×

Powěsć

Failed loading XML...

Nowy semester zahajeny

póndźela, 18. oktobera 2021 spisane wot:

Europska uniwersita Viadrina pak wjace hač tysac studowacych zhubiła

Frankfurt nad Wódru (RD/SN). Z nimale 5 000 studowacymi je Europska uni­wer­sita Viadrina Frankfurt nad Wódru dźensa do nazymskeho semestra 2021/2022 startowała. Wo tym informowaše pre­zidentka Viadriny prof. dr. Julia von Blumenthal minjeny štwórtk na nowinarskej konferency. Tež hdyž poslednje za­pisanja hišće běža, wo­znamjenja podata ličba drastiski spad. Dokładnje 6 020 studowacych bě w nazymskim semestrje 2019/ 2020, poslednim do koronapandemije, na Frankfurtskim wysokošulskim kubłanišću zapi­sanych. Hižo tehdy bě Viadrina wo tójšto wot rekordneje ličby zdalena, docpěteje w lěće 2016 ze 6 716. Přičiny hoberskeho spada nimo korony mjenowali njejsu.

Nazymska zaběra w internaće

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:
Nazyma je takrjec tež do internata Budyskeho Serbskeho gymnazija zaćahnyła. Chłódne wjedro je wčera wobydlerjow internata wabiło, sej zhromadnje kirbsowu poliwku zwarić a sej ju k wječeri zesłodźeć dać. Wariłoj stej ju Janika Koberec a Salome Bjeńšec. Tajke aktiwity zwonka šulskeje wučby su spomóžne za mjezsobny poměr a přinošuja k dobrej atmosferje w internaće. Foto: Weronika Cyžowa

Lipsk (SN/JBo). Na Instituće za sorabi­stiku Lipšćanskeje uniwersity su wčera nowych studentow witali. Dohromady dźewjeć nowačkam přeješe nawoda instituta prof. Edward Wornar dobry start do noweho žiwjenskeho wotrězka.

Za studij wučerstwa su so šěsć hornjoserbskich a jedna delnjoserbska studentka rozsudźili. Mjez nowačkami je runje tak jedna hornjoserbska studentka a jedyn student z Pólskeje, kotrajž wotnětka w Lipsku sorabistiku na magistra stu­dujetaj. Prof. Wornar rozłoži přitomnym studentam a studentkam kaž tež hosćom wažnosć słowjanskich rěčow k rozumjenju serbšćiny. Z Łužicy běchu sej před­syda Domowiny Dawid Statnik, kubłanska referentka třěšneho zwjazka Kathrin Suchec-Dźisławkowa, sobudźěłaćerka Rěč­neho centruma WITAJ Manuela Smolina, předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa a z Budy­skeje wotnožki Krajneho zarjada za šulu a kubłanje zamołwity za serbske kubłanišća Bosćij Handrik dojěli. Tež prof. Goro Christoph Kimura z Japanskeje, kiž tučas­nje w Lipsku bydli, bě wčera přitomny.

Wuspěšne certifikacije

srjeda, 29. septembera 2021 spisane wot:

Choćebuz (MN/SN). Na wuspěšnje přewjedźenu certifikaciju hornjo- a delnjoserbskeje rěče zhladuje Rěčny centrum WITAJ (RCW) lětsa w Hornjej a Delnjej Łužicy. W Budyšinje wotměwa so certifikacija w rytmusu nalěto a nazyma, w Delnjej Łužicy změja za to w nazymje dwaj terminaj.

Korony dla njebě móžno hornjołužiski termin w nalěću dodźeržeć, wotpowědne pruwowanja su w juliju nachwatali. W Hornjej Łužicy bě so dohromady dźewjeć kandidatkow a kandidatow pru­wo­wać w niwowach A2, B1 a B2 dało. Třo z nich běchu stipendiaća Załožby za serb­ski lud na Lipšćanskej uniwersiće, tamni běchu eksterni zajimcy. Wšitke wobdźělnicy a wšitcy wobdźělnicy su pruwowanja wuspěšnje złožili.

W Budyskim Kamjentnym domje wotměchu so wčera a dźensa powołanske wiki za šulerjow. Cyłkownje 40 předewzaćow je so tam prezentowało. Młodostni mějachu składnosć, swoje kmanosće hnydom na městnje wuspytać. Roy Alejandro Leidig, šuler 10. lětnika, zhoni wot třěchikryjerskeho mištra Patricka Schneidera, kak šćěpjel (Schiefer) wobdźěłać. Foto: SN/Božena Šimanec

Mała šula – wulki swjedźeń

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Lědma bě prěni šulski tydźeń nimo, su na dworje Ewangelskeje zakładneje ­a srjedźneje šule we Wóslinku wulki stan za lětuši šulski swjedźeń natwarili.

Wóslink (DJ/SN). Na Wóslinčanskej šuli su minjenu sobotu šulski swjedźeń ­wotměli. Jednaćel towarstwa šulskeho nošerja Henry Nitzsche je přitomnych postrowił a farar Michael Nicolaus swjedźeń z krótkim nyšporom zahaji. Na to zaćahnychu cowboyjojo do swjedźen­skeho stana. Pod hesłom „Dźiwi, dźiwi wuchod …“ běchu šulerjo wotměnjawy program z akrobatiku, linedance a dre­suru psa nazwučowali. Band, w kotrejž nanojo a šulerjo hudźachu, je spektakl přewodźała. Při kofeju a tykancu bě składnosć bjesadować. Byrnjež so de­šćowało, knježeše přewšo dobra nalada.

Wjeršk šulskeho swjedźenja je kóžde lěto znowa běh sponsorow na sportnišću. Wot 1. do 10. lětnika su so wšitcy šulerjo wo najlěpše wukony prócowali. To bě wulkotne dožiwjenje za wobdźělenych, jich staršich a přiwuznych. Skakanski hrodźik bu čile wužiwany. Mjeńši wopytowarjo dachu so šminkować a stachu so z fablowymi postawami. Wo ćělne derjeměće starachu so pilni pomocnicy.

ABC trjeba bórze noweho nawodu

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:

Choćebuz (CP/SN). Na Dźěłanišću za serbske kubłanske wuwiwanje Choćebuz (ABC) chcedźa dodatne městno za projektowy management měć. Zdobom chcedźa zaručić naslědnistwo nawody, kiž ma so spočatk lěta 2023 wuzwolić. Tutej a dalše naležnosće běchu wobstatk njedawneho słužbneho wuradźowanja na žurli Choćebuskeho šulskeho zarjada. Wobdźělili su so wšitke sobudźěłaćerki a wšitcy sobudźěłaćerjo ABCja. Tuchwilu je jich dwanaće na štyri a poł dźěłoweho městna. Pódla bě tohorunja nawoda šulskeho zarjada Uwe Mader.

Hłowna tema zetkanja bě předstajić planowane projekty ABCja w šulskim lěće 2021/2022. Je jich znowa wjace hač 30 trajnych a časowje wjazanych we wobłuku wuwiwanja digitalnych a ćišćanych ma­terialijow za wučbu serbšćiny a za bilingualnu wučbu we wšěch dwanaće lětnikach, kaž su to wučbnicy, dźěłowe zešiwki, zynkonošaki abo wučerske poručenja, ale tež dalekubłanja a fachowe wuradźowanja. Po wjetšinje tež na šulach skutkowacy sobudźěłaćerjo ABCja rozjimachu toho­runja organizatoriske a techniske prašenja w zwisku z home-officeom.

Wučer a wuspěšny sportowc był

wutora, 14. septembera 2021 spisane wot:

Wo 87lětneho Gerata Hrjehorja žaruje nimo swójby a přiwuznych tež wulka syła něhdyšich šulerjow Serbskeje (rozšěrjeneje) wyšeje šule resp. Serbskeho gymnazija kaž tež swójba Sokołow. Tójšto wuknjacym bě njeboćički w lětomaj 1955 a 1956 a po tym wot 1961 do 1997 woblubowany sportowy wučer. Město krutosće pozbudźowaše wón chowancow radšo ze žortnym přispomnjenjom (Ty drje maš puding w rukomaj, štož jemu za zło njebjerjechu. Tež jeho přimjeno Ludźik na žadyn pad lózyske njebě).

Sam bě Gerat Hrjehor we wolejbulu a kopańcy aktiwny. Hižo jako šuler Serbskeho gymnazija w Českej Lípje a Varnsdorfje wot decembra 1945 hač do julija 1949 bě so za sport zajimował. Po nawróće do domizny přisłušeše wón mustwu Serbskeje wyšeje šule (SWŠ), kotrež sej 1951 titul młodźinskeho mištra Sak­skeje wuwojowa a lěto pozdźišo samo hišće ­wicemišterstwo. Z Geratom běchu w mustwje Jakub Wjacławk, Jan Wornar, Pětr Šołta, Gerat Libš, Manfred Adam a Mikławš Křižank. Pisar tohole spominanja hraješe z Geratom wot 1964 za Rotaciju Budyšin kopańcu we wokrjesnej klasy.

Wučerjo zhromadnje pućowali

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:
Po slědach sydom serbskich kralow su wučerki a wučerjo Worklečanskeje wyšeje ­šule dźens tydźenja we wobłuku přihotow na nowe šulske lěto kročili. ­Woni za­hajichu ekskursiju pola kamjenjećesarja Franka Herolda, kiž je postawy na Lu­binje zhotowił. W zajimawej rozmołwje jim rjemjeslnik rozłoži, što bě jeho motiwowało a kak je projekt zwoprawdźił. Přizamkny so wulkotne pućowanje po šćežce wokoło hory. Po wjacorych konferencach organizacije šulskeho wotběha a dalekubłanja k wobchadźenju z digitalnymi taflemi dla je so Worklečan­skemu wučerskemu ­ko­legijej na te wašnje poradźiło, skrućić zhromadnosć za dobry spočatk noweho ­šulskeho lěta. Foto: Diana Šołćina

Dźěći so nad nowostku radowali

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:
Spisowaćelka Lubina Hajduk-Veljkovićowa (stejo naprawo) je dźěćom Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ wčera swoju knihu „Dolina při rěce – Mali přećeljo“ před­stajiła. Na dwě skupince rozrjadowani młodźi připosłucharjo rado­wachu so nad čitanjo­maj kaž tež nad wurězkom z paralelnje nastateje wersije publikacije jako słucho­kniha. Nimo toho wěnowachu so z wulkim wjeselom w njej jewjacym so hódanč­kam. Awtorka planuje dalše prezentacije, mjez druhim na přikład w Drježdźanach. Zajimcy njech so w tym zwisku pola njeje za móžnym ter­minom wobhonja. Foto: Dušan Hajduk-Veljković

nawěšk

nowostki LND