Policija (06.04.20)

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:

Do bydlenja so zadobyli

Pěskecy. Njeprošeny wopyt mějachu w nocy na sobotu w jednoswójbnym domje w Pěskecach. Tam běchu so cuzy na dotal njeznate wašnje zadobyli. Na delnim poschodźe přepytachu wšitke rumnosće a pokradnychu pjenjezy, laptop kaž tež ručnu tobołku z wupokazami. Škoda wučinja 700 eurow.

Policija (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Złoto skazać chcył

Wulka Dubrawa. Z njewšědnej naležnosću je so 64lětny muž z Wulkeje Dubrawy na policiju wobroćił. Wón chcyše w interneće złoto skazać. K identifikaciji měješe wón kopiju swojeho wupokaza e-mailnje pósłać. To pak bě jemu podhladne, dokelž móhł něchtó cuzy jeho wosobinske daty znjewužiwać.

Policija (02.04.20)

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Pozdatneju wobšudźerjow lepili

Němcy. Bjez płaćenja tankować drje chcyštaj mužej w Němcach. Na Kulowskej dróze zadźerža policija 33lětneho šofera Renaulta a 35lětneho sobujěduceho. Kontrolujo jězdźidło zastojnicy zwěsćichu, zo stej značce awta po zdaću falšowanej. Nimo toho namakachu w Renaulće wjacore prózdne bencinowe kanistry a poprawnej awtowej značce za njón. Zaměr podhladneju drje běše tankownja na Drježdźanskej dróze. Čerwjene awto bě policiji hižo časćišo w zwisku z njeskutkami napadnyło.

Policija (01.04.20)

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Małe swjedźenje rozpušćili

Budyšin. W nocy na wutoru su policisća w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu dodźerženje płaćiwych postajenjow koronowirusa dla kontrolowali. Při tym wobdźěłachu 52 chłostanskich přizjewjenjow přeńdźenja přećiwo zakonjej wo infekciskim škiće dla a kazachu 20 ludźom, zo měli domoj hić. W Budyšinje na přikład słyšachu haru z bydlenja na Hasy Ricardy Huch. Nimo dweju wobydlerjow bě­štaj tam hosćej, a wšitcy štyrjo zhromadnje swjećachu. Podobny pad dožiwichu na Löfflerowej we Wojerecach. 28lětny wobydler bě sej sydom ludźi přeprosył. Woni a dalši w Zhorjelcu, Lubiju a Ottendorfje maja nětko z pokutu ličić.

Policija (31.03.20)

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Woheń wulku wěcnu škodu načinił

Šěrachow. Wčera dopołdnja stej so na Chróstawskej dróze we Wurbisu bróžnja a domske paliłoj. Po wšěm zdaću bě woheń z tony za wotpadki wuchadźał. Wjacore wohnjowe wobory běchu zasadźene. Wěcna škoda wučinja 100 000 eurow.

Předjězbu njewobkedźbował

Budyšin. Na křižowanišću Mužakowska/Krakečanska w Budyšinje sta so njedźelu wječor wobchadne njezbožo. Wosobowe awto marki Seat Leon bě z Delnjeje Kiny přijěło, bjeztoho zo by 21lětny šofer předjězbu małotransportera marki Opel Morena wobkedźbował. Tón přijědźe ze směra Budyšin-Bórk a zajědźe do sćežora ample. 47lětna wodźerka Opela a 20lětna sobujězdźerka Seata so zraništej. Wěcna škoda wučinja něhdźe 25 000 eurow.

Policija (30.03.20)

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

Pjekarnja wobškodźena

Wulki Šunow. Sobotu wječor chwataštej wohnjowa wobora a policija do Wulkeho Šunowa. Tam dyrbjachu w pjekarni při Hłownej dróze woheń hašeć. Přičina njeje dotal jasna. Palił je so drjewjany twar při pjekarni, kotryž za swjedźenje wužiwaja. Wokna do pjekarnje běchu horcoty dla rozškrěte, a kur stupaše do objekta. Wohnjowa wobora móžeše na zbožo tomu zadźěwać, zo so płomjenja dale rozpřestrěja. Mějićel trochuje škodu na ně­hdźe 30 000 eurow. Wšako buchu wulkeho kura dla, kiž bě so do pjekarnje dóstał, wjacore mašiny wobškodźene. Ludźo so při wohenju zranili njejsu. Kriminalna policija městnosć njezboža nětko dokładnje přepytuje.

Policija (27.03.20)

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

Njewočakowana překwapjenka

Zhorjelc. Zhorjelscy zarjadnicy so wutoru njemało dźiwachu. Jako k swojim awtam přińdźechu, witaše jich wóń kwětkow. Njeznaći běchu pod woknotrějaki kóždeho policajskeho jězdźidła, kotrež stejachu před rewěrom na Gobbinowej, róžu tyknyli. Zarjadnicy dźakuja so nje-znatym darićelam za spodobne floralne hódnoćenja swojeho dźěła.

Policija (26.03.20)

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Psyca zaso doma

Wuskidź. Wutoru wječor wuhlada policija na zwjazkowej dróze B 115 pola Hole samotneho psa a jeho popadny. Po rešerši za wobsedźerku podachu so k jeje adresy, žona pak doma njebě. Tak dyrbjachu psycu sobu na rewěr wzać, hdźež so krótko na to mějićelka přizjewi a swojeho lubuška sobu domoj wza.

Rozestajenje při durjach

Rakecy. Na Kaponičanskej hasy w Rakecach je so wobydler wopytowarjej do puća stupił. 54lětny nochcyše 33lětnemu do domu zastupić dać, dokelž tam njebydli. Tak dóńdźe k ćělnemu rozestajenju mjez mužomaj, při čimž so młódši lochko zrani. Nimo toho wjedźeše zwada k wobškodźenju zachodnych duri. Policija wo to prosy, zo bychu so po­trjecheni w tajkich padach na zastojnikow wobroćili, kotřiž njejasnosće wuswětla.

Zetkanku rozpušćili

Policija (25.03.20)

srjeda, 25. měrca 2020 spisane wot:

Awto sej wotewzać

Zhorjelc. Němske awta, kotrež su na parkowanišću při lětanišću Praha-Ruzyně wotstajene, hodźa so hač do pjatka, 27. měrca, wotewzać. Potrjecheni smědźa sej tam z přewodźacej wosobu po awto dojěć, dyrbja pak sej hubu z masku škitać. Při tym akceptuja medicinsku masku abo podobny škit, na přikład husće tkane rubiško abo šawl. Nimo toho trjebaja wobkrućenje, parkowanski tiket abo originalny boarding-pas.

Kradnyć chcył

Niska. Sobudźěłaćerjo nakupowanišća w Niskej su wobkedźbowali, kak chcyše sej muž pakćik kofeja do nachribjetnika tyknyć. Tak jeho zadźeržachu, jako chcyše bjez zapłaćenja nimo kasy. 29lětny měješe w nachribjetniku nimo kofeja hišće dalše kradnjene wěcy.

Policija (24.03.20)

wutora, 24. měrca 2020 spisane wot:

Postajenje njedodźerželi

Kamjenc/Wojerecy. Policija dźiwa dźeń a raznišo na to, zo maja wobydlerjo po­wšitkowne postajenja sakskeho ministerstwa za socialne a towaršnostnu zhromadnosć dodźeržeć. Tak dyrbjachu minjenu sobotu wobchod za běrowowu potrjebu na Kamjenskej Willyja Muhlowej zawrěć. Njedźelu dopołdnja su pjeć mužam a jednej žonje přebytk při tankowni we Wojerecach zakazali, kotřiž tam piwo pijachu. W Zhorjelcu hrajkaše sej samsny dźeń pjeć dźěći na Wilhelmowym naměsće. Zastojnicy su je powučili a domoj pósłali.

Pytanu žonu namakali

Wulka Dubrawa. Njedźelu wječor bě muž policiju informował, zo pyta přiwuznu. Wona bě popołdnju zahrodku wopušćiła a njeje so wróćiła. Zastojnicy a wokolne wohnjowe wobory na to za 73lětnej pytachu. Prjedy hač dyrbjachu helikopter zasadźić, nańdźe patrulja ­Budyskeho rewěra zamylenu seniorku na zahrodkowej ležownosći. Žona bě zranjena a mrěješe zymu. Wuchowanscy pomocnicy dowjezechu ju do chorownje.

Do wobchoda so zadobyli

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND