Baletnicy z Kijewa azyl dóstali

srjeda, 23. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Přibližnje 30 čłonow Statneho baleta Kijew je w Morawskim dźiwadle města Olomouca azyl dóstało. Baletnicy běchu runje na turneji we wukraju, jako wójna na Ukrainje wudyri. Olomoucske dźiwadło chce wuměłcam w swojich rumnosćach proby zmóžnić, a zamołwići znateho kulturnišća planuja samo hižo programy Kijewskich rejowarjow w Olomoucu a dalšich čěskich městach.

Čěska zběhnje wobmjezowanja

póndźela, 21. měrca 2022 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěska je dotal płaćiwe wobmjezowanja koronawirusa dla za pućowacych z čłonskich krajow Europskeje unije zběhnyła. Winowatosće přizjewjenja, šćěpjenskich a testowanskich do­pokazow nětko wotpadnu. To je strowotniske ministerstwo w Praze minjeny pjatk zdźěliło. Wolóženja płaća mjez druhim tež za dowolnikow z Norwegskeje, Islandskeje, Liechtensteina a Šwicarskeje. Staćenjo EU, přijěducy z kraja, kotryž ­njeje z čłonom EU, dyrbja dale šćěpjeni, testowani abo wotchorjeni być.

Wot decembra knježaca čěska liberalno-konserwatiwna koalicija pjeć stron je nimale wštike koronanaprawy zběhnyła – hač na winowatosć škitnych nahubnikow w busach a železnicach, chorownjach a hladarnjach. W běhu sydom dnjow su tam 502 nowej infekciji na 100 000 wobydlerjow zličili.

Čěska turistiska branša je dotal wosebje pod koronapandemiju ćerpjeła. Ličba wukrajnych přenocowacych hosći je so loni přirunujo z niwowom do pandemije lěta 2019 na štwórćinu zeškrěła. Najwjace turistow bě z Němskeje. Čěscy turisća njemóžachu straty wurunać.

Wulki wothłós na wopyt štyrjoch politikarjow w Kijewje

Waršawa. Jězba ministerskeho prezi­denta Pólskeje Mateusza Morawieckeho z dalšimi politikarjemi do ukrainskeje stolicy Kijewa zbudźa w medijach přewšo wulki wothłós. Wobšěrnje wone analyzuja, što je wopyt štyrjoch politikarjow wunjesł – nimo Morawieckeho běchu tam hišće pólski wicepremier Jarosław Kaczyński, čěski ministerski prezident Petr Fiala a słowjenski ministerski prezident Janez Janša. Powšitkownje pak su sej wšitke přezjedne, zo bě zetkanje z ukrainskim prezidentom Wolodymyrom Zelenskim „wulka gesta solidarity“.

Po nawróće politikarjow do Pólskeje je šef běrowa Morawieckeho Michał Dwor­czyk zwuraznił, zo bě jězba „indiwidualna a dobrowólna“. Wšako bě wšitkim wobdźělenym wědome, zo bě pobyt w měsće, kotrež ruske wójsko wobtřěla, bjeze wšeho strašna naležnosć. Sebjewědomje je Morawiecki němskeho zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza, prezidenta USA Joewa Bidena a francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona namołwił, so nětko tohorunja do Kijewa podać.

Wusyłaja w ukrainskej rěči

štwórtk, 17. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěski minister za nutřkowne naležnosće a zdobom zastupowacy minis­terski prezident Vít Rakušan chce skupinu ekspertow wutworić, kiž ma srjedźodobnu resp. dołhodobnu strategiju za zadomjenje ukrainskich ćěkancow wuwić. Politikar je wobydlerjow minjenu sobotu w Čěskim rozhłosu informował, zo maja na tutym projekće nimo wosom zastupjerjow nutřkowneho ministerstwa tež sobudźěłaćerjo njeknježerstwowych organizacijow a eksperća za mjezynarodne migraciske krizy dźěłać. Po słowach Rakušana nastanje w aprylu wosebity program, kiž ma Ukrainjanam pomhać so spěšnje do šulskeho, socialneho a strowotniskeho systema Čěskeje zarjadować. Přibližnje 105 0000 ludźi z krizoweho kraja su mjeztym w Čěskej registrowali, wjace hač połojca z nich su dźěći.

W Čěskej nuznje kwartěry pytaja

štwórtk, 17. měrca 2022 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Wjace hač 160 000 wójnskich ćěkancow z Ukrainy je w Čěskej hižo oficialnu dowolnosć dóstało, tam přebywać směć. To zdźěli nutřkowne ministerstwo w Praze. Nimale połojcy ćěkancow su dźěći a młodostni. Mjez dorosćenymi požadarjemi dowolnosće je 80 procentow žonow. Přebywanska dowolnosć ćěkancam dowola, w kraju dźěłać. Na zakładźe mobilnych škričkowych datow trochuja cyłkownu ličbu ukrainskich ćěkancow w Čěskej na 200 000 hač do 270 000. Tak maja tam přiběrajcy ćeže, kwartěry za přichadźacych namakać. W Praze wužiwaja mjeztym sportownje jako nuzowe rozrisanje. W druhim najwjetšim měsće Brnje su w halach na terenje wikow łoža nastajeli. Wšitke statne institucije maja nadawk, zaměstnjenja zmóžnić. Parlament je ćěkancow w swojimaj dowolowymaj domomaj w Harrachovje a Lipnicy nad Sázavou zaměstnił, hdźež maja poprawom jeničce zapósłancy a jich swójby přistup. Knježerstwo płaći za zaměstnjenje ćěkancow 7,25 eurow na wosobu a nóc. Dokelž je to mnohim priwatnym hotelownikam přemało, chcedźa popłatk na dźesać eurow zwyšić.

Spontany poskitk wotpokazany

pjatk, 11. měrca 2022 spisane wot:

Solidarita Pólskeje z ukrainskimi ćěkancami dale njezlemjena

Waršawa. Z wěstym zadźiwanjom je Pólska reakciju NATO na wědomje brała, po tym zo bě Ukrainje wojersku pomoc poskićiła. Do toho bě ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj hladajo na zničenja a ciwilne wopory naležnje wo tajku pomoc prosył. Spontany plan Pólskeje bě, Ukrainje wšitke wojerske lětadła MiG-29 přewostajić, kotrež pólske wójsko hišće wobsedźi. Mašiny z ruskeje produkcije móhli ukrainscy piloća bjez problemow wužiwać. Zo njebychu lětadła ruskim nadpadam wustajene byli, dyrbjeli wone na ameriskim lětanišću pola němskeho Ramsteina stać a wottam přez Pólsku do Ukrainy lećeć, zo by je tamniše wójsko přećiwo ruskim jednotkam zasadźiło.

NATO poskitk „překwapjena“ wotpokaza. Nimo hoberskeho logistiskeho wužadanja widźa zamołwići w Brüsselu wulki problem, zo bychu čłonske kraje wojerskeje aliancy kaž Pólska, Němska a USA potom na wójnskim konflikće direktnje wobdźělene byli. Pólskej je to w prěnim rjedźe dopokaz, zo nochce so nichtó z Ruskej nasadźować.

Zelenski Běłeho lawa dóstał

srjeda, 09. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Minjenu sobotu su w Praskej koncertowej hali Rudolfinum Čěskeho lawa, filmowe myto našich južnych susodow, swjatočnje spožčili. Wójna na Ukrainje běše na tymle kulturnym wjeršku, kotryž čěscy filmotwórcy kóžde lěto w měrcu swjeća, z dominowacej temu.

Nihdy njewidźana solidarita

pjatk, 04. měrca 2022 spisane wot:

Pólska ćěkancam z Ukrainy njesebičnje a na wšelke wašnje pomha

Waršawa. Nawal ukrainskich ćěkancow, kotřiž dyrbja před inwaziju Ruskeje do Pólskeje ćěkać, budźi w kraju žołmu solidarity, kajkuž tam hišće dožiwili njejsu. Knježerstwo je wšitke mocy mobilizowało, zo móhło wučerpanym ludźom, kotřiž su zdźěla dny dołho po puću byli, spěšnje pomhać. Podpěru pak skića tež zawody, pomocne organizacije, komunalne zarjadnistwa a priwatne wosoby, kotrež so spontanje k tomu rozsudźeja. Widźiš pak tež ludźi, kotřiž Ukrainjanam poskićeja jich z priwatnymi awtami dale wjezć, samo hač do Němskeje.

Chwala sej Pólsku

srjeda, 02. měrca 2022 spisane wot:
Medyka (dpa/SN). Pomocny skutk Zjed­noćenych narodow na dobro ćěkancow UNHCR je přemóženy hladajo na pomocliwosć Pólskeje ćěkancam z Ukrainy napřećo. „Solidarita ludźi w Pólskej nas druhdy k sylzam hnuje“, praji rěčnik UNHCR Chris Melzer powěsćerni dpa. Ludźo rozdźěleja ćěkancam telefonowe karty abo woža jich z priwatnymi awtami tam, dokal wučerpani chcedźa. Wón sam je dźěći widźał, kotrež swoje hrajki daruja, zo bychu druhim wjeselo wobradźili, rjekny Melzer na namjeznym přechodźe Medyka. Hač do wčerawšeho ćěkaše 667 000 ludźi před wójnu, kotruž bě Ruska minjeny štwórtk přećiwo Ukrainje zahajiła. UNHCR nastaja so na hač do štyri miliony ćěkancow.

Solidarni z nadpadnjenymi

srjeda, 02. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Češa so nadpada Ruskeje na Ukrainu dla starosća. Tak čitachu minjeny tydźeń na titulnych stronach Lidovych Novin „Ruská invaze – Mame se bát? (Ruska inwazija – dyrbimy so bojeć?). Njedźelu protestowaše w Praze wjace hač 80 000 ludźi přećiwo inwaziwnej politice najwuchodnišeho europskeho stata pod hesłom „Podpěrujemy Ukrainu“. Na protestnej akciji je čěski ministerski prezident Petr Fiala ruskeho prezidenta Wladimira Putina namołwił, wójnu na Ukrainje zakónčić, a chwaleše sej krute hospodarske a towaršnostne chłostanja přećiwo Ruskej. Ukrainski wulkopósłanc Jewhen ­Perebyjnys dźakowaše so Čecham za jich solidaritu a spěšnu pomoc.

nawěšk

nowostki LND