Merkel mytowana

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela­ Merkel je dóstała katolske Myto Eugena Bolza. Z wotewrjenjom hranicy za ćěkancow je wona „sadźiła wažne znamjo humanity a w politice přikład lubosće k druhemu“, rjekny předsyda Němskeje biskopskeje konferency, Reinhard kardinal Marx. Myto­ dopomina na statneho prezidenta Württembergskeje a katolskeho wojo­warja přećiwo fašizmej, Eugena­ Bolza (1881– 1945). Wón bu podpěry atentata na Hitlera dla wot nacionalsocialistow k smjerći zasudźeny.

Zawrjenje čary žane rozrisanje

Berlin (B/SN). „Chlěb za swět“ warnuje Europsku uniju před ćežkimi ranjenjemi čłowjeskich prawow, chce-li EU wutwarić zhromadne dźěło z Libyskej a Egyptowskej k zawrjenju srjedźomórskeje čary. „To drje by zalutowało hrozne wobrazy wo podnurjacych so čołmach, rjekny prezidentka pomocneho skutka Cornelia Füllkrug-Weitzel, „njezalutuje pak ćě­kancam žiwjenske strachi wo čłowjesku česć a čłowjeske prawa.“

Trump bliži so křesćanam

Wo tym rěčeć, što chcemy

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) měni, migraciska kriza a rozestajenje z islamizmom měłoj „nam přičina być, wo tym rěčeć, štó smy, što chcemy być, što nas wjedźe?“. Tydźenikej Die Zeit pokaza de Maizière na swoju zwjazanosć z křesćanstwom: „Widźiće křiž w mojej dźěłarni. Nimam wotmysł jón wotpójsnyć.“

Pomhać, hdźež je nuza

Mnichow/Berlin (B/SN). Zwjazkowy minister za financy Wolfgang Schäuble (CDU) a wulke cyrkwje wobroćeja so přećiwo wuwićowej swobodźe za staty, kotrež hižo žanych ćěkancow wróćo njebjeru. „Srědki skrótšić je kontraproduktiwne a wopačny signal“, rjekny prelat Martin Dutzmann, ewangelski předsyda Zhromadneje konferency Cyrkej a wuwiće, w Berlinje. Sćěh toho by była destabilizacija wotpowědnych statow a hišće wjetša migracija. Dutzmann warnowaše před přiběracymi socialnymi proble­mami we wuwićowych krajach, jeli so pomoc skrótši. „Jako křesćanske cyrkwje žadamy sej tam pomhać, hdźež je nuza najwjetša.“

Za fairny dialog ze stronu AfD

Kritizuja personal Trumpa

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Washington (B/SN). Narodna cyrkwinska rada USA je wažne personelne rozsudy noweho prezidenta Donalda Trumpa kritizowała. Zastupjerjo 38 protestantskich a ortodoksnych cyrkwjow wumjetuja pomjenowanym wosobam Jeffej Sessioej (minister justicy), Stephenej Bannonej (šefstratega) a Michaelej Flynnej (poradźowar wěstoty), zo podpěruja woni „rasizm, antisemitizm, běłe předprawo, hidu cuzym napřećo a antimuslimske ideologije“. Trump bě Bannona za swojeho wosobinskeho poradźowarja powołał a za to druhich wažnych zamołwitych z najwušeho kruha wuzamknył.

Woblubowane předmjeno

Vatikan (B/SN). Wot spočatka pontifikata bamža Franciskusa je předmjeno Francesco na prěnim městnje najwoblubowanišich italskich hólčich mjenow, wězo tež we Vatikanje. Před tydźenjomaj, na swjatym dnju křćeńcy Knjeza, wukřći bamž 28 dźěći vatikanskich přistajenych. Mjez nimi běchu hnydom štyrjo mali Francesco, štož je italska wersija za Franciskusa.

Tež křesćanow wuswobodźili

Bamž reformy zakitował

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je swoje reformy w romskej kuriji přećiwo „lózyskim spřećiwjenjam“ zakitował. Jako hłowne linije mjenowaše wón kulturu dialoga, wobdźělenje žonow a lajkow a profesionalne wuwiće personala. Reformy su znamjo žiwosće a su trěbne, rjekny swjaty wótc w swojim hodownym poselstwje kardinalam.

Kritizuje stronu AfD

Berlin (B/SN). Nawoda katolskeho běrowa w Berlinje, prelat Karl Jüsten, kritizuje Alternatiwu za Němsku (AfD). „Nastupajo AfD rěča mnohe přičiny, wot stronskeho programa přez wuprajenja stronskich funkcionarow hač k jich zadźerženju, za to, zo njemóže so křesćan tam doma čuć“, rjekny Jüsten w nowinje Frankfurter Rundschau. Je to zamołwitosć kóždeho jenotliwca, hač stronje swój hłós da. „Hladaš-li na reakcije nawodnych politikarjow AfD na surowy atentat na Berlinske hodowne wiki, nanuzuja so ći hladajo na wobraz wo čłowjeku a na seriozny wobchad strony zakładne dwěle.“ Jüsten zastupuje Němsku biskopsku konferencu w zwjazkowym sejmje a zwjazkowym knježerstwje. „Politisku zamołwitosć njemóžeš do tajkich rukow połožić.“

Wěstotny koncept za jubilej

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:

Hannover (B/SN). Atentat na Berlinske hodowne wiki w decembru pohnuwa tež zarjadowarjow lětušeho jubileja reformacije hłubšo rozmyslować. „Z poradźowarjemi smy situaciju woměrje analyzowali“, rjekny jednaćel towarstwa Jubilej reformacije 2017 Ulrich Schneider. Njewotwisnje wot podawkow w minjenych tydźenjach su na wěstotnym koncepće za spominanske lěto we wuskim wothłosowanju ze zarjadami a policiju, krajneho knježerstwa Saksko-Anhaltskeje kaž tež z fachowcami intensiwnje dźěłali. Ćežišćo při tym su wulkozarjadowanja kaž zakónčaca Boža słužba 36. němskeho cyrkwinskeho dnja 28. meje.

Dušepastyr policije warnuje

Fyzikar wo Bohu přeswědčeny

wutora, 10. januara 2017 spisane wot:

Rom (B/SN). Antonino Zichichi, jadrowy fyzikar a něhdyši prezident italskeho narodneho instituta za jadrowu fyziku, wuzběhny na njedawnej hłownej zhromadźiznje Bamžowskeje akademije wědomosćow w Romje swoje přeswědčenje wo Bohu-stworićelu: „Poselstwo wědomosće je, zo smy dźěći logiki a nic chaosa. A hdyž to smy, štó je awtor tuteje logiki? Ateistiska kultura na to wotmołwja: Nichtó pak njemóže to dopokazać. Wuslědźamy tuž nowe zakonje, nowe regule, kotrež wobkrućeja, zo logika eksistuje.“ Antonio Zichichi je wuznawacy katolik a njewidźi mjez wědomosću a wěru žanoho přećiwka.

Nowy wid na zwisk wěrow

Nowy rabiner powołany

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Najwjetši židowski Boži dom w Berlinje, synagoga Rykestraße, dóstanje po 30 lětach wakancy zaso wosadneho rabinera. Zhromadźizna reprezentantow židowskeje wosady w Berlinje je rabinera Borisa Ronisa jednohłósnje powołała. Předsyda wosady Gideon Joffe widźi w tym „dawno trěbnu kročel“. Z powołanjom Ronisa budźe zastojnstwo zaso „nanajlěpje wupjelnjene“. Pjenjez dla njemóžeše sej wosada wobsadźenje městna wjele lět dowolić.

Bach a reformacija

Erfurt (B/SN). Durinski Bachowy festiwal 2017 wěnuje so w aprylu jubilejej 500. róčnicy reformacije. „Durinska je centrum reformacije – a bjez reformacije by sakralna hudźba Johanna Sebastiana Bacha lědma móžna była“, rjekny šef festiwala Christoph Drescher při předstajenju programa w Erfurće. Wuwjedźenja Luthera (1488–1546) k wosadnemu spěwanju a tak nastawacy wuznamny choral su sakralnu hudźbu Bacha na rozsudne wašnje postajeli.

Cyrkej zaso wotewrjena

Přetwarja katedralu swj. Jadwigi

srjeda, 28. decembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazk spěchuje plano­wane saněrowanje a přetwar Berlinskeje katedrale swj. Jadwigi z cyłkownje dwanaće milionami eurow. W budgeće zwjazkoweho twarskeho ministra je za to klětu jedyn milion eurow předwidźany, za lěto 2018 šěsć a za 2019 pjeć milio­now eurow. Arcybiskopstwo Berlin trochuje kóšty cyłkowneho projekta na 60 milionow eurow, 43 milionow eurow planuja za biskopsku cyrkej a 17 milionow eurow za susodny Bernharda Lichtenbergowy dom.

Friedel nowy wiceoficial

Konsekwentnje přećiwo namocy

wutora, 20. decembera 2016 spisane wot:

Osnabrück (B/SN). Měrowy etikar Fernando Enns cyrkwje namołwja, so konsekwentnje zasadźeć přećiwo namocy a kóždejžkuli wojerskej akciji. Dołhož cyrkwje namóc jako opciju widźa, maja wone problem, zo jim ludźo hižo njewěrja, rjekny Enns w Osnabrücku. Tam bě synoda wobzamknyła, widźeć wojersku namóc jako poslednju móžnosć, wobarać akutnej na­mocy.

Planuje młodźinsku synodu

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je přizjewił swětowu biskopsku synodu na temu „Młodźina, wěra a namakanje powołanja“. Zetkanje ma so wotměć w lěće 2018 we Vatikanje a ma zdobom dale wjesć swójbne synody lěta 2014/2015. Tema je přewod młodych katolikow při aktiwnym dźěle w cyrkwi a towaršnosći.

Pakistan sylni prawa žónskich

Zběrka dokumentow wušła

wutora, 13. decembera 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). K prašenjam swójby wuda Němska biskopska konferenca njedawno zběrku dokumentow swětoweje synody. W njej namakamy tež prědowanja bamža Franciskusa a zakónčacy dokument synody. Nimo toho su tu podate rěčne přinoški němskich wobdźělnikow na synodźe a wuslědki wuradźowanja dźěłoweje skupiny. Brošurka hodźi so internetnje pod www.dbk.de skazać.

Konflikt mjez ÖRK a Israelom

nawěšk

nowostki LND