Informatiwny poskitk za jubilej

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Aktualne wudaće magacina „Lutki“ steji pod hesłom „20 lět Witaj w praksy“. Jedna tema je přednošk Petry Bačcyneje, nawodnicy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Pančicach-Kukowje, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy.

Budyšin (SN/MiR). Petra Bačcyna wěnowaše so na dalekubłanskim zarjadowanju RCW w Budyskim Serbskim domje temje „Stopnjowanje rěčnopedagogiskeje kwality nastupajo kubłanje dźěći w serbšćinje“. Na jubilej zawjedźenja koncepta Witaj w praksy dopominaja w najnowšej brošurce tež wjacore fota. Swjedźenske dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje za kubłarki a kubłarjow, skutkowacych pola wšelakich nošerjow, bě mjez druhim witany informatiwny poskitk.

Dalše ćežišćo su online-poskitki za nawuknjenje serbšćiny. Skrótka a jadriwje rozłožuja w zešiwku wuknjenski portal „sorbischlernen.de“ a „Onlineserbscewuknyć“, dale postupowanje při złoženju rěčneho certifikata za hornjo- a delnjoserbšćinu kaž tež wuznam digitalneho słownika Soblex. Za powabliwe maja aplikaciji „Serbsce lochko“ a „Serbsce w sto sekundach“.

Kubłanski srědk

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:
W pěstowarnjach čakaše tele dny překwapjenka na dźěći. W jich faškach abo w skupinskej stwě ležeše za kóžde z nich zešiwk „Lutki“. Sobudźěłaćerka RCW Weronika Butendeichowa bě jón wosobinsce do dźěćacych dnjowych přebywanišćow, kotrež maja Witaj-skupiny, dowjezła. Serbske šulske towarstwo swój Staršiski list na podobne wašnje rozšěrja. Sobudźěłaćerki SŠT Marlis Młynkowa, Monika Süßowa a Marja Jaworkowa jón tohorunja wjackróć wob lěto do kubłanišćow woža. Posoljo njejsu při tym jenož witany listonoš. Jim skići so zdobom składnosć, nowosće zhonić, z kubłarkami/kubłarjemi wo starosćach rěčeć a ideje za dalše wudaća rodźić. Derje, zo stej brošurce serbsce a němsce, staršiski list tež delnjoserbsce, spisanej a zo jej darmotnje rozdawaja. Tak móža wšitcy wšitko čitać a zrozumić, tež starši, kotřiž serbšćinu njewobknježa. Mam wobaj zešiwkaj za aktiwny kubłanski srědk. Milenka Rječcyna

Tójšto změnow na šulach

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Ideje kultusa zwoprawdźeja na wšitkich družinach kubłanišćow

Drježdźany (SN/MiR). Sakske ministerstwo za kultus je w nowym šulskim lěće na zakładnych kubłanišćach nowy šulski porjad zawjedło. Z nim chcedźa indi­widualne spěchowanje šulerjow sylnić a fleksibelnišo wuhotować. Za kóžde dźěćo chcedźa tuž wuwićowy staw zwěsćić a z toho pedagogiske naprawy wotwodźeć. Nowy porjad zmóžnja prewentiwne naprawy kaž tež spěchowanje wosebje nadarjenych šulerjow.

Płody jim „do huby rostu“

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Zahroda Radworskeje serbskeje wyšeje šule je woprawdźita zelena oaza

Radworska wyša šula „Dr. Marja Gról­musec“ ma wosebje powabliwu šulsku zahrodu. Tam so wot zažneho nalěća wšitko zeleni, a hač do nazymy žněja šulerjo z wulkej radosću to, štož je pod jich wušiknymi rukami narostło a zrawiło.

Zelena oaza njeje něhdźe na kromje terena kubłanišća, ale je wosrjedź šul­ske­ho twarjenja zaměstnjena. W Radworju njejsu sej městnosć dźěći zakładneje šule jako šulsku zahrodku wotkryli, za­běrace so z temu we wobłuku wěcneje wučby. Ně, su to dźewjatkarjo a dźesat­karjo, kotřiž so wo zahrodku staraja. Ći młódši z nich sad a zeleninu sadźeja a plahuja. A ći starši z wotchadneho 10. lětnika smědźa sej tam wšědnje přestawki popřeć. Dobra duša projekta je Monika Naglo­wa, wučerka matematiki a geografije. „Zajimuju so za zahrodu a posrěd­ku­ju šulerjam rady dobry poměr k při­ro­dźe“, wona měni. W lěće 2012 bě so wšitko započało. Te­hdyši „wulcy“ běchu so na 48hodźinskej akciji wobdźělili a sej teren wosrjedź kubła­nišća wotkryli. Pomhał je jim při tym Radworčan Ludwig Sachsa, kiž ma takrjec „zeleny palc“.

Wróći so bliže k ródnej wsy

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Sabina Jurencec je wosom lět z wulkim angažementom na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo wuwučowała. Wot noweho šulskeho lěta skutkuje wona nětko na wyšej šuli samsneho mjena w Radworju, bliže k swojej ródnej wsy Pančicam-Kukowej.

Slepo (AK/SN). „Wuwučować bjez wjesela? Wučba bjez smjeća? To njemóžu sej předstajić“, měni Sabina Jurencec z Pančic-Kukowa. „Jeli so w šulskej hodźinje ze šulerjemi njesměju, da něšto njetrjechi.“ Sprawna, direktna a konsekwentna chce wona jako wučerka być – awtentiska a runje tajka kaž hewak tež.

Z hobbyja chce powołanje sčinić

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Wučerstwo je Ralbičanej Bosćijej Bejmje wěc wutroby. Wón studuje předmjetaj sport a geografija w Halle. Njedawno přebywaše wospjet jako kubłar w rěčnym lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach. „To je dobra składnosć, so w praksy wupruwować. W běhu studija dźě mamy złožić prak­tikum na polu zwonka­šulskeho dźěła.“ Lětuša wobsadka lěhwa je so Bosćijej Bejmje wospjet jara spo­dobała. Za połdra lěta­, tak so nadźija, budźe wón referendar. Za wučerstwo na gymnaziju je so wědomje rozsudźił. „Ze staršimi šule­rjemi móžeš hižo směški a tryski činić, woni to rozumja. Njetrjebaš jim telko rozjasnić, dokelž sej sami wšelake wobsahi wotkrywaja.“ Po studiju by rady w abo blisko domizny skutkował.

Wočerstwjace dny srjedźišća LIPA

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). Třeći raz mjeztym je Smjerdźečanske kubłanske srjedźišćo LIPA w lěćnych prózdninach za dźěći wo­čer­stwjace sportowe dny přewjedło. Hižo znatej terminaj stej stajnje do prěnjeho kaž tež do poslednjeho tydźenja prózdnin zapołoženej. Mjeztym zo běchu so spočatk julija pjatnaćo wobdźělili, je jich tele dny 27 dźěći. Přewšo dobreho wothłosa dla njemóžachu hišće wjace přizjewjenjow přijimać.

Swójski nahlad wótřić

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:
Małe kulturne zarjadnišća a jich zarja­do­wanja su sól na meniju njeličomnych poskitkow, kajkichž we Łužicy mamy. Iniciatorow tajkich nišowych poskitkow wšak trapja husto starosće, swoje ideje zwoprawdźić móc. Praktisce sej zwjetša pomhać wědźa. Skerje jim financne srědki pobra­chuja. Zwjetša pak pjenjezydawarjo rozsudźeja, štó kelko z hornca dóstawa. Při tym swójski zajim rozsudnu rólu hraje. Njeby da lěpje było, bychu-li eksterny fachow­cy požadanja za ideje a koncepty posudźowali? Tak móhli eksperća na polu wuměłstwa z Łužicy snano jónu wo projektach rozmyslować, kotrež namjetuja ludźo z Bayerskeje. A ći wot Baltiskeho morja wo tajkich z Rudnych horin. Ćežko to dźensniši dźeń njeje. Swětowa syć dźě zmóžnja spěšnje zwěsćić, štó so na kotrym polu wuznawa. Na kóncu rozsudźeja přiwšěm ći, kotřiž dyrbja pjenjezy rozdźělić. Tola wid wotwonka husto swójski nahlad wótři. Milenka Rječcyna

Za studij na BTU so online zapisać

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Wšitcy, kotřiž hišće žane studijne městno nimaja abo su so hakle minjene tydźenje za studij rozsudźili, njech so w bursy studijnych městnow konferency wysokošulskich rektorow wobhonja.

Na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) je nimo bachelorskeho a masterskeho studija socialne dźěło wšitkich 70 na dźěłowe wiki orientowanych a klasiskich studijow bjez přizwolenja. Z online-požadanjom móža so zajimcy z mało klikami z myšku za nazymski semester 2018/2019 zapisać. Doba požadanja za masterski studij skónči so 31. awgusta, za bachelorski 30. septembra, kaž BTU informuje.

BTU skići po cyłym Zwjazku jón­krót­nu paletu uniwersitnych, fachowowysokošulskich, dualnych a mjezynarodnych studijow. Nowy je uniwersitny bachelorski a masterski studij chemija materialow. Njerozsudźenym zajimcam poruča BTU jednolětny orientowacy studij, za kotryž je podpěra z Bafög móžna. Partnerstwo z Techniskej uniwersitu Berlin zaruča we wobłuku orientowaceho studija, z tymle kubłanišćom so zeznajomić.

Rěčne lěhwo zwjazowace

srjeda, 01. awgusta 2018 spisane wot:

Za nikoho žadyn pardon – lěsny běh prózdninarjow wužadał a wokřewił

Prózdniny su wjeselo, a to kóžde lěto znowa we Wodowych Hendrichecach. Lětsa přebywaše tam 34 dźěći wot 2. do 9. lětnika dźesać dnjow. Serbske šulske towarstwo bě wospjet na swoje rěčne lěhwo přeprosyło.

Něchtóžkuli móhł sej myslić, zo je to mjeztym rutina za tych, kotřiž so wo prózdninarjow staraja. Tomu pak tak njeje. To dyrbjachmoj tež mój dožiwić, fotograf a redaktorka SN.

nawěšk

nowostki LND