Njezměja hižo žadyn dobytk

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Połoženje w lěsach Rakečanskeje gmejny runje tak napjate kaž druhdźe

Rakecy (JK/SN). To dyrbjachu Rakečanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju zaso raz něšto dlěje wutrać. Hłownej temje běštej komunalny lěs kaž tež zastaranje z pitnej wodu a wotstronjowanje wopłóčkow.

Gmejna Rakecy wobsedźi 5,6 hektarow komunalneho lěsa, kotryž da wot statneho lěsniskeho zawoda Sachsenforst wobhospodarjeć. Za rewěr zamołwity hajnik, Wěteńčan Michał Zahon, poda radźićelam hromadźe ze swojim kolegu přehlad wo stawje sakskeho lěsa kaž tež wo wuwiću komunalneho Rakečanskeho lěsa. Wobaj skedźbništaj na napjatu situaciju w lěsach, zawinjenu přez wulke wichory zašłych lět, přez hižo tři lěta trajacu suchotu a nic naposledk tež přez skutkowanje lěsnych škódnikow kaž skórnika.

To bě jónkrótne

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:
Što móže tajki mały wirus wšitko wuskutkować ... To njeprašam so jenož ja. Wčera je sej tele prašenje tež emeritowany Drježdźansko-Mišnjanski biskop Joachim Reinelt stajił, jako je w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi młodostnych Ralbičanskeje wosady firmował. Běchu to dostojne a jara poradźene kemše. A měnju tež jónkrótne. Wšako njeje so tam hišće ženje (znajmjeńša njeje mi to znate) firmowanje wotměło. Tež křćeńcy a wěrowanja tam njeposkićeja. Tuž bě swjatk wčera w Róžeńće woprawdźe něšto cyle wosebite a je znowa pokazał, kajka dobra zhromadnosć mjez serbskimi wěriwymi knježi. Škoda, zo njeje někomu hižo prjedy do mysli přišło, putnisku cyrkej w časach koronawirusa tež za dalše wažne swjatki wužiwać, kaž na přikład za 1. swjate woprawjenje. Potom wšak njetrjebali swjatk w Ralbicach dźělić. Za škoda pak mam, zo njeje tuchwilna hłowa biskopstwa Heinrich Timmerevers młodostnych w biskop­stwje firmował. Janek Wowčer

Prěni raz firmowanje w Róžeńće

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:
Firmowanje Ralbičanskeje wosady je so wčera prěni raz scyła w Róžeńće wotměło. Sakrament swjateho ducha wudźěli emeritowany biskop Joachim Reinelt 38 młodostnym. Mjez nimi bě 13 družkow. Koronoweje krizy dla su Božu mšu z wosadneje cyrkwje w Ralbicach do wjetšeje Róžeńčanskeje hnadowneje cyrkwje přepołožili. Přiwšěm smědźachu so jeničce firmujomni, kmótřa a kmótry kaž tež starši na Božej mši wobdźělić. Jěcharjo běchu biskopa Reinelta w korejće do Róžanta přewodźeli. Foto: Tomaš Šołta

Saksku Šwicu zhromadnje wotkryli

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Jury idejoweho wubědźowanja sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tež zapodaty projekt Symana Pöpela wuzwoliła, kotryž je dalekubłansku jězbu Serbow do Sakskeje Šwicy namjetował. Sobotu bě so tuž wulka ličba zajimcow do narodneho parka podała.

Kulturny centrum ma nowy foyer

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Slepo (JoS/SN). Mjeztym 23 lět wobsteji w Slepom Serbskim kulturny centrum (SKC) ze swojimi poskitkami. W běhu lět pokazachu tam njeličomne wustajeńcy a organizowachu najwšelakoriše zarjadowanja a tematiske wiki. Tež towarstwa a institucije maja tam swój domicil. Po tak dołhim času, praji nawodnica SKC Sylwija Panošina, bě na městnje, wo nowych konceptach rozmyslować.

Tak prezentuje so nětko zachodny foyer w nowych a čerstwych barbach. „Nastorki smy sej pola swojich partnerow zdobyli, Zeisigec blidarnja z Brězowki je nas při zwoprawdźenju podpěrała“, Sylwija Panošina powěda. W nowym foyeru tworja barby, swěca a funkcionalita jednotu. Nade wšěm steja horjeka wulkoformatowe fota z motiwami Slepjanskeho regiona, kotrež bě Frank Stein zapopadnył. Tež wabjenski material aktualnych turistiskich poskitkow je přewidnje prezentowany. Na integrowanej wobrazowce móža wopytowarjo kulturneho centruma krótke filmy widźeć, mjez druhim wot Rudija Krawca. Pjenježnu podpěru za nowy foyer dóstachu wot załožby Doma w Slepom, Rownom, Mułkecach.

Dochodow lětsa tójšto mjenje

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Z přemysłoweho dawka změje město Kulow lětsa tójšto mjenje dochodow hač loni. To podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „W hospodarskim planje mějachmy spočatnje 2,3 miliony eurow zaplanowane. Mjezystaw dochodow z přemysłoweho dawka kónc septembra wučinješe něšto mjenje hač milion eurow“, Posch rozłoži. „Po našich nazhonjenjach njemóžemy w poslednich třoch měsacach lěta hižo z přewulkimi dochodami ličić.“

Swobodny stat Sakska komuny při wurunanju jich deficitow koronapandemije dla podpěruje. Kulow móže tak z ně­hdźe 500 000 eurami ličić. Prěnju sumu we wobjimje 250 000 eurow je město mjeztym dóstało. Markus Posch so nětko tež druheje połojcy nadźija.

Kermušna zabawa witana była

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:
W serbskich katolskich wosadach je nětko čas kermušowanja. Wčera su kermušu w klóštrje Marijinej hwězdźe swjećili. Byrnjež w swójbach tu a tam swjedźenje lětsa trochu mjeńše byli, mějachu na klóšterskim dworje kermušnu zabawu přihotowanu. Dokelž to runje w tychle časach samozrozumliwe njeje, sej mnozy tónle poskitk chwalachu. Sobotu a njedźelu běchu tam karusel a budki derje wopytane. Za tydźeń smědźa so na to w Chrósćicach wjeselić. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (19.10.20)

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Dalše wobmjezowanja

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je ličba schorjenych na koronu wo 33 na cyłkownje 856 rozrostła, zdźěli wokrjes wčera. Kaž bu znate, njejsu wotnětka w Chróšćanskim domje swj. Ludmile k škitej wobydlerjow a personala žane wopyty wjac dowolene. W dalšich starownjach wokrjesa wo tym rozmysluja. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 21 schorjenjow wjac. Z tym su hranicu 50 inficěrowanych na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow překročili. Wokrjes je dalše wobmjezowanja wukazał.

Z nowym předsydstwom

Budyšin. Budyski měšćanski zwjazk CDU je minjenu sobotu nowe předsydstwo wolił. Nowy předsyda je Christoph Mehnert, kiž je so přećiwo Arno Glauchej přesadźił. Jeho zastupjerjej staj Cindy Schütz a Wolfgang Zettwitz. Mehnert chce měšćanski zwjazk CDU bóle jako politisku móc etablěrować. Wón chce, zo zwjazk strukturnu změnu aktiwnje přewodźa.

Zwada wo wojerske financy

Policija (19.10.20)

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Přewjele alkohola piłoj

Kamjenc. Wulkeje hary dla wołachu w nocy na minjenu sobotu policiju na Klóštersku hasu w Kamjencu. Tam z jednoho bydlenja hudźba tak wótře ržeše, zo zastojnicy při durjach podarmo klinkachu a klepachu. Tuž dyrbjachu wohnjowi wobornicy přijěć a durje wočinić. W by­dlenju ležeštej dwě wosobje, kotrejž najprjedy scyła njereagowaštej. Hakle jako nuzowy lěkar jeju přepytowaše, mužej w starobje 26 a 29 lět wotućištaj. Jeju dowjezechu do chorownje. Naměrichu pola njeju 1,90 resp. 1,94 promilow alkohola w kreji.

Pytaja požčonki

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:
Łaz (AK/SN). Spěchowanske towarstwo zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja wuhotuje lětušu hodownu wustajeńcu pod hesłom „Hudźbne instrumenty w běhu časow“. Za to pytaja požčonki najwše­lakorišeho razu, mjez druhim smyčkowe a dujerske instrumenty, gitary a podobne, bijadła a runje tak noty, tačele a cyle njewšědne hudźbne nastroje. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035724/ 502 56. Hodownu wustajeńcu wotewru prěnju njedźelu adwenta, 29. nowembra, w 14.30 hodź.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND