Bonifacijowy skutk pomha

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Saněrowanje twarjenjow w biskopstwje Drježdźany-Mišno chce bonifacijowy skutk lětsa z 225 000 eurami spěchować. Mjez druhim profi­tu­jetej z toho w Radebergu cyrkej a nowo­twar farskeje žurle. W Lubiju spotorhaja dotalny wosadny centrum a přetwarja tuchwilny farski dom na tajki. W Lipsku-Reudnitzu podpěruje biskopstwo nutřkowne wuhotowanje a rjadowanje wonkowneho hrajkanišća nastawaceje pěstowarnje „Campo Lorenzo“.

Wo měr na Ukrainje so modlili

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je wopytał ukrainsku wosadu w Romje. Před baziliku Santa Sofija modleše so wón hromadźe z wulkoarcybiskopom Swjatoslawom Šewčukom wo měr na Ukrainje. Pjeć milionow ludźi je wot konflikta na wuchodnej Ukrainje potrjechenych.

Biskopja chwala Donum vitae

Prelat Gerhard Lange zemrěł

póndźela, 12. februara 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Za čas Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) bě njeboćički wusahowaca wosobina katolskeje cyrkwje. Jako cyrkwinopolitiski społnomócnjeny biskopa Berlina a tehdyšeje Berlinskeje biskopskeje konferency hraješe wón wot 1974 do 1990 centralnu rólu w kontaktach katolskeje cyrkwje k statej NDR. Wosebje wudźeržowaše zwiski k běrowej statneho sekretara za cyrkwinske prašenja. Bě tež šefredaktor katolskeje nowiny St. Hedwigsblatt. Po politiskim přewróće angažowaše so Lange za wobdźěłanje cyrkwinskich stawiznow za čas NDR a wuda dwě wobšěrnej dokumentaciji, w kotrymajž je tehdyše politiske zasady cyrkwje wědomostnje rozłožił.

Bohaći su dźeń a bohatši

Bamžej z bombu hrozyli

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Santiago de Chile (B/SN). Dny do přijězda bamža Franciskusa do Chile znjeměrni wosebity podawk w stolicy Santiagu: Njeznaći zawostajichu při durjach cyr­kwje Santa Isabel de Hungria bombowe hroženje přećiwo bamžej. We wuznawanskim lisće žadachu sej wot chilskeho knježerstwa, zo maja region Wallmapu prawobydlerjam Mapuche wróćić.

Erfurtska teologija wuznamna

Erfurt (B/SN). Vatikanski eksperta za kubłanje Friedrich Bechina měni, zo ma teologija Erfurtskeje Wysokeje šule wu­znam za swětowu cyrkej. „Runje za čas Berlinskeje murje přińdźechu wažne impulsy wottam, a bě to jedna z mało móžnosćow za swětowu cyrkej, dóstać katolske dohlady do NDR“, rjekny podsekretar Vatikanskeje kongregacije za kubłanje.

Obama přijědźe do Němskeje

Stat pomha cyrkwjam USA

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:

Washington (B/SN). Po nowej namołwje zarjada USA za katastrofowy škit FEMA dóstanu přez njewjedra wobškodźene cyrkwje nětko pjenježnu pomoc za reparatury abo nowonatwar. Principa dźělenja mjez statom a cyrkwju dla njebě to do toho móžno. Nowinka wolóža mnohe cyrkwje předewšěm w Texasu, kotrež běchu loni přez hurrikan „Harvey“ wulke škody poćerpjeli. Organizacija Zjednoćeni Američenjo za dźělenje cyrkwje wot stata drje protestuje, prezident USA Donald Trump pak pomoc zakituje.

Křesćansku kulturu sylnić

Frankfurt n. M. (B/SN). Kulturna integracija mnohich ćěkancow je po słowach zamołwiteho ewangelskeje cyrkwje Johanna Hinricha Claussena jedyn z najwažnišich nadawkow w lěće 2018. Za cyrkej ma při tym nabožinska kultura centralny wuznam. „Nabožina smě w Němskej zjawnje widźomna być, dokelž je dźěl towaršnosće. Wona pak ma tež nadawk, so jako socialnje znjesliwa a wužitna wopokazać“, měni Hamburgski teologa. Wužadanje cyrkwje a towaršnosće je, nabožinsku kulturu tak daloko wotewrěć, zo móža so nowe „nabožne zhromadźenstwa z prawami a winowatosćemi na njej wobdźělić“.

Skutk podpěruje projekty

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Paderborn/Drježdźany (B/SN). Ze 14 milionami eurow podpěruje Bonifacijowy skutk lětsa projekty w němskej, sewjeroeuropskej a w baltiskej diasporje. Z toho wužiwaja 225 000 euro za twarske a saněrowanske dźěła w biskopstwje Drježdźany-Mišno. Pomocny skutk zasadźa so za to, katolikow w diasporje we wěrje sylnić a jim dožiwjenja w zhromadnosći wěriwych zmóžnić. Financne srědki wužiwaja mjez druhim za zdźerženje cyrkwjow a wosadnych centrow, za dušepastyrstwo dźěći a młodostnych, za socialnokaritatiwne akcije a za spěchowanje projektow k skrućenju wěry.

Łaćonsku Ameriku wopytał

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus přebywaše wot 15. do 21. januara w Chile a Peruwje – w krajomaj, kotrejž stej so po wojerskej diktaturje a awtokratiji pomału zaso zhrabałoj. Wonej stejitej na dypku přewróta a takrjec na křižnišću towaršnostneho přichoda. W prěnim rjedźe wustupowaše bamž na swojej jězby jako dušepastyr, stej dźě tam dwě třećinje ludnosće katolskej. Přiwšěm njeje so do nutřkowneje politiki krajow měšał.

Katedralu poswjećili

Žiwy poćah k Bohu

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Zawodny kurs wo­sebitych eksercicijow z modlitwu k Bohu a Jězusej wotmě so před měsacom prěni raz w domje we Wysokich dubach. Mo­dlić so wosrjedź přirody, začuwać ćěło a dychanje, zwjazać to z mjenom Jězu Chrysta – tele kročałki sej wobdźělnicy zbližichu a pohłubšichu je. Žiwy poćah k Bohu a ke Chrystusej spóznachu woni w mjelčenju, we wuměnje nazhonjenjow, na wšědnej Božej mši a z modlitwu.

Debata wo cyrkwinskim azylu

Lipsk (B/SN). Zwjazk a kraje chcedźa z cyrkwjemi znowa wo azylu wuradźować. To žadaše sej konferenca nutřkownych ministrow, po tym zo běchu pady cyrkwinskeho azyla minjeny čas přiběrali. Tajki azyl je „žohnowanje za prawniski stat“, podšmórny ćěkanska słužba jezuitow. Tuchwilu je w Němskej něhdźe 500 před wotsunjenjom wohroženych ćěkancow w cyrkwinskim azylu.

Mandźelstwo za wšitkich?

„Wótčenaš ma tajki wostać“

póndźela, 08. januara 2018 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, nima znowapřełožk Wótčenaša za trěbny. Wón praji, ze swojim wuprajenjom w italskej telewiziji „njeje k jednanju namołwił“. Kardinal Marx namje­tuje: „Tekst měł tajki wostać, měł pak so lěpje interpretować.“ Čitajće k tomu tež serbske měnjenje pod „Namjet bamža Franciskusa z wočomaj egezegety“ pod www.swjate-pismo.de/index.php?id=1000.

Miliony dźěći bjez kubłanja

Bonn (B/SN). Organizacija za kulturu a kubłanje Zjednoćenych narodow warnuje před swětowym hoberskim brachom na polu šulskeho kubłanja. 264 milionow dźěći a młodostni w starobje šěsć do 17 lět nima scyła žadyn přistup ke kubłanju, zdźěli Němska komisija UNESCO. W lětach 2010 do 2015 ležachu ličby nastupajo wuspěšne zakónčenje zakład­neho schodźenka jenož pola 83 procentow. W dalšim schodźenku (hač do 14 lět) bě to 69 procentow a na wyšim sekundarnym schodźenku (15 do 17 lět) jenož 45 procentow Awtorojo rozprawy UNESCO wo šulskim kubłanju namołwjeja knježerstwa po cyłym swěće, prawo na kubłanje přesadźić.

Cyrkej šwika eksport bróni

Wo swětowy měr so modlili

wutora, 02. januara 2018 spisane wot:

Rom (B/SN) Po tym zo bě bamž Franciskus prěni swjaty dźeń hód na Pětrowym naměsće w Romje ludźi po cyłym swěće z „Urbi et orbi“ žohnował, je wón tam wčera prěnju Božu mšu lěta 2018 swjećił a so z wěriwymi wosebje wo měr na swěće modlił.

Mór na Madagaskaru wudyrił

Würzburg (B/SN). Hrózbna chorosć mór je sej loni na kupje Madagaskar mnohe wopory žadała. Po informacijach Swětoweje strowotniskeje organizacije zahiny 24 ludźi, 131 je so inficěrowało. Z antibiotikami drje hodźitej so mór a jeho wudyrjenje lochce přewinyć, medicinske zastaranje na Madagaskaru pak njeje wšudźe dosć zaručene.

Bamž za změnu Wótčenaša

Bamž žada sej wjace respekta

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej wjace respekta před starymi ludźimi. „Towaršnosć, kotraž so hižo wo dźědow a wowki njestara, nima přichoda“, praji swjaty wótc we wideju wo modlitwowej próstwje za december. Stari ludźo su mudri a začuwaja starosć, žiwjenske nazhonjenja dale dawać. Swójby a socialne zarjady měli so wo to starać, zo so tale mudrosć starych na młodych spomóžnje wuskutkuje.

Zwón přećežki był

Žada sej wosebity tribunal

póndźela, 18. decembera 2017 spisane wot:

Genf (B/SN). Šwicarska diplomatka Carla Del Ponte ćehnje so wróćo z přepytowanskeje komisije UNO w Syriskej. Gremij za wuswětlenje złóstnistwow za čas syriskeje wobydlerskeje wójny njeje poprawom scyła ničo docpěł. Dołhož wěstotna rada UNO žadyn wosebity tribunal za wójnske złóstnistwa w Syriskej njezasadźuje, su rozprawy dospołnje bjez zmysła. Chinska a Ruska wšitko blokujetej. Po Del Ponte je Syriska kraj bjez přichoda. „Woni wšitko niča, štož je jim někak čłowjeske. To je njemóžne! A wěrće mi: Tajke hrozne złóstnistwa, kajkež je Syriskej skućeja, njejsym ani w Ruandźe ani w Juhosłowjanskej widźała.“ wona dale praji.

Venecuela: Apel cyrkwje

nawěšk

nowostki LND