Dźak zjawnym medijam

póndźela, 08. junija 2020 spisane wot:

Magdeburg/Berlin (B/SN). Zastupjerjo diecezanskeje a katolskeje rady wuchodnych biskopstwow su so zjawnym me­dijam za live-wusyłanja Božich słužbow za čas korony dźakowali. Wotpowědne listy­ pósłachu intendantam, programowym direktoram a redakciskim nawodnistwam. Wujednali běchu je 25. apryla we widejokonferency „wuchodneju radow“. Tež předsyda rady katolikow Da­gobert Glanz słuša k podpisarjam. Lětne zetkanje diecezanskeje a katolskeje rady słuži tomu, sej informacije wuměnjeć a zhromadne stejišća sej zdźěłać.

Nowy akcijny program

Kroča po nowych pućach

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Z Božej słužbu w Lipšćanskej ewangelskej cyrkwi swj. Mikławša su spočatk meje fararja Lüdera Laskowskeho do noweho misionskeho zastojnstwa zapokazali. Słužbu jako farar započa wón 2009 we wosadźe Großschirma. W tym času bě tež zamołwity za stu­dentow Freibergskeje Hórniskeje akademije. Nadawk 46lětneho duchowneho w Lipsku nětko je, wuwiće cyrkwin­skeho skutkowanja w nowych dźělach města nawjedować. Ewangelsko-lutherski cyrkwinski wobłuk w Lipsku tak swoje skutkowanje rozšěri. W přichodnych dźesać lětach ma znajmjeńša 30 000 bydlenjow w nowych měšćan­skich­ ­dźělach, kaž na přikład při ně­hdyšim ­hłownym dwórnišću w Gohlisu, nastać. Z diakoniju ma Laskowski wšelke socialne projekty wuwiwać a wothłosować. Wjace k tomu pod www.kirche-die-weiter-geht.de

Dušepastyrstwo při telefonje

Bamž jako rjedźer woknow

póndźela, 25. meje 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Znowa je bamž Franciskus na grafiće widźeć, tónkróć na wulkim nasćěnowym wobrazu w Albano. W Laziale blisko Roma je bamž jako rjedźer woknow předstajeny, kiž smog bliskeje fabriki z njebja trěje. Twórba wuměłca Maura Pallotty předstaja tak zasadźenje bamža za wobswětoškit. Nadawkidawar je biskopstwo w Albano, kotrež je bamž Franciskus njedawno wopytał. Pallotta bu znaty přez grafito, kiž pokazuje Franciskusa jako supermana.

Dźěći před namocu škitać

Radebeul (B/SN). Sakski šef Diakonije Dietrich Bauer starosći so přiběraceje namocy w swójbach dla. „Wuskutki izolacije, minimalne socialne kontakty, wulke financne starosće a strachi eksistency, homeoffice, hladanje dźěći a homeschooling poćežuja mnohe swójby a zawinuja stres“, wón rjekny. Trajace přežadanje přez izolaciju spěchuje agresije a namóc. Wosebje dźěći maja so před namocu škitać. Šef Diakonije wupraja so tuž za to, podpěrać ze wšej mocu akciju zwjazkoweho ministerstwa za swójby „Žane dźěćo same njewostajić“!

Lěkuja pacientow z wukraja

Ramadan měsac posćenja

póndźela, 18. meje 2020 spisane wot:

Hannover (B/SN). Předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej (EKD) Heinrich Bedford-Strohm je wšěm muslimam w Němskej postrowy přeća žohnowanja k ramadanej po­srědkował. „Zhromadne dźěło z druhimi w modlitwje kaž tež w nabožinskej praksy křesćanki a křesćanow z muslimkami a muslimami wjaza“, Bedford-Strohm wujasni. Ramadan je 9. měsac po islamskej protyce. W tym času maja so muslimki a muslimojo po předpisach ko­rana wot schadźenja słónca hač k jeho chowanju posćić. Tak słuža woni Bohu a sej zdobom ćěło a duch wučisćeja. Za muslimow w Němskej započina so póstny měsac ramadan 24. apryla a kónči so 24. meje.

Pomha w chorowni

Podstupim (B/SN). Krajna předsydka braniborskeje Lěwicy Anja Mayer pomha za čas koronapandemije w Podstupimskej katolskej chorowni swj. Józefa. W ćežkich chwilach korony dla je chorownja wo po­moc prosyła. Wjacori pomocnicy z medicinskim wukubłanjom so při­zjewichu, mjez nimi politikarka Anja Mayer. Wukubłana lěkarska pomocnica je hač do lěta 2006 w tym powołanju dźěłała. Nětko wukonja 41lětna rady słužbu we wotrjedźe za nuzowe přiji­manje.

Zhromadny dom škitać

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Rom/Vatikan (B/SN). „Rozestajachmy so z prašenjemi, kotrež cyrkej po cyłym swěće zaběraja. Tři tydźenje intensiwneho wuradźowanja leža za nami“, hódnoći kardinal Reinhard Marx njedawnu wurjadnu zhromadźiznu w Romje. Bamža Franciskusowa encyklika Laudato si a jeje wizije „zhromadneho domu“ stejachu w srjedźišću. Biskopska synoda je jasnje podšmórnyła, zo je najwjetši čas „Zhromadny dom“ zemje škitać. Synoda je mjezynarodnej zjawnosći pokazała, kak dramatiske połoženje Božeje stwórby je. Zamołwitosć za „zhromadny dom“ ma wšitke generacije starać.

Krajny biskop zapokazany

Za „njebjeski dowol“

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Na kromje lětušich fachowych dnjow „cyrkwje w turizmje“ w Drježdźanach rozjimowachu zastupjerjo Sakskeje ewangelskeje krajneje cyr­kwje, cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež Sewjerneje cyrkwje projekt „Njebjeski dowol w Hornjej Łužicy“. Prózdne farske domy móhli za „njebjeski dowol“ přetwarić. „Hladajo na woteběracu ličbu wosadnych ma so z toho wuchadźeć, zo dźensa prózdne domy tež za 40 lět wobsadźene njebudu,“ rjekny Kerstin Kracht, referentka za cyrkej a turizm a zamołwita za wotewrjenje Božich domow w Sakskej.

Podpěra potrěbnym

Erfurt (B/SN). W dnjowym zetkanišću Carity w Erfurće bjezdomnym a potrěbnym ludźom wšědnje w času wot 10 do 11 hodź. pakćiki z jědźu wudźěleja. „Wosta­njemy wosrjedź ludźi w nuzy. Zo bych­my wudawki za žiwidła, napoje a wěcy wšědneje potrjeby kaž tež za hygienowe srědki financować móhli, pro­symy wo pjenježnu podpěru“, informuje regionalny nawoda srjedźodurinskeje Carity Michael Wenzel.

Dźakuje so cyrkwjam

Etikowy kodeks wozjewili

póndźela, 27. apryla 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej etiske měritka za nowe medije. Toho­dla je kónc februara etikowy kodeks ke kumštnej inteligency wozjewił. Zapisane su w nim zasady, kotrež maja zaručić wužiwanje digitalneje technologije na dobro čłowjestwa. Tak měli systemy transparentne, njestronske, spušćomne a wěste być. K prěnim podpisarjam słuša prezident předewzaća Microsoft Brad Smith.

Hospodarstwo wuchować

Dortmund (B/SN). Předsyda banki cyr­kwje a diakonije (KD) Ekkehard Thiesler žada sej wuchowanski škit za socialne hospodarstwo. Mnohe wobłuki hospodarstwa koronakriza wohroža, dokelž njejsu aktualnje pod wuchowanskim škitom. Podpěruja so jeno socialne słužby. „Tuchwilu mnohe wukubłanske a kwalifikaciske naprawy, poskitki za socialne kupnicy abo zetkanišća a wažne ambulantne poskitki móžne njejsu. KD-banka je drustwowa banka ze 4 200 sobustawami, kotraž je za potrěbnych wosebite financowanje w času korony zarjadowała. Tak přewostaja po jednorym puću a krótkodobnje kredity hač do miliona eurow.

Pozbudźa k zmužitosći

Bamž: Chudym krajam pomhać

póndźela, 20. apryla 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). W Pětrowej cyrkwi w Romje­ je bamž Franciskus tradicionalne žohno­wanje a generalnu absoluciju wšěm wěriwym na swěće wudźělił. W krótkim prědowanju wón zwurazni, zo spomina w tutym ćežkim času na chorych, zemrětych a jich přiwuznych. Ko­ro­napandemije dla žadaše sej wón chudym statam dołh spušćić. Bamž poprawom kóžde lěto jenož k hodam a k ju­tram­ wěriwych žohnuje, lětsa je wón přidatnje 27. měrca stupaceje mrětwy dla tute wosebite žohnowanje wudźělił. Přez livestream Vatikana je jutrońčku 31 000 přihladowarjow tomu sćěhowało.

Pomoc italskim chorownjam

Drježdźany (B/SN). Sakska krajna cyrkej podpěruje w boju přećiwo koronawirusej chorownje w Italskej z 15 000 eurami a namołwja k dalšim daram. Pjenjezy z fondsa za hnydomnu pomoc krajneje cyrkwje su předwidźane za škitnu drastu a za dychanske aparaty za chorownje w Bergamu, Genuwje a Neapelu. Z jałmožnu maja tež nastać dodatne intensiwno-medicinske městna za terapiju. Z tutej akciju reaguje krajna cyrkej na namołwu k jałmožnje lutherskeje cyr­kwje w Italskej.

Zapokazanje biskopa Bilza

Recepty za nuzowy pad

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazkowy zarjad za škit wobydlerstwa a katastrofowu pomoc je hromadźe z Bonnskimi pomocnymi organizacijemi wubědźowanje wo najlěpšu „kucharsku knihu za nuzowe pady“ wupisał. Hač do 15. meje móža ludźo recepty zapodać, za kotrež njetrjebaš ani milinu ani wodu z honača. Akcija ma pokazać na wužitk zastaranja w nuzy „za wšě pady“. Dobra rada njeměri so tu jenož na rezerwu žiwidłow, ale ma zdobom praktisku pomoc skićić, pisa ewangelski tydźenik Der Sonntag. Nimo 50 najlěpšich receptow měła kucharska kniha tež na to skedźbnjeć, kak dołho so jědź dźerži a kak móžeš sam žiwidła plahować.

Złóstnistwa chłostać

Jutry lětsa hinak swjećić

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN) Bamž Franciskus swjeći jutry 12. apryla a je njepřestorči. Wone tworja wutrobu liturgije lěta a njehodźa so přesunyć. Myće nohow zeleny štwórtk pak wupadnje. Biskopam a měšnikam Vatikan poruča, wot zeleneho štwórtka hač do jutrow tež „bjez fyziskeho wobdźělenja“ wěriwych koronapandemije dla Bože mšě swjećić. Tak namjetuje, wosady wo słužbnych časach přez Twitter informować a wšelake materialije poskićić, zo móhli ludźo swjatočnosće doma sćěhować a sobu swjećić. Ćichi pjatk modli so bamž wosebity paćer za zemrětych a tych, kotřiž su na koronawirus schorjeli. W jutrownej nocy chce wón křćenski slub po zwučenym wašnju wobnowić.

Žada sej wjace angažementa

nawěšk

nowostki LND