Nowa faza pontifikata

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je přez wotkryće seksualneho znjewužiwanja w rjadach Jezuitow we wuskosćach. Ze smjerću Benedikta XVI., kiž je wosebje kontakty ke konserwatiwnym kruham pěstował, započina so nowa faza ponti­fikata. Połoženje cyrkwje je komplikowaniše, dokelž su načolne wosobiny swětoweje cyrkwje nastupili a zdźěla přećiwo reformowemu kursej bamža skutkuja.

Wosada mobiliar rozdawała

St. Gallen (B/SN). W běhu jedneje hodźiny je Šwicarska katolska wosada cyrkwinski mobiliar bjezpłatnje wotedała. Wosadny farar we Wolfertswilu Markus Schöbi chce cyrkej přetwarić a při nowym wuhotowanju 2024 stólcy ze­stajeć, zo by so rumnosć wariabelniša stała.

Nowe dopóznaća

Wopismo připołožili

póndźela, 16. januara 2023 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Rogitum je oficialne wopismo zastojnskeje doby bamža, kotrež je so jemu do kašća połožiło. Tam hódnoći so bamž jako připóznata awtorita, kotraž je drohotne spisy a slědźenja zakładnych wěrnosćow wěry zawostajiła, a tež jeho zasadźenje přećiwo seksualnemu znjewužiwanju so wobjednawa.

Wuskušowanje Ratzingera

Berlin (B/SN). Wosom inoficialnych sobudźěłaćerjow statneje bjezstrašnosće NDR je kardinala Ratzingera wot 1970tych lět sem wuskušowało. W zwisku z Dnjom katolikow w Drježdźanach w lěće 1987 su 138 IMojo wo „najwótrišim přećiwniku komunizma“ rozprawjeli. W aktach steji, zo so wón „bjezwuwzaćnje z teologiskimi temami zaběra“.

Row přistupny

Vatikan (B/SN). Swój posledni zemski wotpočink ma Benedikt XVI. pod Pětrowej cyrkwju w Romje w krypće blisko rowa swjateho Pětra. Do marmoroweho kamjenja je zadypane „Benedictus PP XVI.“ Něhdźe 160 bamžow je tam pochowanych. Za wopytowarjow je krypta přistupna.

Wonječesćenje kěrchowow

Mjez štyrjomi wočemi

póndźela, 09. januara 2023 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Kardinal Reinhard Marx je často njeboćičkeho bamža Benedikta XVI. w Romje wopytał, posledni raz w septembrje 2022. „Duchownje bě bamž hač do poslednjeho wokomika jara hibićiwy. Móžach z nim mjez štyrjomi wočemi wo wšěm rěčeć. Wón je mje k swojemu naslědnikej jako arcybiskop w Mnichowje a Freisingu sčinił“, kardinal Reinhard Marx wuswětla.

Zrěčenje njepodlěšili

Kijew (B/SN) Kijewski prózdnjeńcowy klóšter Pečerska Lawra słuša do swětoweho kulturneho herbstwa UNESCO a je srjedźišćo ukrainsko-orto­doksneje cyrkwje. Klóšter pak njesmě tamnišu katedralu a cyrkej z refektoriumom wot 31. decembra 2022 za Bože słužby wjace wužiwać. Ukrainske knježerstwo nje­je wotnajenske zrěčenje podlěšiło.

Taizéske zetkanje 2023/2024

Ljubljana (B/SN). Při­chodne zetkanje europskeje młodźiny wotměje so wot 28. decembra 2023 hač do 1. janu­ara 2024 w słowjenskej Ljubljanje. W srjedźišću minjeneho zetkanja w Rostocku stejachu spěwanje, modlitwy, meditacije, work­shopy a Bože mšě. Taizéske bratstwo přewjeduje tajke zetkanja wot lěta 1978.

Pruwuja wuměłske naćiski

Wuznam martrarjow

póndźela, 02. januara 2023 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Na dnju swj. Šćěpana wopomina cyrkej tradicionalnje přesćěhanych křesćanow. Bamž Franciskus je na druhim dnju hód k modlitwam namołwjał, dokelž přiběraja nadpady na křesćanow. „Martrarjo su swědcy, bratřa a sotry, kotřiž nam přez swoje žiwjenje Jězusa pokazuja, kotryž je zło z miłosću přewinył.“ Swj. Šćěpana su za jeho wuznaće k wěrje skamjenjowali.

Křesćenjo na puću

Jerusalem/Zürich (B/SN). Prawicarske strony twjerdźa, zo je židowski charakter Jerusalema wohroženy. „Lětsa njejsym ani jenički hodowny štom w Jerusalemje widźał. Na nas so swari a pluwa“, praji pater Nikodemus Schnabel. Patriarch Jerusalema, arcybiskop Pierbattista Pizzaballa, rjekny: „Židowsko-nabožny zwisk k Jerusalemej ma so zesylnić a křesćenjo su tomu na puću.“

Konflikt rozrisać

Přeće bamža

wutora, 27. decembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Na naprašowanje španiskeho žurnalista, što sej swjtay wótc Franciskus k hodam přeje, wotmołwi wón: „Měr na swěće.“ Wón pokaza na połoženje w Ukrainje, kotrež nas najbóle trapi a mjenowaše dalše wójny, kotrež njesteja tak w fokusu, kaž na přikład w Myanmarje, Jemenje, Syriskej, hdźež hižo 12 lět wojuja. Tomu so bamž w swojim měrowym poselstwje za januar 2023 wobšěrnje wěnuje.

Europa je solidariska

Vatikan (B/SN). Po měnjenju předsydy Rady europskich biskopskich konferencow (CCEE), arcybiskopa Gintaras Linas Grusas, je najebać wustupy z cyrkwjow Europa křesćanska. Hladajo na nuzowe połoženje we wójnskej Ukrainje je so Europa jako zhromadnosć ludow wopokazała. „Wěrimy do Europy, kiž je solidariska swójba, kotraž z rozdźělnymi krajemi respektnje wobchadźa.“

Hody dale popularne

Bamž a nowe medije

póndźela, 19. decembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Před dźesać lětami je tehdy 85lětny bamž Benedikt XVI. prěnju powěsć na Twitteru dał. Mjez­tym wobsteji za Vatikan twitterowy kanal we wjacorych rěčach. Něhdźe 53,1 milion abonentow wobdźěla so na dźewjeć rěčnych profilach bamža. Wot časa wójny w Ukrainje bamž tež w ruskej a ukrainskej rěči pisa.

Boža nóc doma

Mnichow (B/SN). Tradicionalnu ho­downu Božu mšu chce po dwulětnej pandemiji mjenje ludźi wopytać hač do toho, zwěsća studija uniwer­sity zwjazkoweje wobory w Mnichowje. Za nimale połojcu z tysac woprašanych su patoržicu za­nošowanje hodownych spěwow, wo­bradźenje a zhro­madna wječer doma wažniše.

Rektor rozžohnowany

Rom (B/SN). Hans-Peter Fischer bě dwanaće lět rektor němskeho pohrjebnišća Campo Santo Teutonico, do kotrehož słušeja cyrkej, duchowny a akademiski centrum kaž tež sydło romskeho insti­tuta Görres. Wot 8. lětstotka eksistuje po­hrje­b­nišćo znutřka vatikanskich murjow. W lěće 2021 je Němski zwjazkowy sejm 16 milionow eurow za renowěrowanje pohrjebnišća schwalił.

Cyrkej za zhromadnosć

Nowy nawoda

póndźela, 12. decembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je Emilija Nappu jako noweho prezidenta bamžowskeho misionskeho skutka a zdobom jako zastupowaceho sekretara vatikanskeho zarjada za wozjewjenje pomjenował. Bamž spožči jemu titul arcybiskopa. Je to dalši krok k personalnemu wob­nowjenju Romskeje kurije.

Kardinal zasudźeny

Hongkong (B/SN). Zajeće 90lětneho kardinala Josepha Zen Ze-kiuna w meji je po cyłym swěće rozhorjenje zbudźiło. Nětko je wón z pjeć dalšimi podpěraćelemi demokratije wot chinskeho sudnistwa k wjacorym stam eurow pje­nježneje poku­ty zasudźeny.

Biskop prosy wo wodaće

Berlin (B/SN). Reformu dźěłoweho prawa katolskeje cyrkwje w Němskej je arcybiskop Heiner Koch witał a je w radiju RBB „wšěch, kotřiž njejsu cyrk­winsku seksualnu moralku jako orientaciju, ale jako wohroženje dožiwili, wo wodaće prosył“. Heiner Koch wuzběhny, zo su so biskopja w noworjadowanju zakładneho porjada cyrkwinskeje słužby na cyle jasne prawidła dojednali.

Krejny dźiw

Financny skandal

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

Rom (B/SN). We Vatikanskim financnym procesu je so skradźu nahrawany tele- fonat zamołwiteho z bamžom wothrał. Pječa z dowolnosću hłowy katolskeje cyrkwje, štož njebu dopokazane, je so 575 000 eurow za wuswobodźenje w Africe zajateje knježny wupłaćiło. Pjenjezy pak je firma w Słowjenskej za swójske zaměry wu­dała. Knježna bu hakle po štyrjoch lětach z pomocu diplomatow wuswobodźena.

Myto Ratzingera

Vatikan (B/SN). Wot lěta 2011 kóždolětnje dwě do tři wosoby za slědźerske wukony z mytom Ratzingera mytuja. Spočatk decembra běštaj to Michel Fédou a Joseph Halevi Horowitz Weiler za wusahowace přinoški k wědomostno-teologiskemu diskursej. Dotal bu 26 wosobow z cyłkownje 16 krajow wot swjateho bamža Benedikta XVI. wuznamjenjenych.

Mjenje hač połojca

Biskopja w rozmołwje z kuriju

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Prěni raz mějachu němscy biskopja składnosć wšitke centralne žadanja synodalneho puća bamžej a romskej kuriji přednjesć. Woni dóstachu wotmołwy kardinalow, kotřiž njemóžachu so wjace za anonymnymi tekstami schować. Biskop Bätzig rěčeše po wótrej debaće wo „njesćerpnosći ludu Božeho“ w Němskej. Stajnje wjace ludźi njezrozumi hižo poziciju Roma nastupajo prawa žonow a seksualnu moralku.

Dokument k genderej

Rom (B/SN). Tema gender (splah) wuwabi tež w cyrkwi horce debaty. Předsyda němskeje biskopskeje konferency Georg Bätzig je zhonił, zo we Vatikanje na nowym dokumenće k tomu dźěłaja. Wón prošeše wo jasne stejišćo Romskeho cyrkwinskeho zastojnstwa. Tuchwilu zastupuje cyrkej, zo je po bibliskej wučbje Bóh „muža a žonu stworił“. Genderowa teorija pak tute stejišćo wotpokaza.

Bamž na narodninach kuziny

Lubosć k blišemu

póndźela, 21. nowembera 2022 spisane wot:

Köln (B/SN). Na swjatočnosći k 125lětnemu wobstaću Carity su wjacori rěčnicy wuzběhnyli, zo je so katolski dobroćelski zwjazk wot spočatka swojeho skutkowanja sprawnosći, solidariće a lubosći k blišemu wěnował. Dźensa ma wón 700 000 sobudźěłaćerjow a statysacy čestnohamtnikow w 24 000 pěstowarnjach, hortach, starownjach, ambulantnych hladanišćach a poradźowarnjach.

Nowa zwjazkowa jednaćelka

Bonn (B/SN). Něhdyša wotrjadnica ZdK Julia Seeberg je nawodnica poradźowanskeho towarstwa za samodruhich Donum Vitae (Dar žiwjenja). Wone bu 1999 załožene, jako bě so katolska cyrkej ze statneho systema poradźowanja samodruhich rozžohnowała. Donum Vitae wustaja po přeću dale poradźowanske wopismo, kotrež słuži k njechłostajomnemu wotehnaću.

Hida přećiwo křesćanam

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND