Dóstanu twarske přiražki

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Přiražki 225 000 eurow za twar a saněrowanje chce Bonifacijowy skutk katolikow Němskeje lětsa w biskopstwje Drježdźany-Mišno wudać. Spěchowane budu třěcha z koporoweho blacha Drježdźanskeje cyrkwje Jězusoweje wutroby kaž tež nowotwaraj pěstowarnje Lipšćanskeje Carity w Reudnitzu-Thonbergu a při nowej propstowskej cyrkwi wosrjedź Lipska.

Bamž reformy dale wjedźe

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej kónc skandalow we Vatikanje. Romska kurija je „powołana z přikładom być“. Swjaty wótc wuzběhny swoju wolu, zo chce njedostatki we Vatikanje wotstronić a reformowy kurs dale wjesć.

Wućek do wuměłstwa

Drježdźany/Lipsk (B/SN). Drježdźanske wuměłstwowe zběrki planuja lětsa projekt pod hesłom „Cuzy“ w Lipšćanskim Grassijowym muzeju za ludowědu. Wuměłcy, wědomostnicy kaž tež ćěkancy su přeprošeni, wuwiwać prezentacije k nětčišim politiskim temam. Nimo toho přihotuje Grassijowy muzej wustajeńcu na temu „Ćěkańca“.

Historiska kročel cyrkwjow

Za přesćěhanych so modlili

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Syriska steješe w srjedźišću katolskeho „dnja modlenja za přesćěhanych křesćanow“ 26. decembra. Druhi dźeń hód su na wšěch Božich mšach wosebje spominali na bratrow a sotry wěry, kiž su po cyłym swěće wopory wumjezowanja a potłóčowanja. To zdźěli katolska Němska biskopska konferenca w Bonnje. 26. decembra je tež swjedźeń swjateho Šćěpana, prěnjeho martrarja křesćanstwa. Dźeń modlenja je dźěl lěta 2003 załoženeje iniciatiwy „Solidarita z přesćěhanymi a wobćežowanymi křesćanami w našim času“, z kotrejž skedźbnjeja biskopja kóžde lěto zjawnosć na diskriminaciju a přesćěhanje křesćanow po cyłym swěće.

Studijne městna za ćěkancow

Drježdźany (B/SN). Ewangelska wysoka šula Drježdźany skići wot lěća 2016 wosebite studijne městna ćěkancam w azylowym statusu. Dźesać městnow je za bachelorski studij socialne dźěło a elementarna pedagogika, wozjewi wysoka šula. Wona chce wukubłać fachowcow, „kotřiž skutkuja pozdźišo jako posrědkowarjo mjez kulturami a móža so na wysokim fachowym niwowje zanurić do integraciskeho skutkowanja“.

Wopory čakaja na wotrunanje

Ličba cyrkwjow přiběra

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Na Kubje ličba cyrkwjow přiběra. Tole rjekny generalna sekretarka tamnišeje cyrkwinskeje rady Dámaris González Naranjo na zarjadowanju ewangelskeho pomocneho skutka „Chlěb za swět“ w Berlinje. Kubaske cyr­kwje drje nimaja eksaktne daty wo swojich sobustawach, González Naranjo pak z toho wuchadźa, zo přisłušnicy nabožnych zhromadźenstwow na Kubje mjeztym wjetšinu ludnosće wučinjeja. Kaž w druhich krajach Łaćonskeje Ameriki konstatuja tam rozšěrjenje swjatkownych cyrkwjow. Nimo toho nowe, fundamentalistiske a konserwatiwne nabožinske hibanja, sobuskutkowanje žónskich w cyrkwjach abo mjezynabožinski dialog wotpokazuja.

Ruska škita nabožinske spisy

Jednotu křesćanow spěchować

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Schwäbisch Gmünd (B/SN). „Ekumena martrarjow“ je najbóle přeswědčiwe swědčenje ewangelija. Tole zwurazni prezident Bamžowskeje rady k spěchowanju jednoty křesćanow, kardinal Kurt Koch, na kongresu „Přesćěhanje křesćanow dźensa“ w Schwäbisch Gmündźe. 650 ekspertow so tam wobdźěli. Po słowach Kocha „su martrarjo najwuznamniši dopokaz, zo hodźi so šćěpjenje přewinyć. Jich krej je tež symjo dospołneje ekumeniskeje jednoty křesćanow.“ A kardinal doda, zo njerozeznawaja přesćěharjo křesćanow mjez lutherskimi, druhimi ewangelskimi wěriwymi a katolikami.

Ličbu ćěkancow wobmjezować

Diakonija ćěkancow wita

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Prezident Němskeje diakonije Ulrich Lilie je połny nadźije zwuraznił, zo zwjazkowa republika wužadanja připućowacych ćěkancow dla zmištruje. „Smy jedyn z najbohatšich krajow swěta. Z toho wurosće winowatosć dźělenja“, rjekny wón tydźenja w Drježdźanach. Lilie bě do toho wopytał přebywarnju za ćěkancow-dźěći bjez staršich w Rodewischu a Drježdźansku poradźowarnju migrantow Cabana. Tam je hódnoćił angažement za ćěkancow a je čestnohamtskim pomocnikam rjap sylnił. „To je hodźina ciwilneje towaršnosće“, rjekny tam prezident. We wobchadźe z ćěkancami, a požadarjemi azyla měli předewšěm zarjadnistwa swoje zastojnske myslenje wotpołožić.

Namołwa k rjećazej swětła

Lipsk (B/SN). Tež klětu chce Lipsk jasnu poziciju přećiwo cuzemu a antiazylowemu nastajenju zabrać. Zwjazk zastupjerjow z politiki, towarstwow a cyrkwjow přeproša 11. januara 2016 k symboliskemu rjećazej swětła, kaž zdźěli to něhdyši farar Tomašoweje cyrkwje Christian Wolff. Wobdźělnicy měli so zasadźeć za čłowjekahódne přijeće ćěkancow a za zhromadne žiwjenje bjez namocy.

Zasłužbowy křiž spožčił

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Za wusahowacy angažement spožči ministerski prezident Sakskeje Stanisław Tilich (CDU) tydźenja dwanaće ludźom Zwjazkowy zasłužbowy křiž. „Woni z tym, štož činja, wosebje mosty mjez ludźimi twarja. Jich angažement twori zhromadnosć, kotruž naša towaršnosć trjeba“, rjekny Tilich na přepodaću wuznamjenjenja w Drježdźanach. Počesćeny bu tež Michael Kühn z Zwickauwa za swój lětdźesatki trajacy angažement za zachowanje tamnišeje Marijineje cyrkwje. Dalše wuznamjenjenje dósta teologa Hubertus Comak, kiž nawjeduje wot lěta 1999 Caritas w Zhorjelskej diecezy a so wosebje za ludźi z demencu zasadźuje.

Ćěkancam w nuzy pomhać

Drježdźany/ Lipsk/Magdeburg/Jena (B/SN). Katolske zwjazki studentow w Drježdźanach, Lipsku, Magdeburgu a Jenje su swojich sobustawow namołwjeli, křesćanskim ćěkancam pomhać, so w Němskej integrować. Studenća a něhdyši studenća planuja kmótřistwa, zo móhli po­trjechenych z najwažnišim zastarać, jich na zarjady a při pytanju dźěła přewodźeć, jich němčinu wučić a jim scyła styki wudźeržujo něšto nadźije spožčić.

Bedford-Strohm dale předsyda

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Bremen (B/SN). Bayerskeho krajneho biskopa Heinricha Bedforda-Strohma su na synodźe Ewangelskeje cyrkwje w Němskej jako předsydu jeje rady wobkrućili. Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, gratulowaše jemu ze słowami: „Bóle hač hdy do toho budźe trjeba, zo cyrkwje zhromadnje swoju poziciju w zjawnosći zastupuja.“ Hladajo na to, zo mataj wobaj swoje biskopske sydło w Mnichowje, Marx doda, zo „so z ekumenu krótkich pućow“ pokročuje.

Ćěkancow k hodam přeprosyć

Bad Blankenburg (B/SN). Němska ewangelska alianca křesćanow namołwja, sej ćěkancow k hodam do swójbow přeprosyć. Pod hesłom „Witajće hody k nam“ je hłowne předsydstwo ewangelikalneho třěšneho zwjazka přihotowało infołopjena a film wo Jězusu. Tole ma křesćanow a ćěkancow pozbudźić „k rozmołwje a wuměnje myslow w přećelnej a hospodliwej atmosferje. W rozmołwje z muslimskimi ćěkancami „njetrjebamy swoju křesćansku wěru zamjelčeć“, rjekny­ generalny sekretar Ewangelskeje aliancy Hartmut Steeb.

Biskop Neymeyr kritizuje CDU

Woelki kritizuje zwadu

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Köln (B/SN). Kardinal Rainer Maria Woelki je přećiwo wobmjezowanju, zo njesmědźa swójbni k syriskim ćěkancam do Němskeje ćahnyć. Diskusiju lědma „zrozumiš“, měni Kölnski arcybiskop. Cyrkej zasadźa so za škit mandźelstwow a swójbow, k čemuž słuša tež hromaduwjedźenje swójbow ćěkancow. Woelki kritizuje „zdźěla njehódnu zwadu“ politiki „tak mjenowaneho azyloweho kompromisa“ dla.

Wutworja swjate wrota

Rom (B/SN). We wobłuku wot bamža Franciskusa postajeneho „lěta miłosće“ chcedźa w měsće Aleppo, hdźež je hišće wójna, „swjate wrota“ w cyrkwi swj. Franciskusa zarjadować. Cyrkej bu njedawno wosrjedź Božeje mšě přez granatu ćežko wobškodźena: Třěcha so sypny, sydom wěriwych so zrani.

Mnozy z cyrkwje wustupili

Klětu panortodoksny koncil

wutora, 24. nowembera 2015 spisane wot:

Wien (B/SN). W přihotach panortodoksneho koncila je Ekumeniski patriarchat Konstantinopela wot 29. awgusta hač do 2. septembra swětowu biskopsku zhromadźiznu wotměł. Panortodoksny koncil klětu swjatki budźe zdobom prěnje wulke zetkanje ortodoksnych biskopow po tysac lětach.

Za židowskimi ritualemi slědźić

Erfurt (B/SN). Na uniwersiće w Erfurće dźěła nowa slědźerska skupina nastupajo ritualne praktiki w židowstwje. Pod nawodom katolskeho teologi Benedikta Kranemanna přepytuja wědomostnicy židowske rituale wot časa zničenja druheho Jerusalemskeho templa w lěće 70 po Chrystusu hač do dźensnišeho.

„Z Lutherom k bamžej“

Magdeburg (B/SN). Cyrkwje Saksko-Anhaltskeje planuja za nazymu 2016 pućowanje do Roma pod hesłom „Z Lutherom k bamžej“. Njehladajo na konfesiju su přeprošeni po cyłej Němskej młodźi ludźo na zetkanje w znamjenju ekumeny, kaž organizatorojo připowědźeja. Přičina je 500. róčnica reformacije w lěće 2017. K sobuorganizatoram słuša tež młodźinske dušepastyrstwo Magdeburgskeho biskopstwa. Dalše informacije pod www.mit-luther-zum-papst.de

Rěčna wučba za dźěći

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

Lipsk (B/SZ). W Sakskej skića 99 šulow wučbu w 15 wšelakich rěčach za dźěći ze zapućowanych swójbow. Rěče šulerjow ze wšelakich krajow su dźěl jich identity – korjenje, kotrež njeměli prosće wotstronić, rjekny kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) na šulskim wopyće w Lipsku. Wučba w rěči kraja šulerjow wotměwa so w třoch wariantach, mjenujcy jako druha cuza rěč, jako wučba po popołdnjach abo we wobłuku dźěłowych skupin. To zaručeja z 50 wučerjemi.

Žiwjenje na wsy

Berlin (B/SN). Žiwjenje na wsy je po dołholětnej studiji „Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel“ pozitiwniše hač myslene. Wědomostnicy su wot 1952 sem žiwjenje w dźesać němskich wjeskach dokumentowali. Tam su registrowali přićahi a wotćahi. Něhdźe 90 procentow wjesnjanow je ze swojej aktualnej by­dlenskej situaciju spokojom. Njespo­kojom pak su mnozy z nakupowanskimi móžnosćemi a z medicinskim zastaranjom.

Přirost w klóštrje

nawěšk