Nowa wučbnica

wutora, 28. julija 2020 spisane wot:
Budyšin (SN/bn). Rěčny centrum WITAJ a Domowina stej w Ludowym nakładni­stwje Domowina wučbnicu „Pućowanje po stawiznach 4 – Stawizny widźeć, słyšeć, rozumić“ wudałoj. Kniha budźe wot přichodneho šulskeho lěta nowa standardna wučbnica předmjeta stawizny za 8. lětnik serbskich wyšich šulow. Publikacija wuńdźe jako sakskemu wučb­nemu planej wotpowědowace licencne wudaće nakładnistwa Klett. Zeserbšćiłoj stej je Rejza Šěnowa a Lubina Hajduk-Veljkovićowa. Zajimcy zwonka šule dóstanu knihu mjez druhim w Budyskej Smolerjec kniharni abo online přez RCW.

Młodych wopytowarjow wabić

wutora, 28. julija 2020 spisane wot:

Zašły tydźeń běchu serbscy muzejow­nicy na tři zarjadowanja ze wšelkej zabě­ru přeprosyli. Na jednym městnje stejachu baje, na dalšim dyrdomdejske wodźenje po sprjewinym měsće a na třećim tworjace wuměłstwo.

Kursy hižo njewuhotuja

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Chcedźa profil jako woprawdźita serbska šula bóle wótřić

Budyšin (SN/MiR). Kursy serbšćiny za dźěći, kotrež chcedźa na Budysku Serbsku zakładnu šulu hić, hižo žane nje­budu. Rěčny centrum WITAJ Budyšin bě je zańdźene lěta wobstajnje přewjedował. „Přičina našeho postupowanja je, zo chcemy serbskorěčny profil na tutej Budyskej šuli bóle sylnić“, zwuraznja nawod­nica RCW dr. Beata Brězanowa. „Nětko smy dyrbjeli rozsudźić. Starši so za­ tym prašeja, hač móža swoje dźěći na kurs přizjewić. Wotmołwa z našeje strony je jasna, zo tajke kursy za Budyske předšulske dźěći wjac njeposkićamy, ko­trež­ steja w zwisku z přistupom do Serbskeje zakładneje šule Budyšin.“

W stolicy pytaja rozrisanje

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Na čłonskej zhromadźiznje Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su perspektiwu wuwučowanja serbšćiny w sakskej stolicy rozjimali. Při tym mějachu a maja wjacore prašenja rozrisać.

Z kolesom sej wulećeli

srjeda, 22. julija 2020 spisane wot:
Krótko do kónca minjeneho šulskeho lěta su sej wučerki Kulowskeje Krabatoweje zakładneje šule z kolesami do serbskeje katolskeje kónčiny wulećeli. Zetkachu so w Róžeńće, hdźež jich wučerka Gizela Šołćina powita. Wona poda so po prózdninach na wuměnk a chcyše wosebje tež němskim koleginam serbsku wokolinu ­zbližić. Tak wobhladachu sej Róžeńčansku putnisku cyrkej, kěrchow w Ralbicach, Brězanowy dom w Hornim Hajnku, kapałku we Worklecach a tule pomnik na Fulkec hórce w Chrósćicach. Na kóncu pobychu hišće w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. Foto: Lubina Dučmanowa

Smjerdźaca (aha/SN). Wčera zahaji so w Smjerdźečanskim kubłanskim srje­dźi­šću LIPA tydźeń sporta a wočer­stwjenja. Kóžde lěto, mjeztym je to pjaty raz, tam tajke lěhwo w prěnim kaž tež poslednim tydźenju lěćnych prózdnin zarjaduja.

Po hygienowej koncepciji, kotraž je za pře­wjedźenje tajkeho prózdninskeho tydźenja z dźěćimi předpisana, su cyłkownje dwaceći dźěći na štyri skupiny rozrjadowali. W zamołwitosći Annett Mike­loweje nawjeduja skupiny, kotrymž su mjena „słónčka, tučelki, hwězdźički a dźěći zboža“ dali,­ štyri gymnaziastki. Wobdźělnicy w starobje šěsć do dźewjeć lět su ze Smjerdźaceje a wokolnych wsow, mjeztym zo je sydomlětna Carlotta – jeje staršej rady chcetaj, zo wona zwisk k serbskim dźěćom nawjaza – samo z Drježdźan.

Jasna woda běži

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:
Lehnyć so při chłódnym žórle, woči začinić, wuši wotewrěć a sej wochłódźenje popřeć. Rjany wobraz to, kiž so ći před nutřkownym wóčkom wotwěra. Šulerjo, wučerjo a sobudźěłaćerjo w šulomaj Pančicy-Kukow a Kulow móža sej tajku přestawku nětko časćišo dowolić. Na kubłanišćomaj maja mjenujcy dawak wody připrawjeny. Inwesticija gmejny resp. spěchowanske srědki su tomu dopomhali, zo maja tam stajnje čerstwu pitnu wodu. Wosebje zajimawe je, zo móžachu šulerjo sobu postajić, hač chcedźa tajki dawak wody měć a hdźe chcedźa jón zaměstnić. Tuž su takrjec dwě prašeni, lěpje prajene dwě temje zrazom rozrisali. Na jednym boku je starosć wo zastaranje z napitkom wotbyta. Na tamnym boku su šulerjo zwučowali demokratisce wo idejach rozmyslować, diskutować a wothłosować. Tak knježi na kubłanišćomaj, znajmjeńša w tymle wobłuku, jasnosć wody za ćěło, duch a zrozumjenje. Milenka Rječcyna

Rjane dny dožiwić

pjatk, 17. julija 2020 spisane wot:
Wulkotna to powěsć předewšěm za dźěći, zo Serbske šulske towarstwo planowane rěčne prózdninske lěhwo tola přewjedźe. Wone drje njebudźe w času, kaž wotpohladane, a tež trochu krótše, ale to zawěsće nikoho njemyli. Wšako so kóždy z wobdźělnikow wjeseli něšto dožiwić. Po wobmjezowanjch korony dla to wšitkim tyje. Nimo toho budu prózdninarjo mjez přećelemi a móža zdobom nowych zeznać. Tuž palc horje za SŠT a jeho spěšny rozsud, serbskorěčne lěhwo tola přewjesć. Apropos rozsud: Druhdy wšak je přebytk w prózdninach tež rozsudny za pozdźiše žiwjenje. Znajmjeńša je pola mnje tak było­. Jako běch w Papstdorfje w Sakskej Šwicy w prózdninskim lěhwje, mějach składnosć, w lěhwowym rozhłosu do žurnalistiskeho dźěła počuchać a so za mikrofonom pospytać. Tam sym so rozsudźił, što přichodnje powołansce činju. Přeju serbskim dźěćom wjele wjesela w prózdniskim lěhwje a rjane dožiwjenja. Janek Wowčer

Najradšo je matematiku podawała

pjatk, 17. julija 2020 spisane wot:

Na Serbskej zakładnej šuli Budyšin rozžohnuja so dźensa wučerki a wučerjo kaž tež wulka syła šulerjow ze swojej wjelelětnej koleginu Róžamarju Šewcowej. Něhdy bě wona sama šulerka tamnišeje šule, kotraž běše hišće na Lawskich hrjebjach. Wosebje rady je wona w Slepjanskej drasće w dźěćacym chórje pod nawodom Friedle Wjeńcyneje spěwała. ­Wuchodźiwši šulu studowaše wučerstwo na Budyskim Serbskim wučerskim wustawje „Korla Janak“.

Přehladka z korona-impresijemi

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:
Najnowše wupłody wuměłskeho kursa Serbskeho gymnazija Budyšin móžeće wot wčerawšeho w Serbskej kulturnej informaciji tudyšeho Serbskeho domu wobdźiwać. Mjenujo přehladku „Korona-impresije“ su wuhotowarjo nas wobdawace tu­chwil­ne połoženje do srjedźišća stajili. Něhdźe 30 zajimcow, mjez nimi šulski nawoda René Wjacławk, je wčera na wotewrjenje přišło. Woni – na foće Lilly Opitzec, Anna Wollmannec a Sonja Rajzikec (wotlěwa) – widźachu jako prěni to, štož běchu šulerjo dweju zakładneju kursow pod nawodom wučerki Jeleny Neumannoweje stworili. W kotrej technice, to su sami rozsudźili. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND