Celibat wotstronić?

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Z Božej mšu w katedrali swjateho Pětra w Romje započa so wčera Ama­conasowa synoda katolskeje cyr­kwje. Přichodne tři tydźenje chcedźa biskopja z Južneje Ameriki a druhich kóncow swěta kaž tež rjadnicy a wonkowni fachowcy wo wužadanjach w mjenowanej kónčinje rěčeć. Při tym dźe wo po­­łoženje indigenych ludow kaž tež wo ničenje wobswěta podłu rěki Amaconasa a wo nutřkocyrkwinske naležnosće. Hłowne hesło synody rěka: „Amaconas: Nowe puće za cyrkej a skutkownu ekologiju“. Sylniše pušćenje štomow a hoberske wohenje su w najnowšim času najwjetši tropiski dešćowy lěs do srjedźišća kedźbnosće swětoweho zhromadźenstwa stajili. Bamž Franciskus je hižo před dlěšim časom připowědźił, zo ma bój přećiwo woćoplenju zemje za jedne z ćežišćow swojeho pontifikata. Za to bě lěta 2015 encykliku wozjewił. Hižo do zahajenja synody bě ke kontrowersam wo jeje wobsahach dóšło. Hladajo na pobrachowacych duchownych w Amaconasowej kónčinje běchu namjetowali, indigenych zmandźelenych muži na duchownych wuswjećić.

Nowy wobraz swjateje Marije

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Wittenberg (B/SN). Tuchwilnu wustajeńcu wo swj. Mariji we Wittenbergskim Augusteumje­ wobohaća z dalšim eksponatom. Je to wobraz „Madonna del Suffragio“ njeznateho wuměłca z italskeho města Chieti. Wosebita wustajeńca, kotraž rěka „Česćena. Lubowana. Zabyta. Marija mjez konfesijemi“, w měsće Luthera dotal wulki zajim zbudźa.

Dale hromadu zrostli

Sobuskutkowacy biskopja

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Jako hosćićel pastoralki je Magdeburgski katolski biskop Gerhard Feige hłownohamtsce a čestnohamtsce skutkowacych w cyrkwi do Magdeburga přeprosył. Mjez tymi, kiž su wopyt připrajili, běchu tež ći tamni pjeć (arcy)biskopow, do kotrychž biskopstwow słušeja tež dźěle wuchodoněmskeje diaspory. Biskop Feige woswjeći z pastoralnymi wobdźělnikami a arcybiskopomaj Heinerom Kochom (Berlin) a Stefanom Heßu (Hamburg) kaž tež z biskopami Heinerom Timmereversom (Drježdźany-Mišno), Ulrichom Neymeyrom (Erfurt) a Wolfgangom Ipoltom (Zhorjelc) minjeny štwórtk Božu mšu. Biskopja­ so na dźělach programa wobdźělichu a hosćo dožiwichu jich tež jako akterow.

Tempolimit – peticija EKM

Marijiny mozaik na medali

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Erfurtske tachantstwo je sej do medalje z kopora a slěbra Marijiny mozaik razyć dało. Na prědnjej stronje widźeć je tachantska hora ze swojimi cyrkwjemi, na zadnjej stronje mozaik swjateje Marije. Medalje w přeměru 40 milimetrow płaća 10 resp. 45 eurow a maja pomhać hišće trěbne twarske dźěła financować.

Pasy sami wotkołkować

Zhorjelcy (B/SN). Swoje putniske pasy móža sej putnicy nětko sami wotkołkować. Wot njedawna je w katedrali K swjatemu Jakubej kołk na lěwym stołpje před wołtarjom přičinjeny, při postawje swj. Jakuba. Wodnjo je Boži dom wotewrjeny na boku postawy swj. Ota.

Konferenca iritacije wujasniła

Lindau (B/SN). Ze žadanjemi ke škitej klimy a prawam žónskich je so swětowa zhromadźizna wo nabožinje a wo měrje w Lindauwje nad Bodamskim jězorom zakónčiła. Mjez druhim rěčachu zastupjerjo wšěch nabožinow wo po­łoženju Bohingya-ćěkancow w Bangladeshu. Iritacije mjez zastupjerjemi nabožinow z Myanmara a Bangladesha móžachu wujasnić, rjekny Denzil Abel z organizacije Religions for Peace.

Prěni biskop wuswjećeny

Bamž přećiwo wumjezowanju

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Antananarivo (dpa/SN). Po tym zo bě bamž Franciskus Mosambik a Madagaskar wopytał, poda so swjaty wótc dźensa na kupu Mauritius, poslednju staciju swojeho wopyta w Africe. Lud kupy je přez zetkawanje wšelakich ludow nastał a čerpa z bohatosće wšelakich kulturow a nabožinow, bě nawoda swětoweje katolskeje cyrkwje we widejowym posel­stwje rjekł. Wčera je wón na Božej mši w Madagaskaru před wumjezowanjom druhich nabožinow warnował.

Namołwjataj k mjezsobnosći

Biskop Timmerevers w USA był

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Berlin (B/SN). Wot 12. do 20. awgusta přebywaše delegacija Němskeje biskop­skeje konferency pod nawodom Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa Heinricha Timmereversa w USA, zo bychu sej tamniše koncepty powołanskeho personala spřistupnili. Heinrich Tim­mer­evers, kiž je tež sobu­staw komisije za duchowne powo­łanja a cyrkwinske słužby Němskeje biskop­skeje konferency, po nawróće rjekny: „Sym zahorjeny, kak je cyrkej w USA w swojim wobmjezowanju skandalow znjewužiwanja dla nowy započatk w powołanskej pastoralce zdokonjała. Jasne wizije, mnohostronske powołanske mjez sobu splećene pastoralki kaž tež změnjene wobsahi wukubłanja w seminarje su mje hłuboko jimali.“

Skulptura smě wostać

Nabožina ma měrej słužić

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Bonn (B/SN). Kardinal Reinhard Marx je so­ wutoru, 20. awgusta, na spočatku biskopskeje konferency w doraznym apelu na něhdźe 1 000 wobdźělnikow swětoweje zhromadźizny „Religions for Peace“ w Lindauwje nad Bodamskim jězorom wobroćił. Iniciatiwa „Nabožina ma měrej słužić“, před 50 lětami zało­žena, wotměwa so kóžde pjeć lět, lětsa prěni raz w Němskej. Moto zetkanja je, wo zhromadny přichod so starać a derjeměće zhromadźenstwa spěchować. Rěčnik wuzběhny, zo nimaja so nabožiny za po­litisko-kulturne zaměry instrumentalizować. „My chcemy dialog a koope­raciju, a tak słužimy měrej“, rjekny kardinal Marx.

Rozmołwy wo rewoluciji 1989

Berlin (B/SN). K 30. róčnicy měrliweje rewo­lucije chce zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier ludźi z wuchoda a zapada Němskeje w swojim zastojnskim sydle do zhromadneje bjesady wjesć. Předwidźany je štyridźělny rozmołwny rjad, w kotrymž rozprawjatej jedna wosoba z wuchoda a jedna ze za­pada wo wosobinskich dopomnjenkach. Prěni termin bě 13. awgusta k 58. róčnicy natwara Berlinskeje murje. Přichodne rozmołwne koła su planowane 16. septembra, 25. oktobra a 5. nowembra.

Cyrkej kritizuje plakaty

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Aktualna kampanja wabjenja Zwjazkoweje wobory žněje wó­tru­ kritiku cyrkwje. „Mam to za rozho­rjace a dospołnje njepřiměrjene, ze sloganom „Płun, woda, třěleć – rjemjeslnikow za Zwjazkowu woboru pytać“, praji zamołwity za měr rady Ewangelskeje cyr­kwje w Němskej Renke Brahms w Bonnje. Wón zwjazkowe ministerstwo za zakitowanje namołwja, z tajkej kampanju hnydom přestać. „Słowo płun hromadźe ze słowom třěleć wužiwać pokazuje na mało začuća a słabe stawizniske wědomje zamołwitych.

Maja noweho nawodu

Wita zjednoćenu Europu

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Choćebuz (B/SN). Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt wita zjednoćenu Europu. „Runje my jako cyrkej chcemy europsku mysl spěchować. Nacionalistiske tendency katolska cyrkej wotpokazuje, dokelž je mjezynarodne zhromadźenstwo. Z iracionalneho stracha hranicy zaso zawrěć njeby dobytk za nas był.“

Partnersku wosadu wopytali

Erfurt/Uljanowsk (B/SN). Dwanaćewo­so­bowa skupina z Erfurtskeje katolskeje wosady swj. Měrćina pod nawodom diako­na Matthiasa Burkerta pućowaše w prěnim połleće do ruskeho Uljanowska, zo bychu partnerstwo z tamnišej wosadu pohłubšili. Nimo wšelakich zajimawostkow běchu wosebje mnohostronske a wutrobne zetkanja wažne. Samo biskop Clemens Pickel ze Sa­ratowa je 450 kilometrow přijězda na so wzał, zo by z Erfurćanami dźeń přežiwił a z nimi Božu mšu swjećił.

Nowa biskopka zapokazana

Tempolimit hišće njezwrěšćił

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Weimar (B/SN). Hačrunjež je peticiski wuběrk zwjazkoweho knježerstwa ža­danje Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej, zawjesć tempolimit na awtodróhach, wotpokazał, nima iniciator Christian Fuhrmann naležnosć za zwrěšćenu. W cyrkwinskej nowinje Wěra a domizna wyši cyrkwinski rada měni, zo tuchwilu hišće jasne njeje, hač je tež zwjazkowy sejm peticiju wotpokazał. Dyrbimy nětko čakać, móžemy pak ze zapósłancami hišće rěčeć a jich přeswědčić spytać. Ze zjawnej peticiju je ewan­gelska cyrkej prašenja wobswěta a škita žiwjenja tematizowała. Wšako słuša tež to k jeje zakładnym naležnosćam.

Pomnik patronomaj města

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND