Łužica (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Wo přichod brunicy šło

Podstupim (dpa/ch/SN). Přichod łužiskeje brunicy bě dźensa dopołdnja tema aktualneje hodźiny w Braniborskim krajnym sejmje. Pozadk bě rozsud koncerna Vattenfall, swoju brunicowu spartu čěskej skupinje EPH předać. Krajne knje­žerstwo chce wuhlowe hórnistwo jako mostowu technologiju w energijowej změnje hišće lětdźesatki dale wjesć. Tak wuchadźa wone pola skupiny EPH, kotraž wudźeržuje tež hižo hórniske pře­dewzaće Mibrag w Saksko-Anhaltskej, z „chutneho angažementa za dalewjedźenje zmilinjenja brunicy“, rěkaše w próstwje SPD. Do zahajenja posedźenja je zapósłanc Lěwicy Stefan Ludwig jako­ nowy justicny minister přisahu złožił­ a w statnej kencliji wot ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD) pomjenowanske wopismo přijał.

Dom ćěkancow nadpadnyli

Łužica (27.04.16)

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Awta policije z njedostatkami

Podstupim (dpa/ch/SN). Dokelž martinowe truby a módre swěcy často njefunguja, njesmě 28 cyle nowych policajskich awtow w Braniborskej na stražu jěć, praješe wčera rěčnik policajskeho prezidija. Wone njejsu techniskich problemow dla zasadźomne. Nowina Märkische Allgemeine je wo tym rozprawjała. Jězdźidła běchu hakle w měrcu přepodate dóstali. Wone wobsedźa kamery, nawigaciske nastroje a kompjutery za mobilne zwěsćenje wozjewjenjow. Zhotowjer Opel bu namołwjeny, njedostatki wotstronić.

Relikwiar pokradnjeny

Łužica (26.04.16)

wutora, 26. apryla 2016 spisane wot:

Bywši měšćanosta kandiduje

Gubin (dpa/ch/SN). Njeswěry a pokupnosće dla zasudźeny bywši měšćanosta Gubina Klaus-Dieter Hübner (FDP) k wólbam měšćanosty 26. junija znowa nastupi. Wólbny namjet bu přizwoleny, zdźěli wčera nawoda wólbow města. Hübner ma štyrjoch přećiwnych kandidatow. Kaž krajny zwjazk FDP njedawno wozjewi, strona jeho njepodpěruje. Hnydom po prawomócnym wusudźe je so krajny zwjazk wot njeho distancował. Po wčerawšim wozjewjenju wólbneho nawody pak FDP Hübnera nadobo namjetuje. Krajne sudnistwo bě jeho před dobrym lětom na chłostanje z pruwowanskim časom połdra lěta zasudźiło.

Přećiwo zmilinjenju brunicy

Łužica (25.04.16)

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:

Wumjetowanja wotpokazane

Choćebuz (dpa/SN). Cyłkowna zawodna rada Vattenfalla Europe mining je wumjetowanja wotpokazała, zo je předań brunicoweje wotnožki šwedskeho energijoweho koncerna čěskemu předewzaću EPH ryzy spekulaciska akcija. „Tuchwilu je ćežko z milinu pjenjezy zasłužić. To pak njerěka, zo je předań ryzy spekulacija“, rjekny předsyda cyłkowneje zawodneje rady Rüdiger Siebers minjeny pjatk na zawodnej zhromadźiznje wjace hač 300 sobudźěłaćerjow w Choćebuzu. Sakscy Zeleni běchu doraznje před tym warnowali, brunicowu wotnožku čěskemu předewzaću předać, dokelž njejsu sćěhi wotwidźomne. EPH je přilubiło, zo tarifowe zrěčenje Vattenfalla přewozmje a hač do lěta 2020 nikoho njepušći.

Dyrbja informacije přepodać

Łužica (22.04.16)

pjatk, 22. apryla 2016 spisane wot:

Razna debata wo reformje

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN). Wo planowanej wokrjesnej reformje je wčera w Braniborskim krajnym sejmje k raznemu rozestajenju mjez knježerstwowej frakciju SPD a Lěwicy a opoziciju dóšło. W nutřkownym wuběrku wumjetowaše Sven Petke, komunalnopolitiski rěčnik frakcije CDU, čerwjeno-čerwjenemu knježerstwu, zo chcyło noworjadowanje wo­krjesow bjez wobsahoweje diskusije w parlamenće přetłóčić. Zakład debaty bě poručenje knježerstwoweje koalicije, zo měli wokrjesy přichodnje znajmjeńša 175 000 wobydlerjow měć. To by rěkało, zo dotal bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Brandenburg nad Habolu swoju samostatnosć zhubja. Přećiwo tomu su wyši měšćanosća a zapósłancy ze wšeho kraja wčera před parlamentom demonstrowali.

Chce zaso kandidować

Łužica (21.04.16)

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Debata wo wokrjesnej reformje

Choćebuz (dpa/ch/SN). Nutřkowny wuběrk Podstupimskeho krajneho sejma je dźensa wo ćežišćach planowaneje wokrjesneje reformy debatował. Čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej frakciji stej doporučenje k wobzamknjenju před­połožiłoj, kotrež předwidźi, zo měli wo­krjesy a bjezwokrjesne města přichodnje znajmjeńša 150 000 wobydlerjow měć. Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru bychu tak swoju samostatnosć zhubili a so do wokolnych wokrjesow zarjadowali. Zaměr čerwjeno-čerwjeneho knježerstwa je, zo woteběraceho wobydlerstwa dla jenož hišće maksimalnje dźesać regionalnych zarjad­nistwow dźěła. Wyši měšćanosća po­trjechenych městow so tomu wobaraja, zo bjezwokrjesnosć zhubja. Opozicija CDU w krajnym sejmje jich při tym podpěruje.

Čěski politikar bydli w Žitawje

Łužica (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:

Žana wjetšina za reformu

Podstupim (dpa/ch/SN). W knježerstwowymaj frakcijomaj SPD a Lěwicy nimaja dotal wjetšinu za planowanu wo- krjesnu reformu. Wažny dypk rozestajenjow je planowany wotpad samostatnosće za tři bjezwokrjesne města. W zhromadnej próstwje za nutřkowny wuběrk pak čerwjeno-čerwjene knježerstwo zasadnje dale na tym wobsteji, zo maja so Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru do wokolnych wokrjesow zapřijeć, dokelž minimalnu ličbu wobydlerjow 150 000 njedocpěja. Při wothłosowanju wo próstwje wobeju frakcijow staj so wčera stajnje dwaj za­pósłancaj hłosa wzdałoj.

Afričana nadpadnyli

Choćebuz (dpa/ch/SN). 24lětny Afričan bu w Choćebuzu wot pjeć mužow nadpadnjeny. Kaž policija zdźěli, bě wón wčera rano před Měšćanskej halu po puću, jako so mužojo jeho za cigaretami prašachu. Wón pak praji, zo žane nima, tohodla jeho njeznaći přepytowachu. Dokelž­ žane cigarety njenamakachu, jedyn ze skućićelow młodeho muža biješe. Mócnych dyrow dla wón padny a sej koleno­ zrani. Nadběhowarjo ćeknychu. 24lětny wačeše so do swojeho přebywanišća.

Łužica (19.04.16)

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Zahaja sezonu

Zły Komorow/Hórnikecy (dpa/ch/SN). Łužiska jězorina dale rosće. Ze startom do noweje sezony tele dny čaka na wopytowarjow cyłkownje dwanaće kupanskich jězorow. „Oficialnje přidruži so Bergheidski jězor we wokrjesu Łobjo-Halštrow. Klětu ma so tež w Ranju kupanska­ sezona zahajić“, praji Katja Wersch, rěčnica turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina. Njejasne pak je dale, hdy budźe solarny katamaran mjez Złym Komorowom­ a Lejnom jězdźić. Dalše twarnišćo je hišće Hórnikečanski jězor pola Wojerec. Tam maja bórze zhusćenske dźěła z pomocu płuwacych kranow zakónčene być. Kompletne saněrowanje traje drje hač do lěta 2020/2021.

Železniska čara zawrjena

Łužica (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Nadźija za bjezwokrjesne města

Choćebuz (dpa/ch/SN). W swojim naćisku za cyłkowny koncept planowaneje wokrjesneje reformy drje čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej frakciji dale zwuraznitej, zo měli wot 2019 jenož hišće města z wobydlerskej ličbu 175 000 bjezwokrjesne wostać. Tole by rěkało, zo jenož krajna stolica Podstupim samo­statna wostanje a zo so dotalne bjezwo­krjesne města Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru do wokolnych­ wokrjesow zapřija. Přećiwo tomu so města sylnje wobaraja. Krajne­ knježerstwo je tuž za wuradźowanje w parlamenće wobmjezowanje formulowało, kotrež rěka, zo móhło so prašenje regularneje ličby wobydlerjow za bjezwokrjesne města nastupajo noworjadowanje wokrjesow znowa diskutować. Choćebuz budźe z něhdźe 92 500 wo­bydlerjemi lěta 2030 druhe najwjetše město kraja.

Nowa BTU trjeba čas

nowostki LND