Kaž „bahno połne błudničkow“

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Pod krutymi wěstotnymi naprawami wotměštej so zawčerawšim w Budyskim krajnoradnym zarjedźe čitanje a diskusija wo „reichsbürgerach“. Z hosćom běštaj židowski dźiwadźelnik Tobias Ginsburg, kiž bě so do sceny reichsbürgerow podał a wo tym knihu „Die Reise ins Reich“ napisał, a politologa Jan Rathje, kiž wo tematice wědomostnje slědźi.

Wuchadźišćo, ze scenu reichsbürgerow so bliže zaběrać, za Tobiasa Ginsberga bě, jako bu lěta 2016 policist morjeny. Bě poměrnje jednore dóstać so z wopačnej identitu do sceny, kotruž mjenuje wón „bahno połne błudničkow“. Kaž Ginsberg z rozmołwow zhoni, su přičiny rozdźělne, zo ludźo tam sobu činja. Tež někotražkuli byrgarska eksistenca so wšelakim zapřisahanskim teorijam přizamkuje. Předewšěm pak ezoterikarjo a bywši Lěwicarjo do tajkich teorijow wěrja. Jedna je ta wo židowskej swětowej zapřisahańcy. Čłonojo mjeztym wědźa, zo to zjawnje wuprajić njesmědźa, hewak hrozy jim wobskóržba ludoweje šćuwańcy dla, a wužiwaja tuž šifry.

Wo „Krónje“ dale diskutuja

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Chce-li město teren wužiwać, trjeba za to twarski plan

Budyšin (CK/SN). Za teren mjez Kamjentnej a Hornčerskej hasu nastaji město Budyšin twarski plan. To je měšćanska rada zawčerawšim jednohłósnje wobzamknyła. Znaćiše je městno jako areal „Króny“ z měšćanskej halu a parkowanišćom. „Wuchadźišćo je naše zhromadne přeće, wjace wliwa na přichod tohole městna měć“, rjekny twarska měšćanostka Juliane Naumann hladajo na to, zo chce mějićel teren předać.

Łaz (AK/SN) Wón słuša k dźewjeć najwjetšim triatlonowym wubědźowanjam Němskeje a je jedyn z dweju najwjetšeju w Sakskej. Triatlon Knappenman při Třižonjanskim jězoru blisko Łaza budźe lětsa 30. raz. „Terminaj stej 25. a 26. awgust. Při tym dźe nimo klasiskich startow kaž dołheje distancy, poł distancy, olympiskeje distancy, sprintoweho a dźěćaceho triatlona tež wo triatlon za kóždeho. Chcemy charakter ludoweho sporta wožiwić“, wuzběhny Harald Skopi, kiž je mjeztym tři lěta sportowy nawoda Knappenmana, na zašłym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

Nimale frontalnje do murje

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:
Wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju na zwjazkowej dróze B 156 wosrjedź Delnjeje Hórki. Z dotal njeznateje přičiny bě tam wodźer awta typa VW T5 na runym puću kontrolu nad jězdźidłom zhubił. Na lěwym boku jězdnje šmórny so wón najprjedy na wjacorych metrach płotu, prjedy hač nimale frontalnje do murje zrazy. Wobsadka wuchowanskeho awta staraše so na městnje njezboža wo šofera kaž tež wo małe dźěćo, kotrež w znjezboženym awće sedźeše. Za přičinami zražki policija slědźi. Na zwjazkowej dróze dóńdźe něhdźe hodźinu k poćežowanjam nadróžneho wobchada. Foto: Toni Lehder

Krótkopowěsće (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Zarunaja přidatne wudawki

Drježdźany. Kóžda sakska komuna w serbskim sydlenskim rumje dóstanje za přidatne wudawki dwurěčnych napisow abo přełožkow dla wot 2019 kóžde lěto 5 000 eurow. Knježerstwo je srědki w nowym etaće zaplanowało, zdźěli před­­sydka serbskeje rady Sakskeje Marja Michałkowa, powołaca so na wosobinsku informaciju ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU).

Wuwzaćne rjadowanje ratarjam

Drježdźany. Hladajo na hižo dlěje trajacu suchotu dóstanu sakscy ratarjo dowolnosć, swoje jako ekologiske prioritne woznamjenjene ležownosće za picu abo jako direktnu pastwu za skót wužiwać. Wuwzaćne rjadowanje płaći wot 1. julija, zdźěli dźensa sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Chcedźa-li burja naprawu wužiwać, maja woni to do toho na wotpowědnych zarjadach přizjewić.

Dóstanu lětsa wjace pjenjez

Policija (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Alkoholizowany po puću był

Budyšin. Zo je policija tež rano zahe po puću, wě nětko 63lětny wodźer woso­boweho awta w Budyšinje. Wčera krótko do 5 hodź. zadźeržachu jeho zastojnicy na Schäfferowej. Při kontroli z alkomatom zwěsćichu, zo měješe muž 1,1 promil ­alkohola w kreji. Na to přewodźachu jeho k wotedaću kreje. Dalšu jězbu jemu zakazachu a jeho jězbnu dowolnosć na městnje sćazachu.

Wobornicy swjeća

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Ralbicy. Składnostnje 75lětneho wobstaća dobrowólneje wohnjoweje wobory w Ralbicach wuhotuja tam jutře a njedźelu wohnjowoborny swjedźeń. Jutře w 20 hodź. zahaja jón ze zhromadnym wobhladanjom koparskeje hry Němskeje přećiwo Šwedskej. Njedźelu přeproša wot 10 hodź. na rańše piwko, wot 15 hodź. poskića kofej a tykanc. Hodźinu pozdźišo změja wšelku zaběru za dźěći spřihotowanu, runočasnje předstaji so młodźinska wohnjowa wobora. Wjeršk budźe w 16.30 hodź., hdyž předstaja wobornicy swoje nowe hašenske jězdźidło. Wo ćělne derjeměće je postarane.

W parku zaklinča šlagry

Njeswačidło. 14. šlagrowa nóc wotměje so jutře wječor w Njeswačanskim hrodowym parku. Na fanow šlagra čakaja znaći spěwarjo kaž Franziska Wiese, Christian Anders, Petra Zieger kaž tež skupina Feuerherz. Woblubowany dubl Andreasa Gaballiera, znaty pod mjenom Joey ­Gabalögl, je tohorunja mjez spěwarjemi. Zastup je wot 17 hodź. Něhdźe w połnocy dožiwi publikum wulki wohnjostroj z hudźbu nad baroknym hrodom.

Koncertuja na radnej žurli

Město měło Brězana lěpje česćić

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana před lětomaj su w Budyšinje hižo raz rozmyslowali, kak měli jeho w sprjewinym měsće počesćić. Wčera so z naležnosću znowa zaběrachu.

Budyšin (CK/SN). Spisowaćel Jurij Brězan měł so w měsće a w měšćanskim wobrazu sylnišo česćić, namołwješe zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady.

Čłonojo wodoweho a pódoweho zwjazka „Horni kraj Kalawa“ tež lětsa 70 metrow dołhi wotrězk Priorskeje hrjebje podłu ležownosćow w Choćebuzu-Knorawje po­nowjeja. Z kročacym bagrom najprjedy njerjad z hrjebje ćahaja, po tym zasadźeja nowe koliki do rěki a wutykuja mjezyrum z hałzami. Foto: Michael Helbig

Wjacore tydźenje nas wjedro z lětnimi temperaturami zapleńča, tak zo knježi kaž tule při Budyskim spjatym jězoru a při wjele dalšich kupanišćach čiłe žiwjenje. Ratarjo, zahrodkarjo, rybarjo a mnozy dalši wšak mjeztym wulkeje suchoty dla skorža. ­Poprawny započatk lěća wšak je hakle dźensa, ale hižo jutře ma so chětro wuchłódnić. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND