Kulturny event nastork za hospodarske aktiwity

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Dobry tydźeń je mjeztym wustajeńca z twórbami Carla Lohsy w Kontaktnym běrowje Swobodneho stata Sakskeje w čěskej stolicy přistupna, z kotrejž prezen­tuja so Biskopicy hač do kónca nowembra. W tym zwisku přebywaše tež hospodarska delegacija města tydźe­nja srjedu a štwórtk w Praze.

Biskopicy (SN/at). Kulturny event w Serbskim seminarje bě takrjec nastork za hospodarske aktiwity Biskopičanow. Pod nawodom wyšeho měšćanosty prof. dr. Holma Großa (njestronjan) porěčachu z předewzaćelemi z Hamburga, ródneho města Lohseho, kaž tež ze zastu­pjerjemi Němsko-Čěskeje industrijneje a wikowanskeje komory, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěla. Wulkopósłanc ZRN w Čěskej republice dr. Christoph Israng přija delegaciju ze zapadołužiskeje komuny. A na programje stejachu dale rozmołwy na kromje Hamburgskeho přistawoweho wječorka, zetkanja Hamburgskeho, čěskeho a słowakskeho transportneho a logistikoweho hospodarstwa.

Wodosportowcy su minjenu sobotu na Bjerwałdskim jězoru lětušu sezonu z finalnej regatu na 13 płachtakach skónčili. Prěnje wjetše čołmy na to z wody wućahnychu. Markus Suchy, Thomas Kuntze a Roman Šołta (wotlěwa) mějachu swoju „Woodworm“ štyri měsacy w Klětnjanskim přistawje. Nětko wostanje čołm w zymskim kwartěrje w Ralbicach. Foto: Joachim Rjela

Inwestuja do přemysłownišća

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). Zo je hospodarska situacija mnohich gmejnow we wjesnej kón­činje­ najebać pozitiwne hospodarske wu­wi­će Němskeje jara napjata, nazhonichu Rakečanscy gmejnscy radźi­ćeljo na swojim wčerawšim posedźenju dosć jasnje. Byrnjež zjawny dźěl pose­dźenja dołho njetrał, je nazornje pokazał, zo ma gmejna hišće wjele nadawkow spjelnić. Zaměrowe dojednanja ze susodnymaj gmej­no­maj Njeswačidłom a Bó­ši­cami k wu­two­rjenju městneje škričko­weje stacije su jedyn­ ze zakładow, zaručić w napjatych a kritiskich situacijach wěstotu a škit wobydlerjow a jich wucho­wanje. Hižo loni běchu so mjenowane tři gmejny na to dojednali, přepodać Njeswačanskej gmejnje nawod tajkeje centrale. Ta ma nadawk, w situacijach, kotrež potrjechja wulke dźěle Sakskeje, koordinować w tychle třoch komunach škitne naprawy a postupowanje wuchowanskich a škitnych mocow. Wohnjowe wobory deleguja zastupjerja swojeje wobo­ry, kotryž wose­bje derje kónčinu a wotpowědne zwiski znaje. Tak je za­ručene, zo stej w napjatej situaciji wěstota a pomoc zawěsćenej.

Łaz dawkowe sadźby zwyšił

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Gmejna dyrbi wšitke móžnosće dochodow wučerpać

Łaz (AK/SN). Wot klětušeho płaća we Łazowskej gmejnje wyše sadźby za dawki. Ležownostny dawk A za ratarske a lěsniske płoniny zwyši so wot 300 na 310 procentow, dawk B za wobtwarjene ležow­nosće wot 405 na 425 proc. a přemysłowy dawk wot 380 na 400 proc. To je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z wosom přihłosowanjemi, pjeć přećiwnymi a jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Ze zwyšenjom dawkowych sadźbow nadźija so gmejna 75 000 eurow wjace dochodow. Wone rozrostu potom wot cyłkownje 1,48 milionow na 1,55 milionow eurow.

Pozadk wobzamknjenja je napjate hospodarske połoženje gmejny Łaz. Klětu dyrbi wona kredit wzać, zo móhła wšitke trěbne inwesticije zwoprawdźić. „Za to pak dyrbimy wšitke móžnosće dochodow wučerpać“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „To jenož njewoznamjenja, zo dawkowe sadźby zwyšimy. Runje tak dyrbimy popłatki za zarjadniske posłužby a za wužiwanje gmejnskich rumnosćow přiměrić, z čimž budźemy so tohorunja bórze zaběrać dyrbjeć.“

Železniski přechod wotstronja

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:
Hižo njewužiwany železniski přechod při Njeswačanskim dwórnišću gmejna a wo­krjes Budyšin tuchwilu přetwaritej. Kolije so zminu a nastanje wobnowjeny wotrězk dróhi z nowej asfaltowej worštu a chódnikom. Twarske dźěła běchu spočatk oktobra zahajili. Wone traja hišće hač do kónca měsaca. Tuchwilu stwori Budyska firma SLB z hłubokotwarskimi dźěłami trěbne zakłady za natwar dróhi. Naprawa je jedna z mnohich w Budyskim wokrjesu, hdźež krajnoradny zarjad hromadźe z gmejnami hižo njetrěbne železniske přechody přetwari abo wotstronja. Foto: Jan Kral

W Krabatowym młynje wuhotuja kwasnu hosćinu

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Čorny Chołmc (SN). Po lětušich Krabatowych swjedźenskich hrach dožiwi Čornochołmčanski Krabatowy młyn sobotu, 27. oktobra, dalši wulki wjeršk. Tam chcedźa tradicionalny serbski kwas předstajić. Wot Załožby za serbski lud podpěrane zarjadowanje organizujetej wjesna drastowa skupina a Krabatowy młyn.

Bywši sudnik Bernd Heynemann porěči

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:
Dźěže. Něhdyši kopar­ski sudnik swětoweho koparskeho zwjazka FIFA Bernd Heynemann přednošuje jutře, pjatk, w Dźěžach (Diehsa) pola Niskeje. Wot 18 hodź. chce eksprofijowy sudnik ze zajimcami wo aktualnej temje „Wopraw­dźite rozsudy abo widejowy dopokaz“ disku­tować, štož lubi čiłu rozmołwu. Zarja­dowanje budźe na wulkej žurli hosćenca na torhošću. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Krótkopowěsće (18.10.18)

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Zhromadne dźěło sylnić

Mlynky. Rěče narodnych mjeńšin w zjawnosći je ćežišćo 21. seminara dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN, kotryž su dźensa w madźarskim Mlynky zahajili. Serbow zastupuje mjez druhim Bjarnat Cyž. Hač do njedźele chcedźa wo zlěpšowanju situacije mjeńšin a wo sylnjenju zhromadneho dźěła na europskej runinje debatować.

Sobudźěłaćerja suspendowali

Rózbork. Wysoka šula sakskeje policije w Rózborku tuchwilu wumjetowanja přećiwo sobudźěłaćerjej manipulowanja dla pruwuje. Muža su mjeztym ze słužby wuwjazali. Přećiwo njemu su chłostanske jednanje a interne disciplinarne jednanje zahajili, kubłanišćo policije zdźěla. Wumjetuja jemu, zo je wobsahi a wuslědki klawsury studentam dale dawał.

Za wjace pólskich studowacych

Policija (18.10.18)

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Pokradnjeny Mercedes namakali

Bórkhamor. Kedźbliwy wobydler je za­wčerawšim w Bórkhamorje policiju alarmował. Blisko pohrjebnišća steješe slěbrobarbny Mercedes ze Stuttgartskim čisłom­, wot šofera pak ničo widźeć njebě. Wobsadka Wojerowskeho policajskeho rewěra na to zwěsći, zo jedna so dokładnje wo te awto, kotrež bě něchtó w nocy na minjenu póndźelu w hessenskim Usingenje pokradnył. Ciwilni slědźerjo kriminalneje a zwjazkoweje policije běchu wjace hač 100 000 eurow drohe jězdźidło póndźelu dopołdnja na zwjazkowej dróze B 156 pola Hamora přesćěhowali. Njeznaty wodźer pak so z wjacore stow PS sylnym awtom do směra na Běłu Wodu zminy. Čehodla je njeznaty paduch Mercedes nětko njedaloko braniborskeje hranicy stejo wostajił, njeje znate. K jeho wosobje tež žane informacije njepředleža.

Policija je Mercedes GLC AMG zawěsćiła a wotwjezła. Kriminalni technikarjo w jězdźidle za kmanymi slědami pytachu. Po zakónčenju přepytowanjow mó­že­ sej wobsedźer swój wóz w Hornjej Łužicy zaso wotewzać.

Nowe stołpy podłu mjezy

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Betonowe elementy z časa NDR při saksko-pólskej hranicy so pominu

Žitawa (UM/SN). Betonowy stołp a jón wobdawaca škitna plasta stej hižo lěpše časy dožiwiłoj. Wjedro, ale tež čłowjeska namóc su čorno-čerwjeno-žołtym stołpam při nasypje bjezposrědnje nad Nysu lětdźesatki škodźałoj. Nětko je načasu, zo dyrbja swoje městno wopušćić, wšako „naslědnicy“ hižo čakaja.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND