Kaczyński chce do knježerstwa

pjatk, 25. septembera 2020 spisane wot:

Zakoń wo zwěrinoškiće zbudźa dalše protesty plahowarjow kožuchačow

Waršawa. Kriza pólskeho knježerstwa dale traje. Wudyriła bě wona po wothłosowanju pólskeho sejma wo nowym zakonju za škit zwěrjatow minjeny pjatk. Po nim maja wšitke plahowarnje kožuchačow – 438 po cyłym kraju – w běhu jednoho lěta zawrěć. Zakoń běchu z wjetšinu hłosow schwalili, dokelž běchu tež zapósłancy opozicije za njón hłosowali.

Runočasnje pak bě so wukopało, zo je so cyłkownje 53 zapósłancow koalicije, z nich na wšě 38 z rjadow knježaceje ­narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS), přećiwo zakonjej wuprajiło. Předsyda PiS Jarosław Kaczyński reagowaše přewšo hněwnje a měješe to za wosobinske skřiwdźenje. Zakoń dźě bě na jeho iniciatiwu nastał. Wón je po­trjechenych „wotchilerjow“ suspendował a hrozy samo z dočasnymi wólbami. Za to wšak by w parlamenće wjetšinu dweju třećinow trjebał. Nimo toho njeje scyła wěste, zo by PiS wólby dobyła.

Wjele wobchodow zawrjenych

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Po druhim jara kritiskim tydźenju ličba nowonatyknjenych w susodnym kraju njepřestajnje přiběra. Spočatk tydźenja je centralny krizowy stab pod nawodom nutřkowneho ministra Jana Hamáčeka zaso dźěłać započał. Hač knježerstwo znowa nuzowy staw postaji, njeje hišće jasne. W medijowej zdźělence rěka, zo politikarjo z tajkim krokom dotal njeliča.

Njedowěra přewahuje

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Za nastajenjom ludźi k EU kaž tež euru je so agentura CVVM zaso jónu mjez wobydlerstwom susodneho kraja wobhonjała. Wuslědk wujewja, zo projektej zhromadźenstwa europskich krajow dowěrja 41 procentow woprašanych, 47 proc. wšak nic. Awtorojo přispomnjeja, zo bě wot lěta 2012 mjez ludnosću akceptanca EU spochi přibywała a 2018 hač na 46 proc. zrostła. Loni bě so trend zwróćił, a z 45 procentami je zaso njedowěra přewahowała.

Na přichod Europskeje unije hladaja mužojo bóle skeptisce hač žony, dale starši hač 45lětni, tajcy ze snadnišim zdźěłowanjom a žiwjenskim niwowom, rentnarjo kaž tež přiwisnicy lěwicarskich stron. Projektej zhromadźenstwa dowěrjeja přewažnje wolerjo stronow ODS, STAN, Piratow a TOP 09. Nastupajo zawjedźenje eura w Čěskej republice přewahuje drje dale wotpokazowace nastajenje, porno lońšemu pak je so ličba „nochcyrjow“ eura wo šěsć dypkow na 69 procentow pomjeńšiła. Porno tomu je ličba tych, kiž chcyli krónu z eurom narunać, z 20 procentow na mjeztym 24 procentow přiběrała.

Alarmowaca situacija nastała

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej knježi koronawirusa dla alarmowy stopjeń jedyn, po tym zo bě ličba nowonatyknjenjow wšědnje přiběrała a minjeny štwórtk z nimale 3 100 schorjenjemi nowy rekord docpěła. Premier Andrej Babiš zaktiwizowa tohodla centralny krizowy stab, kotryž je pod nawodom nutřkowneho ministra Jana Hamáčeka dźensa zaso dźěłać započał. Babiš njewuzamkuje ani znowapostajenje nuzoweho stawa, dyrbjało-li so połoženje dale přiwótřić.

Hamáček skedźbni wuraznje na to, zo maja so socialne kontakty maksimalnje wobmjezować, štož rěka žane zhromadne zarjadowanja njepřewjesć. Na kóždy pad dyrbja ličbu natyknjenjow z wirusom pod 120 000 dźeržeć, zo njeby so system zwjezł. Tuchwilu je w kraju přibližnje 25 000 schorjenych. Społnomócnjeny knježerstwa za wědomosć a slědźenje Roman Primula z tym liči, zo w Čěskej wšědnje 6 000 do 8 000 nowonatyknjenjow k tomu přińdźe.

Češa sej e-koleso rady pospěšeja

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

ELEKTROKOLESO je so Čecham jako přewšo přijomny wobchadny srědk runjewon zalubiło. Minjene lěto wučinješe jich wotbytk po informacijach čěskich medijow wjace hač 78 000 eksemplarow. To je cyła štwórćina cyłkownje předatych kolesow wšěch družin. Někotremužkuli wužiwarjej pak je „motorski groćany hapl“ z 25 km/h přepomałki, a tohodla hladaja sej někotři jeho trochu pospěšić, zo motor wotpowědnje manipuluja. Tak ma Centrum wobchadneho dohlada za to, zo z cyłkownje dobreho štwórć miliona elektrokolesow něhdźe 200 000 „čornje skorigowanych“ po pućach kraja „šuska“. Na dróhach a kołošćežkach wšak tajke manipulowane e-biki dowolene njejsu. Přisłušne instancy su sej přiwšěm wěste, zo budźe jich popularnosć přichodnje hišće dale přibywać, tež njedźiwajcy koronapandemije. Ta woblubowanosć kolesowanja nawopak hladajcy přisporja.

Žane kožuchi wjace z Pólskeje

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Waršawski sejm zakoń wo krućišim zwěrinoškiće wobzamknył

Waršawa. Pólski sejm je wčera wječor po dny trajacej diskusiji z wjetšinu hłosow knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) kaž tež opozicije zakoń wo krućišim zwěrinoškiće schwalił. Iniciatiwu za to měješe předsyda strony Jarosław Kaczyński. Po tym zo bě ze samsnym naćiskom před třomi lětami hišće zwrěšćił, je so jemu tónkróć poradźiło noworjadowanje přesadźić.

Jedyn z hłownych dypkow noweho ­zakonja je zakaz, kožuchače plahować. Pólska je přeco hišće jedyn z najwjetšich eksporterow kožuchow liškow a nercow. Cyłkownje 438 tajkich farmow z něhdźe šěsć milionami zwěrjatow w kraju hišće maja. Zastupnicy PiS argumentowachu, zo dyrbja kožuchače w plahowarnjach pod skandaloznymi wuměnjenjemi žiworić a zo je tuž najwjetši čas, zawody zawrěć. Plahowarjo maja nětko lěto chwile za to. Nukle dźeržeć pak porno tomu zakazane njeje.

Festiwal hišće wotměć móhli

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Po přewšo kritiskim minjenym tydźenju, jako registrowachu strowotniske zarjady skoro kóždy dźeń rekordne ličby nowonatyknjenych z koronawirusom, njeje kónc alarmowaceho wuwića hišće wotwidźomny. Tak zličichu póndźelu dalše 1 038 padow. Stolica Praha słuša mjeztym k rizikowym kónčinam, tak zo wjacore kraje swojim staćanam tuchwilu njeporučeja do Čěskeje jěć. Tajke zrudźace powěsće z wukraja zawostajeja wězo swoje slědy w nutřkownej politice. Opozicija kaž tež bywši koordinator dźěłoweje skupiny za karantenu Rastislav Maďar, kiž bě po zwadach z knježerstwowymi zastupjerjemi zastojnstwo złožił, mataj dočasne wolóženja w lěću za přičinu jara přiběracych nowoinfekcijow.

Změny karanteny dla w Čěskej

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Najebać přiběracu ličbu koronainfekcijow je Čěska dalše wobmjezowanja nastupajo karantenu zběhnyła. Štóž je kontakt z natyknjenej wosobu měł a nima žane symptomy, njetrjeba wjace awtomatisce do domjaceje izolacije, stej-li wobě wosobje nahubnik wužiwałoj. Potrjechene kontaktne wosoby dyrbja jenož hišće swój strowotniski staw wobkedźbować, zdźěli minister za strowotnistwo Adam Vojtěch wčera w Praze. Wot karanteny wuwzaći su nimo toho ći, kotřiž su minjene 90 dnjow chorosć korony dla přetrali. Woni su sej mjeztym imunitu wutworili, rěkaše k wopodstatnjenju.

Čěska, kotraž bě na spočatku pandemije druhim krajam z přikładom, wojuje ze spochi přiběracymi ličbami korona­infekcijow. Kaž pak minister Vojtěch po­twjerdźi, maja chorownje tuchwilu hišće dosć kapacitow, zo móhli na koronu schorjenych lěkować.

Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Čěskej na 36 200 rozrostła, z toho je 14 440 aktiwnych padow. Dotal je 456 ludźi zemrěło. Zwjazkowe knježerstwo mjeztym před jězbami do Prahi warnuje.

Wobydlerstwo snadnje přibyło

póndźela, 14. septembera 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěska je w prěnim połlěće 2020 wo 5 200 ludźi rozrostła a ma nětko 10,699 milionow wobydlerjow. Přibytk je hladajcy snadniši hač loni w samsnym času, kaž wuchadźa z wozjewjenja Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ). Jako hłownej přičinje słabšeho přirosta ČSÚ mjenuje, zo je jónu mjenje migrantow přišło a zdruha wjace ludźi zemrěło, hač dźěći so narodźiło.

Z wukraja je so wot januara hač do junija 26 000 ludźi do Čěskeje přesydliło, 5 700 mjenje hač loni w tych měsacach. Na tamnej stronje je wjace čěskich staćanow wupućowało – cyłkownje wopušći ródny kraj 18 000 wosobow, 7 000 wjac hač loni w prěnim połlěće. Zemrěło je wot spočatka wulkeho róžka hač do kónca smažnika přibližnje 56 900 ludźi, 245 mjenje hač w prěnim połlěće 2019. Za tón čas narodźi so 55 800 hólčkow a holčkow, štož wšak je porno lońšemu nimale 1 900 mjenje.

Nic naposledk su razne naprawy přećiwo rozšěrjenju koronawirusa wuskutkowali, zo bě w prěnim połlěće jara mało zmandźelenjow. Zdobom pak je tež k tójšto mjenje rozwodam dochadźało.

Jasny signal solidarity z Waršawy na dobro Běłoruskeje opozicije

Waršawa. W Karpaczu na juhozapadźe Pólskeje je so wčera skónčiła mjezynarodna hospodarska konferenca srjedźo- a wuchodoeuropskich krajow. Politikarjo kaž tež zastupnicy hospodarstwa a wědomosće debatowachu tónkróć wo temje „Kak wupada Europa po koronawirusu?“ Minjene lěta bě so forum stajnje w juhopólskej Krynicy wotměwał. Mjeztym pak słuša kónčina k regionam z najwjace padami koronawirusa. Tuž so zamołwići rozsudźichu do Karpacza so wuwinyć, hdźež steji najwjetši hotel Pólskeje „Gołębiewski“. Konferenca skónči so ze zhromadnym wulětom wšěch 2 000 wobdźělnikow na Sněžku, najwyšu horu Kyrkonošow.

Hotowa sensacija na konferency bě wopyt wodźaceje zastupnicy běłoruskeje opozicije Swjetlany Tichanowskeje, kotraž je tuchwilu w litawskim eksilu. Zamołwići počesćichu ju z wosebitym mytom foruma, kotrež spožčeja cyle wurjadnym wosobinam.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND