×

Powěsć

Failed loading XML...

Tež wo nazhonjenjach so rozmołwjeli

srjeda, 11. decembera 2019 spisane wot:
Premjeru knihi „Dźiwadło njewidźomnych dźěći“ z LND su dźens dopołdnja šulerki a šulerjo 6. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin dožiwili. Přełožer Jan Měškank njeje młodemu publikumej jeno zhromadnje z lektorku Weroniku Žurowej po­wě­dančko pólskeho spisowaćela Marcina Szczygielskeho předstajił, ale je so nimo čitanja tež z dźěćimi wo jich nazhonjenjach z bratrom a sotru kaž tohorunja z přećelstwom rozmołwjał. Młodym připosłucharjam je so putaca stawizna dźesać­lět­neho Michała, kiž je swojeju staršeju zhubił, jara spodobała. Foto: SN/Hanka Šěnec

Rěčnica gymnaziastam čitała

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:
Wučerka Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wučerka Lubina Kühnowa twori ze swojimi šulerjemi-serbšćinarjemi stajnje znowa składnosće, zo bychu zhromadnje dožiwjeli serbšćinu w njewšědnych rěčnych rumach. Lětsa su sej šulerjo přeprosyli regionalnu rěčnicu Domowiny za teritorij Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Sonju Hrjehorjowu (na wobrazu). Wona čitaše šulerjam 5. a 6. lětnika, kotřiž serbšćinu wuknu powědančko wo honačiku a kokošce. W rozmołwje na to stej Sonja Hrjehorjowa zwěsćiłoj, hač su šulerjo wšitko rozumili. Po tym hrajachu powědančko w rólach, štož je wšitkim wulke wjeselo wobradźiło. Foto: Gernot Menzel

Młode talenty spěwali a hudźili

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:
Budyska hudźbna šula zarjaduje kóžde lěto wosebity adwentny nyšpor. Wčera přewje­dźe tajki w Radworskej wosadnej cyrkwi, hdźež je so tež chór zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ předstajił. Tak zaklinča mjez druhim znaty spěw Měrćina Weclicha „Hlej, hody bliža so“. Tež skupina RadworBrass, wobstejaca z dujerskeho dorosta z a wokoło Radworja, wčera zahudźi a publikum zawjeseli. Nimo toho po­kazachu młode talenty Budyskeje hudźbneje šule swoje zamóžnosće na klawěrje, gita­rje, huslach a pozawnje. Solistka – spěwarka Liuba Thielscher – je přitomnych toho­runja překwapiła. Foto: Feliks Haza

Kmanosće serbšćiny dopokazali

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:
Šulerjo 3. lětnika zakładneje šule „Handrij Zejler“ we Wojerecach su předwčerawšim ze serbšćinu wuknjacymi šulerkami a šulerjemi Wojerowskeho Lessingoweho gym­nazija,­ tamnišeho křesćanskeho gymnazija Johanneum kaž tež ze šulow z Wóslinka a Kulowa adwentničku swjećili. Pod nawodom wučerki Reginy Kumeroweje před­stajichu dźěći serbskorěčny kulturny program. Wjednica kubłanišća Petra Schenk wobdźiwaše rěčne kmanosće swojich chowancow. Jako hosći běchu sej na program­ tohorunja społnomócnjenu za serbske naležnosće města Wojerec Gabrielu­ Linakowu, bywšu županku Brigitu Šraminu a referenta Domowiny Wernera­ Sroku přeprosyli. Po programje dopokazachu swoje znajomosće serbšćiny w staflowych hrach. Foto: Werner Sroka

Dalši widejowy přewodnik hotowy

štwórtk, 05. decembera 2019 spisane wot:

Z wosebitym swjedźenjom zakónči Budy­ski Serbski muzej zajutřišim sobotu­, dalši dźěl projekta, na kotrymž su serbscy a pólscy šulerjo wobdźěleni byli: widejowy přewodnik w pólšćinje.

Budyšin (SN/MiR). 37 nowych mobilnych nastrojow čaka při kasy muzeja wot wčerawšeho na zajimcow, kotřiž chcedźa sami­ po trajnej wustajeńcy chodźić. Sobudźěłaćerjo su je hižo testowali. Wšako maja elektroniske přewodniki nětko dorosćenych kaž tež dźěći po muzeju wodźić. Poskitk je darmotny. Kóždy tajki móžetaj dwaj zajimcaj runočasnje wužiwać. Hač do hód ma muzej dalše 23 tajkich nastrojow dóstać. Wuzwolić móža sej zajimcy štyri rěče: serbsku, němsku a jendźelsku, wotnětka tež pólsku. „Nowa generacija wopytowarjow muzeja je mobilniša. Tomu wužadanju ze swojim poskitkom wotpowědujemy“, zwuraznja nawodnica muzeja Christina Boguszowa, „zwěsćamy, zo su Polacy najsylniša skupina zwonka Němskeje kotraž sem přichadźa, slěduja Češa. Widejowy přewodnik w pólšćinje je přidatna móžnosć za naš muzej wabić. Čěska wersija ma slědować.“

Zmužići prašani

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:
Z wotewrjenymaj wušomaj a wočomaj po swěće chodźić je samozrozumliwa wěc – znajmjeńša za staršu generaciju. Tola tež mjez staršimi ludźimi, njewidźiš to jeničce mjez młodźinu, su hižo mnozy, kotřiž su na display sutajo po puću. Njewěm, hač su mjez nimi tež tajcy ze słabym słuchom abo cyle hłuši. Wšako trjebaja runje ći wšitke tamne zmysły, zo bychu swoje zbrašenje narunali. Wjetšina z nas słyšacych dźě ani njepytnje, zo mamy pódla sebje čłowjeka, kiž špatnje słyši. Nimo toho načasneje techniki dla lědma spóznawaš, hdyž ma něchtó medicinske słuchatka we wušomaj. Ćim wažnišo je sej wuwědomić, zo trjebaja runje tući ludźo podpěru, sej swět wotkrywać. Za to trěbni su zajimcy, kotřiž chcyli přichodnje studować gestikulacisku němčinu jako wosebity wobłuk pedagogiki. Snano je mjez studentami serbšćiny něchtó, kiž wosebitu rěč za našu maćeršćinu wuwije? To bych za jara zmužite měła. Milenka Rječcyna

Inkluzisku boksu wuwili

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Serbska rěč ma być wobstatk materiala, kiž chcedźa dale wuwiwać

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Wučerki a wučerjo maja wotnětka, to rěka wot kónc oktobra, načasnu podpěru při indiwiduelnym spěchowanju šulerkow a šulerjow z wosebitej pedagogiskej potrjebu. Sakske statne ministerstwo za kultus (SMK) je wozjewiło, zo je dźěło z wosebitej wirtuelnej materialowej boksu móžne. Naprašowanje na Rěčny centrum WITAJ,­ hač je potrjeba, tónle material přichodnje tež za serbskorěčne dźěći wuwiwać, abo hač chce so RCW na wuwiwanju wobdźělić, ze stron SMK dotal žane njebě. Naměstnica rěčnika SMK dr. Susann Meerheim rjekny: „Zapřijeće serbskich institucijow a zarjadnišćow dotal trjeba njebě, wšako je prěni material w boksy bjez tekstow. Kašćik pak chcemy wobstajnje dale wuwiwać, mjez druhim tež dźěłowu łatku za sadźenje pismikow (Setzleiste). Tam je potom předwidźane tež serbšćinu zapřijeć.“

Lětuši dźeń wotewrjenych duri na Budyskim Serbskim gymnaziju a Serbskej wyšej šuli hodźi so jako wosebity pomjenować. Wšako sadźeše wón atraktiwne akcenty.

Chcyła so rozdźělić móc!

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:
Tele začuće mějach na dnju wotewrjenych duri wutoru w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje. Bě telko poskitkow, zo bě mi ćežko so rozsudźić. Tuž njedochwatach na šulerski musical, na hospodarsku ekskursiju a poradźowansku rozmołwu. Za to putachu mje zetkanja z wopytowarjemi. Na zbožo pak njepotrjechi ćišć, so rozsudźić dyrbjeć, jeničce mje samu, ale wšitkich přitomnych. Někotři běchu dokładnje planowali, što chcedźa dožiwić, druzy so zaso z masu sobu kolebachu. Napadnyło mi je, zo njerozeznawach, kotra prezentacija słuša wyšej šuli a kotra gymnazijej. Wšako wobě kubłanišći a teju šulerjo dopokazachu, zo wědźa hosći wo wobsahach swojeho wuknjenja přeswědčić. Šulerjo wopytowarjam tójšto rozłožowachu, wučerjo a referendarojo jich podpěrachu. A tak su byli wšitcy přitomni zdobom akterojo a wobkedźbowarjo, ze­znawajo šulu z noweho wida. Dobra to perspektiwa! Milenka Rječcyna

Wubědźowanje wuspěšne było

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Podstupim/Choćebuz (SN). Prěnje wubědźowanje braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) „serbski pśichod: Łužyca“ je jara wuspěšne. Hakle w septembrje bě je statna sekretarka a społnomócnjena braniborskeho knježerstwa za naležnosće Serbow při MWFK dr. Ulrike Gutheil za­hajiła. Z wulkeje ličby wobdźělnikow bu 17 towarstwow, zwjazkow, iniciatiwow, předewzaćow a gmejnow mytowane. W cyłku přewostaji ministerstwo projektam we wobłuku strukturneje změny Łužica 50 000 eurow. Ulrike Gutheil gratulowaše a rjekny: „W ramiku našeje strategije Łužica nochcemy jeničcy wědomostne a slědźenske stejišćo Łužica wutwarić a kulturny region na juhowuchodźe kraja sylnić, chcemy tež imaterielne kulturne herbstwo w němsko-słowjanskim konteksće dale wuwiwać.“ Zapřijate do wubědźowanja su projekty, kotrež serbsku kulturu, rěč a tradicije zachowaja a dale wuwiwaja. Kategorije přesahowace wosebite myto a 10 000 eurow při­póznachu Serbskemu institutej za na- a wutwar internetneho portala www.dolnoserbski.de. Dalši přijachu mytowanski pjenjez we wysokosći 5 000, 2 500, 1 500 abo 1 000 eurow.

nawěšk

nowostki LND