Cyłotny koncept trěbny

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

We Łazu pawšalu k sylnjenju wjesnych rumow zaměrnje zasadźeja

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz chce wot Sakskeje připokazanu pawšalu k sylnjenju wjesnych rumow za lěta 2018 do 2020 zmysłapołnje a zaměrnje wužiwać. ­To podšmórnychu čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym po­sedźenju wutoru we Łazu. 50 000 eurow za lětsa nałoža za zdźěłanje cyłotneho koncepta wo potrjebje saněrowanja a inwesticijow w pěstowarnjach gmejny. 20 000 eurow chcedźa za naprawy w jednotliwych wjesnych dźělach komuny wužiwać. Konkretnje přewostaja Ko­blicam (Koblenz) a Wulkim Ždźaram (Groß Särchen) 5 640 eurow, štož je rada na swojim wutornym posedźenju tež wobzamknyła.

Wo kraju z wójnu a rozmachom zhonili

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Skupina Serbow poda so w žnjencu z bu­som­ Radworskeho Šmitec wozydłow­nistwa na putnisku jězbu do Ukrainy. „Po A 4 jědźechmy do směra na Zhorjelc a dale do směra Kraków a Przemyśl přez statnu hranicu do ukrainskeho Lwiwa. Město mjenuja Rusojo Lwow, Polacy Lwów a Němcy Lemberg“, wuwjedźe Baćoński farar Gerat Wornar minjenu w­u­to­ru w swojim zajimawym přednošku před Budyskimi katolskimi seniorami. A běše znowa něhdźe 40 wobdźělnikow přewšo rjaneje wuprawy do stareho, na kulturje a stawiznach jimaceho, něhdyšeho kralestwa Galiciska.

Móst w Běčicach zwuporjedźeja

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Krok po kroku chce gmejna Hodźij­ tež dalše twary saněrować.

Hodźij (CK/SN). Gmejnska rada Hodźij je na swojim njedawnym posedźenju nadawk za planowanske dźěła k zwuporjedźenju mosta w Běčicach (Pietzschwitz) přepodała. Na jězdnej su jasne škałoby rozpukanjow widźeć a wobłoženje chětro zerzawi. „Te a dalše škody pohubjeńšeja wěstotu wobchada. Twarska wěstota pak wohrožena njeje“, rjekny nawoda techniskeho zarjada Hodźijskeje gmejny André Laue. Přez móst wjedźe dróha z Běčic do Čěškec (Zischkowitz). Twarske kóšty za ponowjenje mosta trochuja zamołwići na něhdźe 46 000 eurow. 90 procentow z toho móhli ze spěchowanja zarunać. Próstwu wo spěchowanje z programa k sporjedźenju komunalnych dróhow a mostow pak móže komuna jenož hišće hač do 31. oktobra zapodać. Toho­dla a nazymskich prózdnin dla su wuradźowanje gmejnskeje rady prjedy hač planowane přewjedli.

Krótkopowěsće (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Po cyłym zwjazku na 1. městnje

Drježdźany. Prěnje městno je Sakska w IQB-kubłanskim trendźe 2018 za sekundarny schodźenk 1 docpěła. Wuslědki su nad přerězkom Němskeje, kaž kultusowe ministerstwo w Drježdźanach informuje. Po słowach ministra Christiana Piwarza (CDU) stej, najebać pobrachowacych pedagogow, „stołpaj wuspěcha naši wučerjo a stabilny, spušćomny kubłanski system. Sakske šule trjebaja kontinuitu“.

Přewjedu ekskursiju do Wojerec

Budyšin. Towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) poda so na lětušu ekskursiju kónc měsaca do Wojerec, hdźež informuja so wo serbskich poskitkach. Mjez druhim su wjedźenje z Corneliju Schnippowej, wopyt Wjacławkec drastoweho fundusa a wopyt Patokec kładźiteje bróžnje na Horach předwidźane. Runje tak chcedźa čłonojo Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu wopytać.

„Effi Briest“ jako opera

Policija (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Katastrofa na kolesach

Słona Boršć. We woprawdźitym zmysle włosy na hłowje stali su zastojnikam awto­dróhoweje policije předwčerawšim, jako kontrolowachu nakładne awto, kotrež bě na A 4 do směra na Zhorjelc po puću. Lisćina njedostatkow bě tak dołha, zo móhło katastrofje dóńć, policija wčera zdźěli. Nimo někotrych wottorhnjenych a njefungowacych borzdźidłow zwěsćichu zdobom, zo z motora, kolesynow (Getriebe) a diferenciala chětro wolij kapa. Nimo toho běchu wjacore wobruče hač na tkaniny wotjězdźene a hrožachu kóždy wokomik prasnyć. Samo fachowc DEKRA dyrbješe přiznać, zo tajki „jězdźacy wrak“ dotal hišće ženje widźał nje­bě. Policisća zakazachu šoferej dale jěć. Zdobom změje so tón tohorunja před sudnistwom wusprawnić.

Spottka a drjewo

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Měšćanska biblioteka Budyšin prezentuje swojim wužiwarjam nowu wustajeńcu. Wot dźensnišeho pjatka, 18. oktobra, 17 hodź., hač do kónca februara steja tam w srjedźišću přehladki wuměłc Jürgen Spottka a jeho wuměłstwowe wudźěłki z drjewa.

Kreatiwnej dnjej

Chrósćicy. Holcy a młode žony su přichodnu srjedu a štwórtk, 23. a 24. oktobra, na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Srjedu chcedźa nazymsku pychu paslić. Pokiwy k tomu­ dawa floristka Diana Mejnowa. Štwórtk steji paslenje filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny na programje. Započatk je na woběmaj dnjomaj w 9 hodź. Popłatk wob dźeń a wobdźělnika wučinja dwaj euraj. Přizjewjenja přijimuje socialna dźě­łaćerka RCW Marija Koklina telefonisce pod 01520/727 3806 kaž tež e-mailnje pod

Na nazymski koncert

Sobudźěłaćerjej Łazowskeje štomoweje słužby Schulze Enrico Müller (wotlěwa) a Marco Jurk staj tele dny w Budyšinje kerki a štomy na skaliskach při Starej wodarni wobrězałoj. Kaž město Budyšin zdźěli, přišrubuja fachowcy na skaliska zdobom saki, zo bychu je zawěsćili. Na wjacorych městnach běchu korjenje tak do kamjenja zrosćene, zo hrožachu dźěle kamjenjow na dróhu spadać. Hišće­ tón tydźeń chcychu najwažniše zawěsćenske dźěła zakónčić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Z wodu so zaběrali

štwórtk, 17. oktobera 2019 spisane wot:

Rakečanska gmejnska rada wo wulkich wudawkach rozsudźiła

Rakecy (JK/SN). Hdyž woda z hata hižo k hašenju njedosaha, dyrbja so wobornicy za druhim žórłom rozhladować. Před tutym nadawkom steja wobornicy w Psowjach (Oppitz). Zo njebychu předołho za wodu pytać dyrbjeli, je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, dać w Psowjach dwě hłubokej studni (Tiefziehbrunnen) připrawić, kotrejž matej trěbnu wodu k hašenju zawěsćić.

Šupy so tež we Łužicy zadomili

štwórtk, 17. oktobera 2019 spisane wot:

Wulka Dubrawa (HN/SN). W minjenym času so tež na wsach Hornjeje Łužicy nócne wopyty šupow (Waschbär) kopja. Wone přeborkaja trawniki a pytaja za picu, mjez druhim za šnakami a zemskimi wosami. Sćěhi tohole pytanja za picu su njerjane – nastawaja wulke dźěry w trawniku, kotrež nichtó měć nochce. Při­wšěm pak móžemy hišće wjeseli być, zo njejsu dźiwje swinje tónle terrain za sebje wotkryli. To by škoda mjenujcy wo wjele wjetša była.

Šupy přiwabja předewšěm tež přepjelnjene kompostowe hromady do wsow. Tuž smy my čłowjekojo tohorunja sobu na tym wina, zo so tele dźiwje zwěrjatka dale a bóle rozmnožeja. Tohodla měli ze žiwidłami, jich składowanjom a přede­wšěm nastupajo wotbywanje zbytkow žiwidłow jara swědomići być.

Na dobro ludźi z handikapom

štwórtk, 17. oktobera 2019 spisane wot:

Přirada za naležnosće zbrašenych města Wojerec je njedawno měšćanskemu zarjadej a měšćanskej radźe dźěłowu rozprawu minjenych lět předpołožiła.

Wojerecy (AK/SN). Dwórnišćo w starym měsće Wojerec ma bórze bjez barjerow přistupne być. Za to zasadźa so přirada za naležnosće zbrašenych města Wojerec. „Němska železnica namjetuje, to 2024 docpěć. To nam njedosaha. Trjebamy spěšne rozrisanje a dospołnje bjezbarjerny přistup ke kolijam“, podšmórny předsydka přirady Evelin Graf na minjenym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND