Policija (03.08.21)

wutora, 03. awgusta 2021 spisane wot:

Čisło pobrachowało

Miłkecy. Dokelž na jeho jězdźidle prědnje čisło pobrachowaše, je předwčerawšim wječor 22lětny wodźer kwada po puću mjez Miłkecami a Łahowom wobsadce policajskeho awta napadnył. Jako zastojnikaj jeho kontrolowaštaj, napadny jimaj „chorhojčka“ młodeho muža. Test na to wunjese, zo měješe 22lětny 0,66 promilow alkohola w kreji. Dale jěć wón wězo njesmědźeše. Šofer kwada ma nětko z chłostanjom a wotpowědnym sudniskim jednanjom ličić.

Policija (02.08.21)

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Do wohenja padnył

Wojerecy. Ćežke spalenja poćerpjeł je sobotu wječor 39lětny muž, kiž bě we Wojerowskim zahrodnišću do lěhwoweho wohenja padnył. Kaž policija zdźěli, bě so wón njeznateje přičiny dla zakopnył a do palaceje so hromady padnył. Druhe wosoby jeho hnydom zaso wućahnychu a drastu zhašachu. Přiwšěm so muž mjezwoči, na rukomaj a nohomaj ćežko zrani. Něhdźe sydom procentow jeho kože bě wot spalenjow druheje rjadownje potrjechenych. Na pomoc wołachu helikopter, kiž ćežko zranjeneho do Lipšćanskeje specialneje chorownje transportowaše. Wojerowscy wohnjowi wobornicy městno njezboža wuswětlichu.

Policija (30.07.21)

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Bijeńca we wobchodźe

Wojerecy. K namócnemu rozestajenju je předwčerawšim popołdnju w jednym wobchodźe při Wojerowskim torhošću dóšło. Kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja, je tam sobudźěłaćer wotpokazał, 47lětnemu mužej pakćik přepodać. Na to dźěše muž wokoło předawanskeho blida a dyri sobudźěłaćerjej z pjasću mjezwoči. Hišće prjedy hač policija přijědźe, bě skućićel z wobchoda ćeknył. Hač je wón pakćik sobu wzał abo nic, z policajskeje rozprawy njewuchadźa. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (29.07.21)

štwórtk, 29. julija 2021 spisane wot:

Smjertny wopor kupanja

Běła Woda. Tragiske njezbožo při kupanju sta so wčera popołdnju w tak mjenowanym Twarožkowym haće w Běłej Wodźe. Tam njebě so 41lětny muž z kupanja wróćił. Wot swědka alarmowani policisća a wobornicy za nim zhromadnje z nurjerjemi a helikopterom pytachu. Něhdźe po hodźinje jeho z wody wućahnychu. Lěkar pak móžeše jenož hišće smjerć znjezboženeho zwěsćić. Bliše wobstejnosće nětko přepytuja.

Policija (28.07.21)

srjeda, 28. julija 2021 spisane wot:

Do čakaceho awta prasnył

Miłoćicy. Na statnej dróze S 100 mjez Hlinowcom a Pančicami-Kukowom je so wčera popołdnju wobchadne njezbožo stało. Wodźer Nissana dyrbješe při wotbočenju do Miłoćic čakać, za nim jěducy wodźer Opela to přepozdźe pytny a je nimale bjez borzdźenja do Nissana zrazył. Wobeju šoferow dowjezechu do chorownje. Zasadźenych bě 21 wobornikow z Miłoćic, Njebjelčic a Pěskec.

Policija (27.07.21)

wutora, 27. julija 2021 spisane wot:

Wopita pomhać chcyła

Lubij. Konsekwency za wšěch wobdźělenych měješe wobchadne njezbožo předwčerawšim w Lubiju. Tam bě wječor krótko po sedmich Fiat 78lětneho muža do latarnje zajěł, dokelž njebě ručne spinadło prawje přićehnjene. Při pospyće, awto zadźeržeć, so muž a jeho 74lětna sobujěduca zraništaj. Na to so jeju dźowka rozsudźi, ze swojim Citroënom k městnu nje­zboža jěć. Tam policisća pola 44lětneje test alkohola přewjedźechu a zwěsćichu, zo měješe wona 3,9 promilow alkohola w kreji. Jeje jězbnu dowolnosć zastojnicy nablaku sćazachu. Wobeju rentnarjow dowjezechu do chorownje.

Policija (26.07.21)

póndźela, 26. julija 2021 spisane wot:

Milina muža moriła

Běła Woda. Mjeztym zo je so w druhich hornjołužiskich regionach wčera wječor měrnje dešćowało, je wokoło Běłeje Wody njewjedro zachadźało. Tak naměrichu w Trjebinje 43 litrow dešća na kwadratny meter. W Běłej Wodźe samej běchu wohnjowi wobornicy 30 króć zasadźeni. Zwjetša dyrbjachu z pincow wodu klumpać. Tež jedne zahrodnišćo bě přepławjene. Muž chcyše tam swój bungalow před wodu škitać, při čimž pak je wón milinowy dyr poćerpjeł. Najebać lěkarsku pomoc wón na městnje njezboža wudycha.

Policija (23.07.21)

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Dowol wobšudnistwo był

Bukecy. Při pytanju za dowolowym městnom nad Baltiskim morjom je porik z Bukec 500 eurow zhubił, dokelž ­běše wobšudnikam dowěrjał. Bukečanaj stajištaj nawěšk pola eBayja do interneta. Na to dóstaštaj wjacore poskitki – a rozsudźištaj so za wopačny, kaž so pozdźišo wukopa. Přepokazaštaj dźělnu sumu 500 eurow, na čož hižo žadyn kontakt k poskićerjam njeměještaj. Policija w tym zwisku před tajkimi pozdatnymi poskitkami warnuje. Skućićeljo tuchwilu wulki zajim za dowol w Němskej znjewužiwaja.

Policija (22.07.21)

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Kołbasu a mjaso kradnyli

Budyšin. Zo paduši při zadobywanju druhdy jědź a napoje spakosća, so ani tak rědko njestawa. Zo pak hnydom cyłe awto połne kołbasy a mjasa pokradnu, je zawěrno njewšědne. Stało je so to předwčerawšim w běhu dnja na Edisonowej w Budyšinje. Při tym jednaše so wo Renault Master, kiž bě na předawanski wóz přetwarjeny. Wón steješe na firmowym arealu mjaso předźěłaceho zawoda. Škodu trochuja na něhdźe 90 000 eurow.

Policija (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Twarski grat a material kradnyli

Wojerecy. Paduši běchu w nocy wot minjeneje njedźele na póndźelu we Wojerecach po puću. Woni měrjachu so na wšelki grat a twarski material, kotryž namakachu w pódlanskim twarjenju na kromje města. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 2 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dwaceći eurow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND