Bamž reformy zakitował

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je swoje reformy w romskej kuriji přećiwo „lózyskim spřećiwjenjam“ zakitował. Jako hłowne linije mjenowaše wón kulturu dialoga, wobdźělenje žonow a lajkow a profesionalne wuwiće personala. Reformy su znamjo žiwosće a su trěbne, rjekny swjaty wótc w swojim hodownym poselstwje kardinalam.

Kritizuje stronu AfD

Berlin (B/SN). Nawoda katolskeho běrowa w Berlinje, prelat Karl Jüsten, kritizuje Alternatiwu za Němsku (AfD). „Nastupajo AfD rěča mnohe přičiny, wot stronskeho programa přez wuprajenja stronskich funkcionarow hač k jich zadźerženju, za to, zo njemóže so křesćan tam doma čuć“, rjekny Jüsten w nowinje Frankfurter Rundschau. Je to zamołwitosć kóždeho jenotliwca, hač stronje swój hłós da. „Hladaš-li na reakcije nawodnych politikarjow AfD na surowy atentat na Berlinske hodowne wiki, nanuzuja so ći hladajo na wobraz wo čłowjeku a na seriozny wobchad strony zakładne dwěle.“ Jüsten zastupuje Němsku biskopsku konferencu w zwjazkowym sejmje a zwjazkowym knježerstwje. „Politisku zamołwitosć njemóžeš do tajkich rukow połožić.“

Wěstotny koncept za jubilej

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:

Hannover (B/SN). Atentat na Berlinske hodowne wiki w decembru pohnuwa tež zarjadowarjow lětušeho jubileja reformacije hłubšo rozmyslować. „Z poradźowarjemi smy situaciju woměrje analyzowali“, rjekny jednaćel towarstwa Jubilej reformacije 2017 Ulrich Schneider. Njewotwisnje wot podawkow w minjenych tydźenjach su na wěstotnym koncepće za spominanske lěto we wuskim wothłosowanju ze zarjadami a policiju, krajneho knježerstwa Saksko-Anhaltskeje kaž tež z fachowcami intensiwnje dźěłali. Ćežišćo při tym su wulkozarjadowanja kaž zakónčaca Boža słužba 36. němskeho cyrkwinskeho dnja 28. meje.

Dušepastyr policije warnuje

Fyzikar wo Bohu přeswědčeny

wutora, 10. januara 2017 spisane wot:

Rom (B/SN). Antonino Zichichi, jadrowy fyzikar a něhdyši prezident italskeho narodneho instituta za jadrowu fyziku, wuzběhny na njedawnej hłownej zhromadźiznje Bamžowskeje akademije wědomosćow w Romje swoje přeswědčenje wo Bohu-stworićelu: „Poselstwo wědomosće je, zo smy dźěći logiki a nic chaosa. A hdyž to smy, štó je awtor tuteje logiki? Ateistiska kultura na to wotmołwja: Nichtó pak njemóže to dopokazać. Wuslědźamy tuž nowe zakonje, nowe regule, kotrež wobkrućeja, zo logika eksistuje.“ Antonio Zichichi je wuznawacy katolik a njewidźi mjez wědomosću a wěru žanoho přećiwka.

Nowy wid na zwisk wěrow

Nowy rabiner powołany

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Najwjetši židowski Boži dom w Berlinje, synagoga Rykestraße, dóstanje po 30 lětach wakancy zaso wosadneho rabinera. Zhromadźizna reprezentantow židowskeje wosady w Berlinje je rabinera Borisa Ronisa jednohłósnje powołała. Předsyda wosady Gideon Joffe widźi w tym „dawno trěbnu kročel“. Z powołanjom Ronisa budźe zastojnstwo zaso „nanajlěpje wupjelnjene“. Pjenjez dla njemóžeše sej wosada wobsadźenje městna wjele lět dowolić.

Bach a reformacija

Erfurt (B/SN). Durinski Bachowy festiwal 2017 wěnuje so w aprylu jubilejej 500. róčnicy reformacije. „Durinska je centrum reformacije – a bjez reformacije by sakralna hudźba Johanna Sebastiana Bacha lědma móžna była“, rjekny šef festiwala Christoph Drescher při předstajenju programa w Erfurće. Wuwjedźenja Luthera (1488–1546) k wosadnemu spěwanju a tak nastawacy wuznamny choral su sakralnu hudźbu Bacha na rozsudne wašnje postajeli.

Cyrkej zaso wotewrjena

Přetwarja katedralu swj. Jadwigi

srjeda, 28. decembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazk spěchuje plano­wane saněrowanje a přetwar Berlinskeje katedrale swj. Jadwigi z cyłkownje dwanaće milionami eurow. W budgeće zwjazkoweho twarskeho ministra je za to klětu jedyn milion eurow předwidźany, za lěto 2018 šěsć a za 2019 pjeć milio­now eurow. Arcybiskopstwo Berlin trochuje kóšty cyłkowneho projekta na 60 milionow eurow, 43 milionow eurow planuja za biskopsku cyrkej a 17 milionow eurow za susodny Bernharda Lichtenbergowy dom.

Friedel nowy wiceoficial

Konsekwentnje přećiwo namocy

wutora, 20. decembera 2016 spisane wot:

Osnabrück (B/SN). Měrowy etikar Fernando Enns cyrkwje namołwja, so konsekwentnje zasadźeć přećiwo namocy a kóždejžkuli wojerskej akciji. Dołhož cyrkwje namóc jako opciju widźa, maja wone problem, zo jim ludźo hižo njewěrja, rjekny Enns w Osnabrücku. Tam bě synoda wobzamknyła, widźeć wojersku namóc jako poslednju móžnosć, wobarać akutnej na­mocy.

Planuje młodźinsku synodu

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je přizjewił swětowu biskopsku synodu na temu „Młodźina, wěra a namakanje powołanja“. Zetkanje ma so wotměć w lěće 2018 we Vatikanje a ma zdobom dale wjesć swójbne synody lěta 2014/2015. Tema je přewod młodych katolikow při aktiwnym dźěle w cyrkwi a towaršnosći.

Pakistan sylni prawa žónskich

Zběrka dokumentow wušła

wutora, 13. decembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). K prašenjam swójby wuda Němska biskopska konferenca njedawno zběrku dokumentow swětoweje synody. W njej namakamy tež prědowanja bamža Franciskusa a zakónčacy dokument synody. Nimo toho su tu podate rěčne přinoški němskich wobdźělnikow na synodźe a wuslědki wuradźowanja dźěłoweje skupiny. Brošurka hodźi so internetnje pod www.dbk.de skazać.

Konflikt mjez ÖRK a Israelom

Dom ćěkancow wopytał

wutora, 06. decembera 2016 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Prezident Diakonije Němskeje Ulrich Lilie je nadźijepołny, zo zwjazkowa republika wužadanja připućowacych ćěkancow zmištruje. „Smy jedyn z najbohatšich krajow swěta. Z toho wurosće winowatosć dźělenja“, rjekny Lilie tydźenja w sakskej stolicy. Wopytał bě wón přebywa­nišćo za dźěći-ćěkancow bjez staršich w Rodewischu a Drježdźansku poradźowarnju migrantow Cabana. Chcyše tak hódnoćić angažement za ćěkancow a wosebje čestnohamtskim pomocnikam rjap sylnić. Prezident Diakonije naspomni tež protesty a namocne ataki na migrantow a jich přebywanišća. „Dźe wo to, zo sylnimy předewšěm sprawny angažement“, Ulrich Lilie podšmórny.

Maja katolsku uniwersitu

Rom (B/SN). W irakskim měsće Erbil su katolsku uniwersitu wotewrěli. Wona je wšěm studowacym přistupna, přede­wšěm pak ma zajim młodych křesćanow budźić. Wot časa nadběhow teroristiskeje or­ganizacije Islamski stat pytaja tysacy křesćanskich­ ćěkancow w Erbilu škit.

Wusypanje popjeła zakazane

Pjenježny podźěl podwojili

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazk chce swój financny podźěl za 500. róčnicu reformacije w lěće 2017 podwojić. Město pjeć milionow eurow lěta 2017 ma so potom 11,65 milionow eurow jako přidawk Zwjazka za jubilejne swjatočnosće přewostajić, wobkrući zapósłanc zwjazkoweho sejma Christian Hirte (CDU) w Berlinje. Zwjazk přidawa k 500. jubilejej reformacije wot 2011 lětnje pjeć milionow a lětsa sydom milionow eurow.

Nadźija na lěpše poćahi

Moskwa (B/SN). Ruska ortodoksna cyrkej nadźija so po wólbnym dobyću Donalda Trumpa za prezidentstwo USA, zo so mjezynarodne poćahi wotputaja. Metropolit Hilarion, nawoda cyrkwinskeho zarjada za wonkowne poćahi, rjekny ruskej powěsćerni Interfax w Moskwje, zo njeje přičiny za euforizm. Wotewrjene tež wostanje, hač Trump jako ameriski prezident swoje přilubjenja z wólbneho boja zwoprawdźi a kak budźe wón na čole stata jednać. Přiwšěm schadźa nětko nadźija, zo so cyły system mjezynarodnych poćahow polěpši a zo wuwije so zhromadna swětowa koalicija přećiwo terorizmej.

Cyrkej wuznamjenjena

Kollig budźe generalny wikar

wutora, 22. nowembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). 60lětny pater Manfred Kollig z Münstera budźe nowy generalny wikar arcybiskopstwa Berlin. Kollig, přisłušnik rjadu Arnsteiner Patres, budźe wot 1. februara naslědować prelata Tobiasa Przytarskeho, kiž je nětko propst cyrkwje swj. Jadwigi. Kollig je so 1956 w Koblenzu narodźił, zastupi 1974 do rjadu, złoži 1978 wěčne sluby a bu 1981 na měšnika wuswjećeny.

Planuja wosadny centrum

Annaberg-Buchholz (B/SN). Milionowy projekt wosadneho centruma planuje wosada swj. Hany w Annabergu-Buchholzu. Wón ma nastać na cyrkwinskej ležownosći, hdźež steji nětko hišće stare twarjenje. W nowotwarje změje na sto ludźi městno. Farar Karsten Loderstädt wuchadźa z toho, zo płaći nowotwar něhdźe milion eurow, a 200 000 eurow budźe wosada sama płaćić dyrbjeć. Hižo nětko wona za to pjenjezy zběra. Prěni zaryw je planowany za kónc lěta 2018. Lěto pozdźišo swjeći cyrkej swj. Hany swój 500. jubilej. Potom chcedźa nowy dom wotewrěć. Dźěćom a młodostnym chcedźa tak skićić dobre wuměnjenja za intensiwne skutkowanje.

Gymnazij wobsteji 25 lět

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND