Sobuskutkowacy biskopja

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Jako hosćićel pastoralki je Magdeburgski katolski biskop Gerhard Feige hłownohamtsce a čestnohamtsce skutkowacych w cyrkwi do Magdeburga přeprosył. Mjez tymi, kiž su wopyt připrajili, běchu tež ći tamni pjeć (arcy)biskopow, do kotrychž biskopstwow słušeja tež dźěle wuchodoněmskeje diaspory. Biskop Feige woswjeći z pastoralnymi wobdźělnikami a arcybiskopomaj Heinerom Kochom (Berlin) a Stefanom Heßu (Hamburg) kaž tež z biskopami Heinerom Timmereversom (Drježdźany-Mišno), Ulrichom Neymeyrom (Erfurt) a Wolfgangom Ipoltom (Zhorjelc) minjeny štwórtk Božu mšu. Biskopja­ so na dźělach programa wobdźělichu a hosćo dožiwichu jich tež jako akterow.

Tempolimit – peticija EKM

Marijiny mozaik na medali

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Erfurtske tachantstwo je sej do medalje z kopora a slěbra Marijiny mozaik razyć dało. Na prědnjej stronje widźeć je tachantska hora ze swojimi cyrkwjemi, na zadnjej stronje mozaik swjateje Marije. Medalje w přeměru 40 milimetrow płaća 10 resp. 45 eurow a maja pomhać hišće trěbne twarske dźěła financować.

Pasy sami wotkołkować

Zhorjelcy (B/SN). Swoje putniske pasy móža sej putnicy nětko sami wotkołkować. Wot njedawna je w katedrali K swjatemu Jakubej kołk na lěwym stołpje před wołtarjom přičinjeny, při postawje swj. Jakuba. Wodnjo je Boži dom wotewrjeny na boku postawy swj. Ota.

Konferenca iritacije wujasniła

Lindau (B/SN). Ze žadanjemi ke škitej klimy a prawam žónskich je so swětowa zhromadźizna wo nabožinje a wo měrje w Lindauwje nad Bodamskim jězorom zakónčiła. Mjez druhim rěčachu zastupjerjo wšěch nabožinow wo po­łoženju Bohingya-ćěkancow w Bangladeshu. Iritacije mjez zastupjerjemi nabožinow z Myanmara a Bangladesha móžachu wujasnić, rjekny Denzil Abel z organizacije Religions for Peace.

Prěni biskop wuswjećeny

Bamž přećiwo wumjezowanju

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Antananarivo (dpa/SN). Po tym zo bě bamž Franciskus Mosambik a Madagaskar wopytał, poda so swjaty wótc dźensa na kupu Mauritius, poslednju staciju swojeho wopyta w Africe. Lud kupy je přez zetkawanje wšelakich ludow nastał a čerpa z bohatosće wšelakich kulturow a nabožinow, bě nawoda swětoweje katolskeje cyrkwje we widejowym posel­stwje rjekł. Wčera je wón na Božej mši w Madagaskaru před wumjezowanjom druhich nabožinow warnował.

Namołwjataj k mjezsobnosći

Biskop Timmerevers w USA był

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Berlin (B/SN). Wot 12. do 20. awgusta přebywaše delegacija Němskeje biskop­skeje konferency pod nawodom Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa Heinricha Timmereversa w USA, zo bychu sej tamniše koncepty powołanskeho personala spřistupnili. Heinrich Tim­mer­evers, kiž je tež sobu­staw komisije za duchowne powo­łanja a cyrkwinske słužby Němskeje biskop­skeje konferency, po nawróće rjekny: „Sym zahorjeny, kak je cyrkej w USA w swojim wobmjezowanju skandalow znjewužiwanja dla nowy započatk w powołanskej pastoralce zdokonjała. Jasne wizije, mnohostronske powołanske mjez sobu splećene pastoralki kaž tež změnjene wobsahi wukubłanja w seminarje su mje hłuboko jimali.“

Skulptura smě wostać

Nabožina ma měrej słužić

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Bonn (B/SN). Kardinal Reinhard Marx je so­ wutoru, 20. awgusta, na spočatku biskopskeje konferency w doraznym apelu na něhdźe 1 000 wobdźělnikow swětoweje zhromadźizny „Religions for Peace“ w Lindauwje nad Bodamskim jězorom wobroćił. Iniciatiwa „Nabožina ma měrej słužić“, před 50 lětami zało­žena, wotměwa so kóžde pjeć lět, lětsa prěni raz w Němskej. Moto zetkanja je, wo zhromadny přichod so starać a derjeměće zhromadźenstwa spěchować. Rěčnik wuzběhny, zo nimaja so nabožiny za po­litisko-kulturne zaměry instrumentalizować. „My chcemy dialog a koope­raciju, a tak słužimy měrej“, rjekny kardinal Marx.

Rozmołwy wo rewoluciji 1989

Berlin (B/SN). K 30. róčnicy měrliweje rewo­lucije chce zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier ludźi z wuchoda a zapada Němskeje w swojim zastojnskim sydle do zhromadneje bjesady wjesć. Předwidźany je štyridźělny rozmołwny rjad, w kotrymž rozprawjatej jedna wosoba z wuchoda a jedna ze za­pada wo wosobinskich dopomnjenkach. Prěni termin bě 13. awgusta k 58. róčnicy natwara Berlinskeje murje. Přichodne rozmołwne koła su planowane 16. septembra, 25. oktobra a 5. nowembra.

Cyrkej kritizuje plakaty

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Aktualna kampanja wabjenja Zwjazkoweje wobory žněje wó­tru­ kritiku cyrkwje. „Mam to za rozho­rjace a dospołnje njepřiměrjene, ze sloganom „Płun, woda, třěleć – rjemjeslnikow za Zwjazkowu woboru pytać“, praji zamołwity za měr rady Ewangelskeje cyr­kwje w Němskej Renke Brahms w Bonnje. Wón zwjazkowe ministerstwo za zakitowanje namołwja, z tajkej kampanju hnydom přestać. „Słowo płun hromadźe ze słowom třěleć wužiwać pokazuje na mało začuća a słabe stawizniske wědomje zamołwitych.

Maja noweho nawodu

Wita zjednoćenu Europu

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Choćebuz (B/SN). Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt wita zjednoćenu Europu. „Runje my jako cyrkej chcemy europsku mysl spěchować. Nacionalistiske tendency katolska cyrkej wotpokazuje, dokelž je mjezynarodne zhromadźenstwo. Z iracionalneho stracha hranicy zaso zawrěć njeby dobytk za nas był.“

Partnersku wosadu wopytali

Erfurt/Uljanowsk (B/SN). Dwanaćewo­so­bowa skupina z Erfurtskeje katolskeje wosady swj. Měrćina pod nawodom diako­na Matthiasa Burkerta pućowaše w prěnim połleće do ruskeho Uljanowska, zo bychu partnerstwo z tamnišej wosadu pohłubšili. Nimo wšelakich zajimawostkow běchu wosebje mnohostronske a wutrobne zetkanja wažne. Samo biskop Clemens Pickel ze Sa­ratowa je 450 kilometrow přijězda na so wzał, zo by z Erfurćanami dźeń přežiwił a z nimi Božu mšu swjećił.

Nowa biskopka zapokazana

Tempolimit hišće njezwrěšćił

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Weimar (B/SN). Hačrunjež je peticiski wuběrk zwjazkoweho knježerstwa ža­danje Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej, zawjesć tempolimit na awtodróhach, wotpokazał, nima iniciator Christian Fuhrmann naležnosć za zwrěšćenu. W cyrkwinskej nowinje Wěra a domizna wyši cyrkwinski rada měni, zo tuchwilu hišće jasne njeje, hač je tež zwjazkowy sejm peticiju wotpokazał. Dyrbimy nětko čakać, móžemy pak ze zapósłancami hišće rěčeć a jich přeswědčić spytać. Ze zjawnej peticiju je ewan­gelska cyrkej prašenja wobswěta a škita žiwjenja tematizowała. Wšako słuša tež to k jeje zakładnym naležnosćam.

Pomnik patronomaj města

Městno njeje hižo wohrožene

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Genf/Baku (B/SN). UNESCO je cyrkej Jězu­soweho naroda w Betlehemje z li­sćiny wohroženeho swětoweho herbstwa wzała. Wopodstatnili su to z wuspěšnymi napinanjemi wokoło renowacije Božeho domu. Wona a putniski puć buštej 2012 na lisćinu swětoweho herbstwa sa­dźe­nej. Runočasnje hižo tehdy na špatny twarski staw cyrkwje pokazachu. Nětko su třěcha, wonkowna fasada, mozaiki a wrota ponowjene. Cyrkej Jězusoweho naroda w Betlehemje bu pod kejžorom Justinianom (527–565) natwarjena. Poprawne narodne městno Jězusa je po křesćanskich podawiznach dźesać kilometrow južnje Jerusalema a słuša dźensa k palestinskim awtonomnym kónčinam.

Poćehnje do Drježdźan

Hida na cuzych přiběra

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

Rom (B/SN). Berlinski socialny etikar prof. dr. Andreas Lob-Hüdepohl widźi strach před přichodom po cyłym swěće přiběrać. Na mjezynarodnej zhromadźi­znje w Romje rozprawješe wón na temu wo straše, kiž masiwnje přiběra. „Strach před cuzymi přiběra a z tym schowana a wotewrjena njepřećelskosć w towaršnosći a w cyrkwi napřećo wšemu njeznatemu“, rjekny katolski profesor sćelakej Domradio.

Potajnstwo wostanje

Vatikan (B/SN). W zwisku ze skandalom znjewužiwanja dla je Vatikan wuzběhnył wažnosć, zo njehodźi so spowědne potajnstwo wotstronić. Vatikanske sudnistwo Pönitentiarie je přećiwo wočakowanjam, zo ma cyrkej swój porjad prawa statej připodobnić. Dźeržeć so na spowědne potajnstwo njeje pak toleranca napřećo znjewužiwanju, rjekny nawoda sudnistwa, kardinal Mauro Piacenza.

Benedikt wostawa kruty

nawěšk

nowostki LND