Policija (27.01.21)

srjeda, 27. januara 2021 spisane wot:

Žadosć za šulu měli

Wojerecy. Z lockdownom zwjazane za­wrjenje šulow štyrjom dźěćom we Wojerecach najskerje předołho traje. Po wšěm zdaću mějachu woni tajku žadosć zaso raz do šule hić, zo so předwčerawšim popołdnju po jednym Wojerowskim kubłanišću rozhladowachu. Policisća lepichu před twarjenjom dźesaćlětneho, kiž najskerje stražowaše, a w domje samym třoch jědnaćelětnych. Hač chcychu woni něšto pokradnyć, njeje znate; tež wobškodźili ničo njejsu. Přiwšěm jich policisća powučichu, zo jedna so při rozhladowanju po zawrjenej šuli wo njeskutk. ­Na to přepodachu dźěći jich staršim. Kaž z rozprawy Zhorjelskeje policajskeje direkcije dale wuchadźa, kriminalna słužba tónle pad dale přepytuje, što dokładnje, tohorunja znate njeje.

Policija (26.01.21)

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Drogi w bydlenju měł

Wojerecy. Přepytowanja su policajskich zastojnikow předwčerawšim do domu na Wojerowskej Dróze měra wjedli. Jako woni něhdźe we 18 hodź. do schodźišća zastupichu, jim spodźiwna a zdobom charakteristiska wóń napadny. Na to klinkachu při durjach 39lětneho woby­dlerja. W jeho bydlenju so tróšku dokładnišo rozhladowachu a namakachu dohromady 400 gramow konopje kaž tež wšelake nastroje za wužiwanje drogow. Zastojnicy wšitko sćazachu. Tež 39lětny sam steješe pod wliwom drogow, kaž so při­ wotpowědnym tesće wukopa. Po­licisća dowjezechu jeho tuž k wotedaću kreje, wzachu wotćišće porstow a muža fotografowachu. Wón změje so nětko přeń­dźenja přećiwo zakonjej wo wopojnych jědach dla zamołwić.

Smjertny wopor njezboža

póndźela, 25. januara 2021 spisane wot:
Zymske poměry na dróhach su předwčerawšim po připoł­dnju na zwjazkowej dróze B 156 k ćežkemu wobchadnemu njezbožu wjedli, kotrež měješe tragiski wukónc. 53lětny wodźer Opela Corsa bě wot Delnjeho Wujězda do směra na Běłu Wodu po puću. Krótko po wotbóčce do Bjerwałda zajědźe awto na hładkej jězdni nadobo na prawy bok puća, suny so po skłoninje a prasny ­wotboka do štoma. Najebać hnydomne wuchowanske naprawy muž hišće na městnje njezboža wudycha. Jeho 39lětna sobujěduca so ćežka zrani. Z wucho­wanskim awtom dowjezechu ju do chorownje. Na Opelu nasta něhdźe 2 000 ­eurow škody. Zwjazkowa dróha bě ně­hdźe tři hodźiny dospołnje zawrjena. Wobchadna njezbožowa słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je njezbožo wobdźěłała a pad nětko bliže přepytuje. Foto: Ricardo Herzog

Policija (22.01.21)

pjatk, 22. januara 2021 spisane wot:

Štó dodźerži 30 km/h?

Pančicy-Kukow. Zwjetša měri policija spěšnosć na hłownych dróhach. Druhdy pak hladaja tež za tym, hač šoferojo na pódlanskich spěšnosć dodźerža. Předwčerawšim popołdnju su tuž w Pančicach-Kukowje na Róžeńčanskej kontrolowachu, hač šoferojo předpisane 30 km/h dodźerža. Wot 23 měrjenych jězdźidłow bě šěsć přespěšnych. Najspěšniše awto jědźeše ze 44 km/h nimo kontrolneho městna. Wšitcy lepjeni pak dyrbja jeničce warnowanski pjenjez zapłaćić.

Policija (21.01.21)

štwórtk, 21. januara 2021 spisane wot:

Wobšudnistwo při telefonje

Hodźij. Sobudźěłaćerka Hodźijskeje tankownje je so předwčerawšim z woporom wobšudnika stała. Při telefonje wudawaše so muska wosoba jako serwisowy sobudźěłaćer. Wón přistajenej kazaše, zo měła jemu čisła we wobchodźe tankownje na předań poskićenych dobropisnych kartow podać. To je wažne, tak muž při telefonje žonje dale napowěda, zo móhli sumy aktualizować. Po tychle instrukcijach so sobudźěłaćerka měješe a njeznatemu jednotliwe čisła telefonisce poda. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, nasta tankowni na te wašnje něhdźe 900 eurow škody. Budyska kriminalna słužba pad nětko přepytuje. Policija wuraznje před tym warnuje, čisła tajkich dobro­pisnych kartow cuzym přez telefon přeradźić.

Policija (20.01.21)

srjeda, 20. januara 2021 spisane wot:

Dwójce błyskali

Prěčecy. Dodźerženje maksimalneje spěšnosće 50 km/h su předwčerawšim dopołdnja w Prěčecach kontrolowali. 14 přespěšnych šoferow při tym lepichu. Zwjetša wosta při warnowanju, jenož jenički změje pokutu płaćić. dokelž błysknychu jeho z 78 km/h. Samsny dźeń popołdnju natwarichu policisća swoje nastroje w Błohašecach. Tam bě wot 865 jězdźidłow 16 přespěšnych. Rekord docpě Budyski Opel z 81 km/h.

Policija (19.01.21)

wutora, 19. januara 2021 spisane wot:

Lulu zaso w zwěrjencu

Běła Woda. Njewšědny pad padustwa, kiž bě so loni w awgusće w Běłowodźanskim zwěrjencu stał, je nětko wujasnjeny. Tehdy běchu so tam njeznaći zadobyli a nukla Lulu pokradnyli. Sančka měješe runje młodźata a njemóžeše je na to hižo zastarać. Na zbožo to sobudźěłaćerjo ­pytnychu, tak zo małe nukle přežiwichu. Lulu pak bě najprjedy raz fuk. We wobłuku přepytowanjow koncentrowachu so kriminalisća na 21lětneho muža a 22lětnu žonu. Na přikaz sudnistwa přepytachu minjeny pjatk jeju bydlenje, hdźež su pokradnjenu sančku namakali. Sobudźěłaćerka zwěrjenca ju cyle jasnje jako Lulu identifikowaše a móžeše ju wša zbožowna sobu wzać.

Policija (18.01.21)

póndźela, 18. januara 2021 spisane wot:

Paduši na pohrjebnišću pobyli

Budyšin. Nic zemrětych přiwuznych wopytać, ale kradnyć bě wotpohlad njeznatych, kotřiž pobychu minjeny pjatk na Budyskim Michałskim pohrjebnišću při Mužakowskej dróze. W žarowanskej hali wotšrubowachu woni tři zapinaki swěcy a dwaj nastrojej, na kotrymajž wisa nuznikowa papjera. Nimo toho wobškodźichu na mužacym nuzniku durjowu ručicu a špihelowe wobswětlenje. Kelko škody je dohromady nastało, dotal znate njeje.

Policija (15.01.21)

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Njewšědne postupowanje

Huska. Mjez Mjedźojzom (Medewitz) a Huskej (Gaußig) je so wčera popołdnju wobchadne njezbožo stało. Opel Astra suny so na hładkej dróze z jězdnje a zrazy na prawym boku dróhi do štoma. Šofer pak jědźeše z wobškodźenym awtom dale hač na parkowanišćo w Husce. Hakle tam zawoła wuchowansku słužbu, wohnjowu woboru kaž tež policiju. Po prěnich informacijach su so tři wosoby při njezbožu zranili, kak ćežko, dotal znate njeje. Awto je po zdaću dospołnje skóncowane. Sobujěduceho bě štom wotboka trjechił.

Policija (14.01.21)

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Šofer nětko pěšk

Budyšin. Na Wojerowskej dróze w Bu­dyšinje je tempo 50 km/h dowolene. ­Měrjerjo spěšnosće su tam wutoru pjeć hodźin dołho wobchad kontrolowali. Z něhdźe 1 540 jězdźidłow bě 77 přespěšnje po puću. 67 šoferam wuprajichu zastojnicy porok, dźesaćo dyrbja z pjenježnej pokutu ličić. Wodźer Škody z Budyskej značku bě z 98 km/h najspěšniši. Wón budźe přichodny čas směć pěši po puću być.

Nakładne awto z puća zjěło

Nadźanecy. Wutoru wječor je nakładne awto, kotrež bě na zwjazkowej dróze B 156 w Budyskim měšćanskim dźělu Nadźanecy po puću, z jězdnje zjěło. W křiwicy dolěwa suny so Lkw na prawy bok puća a přejědźe wjacore nabóčne planki a štomy. Na skłoninje zwróći so nabok. Čěski šofer so njezrani, nastała pak je wulka wěcna škoda něhdźe 50 000 eurow. Wohnjowa wobora dyrbješe wobškodźene štomy podrězać. Nakładne awto bu wotwlečene.

Paduši wuspěšni byli

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND