Parolin kritizuje mafiju

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Gioia Tauro (B/SN). Kardinal Pietro Parolin, statny sekretar we Vatikanje, je italsku mafiju w Kalabriskej na swjedźenju Božeho ćěła wótrje kritizował. „Krimi­ne­l­ne a mafiozne aktiwity, wusko zwjazane z korupciju, so křesćanskemu poselstwu njesměrnje spřećiwjeja.“ Ludźo w juž­nej Italskej maja z toho hospodarske a socialne problemy. Tež cyrkej ma wulku za­moł­witosć, zo by situaciju polěp­šiła, rje­kny Parolin. Hakle loni bě bamž Franciskus składnostnje zbóžnoprajenja měšnika, kotrehož je koruptna mafija w Si­cil­skej zatřěliła, tajke mafiozne knježace struktury raznje zasudźił.

Přećiwo eksportej bróni

Berlin (B/SN). Wulke cyrkwje znowa kri­tizu­ja dowolnosće eksporta bróni kra­jam­, kotrež su wobdźělene na wójnje z Jemenom. Praksa dowolnosće je w najwjetšej měrje problematiska, praji ewangelski předsyda Zhromadneje konfe­rency cyrkej a wuwiće, prelat Martin Dutzmann. Němska je w prěnim połlěće eksport bróni w rozměrje miliardy eurow dowoliła do krajow, kiž wójnu z Jemenom podpěruja.

Pixi-knižki z bibliskej temu

Iniciatiwa załožena

póndźela, 08. julija 2019 spisane wot:

Regensburg (B/SN). Pomocnej organi­zaciji Sea Eye a Sea Watch stej iniciatiwu „Cyrkej wuchowuje“ załožiłoj. Wonej chcetej so tak němskej cyrkwi za podpěru při wuchowanju ćěkancow na morju dźakować a angažement widźomny činić. Cyłkownje je Sea Eye lětsa 190 000 eurow wot cyrkwje dóstała. „Bjez njeje njebychu žane wuchowanske akcije móžne byli“, wuzběhny předsyda organizacije Gorden Isler. Bychu-li europske knježerstwa čłowjeske prawa runje tak chutnje brali kaž cyrkej poselstwo biblije, njebychmy trěbni byli.“ Křesćanske cyrkwje w Němskej su wažny partner pomocnymaj organizacijomaj. Ewangelska cyrkej na přikład je pytanske lětadło „Moonbird“ ze 100 000 eurami podpěrała.

Žada sej posłušnosć

Vatikan (B/SN). Bamž žada sej wot swojich diplomatow loyalnosć. Woni nimaja jeho zachribjetnje kritizować, so w blogach zwuraznić abo so do skupin zwjazać, kotrež so cyrkwi spřećiwjeja. To rje­kny swjaty wótc na posedźenju z nawodami pósłanstwow a stajnym wobkedźbowarjam Swjateho stoła.

Křesćenjo Nigera w straše

Kriza ortodoksneje cyrkwje

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Genf (B/SN). Metropolit rusko-ortodoksneje cyrkwje Hilarion widźi swětowu orto­doksnu cyrkej w ćežkej krizy. Šćěpjenja dla winuje Hilarion ekumeniskeho patriarcha Konstantinopela ze sydłom w Istanbulu, Bartholomäusa I. Wón je swoju poziciju jako čestny nawoda swětoweho zhromadźenstwa ortodoksnych wěriwych na hrački stajił, dokelž je w janua­rje samostatnu ortodoksnu cyrkej na Ukrainje oficialnje připóznał. To je za Hilariona „ilegalne“. Rusko-ortodoksna cyrkej pak wobsteji tež na Ukrainje pod Moskowskim patriar­chatom. Z wida Ruskeje móže we wěstym kraju jenož jedna ortodoksna cyrkej eksistować, a na Ukrainje hižo tajka je – pod Moskowskim patriarchatom.

Arcybiskop w Africe był

Schorlemmer za koncil

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Oberursel (B/SN). Ewangelski teologa a wojowar wo staćanske prawa Friedrich Schorlemmer wupraja so za swětowy koncil křesćanskich cyrkwjow. „Třiceći lět po zakónčenju ekumeniskeje zhromadźizny za sprawnosć, měr a zachowanje Božeje stwórby w NDR trjebamy nimo kreatiwneho angažementa njeličomnych młodostnych a dorosćenych, za kotrychž steji Greta Thunberg kaž z přikładom, wulki zawěrno ekumeniski koncil wšitkich mocow dobreje wole.“ To rjekny Schorlemmer w Oberurselu wuchadźacemu časopisej Public Forum. „Koncil měł so w Assisiju wotměć, zo by jasne było, zo njejedna so tu wo někajki duchowny imperializm, ale wo zasa­dźenje za sprawny a dobry swět, nic jeno za čłowjekow“, wón podšmórny.

UNO zastaruje miliony ludźi

Genf (B/SN). Swětowy zežiwjenski program Zjednoćenych narodow WFP je w měrcu nimale jědnaće milionow ludźi w Jemenje ze žiwidłami zastarał. Ženje do toho njebě organizacija UNO telko ludźom­ we wójnskim kraju pomhała.

Biskop w Sedmihródskej był

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Sakski ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing je mi­njeny měsac Rumunsku wopytał. W Sedmihródskej (Siebenbürgen) zetka so wón ze zastupjerjemi tamnišeje ewangel­skeje cyrkwje. Přewodźeli su jeho farar Matthias Fischer, ekumeniski referent Friedemann Oehme a Zwickauski superintendent Harald Pepel, pochadźacy ze Sedmihródskeje. Biskop Rentzing přednošowaše w Sibiuskim (Hermannstadt) teologiskim instituće na fachowu temu „Lutherski specifikum a jeho zakótwjenje w dźensnišej ekumenje“, za čož žněješe jara wulke připóznaće.

Zrěčenje ma měr sylnić

Wo jednotu wěry wojować

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Würzburg (B/SN). Němski katolski biskop ekumeny Gerhard Feige je po po­hrjebje 91lětneho něhdyšeho Würzburgskeho biskopa Paula Wernera Scheele na to­ pokazał, zo bě njeboćički w swojich poćahach k reformaciskim cyrkwjam a wosebje w dialogu ze starokatolskej cyr­kwju kaž tež k orientalsko-ortodoksnym cyrkwjam do přichoda pokazowace po-srědkowanja zdokonjał. „Jeho ekumeniske skutkowanje njech je nam nadawk, w boju wo jednotu wěry njepopušćić.“

Počesća Angelu Merkel

Prěnje Bože mšě po nadpadach

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Colombo (B/SN). Tři tydźenje po nadpadach z 258 mortwymi móžachu kato­likojo w Sri Lance Bože mšě zaso oficialnje swjećić. Kaž zjawne medije rozprawjachu, wopytachu tysacy křesćanow cyr­kwje w stolicy Colombo. Bože domy wobstražowali su wojacy z awtomatiskimi brónjemi. Mjeztym je policija wjace hač 150 podhladnych zajała – mjez druhim islamskeho duchowneho, kiž měješe zwisk z atentatnikami.

Charta na dobro ćežko chorych

Z čłowjekami njewikować

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Wot 8. do 11. apryla wotmě so w gmejnje Sacrofano blisko Roma mjezynarodna konferenca ze 160 wobdźělnikami, kotruž bě Vatikan organizował. Bamž Franciskus je na konferency raznje zasudźił wikowanje z čłowjekami, wosebje z dźěćimi a žonami. „Štóž so z tajkim złóstnistwom womaza, tón jenož druhim škodu njenačinja, ale tež sebi samomu“, rjekny bamž a žadaše sej wuše zhromadne dźěło cyrkwje z politiskimi a towaršnostnymi akterami w boju přećiwo wikowanju z čłowjekami. Biskopja, rjadnicy a sobudźěłaćerjo iniciatiwow za čłowjeske prawa wuradźowachu w mnohich dźěłowych skupinach.

Za nabožinsku swobodu

Vatikan (B/SN). Mjezynarodna komisija teologow Vatikana je studiju k nabožinskej swobodźe předpołožiła. W njej wona wuzběhnje, zo stej na fundamentalizmje tež liberalny stat a etiski relatiwizm sobu wina. Swětonahladna neutralita nabožinskim formam wuraza w zjawnym žiwjenju faktisce zadźěwa. To přisporja namócne a totalitarne ideologije runje tak kaž militantne formy nabožiny.

Spowědne potajnstwo

Hesło „měrliwa rewolucija“

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Hesło „Měrliwa (r)ewolucija“ steji lětsa nad čitanskim rjadom w Magdeburgu. Při tym ma so kritisce hladać na podawki před 30 lětami, ale tež na wuwiće hač do dźensnišeho. Prěni přednošk bě 23. januara wo temje „Politiske łamki“ – štó su namrěwcy měrliweje rewolucije“. Přichodne čitanje je 19. junija „Posledni hasnje swěcu? Lóšt na jutře w cyrkwi – wužadanje a přicpěwanje?“ Přednošować budźe teologa a fyzioterapeut z Würzburga dr. Wunibald Müller. Hłowni moderatorojo rjadu su teologa a nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje w Magdeburgu Maik Reichel, teologa a wojowar za wobydlerske prawa Frank Richter a fararka w Magdeburgu Waltraut Zachhuber.

Składuja za Notre-Dame

Pady hnydom přizjewić

póndźela, 13. meje 2019 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je wšej katolskej cyrkwi přikazał, pady splažneho znjewužiwanja hnydom přizjewić. Wotpowědny wukaz płaći za duchownych a rjadnikow wot junija, kaž Vatikan zdźěla. „Bě-li tutón zawjazk dotal we wěstym zmysle wosobinskemu swědomju přewostajeny, je to nětko uniwerselny prawniski předpis“, zdźěli šefredaktor komu­nikaciskeho wotrjada Vatikana Andrea­ Tornielli. Zakoń płaći wot 1. ju­nija. Přiwšěm njeje předwidźane pady znjewužiwanja tež statnym institucijam přizjewić. W japoštołskim spisu „Wy sće swětło swěta“ nimo toho rěka, zo měli katolske biskopstwa po cyłym swěće najpozdźišo hač do junija přichodneho lěta „jedne abo wjacore zjawnosći trajnje a lochko přistupne“ informaciske městnosće za to zarjadować. Katolska cyrkej tči hižo lěta dołho skandalow seksual­neho znjewužiwanja dla w mnohich krajach swěta – tež w Němskej – w jednej z najćešich krizow. Za čas pontifikata předchadnika Benedikta XVI. bě so wu­kopało, zo běchu so mnozy duchowni na dźě­ćoch přešli a zo je to cyrkwinska wyšnosć kryła.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND