Policija (18.05.22)

srjeda, 18. meje 2022 spisane wot:

Napity po puću był

Budyšin. Na Mosće měra w Budyšinje je policistam póndźelu rano wokoło pjećich napadnył šofer wosoboweho awta. 66lětny je, wodźo awto marki Audi, napity po puću był. Po tym, zo běchu jeho zastojnicy zadźerželi, su jeho na alkohol testowali. Při tym zwěsćichu zastojnicy pola šofera němskeho pochada 0,64 promilow. Na to zakazachu mužej dalejězbu a napisachu wozjewjenku.

Kolesowar znjezbožił

Wojerecy. Na zbožo bu kolesowar jenož lochko zranjeny, jako je wčera we Wojerecach znjezbožił. Popołdnju wokoło třoch zawiny 83lětny šofer awta typa Seat z měšćanskich wikow z Kinajchtskeje dróhi na statnu dróhu S 108. Při tym je po wšěm zdaću 70lětneho kolesowarja přewidźał a direktnje do njeho zrazył. Po zražce dowjezechu kolesowarja, kiž bu lochko zranjeny, do chorownje. Wěcna škoda na awće a na kolesu wučinja dohromady tysac eurow.

Policija (17.05.22)

wutora, 17. meje 2022 spisane wot:

Njeznaći su značku pokradnyli

Budyšin. Na Dwórnišćowej w Budyšinje su dotal njeznaći wot policajskeho awta zadnju značku pokradnyli. Awto typa VW běše njedźelu w nocy před policajskim rewěrom parkowane. Hódnota pakosćeneje znački wučinja 30 eurow. Zastojnicy su DNA-slědy zwěsćili a chłostajomny skutk wozjewili. Kriminalna słužba rewěra budźe so dale z podawkom zaběrać.

Do nakładneho awta zrazyła

Wóspork. Na S 112 njedaloko Wósporka stej wčera dopołdnja wosobowe awto ­typa VW a nakładne awto hromadu prasnyłoj. 49lětna wodźerka Polo jědźeše w křiwicy z dotal njeznatych přičin runjewon a prasny do nakładneho awta­ ­typa Volvo. 55lětny šofer bu lochko zra­njeny. Žonu dyrbjachu z ćežkimi zranjenjemi do chorownje dowjezć.

Wosa njezbožo zawiniła

Čorny Chołmc. Na S198 njedaloko Čorneho Chołmca je šofer awta marki Seat njedźelu nawječor do wobchadopřewodneho stołpa prasnył. Přičina za to bě wosa, kotruž bě wón spytał z jězdźidła wuhnać.

Policija (16.05.22)

póndźela, 16. meje 2022 spisane wot:

Bjez zawěsćenja po puću

Horni Wujězd. Policistam bě sobotu nawječor mały transporter na awtodróze A4 napadnył, kiž bě do směra na Zhorjelc jěł. Z njeho wisachu dźěle jězdźidła dele. Zastojnicy su 49lětneho pólskeho staćana w Hornim Wujězdźe napominali, z awtodróhi wotjěć. Tam kazachu šoferej njedostatki na awće marki VW wotstronić. Při kontroli zwěsćichu, zo njebě wozydło zawěsćene. Tuž šoferej dalšu jězbu, njewobkedźbowanja winowatostneho zakonja k zawěsćenju dla, zakazachu.

Bjez jězbneje dowolnosće

Malešecy. Zastojnicy policajskeho rewěra Budyšin su w nocy na njedźelu, krótko do połnocy kontrolowali wobchad w Malešecach na Hućinjanskej krajnej dróze. Při tym su zadźerželi 39lětnu šoferku wosoboweho awta marki Ford. Žona bě bjez jězbneje dowolnosće po puću była. Test na drogi pokaza na wužiwanje amfetaminow. Za jězbu pod wliwom drogow ma šoferka z pokutu we wysokosći 500 eurow a z dwěmaj dypkomaj we Flensburgu ličić. Nimo toho njesmě na jedyn měsac jězdźidło wodźić. Přidatnje ma z chłostanskim jednanjom ličić.

Pod wliwom alkohola jěł

Policija (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

Njeprošeny žnjenski pomocnik

Hory. Za čas hromakoweje sezony so po wšěm zdaću tež paduši za tule wosebitu zeleninu zajimuja. Wčera rano su tajkeho njeprošeneho žnjenskeho pomocnika pola Horow blisko Wojerec lepili. Pólny dźěłaćer bě jeho wuhladał a policiju informował. 41lětny skućićel bě sej hižo hromak w hódnoće 30 eurow na bok połožił. Nětko změje so wón padustwa dla zamołwić.

Policija (12.05.22)

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Po wohenju do chorownje

Brětnja. K hašenju wohenja w kuchni su předwčerawšim 26 wobornikow do Brětnje wołali. 83lětna žona bě butru zeškrěła a potom na hornc zabyła. Płomjenja rozpřestrěchu so hač pod třěchu, wobornicy pak je spěšnje zhašachu. Rentnarku a jeje 81lětneho mandźelskeho dowjezechu do chorownje.

Policija (11.05.22)

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:

Wjele škody na twarnišću nastało

Wojerecy. Dwaj kranaj na twarnišću na Wojerowskej Stauffenbergowej běštej minjeny kónc tydźenja cil paduchow. Wot njeju skućićeljo wšelake kable wot­rězachu a so zhubichu. Kaž zamołwity na twarnišću policiji rozprawješe, nasta cyłkowna škoda we wobjimje pjećcyfroweje sumy. Hódnota pokradnjenych kablow wučinja porno tomu „jenož“ ně­hdźe 2 000 eurow. Wojerowscy kriminalisća pad přepytuja.

Policija (10.05.22)

wutora, 10. meje 2022 spisane wot:

Njedźelny zakaz ignorowali

Budyšin. Zo w Němskej njedźelu nakładne awta jězdźić njesmědźa, je powšitkownje znate. Hač k wšitkim wodźerjam nakładnych awtow pak so to po wšěm zdaću hišće předrěło njeje. Předwčerawšim su zastojnicy awtodróhoweje policajskeje direkcije šěsć nakładnych awtow zadźerželi, kotrež běchu na awtodróze A 4 po puću. Wodźerjo změja nětko pokutny pjenjez płaćić. Jedyn z nich změje so tež hišće za dalšej deliktaj zamołwić. Wón jědźeše do směra na Drježdźany z nakładnym awtom, na kotrymž bě šokolada, bjez jězbneje dowolnosće. Zastojnikam pokaza wón sfalšowane papjery. To wunjese jemu dwě wozjewjeni, mjenujcy jězdźenja bjez dowolnosće a falšowanja wopisma dla. Dalšu jězbu jemu policisća wězo zakazachu.

Policija (09.05.22)

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Zakazane brónje na wikach

Čorny Chołmc. Zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra pobychu sobotu na čaporowych wikach w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Tam wuhladachu mjez druhim zakazane brónje a dalše wěcy, na kotrychž bě hokaty křiž widźeć. Přećiwo třom poskićowarjam wupisachu zastojnicy policajske wozjewjenje.

Policija (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Tójšto pjenjez zhubiła

Brězyna. Z wopačnymi powěsćemi přez Whatsapp su njeznaći 60lětnu žonu w Brězynje (Brösa) pola Malešec wobšudźili. Pozdatna dźowka pisaše, zo ma nowe telefonowe čisło, dokelž je handy skóncowany. Tohodla pječa tež swoje zličbowanki zapłaćić njemóže. Tuž prošeše „dźowka“ wo něhdźe 8 000 eurow. Žona tule sumu přepokaza. Pozdźišo so w rozmołwje z woprawdźitej dźowku wukopa, zo ta žadyn nowy handy nima a tež žane zličbowanki zapłaćić njetrjeba. 60lětna móžeše hišće połojcu pjenjez na bance storněrować, tamna połojca je fuk.

Policija (05.05.22)

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Móraka lepili

Budyšin. W nocy na srjedu je policija w Budyšinje móraka lepiła. Z komplicu bě wón runje sćěnu domskeho Při měšćanskim nasypje pomórał, jako jeho swědk wuhlada a policiju zazwoni. Blisko Třělnišća jeju zastojnicy wuhladachu. Młodaj mužej ćisnyštaj nachribjetnik preč a chcyštaj ćeknyć. Jednoho z njeju zastojnicy dosahnychu. 19lětny měješe hišće samsnu barbu na rukomaj a na kabaće, kaž bě wona w nachribjetniku.

nawěšk

nowostki LND