Wokrjesy maja busy zasadźić

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Přichodnu póndźelu móža so šulerki a šulerjo wotchadnych lětnikow kaž tež jich wučerki a wučerjo serbskich šulow bjezpłatnje na koronawirus testować dać. Kaž sakske ministerstwo za kultus zdźěli, započnu póndźelu na wšitkich sakskich šulskich kubłanišćach wotchadne lětniki zaso wuwučować. „Testy su dobrowólne, winowatosć so testować dać njewobsteji. Při­wšěm bych sej přał, zo so prawje wjele wuknjacych a wučacych testować da – k swójskemu škitej, ale tež k škitej druhich. Testy měli zdobom zaručić, zo po dołhim času lockdowna jeno strowe wosoby do šulow přichadźeja. Jasne pak tohorunja je, zo mamy zakładne prawidła hygieny nuznje dale dodźeržeć“, praji kultusowy minister Christian Piwarz (CDU).

Wuša njeběrokratiska kooperacija trěbna

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Ludmila Budarjowa so po 30 lětach skutkowanja jako předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa rozžohnuje

Jedne ze załoženych towarstwow po měrliwej rewoluciji a wot 5. januara 1991 hač do dźensnišeho wuspěšnje skutkowacych je Serbske šulske towarstwo (SŠT). Milenka Rječcyna je so z Ludmilu Budarjowej, kotraž běše tři lětdźesatki jeho­ předsydka, rozmołwjała.

Što su dźensniše ćežišća skutkowanja SŠT? Wšako je towarstwo w zjawnym zrozumjenju často „jenož hišće“ nošer dźěćacych dnjowych přebywanišćow?

L. Budarjowa: W našich kubłanišćach posrědkujemy něhdźe 600 dźěćom serbšćinu. Z nimale telko staršiskimi domami wudźeržujemy běžny kontakt, a tak smy w zjawnosći na tym polu bóle prezentni. Naš hłowny nadawk njeje so wot załoženja towarstwa změnił: serbsku rěč pěstować, zachować a ju dale wuwić. Stara­my so wo dorost kubłarkow/ku­bła­rjow a wučerjow/wučerkow, wo zakonske zaručenje posrědkowanja serbšćiny na šulach a kubłanišćach, wo lěpše wuwučowanske wuměnjenja a dalše. Dźěło ze staršiskimi iniciatiwami a přiradami chce SŠT w přichodźe hišće zesylnić.

Trjebaja dale strukturu

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Wažne je sej zwisk mjez wučerjemi, šulerjemi a staršimi wobchować

Budyšin (SN/MiR). Šulerjo maja dale doma wuknyć. Srjedu je sakske ministerstwo za kultus wozjewiło, zo wostanu šule hač do 6. februara zawrjene a zymske prózdniny budu krótše. Za to maja so jutrowne wo něšto dnjow podlěšić. Jeničce za wuknjacych wotchadnych rjadownjow zmóžnja prezencnu wučbu hižo wot 18. januara. Starši su tuž dale wužadani, dokelž maja swojim dźěćom při spjelnjenju nadawkow poboku być, kotrež jim wučerjo sćelu.

Nowa kolenkowa knižka wušła

póndźela, 28. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Serbskim pěstowarnjam a Witaj-skupinam pod božodźěsćowy štom je Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje nowu kolenkowu knižku „Leonowa nowa pěstowarnja“ wudał. Spisał bě stawiznu Měrćin Wjenk. Ilustrował je ju ­Mathias Butendeich.

„Leonowa nowa pěstowarnja“ jedna wo małym hólčku Leonje, kiž je ze swójbnymi z města na wjes přićahnył. W nowej pěstowarni je za njeho wšitko hinaše, a spočatnje wón scyła do njeje chodźić njecha. Poněčim pak nańdźe tam nowych přećelow, a jemu so w nowej pěstowarni kóždy dźeń trochu lěpje lubi. Nowostku dóstanjeće w Budyskim RCW.

Wot minjeneje póndźele běchu pěstowarnje a šule w Sakskej zawrjene, wot srjedy po cyłej Němskej. Za šulerjow je to woznamjenjało doma wuknyć. Tak bě to tež pola Hozec we Worklecach, hdźež mać Chrystina sobu dohladowaše, zo dźěsći Metod a Lucija swoje nadawki ­porjadnje spjelnjetej. Trochu prjedy hač hewak pak su nětko najprjedy raz hodowne prózdniny. Foto: Feliks Haza

Wučbna nowostka

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Rěčny centrum WITAJ je zhromadnje ze zarjadom za šulu a kubłanje (LaSuB) wudał zběrku materialijow za serbsko-němske zakładne šule. Rjadowak, kotryž móža sej zajimcy w RCW wobstarać, wobsahuje planowanske přikłady, wuknjenske nadawki a dalše přidatne materialije k wšelakim temam za serbšćinu, matematiku a wěcnu wučbu. Zběrku su w dalokej měrje na wšelake rěčne niwowy wusměrili.

Z nowostku chcetej RCW a LaSuB zdobom nastorki za inowatiwnu dwurěčnu wučbu dawać, podpěrać swójske wu­wučowanske kompetency kaž tež nowe a kreatiwne ideje pohonjeć.

Strowotniski zarjad rozsudźi

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Wo tym, kak tuchwilnu šulsku wučbu korony dla podawać, hač w rjadowniskich cyłkach abo w skupinach, rozsudźi přisłušny strowotniski zarjad. Tón přikaza móžnych kontaktow k pozitiwnje na koronawirus testowanym wosobam karantenu za šulerjow. Wo tym informuje referent w nawodnym wobłuku Budyskeje wotnožki krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Vincent Richter. Za nich potom płaći, zo maja wot doma wuknyć. Z karanteny móže tež jenož dźěl šulerjow jedneje rjadownje abo lětnika potrjecheny być. Wšitcy dalši maja prezencnu wučbu. Hač do přikaza strowotniskeho zarjada ma šulske nawodnistwo składnosć, same naprawy zawjesć. Tak móža na přikład pósłać šulerjow a šulerki domoj, zo bychu wottam wuknyli. Šulscy nawodźa informuja wo tym sakske statne ministerstwo za kultus kaž tež Budysku wotnožku LaSuB. Informacija wopřijima aktualne podawki a naprawy šulskeho nawodnistwa. LaSuB, w prěnim rjedźe za šulu zamołwity referent, so ze šulskim nawodu abo šulskej nawodnicu wothłosuje, prjedy hač šula informacije kultusej sćele.

Zdźěłuja digitalnu lišču hońtwu

póndźela, 16. nowembera 2020 spisane wot:

Šulerki a šulerjo Budyskeho Schilleroweho gymnazija wuwiwaja tuchwilu aplikaciju, z kotrejž hodźi so sprjewine město zabawnje a informatiwnje wotkryć. Gymnaziastam při tym poboku je mjez­ druhim Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK).

Budyšin (SN/bn). „Měšćanska rallye na slědach Conrada Johannesa Käublera“ rěka­ w septembru zahajeny projekt, kotryž chcedźa gymnaziasća klětu spočatk januara zjawnosći prezentować. Planowana je app, wodźaca zajimcow ze šmóratkom po Budyšinje k wažnym žiwjenskim stacijam něhdyšeho měšćanosty. Z jaknymi tekstami, krótkimi widejemi, historiskimi wobrazami a zwukowymi přinoškami rozjimuja tam stawizny a zajimawostki wotpowědnych městnosćow. Tak budźe na přikład móžno, tworić sej z pomocu fotografijow zaćišć wo starym měšćan­skim dźiwadle z Rietschelowymi swislemi a wo prěnim Serbskim domje na Lawskich hrjebjach – twarjeni to, kotrejž dźensa wjace njeeksistujetej.

Hońtwjerske róžki zaklinčeli

póndźela, 16. nowembera 2020 spisane wot:
Wóslink. Kóždu srjedu w pjatej šulskej hodźinje swjeća na Wóslinčanskej ewangelskej srjedźnej šuli Božu słužbu na kotruž witaja šulerjow pod zwukami pi­šćelow w cyrkwi. Minjenu srjedu pak bě wšitko trochu hinak, přetož tónraz za­hu­dźištej skupinje dujerjow na hońt­wjer­skich róžkach z Wojerec a Lejnoho (Geiers­walde). Wojerowski diakon Torsten Vogel swjećeše ze šulerjemi Hubertusowe kemše a zbliži jim mjez druhim stawiznu swjateho Hubertusa, štož wob­rubichu dujerjo z wjacorymi kruchami na hońtwjerskich róžkach. W tym zwisku Torsten Vogel napominaše, zo měli z přirodu kedźbliwje wobchadźeć a sej kóžde stworjenje česćić. Po puću wróćo do šu­le słyšachu šulerjo znowa hońtwjerske róžki, přetož dujerjo běchu so wonka hišće raz zestupali. Daniela Jawinski

Wučbu koordinować wužadace

srjeda, 11. nowembera 2020 spisane wot:

Koronawirus ma ludźi po wšej Němskej, tež w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu, dale w horšći. Mjeztym su ­zamołwići na wjacorych šulach na­tyknjenja z koronawirusom zwěsćili.

Budyšin (SN/JaW). Kaž zwjazk němskich wučerjow dźensa rano zdźěli, je aktualnje něhdźe 300 000 šulerkow a šulerkow w Němskej korony dla w karantenje a so na wučbje njewobdźěla. Před měsacomaj wučinješe jich ličba hišće 50 000. Tež nimale 30 000 wučerjow a wučerkow je po cyłym kraju aktualnje w karantenje, zwjazk informuje. W tym zwisku rěči jeho prezident Heinz-Peter Meidinger wo „salami-lock­downje“. Wón žada sej za Němsku „centralny přizjewjenski system po přikładźe Awstriskeje, hdźež šule aktualne ličby karantenow jasnje mjenuja“.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND