Policija (13.08.18)

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Haruja a myla nócny měr

Budyšin. Hižo wot spočatka lětnich prózdnin so w Budyšinje na naměsće před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom wšědnje wjetše skupiny ludźi zhromadźuja a tam haruja. W nocomaj na minjenej pjatk a sobotu zwěsćichu tam stajnje něhdźe 40 wosobow, kotřiž nócny měr bliskich wobydlerjow z haru a hudźbu mylachu. Přiwołana policija zwěsći identitu zwjetša młodych ludźi. Pola někotrych z nich namakachu snadne mnóstwo drogow. Tohodla kaž tež nje­dodźerženja nócneho měra dla změja so woni nětko disciplinarisce zamołwić. Hakle wokoło třećeje hodźiny zaćahny na naměsće před NSLDź zaso měr. Wróćo wostachu rozbite bleše a dalše par­tyjowe wotpadki. Za wobydlerjow bliskich by­dlenskich domow woznamje­njeja nócne hejsowanja přiběrace poćeženje, čehož­dla woni wobstajnje policiju in­formuja.

Policija (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

W prózdnej kupnicy so paliło

Wojerecy. Na Hasy měra we Wojerecach dyrbjachu wčera kameradojo tamnišeje powołanskeje wohnjoweje wobory ně­hdźe w 17 hodź. w prózdnej kupnicy wosrjedź města woheń hašeć. Hižo před tydźenjomaj bě so tam paliło. Byrnjež so z twarjenja chětro kuriło a płomjenja sapali, móžachu je wobornicy w běhu dweju hodźin zhašeć. Po zdaću je woheń něchtó zamiškrił.

Do kontejnera so zadobyli

Njebjelčicy. W Njebjelčicach su njeznaći zawčerawšim w nocy z twarskeho kontejnera rjećazowe piły a njebozowe mašiny w hódnoće 2 000 eurow pokradnyli.

Policija (09.08.18)

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Izolowanje domskeho zhašeli

Porchow. W Porchowje je so wčera w nocy na Nakromnym sydlišću izolowanje domskeho paliło. Něhdźe štyri kwa­drat­nych metrow styropora steješe w płomjenjach. Kameradojo Porchowskeje wohnjoweje wobory woheń zhašachu.

Dźěłaćer granatu našoł

Slepo. Při kopanskich dźěłach je dźěłaćer w Slepom na Grodkowskej dróze wutoru připołdnju granatu z druheje swětoweje wójny našoł. Specialisća ju wotwjezechu.

Policija (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Lawba so wotpaliła

Šěrachow. Na Winterbergskej w Šěrachowje je so wčera popołdnju lawba paliła­. Torhaceho wětřika dla wobsteješe strach, zo płomjenja na susodne ležownosće přeskoča. Tomu pak zamó něhdźe 50 kameradow dobrowólnych wohnjowych woborow mjez druhim ze Šěra­chowa, Korzymja, Rozwodec a Chróstawy kaž tež Budyskeje powołanskeje wobory zadźěwać. Lawba so přiwšěm wotpali.

W lěsu woheń hašeli

Njedźichow. Wohnjowe wobory z Nje­dźi­chowa a wokoliny su wčera popo­ł­dnju při S 92 w lěsu mjez Njedźichowom a Lěsku (Lieske) woheń hašeli. Płonina ně­hdźe 100 króć 50 metrow pak bu zničena.

Policija (07.08.18)

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Hižo zranjeny z awtom znjezbožił

Halštrow. Po tym zo bě sej muž wčera wječor w Halštrowje z piłu do ruki rěznył, sydny so do awta a jědźeše k lěkarjej. Zranjenja dla pak zhubi w lěwicy měšćanskeho wobkruha we wysokosći nakupowanišća kontrolu nad wodźidłom a zrazy do štoma. Zawołani wohnjowi wobornicy z Halštrowa a Krěpjec městnosć njezboža zawěsćichu. Šofera je wuchowanska słužba zastarała.

Pola juwelěra kradnyli

Wojerecy. Na Wojerowskim Łužiskim naměsće běchu so njeznaći w nocy na póndźelu do juwelěroweho wobchoda zadobyli. Rozbichu tam witriny a pokradnychu časniki a debjenki. Škoda wučinja wjacore tysacy eurow. Hódnotu rubizny ma mějićel wobchoda hišće zwěsćić.

Policija (06.08.18)

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Z třomi promilemi chětro wopity

Leppersdorf. Blisko Leppersdorfa, na dróze do směra na Kleinröhrsdorf, je wčera něhdźe w 2 hodź. chětro wopity muž z kolesa padnył. Jako wot awtoweho šofera zawołani policisća 29lětneho kontrolowachu, woni zwěsćichu, zo měješe tón 3,22 promilow alkohola w kreji.

Policija (03.08.18)

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Lkw dale jěć njesměł

Słona Boršć. Policija je na wotpočnišću Hornja Łužica šoferej Lkw-ja z Litawskeje dalejězbu zakazała. 55lětny bě z trjeba­nymi awtami po puću. Borzdźidła Lkw-ja pak běchu skóncowane, wóska zezhibowana, jedne pjero złamane a kolesyna manipulowana. Nimo toho bě připo­wěšak wo tři tony přećeženy.

Policija (02.08.18)

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Jastwu zadźěwał, dalšu pokutu dóstał

Spale. Swojemu zajeću móžeše 51lětny w Spalach předwčerawšim zadźěwać. Poprawom běchu policisća k njemu jěli, zo bychu jeho njepłaćeneje pokuty dla zajeli. Wón pak žadanu sumu na městnje zaruna a njetrjeba tuž do jastwa. „Bohužel“ pak zastojnicy pytnychu, zo měješe pytany, kiž bě so runje z awtom nawróćił, „chorhojčku“. Test wuda 0,5 promilow alkohola w kreji. Nětko budźe muž dyrbjeć znajmjeńša 500 ­eurow płaćić, měsac nóžkować a dóstanje dypk w Flensburgu.

Policija (01.08.18)

srjeda, 01. awgusta 2018 spisane wot:

Zastojnicy z wulkim wuspěchom

Krušwica. Hnydom tři pokradnjene awta w cyłkownej hódnoće něhdźe 75 000 eurow zawěsćić a třoch pozdatnych paduchow zajeć móžeše policija wčera rano we wokolinje Běłeje Wody. W Mužakowje spyta so šofer BMWja kontroli wuwinyć. Policisća za nim smalachu a nańdźechu awto z Choćebuskej značku skónčnje w měsće wotstajene. Krótko na to poradźi so zastojnikam w Krušwicy, BMW X 5 zadźeržeć. Wodźer chcyše kontrolu přełamać. Policisća awto tohorunja z Chćebuskej značku zawěsćichu a šofera a sobujěduceho zajachu. Kaž so wustaji, bu­štej wobě jězdźidle hakle něšto hodźin do toho wikowarjej awtow w Gołynku (Gallinchen) pokradnjenej. Jenož mjeńšiny pozdźišo zawěsći policija w Běłej Wodźe Mercedes Sprinter. Berlinjanka bě ju informowała, zo bu awto pokradnjene a je po puću do směra na Pólsku. Z pomocu techniki móžachu zastojnicy jězdźidło lokalizować a paduchow zajeć.

Policija (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Spěšnosć měrili

Błohašecy. Policija je minjeny štwórtk w Błohašecach spěšnosć měriła. Wuslědk je, zo bě 176 z cyłkownje 1 800 měrjenych šoferow dowolenu spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu překročiło. Najnuznišo měješe wodźer transportera, kiž bě 48 km/h přespěšny. Jemu kiwaja ­měsac bjez jězbneje dowolnosće, dypkaj w Flensburgu a 200 eurow pokuty.

nawěšk

nowostki LND