Policija (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Granatu namakał

Nowoslicy. W lěsu při statnej dróze S 101 mjez Nowoslicami a Jitkom je hajnik zawčerawšim spodźiwny nastroj namakał, kotryž so jako 30 centimetrow dołha granata wukopa. Přiwołana policija přepoda namakanku fachowcam, kotřiž ju wotwjezechu.

Policija (21.09.17)

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Z trikom žonu zjebali

Budyšin. Poprawom znaty jebanski trik je tele dny pola 57lětneje žony w Budyšinje bohužel fungował. Při telefonje jej njeznaći rjeknychu, zo je 50 000 eurow dobyła. Myto pak jenož dóstanje, hdyž za jeho transport a zawěsćenje pjenjezy přepokaza, najprjedy 900 a hišće raz 17 000 eurow. Wot wulkeho myta slepjena žona pjenjezy do wukraja přepokaza.

Policija (20.09.17)

srjeda, 20. septembera 2017 spisane wot:

„Padustwo“ wujasnjene

Zejicy. Padustwo wosoboweho awta typa VW Caddy su policiji zawčerawšim rano w Zejicach zdźělili. Tam bě so jědnaće lět stare žołte jězdźidło w nocy na póndźelu zhubiło. W běhu dnja pak so wukopa, zo bě naležnosć poł tak zła. Kaž w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, jedna so při pozdatnym padustwje ­wo swójbnu naležnosć. Po wšěm zdaću bě mandźelski wobsedźerki wosoboweho awta jězdźidło wužiwał, bjez toho zo by ­žonje, z kotrejž wón hižo hromadźe ­njebydli, něšto prajił. Mjezynarodne pytanje­ za wosobowym awtom móžeše policija tuž skónčić.

Policija (19.09.17)

wutora, 19. septembera 2017 spisane wot:

Z awtom wrota přełamali

Zdźěr. Na rabiatne wašnje su njeznaći minjeny kónc tydźenja w Zdźěri transporter typa VW Crafter pokradnyli. Najprjedy běchu so do tamnišeje wodarnje zadobyli a sej klučik awta přiswojili. Z transporterom w hódnoće 54 000 eurow­ přełamachu na to wrota areala a so zhubichu. Za awtom z čisłom BZ-KW 5000 nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (18.09.17)

póndźela, 18. septembera 2017 spisane wot:

Šupa dla milina wupadnyła

Bórkhamor. Wobydlerjo Cyrkwinskeje w Bórkhamoru słyšachu sobotu wječor něšto prasnyć, při čimž w domjacno­sćach a při nadróžnym wobswětlenju milina wupadny. Zasadźeni policisća nama­kachu na to při trafostaciji mortweho a zdźěla spaleneho šupa. Tón bě so najskerje nad trafostaciju milinowodow dótknył, na čož milina wupadny. Po krótkej přestawce móžachu wobydlerjo domow zaso swěcu zaswěćić.

Policija (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Paducha kolesow lepili

Budyšin. Swójske koleso, kotrež běchu jej dźeń do toho na Šulskej pokradnyli, je 32lětna žona na Budyskej Róžowej wuhladała a policiju informowała. Zastojnicy tam chwilu łakachu a překwapichu skónčnje młodostneju w starobje 15 a 16 lět, kotrajž chcyštaj koleso wzać. Kaž młódši z njeju přizna, bě wón tele a dalšej kolesy pokradnył. Tež tamnej dwě 15lětny policiji přewostaji.

Policija (14.09.17)

štwórtk, 14. septembera 2017 spisane wot:

Zastojnika do ruki kusnył

Čerwjene Noslicy. 27lětny muž je so wčera namócnje přećiwo zajeću wobarał. Policiju běchu wołali, dokelž wón na­stajnosći po statnej dróze S 111 nóžkowaše. Jako zastojnicy přijědźechu, chcyše wón najprjedy ćeknyć, woni pak jeho dosahnychu. Na to so muž mócnje woba­raše, wućahny samo nóž a jednoho zastojnika do ruki kusny. Štyri wobsadki policajskich awtow běchu trěbne, zo bychu pólskeho staćana pod kontrolu dóstali. Wón steješe po wšěm zdaću pod wliwom drogow.

Policija (13.09.17)

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Připowěšak so zesamostatnił

Wojerecy. Njewšědne wobchadne nje­zbožo sta so zawčerawšim we Wojerecach. Tam bě 69lětny ze swojim wosobowym awtom typa Mitsubishi a z připowěšakom po puću. Na Weinertowej pak so připowěšak nadobo wot awta pušći a zrazy do sćežora nadróžneho wobswětlenja. Na zbožo so nichtó zranił njeje, škoda pak wučinja 250 eurow.

Policija (12.09.17)

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Bošecy. Wobchadne njezbožo stało je so wčera popołdnju na statnej dróze S 111 při wotbóčce do Bošec. Nakładne awto chcyše tam hłownu dróhu přeprěčić, šofer pak njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Fiat. Jeho wodźerka njemóžeše hižo sčasom borzdźić a zrazy do nakładneho awta. Žonu dyrbjachu z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć.

Policija (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Z městna njezboža pěši ćeknyła

Minakał. 34lětna žona bě we wčerawšich rańšich hodźinach mjez Minakałom a Lipičom po puću, jako ze swojim Suzukijom z jězdnje zajědźe a do štoma prasny. Zraniła drje so šoferka njeje, na awće pak nasta­ něhdźe 10 000 eurow škody. Žona městno njezboža na to pěši wopušći a nóžkowaše domoj. Tam ju policija pozdźišo wuslědźi. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo wšak měješe wona 1,84 promilow alkohola w kreji.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND