Ze serbskimi pakćikami dźěći zwjeselili

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Radwor (pi/SN). Na swjedźenju swjateho Mikławša stej kubłanska referentka ­Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa a regio­nalna rěčnica za teritorij Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Katja Liznarjec pěstowarnjam wosebite pakćiki přepo­dałoj. W nich běchu nowej kami­shibai-powědce wo Připołdnicy a Pumpoće, kotrejž je Sonja Hrjehorjowa zhotowiła, dźěćacy trikowy film wo Krabaće, cejdejka ze serbskej hudźbu a nowše ­dźěćace knihi Ludoweho nakładnistwa Domowina kaž tež wšelake materialije za kubłarki a kubłarjow, přewostajene wot Rěčneho centruma WITAJ. Na póndźelnej darnej akciji wobdźělenej běštej tež ­Weronika Butendeichowa z RCW a w Radworju čłonka tamnišeje staršiskeje iniciatiwy Birgit Elsner.

Njewšědna adwentna protyka

póndźela, 06. decembera 2021 spisane wot:

W Budyskim dźěćacym dnjowym přebywanišću „Jan Radyserb-Wjela“ maja kubłarki tuchwilu wulke wjeselo. Wot 1. decembra dóstawaja tam kóždy dźeń wosebitu překwapjenku.

Budyšin (SN/MiR). Nawodnica pěsto­war­nje w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Grit Henčlowa je zahorjena: „Tajke něšto hišće­ měli njejsmy. Starši nas a dźěći wšědnje překwapjeja.“ 1. decembra, přińdźe Antje Paulikowa z košikom do pě­stowarnje. Do njeho spakowane měješe oranže, čaj a słódkosće. Štwórtk posylnichu so kubłarki z pokładźenych całtow, kotrež bě jim rězniski mišter Roman Wjenk přewostajił. Pjatk wjeselachu so nad swěčkami – te bě Janika Dresslerowa sobu přinjesła. A dźensa přepoda jim Alexander Tröger čaj, kofej a tykanc.

Rozsudźić ma nawodnistwo šule

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Na zakładnych šulach Sakskeje su wo­spjet rjadowniske cyłki dźělene. To rěka, zo nimaja šulerjo móžnosć, z tamnymi wuknjacymi swojeje rjadownje hro­madźe wuknyć abo w přestawkach ­so zetkać.

Budyšin (SN/MiR). Wučerjo maja po móžnosći jenož w jednej rjadowni wučbu podawać. Sakske ministerstwo za kultus je za to 22. nowembra wotpowědne postajenje wudało.

Rjadowanja na jednym boku kontakty wobmjezuja, na tamnym pak přewostajeja rozsud zamołwitym na kubłanišćach. Byrnjež w zjawnym žiwjenju wobmjezowanja byli, su zakładne šule a dźěćace dnjowe přebywanišća dale wote­wrjene. A wone maja, zapřijimajo hodowne prózdniny, we wobmjezowanym prawidłowym wudźeržowanju dale dźěłać. Šulske nawodnistwo resp. nošer šule zdobom wo tym rozsudźi, hač cyło-dnjowske poskitki přewjeduje.

Do potajneje šule na pruwowanje

srjeda, 01. decembera 2021 spisane wot:
Lětuši adwentny kalender Płomjenja je słuchohra. Awtorka Lubina Hajduk-Veljko­vi­ćowa je sej tekst wo „Kuzłarskej šuli“ wumysliła. W njej dožiwjeja Marek, Wanda a Damian dyrdomdej. Woni su šulerjo potajneho kubłanišća a hotuja so na dohodowne pruwowanje. Hač do patoržicy nańdu čitarki a čitarjo Płomjenja wšědnje nowy­ dźěl słuchohry na Youtube-kanalu Płomjenja. Njech zapodadźa tam do py­tanskeho pola „Płomjo“, zo bychu so na stronu dóstali. Stawiznički čita Michał­ Cyž, Syman Hejduška je so wo hudźbu postarał. Na kóncu maja připosłucharjo na pra­šenje wotmołwić, a snadź tež myto dobudu. Foto: Pětr Šołta

Zapozdźenja při zapisanju

wutora, 30. nowembera 2021 spisane wot:

Sakske uniwersity mjez wukrajnymi studentami nadal woblubowane

Lipsk (dpa/SN). Woni pochadźeja z Chiny, Kanady, Awstralskeje, Italskeje a dalšeho wukraja: Najebać koronapandemiju su sakske wysoke šule mjez studowa­cymi dale wob­lubowane. Přirunujo z lětom 2020 zajim za studij w swobodnym staće na mnohich městnach zaso při­běra, kaž naprašowanje powěsćernje dpa wujewja. Při­wšěm wostawa imatrikula­cija wukrajnych studentow koronakrizy a płaćiwych wobmjezowanjow pućowanja dla dale wobćežna naležnosć.

Připódla prajene

wutora, 30. nowembera 2021 spisane wot:
Kajka to překwapjenka: Wot nowembra wuknu w Drježdźanach zajimcy serbšćinu na ludowej uniwersiće (VHS). Z jědnaće wobdźělnikami je kurs lěpje wopytany, hač běchu w přihotach na nazymski semester 2021/22 na kubłanišću planowali. Cyle připódla prajene: Je to prěni króć, zo tajki poskitk na ludowej uniwersiće w sakskej stolicy maja. Mjeztym drje běži wučba korony dla online, ale wobdźělnicy su Jadwize Pjacec, kotraž kurs nawjeduje, swěrni. Přirunuješ-li situaciju tam z tej w Budyšinje, maja so w Drježdźanach lěpje. W Budyskim zarjadnišću dźě tuchwilu kurs serbšćiny njeposkićeja. Tež online rěč wuknyć njemóžeš. Runje tak je to z čěšćinu a ukrainšćinu. To znajmjeńša z poskitka Budyskeje VHS w interneće sćěhuju. Kajka to rozdźělna situacija w městomaj! Nochcu přičiny za zjaw na łužiskim kubłanišću pytać. Jenož telko: Angažement towarstwa Stup dale a jeho předsydki Jadwigi Pjacec a VHS w Drježdźanach mam za wulce hódny a njewočakowany. Milenka Rječcyna

Kreatiwne dny za prózdniny

štwórtk, 25. nowembera 2021 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Spěchować projekty w Serbach je w Sakskej dźensa samozrozum­liwe. Zo pak wuhotowarjo wupisanjow na swojich internetnych stronach požadanja w serbskej rěči wozjewjeja, skerje mjenje. To dyrbješe njedawno nawodnica horta na Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo dožiwić. Składnostnje 750­lětneho wobstaća wsy chce so hort klětu w zymskich prózdninach z kreatiwnymi dnjemi wobdźělić. Ideja šulerjow je twarić wšelke objekty z legoklockami. Za nakup klockow trjebaja pjenjezy. „Tuchwilu smy zapřijeći do wothłosowanja wo pjenježnych darach we wobłuku akcije Ludoweje banki Raiffeisenbanki. Smy so ze swojim projektom tam požadali“, Christin Becker rozprawja. „Hač do 28. nowembra hišće móža ludźo tam wothłosować. Smy so z projektom w němskej a serbskej rěči poža­dali. Nažel su při wozjewjenju pro­jektowych idejow na internetnej stronje jenož němski tekst přewzali.“

Šulerki a šulerjo 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin běchu minjeny pjatk na informaciske zarjadowanje w rumnosćach kubłanišća přeprošeni, zo bychu so wo móžnosćach dalewuwića po maturje wobhonili, mjez druhim studij nastupajo. Na jednej ze wšelakich stacijow přednošowaše jim Fabian Hejduška z Hory. Student wučerstwa na Lipšćanskej uniwersiće rozprawješe nadrobnje wo požadanju za Bafögom, za stipendijom, ale tež wo pytanju za pódlanskim dźěłom. Foto: Jan Bogusz

Wotewrjeniza dalše pokiwy na dobro šulow

štwórtk, 18. nowembera 2021 spisane wot:

Zaměr skutkowanja referentki Domowiny za kubłanje a dorost Katrin Suchec-Dźisławkoweje je, na serbskich a serbšćinu podawacych šulach docpěć najlěpše wuměnjenja za serbšćinu wuknjacych.

Budyšin (SN). Zarjad Domowiny chce zwisk k zastupjerjam narodneje organizacije na šulskich konferencach w Sakskej skrućić. Zapřijate su serbske kubłanišća resp. tajke ze serbskorěčnej wučbu w Sakskej. Prěnje zetkanje wotmě so wutoru popołdnju na žurli Serbskeho domu w Budyšinje. Katrin Suchec-Dźisławkowa poda přitomnym dohlad do prawniskich zakładow za serbske šule w Sakskim šulskim zakonju. Zwjazowała je swoje wuwjedźenja z wočakowanjemi na skutkownosć „serbskeje prezency“ w šulskich konferencach. Kaž kubłanska referentka Domowiny potwjerdźi, je wažne „so słowa jimać a serbske temy narěčeć“. K tomu słušeja nastorki šulskemu wjednistwu hladajo na to, profilować serbskosć w šuli a na přikład na internetnej stronje.

Kubłanišćo pod dohladom stało

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Serbske šulske towarstwo z.t. jako nošer dźěćacych dnjowych přebywanišćow měješe so minjeny čas z wosebitej koronasituaciju rozestajeć. Jeho předsydka Katharina Jurkowa je na prašenja Milenki Rječcyneje wotmołwiła.

Su wukazy Zwjazka, Sakskeje a Braniborskeje jasne dosć, zo móhło SŠT škitne naprawy přećiwo wudyrjenju korony w swojich zarjadnišćach přesadźić?

K. Jurkowa: Nam, jako nošerjej serbskich a Witaj-pěstowarnjow su wukazy znate a jasne. Mamy po předpisach strowotniskich a młodźinskich zarjadow wobeju zwjazkoweju krajow dźěłać. Tuchwilu móžemy dźěći w dalokej měrje dale po koncepće jednotliwych dnjowych přebywanišćow dohladować. Kubłarki a kubłarjo dyrbja so dwójce wob tydźeń testować, wšitcy eksterni wopytowarjo kaž tež starši maja škitny nahubnik wužiwać, hdyž do zarjadnišća zastupja.

Ma SŠT rjadowanja za dosahace?

nawěšk