W Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA su wčera kurs za šiće z mašinu zakónčili. Wot póndźele běchu so na nim Hanna­ Schickert, Wanda Schweitzer, Alina Šołćic, Viola Schickert, Leoni Bulankec, Emila Šwanec a Marta Handrikec (wotlěwa) wobdźělili. Pod wěcywustojnym nawodom Weroniki Köhleroweje šijachu sej dźěći mjez druhim pisane toški. Foto: Feliks Haza

Wučerjo najebać přistajenjadale trěbni

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Druhe połlěto 2018/2019 zahaja na sakskich šulach z něhdźe 670 nowowob­sadźenymi wučerskimi městnami. Přiwšěm wučerjo we wšěch šulskich družinach dale pobrachuja. Wo tym informuje medijowy rěčnik sakskeho kultusoweho ministerstwa Dirk Reelfs w nowinskej zdźělence. „Štyri razy wob lěto swobodne městna na kubłanišćach wupisujemy. Terminaj 1. nowember a 1. meja stej při tym skerje na přidružnikow wu­směrje­nej, k 1. februarej a 1. awgustej pytamy wukubłanych pedagogow“, rozłožuje nowinski rěčnik Reelfs.

Tež Budyski Serbski muzej ma w zymskich prózdninach wosebite poskitki za šulerjow. Wčera wužištaj Johan a Sarah składnosć, so hromadźe z Rebeccu Wöppelowej (wotlěwa) z wuměłskimi twórbami zaběrać. Jutře, štwórtk, steji žiwjenje Milčanow a Łužičanow w srjedźišću prózdninskeho poskitka. Foto: SN/Maćij Bulank

Premjera zabawneho popołdnja

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:
Mjez wopytowarjemi prěnjeho zabawneho popołdnja za dźěći a staršich pod hesłom „Hrajkownja“ bě tež Mersiowskec swójba z Budyšina. Na poskitk běchu woni přez flajer storčili. W Röhrscheidtowej bašće je sobudźěłaćer Rěčneho centruma WITAJ­ Lorenc Jankowsky (zady) wčera hrajki, towaršne deskowe hry kaž tež tykanc, sad a kofej spřihotował. Ze zarjadowanjom chce wón k tomu přinošować, serbskosć w sprjewinym měsće šěrić. Kubłanski projekt je wuslědk namjeta, kotryž bě Jankowsky we wobłuku zeńdźenja rozmołwneho koła Budyski kraj předstajił a je jón nětko zhromadnje z RCW zwoprawdźił. Foto: SN/Maćij Bulank

Wojerecy (AK/SN). Wuski zwisk z praksu a zhromadne dźěło z mnohimi zawodami a zarjadnišćemi wokoliny stej we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje „Konrad Zuse“ (BSZ) wosebje wažnej. To wuzběhny nawodnica Kathleen Stephan­ na njedawnym dnju wotewrjenych duri.

Hinak hač w druhich tajkich kubłanišćach zjednoća Wojerowski BSZ hnydom pjeć šulskich družin. Su to powołanska šula z dualnym wukubłanjom, powołanska fachowa šula z ćežišćomaj socialnistwo/hladanje starych a chorych, fachowa wyša šula z abituru z ćežišćemi hospodarstwo a zarjadnistwo kaž tež strowota a socialne, powołanski gymnazij za hospodarstwo, strowotu a socialnistwo a skónčnje fachowa šula za socialne z ćežišćom statnje připóznateho kubłarja. W šuli je so 24 wukubłanskich zawodow a kooperaciskich partnerow předstajiło. Jich paleta sahaše wot dźěłoweje agentury přez meblowy zawod MAJA hač k Běłowodźanskej rězniskej firmje Willms.

Viadrina znowa na prěnim městnje

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). Hižo druhi króć za sobu su Europsku uniwersitu Viadrina w Frankfurće nad Wódru z titulom „Najwoblubowaniša uniwersita Němskeje“ počesćili. Tole zdźěla „StudyCheck.de“, najwjetši portal posudźowanja wysokich šulow kraja. Zakład su posudki, kotrež su studowacy a absolwenća minjene lěto internetnje posrědkowali.

Viadrina bě z 8,90 dypkami najlěpje wotrěznyła a móžeše so přirunujo z lětom 2018 samo hišće polěpšić. Hižo loni bě wona najwoblubowaniša wysoka šula, tehdy z 8,88 dypkami. Hódnoćili běchu kategorije kaž studijne wobsahi, docentki a docentow, kubłanske zarjadowanja, wuhotowanje kubłanišća, organizaciju a biblioteku. K tomu přińdźe prašenje, hač móhli wysoku šulu dale poručić. Europska­ uniwersita Viadrina­ docpě kwotu daleporučenja 97 procentow.

Wuznamjenjeni wobdźělnicy 56. zwjazkoweho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ za region Sakska-Łužica su minjenu sobotu mytowanski koncert w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuhotowali. Mnozy z nich, mjez nimi tójšto młodych Serbow, kwalifikowachu so za krajne wurisanje w Lipsku. Huslerka Annika Jannasch (5. wotlěwa) bu nimo toho za čestne myto města Wojerec­ nominowana a budźe na zahajenskim koncerće tamnišich 54. swjedźenskich dnjow hudźby hrać. Foto: Ulrike Herzger

Mjez knihami

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:
Paul Mikławšk (nalěwo) a Helena Dubawic, šulerjej 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule, dožiwištaj wčera ze swojej rjadownju w Budyšinje rjany projektny dźeń. Mjez druhim pobyštaj w Smolerjec kniharni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Prěni krok za rěčnu šulu

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Prěni kurs hornjo­serbšćiny za přistajenych wot Załožby za serb­ski lud spěchowanych institucijow je so minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje zahajił. Po naprašowanju w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, Serbskim ludowym ansamblu, Serbskim muzeju a Serbskim instituće přizjewi so 15 zajimcow. W kursu za započatkarjow pak maja jenož dwanaće městnow. „To wobkruća sylnu potrjebu“, zwěsća załožbowy direktor Jan Budar w nowinskej zdźělence.

Mjez kursistami su na přikład z NSLDź zarjadniski direktor Ronald Kohrs, šef­sekretarka, sobudźěłaćerjo rekwizity, wabje­nja a pokładnje. Dalšaj wobdźělnikaj, asistent intendantki a archiwar, pochadźataj z SLA. Kurs, wotměwacy so stajnje pjatk popołdnju, nawjeduje Dušan Šołta, docent na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Wón přewjeduje kursy hornjoserbšćiny tež za sobudźěłaćerjow sakskeho kultusoweho ministerstwa. Załožba za serbski lud dalekubłanje zarjaduje. Kaž w nowinskej informaciji dale rěka, „twori wona tak prěni krok natwara Šule za hornjoserbsku rěč a kulturu“.

Połnje wobsadźena bě dźensa dopołdnja Chróšćanska „Jednota“, jako tam Serbski ludowy ansambl dwójce swój dźěćacy program­ „Ptačokwasny són“ předstaji. Běštej to ryzy serbskej předstajeni za chowancow serbskich před- a zakładnošulskich kubłanišćow­. Woni su so po programje akteram na jewišću wosobinsce dźakowali. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND