Wozjewjenje wo škiće datow


Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr předźěłuje – jako wudawaćel Serbskich Nowin a jako wobhospodar tuteje web-strony – na wosobu so poćahowace daty za realizowanje abonementow nowiny a časopisow kaž tež probowych abonementow a při skazanju informaciskeho materiala. Wosobinske daty, wo kotrež na tutych stronach prosymy, wopřijeja mjeno, podaće kontakta kaž tež informacijow za wotličenje a realizowanje wašeje skazanki. Nimo toho zběramy a wužiwamy w trěbnym padźe dalše daty w ramiku tutoho wozjewjenja (na přikład protokolowanje).
Składujemy na wašu wosobu so poćahowace daty jenož, dalokož je to za realizowanje zrěčenja a wotličenje trěbne. Móžeće so za swojimi składowanymi wosobinskimi datami kóždy čas pod wobhonić. Tute daty so za wobdźěłanje nadawka, wotličenje a zličbowanje atd. w datowych bankach składuja.
Dalše wužiwanje požadanych datow, na přikład za wabjenje, njestawa so bjez dowolnosće wužiwarja/skazarja. Ludowe nakładnistwo Domowina móže adresowe daty (tež e-mailowu adresu, nic pak telefoniske čisła) wužiwać, zo by sej tutu dowolnosć wobstarało. Tule dowolnosć móžeće kóždy čas z jednorej zdźělenku nakładnistwu (hlej impresum) cofnyć.
Waše daty nikomu dalšemu njesposrědkujemy, chibazo mamy w jednotliwym padźe wotpowědnu prawnisku winowatosć. Nimo toho sposrědkujemy waše daty we wobłuku § 11 Zwjazkoweho zakonja wo škiće datow (BDSG) w trěbnym padźe posłužbarjam, je-li to za realizowanje zrěčenskeho poměra kaž tež za poskićenje našich słužbow trěbne.

Protokolowanje, cookieje und session IDje
Hdyž so na našej stronje www.serbske-nowiny.de rozhladujeće, so to protokoluje. Datum a čas, typ browsera a zawodny system wašeho ličaka kaž tež strony, kotrež wotwołaće, so registruja. Tute strony njemóžemy wěstej wosobje přirjadować. Daty njewjedźemy z dalšimi žórłami datow hromadźe. Zo by wopyt našeje web-strony atraktiwny był a so wužiwanje wěstych funkcijow zmóžniło, wužiwamy identifikatory (“session IDje“), kiž so kóždemu wužiwarjej přirjaduja. Browser składuje identifikator w cookieju. Cookieje su małe dataje, kiž zmóžnjeja składowanje specifiskich, na wužiwany nastroj – na přikład PC, smartphone a podobne – so poćahowacych informacijow. Wotstronjenje cookiejow wotwisuje wot nastajenja wašeho browsera. Doporučamy wam, zo byšće w swojim browseru składowane cookieje prawidłownje hasnyli. Nimo toho móžeće zasadźenje cookiejow wowliwować. Wjetšina browserow ma opciju, z kotrejž so składowanje cookiejow wobmjezuje resp. kiž tomu zadźěwa. Ale skedźbnjamy na to, zo móže so wužiwanje a předewšěm komfort wužiwanja bjez cookiejow wobmjezować.

Google Analytics
Tuta web-strona wužiwa Google Analytics; to je analyzowanska słužba Google Inc. (“Google”) za web-strony. Google Analytics wužiwa tak mjenowane cookieje, potajkim tekstowe dataje, kotrež so na wašim ličaku składuja a kiž zmóžnjeja analyzu toho, kak web-stronu wužiwaće. Informacije, kotrež cookieje wo tym produkuja, kak tutu web-stronu wužiwaće, přenošuja so powšitkownje na Google-serwer w USA a so tam składuja. Na tutej web-stronje bu słužba Google Analytics wo kode ‘gat._anonymizeIp();’ rozšěrjena, zo by so anonymizowane zběranje IP-adresow zaručiło. Přez to Google wašu IP-adresu we wobłuku čłonskich statow EU abo w druhich partnerskich statach Zrěčenja wo europskim hospodarskim rumje najprjedy skrótši. Jenož we wuwzaćnych padach so dospołna IP-adresa Google-serwerej w USA sposrědkuje a so tam skrótši. W nadawku wobhospodarja tuteje web-strony budźe Google tute informacije wužiwać, zo by wuhódnoćił, kak web-stronu wužiwaće, zo by rozprawy wo aktiwitach na web-stronje zestajał a dalše z wužiwanjom web-strony a interneta zwjazane posłužby za wobhospodarja web-strony zdokonjał. Google tute informacije ewentualnje tež dalšim sposrědkuje, je-li to zakonsce předpisane a dalokož dalši tute daty w nadawku Google předźěłuja. Google njezwjaza we wobłuku Google Analytics wot wašeho browsera sposrědkowanu IP-adresu z dalšimi datami. Móžeće składowanju cookiejow zadźěwać, hdyž software wašeho browsera wotpowědnje nastajiće; skedźbnjamy pak was na to, zo w tutym padźe snano wšitke funkcije tuteje web-strony w cyłym wobjimje wužiwać njemóžeće. Nimo toho móžeće sposprědkowanju přez cookieje produkowanych datow koncernej Google a na waše wužiwanje tuteje web-strony so poćahowacych datow (inkl. wašeje IP-adresy) kaž tež tomu, zo Google tute daty wužiwa, z tym zadźěwać, zo sej pod slědowacym linkom poskićeny browser-plugin wotwołaće a jón instalujeće: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Browser-Add-on za deaktiwěrowanje Google Analytics je kompatibelny z Chrome, Internet Explorer 7 do 10, Safari, Firefox a Opera.
Alternatiwnje móžeće wužiwanje cookiejow přez dalšich poskićowarjow deaktiwizować, hdyž sej deaktiwěrowansku stronu Iniciatiwy za wobhospodarjenje syćow (Network Advertising Initiative) pod http://www.networkadvertising.org/choices/#completed wotwołaće a tam podate dalše informacije k opt-outej realizujeće.
Dalše informacije kaž tež wozjewjenje koncerna Google nastupajo škit datow namakaće pod: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kaž tež pod http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Facebook
Tuta web-strona wužiwa social pluginy („pluginy“) socialneje syće facebook.com, kotruž wobhospodarja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Pluginy smy w zajimje našich wužiwarjow tak zapřijeli („shariff“), zo so waše daty za lěpši škit datow jenož potom na serwer socialneje syće přenjesu, hdyž na wotpowědny button kliknjeće. Hakle, hdyž sće tomu z kliknjenjom přihłosowali, nastanje zwisk k wotpowědnemu serwerej, kotremuž so daty – wotpowědnje wuměnjenjam za wužiwanje socialneje syće – potom sposrědkuja.
Tohodla nimamy wliwa na wobjim datow, kotrež Facebook zběra, a informujemy tuž wotpowědnje našemu stawej informacijow:
Z kliknjenjom buttona dóstanje Facebook informaciju, zo sće wotpowědnu stronu poskitka wotwołali. Při tym móža so daty wo wopytanych web-stronach, datumje, času kaž tež dalše na browser so poćahowace daty (na přikład IP-adresa, typ browsera, zawodny system) zběrać a składować. Sće-li so na Facebooku zalogowali, móže Facebook nimo toho hišće dalše informacije dóstać a dalše cookieje składować. W tutym zwisku móže k přirjadowanju datow k wašemu Facebook-kontu dóńć. Tuž wam doporučamy, zo byšće so do wopyta našeje web-strony z wašeho konta wulogowali.
Kaž Facebook sam informuje, wón daty za 90 dnjow anonymizuje, tak zo so z wami wjace do zwiska stajić njehodźa, abo je hasnje.
Zaměr a wobjim zběranja datow a dalše předźěłanje a wužiwanje datow ze stron Facebooka kaž tež wotpowědne prawa a móžnosće nastajenja ličaka za škit priwatneje sfery wužiwarjow zhoniće z pokiwow Facebooka wo škiće datow: https://www.facebook.com/about/privacy/. (Prošu wobkedźbujće, zo móža so postajenja wo škiće datow dla rozšěrjenja funkcionalitow socialnych pluginow stajnje aktualizować abo změnić.)
Maće-li prašenja k našemu wozjewjenju wo škiće datow, móžeće so rady kóždy čas na zamołwitu za škit datow w našim zawodźe (knjeni Kristin Beyer, Drježdźanski institut za škit datow, Palaisplatz 3, 01097 Drježdźany, tel: 0351 / 810 31 50, mail: ) wobroćić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND