Policija (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:

Zadobywarjow wuhnał

Nowy Łusč. Kedźbliwy wobydler je minjenu wutoru w Nowym Łusču móžnemu padustwu zadźěwał. Njeznaći běchu so tam něhdźe w 14 hodź. na dwór ležownosće a do dźěłarnje dóstali. Přitomny wobydler słyšeše wottam nje­zwučene zwuki, wuhlada zadobywarjow a jich z dźěłarnje a dwora wuhna. Po rozprawje policije žana škoda nastała njeje, při­wšěm kriminalisća pad nětko přepytuja. Štóž je něšto wobkedźbował abo podhladne widźał, njech so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60 abo w jednym z policajskich běrowow přizjewi.

Policija (20.05.21)

štwórtk, 20. meje 2021 spisane wot:

Wjacore přeńdźenja zwěsćili

Krušwica. Na zwjazkowej dróze B 115 pola Krušwicy su policisća wčera rano awto marki Opel Astra kontrolowali a hnydom wjacore přeńdźenja zwěsćili. Pólski šofer njeměješe žanu jězbnu dowolnosć, steješe pod wliwom drogow a měješe nimo toho 0,8 promilow alkohola w kreji. Tež awtowej čisle k Opelej njesłušeštej. A skónčnje namakachu ­specialny grat, z kotrymž hodźa so pod jězdźidłami katalyzatory wotrězać. Dokelž njebě na městnje jasne, komu awto słuša, je policisća sćazachu.

Policija (19.05.21)

srjeda, 19. meje 2021 spisane wot:
Při ćežkim wobchadnym njezbožu na statnej dróze S 109 pola Zubornički staj wčera krótko po 17 hodź. mužej w starobje 59 a 65 lět žiwjenje přisadźiłoj. 59lětny jědźeše z Mercedesom do směra na Hućinu a zajědźe z dotal njeznateje přičiny na lěwu jězdnju. Při tym šmórny so najprjedy BMWja 59lětneje žony a zrazy na to frontalnje do VW Caddyja 65lětneho. Wodźer VWja hišće na městnje njezboža zemrě. Šofera ­Mercedesa dowjezechu do chorownje, hdźež wón pozdźišo tohorunja wudycha. ­Jězdźerka BMWja so njezrani. Wobdźěłanja njezboža a rumowanja dla dyrbjachu S 109 wjacore hodźiny dospołnje zawrěć. Foto: Lausitznews/Jens Kaczmarek

Policija (18.05.21)

wutora, 18. meje 2021 spisane wot:

Z policajskim čisłom jězdźił

Oberlichtenau. Při kontroli mopeda předwčerawšim w Oberlichtenauwje so policisća njemało dźiwachu. Na jězdźidle bě wopačne čisło přičinjene, mjenujcy tajke, kotrehož kombinacija pismikow „DD-Q“ je zasadnje za policajske jězdźi­dła w Swobodnym staće Sakskej rezerwowana. Dokelž bě moped nimo toho tak přetwarjeny, zo by trochu spěšniši był, jón zastojnicy sćazachu. 17lětny wodźer změje so nětko mjez druhim falšowanja wopismow a přeńdźenja přećiwo zakonjej wo winowatostnym zawěsćenju dla zamołwić. Zwotkel wón policajske čisło měješe, njeje znate.

Policija (17.05.21)

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:

W parkowanskim domje znjezbožił

Budyšin. Ćežko zranił je so předwčera­wšim 14lětny hólc w parkowanskim domje na Budyskej Wonkownej Lawskej. Kaž policija rozprawja, bě wón na třěchu domu zalězł a přez swětłowy šacht pjeć metrow w schodźišću do hłubiny padnył. Alarmowane wuchowanske mocy so wo znjezboženeho na městnje starachu a dowje­zechu jeho do chorownje. Mjeztym wón hižo w žiwjenskim straše njeje. Kak je ­so njezbožo dokładnje stało, policija nětko přepytuje. Pomhać naležnosć rozrisać móhli młodostni, kotřiž běchu ze 14lětnym hromadźe w parkowanskim domje.

Policija (14.05.21)

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

Mandźelskeju ilegalnja hladała

Budyšin. 54lětnu sobujěducu w busu do Ukrainy je zwjazkowa policija tele dny nachwilnje zajała. Wona bě wot februara 2021 bjez wizuma w Němskej jako hladarka dźěłała. Při kontroli busa na awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće wona zastojnikam powědaše, zo bě staršu žonu a jeje mandźelskeho hladała Za to pak njeměješe ani dźěłowu dowolnosć ani wizum. Nimo toho njebuchu žane dawki kaž tež žane zawěsćenske wotedawki płaćene. Žona změje so nětko njedowoleneho zapućowanja kaž tež njedowoleneho přebytka a dźěła dla zamołwić. Zwjazkowa policija zaběra so w tym zwisku tež z tymi ludźimi, kotřiž za tajke dźěło nadawki dawaja abo je ludźom z wukraja posrědkuja.

Policija (12.05.21)

srjeda, 12. meje 2021 spisane wot:

Moped do awta zrazył

Jědlica. Jězba wjacorych młodostnych z mopedami měješe wčera nawječor na statnej dróze S 101 pola Jědlicy zły wukónc. Něhdźe we 18.15 hodź. njebě jedyn z mopedistow po wšěm zdaću předjězbu wobkedźbował a zrazy do BMWja. Při tym bu młodostny na polo ćisnjeny a so ćežko zrani. Z wuchowanskim helikopterom jeho do chorownje dowjezechu. ­Wosobowe awto bu chětro wobškodźene, jeho wodźer wosta njezranjeny.

Policija (11.05.21)

wutora, 11. meje 2021 spisane wot:

Bjez dowolnosće palili

Wulki Wjelkow. Na parkowanišću we Wulkim Wjelkowje su w nocy na póndźelu wjacori młodostni lěhwowy woheń zamiškrili. Po policajskich wustawkach města Budyšina pak to tak dowolene njeje. Jako tam policija krótko do połnocy přijědźe, dwě wosobje ćeknyštej, zastojnicy jednu z njeju po krótkim přesćěhanju dosahnychu. Kaž so při alkoholowym tesće wukopa, měješe młodostny 2,46 promilow alkohola w kreji. Policisća woheń zhašachu a přepodachu młodostneho jeho staršimaj.

Policija (10.05.21)

póndźela, 10. meje 2021 spisane wot:

Bjez zawěsćenja a pod alkoholom

Budestecy. Sobotu wječor kontrolowachu w Budestecach 19lětneho, kiž bě tam z e-scooterom po puću. Za swoje jězdźi­dło pak njeměješe młodostny trěbne zawě­sćenje. Nimo toho zastojnikam napadny, zo bě wón alkohol pił. Pola njeho naměrichu 0,49 promilow. Tež za to změje so 19lětny zamołwić. Wšako w pro­bowym času jězbneje dowolnosće scyła pod wliwom alkohola jězdźić njesmě.

Policija (07.05.21)

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:

Třoch podhladnych zwěsćili

Běła Woda. Woheń w něhdyšim Běło­wodźanskim ludowym domje je hobersku škodu načinił. Něhdźe 200 wohnjowych wobornikow bě wot 25. apryla hač do přichodneho zažneho ranja płomjenja hašało. Kriminalna słužba je hižo za čas hašenja zjawnje za swědkami pytała. Po wuhódnoćenju wjacorych pokiwow je policija nětko třoch podhladnych zwěsćiła. Wumjetuja jim, zo su njedźelu, 25. apryla, na ležownosći kulturneho domu woheń zamiškrili. Kaž kriminalisća mjeztym zdźělichu, běchu skućićeljo stólcy a plany zapalili, štož bě přičina wudyrjeneho wohenja. Kak běchu so do domskeho dóstali, ma so z wuhódnoćenjom slědow zwěsćić. Zamiškrjenja wohenja podhladni su dwaj młodostnaj a jedyn dorosćacy němskeho pochada.

nawěšk

nowostki LND