Žadanje zastupjerjow nabožiny

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

London (B/SN). Na 200 zastupjerjow wšelakich nabožinskich směrow žada sej w zjawnym lisće britiskemu knježerstwu, zo by „hnydom swoju migrantsku politiku rozmysliło“. Iniciatiwa, nawjedowana wot něhdyšeho primasa anglikanskeje cyrkwje Rowana Williamsa, sadźa na politiku „wulkomyslnosće, přećelskosće, solidarity a přistojnosće“.

Bamž zetka kralowsku swójbu

Lund (B/SN). Bamž Franciskus zetka so do ekumeniskich swjatočnosćow k 500. jubilejej reformacije dnja 31. oktobra w šwedskim Lundźe z kralowskej swójbu. Tole wuchadźa z programa dwudnjowskeho bamžowskeho pućowanja do Šwedskeje. W Lundźe běchu 1947 Lutherski swětowy zwjazk załožili.

Cyrkwi wočakujetej wujednanje

Krućiše zakonje trěbne

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Hladajo na dalše dowolnosće za dodawanje bróni do krizowych kónčin žadaja sej cyrkwje krućiše zakonje. „Zhromadna konferenca cyrkej a wuwiće“ žada sej nowy zakonski zakład, po kotrymž maja so hižo předwidźane dodawanja bróni zastajić“, rjekny předsyda konferency Martin Dutzmann. „Tajke něšto dyrbjało móžno być, hdyž čłowjeske prawa abo politiske połoženje kraja, za kotryž su twory postajene, tajke dodawanje njedowola“.

Integraciju njezanjechać

Heidenau (B/SN). Sakski krajny ewangelski biskop Carsten Rentzing warnuje před zanjechanjom integracije ćěkancow. „Mamy z wulkim elanom integraciju podpěrać – běžnje a intensiwnje. Smy přilubili, zo ludźi jeno njepřijimamy, ale jim tež čłowjekahódny přichod damy.“ To najhubjeńše, štož móhło so nam stać, je, zaćišć zawostajić, zo so integracija njeradźi“, Rentzing praji. Zdobom nima so podhódnoćić namócny potencial prawicarskich ekstremistow. To płaći za cyłu Saksku a cyłu Němsku. Tohodla měli so rozmołwy wo integraciji dale wjesć.

Forum nic jeno za žurnalistow

Wosebita znamka wušła

wutora, 13. septembera 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Na swjatoprajenje maćerje Terezy spomina Vatikan z wosebitej listowej znamku. Po informacijach z Watikanskeho zarjada za filateliju a numismatiku je 95centowa znamka z wobrazom noweje swjateje ze zapisom „Swjata Tereza z Kalkutty“ na předań.

Biskop so jasnje zwuraznja

Drježdźany (B/SN). Nowy katolski Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers chce tež k towaršnostnym temam jasnu poziciju zabrać. „Sewjerni Němcy“ so hewak tak přez kwětku nje­zwuraznjeja, ale skerje direktnje“, rjekny Timmerevers na přijeću w Drježdźanach, na kotrež bě sej wón zastupjerjow z politiki, kultury a towaršnosće přeprosył.

Celibat reformować

Bonn (B/SN). Njedostatka katolskich měšnikow dla žada sej Centralny komitej němskich katolikow (ZdK) reformu celibata. „Mamy hižo dobrych a angažowanych diakonow – to su woženjeni mužojo“, měni prezident ZdK Thomas Sternberg. „Hdyž wjace hinak njepóńdźe, zo w dušepastyrstwje personelnje wukrawimy, a hdyž je celibat při tym zadźěwk, potom ma so wón, dokelž je mjenje wažny, złahodnić“, Sternberg potwjerdźa.

Biskop tež delnjoněmsce rěči

wutora, 06. septembera 2016 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Nowy Drježdźansko-Mišnjanski biskop, Heinrich Timmerevers je so z knižku z radijowymi nyšporami w delnjoněmčinje z dotalneho skutkowanišća, Oldenburgskeho kraja, roz­žohnował. Tute nyšpory je wón lětsa měł w tydźenju po jutrach w rjedźe „Dat kannst’ miglöven“ na sćelaku NDR. 64­lětny pochadźa z Garrela-Nikolausdorfa pola­ Cloppenburga a je z delnjoněmčinu jako maćeršćinu wotrostł. Dokelž jemu tale rěč na wutrobje leži, je wón přez lě­ta delnjoněmske nyšpory w radiju dźeržał.

Ajatollah dźakuje so bamžej

Rom (B/SN). Iranski wulkoajatollah Nasa Makarem Shirazi je bamžej dźakowany, zo mjez islamom a terorizmom rozeznawa. „Islam njeje runja terorizm“ rěka w lisće Shirazija swjatemu wótcej.

Ničenje mawsolejow přiznał

Muslimojo na Božich mšach

wutora, 30. awgusta 2016 spisane wot:

Frankfurt n. M. (B/SN). Po zamordowanju francoskeho měšnika su so w Francoskej a Italskej tysacy muslimow na njedźelnych Božich mšach wobdźělili, zo bychu so z křesćanami solidarni wopoka­zali a islamistiski terorizm zasudźili. Jeničce w Rouenskej katedrali bě po nowinje Le Monde něhdźe sto muslimow na wopomnjensku Božu mšu za 26. julija morjeneho měšnika Jacquesa Hamela přišło. Francoska islamska rada CFCM bě na zamołwitych mošejow, imamow a dalšich muslimskich wěriwych apelowała, zo bychu swoju „solidaritu a swoje sobučuće“ z wopytom křesćanskeje Božeje mšě zwuraznili.

Cyrkej wótrišo škitać?

Iniciatiwa ma referentku

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Drježdźanski Ekumeniski informaciski centrum je z Annu Groschwitz přistajił referentku za křesćansku iniciatiwu „Hinak rosć“. 32lětna socialna pedagogowka chce z modelowymi wosadami wokoło Drježdźan hromadźe dźěłać. „Zo mamy naše wašnje žiwjenja změnić, zmóžnjejo přichodnym generacijam a našim bratram a sotram po cyłym swěće dobre zhromadne skutkowanje a žiwjenje, njeje dawno hižo žane potajnstwo“, wona rjekny.

Ženje hišće telko ćěkancow

Turkowscy baptisća wohroženi

wutora, 16. awgusta 2016 spisane wot:

Izmir (B/SN). Křesćenjo Turkowskeje witaja kónc wojerskeho puča. To wobkrući tež předsyda ewangelskeho zwjazka baptistow Ertan Çevik w Izmiru. „By-li wo­jerstwo móc přewzało, by Turkowska w swojim wuwiću znajmjeńša wo dźesać lět wróćo padnyła“, rjekny Çevik. Zwjazkej baptistow w Turkowskej přisłuša pjeć wosadow z 300 sobustawami. Terorowych nadpadow dla steja woni pod škitom policije. 95 procentow z 75 milionow wobydlerjow su muslimojo. Křesćanow je něhdźe 120 000.

Móža cyrkej zaso wužiwać

Damaskus (B/SN). Zničena cyrkej w damaskusu je zwuporjedźana. Kaž Gustava Adolfowy skutk (skutk diaspory EKD) zdźěli, steji cyrkej reformowaneje wosady w křesćanskim dźělu města. Tuta kónčina­ bu loni jara atakowana. Rakety běchu škodu načinili na třěše a w Božim domje. Gustava Adolfowy skutk je 10 000 eurow za wobnowjenje přewostajił. Wosadny farar Boutros Zaour dźakowaše so za podpěru, prajo: „Tak mamy wobnowjenu, krasnu cyrkej, w kotrejž móžemy našeho Knjeza a Wumóžnika chwalić a sławić – při wšěch ćežkich lětach, kotrež tu přežiwjamy.“

Dotal žanu bilancu njepodali

Pólska pomha ćěkancam

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Waršawa (B/SN). Katolska cyrkej w Pólskej přeńdźe do chutneje fazy, wutworić humanitarne koridory za syriskich ćěkancow z Libanona. Narodny direktor pólskeje Caritas Marian Subocz rjekny, zo chce z wonkownym a nutřkownym ministerstwom za to trěbne wuměnjenja wujednać.

Wusudy w procesu Vatileaks

Rom (B/SN). W procesu Vatileaks staj hłownaj wobskorženaj zasudźenaj. Španiski měšnik Lucio Angel Vallejo Balda­ dyrbi 18 měsacow do jastwa njedowo­leneho daledawanja informacijow dla. Italska PR-poradźowarka Francesca Chaou­qui je připomocy dla k dźesać měsacam na pruwowanski čas zasudźena. Asistent Valleja Nicola Malo bu wuwinowany, tež žurnalistaj Gianluigi Nuzzi a Emiliano­ Fittipaldi.

Mjez bjezdomnymi přebywał

Nabožina je zakładne prawo

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Katolski běrow Durinskeje wozjewi k próstwje krajneje frakcije strony AfD „Nabožinsku swobodu škitać – namócnym přeńdźenjam na křesćanskich požadarjach azyla zadźěwać“ nowinsku zdźělenku. Ordinariatny rada Winfried Weinreich pisa: „Dźiwajo na mnohe nadpady na azylowe přebywanišća staja so problematika škita wšitkich ćěkancow, njewotwisnje wot jich nabožinskeje přisłušnosće. Nabožinska swoboda w našim kraju pak njepłaći jeničce za křesćanskich požadarjow azyla. Tele zakładne prawo přisteji kóždemu čłowjekej, njewotwisnje wot nabožiny. To wuzamkuje kóždužkuli nabožnje motiwowanu diskriminaciju – wězo tež napřećo křesćanam.

Ličba katolikow přiběrała

Za jednotnu Europu

wutora, 26. julija 2016 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Bamž Franciskus a eku­meniski patriarch Bartholomaios I. staj křesćanow namołwjałoj, zasadźić so za jednotnu Europu. Franciskus rjekny: „Je načasu so zwjazać, zo bychmy w europskim duchu rozrisali problematiku našeho časa.“ Bartoholomaios wuzbě­hny: „Swět steji před wužadanjemi, kotrež nas nuzuja k jednoće, k zhromadnosći a k mjezsobnej podpěrje.“

Dóstanu noweho biskopa

Limburg (B/SN). Generalny wikar z Triera Georg Bätzing budźe nowy biskop diecezy Limburg. Bätzing dźakuje so za dowěru a praji: „Sym stajnje w teamje skutkował a njemóžu sej to hinak předstajić, zo maja so cyrkwinske nadawki w zhromadnosći wukonjeć.“

Caritas w Ruskej podpěrać

Vechta (B/SN). Nazběrane 6 000 eurow na rozžohnowanju swjećaceho biskopa Heinricha Timmereversa 19. junija we Vechta wužiwaja za karitatiwne a cyrkwinske skutki w Ruskej. Podpěrać ma so dźěło katolskeho biskopa w Saratowje Clemensa Pickela, kiž pochadźa ze sakskeho Colditza. 27. awgusta budźe Timmerevers jako nowy biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje dźecezy zapokazany.

Namołwja k wujednanju

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND