Policija (14.10.19)

póndźela, 14. oktobera 2019 spisane wot:

Mopedist ćežko znjezbožił

Worklecy. Při wobchadnym njezbožu je so pjatk wječor we Worklecach wodźer Łastojčki ćežko zranił. Šoferka Toyoty njebě při wotbočenju wobkedźbowała, zo měješe muž předjězbu, a do njeho zrazy. Zo móhli mopedista do chorownje dowjezć, dyrbješe helikopter na sportnišću přizemić.

Policija (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Žonje tobołku pokradnył

Brětnja-Michałki. Njeznaty muž je 81lětnej kolesowarce předwčerawšim w Brětni-Michałkach tobołku pokradnył, jako ju naprawo přesćahny. Nimo handyja a dalšich wosobinskich wěcow bě w tobołce móšnja ze sto eurami.

Policija (10.10.19)

štwórtk, 10. oktobera 2019 spisane wot:

W bydlenju pjenjezy kradnyła

Budyšin. Njeznata žona chcyše předwčerawšim, wutoru, na Budyskej Lotzowej hasy 90lětnej rentnarce při chěžnych durjach pulower předać. Bjez napominanja zastupi wona do bydlenja a połoži swoje twory na blido. Jako rentnarka do spanskeje stwy po pjenjezy dźěše, ju cuza do rozmołwy zapleće. Jako bě njeznata wosoba bydlenje zaso wopušćiła, 90lětna zwěsći, zo bě so jeje móšnja z 200 eurami a EC-kartku zhubiła.

Policija (09.10.19)

srjeda, 09. oktobera 2019 spisane wot:

Zawrjenu dróhu wobkedźbowali

Kamjenej. Z trochu njewšědnym nadawkom je so předwčerawšim popoł­dnju wobchadna wobstražowanska słužba policije zaběrała. Wona wobkedźbowaše zwjazkowu dróhu B 96 blisko Kamjeneje pola Rakec. Tam je mjenujcy nadróžne twarnišćo, čehoždla je dróha dospołnje ­zawrjena. Po wšěm zdaću pak so wšitcy po tym nimaja. W běhu dweju hodźin ­zadźeržachu tam dohromady 35 jězdźi­dłow, kotrež po zaraćenym dźělu dróhi ­jědźechu. 15 wodźerjow bě wobchadne znamjenja prosće ignorowało. Za to dyrbja pokutu płaćić. Tamni ­smědźachu po twarnišću jěć, kaž při dróze bydlacy, taksije a šulski bus.

Policija (08.10.19)

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

Tafle a zastanišća pomórali

Čorny Chołmc. Swoje „wuměłske“ slědy su njeznaći minjeny kónc tydźenja w Čornym Chołmcu zawostajili. Kaž policija zdźěla, napryskachu woni na elektriske kašćiki, busowe zastanišća a wabjenske tafle z ćmowej barbu wšelake pismiki a znamjenja, kotrež móhli politiski pozadk měć. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 500 eurow.

Policija (07.10.19)

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:

Tobołku předawarki pokradnył

Wojerecy. Njeznaty wuži předwčerawšim njewobkedźbowany wokomik a pokradny we Wojerowskej kupnicy tobołku předawarki. W njej běchu nimo handyja móšnja, wupokazy a kluče. Tobołku su pozdźišo w bliskosći namakali. Paduch bě sej z njeje 30 eurow wzał.

Policija (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Njewobydlenej domaj so paliłoj

Kamjenc. Na Połčničanskej dróze w Kamjencu je so wčera rano prózdny bydlenskim dom palił. Płomjenja rozpřestrěchu so na susodny, tohorunja njewobydleny dom. Wobornikam so na zbožo poradźi tomu zadźěwać, zo woheń na třeću, ale woby­dlenu chěžu přeskoči. Dokelž hrožeše so prěni dom sypnyć, dyrbješe jón Techniski pomocny skutk podeprěć. Hač jedna so wo zapalerstwo, policija nětko přepytuje.

Policija (02.10.19)

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:

Medikamenty kradnyli

Wjazońca. Z farmaceutiskim přede­wzaćom we Wjazońcy su sej njeznaći w nocy na póndźelu chětro njewšědny cil za swój njeskutk wupytali. Na Hłownej dróze zadobychu so paduši do rum­nosćow firmy a wočinichu w nim pjenježny kamor. Z njeho wzachu wjetšu sumu pjenjez. Nimo toho zebrachu naj­wšelakoriše medikamenty w cyłkownej hódnoće něhdźe 3 200 eurow. Dale na­činichu pakostnicy něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody. Zastojnicy kriminalneje policije su slědy zawěsćili a pytaja nětko za skućićelemi.

Policija (01.10.19)

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Darmotnje tankować chcył

Słona Boršć. Dosć wysoke płaćizny bencina chcyše zawčerawšim muž na awtodróhowym wotpočnišću pola Słoneje Boršće wobeńć a darmotnje tankować. Tónle pospyt pak na zbožo zwrěšći. Wodźer Citroëna drje swoje awto najprjedy za 60 eurow natankowa a z nim bjez płaćenja tež do směra na Zhorjelc wotjědźe. Alarmowani zastojnicy awtodróhoweje policije pak jeho na jednym z parkowanišćow zadźeržachu. 24lětny pólski staćan steješe pod wliwom drogow. Dalšu jězbu jemu policisća wězo zakazachu. Za swój njeskutk wšak změje so młody muž nětko na sudnistwje zamołwić.

Policija (30.09.19)

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Přesćehnjenje sćěhi měło

Lěskej. Zranjenaj šoferaj běštaj wčera dopołdnja wuslědk njewuspěšneho přesćehnjenja na zwjazkowej dróze B 156 pola Lěskeje. 58lětny chcyše před nim jěduce jězdźidło přesćahnyć, njeje pak wobkedźbował, zo jeho hižo dalši 50lětny wodźer awta přesćehnje. Wobaj zajědźeštaj do přirowa a so zraništaj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND