Kónc wójny wopominali

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Spominajo na kónc Prěnjeje swětoweje wójny před sto lětami su Ewangelska cyrkej w Němskej, Němska biskopska konferenca, Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež arcybiskopstwo wčera na ekumenisku nutrnosć, do Berlinskeje tachantskeje cyrkwje přeprosyli. Boža słuž­ba steješe pod hesłom „Měr w Europje“.

Natwarja zničeny kraj

Mnichow/Karakosh (B/SN). Dźeń a wjace křesćanskich ćěkancow nawróća so do irakskeje Ninive-doliny. Woni su rozsudźeni, sej tam křesćanske herbstwo zacho­wać, rjekny eksperta za čłowjeske prawa katolskeho pomocneho skutka „Cyrkej w nuzy“ Berthold Pelster. Něhdźe 120 000 křesćanow bě před teroristiskej milicu Islamski stat z Ninive-doliny do kurdiskeho dźěla Iraka ćeknyło. Mjeztym je so połojca z nich nawróćiła a pomha nětko při znowanatwarje. Pelster praji, zo su z pomocu cyrkwje wjace hač 40 procentow zničenych a wobškodźenych domow zaso natwarlili. W někotrych kónčinach su tež cyrkwje zaso wotewrěli. Zetkawaja pak so tež w ćežko wobško­dźenych cyrkwjach, dokelž nowotwary swój čas traja.

Bamž wusahowaceho wuznama

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Lěta 1978 bu Karol Wojtyła za bamža wuzwoleny. K 40. róčnicy dopominaše Berlinski arcybiskop Heiner Koch na jeho wulki wuznam za němske stawizny: „Z wuzwolenjom Wojtyły jako Jan Pawoł II. zahaji so wuwiće, kotrež ma za nas Němcow, za arcybiskopstwo Berlin a za město Berlin wusahowacy wuznam. Bamž, pochadźacy z Pólskeje, bě rozsudny pućrubar za powalenje „železneje murje“, za zjednoćenje přez lětdźesatkaj dźěleneho biskopstwa Berlin a za jednotu Němskeje.“

Kulisa z nowej scenu

Nowa Cala (B/SN). Změnjena je scena w barokowym kulisowym dźiwadle wo ćerpjenju Jězusa w klóštrje Nowa Cala. Wotnětka je tam „Jězus před Kajfasom widźeć“. Wone 33 figurow, figurowe skupiny a dźěle kulisow pokazuja Jězusa na přesłyšowanju před Wyšim měšnikom Kajfasom, kiž proces před Poncijom Pilatusom přihotowaše. Předstajenje pasiona w Nowej Cali je po wulkosći, wobjimje a wuměłskej kwaliće jónkrótne w Europje. Morawski moler Josef Felix Seyfried bě kulisu wokoło lěta 1750 stworił.

Jednotu pozitiwnje widźeć

Zwón měra swój cil docpěł

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Wjeliki Nowgorod (B/SN). Konjacy zapřah měra z Braniborskeje do Ruskeje je po­ něhdźe 2 300 kilometrach jězby swój cil we Wjelikim Nowgorodźe pola Pětrohroda docpěł. Po historiskim puću su zastupjerjo ewangelskeje wosady Brück zwón měra do Ruskeje dowjezli.

Złóstnistwa wozjewić

Berlin (B/SN). Zamołwity za antisemitizm Němskeho zwjazkoweho knježerstwa Felix Klein planuje nowy system registra­cije njepřećelskosćow a złóstniskich podawkow přećiwo Židam z mjenom MIRA. Tež podeńdźenja, kotrež njesłu­šeja hišće k direktnej namocy, maja­ so po cyłej Němskej zaměrnje za­pisować, kaž na přikład, hdyž skućićeljo wospjet před durje židowskich hosćencow skažene swinjace mjaso kładu. Ni­mo­ toho chce Klein z nowymi medijemi přećiwo přiběracemu antisemitizmej wojować.

Třo rabinerojo zapokazani

Yoko-Ono-wustajeńca

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Muzej tworjaceho wuměłstwa w Lipsku prezentuje wot 2. de­cembra twórby japansko-ameriskeje wu­měłče Yoko Ono. Pod titulom „Peace is Power“ wustaja tam 60 twórbow 85lětneje. W swojim wuměłstwje wotbły­­šćuje Yoko Ono tradicije na Dalokim wuchodźe runje tak kaž ameriske a reflektuje wliw na wšelake wěrywuznaća. Wuměłča, wudowa hudźbnika Johna Lennona (1940–1980), chce na wotewrjenju wustajeńcy přitomna być.

Pomocne skutki wohrožene

Islamabad (B/SN). Pakistan chce sobudźěłaćerjam 18 mjezynarodnych pomocnych skutkow wupowědźić. Knježerstwo je pomocnym skutkam kazało, swoje dźěło zastajić a kraj wopušćić. Tale kročel stawa so někotre tydźenje po nastupje noweho knježerstwa w Islamabadźe pod premierom Imranom Khanom. Pomocne skutki su so hižo w zašłosći haćenja swojeho skutkowanja dla wobarać dyrbjeli. Hižo w decembru 2017 bě knje­žerstwo 27 mjezynarodnym pomocnym organizacijam wupowědźiło. W januaru 2018 wone přikaza přepytować wšitke lokal­ne a mjezynarodne pomocne organizacije, zo by so zwěsćiło, hač su pje­njezy překřiwili.

Nowy ewangelski farar

Přećiwo zakazej rubiška

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Ministerski prezident Durinskeje Bodo Ramelow (Lěwica) widźi zakaz nahłowneho rubiška muslimkow jako wěc, kotraž dale njewjedźe. Wón sam měni, „zo měli ludźo swoje mjez­wočo pokazać“, ale powšitkowny zakaz rubiška by potom tež płaćił za katolske rjadnicy, praji politikar. Před zakonjom njehodźi so mjez swobodu a nanuzowanjom rubiška rozeznawać.

85lětny so z křesćanom stał

Brisbane (B/SN). Za wěru njejsy ženje přestary: Lětdźesatki bě Bill Hayden jedyn z najprominentnišich ateistow Awstralskeje – nětko je so wón z 85 lětami z křesćanom stał. Něhdyši wonkowny minister da so 9. septembra w katolskej cyrkwi swj. Marije w Ipswichu pola Brisbanea wukřćić. Dlěši čas hižo so wón sam sebje prašeše za swojej rólu w žiwjenju, rjekny něhdyši předsyda social­demokratiskeje strony Labor Party cyrkwinskej nowinje Catholic Leader. Poli­ti­kar, kotrehož bě před štyrjomi lětami Boža ručka zajała a kotruž bě wón přežiwił, so nadźija, zo jeho přistup ke křesćanskej wěrje tež druhich k tomu zmuži.

Cyrkwinski dźeń bjez AfD

Interny dialog wažny

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Generalny sekretar arcy­biskopstwa Berlin pater Manfred Kollig pleděruje za to, so z nabožinskimi zhromadźenstwami a jich tuchwilnymi prudami sylnišo rozestajeć. Generalny wikar namołwja nabožinske zhromadźenstwa, zo bychu pruwowali, što je negatiwne a što pozitiwne na jich konfesiji. Mnohotnosć móhła tomu słužić, zo wšelakorym čłowjeskim potrěbnosćam a wuměnjenjam wotpowěduje.

Za zakaz wojerskich trutow

Freiburg (B/SN). Awtonomne wojerske systemy kaž wojerske truty měli po měnjenju teologi Eberharda Schockenhoffa zakazać. Morjenje čłowjeka njeměli roz­su­dźić kompjutery abo algoritmy, ale jeno­ čłowjek sam, kiž dyrbi so wusprawnić po etiskich/ludoprawniskich měritkach a ma za to zamołwitosć přewzać.

Wustajeńca wo klóštrje

Přećiwo wyšim wudawkam

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

Bonn/Berlin (B/SN). Ewangelske akciske zhromadźenstwo za měr (AGDF) a katolska organizacija Pax Christi namołwjatej k protestej přećiwo wyšim wudawkam za wojerstwo. Pax Christi zahaji akciju za zběranje podpismow „Wjace za wojerstwo? Nic z nami!“ składnostnje Dnja měra 1. septembra. Pax Christi protestuje přećiwo wyšim wudawkam we wójsku: „Wone njewotpowěduja moraliskim zawjazkam a politiskim dowidźenjam a njewottwarja deeskalaciju a wotbrónjenje.“ Za tutu akciju su hač do decembra trěbne 50 000 podpismow.

Běda dźěći na wuchodźe

Natwarja sej nowy klóšter

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Nowa Cala (B/SN). Kónc awgusta załoži skupinka cisterciensow, pochadźacych z klóštra K swjatemu křižej blisko Wiena, w braniborskej Nowej Cali swój priorat. Hinak hač dotal předwidźane, njebudu mniša w starych klóšterskich murjach bydlić, ale chcedźa sej w bliskosći nowy klóšter natwarić. „Smy mniša 21. lětstotka“, praji abt Maximilian. „Chcemy wu­tworić oazu, hdźež móža ludźo mocy čerpać­ a hdźež­ čuja so cuzy přiwzaći.“ Mnich Maximilian wěri do toho, zo móže centrum zetkawanja z Bohom cyły region wožiwić. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Martina Münch (CDU), zdobom předsydka Załožby Nowa Cala, rozsud mnichow witaše a rjekny: „Wjeselu so, zo su štyrjo cisterciensojo w 750. jubilejnym lěće wobstaća klóštra priorat w Nowej Cali załožili.“

Połoža zakładny kamjeń

Wabi w Pólskej za Europu

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Gdańsk (B/SN). Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, je na swojim njedawnym wopyće Pólskeje w Gdańšćanskim Solidarność-centrumje „za nowe wědomje za Europu, za wulki projekt měra“ wabił. „My wšitcy směmy w najlěpšim zmysle słowa patrioća być“, rjekny Marx. Dyrbimy pak tež přez swójsku kromu talerja hladać, zo bychmy wotpowědowali zamołwitosći zhromadneho domu.

Wjele Božich domow spušćiła

Bonn (B/SN). Katolska cyrkej w Němskej je wot lěta 2000 něhdźe 540 cyrkwinskich twarjenjow spušćiła, 160 je spotorhać dała, 142 předała. Wjacore Bože domy słuža dźensa jako dźěćace dnjowe přebywanišća, starownje, hosćency, kulturne zarjadowanišća abo archiwy. Tuchwilu w Němskej hišće 22 200 cyrkwjow a kapałkow wužiwaja.

Horcota cyrkwjam škodźała

Wuprajenje cofnyli

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Vatikan je kritiske wuprajenje bamža Franciskusa, za homoseksualne dźěći pytać psychiatrisku pomoc, cofnył. „W dźěćatstwje maš tójšto, štož hodźi so z psychiatriju činić“, rjekny bamž na wróćolěće z Irskeje. W statemenće Vatikana tele słowa pobrachuja. Njejsu mysle swjateho wótca sfalšować chcyli, kaž rěčnica zdźěli. Franciskus nochcyše rjec, zo je homoseksualita chorosć, ale „zo dyrbi so hladać, kak so wěcy na psychologiskej runinje předstajeja“. Tajka „homoseksualna powěsć“ bamža je „jěre přesłapjenje“, praji čłon předsydstwa zwjazka homoseksualnych LSVD Henny Engels.

W lěće 2013 bě bamž hišće­ přećiwo diskriminaciji homoseksualnych wustupował a za mjezsobnu akceptancu wabił.

Spřećiwja so podhladej

nawěšk

nowostki LND