Policija (21.01.20)

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Bjez dowolnosće a zawěsćenja

Wojerecy. Skóncowana prědnja lampa je njedźelu we Wojerecach policiju pohnuła, na Einsteinowej Opel kontrolować. Při tym so wukopa, zo šofer žadyn njeznaty njebě. Nimo toho zo awto 35lětneho docyła zawěsćene njebě, muž žanu jězbnu dowolnosć njeměješe, a awtowe papjery wón zastojnikam tež žane pokazać njemóžeše. Za to bě wodźer Opela do swojeje jězby drogi brał, štož zastojnicy z testom zwěsćichu.

Policija (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Młodźinski klub so wotpalił

Kulow. Poprawom měješe so sobotu w Kulowskim młodźinskim klubje party wotměć. Krótkodobnje pak dyrbjachu ju wotprajić,­ štož njeby dale zlě było. Při­wšěm je so we wonej nocy za młodostnych swět sypnył, přetož w młodźinskim klubje bě woheń wudyrił a pře­twarjeny twarski wóz dospołnje zničił. Přez socialne syće so powěsć spěšnje rozšěri, a młodostni spěchachu na pomoc. Pomhać pak ani woni ani wohnjowi wobornicy­ hižo njemóžachu. Dotal je dospołnje­ njejasne, čehodla bě woheń wudyrił. Z tym prašenjom so nětko po­licija zaběra.

Smjertny wopor njezboža

Policija (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Rostlinskoškitne srědki kradnyli

Krěpjecy. Ćeže ze škódnikami na rostlinach maja po wšěm zdaću paduši wokoło Krěpjec. Kaž policija wčera zdźěli, běchu so w času wot kónca decembra hač do minjeneje srjedy na arealu tamnišeje agrarneje towaršnosće njeznaći zadobyli. Woni wobškodźichu płót a łamachu so do kontejnera kaž tež do jednoho kamora. Pokradnyli su wšelake rostlinskoškitne srědki w hódnoće pjećcyfroweje sumy pjenjez. Wěcna škoda, kotruž su při tym na ležownosći agrarneje towaršnosće zawostajili, wučinja ně­hdźe 500 eurow. Kriminalni technikarjo móžachu na městnje njeskutka slědy zawěsćić. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (16.01.20)

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Smjertne njezbožo

Olbersdorf. Na Bertsdorfskej dróze w Olbersdorfje sta so wčera smjertne njezbožo. Mužej w starobje 46 a 76 lět staj z rjećazowej piłu štom podrězałoj. Při tym so zdónk na njeju kuli a wobeju po­hrjeba. Wohnjowi wobornicy mužow wuswobodźichu. Sanitetarjo dowjezechu jeju do bliskeje chorownje. Wottam transportowachu staršeho z helikopterom do dalšeje kliniki, hdźež wón na sćěhi ćežkich zranjenjow krótko na to zemrě. Kriminalna policija přepytuje, kak bě k njezbožu dóšło.

Policija (15.01.20)

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

Soko Argus prosy wo podpěru

Zhorjelc. Wosebita komisija policije w Zhorjelcu Argus je 5 000 eurow za swědkow wupisała, kotřiž móhli pomhać padustwo rozjasnić. W Hagenwerderskim předewzaću KSC Připrawotwar běchu­ so njeznaći loni w juliju, no­wembru a decembru zadobyli. Tam pokradnychu wjacore­ skowanske mašiny markow „KEMPPI“ a „EWN“. Škoda wučinja wjacore dźesaćitysacy eurow. Kri­minalni technikarjo slědy wuhódnoćeja. Pytani su swědcy, kotřiž běchu něšto wobkedźbowali abo wědźa, hdźe mašiny su.

Paducha lepili

Běła Woda. Policija w Běłej Wodźe je póndźelu rano pozdatneho paducha lepiła. Swědk bě zastojnikow na prawy slěd skedźbnił, dokelž napadny jemu wobškodźeny linijowy bus a koleso při Hermančanskej dróze. Wokna a durje busa běchu rozbite, skućićel tam njebě. Zastojnicy pak nańdźechu krótko na to muža, kiž bě so do nakupowanišća na Humboldtowej zadobył a měješe rubi­znu z wobchoda a nuzowy hamor z busa při sebi.

Policija (14.01.20)

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Swědcy njezboža pytani

Porchow. Policija pyta swědkow. Póndźelu w nocy, krótko po jednej, staj na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Porchow a Ohorn wodźer Škody a VWja znjezbožiłoj, dokelž běštej so awće při přesćehnjenju šmórnyłoj. Wěcna škoda wučinja 2 000 eurow. Swědcy, kotřiž su wašnje jězdźenja šoferow abo njezbožo wobkedźbowali, njech so pola policije přizjewja.

Policija (13.01.20)

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Pkw do transportera zrazył

Njebjelčicy. Pola Njebjelčic stej so sobotu při wobchadnym njezbožu dwě wosobje zraniłoj. Něhdźe w 16.30 hodź. je z Kamjenca-Brěznje jěduce wosobowe awto na S 94 do transportera zrazyło. Wobeju šoferow dowjezechu do Kamjenskeje chorownje. Njebjelčanska wohnjowa wobora je městnosć njezboža zawěsćiła. Dróha bě dwě hodźinje zawrjena.

Policija (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Do towarstwoweju domow so łamali

Holešowska Dubrawka. Hnydom do dweju towarstwoweju objektow su so njeznaći w nocy na srjedu w Holešowskej Dubrawce zadobyli. Kaž policija zdźěli, su so namócnje do domow łamali, tam wjacore spindy a kamory zwočinjeli a je přeryli. Hač su paduši scyła něšto za sebje trěbne namakali, dotal znate njeje, naparali pak su škodu něhdźe 500 eurow.

Rubiznu ležo wostajili

Nowa Łuka. Paduši su srjedu rano z jednoswójbneho domu w Nowej Łuce pola Wojerec laptopaj w hódnoće 200 eurow spakosćili. Kaž policija informuje, pak wobsedźer pozdźišo zdźěli, zo je rubiznu namakał. Paduši běchu ju ležo wostajili.

Policija (09.01.20)

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Z Passatom so přewaliła

Narć. Mjez Wojerecami a Narćom je 28lětna šoferka VWja wčera rano na zwjazkowej dróze B 96 ćežko znjezbožiła. Kaž policija zdźěla, suny so wona z nje­znatych přičin z jězdnje, zrazy do wjacorych štomow kaž tež do wobchadneho znamješka a so přewali. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu žonu z awta wurězać. B 96 bě nachwilnje zawrjena. Cyłkowna škoda wučinja wjace hač 30 000 eurow.

Policija (08.01.20)

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Nuzowy milinowy agregat spakosćili

Dalicy. Po wšěm zdaću njemějachu paduši w Dalicach (Dahlowitz) hižo žanu milinu. Kónc abo spočatk lěta běchu so tajcy na ležownosć zawoda zadobyli a nuzowy milinowy agregat spakosćili. Dokelž trjebaš za ćěrjenje­ tajkeho nastroja tež ćěriwo, su dwanaće kanistrow diesela – kaž policija zdźěla, wučinja to něhdźe 430 litrow – hnydom sobu wzali. Zwěsćili su njeskutk hakle předwčerawšim. Rubi­zna měješe hódnotu něhdźe 1 300 eurow. Wěcna škoda wučinja 2 000 eurow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND