a policiju su wčera rano do Njedźichowa wołali. Tam je krótko po wosmich k rozbuchnjenju w třěšnym bydlenju wjaceswójbneho domu dóšło. Třěcha so zdźěla wotpali, tež swisle domu zdźěla wjac njestejachu, tak sylna detonacija bě. Wšitkich wosom wobydlerjow domu móžachu wobornicy z Wojerec a Njedźichowa wuchować. Třo pak so při njezbožu zranichu, jedyn tak jara, zo dyrbjachu jeho z helikopterom do chorownje dowjezć. Dom njeje tuchwilu wobydlomny. Kriminalisća přičinu eksplozije nětko přepytuja.

Diesel kradnyli

Bluń. Na twarnišću w Blunju w gmejnje Halštrowska Hola běchu njeznaći minjeny kónc tydźenja z twarskeju jězdźidłow diesel kradnyli. Kaž policija zdźěla, su dźěłaćerjo póndźelu, jako na dźěło přińdźechu, pytnyli, zo běchu paduši z tankow dweju bagrow 400 litrow ćěriwa wotklumpali, a to w hódnoće něhdźe 500 eurow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND