Projekt lisćiny njepočinkow

srjeda, 06. julija 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Prěnjeho julija je Francoska Čěskej republice symbolisce staflowy štab za prezidentstwo rady EU přepodała. Krajej stej mjenujcy minjeny kónc tydźenja „běh přećelstwa“ k wopomnjeću čěskeho běharja Emila Zátopeka wotměłoj. W Brüsselskim stadionje „Tři lipy“, hdźež bě sportowc 1954 swětowy rekord na distancu 10 kilometrow nastajił, staj Philipe Leglise-Costa a Edita Hrdá, wobaj zapósłancaj EU, sportowe zarjadowanje zahajiłoj. Olympiska dobyćerka Jarmila Kratochvilová a dalši znaći atleća su so na wubědźowanju wobdźělili. „Staflowy běh je něšto cyle wosebiteho. Partneraj dyrbitaj so jedyn na druheho spušćeć móc. Kolegialita a kooperacija budźetej nam wažnej stołpaj za wuspěšne prezidentstwo EU“, rozprawješe Hrdá po přewjedźenej akciji.

Dalša wosebitosć w Praze

srjeda, 29. junija 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. 1,4 miliony wopytowarjow z wukraja je sej loni do čěskeje stolicy dojěło. To je 5,4 miliony mjenje hač do koronoweje pandemije. Mjez turistami je mjeztym jenož hišće mało ludźi z Azije abo Ruskeje.

Hora Petřín ze swojej powjaznicu, zwěrjenc a Hradčany běchu minjene lěto najbóle wopytane městna w Praze. DinoPark na třěše nakupowanišća Galerie Harfa a „Království železnic“, wustajeńca modelowych ćahow, stej tam lětsa dalšej woblubowanej zajimawostce, informuje statna turistiska agentura CzechTourism. Město ma wot zašłeje póndźele hišće jednu wosebitosć – čěsko-ukrainsku biblioteku, kotruž móža ćěkancy darmotnje wužiwać. Čěskobratrowska ewangelska cyrkej, skawtska organizacija Skautský institut kaž tež nakładnistwo Albatros su tutón nowy projekt zmóžnili. Po informacijach generalneho sekretara Čěskobratrowskeje cyrkwje skići biblioteka swojim čitarjam wjace hač 5 000 knihow w ukrainskej rěči.

„Hospodarska wójna Ruskeje“

póndźela, 27. junija 2022 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Petr Fiala je Ruskej wumjetował, zo wjedźe nimo wójny w Ukrainje tež hospodarsku wójnu přećiwo zapadej. Zaměr je, demokratiske staty wosłabić a destabilizować, rjekny liberalno-konser­watiwny politikar w telewizijnej narěči. Po jeho měnjenju wobsteji woprawdźity strach, zo Ruska přichodne tydźenje a měsacy płunowy honač dospołnje zawjertnje. Fiala připowědźi pjeć lět trajacy plan, zo by wotwisnosć swojeho kraja wot ruskeho wolija a płuna znižił. Nimo toho připowědźi statne naprawy w boju přećiwo dale a wyšim płaćiznam energije něhdźe 2,6 miliardow eurow. Mjez druhim chcedźa popłatk za dalewjedźenje wobnowjomnych energijow direktnje ze statneje kasy zapłaćić. K nowej strategiji tež słuša, „w blišim času“ syć najwažnišich čěskich milinarjow kompletnje pod statnu kontrolu přinjesć. Tuchwilu wobsedźi stat nimale 70 procentow podźělow energijoweho koncerna CEZ, kiž wobhospodarja tež jadrowe milinarnje. Zbytk słuša mjeńšinowym akcionaram. Čěska dale na planach dźěła, nowu jadrowu milinarnju natwarić.

Pólska zarjaduje wot 1. septembra nowy šulski předmjet zakitowanje

Waršawa. Wotstup Jarosława Kaczyńskeho ze zastojnstwa zastupowaceho ministerskeho prezidenta pólske medije tež dny po tym hišće zaběra. Kaczyński bě minjenu wutoru zastojnstwo złožił ­a chce so přichodnje po swójskich wuprajenjach jenož na skutkowanje jako předsyda knježaceje narodno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) koncentrować. Wón planuje přichodny čas po cyłej Pólskej jězdźić a wobydlerjow mobilizować, zo bychu so klětu nazymu při wólbach parlamenta za PiS rozsudźili. Kaczyński chcył tak po lěće 2015 třeći króć za sobu wólby dobyć. Přiwšěm je sej toho wědomy, zo njeje tajki wuspěch samo­zrozumliwy. Wólby 2019 bě strona PiS ze snadnym předskokom před opoziciju dobyła. W sejmje pak mjeztym žanu wjetšinu wjace nima a je nuzowana, sej pomocnikow mjez „njewotwisnymi“ zapósłancami pytać. Přećiwne strony su wosebje w městach jara sylne. Jich nawoda, bywši premier Donald Tusk, ma wuske styki k měšćanostam we Waršawje, Wrócławju a druhdźe, hdźež je opozicija dawno móc přewzała.

Korupciska afera w Čěskej

srjeda, 22. junija 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež Češa bědźa so z horcym wjedrom. Sobotu pokazowaše termometer w sewjeročěskim měsće Ústíju nad ­Labem 35,7 stopnjow, njedźelu pak ­docpěchu junijske temperatury nowy ­rekord. W Řežu blisko Prahi naměrichu 39 stopnjow. Tale hódnota přetrjechi samo hišće wysoke temperatury ze smažnika 2019, kotrež zwěsćichu tehdom w měsće Doksy. Tež w Praze dyrbjachu ludźo najhorcyši junijski kónc tydźenja scyła přetrać. W Klementinumje, hdźež měrja wot lěta 1775 temperatury, dokumentowachu 36,9 stopnjow.

Horcota knježi tuchwilu tež na politiskim polu. Minjenu srjedu su zastojnicy policajskeje centrale za bój přećiwo organi­zowanemu złóstnistwu běrow Petra ­Hlubučeka, zastupowaceho wyšeho měšćanosty Prahi přepytowali. Hišće samsny dźeń woteda wón wšitke swoje ­funkcije w stronje Stan, z kotrejež bu mjeztym wuzamknjeny.

Dale a mjenje Polakow so za duchowne a rjadniske powołanja zajimuje

Waršawa. Zajim Polakow za cyrkej, wosebje pak za duchowne a rjadniske powołanja dale woteběra. Tak to konserwatiwny tydźenik Do Rzeczy a liberalny tydźenik Polityka na podobne wašnje zwěsćatej.

Konserwatiwny tydźenik bě so mjez ludźimi prašał, a zwěsća w swojim najnowšim wudaću „dwaj narodaj – cyrkwinski a swětny“. Mjez druhim su so ­ludźi prašeli, što dźerža wo swjatych křižach w zjawnych twarjenjach, wo nabo­žinje w šulach abo wo wobdźělenju duchownych na statnych zarjadowanjach. Při tym so wukopa, zo su Polacy do dweju nimale jenak wulkeju lěhwow pačeni. 54 procentow ludźi chcyło křiže w zjawnosći zachować, 41 proc. wo nje njerodźi. Nabožinu w šulach sej 50 proc. woprašanych waži, 50 proc. nic. Zo su duchowni na zarjadowanjach stata prezentni, ma połojca ludźi za spomóžne, 42 procentow nochce jich tam widźeć. Wosom procentow njewě, što rjec.

Swjeća Nóc Kupały

štwórtk, 16. junija 2022 spisane wot:
Szczecin (RD/SN). W „hrodźe pomorskich wójwodow“ w pólskim Szczecinje swjeća kónc tydźenja po prastarej słowjanskej tradiciji na najdlěšimaj dnjomaj lěta swjedźeń swjatojanskeje nocy, tež „Nóc Kupały“ mjenowany. Nutřkowne dwory nad Wódru trónowaceho hrodu tworja za rjemjeslniske wiki, reje a koncerty zaćišća połnu kulisu. Zastup je darmotny.

Pólska płaćenje podpěry skónči

srjeda, 15. junija 2022 spisane wot:
Waršawa (RD/SN). Polacy, kotřiž su ćeknjenych ludźi z Ukrainy pola sebje doma přiwzali, dóstanu jenož hišće hač do kónca měsaca podpěru wšědnje 40 złotych (něhdźe dźesać eurow). Ministerski prezident Mateusz Morawiecki je kónc tychle płaćenjow předwčerawšim z tym wobkrućił, zo je sprěnja tójšto Ukrainjanow w Pólskej mjeztym dźěło našło a zdruha su so mnozy zaso do swojeje domizny nawróćili. Šef pólskeho knježerstwa nimo toho wuzběhny, zo ma jeho kraj lěpšinu z mnohich ukrainskich dźěłowych mocow, kotrež tež dawki a socialne wotedawki płaća.

Čěski wojak w Ukrainje zemrěł

srjeda, 15. junija 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. W ćežko nadběhowanej kónčinje Donbas je minjeny tydźeń dobrowólny čěski wojak swoje žiwjenje přisadźił, zdźěli ministerstwo za wonkowne naležnosće pjatk wječor. Muž bě při ruskim nadpadźe zemrěł. Wjace hač sto wojakow ma wosebitu dowolnosć prezidenta Miloša Zemana ukrainskich wojowarjow podpěrać. Kelko Čechow pak tam woprawdźe wojuje a hač su někotři z nich w ruskej wojerskej jatbje, wodźacym politikarjam znate njeje.

Předsyda PiS Jarosław Kaczyński sej znowa reparacije Němskeje žadał

Waršawa. Nawoda pólskeje knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński chcył krok po kroku swoje zastojnstwo jako wicepremier złožić a so přichodnje na nutřkopolitiske temy koncentrować. To je wón minjenu sobotu na konwenće strony njedaloko Waršawy připowědźił. Ze zjězdom zahaji PiS zdobom wólbny bój za klětuše wólby sejma, kotrež chcyła wona trěći króć za sobu dobyć.

W swojej narěči pod hesłom „Dobre knježerstwo w ćežkich časach“ Kaczyński spočatnje po zwučenym wašnju opoziciju pod nawodom Donalda Tuska raznje nadběhowaše. Tusk je po jeho měnjenju na wšitkich njedostatkach w kraju a samo na wójnje w Ukrainje wina, dokelž je ze swojej politiku ruskemu prezidentej Wladimirej Putinej napřećo „agresiju Ruskeje hakle zmóžnił“.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND