Katolsku chorownju chwalił

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Chorownja swj. Jadwigi, wobstejaca 170 lět, je najstarša Berlinska chorownja w nošerstwje katolskeje cyrkwje. Na swjedźenskim zarjadowanju wobdźěli so tež Prěni měšćanosta Michael Müller (SPD). W narěči wón chwaleše, zo steji chorownja za „žiwu mjezyčłowjeskosć“. Wot załoženja pomha wona pacientam, njehladajo na jich nabožinu a pochad. Tež dźensa wukonja wažny přinošk k tomu, zo wostanje rosćaca stolica „čłowjeska a solidarna“.

Zwjazani we wšelakorosći

Genf (B/SN). Lutherski swětowy zwjazk (LWB) a katolska cyrkej stej do swjatočnosćow k 500. róčnicy reformacije swoje zhromadnosće wuzběhnyłoj. Po lětstotkach trajacych napjatosćach a konfliktach su katolscy a ewangelscy wěriwi 31. oktobra prěni raz na globalnej runinje zhromadnje w šwedskim Lundźe na reformaciju spominali. Zhromadnu Božu słužbu swjećeštaj tam bamž Francis­kus a prezident LWB, biskop Munib Younan.

Modlić so za přesćěhanych

Připóznaće dźiwow přiwótřene

wutora, 25. oktobera 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). W přichodźe budźe ćešo, dźiw wobkrućić dać. Vatikan je proces za připóznaće dźiwow wobdźěłał a je jón zdźěla přiwótřił. Zo njehodźi so wuhojenje wujasnić, dyrbi w přichodźe sydom město dotal pjeć ekspertow zwěsćić, tež jich zarunanje za to ma transparentniše być. A woni njesmědźa kontakt měć ze stajerjemi próstwow na zbóžno- abo swjatoprajenje.

Twar cyrkwje postupuje

Barcelona (B/SN). Hižo 134 lět twarja na wonkownym znamjenju španiskeje metropole Barcelony. W lěće 2026, k 100. posmjertninam prěnjeho architekta Antonija Gaudija, ma cyrkej Sagrada Família hotowa być. Nětko započinaja 140 metrow wysoku wěžu maćerje Božeje twarić. Nastać maja tež štyri wěže ewangelistow a 170 metrow wysoka wěža Chrystusa.

Poćahi k Pólskej zesylnić

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch je hódnoćił wujednanje ze susodnym krajom Pólskej po wójnje a wuhnaću. To „je žohnowana stawizna, kotraž ma wjele činić z miłosću a wodaćom“, wujasni Koch w rozhłosu RBB. Zdobom wón namołwi, njepopušćić „w našim prócowanju, dobre poćahi rozkćěć dać, a tak zdobom skrućić w Europje měr a swobodu“.

Firmowanje a konfirmacija

wutora, 18. oktobera 2016 spisane wot:

Mainz (B/SN). Starokatolikojo w Němskej su kónc oktobra z lutheranami wobzamknyli mjezsobne připóznaće firmowanja a konfirmacije. Lutheranojo a starokatolikojo widźa we firmowanju a w konfirmaciji „wosobinske wuznaće křćenych, za žiwjenske stawizny wuznamny akt žohnowanja a aktualizowanje cyłkowneho jednanja křćiznow“, wujasni starokatolska biskopska synoda w Mainzu. Swobodna cyrkej nasta w 19. lětstotku mjez druhim jako protest přećiwo dogmje bamža, zo je wón njemylny.

Přeprošenje čestneho nawody

Nabožina a teror

wutora, 11. oktobera 2016 spisane wot:

Göttingen (B/SN). Kak nabožina a teror mjezsobu zwisujetej? Nabožinska wědomostnica Nina Käsehage praji, zo staja tele stajnje znowa so wospjetowace prašenje njeradikalnych pod ćišć a radikalnych wotdźeržuje wot rozmyslowanja. „Debata so w kole wjerći.“ Radźomna by była diskusija, kotraž je njewotwisna wot wosobinskich předsudkow.

Rusko-ortodoksnej na čole

Polan primas benediktinow

srjeda, 05. oktobera 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Abt Gregory Polan z USA je nowy abtowy primas benediktinow. 250 abtow wuzwoli Polana z abtaje Conception (zwjazkowy stat Missouri) w Romje za naslědnika Němca Notkera Wolfa, kiž bě zastojnstwo po 16 lětach złožił. Primas je najwyši reprezentant wšěch 22 000 benediktinow a benediktinjankow swěta.

Katolska kritika na CSU

Bonn (B/SN). Wjacori zastupjerjo katolskeje cyrkwje kritizuja namjety CSU za wótrišu migracisku politiku. Prezident Centralneho komiteja němskich katolikow Thomas Sternberg (CDU), prowincialny wyši pater němskich jezuitow Stefan Kiechle kaž tež Kölnjanski arcybiskop kardinal Rainer Maria Woelki warnowachu před njefachowym zjednorjenjom, štož předsudki a strachi rozpłomjenja.

Patriarchaj so zjednałoj

Žadanje zastupjerjow nabožiny

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

London (B/SN). Na 200 zastupjerjow wšelakich nabožinskich směrow žada sej w zjawnym lisće britiskemu knježerstwu, zo by „hnydom swoju migrantsku politiku rozmysliło“. Iniciatiwa, nawjedowana wot něhdyšeho primasa anglikanskeje cyrkwje Rowana Williamsa, sadźa na politiku „wulkomyslnosće, přećelskosće, solidarity a přistojnosće“.

Bamž zetka kralowsku swójbu

Lund (B/SN). Bamž Franciskus zetka so do ekumeniskich swjatočnosćow k 500. jubilejej reformacije dnja 31. oktobra w šwedskim Lundźe z kralowskej swójbu. Tole wuchadźa z programa dwudnjowskeho bamžowskeho pućowanja do Šwedskeje. W Lundźe běchu 1947 Lutherski swětowy zwjazk załožili.

Cyrkwi wočakujetej wujednanje

Krućiše zakonje trěbne

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Hladajo na dalše dowolnosće za dodawanje bróni do krizowych kónčin žadaja sej cyrkwje krućiše zakonje. „Zhromadna konferenca cyrkej a wuwiće“ žada sej nowy zakonski zakład, po kotrymž maja so hižo předwidźane dodawanja bróni zastajić“, rjekny předsyda konferency Martin Dutzmann. „Tajke něšto dyrbjało móžno być, hdyž čłowjeske prawa abo politiske połoženje kraja, za kotryž su twory postajene, tajke dodawanje njedowola“.

Integraciju njezanjechać

Heidenau (B/SN). Sakski krajny ewangelski biskop Carsten Rentzing warnuje před zanjechanjom integracije ćěkancow. „Mamy z wulkim elanom integraciju podpěrać – běžnje a intensiwnje. Smy přilubili, zo ludźi jeno njepřijimamy, ale jim tež čłowjekahódny přichod damy.“ To najhubjeńše, štož móhło so nam stać, je, zaćišć zawostajić, zo so integracija njeradźi“, Rentzing praji. Zdobom nima so podhódnoćić namócny potencial prawicarskich ekstremistow. To płaći za cyłu Saksku a cyłu Němsku. Tohodla měli so rozmołwy wo integraciji dale wjesć.

Forum nic jeno za žurnalistow

Wosebita znamka wušła

wutora, 13. septembera 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Na swjatoprajenje maćerje Terezy spomina Vatikan z wosebitej listowej znamku. Po informacijach z Watikanskeho zarjada za filateliju a numismatiku je 95centowa znamka z wobrazom noweje swjateje ze zapisom „Swjata Tereza z Kalkutty“ na předań.

Biskop so jasnje zwuraznja

Drježdźany (B/SN). Nowy katolski Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers chce tež k towaršnostnym temam jasnu poziciju zabrać. „Sewjerni Němcy“ so hewak tak přez kwětku nje­zwuraznjeja, ale skerje direktnje“, rjekny Timmerevers na přijeću w Drježdźanach, na kotrež bě sej wón zastupjerjow z politiki, kultury a towaršnosće přeprosył.

Celibat reformować

Bonn (B/SN). Njedostatka katolskich měšnikow dla žada sej Centralny komitej němskich katolikow (ZdK) reformu celibata. „Mamy hižo dobrych a angažowanych diakonow – to su woženjeni mužojo“, měni prezident ZdK Thomas Sternberg. „Hdyž wjace hinak njepóńdźe, zo w dušepastyrstwje personelnje wukrawimy, a hdyž je celibat při tym zadźěwk, potom ma so wón, dokelž je mjenje wažny, złahodnić“, Sternberg potwjerdźa.

Biskop tež delnjoněmsce rěči

wutora, 06. septembera 2016 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Nowy Drježdźansko-Mišnjanski biskop, Heinrich Timmerevers je so z knižku z radijowymi nyšporami w delnjoněmčinje z dotalneho skutkowanišća, Oldenburgskeho kraja, roz­žohnował. Tute nyšpory je wón lětsa měł w tydźenju po jutrach w rjedźe „Dat kannst’ miglöven“ na sćelaku NDR. 64­lětny pochadźa z Garrela-Nikolausdorfa pola­ Cloppenburga a je z delnjoněmčinu jako maćeršćinu wotrostł. Dokelž jemu tale rěč na wutrobje leži, je wón přez lě­ta delnjoněmske nyšpory w radiju dźeržał.

Ajatollah dźakuje so bamžej

Rom (B/SN). Iranski wulkoajatollah Nasa Makarem Shirazi je bamžej dźakowany, zo mjez islamom a terorizmom rozeznawa. „Islam njeje runja terorizm“ rěka w lisće Shirazija swjatemu wótcej.

Ničenje mawsolejow přiznał

Muslimojo na Božich mšach

wutora, 30. awgusta 2016 spisane wot:

Frankfurt n. M. (B/SN). Po zamordowanju francoskeho měšnika su so w Francoskej a Italskej tysacy muslimow na njedźelnych Božich mšach wobdźělili, zo bychu so z křesćanami solidarni wopoka­zali a islamistiski terorizm zasudźili. Jeničce w Rouenskej katedrali bě po nowinje Le Monde něhdźe sto muslimow na wopomnjensku Božu mšu za 26. julija morjeneho měšnika Jacquesa Hamela přišło. Francoska islamska rada CFCM bě na zamołwitych mošejow, imamow a dalšich muslimskich wěriwych apelowała, zo bychu swoju „solidaritu a swoje sobučuće“ z wopytom křesćanskeje Božeje mšě zwuraznili.

Cyrkej wótrišo škitać?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND