Za jednotnu Europu

wutora, 26. julija 2016 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Bamž Franciskus a eku­meniski patriarch Bartholomaios I. staj křesćanow namołwjałoj, zasadźić so za jednotnu Europu. Franciskus rjekny: „Je načasu so zwjazać, zo bychmy w europskim duchu rozrisali problematiku našeho časa.“ Bartoholomaios wuzbě­hny: „Swět steji před wužadanjemi, kotrež nas nuzuja k jednoće, k zhromadnosći a k mjezsobnej podpěrje.“

Dóstanu noweho biskopa

Limburg (B/SN). Generalny wikar z Triera Georg Bätzing budźe nowy biskop diecezy Limburg. Bätzing dźakuje so za dowěru a praji: „Sym stajnje w teamje skutkował a njemóžu sej to hinak předstajić, zo maja so cyrkwinske nadawki w zhromadnosći wukonjeć.“

Caritas w Ruskej podpěrać

Vechta (B/SN). Nazběrane 6 000 eurow na rozžohnowanju swjećaceho biskopa Heinricha Timmereversa 19. junija we Vechta wužiwaja za karitatiwne a cyrkwinske skutki w Ruskej. Podpěrać ma so dźěło katolskeho biskopa w Saratowje Clemensa Pickela, kiž pochadźa ze sakskeho Colditza. 27. awgusta budźe Timmerevers jako nowy biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje dźecezy zapokazany.

Namołwja k wujednanju

Wšitcy měli rěčnicy měra być

wutora, 19. julija 2016 spisane wot:

Bonn (B/SN). Předsyda komisije Swětowa cyrkej Němskeje biskopskeje konferency, arcybiskop Ludwig Schick, ma křesćanow kaž tež muslimow za „rěčnikow měra“. Biskopja ze starosću wobkedźbuja, zo njepřećelstwo a předsudki mjez křesćanami a muslimami přiběraja.

Bamž Armenskej impulsy dał

Rom (B/SN). Junijski wopyt bamža Franciskusa je Armenskej­ dał impulsy za měrliwe rozrisanje konflikta w Hórskim Karabachu. Pućowanje bamža ma „wulki regionalny­ wuznam“, rjekny armenski pósłanc w Berlinje Ashot Smbatyan. Ja­ko posoł měra a hłós swědomja žněje swjaty wótc připóznaće po cyłym swěće.

Zrěčenje TTIP přepruwować

Brüssel (B/SN). Biskopska EU-konferenca COMECE a Biskopska konferenca USA sej žadatej, zo ma so zrěčenje wo swobodnym wikowanju TTIP po socialnych a ekologiskich kriterijach přepruwować. Swobodne wikowanje móže być lěpšina a přinošować k lěpšemu přichodej, praještaj předsydaj wobeju konferencow, kardinal Reinhard Marx a arcybiskop Joseph­ Edward Kurtz. TTIP ma być na dobro staćanow, wosebje tych chudych.

Biskop hinduwej jěrcheń darił

Wěry dla žonu bili

wutora, 12. julija 2016 spisane wot:

Choćebuz (B/SN). W domje požadarjow azyla w błótowskej wsy Halbe staj muslimskej mužej z Afghanistana křesćanku z Irana zbiłoj. Jimaj so njelubješe, zo bě muslimka křesćanskej wěrje přestupiła, rjekny rěčnica direkcije policije juh w Choćebuzu. Mužej w starobje 18 a 25 lět běštaj 47lětnej Iranjance mjezwoči biłoj a ju samo dajiłoj. Žona dyrbješe do chorownje. Zo by přichodnje wěsćiša była, budźe wona wot skućićelow rumnostnje dźělena.

Dialog z islamom wažny

Ordinacija žónskich w trendźe

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Genf (B/SN). Aktualnym rozsudam přećiwo ordinaciji žónskich w Letiskej spřećiwja so přepytowanje Lutherskeho swětoweho zwjazka, zo su mjeztym w 119 ze 145 sobustawskich cyrkwjach na cyłym swěće žónske do słužby słowa a sakramenta ordiněrowane. To je 82 procentow porno 77 procentam w lěće 2012.

Bamž wopyta Auschwitz

Rom (B/SN). Bamž Franciskus chce kónc julija něhdyše koncentraciske lěhwo Ausch­witz wopytać. To wuchadźa z wozjewjeneho programa wo pućowanju bamža do Pólskeje. Franciskus pojědźe wot 27. do 31. julija do domizny swojeho předchadnika Jana Pawoła II. (1920– 2005). Přičina jězby je swětowe zetkanje młodźiny w Krakowje.

Ćišća nowu bibliju Luthera

Prócuja so wo twar mošeje

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Nimo hižo wobstejaceje mošeje w Berlinje chce muslimska wosada Ahmadiyya dalšu w Erfurće-Marbachu natwarić. Na wuchodźe maja muslimojo swoje Bože słužby dotal w bydlenjach abo w něhdyšich wobchodach. Te pak su po informacijach wosadow dale a bóle přepjelnjene, dokelž ličba ćěkancow přiběra. Erfurtska wosada ma 70 sobustawow. Nabožinske zhromadźenstwo Ahmadiyya Muslim Jammar (AMJ) rozumi so jako swětowe islamske reformowe hibanje. Po swójskich podaćach zastupuje jeničce měrliwe hódnoty islama, kaž su to runohódnosć muža a žony, dźělenje nabožiny wot stata, skónčenje namócnych akcijow w mjenje islama a dodźerženje w koranje zapřijatych čłowjeskich prawow. W Němskej ma AMJ po swójskich podaćach 35 000 sobustawow a wudźeržuje 39 mošejow, 225 wosadow, jedyn TV-sćelak a jedne nakładnistwo.

Wobswětowa encyklika

Orientacija dale a wažniša

wutora, 21. junija 2016 spisane wot:

Aue (B/SN). Wot 8. do 12. junija wotmě so w Aue 49. konferenca cyrkwinskeho parlamenta Ewangelsko-metodistiskeje cyrkwje we wuchodnej Němskej. 150 delegatow ze Sakskeje, Durinskeje a Saksko-Anhalskeje so na njej wobdźěli. Pod hesłom „Orientacija w njepřewidnym času“ maja z konferency wuńć „sylne wobsahowe impulsy“ za docpěće noweje jasnosće a zahoritosće za dalši puć našich wosadow“, rěka w programowym zešiwku. Ewangelsko-metodistiskej cyrkwi mjez Erfurtom a Žitawu, Dessauwom a Plauenom přisłuša 14 000 wěriwych w 120 wosadach.

Hrónčka korana rozhorjeja

Athen (B/SN). Wšědne čitanja z korana w islamskim póstnym měsacu ramadan křesćanow rozhorja. Turkowska telewizija TRT Diyanet recitacije rano w dwěmaj wusyła. Grjekske wonkowne ministerstwo kritizuje turkowske zarjady z wótrymi słowami a mjenuje islamske modlitwy w swětowym herbstwje kultury na spočatku ramadana jako akt bjez respekta.

Koncil so skónčnje wotměwa

Schorlemmer hori so za bamža

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Wittenberg (B/SN). Bamž Franciskus je za ewangelskeho teologu a něhdyšeho wojowarja za čłowjeske prawa w NDR Friedricha Schorlemmera „woprawdźity křesćan“. W interviewje nowiny Zeit wu­zna Wittenbergski farar: „Někotři mje kritizuja, zo sym pjany za bamžom. Ja praju: Ně, ja so horju za bamža!“ Franciskus wukonja swoje zastojnstwo bjez nadutosće. „Tohodla respektuju bamža jako swojeho ,Romskeho biskopa‘.“ Bamž njeskutkuje jeno w zastojnstwje – wón je tež čłowjek a móže so tuž tež mylić. „My křesćenjo mamy zrozumić, zo njejsmy wěrnosć ze łžicami jědli.“

Zhromadnje wustupować

Lipsk (B/SN). W globalnych prašenjach měli cyrkwje po měnjenju Erfurtskeho starobiskopa Joachima Wanki doraznišo zhromadnje wustupować. „Ekologiske prašenja a prašenja za sprawnosću a měrom su za nas wšěch palace – to móhło nam wšěm tyć“, rjekny Wanke na Dnju katolikow w Lipsku. Wěste hospodarske modele njehodźa pak so křesćansce wujasnić. „Stary socializm je na ludźoch zaprajił – snano móhł so wón ze swjatymi zdokonjeć, ale nic z ludźimi herbskeho hrěcha, kaž my wšitcy smy.“

Lipsk za kadźidłom wonjał

Bamž imama přijał

wutora, 07. junija 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Historiske zetkanje bamža Franciskusa z imamom Kairoskeje uniwersity, Ahmedom Mohammedom al-Tayyebom, we Vatikanje 23. meje bě po přetorhnjenju poćahow z najwažnišej wysokej šulu sunnitiskeho islama „wu­znamna kročel přibliženja a poselstwo“, rjekny bamž po 25 minutow trajacej awdiency. Po słowach rěčnika Vatikana Federica Lombardija wotmě so rozmołwa w jara přećelskej atmosferje. W srjedźišću stejachu wotpokazanje namocy a terorizma, połoženje křesćanow na Bliskim wuchodźe a jich škit.

Rubiško nosyć njezakazać

Franciskus – swědomje swěta

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Aachen (B/SN). Bamž Franciskus swojej cyrkwi do swědomja rěči, ale tež Europje a swětej. Za to dósta wón njedawno Karlowe myto. Štó to hižo móže? Swětej do swědomja rěčeć, porokować, warnować runje tak kaž zmužitosć dawać? Awtorita Franciskusa ma swój zakład we wosobinskej ponižnosći. K tomu přińdźe jeho zmužitosć, wěcy direktnje a jasnje mjenować. Tež jeho gesty maja w přiběracym medialnym času wulki wuznam. A Franciskus tole wobknježi: hłuboki pokłon při modlitwje, myće nohow jatym w romskim jastwje, wobjimanje zbrašeneho muža na Pětrowym naměsće, prěnje pućowanje k ćěkancam na kupje Lampedusa. Před Běły dom we Washingtonje je wón z małym awtom přijěł, z kupy Lesbos je ćěkancow sobu domoj wzał atd. Mjez njewěriwymi je wón runje tak woblubowany kaž mjez wěriwymi.

Film wo swjatym Benje

Swoju rólu njenadhódnoćić

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je měšnikam a dostojnikam cyrkwje porokował, zo swoju rólu lajkam napřećo nadhódnoćeja. „Klerikalizm zabywa, zo słušatej widźomnosć a sakramentalnosć cyrkwje wšemu ludej Božemu, a nic jeno někotrym wuzwolenym“, rěka w njedawno wozjewjenym lisće swjateho wótca. Duchowni su runja wšitkim tamnym přez křćeńcu najprjedy jónu lajkojo.

Pruwuja wukubłanje měšnikow

Wien (B/SN). Centralna Vatikanska kongregacija za klerus dźěła na nowych směrnicach za wukubłanje měšnikow. Přičina za to su změny dušepastyrskich metodow w cyrkwi. Wjetšu wahu změjetej nětko kulturny kontekst kaž tež prewencija znjewužiwanja, podšmórny sekretar kongregacije, arcybiskop Jorge Carlos Wong.

Duchowneju wuswobodźić

nawěšk

nowostki LND