Policija (26.11.20)

štwórtk, 26. nowembera 2020 spisane wot:

Problemy z płunom zawinili

Nowoslicy. Manipulowaneho płunowoda z wysokim ćišćom dla přepytuje policija tuchwilu w Nowoslicach a pyta tam móžnych swědkow. Předewzaće płunoweho zastaranja informowaše předwčerawšim policiju wo tym, zo je ćišć w płunowodźe woteběrał. Sćěh toho bě, zo dóńdźe w Kamjencu a wokolinje k wupadam. Po wšěm zdaću běchu njeznaći w Nowoslicach jedyn z hłownych wentilow při wokrjesnej dróze K 7285 zawjertnyli a z tym problem zawinili. Kriminalni technikarjo na městnje slědy zawěsćichu. Kriminalna słužba přepytuje nětko dla mylenja zjawnych připrawow. Štóž móže pokiwy k wopisanemu podawkej podać abo štóž je samo něšto podhladneho wobkedźbował, njech so na Kamjenskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 3520 abo w druhim policajskim běrowje přizjewi.

Policija (25.11.20)

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:

Swójske koleso namakała

Wojerecy. Na swójsku iniciatiwu a dźakowano wobdźělenju policije je žona we Wojerecach tele dny swoje pokradnjene koleso wróćene dóstała. Njeznaći běchu so do pincy wjaceswójbneho domu na Hasy Konrada Zuseho zadobyli a jeje groćaneho konika typa Stevens sobu wzali. Wobsedźerka wuhlada swoje koleso na to w interneće, hdźež je něchtó na předań poskićeše a aranžowaše z předawarjom zetkanje. Jako tak daloko bě, nječakaše jeno žona na swoje koleso, ale tež policija na podhladneho paducha. Pola 29lětneho namakachu zastojnicy rubiznu, kotraž pochadźa z dalšeho zadobywanja do pincy wjaceswójbneho domu we Wojerecach. Mjez druhim bě wón tam elektro-roler pokradnył. Za swoje njeskutki změje so paduch nětko před sudnistwom zamołwić.

Policija (24.11.20)

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Pytaja swědkow njezboža

Hodźij. K wobchadnemu njezbožu, kotrež je so předwčerawšim popołdnju w Hodźiju stało, pyta policija swědkow. 61lětny wodźer Fiata bě tam ze wsy na statnu dróhu S 111 do směra na Budyšin wotbočił. Při tym přewidźa wón 35lětneho muža, kiž na kolesowanskim puću jědźeše. Kolesowar so ćežko zrani, jeho dowjezechu do chorownje. Pola zawinowarja zwěsćichu 0,38 promilow alkohola w kreji. Štóž je njedźelu w 14.30 hodź. w Hodźiju něšto wobkedźbował, njech so pola policije přizjewi.

Policija (23.11.20)

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Awto skóncowali

Kamjenc. Złu překwapjenku dožiwi sobotu rano 20lětna wobsedźerka Fiata Panda w Kamjencu. Wječor do toho bě wona swoje jězdźidło něhdźe w 22 hodź. na Njebjelčanskej dróze wotstajiła. W nocy běchu njeznaći wobě kolesy na prawym boku překłóli a na motorowej hawbje 30 centimetrow dołhu šmaru zawostajili. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 300 eurow.

Policija (20.11.20)

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:

Pokradnjene awto w lěsu stało

Sepicy. Při wuchodźowanju w lěsu pola Sepic je žona minjenu wutoru awto wuhladała. Najprjedy sej wona při tym ničo njemysleše, dokelž bě při jězdźidle marki Audi muž, kiž so jako policist wudawaše. Nazajtra na pokutnym dnju so žona tola rozsudźi, swoje wobkedźbowanje policiji zdźělić. Na to so wukopa, zo běchu njeznaći awto wutoru popołdnju w Złym Komorowje pokradnyli. Z pomocu hajnika móžachu je z lěsa wućahnyć.

Do wobchoda so zadobyć chcył

Budyšin. Wosrjedź swětłeho dnja je so předwčerawšim připołdnju njeznaty do wobchoda na Budyskej Šulskej hasy zadobyć spytał. Poradźiło pak so jemu to njeje. Přiwšěm nasta něhdźe 2 000 eurow wěcneje škody, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli.

Policija (19.11.20)

štwórtk, 19. nowembera 2020 spisane wot:

Do piwoweje zahrody prasnył

Němske Pazlicy. Na trochu hinaše wašnje do korčmy załožił je w nocy na srjedu 24lětny wodźer VWja w Němskich Pazlicach. Přijěwši z Pěskečanskeho směra z přewulkej spěšnosću do wsy wón w lěwej křiwicy swój Polo hižo pod kontrolu njeměješe a přerazy płót piwoweje zahrody wjesneho hosćenca. Młody muž a jeho 19lětna sobujěduca so při njezbožu ćežko zraništaj, tak zo dyrbjachu jeju do chorownje dowjezć. Skóncowane jězdźidło hišće w nocy z piwoweje zahrody zběhnychu a wotwlečechu. Pola 24lět­neho šofera naměrichu 0,45 promilow alkohola w kreji.

Policija (17.11.20)

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:

Wjacore delikty naraz

Budyšin. Předwčerawšim připołdnju je 35lětny wodźer Forda na Budyskej Listowej před policiju ćěkał. Ta z awtom za nim smaleše a spěšnje přičinu jeho zadźerženje zwěsći. Němski staćan scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe a steješe nimo toho po wšěm zdaću pod wliwom drogow. Wotpowědny test reagowaše mjenujcy pozitiwnje na amfetaminy. W awće namakachu policisća snadne mnóstwo drogow. Na to dyrbješe młody muž krej „darić“. Wón změje so nětko mjez druhim jězdźenja bjez dowolnosće a jězdźenja pod wliwom drogow dla na sudnistwje zamołwić.

Policija (16.11.20)

póndźela, 16. nowembera 2020 spisane wot:

W kuchni so paliło

Bronjo. Wuchowanske mocy, wohnjowu woboru a policiju wołachu sobotu dopołdnja do Bronja, dokelž bě w kuchni bydlenskeho domu woheń wudyrił. 73lětna žona chcyše tam butru škrěć. Najskerje je wona na pónoj zabyła, tak zo poča so ta palić. Na zbožo so nichtó nje­zrani. Wěcna škoda pak wučinja něhdźe 1 000 eurow.

Na awto jeja mjetali

Radeberg. Překwapjenku hinašeho razu dožiwi 25lětny wodźer BMWja sobotu wječor w Radebergu. Na jeho parkowane jězdźidło mjetachu njeznaći něhdźe 30 jejow a sypnychu na nje nimo toho hišće tójšto konfetija. Wěcna škoda žana njenasta, policija pad přiwšěm přepytuje.

Policija (13.11.20)

pjatk, 13. nowembera 2020 spisane wot:

Pjenježny transporter přewodźeli

Słona Boršć. Njewšědny nadawk měješe policija předwčerawšim na awtodróze A 4 mjez Hornim Wujězdom a Słonej Boršću. Tam je so awto wěstotneje firmy, z kotrymž pjenjezy transportowachu, skón­cowało, tak zo dyrbjachu wotwlečenske předewzaće wołać. Samo na sebi njeje to ničo wosebite. Dokelž pak bě w transporteru wjetše mnóstwo pjenjez, staraše so policija wo wěsty wotběh. Skóncowane awto wotwlečechu hač k awtodróhowemu wotpočnišću. Tam su pjenjezy do dalšeju jězdźidłow firmy překładowali.

Policija (12.11.20)

štwórtk, 12. nowembera 2020 spisane wot:

Spěšnosć měrili

Njebjelčicy. Na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic su předwčerawšim připołdnju spěšnosć měrili. Na njezbožowym ćežišću kontrolowachu zastojnicy 1 700 jězdźidłow. 27 šoferow bě tam spěšnišich hač dowolenych 70 km/h. Wosomnaćo maja warnowanje płaćić, dźewjećo po­kutu. Najspěšniši jědźeše ze 106 km/h nimo błyskača. Wón dóstanje nimo ­pjenježneho chłostanja tež hišće dypki w Flensburgu a dyrbi chwilu nóžkować.

nawěšk

nowostki LND