×

Powěsć

Failed loading XML...

Maja so po wukazu knježerstwa

pjatk, 22. januara 2021 spisane wot:

Dźěćace dnjowe zarjadnišća, žłobiki, pěstowarnje a horty, su za nuzowe zastaranje wotewrjene. Tuchwilu njeje wotwidźeć, hdy so połoženje změni. Wšako je swobodne pohibowanje najprjedy raz dale wobmjezowane.

Chrósćicy/Miłoćicy (SN/MiR). Nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow dźerža so na wukazy sakskeho knježerstwa a sakskeho ministerstwa za kultus. Knježerstwo je postajiło, štó smě swoje dźěćo na přikład do pěstowarnje dać. Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa na naprašowanje SN, hač maja wosebite rjadowanja, zdźěli, zo su so nimo postajenjow knježerstwa na konkretne dypki dojednali. Te su přiměrjene wuměnjenjam w dźěćacych přebywanišćach. Rěčnik Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) Markus Schuster zdźěli, zo „CSB předpisy Swobodneho stata Sakskeje wotpowědnje wukazej dodźerži“.

Wěsće po digitalnych šćežkach so hibać

štwórtk, 21. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Rěčny centrum WITAJ (RCW) a Budyska wotnožka Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) wuhotujetej wot jutřišeho prawidłownje zhromadny webinar „Online-kubłanje medijowych skawtow“. Hač do spočatka apryla chcetaj šulska socialna dźěłaćerka Claudia Kilankec a nawoda studija SAEK w sprjewinym měsće Michał Cyž stajnje pjatk wot 13 do 15 hodź. zajimcam wšelakore aspekty digitalneho swěta rozłožić a tak medijowu kompetencu wužiwarjow rozšěrić. „Poskitk měri so předewšěm na šulerki a šulerjow 5. a wyšich lětnikow, kotřiž hižo wěsty poćah k nowym medijam maja. Wjetšina dźěći a młodostnych dźě mjeztym šmóratko a/abo tablet wobsedźi a wě z tajkimi nastrojemi wěcywustojnje wobchadźeć. Na tym zakładźe chcemoj jich dale wukmanić“, Kilankec rozjimuje.

Slepo/Budyšin (CK/SN/MiR). Wot wčerawšeho su wotchadne lětniki w Sakskej zaso w šuli. Na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo je jich 46 šulerjow w dwěmaj rjadownjomaj dźesateho kaž tež w jednej rjadowni 9. lětnika. Jich wuwučuja w pjeć skupinach. Prěnju hodźinu měješe Marcel Rjelka w předmjeće towaršnowěda z dźesać šulerjemi rjadownjow 10 a / 10 b. Fachowy wučer wšak zwěsći, zo dyrbi wšitkich porjadnje motiwować. Tak wón wuknjacym připowědźi, zo změja po tydźenjach domjaceho wuknjenja bórze wukonowu kontrolu pisać.

Skónčnje zaso do šule!

wutora, 19. januara 2021 spisane wot:
Šulerjo wotchadnych lětnikow chodźa zaso do šule. Nětko maja dopokazać, hač a što su doma wuknyli. Prěnje dny wjeselo nad tym přewažuje, zo maja skónčnje direktny zwisk. Nadźijomnje změja nětko trajnu móžnosć, zhromadnje wuknyć. Jednu šansu na to skića šulerjam kaž tež wučerjam dobrowólne testy na koronawirus. Wo wobdźělenju su za nich starši kaž tež šulerjo, hdyž su starši hač 18 lět, rozsudźili. Njetrjebamy tuž wo tym diskutować, hač by trjeba było šulerjow najprjedy testować dać a jim potom hakle dowolić so na wučbje w šuli wobdźělić. Wšako nětko wěmy, zo je so jenož něhdźe třećina šulerjow ze serbskich šulow wčera abo dźensa dobrowólnje na koronu testować dała. Argument, zo měli njetestowani šulerjo dale doma wuknyć, je tuž bjez zmysła. Kelko by jich potom w šuli było? Wostanje nadźija, zo njetrjebaja šulscy wotchadnicy znowa doma wostać, dokelž maja mjez sobušulerjemi na koronu schorjeneho, kiž to ani njewě. Milenka Rječcyna

Wokrjesy maja busy zasadźić

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Přichodnu póndźelu móža so šulerki a šulerjo wotchadnych lětnikow kaž tež jich wučerki a wučerjo serbskich šulow bjezpłatnje na koronawirus testować dać. Kaž sakske ministerstwo za kultus zdźěli, započnu póndźelu na wšitkich sakskich šulskich kubłanišćach wotchadne lětniki zaso wuwučować. „Testy su dobrowólne, winowatosć so testować dać njewobsteji. Při­wšěm bych sej přał, zo so prawje wjele wuknjacych a wučacych testować da – k swójskemu škitej, ale tež k škitej druhich. Testy měli zdobom zaručić, zo po dołhim času lockdowna jeno strowe wosoby do šulow přichadźeja. Jasne pak tohorunja je, zo mamy zakładne prawidła hygieny nuznje dale dodźeržeć“, praji kultusowy minister Christian Piwarz (CDU).

Wuša njeběrokratiska kooperacija trěbna

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Ludmila Budarjowa so po 30 lětach skutkowanja jako předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa rozžohnuje

Jedne ze załoženych towarstwow po měrliwej rewoluciji a wot 5. januara 1991 hač do dźensnišeho wuspěšnje skutkowacych je Serbske šulske towarstwo (SŠT). Milenka Rječcyna je so z Ludmilu Budarjowej, kotraž běše tři lětdźesatki jeho­ předsydka, rozmołwjała.

Što su dźensniše ćežišća skutkowanja SŠT? Wšako je towarstwo w zjawnym zrozumjenju často „jenož hišće“ nošer dźěćacych dnjowych přebywanišćow?

L. Budarjowa: W našich kubłanišćach posrědkujemy něhdźe 600 dźěćom serbšćinu. Z nimale telko staršiskimi domami wudźeržujemy běžny kontakt, a tak smy w zjawnosći na tym polu bóle prezentni. Naš hłowny nadawk njeje so wot załoženja towarstwa změnił: serbsku rěč pěstować, zachować a ju dale wuwić. Stara­my so wo dorost kubłarkow/ku­bła­rjow a wučerjow/wučerkow, wo zakonske zaručenje posrědkowanja serbšćiny na šulach a kubłanišćach, wo lěpše wuwučowanske wuměnjenja a dalše. Dźěło ze staršiskimi iniciatiwami a přiradami chce SŠT w přichodźe hišće zesylnić.

Trjebaja dale strukturu

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Wažne je sej zwisk mjez wučerjemi, šulerjemi a staršimi wobchować

Budyšin (SN/MiR). Šulerjo maja dale doma wuknyć. Srjedu je sakske ministerstwo za kultus wozjewiło, zo wostanu šule hač do 6. februara zawrjene a zymske prózdniny budu krótše. Za to maja so jutrowne wo něšto dnjow podlěšić. Jeničce za wuknjacych wotchadnych rjadownjow zmóžnja prezencnu wučbu hižo wot 18. januara. Starši su tuž dale wužadani, dokelž maja swojim dźěćom při spjelnjenju nadawkow poboku być, kotrež jim wučerjo sćelu.

Nowa kolenkowa knižka wušła

póndźela, 28. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Serbskim pěstowarnjam a Witaj-skupinam pod božodźěsćowy štom je Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje nowu kolenkowu knižku „Leonowa nowa pěstowarnja“ wudał. Spisał bě stawiznu Měrćin Wjenk. Ilustrował je ju ­Mathias Butendeich.

„Leonowa nowa pěstowarnja“ jedna wo małym hólčku Leonje, kiž je ze swójbnymi z města na wjes přićahnył. W nowej pěstowarni je za njeho wšitko hinaše, a spočatnje wón scyła do njeje chodźić njecha. Poněčim pak nańdźe tam nowych přećelow, a jemu so w nowej pěstowarni kóždy dźeń trochu lěpje lubi. Nowostku dóstanjeće w Budyskim RCW.

Wot minjeneje póndźele běchu pěstowarnje a šule w Sakskej zawrjene, wot srjedy po cyłej Němskej. Za šulerjow je to woznamjenjało doma wuknyć. Tak bě to tež pola Hozec we Worklecach, hdźež mać Chrystina sobu dohladowaše, zo dźěsći Metod a Lucija swoje nadawki ­porjadnje spjelnjetej. Trochu prjedy hač hewak pak su nětko najprjedy raz hodowne prózdniny. Foto: Feliks Haza

Wučbna nowostka

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Rěčny centrum WITAJ je zhromadnje ze zarjadom za šulu a kubłanje (LaSuB) wudał zběrku materialijow za serbsko-němske zakładne šule. Rjadowak, kotryž móža sej zajimcy w RCW wobstarać, wobsahuje planowanske přikłady, wuknjenske nadawki a dalše přidatne materialije k wšelakim temam za serbšćinu, matematiku a wěcnu wučbu. Zběrku su w dalokej měrje na wšelake rěčne niwowy wusměrili.

Z nowostku chcetej RCW a LaSuB zdobom nastorki za inowatiwnu dwurěčnu wučbu dawać, podpěrać swójske wu­wučowanske kompetency kaž tež nowe a kreatiwne ideje pohonjeć.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND