Chcedźa wjace kwality

srjeda, 23. meje 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Starši kaž tež kubłarjo a nawodźa dźěćacych dnjowych přebywanišćow přeja sej wjace personala w dźěćacych dnjowych přebywanišćach. To wuchadźa z wuslědka naprašowanja sakskeho ministerstwa za kultus. Starši su zwoprědka za wjace perso­nala za swoje dźěći hłosowali. Nawodźa a kubłarjo stajichu wjetšu ličbu perso­nala nimale na samsnu runinu z tym, měć wjace chwile za přihot a wuhódnoćenje dźěła z dźěćimi. To woznamjenja, zo přeja sej wšitcy lěpšu kwalitu ku­błanja w zažnym dźěćatstwje. Tak maja žłobiki, pěsto­warnje a horty wjace per­so­nala měć. Fachowa přirada za napra­šo­wanje poruča wobłuk přihot a wuhódnoćenje peda­gogiskeho dźěła z najmjeń­šimi zakótwić do zakonja wo dźěćacych dnjowych přebywanišćach.

Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) připraji wčera na předstajenju wuslědkow naprašowanja w Drježdźanach, zo měli wuslědk do dwójneho etata 2019/2020 zapřijeć. Na naprašowanju bě so 36 523 wosobow, starši, ku­błarjo a kubłarki a nawodźa dźěćacych dnjowych zarjadnišćow wobdźěliło.

Bonus za wšitkich

srjeda, 23. meje 2018 spisane wot:
Pomału młyny mlěja, ale wone mlěja. Tele prajidmo hodźi so nałožować tež na bonus studentam wučerstwa. Lěpšina to za tych, kotřiž móža dopokazać, zo maja wosebite kmanosće na polu serbskeje rěče. Potom, tak znajmjeńša rozsud sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo, móža sej je při požadanju za studij přiličić dać. Tele žadanje pak njeje dotal wobsah přijimanskich online-formularow na sakskich uniwersitach a wysokich šulach. Škoda! Zajimcy za studij wučerstwa dyrbja tuž swoje dokonjanosće ekstra zapodać. Lěpje by było měć wotrězk w přizjewjenskim online-formularu za studij, na přikład z prašenjom „Maće znajomosće a kmanosće na polu serbskeje rěče a kultury?“ a tomu dopokazy přidać. Snano so tajke prašenje bórze w formularu namaka? Štó wě? Wšako młyny wobstajnje dale mlěja, tež hdyž pomału. Milenka Rječcyna

Slepjanska młoda wosada pokaza swjatki póndźelu dźiwadło w němskej rěči wo serbskim fararju Bohuměru Rejslerju (1902–1968), kotrehož běchu nacionalsocialisća wuhnali.

Slepo (AK/SN) „Jako čłon wuznawarskeje cyrkwje wosta wón swojim přeswěd­čenjam swěrny. Bohuměr Rejsler, kotrehož su nacionalsocialisća 11. apryla 1938 ze Slepoho wupokazali, běše do 1945 posled­ni serbskorěčny farar Slepjanskeje ewangelskeje wosady“, rozjasnja dźiwa­dłowy pedagoga Matthias Seidel. Wot spočatka januara hižo wuwiwa wón z młodej wosadu dźiwadłowy kruch „To wčerawše je dźensniše jutřišeho“.

Drježdźany (dpa/SN/MiR). Nowy bonus za serbskorěčnych požadarjow wo studij wučerstwa njesu dotal na sakskich uniwersitach nałožowali. Wot lěta 2017 wobkedźbuja po sakskim zakonju wo přizwolenju wysokošulskeho studija (Hochschulzulassungsgesetz) pohłubšene znajomosće serbšćiny za wšitke předmjety, nic jeno za serbšćinu. Dotal wšak su rěčne kmanosće jeničce při požadanju jako wučer serbšćiny wobkedźbowali.

Kaž naprašowanje Němskeje powě­sćoweje agentury wunjese, ma so mje­nowany zakoń na Uniwersiće Lipsk wot zymskeho semestra 2018/2019 přesadźić. Dokładne wuhotowanje tuchwilu z akademiskimi gremijemi wothłosuja. Na Techniskej uniwersiće Drježdźany ma bonus tohorunja wot spočatka přichodneho zymskeho semestra płaćić. Na Kamjeničanskej Techniskej uniwersiće kaž tež na sakskich wysokich šulach za wuměłstwo tajki bonus po informacijach sakskeho wědomostneho ministerstwa dotal njenałožuja.

Rozsud za muzej jej lochki był

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

W Budyskim Serbskim muzeju pokazuje so tuchwilu husto młode, mnohim nje­znate mjezwočo. Poboku Móniki Ošikoweje, zamołwiteje za zjawnostne a mu­zejopedagogiske dźěło, skutkuje tam šuler­ka Kamjenskeho Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a zarjad­nistwo. Budyšanka Mayleen Dieckmann chodźi tam do šule a chce za dwě lěće fachowu abituru złožić. Do kubłanja w tamnišim 11. lětniku słuša, zo maja šulerjo stajnje dwaj tydźenjej praksy w jednym zawodźe abo jednej instituciji a potom zaso dwě njedźeli wučbu. „Rozsud, do muzeja hić, bě mi lochki. Sym sej hižo jako dźěćo rady wustajeńcy wobhladowała. Wosebje mje zajimowaše, so njeznatych wěcow dótkać a mnoho wuspytać. Tak njebě mi ćežko za Serbski muzej so rozsudźić“, 17lětna młodostna powěda. W muzeju ma wona dosć dźěła. Wšako smě wšudźe pódla być a pomhać. „Sym hižo negatiwowe fota zhotowiła, w aktach archiwa za přichodnu wustajeńcu slědźiła kaž tež paslenje z dźěćimi na zarjadowanjach muzeja přihotowała a přewjedła.“

Kamjenc (SN/BŠe). Na wosebite pućowanje podachu so wčera šulerjo rjadownje 7a Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor. Jakubowy puć, kotryž wjedźe tež po Łužicy, bě a je jim cyle no­we­ wužadanje. Hižo před lětomaj běchu so tři dny zhromadnje z rjadowniskej wučerku Moniku Šołćinej, dalšej pře­wodźacej wučerku a ze staršimaj na puć nastajili a zahajichu jón w Smochćicach. Zakónčili běchu jón w Kamjencu, zwotkelž su nětko wčera dale šli.

Zejmuju swój kłobuk!

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:
Jako teenager maš hdys a hdys za wušomaj. A štož starši abo wučerjo prěduja, dźe do jednoho wucha nutř a po tamnym zaso won. Jako chłostanje zasadźeja dorosćeni dźensa rady zakaz techniki, a internetny zwisk WLAN je w tej abo tamnej domjacnosći spěšnje raz hasnjeny. Přiznawam, zo tež ja naprawu wužiwam. Ćim bóle překwapi mje předewzaće šulerjow 7. lětnika Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“, kotřiž tele dny hižo druhi raz po Jakubowym puću putnikuja. To pak njejsu sej jich starši abo wučerjo wumyslili. Ně, wuknjacy sami sej přejachu swoje pućowanske dny na te wašnje zhromadnje přežiwić. A to najlěpše je, zo wzdadźa so wšeje techniki, kotraž móhła jich wobwliwować. Zejmuju swój kłobuk! Snano měli sej to za přikład brać a runje tak jónu někotre dny bjez handyja, telewizora abo kompjutera přetrać. Bianka Šeferowa

Pěstuja wukrajne kontakty

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Swobodna wyša šula Hamor pěstuje intensiwne styki z gymnazijom w pólskich Mysłakowicach we wokrjesu Jelenia Góra. Serbskim poskitkam z wokoliny je kubła­nišćo wotewrjene.

Hamor (AK/SN). Na njedawnym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady je nawoda tamnišeje Swobodneje wyšeje šule Ralph Berthold wo dwulětnym partnerstwje „Mjezy překročaceho kubłanja w zelenej rjadowniskej stwě za lěpši přichod“ rěčał.

W nětčišim 7. a 8. lětniku Hamorskeho kubłanišća wuknu štyrjo šulerjo pólšćinu jako druhu cuzu rěč. „Starši kaž tež šulerjo widźa pak w praksy skerje přemało aktiwneho wužiwanja mozow za wjacerěčnosć. Tak wabimy za pólšćinu stajnje w rozmołwach ze staršimi“, rjekny Ralph Berthold. Wón wobkrući, zo je šula wotewrjena tež za serbske wobsahi. Kónc lěta 2014 nastaty zwisk k towarstwu Šwjelowa bróžeń Wochozy z.t. pak so poradźił njeje. „Nažel njebě wot šulerjow dosć rezonancy na wabjenje towarstwa“, Berthold wobžarowaše. „Někotryžkuli widźi to tež jako logistiske přežadanje šulskich wotběhow.“ Šulski nawoda pak potwjerdźi, zo chce so dale wo kontakt k towarstwu prócować.

Ralbičanka mjez najlěpšimi była

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:
Šulerka 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Davinia Brězanec (naprawo) je sej na lě­tušej 10. sakskej olympiadźe rušćiny w Drježdźanach 2. městno wubědźiła. Na fi­nalnym wurisanju w kultusowym ministerstwje bě so 14 šulerjow 8. lětnika z cyłeje Sakskeje wobdźěliło, mjez nimi tež dalša šulerka z Ralbic Nóra Zahrodnikec. Wona docpě predikat „z dobrym wuspěchom“. Na wubědźowanju měja­chu šulerjo pisomne nadawki spjelnić. Po tym dyrbjachu dialogi zestajeć, mjez druhim wo temach swójba, přećeljo, hobbyje a wotběh dnja, při čimž dźěłachu jako partnerojo. „To bě wosebje napjate, dokelž njeznajachmoj swojeju partnerow“, rjekny Davinia Brězanec. Po wodźenju po kultusu přepoda jim nawoda Drježdźanskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje Hagen Kettner wopisma. Foto: Jan Rjeda

Viadrina změje nowu prezidentku

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:

Frankfurt nad Wódru (RD/SN). Senat załožby Europskeje uniwersity Viadrina Frankfurt nad Wódru je jednohłósnje ­politologowku prof. dr. Juliju von Blumenthal za nowu prezidentku Viadriny wuzwolił, a to minjenu srjedu. 47lětna nastupi zastojnstwo spočatk nazym­skeho semestra w oktobrje. Tuchwilu skutkuje wona hišće jako dekanka kulturno-, socialno- a kubłanskowědomostneje fakulty na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće.

„Runje w tych časach, kotrež Europu a němsko-pólske styki tak wužaduja“, chcu Europsku uniwersitu „jako centralne městno zhromadneho wuknjenja a rozmyslowanja skrućeć“, wozjewi Blumenthal dźeń po wuzwolenju. Při tym dźe wo to, „ze sćerpliwosću a zasakłosću“ projekt zhromadneje němsko-pólskeje fakulty pohonjeć. Viadrina a Poznańska Uniwersita Adama Mickiewicza jednatej hižo pjeć lět wo jónkrótnym mjezu překročacym bilateralnym wy­sokošulskim zarjadnišću a wotpohladujetej, je při Collegiumje ­Polonicumje w pólskich Słubicach zasydlić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND