Katolikojo wupožčichu wołtar

srjeda, 07. junija 2017 spisane wot:

Wittenberg/Münster (B/SN). Ze swjatočnej Božej słužbu pod hołym njebjom z wjac hač 100 000 wěriwymi bu před tydźenjom we Wittenbergu Ewangelski cyrkwinski dźeń zakónčeny. Na jewišću steještej dwě požčonce: Wołtar a čitanski pult z masiwneho drjewa buštej hižo na mnohich Dnjach katolikow wužiwanej. Wobě cyrkwinskej wulkozarjadowani sej stajnje zaso mjezsobu pomhatej, rjekny jednaćel Dnja katolikow, Martin Strauch: „Je to rjane ekumeniske znamjo.“

Najdlěša biblija swěta

Wosada zahaji socialny projekt

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Zwickau (B/SN). Ze swjatočnosću bu srjedź meje wotewrjeny wosadny centrum Lutherheim ze zetkawanskim poskitkom „lebens.raum“. Dom skići móžnosće wšědneho zetkawanja ludźi wše­lakeje staroby. Su tam poskitki staršim z ćěšenkami, za šulske dźěći abo za seniorow. Fachowi sobudźěłaćerjo skupiny přewodźeja. Zaměr je so rozmołwjeć a, je-li trjeba, mjezsobnu pomoc skićić, kaž organizatorojo pišu. Projekt spěchujetej Europska unija we wobłuku swojeho socialneho fondsa a město Zwickau jako socialny projekt.

Cyrkej dóstanje nowej zwonaj

Härtensdorf (B/SN). Cyrkej K třom Marijam w sakskim Härtensdorfje dóstanje nowej mjedźanej zwonaj. Firma Grassmayr z Innsbrucka jej 9. junija lije, kaž cyrkwinska wosada zdźěli. Nětčišej 55 lět starej woclowej zwonaj su hižo z kranom z wěže na zemju před cyrkwju stajili. Třeći Marijiny zwón, wosta na wěži. Prěnje zwonjenje je planowane 15. oktobra.

Erdoğan ma so z křesćanom stać

Stat njetrjeba miłosćiwy być

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Křesćan być a politisce jednać stej nahladaj, kotrejž so po słowach zwjazkoweho nutřkowneho ministra Thomasa de Maizièra (CDU) hdys a hdys spřećiwjatej. „Pokazuja so wěste konflikty“, rozłoži de Maizière nowinje Bild, „stat funguje po zakładnym principje sprawnosće, nic po principje miłosće. Wotsunjenja njejsu na přikład miłosćiwe, su pak sćěh prawostatneho jednanja.“ 63lětny politikar so tež w cyrkwi angažuje a je čłon prezidija Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja.

Wjac nabožinskeje swobody

Washington (B/SN). Prezident USA Donald Trump je podpisał dekret wo spěchowanju swobody rěčenja a nabožinskeje swobody. To ma cyrkwjam „hłós wróćić“, wón rjekny. Dekret měri so přećiwo płaćiwemu zakonjej z lěta 1954, po kotrymž njesmědźachu cyrkwje, nabožinske zwjazki a wot dawkow wuswobodźene organizacije stronskopolitisce aktiwne być. Na 80 procentow ewangelskich wěriwych je Trumpa woliło.

Cyrkej posrědkuje přiměr

Nowy naměstnik maltezow

wutora, 16. meje 2017 spisane wot:

Rom (B/SN). Rjad maltezow je sej po swojej nawjedowanskej krizy noweho naměstnika wuzwolił. Wulka statna rada rjadu wuzwoli sej 72lětneho Italčana Fra Giacoma Dalla Torre za přechodneho nawodu na jedne lěto. Wón ma rjad wjesć hač k wólbam noweho wulkomištra. Předchadny wulkomišter, Jendźelčan Matthew Festing, bě po internych konfliktach w rjedźe w januaru na ćišć bamža wotstupił.

Šwicarska garda ma přirost

Rom (B/SN). Bamžowska Šwicarska garda dóstanje lětsa dosć nowych wojakow. 6. meje je we Vatikanje 40 rekrutow slub na bamža Franciskusa złožiło. Loni bě jich jeno 23 rekrutow. Bamžowscy stražnicy su minjeny čas sylnišo wo rekrutow wabili.

Najwjetše zasadźenje železnicy

Diskriminacija přiběra

wutora, 09. meje 2017 spisane wot:

Washington (B/SN). Přisłušnikow nabožinow po cyłym swěće přiběrajcy wróćo stajeja, kaž studija USA zwěsći. W 105 ze 198 narodow su w lěće 2015 wěste nabožinske skupiny „rozšěrjene šikany přez knježerstwo nazhonili“, wozjewi institut za slědźenje měnjenjow Pew Research Center. Staty z najwjetšimi restrikcijemi wěriwym napřećo su Egyptowska, China, Iran, Ruska, Uzbekistan, Malajziju a Sawdi-Arabska.

Bamžowski płokanski salon

Rom (B/SN). Bamž Franciskus ma nětko tež płokanski salon za bjezdomnych w Romje. Šěsć płokawow a šěsć sušakow je za to, zo móhli potrěbni swoje přikrywy a drastu płokać, rěka z Vatikana. W přichodnych měsacach maja hišće nastać dušowanske móžnosće, serwis za truhanje brody a třihanje włosow kaž tež lěkarska słužba. Nowe posłužby w měšćanskim Travestere móhli po słowach Radija Vatikan wolóžić poskitki za bjezdomnych na Pětrowym naměsće, hdźež su tohorunja po přeću bamža zarjadowali duše a frizersku słužbu a hdźež ludźi wječor z jědźu zastaruja. Ličba bjezdomnych, kiž wokoło Vatikana na papjercu a přikrywach nocuja, je sylnje rozrostła.

Šansa za cyrkej

srjeda, 03. meje 2017 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Strachi wo eksistencu, niske mzdy, problemy z partnerami – to je wšědny dźeń poradźowarki samodruhich. K tomu přińdu zakonske změny, mjerzanje ze zarjadami. Wo tym rěčachu poradźowarki samodruhich Carity z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom. Wosebje ćežko maja so poradźowarki ze samodruhimi ćěkančemi cuzeje rěče, wašnjow a kultury dla. Nimale połojca žonow, kotrež su loni katolsku poradźowarnju wopytali, je bjez konfesije. To je wulka šansa za cyrkej. „Móžemy z našimi zarjadnišćemi přinošować k ewangelizaciji“, biskop Timmerevers wuzběhny.

Bamž žada sej měr a sprawnosć

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus napominaše w swojim jutrownym poselstwje, so sylnišo zasadźeć za měr, sprawnosć, za škit ćěkancow a kónc hłodu w Južnej Africe. „My wšitcy zhubimy prawy puć, hdyž damy so wot hrěcha zawjesć a kaž zhubjene wowcy wokoło błudźimy“, rjekny bamž jutry na Pětrowym naměsće.

Spěw reformacije jako popsong

Duchowny nawod njedosaha

wutora, 25. apryla 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Po słowach politikarja CDU dr. Heinera Geißlera měli so cyr­kwje mócnarjam zemje spjećować. To rjekny něhdyši zwjazkowy minister w přiłoze nowiny Zeit „Christ & Welt“. Město toho „chwala cyrkwje Boha z pozawnami z wěžow swojich dale a prózdnišich Božich domow.“ W swěće kapitalizma, gigantiskeje financneje industrije ze swojimi towaršnostnymi „idealemi“ egoizmom, nahrabnosću, skuposću, konsumom a karjeru je „Jězus dospołne­ sćělesnjenje čłowjeskosće a miłosće“.

Schulz zasudźa namołwu AfD

Biskop Pickel prosy wo pomoc

srjeda, 19. apryla 2017 spisane wot:

Saratow (B/SN). Katolska cyrkej w Ruskej je po słowach noweho předsydy tamnišeje biskopskeje konferency dale na podpěru wukrajnych měšnikow pokazana. „Trjebamy duchownych a rjadnikow z krajow, hdźež njeje tajki wulki njedostatk měšnikow kaž pola nas“, prosy ze Sakskeje pochadźacy biskop Clemens Pickel. W jeho Saratowskim biskopstwje „Sankt Clemens“ na juhozapadźe Ruskeje je 90 procentow duchownych z wukraja, Pickel rozłožuje. Wón přewozmje 2. meje nawod episkopata a naslěduje dotalneho předsydu, Moskowskeho arcybiskopa, italskeho rjadniskeho duchowneho Paola Pezzija.

Kontakty do Pólskeje zesylnić

Zhorjelc (B/SN). Zhorjelske biskopstwo chce swoje zwiski do Pólskeje zesylnić. „Chcemy wšitko činić, zo bychmy wotpowědowali zawjazkej bamža Jana Pawoła II., być z mostytwarcom, rozjasni Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt. Biskop rjekny tole po wopyće susodneho pólskeho biskopstwa w Legnicy.

Biskop Feige k metodistam

Franciskus wo wodaće prosył

wutora, 11. apryla 2017 spisane wot:

Kigali (B/SN). Bamž Franciskus přiznawa winu katolskeje cyrkwje hladajo na morjenja w Ruandźe. Na wopyće ruandaskeho prezidenta Paula Kagamy we Vatikanje prošeše jeho Franciskus wo wodaće „za hrěchi a zmylki cyrkwje a jeje sobustawow“ za čas genocida na přisłušnikach ludu Tutsi. Lěta 1994 je radikalna Hutu-milica něhdźe 800 000 Tutsi- a Hutu-ludźi zamordowała.

Uni-cyrkej nimale hotowa

Zhromadnje eucharistiju přijeć

wutora, 04. apryla 2017 spisane wot:

Bensberg (B/SN). Biskopske konferency budu so přichodnje sylnišo z temu zaběrać, pod kotrymi wuměnjenjemi móža so mandźelscy wšelakeje konfesije zhromadnje na katolskej Božej mši wobdźělić a zhromadnje swjate woprawjenje přijeć. Tole připowědźi předsyda Němskeje biskopskeje­ konferency, kardinal Reinhard Marx, na kóncu nalětnjeje hłow­neje zhromadźizny 62 katolskich biskopow a swjećacych biskopow Němskeje w Bensbergu pola Kölna. Pod wěstymi wuměnjenjemi móže biskopska konferenca prawidła wo eucharistiji za njekatolskich křesćanow postajić, rěka w rozprawje hłowneje zhromadźizny.

Tafle tež ćěkancow zastaruja

Berlin (B/SN). Zwjazkowe zjednoćenstwo Němska tafla je po swójskich podaćach minjene lěta něhdźe 280 000 ćěkancow ze žiwidłami zastarało. Cyłkownje mamy w Němskej 1,5 milionow ludźi, kotřiž wobstajnje darmotne tafle wužiwaja, zdźěli zjednoćenstwo składnostnje „mjezynarodnych tydźenjow přećiwo rasizmej“ w měrcu w Berlinje. Tafle pomhaja ludźom, kiž pomoc trjebaja, njewotwisnje wot socialneho abo etniskeho pochada, splaha, narodnosće a nabožiny.

nawěšk

nowostki LND