Inwestuja do digitalizacije šulow

štwórtk, 20. februara 2020 spisane wot:

Digitalny wutwar sakskich šulow budźe wosebje přichodne šulske lěto přiběrać. Tuchwilu předleži sakskemu kultusowemu ministerstwu wjace hač 30 próstwow šulskich nošerjow we wobjimje wjace hač 20 milionow eurow.

Wojerecy (SN/MiR). Město Wojerecy je ja­ko šulski nošer 1,5 milionow eurow ze spěchowanskich srědkow Zwjazka za di­gitalne wuhotowanje šulow nje­daw­no dóstało. Přepodał bě je statny sekretar sakskeho kultusoweho ministerstwa Herbert Wolff. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) přija šek, kotryž bu na dobro wosom Wojerowskich šulow wupisany.

W cyłku je dotal něhdźe połsta sakskich šulskich kubłanišćow wo spěchowanske srědki prosyło. Sakska ma hač do lěta 2024 za naprawu 250 milionow eurow předwidźanych. Z tych pjenjez přińdźe 225 milionow eurow wot Zwjazka, 25 milionow eurow po połojcy wot Sakskeje a nošerjow šulow.

Z wobsahami pjelnić

štwórtk, 20. februara 2020 spisane wot:
Sakska ma nowe kredo: „Technika sćěhuje pedagogiku.“ Tak znajmjeńša zwurazni to sakski statny sekretar za kultus Herbert Wolff, kiž přepoda njedawno městu Wojerecam jako šulskemu nošerjej šek w hódnoće 1,5 milionow eurow. Wón nima přiwjazanje na WLAN abo tablet za srědk, zo so šuler awtomatisce mudriši stanje abo zo so tak wučba polěpši. Ministerstwo je wjace hač sto fachowych planow za sylnjenje kubłanja na polu medijow zdźěłało. W nich su wobsahowe temy digitalneho kubłanja narěčane. Zdobom wučerjow intensiwnje dale kubłaja. Hdyž tomu tak je, potom so dźiwam, zo njeje we Wojerecach dotal jasne, za čo maja so spěchowanske srědki na šulach we wobsahowym dźěle zasadźić. Ja wšak bych ideje měła: Kak wěstosć šulerjow při dźěle w interneće zaručić? abo: Kak jich zahorić, pro­gramy w serbskej rěči wuwiwać? Wuhotować šule z techniku je jenož jedna stronka medalje. Milenka Rječcyna

Nowy nawoda

srjeda, 19. februara 2020 spisane wot:

Slepo (SN/MiR). Jan Hrjehor budźe nowy nawoda Wyšeje šule „Dr. Marja Gról­musec“ w Slepom. Wčera po připołdnju je wón w regionalnej wotnožce Krajneho zarjada za šulu a kubłanje Budyšin dźě­łowe zrěčenje podpisał. Wot 1. měrca budźe­ w nowym zastojnstwje skutkować. Dotal bě na Slepjanskej wyšej šuli fachowy wučer za sport a serbšćinu. Mjeztym skutkuje tam třeće šulske lěto.

Wot 24. februara, wot spočatka dru­heho šulskeho połlěta 2019/2020, tuchwilny nawoda kubłanišća Wolfgang Goldstein Jana Hrjehorja jako noweho šulskeho nawodu přez cyły tydźeń zadźěła. Nětko w prózdninskim času staj přepo­daće hižo přihotowałoj. Wosebitosć nimo toho je, zo zaćahnu šulerjo přichodnu póndźelu zhromadnje z Janom Hrjehorjom jako nowym nawodu do noweho Němsko-Serbskeho šulskeho kompleksa „Dr. Marja Grólmusec“.

W prózdninach do horta

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Horty w serbskich a serbšćinu posrědkowacych dźěćacych dnjowych přebywanišćach su w zymskich prózdninach woblubowany cil šulskich dźěći. Wšako poskićeja tam kubłarki a kubłarjo jara wotměnjawy program.

Chrósćicy/Ralbicy (SN/MiR). W Chrósćicach na přikład su dźěći hromadźe wa­rili a sej filmowu komediju wobhladali. Dalši dźeń pućowachu po wsy, doniž njejsu na piknik pola kubłarki załožili. W Budyšinje dožiwichu wone w dźěćacej knihowni putace čitanje.

Dźěćom a młodostnym poboku

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Biskopičanska dźěćaca a młodźinska syć je powšitkownowužitny a nadregionalnje připóznaty swobodny nošer młodźinskeje pomocy. K partneram słušeja tež serbske cyłki kaž Pawk.

Biskopicy (SN/mwe). Na konferencu wo najwažnišich předewzaćach a zarjado­wanjach we wobłuku dobrowólnych socialnych słužbow, šulskeho socialneho dźěła, partnerstwow za demokratiju, mobilneho škita młodźiny a dyrdomdejskeho campa bě teamowy šef Biskopičanskeje dźěćaceje a młodźinskeje syće „KiJu-Netzwerk“ Andreas Mikus wčera nowinarjow přeprosył. K hižo wjelelětnym spušćomnym partneram słušeja tež serbske cyłki kaž młodźinske towarstwo Pawk, šule a zarjadnistwa w dwurěčnej kónčinje kaž tež młodźinske kluby, mjez druhim w Pančicach-Kukowje.

Wšako su mjez něhdźe 100 dobro­wólnu słužbu wukonjacymi tež serbscy młodostni a wosebje woblubowany je pola dźěći z Ralbic a wokoliny kóždo­lět­ny dyrdomdejski camp při Němskopazličanskim wulkohaće. „To je městnosć za wjele aktiwitow, wotměny, kreatiwity – ale tež za wočerstwjenje, prawy dyrdomdej a wjeselo“, w flajeru mjez druhim rěka.

Wuměłstwo w lutowarni widźeć

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:
Tuchwilu su widźeć w Kulowskej nalutowarni wuměłske twórby wosebiteho razu. Je to mjeztym hižo štwórta wustajeńca kursa za wuměłstwo Ewangelskeje wyšeje šule Wóslink, kotruž šulerjo w pjenježnym instituće pokazaja. Za lětušu přehladku su woni naćisnyli a twarili stólcy a su je na temu, kotruž su sej sami wuzwolili, wuhotowali. Foto: Daniela Jawinski

Mali wuměłcy tworja za wulki projekt

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Stróža (SN/MiR). W Stróži nastawa tuchwilu nowa kubłanska a přirodowa šćežka. Jeje wosebitosć budu wšela­ko­re interaktiwne elementy a wunoški z mnohich dźěłarničkow, kotrež so w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, kaž w tymle tydźenju, wotměwaja. W Domje tysac hatow maja wosom­ młodych wuměłcow mjez šěsć a dwanaće lětami z wokolnych wsow, z Drježdźan a Zhorjelca dobre wuměnjenja. Ida Harrecker z Drježdźan zhotowja skicu k swojemu powědančku z titlom „To, štož kóždy njewidźi“. Konrad Hacker z Bukojny (Buch­walde) pak dźěła na wuměłskej twórbje za swoje powědančko „Karp Blub“. Skicy so na linolej přenjesu a tak nastawa linolorězba.

Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

Chcedźa dale zhromadnje dźěłać

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Z časa přewróta je Budyska Serbska fachowa šula za socialne zwjazana z dr. Hubertusom Šenkom. Wosebite zasłužby ma wón při wukubłanju serbskorěčnych kubłarjow a kubłarkow. Wosebje dowěrliwe zhromadne dźěło měješe mjez druhim z Miłočanskim Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB).

IT-technika za serbske institucije

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Do rjadu sto wustajerjow na lětušich wikach Nawi přichoda w Budyskej powo­łanskej akademiji (BA) słušeše posłuž­bowe předewzaće Infotech, załože­ne před 25 lětami w Zhorjelcu. Wone słuša do kruha nawjedowacych předewzaćow po cyłej Sakskej a Braniborskej w branši.

Budyšin (CS/SN). Sebastian Michel z Budyšina, kiž je předewzaće na tudyšich wikach­ zastupował, bě sam na Budyskej BA studował. Předewzaće Infotech je partner za praksu za tele kubłanišćo, a to mjeztym 15 lět. Dobre zwiski wudźeržuje Infotech tež ze serbskimi institucijemi. „Instalujemy soft- a hardware kaž tohorunja internetne zwiski za Ludowe nakładnistwo Domowina a za Załožbu za serbski lud“, wón rozłoži. W pismach su serbske znamješka drje předinstalowane, ale wone so do mejlowych adresow za­twarić njehodźa. To pak za wšitke pisma z wosebitymi znamješkami płaći. Na stejnišću Infotech je so 17lětny Tim Große rozhladował. Šuler Wojerowskeho Leóna Foucaultoweho gymnazija chce po maturje w IT-branši dale wuknyć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND