Njewšědnje rjenje w róžojtej barbje kćějace štomy kaž tule we Wotrowje móžeš nětko na wjacorych městnach wuhladać. ­Jedna so wo japansku kćenjowu wišninu (Prunus serrulata), kotraž tele dny w połnej pyše steji. Dokelž je poměrnje chłódno, wostanu kćenja dlěje na štomje, hewak wone hižo po něšto dnjach wotpadnu. Foto: Feliks Haza

Přihłosowanje bjez alternatiwy

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Bóščanska gmejnska rada měješe so srje­du z prašenjom rozestajeć, hač dojed­nanju z komunalnej towaršnosću (KBO) přihłosuje. Dźe wo perspektiwu při zaručenju dotalnych dochodow z dobytkow zastaraćela z energiju.

Kmane jězdźidło namakali

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Wjesna wohnjowa wobora dóstanje mustwowy transporter

Chrósćicy (JK/SN). K zawěsćenju wohnjoškita a zo bychu planej wohnjoškitneje potrjeby w gmejnje wotpowědowali, ma wjesna wohnjowa wobora Chrósćicy nowy mustwowy transporter dóstać. To su tamniši gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Dokelž pak Budyski krajnoradny zarjad tuchwilu tajki transporter njespěchuje a nětčiše jězdźidło žane wuhlady na technisku dowolnosć TÜVa nima, so w Chrósćicach rozsudźichu, za kmanym trjebanym awtom so rozhladować. A mějachu wuspěch. W Parchimje w specielnym zawodźe, kotryž tajke jězdźidła poskića, su po wulkosći a płaćiznje kmane awto namakali. Radźićel Beno Hojer, kiž je sej z dalšimi wobornikami jězdźi­dło na městnje wobhladał, je swojim kolegam dobry techniski a wuhotowanski staw jězdźidła wobkrućił. Tuž gmejnska rada jednohłósnje wobzamkny, awto za nimale 26 000 eurow kupić. W ho­spodar­skim planje dźě bě hižo 27 000 eurow za to­ zaplanowane.

Dobyćerjo jutrowneje křižowki

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:
Tójšto čitarjow Serbskich Nowin je sej wokoło jutrow chwile wzało a wulku křižowku w našim wudaću z 1. apryla wuhódało. Tak dyrbješe redakciska fortuna rozsudźić, štó připowědźene myta dobudźe. Knihu Ludoweho nakładnistwa Domowina „Powědaj mi wo počasach“ připósćelemy Borborje Jurkowej w Róžeńće. Nad rjanym prezentom z wobchoda klóštra Marijineje hwězdy wjeselić smě so Měrćin Ričel w Chrósćicach. A dobropis Koćinskeho za­woda Krabatowy mlokowy swět dóstanje Lubina Kühnowa w Ranju (Großräschen). Wšitcy dalši wobdźěleni čitarjo njech přichodnu křižowku znowa wuhódaja a potom wospjet swoje zbožo pospytaja.

Radwor (SN/MkWj). Financne połoženje gmejny steješe w srjedźišću srjedowneho posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady. Komornica Melanie Mihan měješe dosć wobšěrnu prezentaciju přihotowanu, zo by radźićelow a hosći informo­wała. Gmejna chcyła nimale runje telko wudać, kaž ma dochodow. Te ma gmejna předewšěm z klučowych připokazankow swobodneho stata, z podźěla na wjacehódnotowym dawku, z přemysłoweho dawka a z ležownostneho dawka. Koronapandemije dla su straty pola přemysłoweho dawka tónraz wosebje bolostne: Dochody woteběrachu loni wot 1,1 miliona na runje hišće 110 000 eurow, komornica rozłoži.

Krótkopowěsće (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Testować bjez přizjewjenja

Budyšin. Terminy za mobilne testowanske teamy w Budyskim wokrjesu onli­ne knihować njeje so wudaniło. Kaž krajnoradny zdźěli, móžeš so tam nětko bjez přizjewjenja testować dać. We wo­krjesu rozprawjachu wčera wo 200 natyknjenjach z koronu. RKI mjenowaše dźensa incidencu 262,5. Zhorjelski wo­krjes měješe wčera 123 infekcijow a štyri smjertne pady. Incidenca po RKI je 216,8.

Podpěra domizniskim muzejam

Budyšin. Předsydstwo župy „Jan Arnošt­ Smoler“ Budyšin ma za trěbne, zo ma­ so zamołwity wo serbske domi­zniske muzeje nastupajo koncept, no­šer­stwo a financy starać. Potrjechene su na přikład muzej Ćišinskeho w Pančicach, šulski muzej w Stróži a dom Měrćina Nowa­ka w Njechornju. Za to měli snadź nowe dźěłowe městno wu­tworić. Župa Budyšin wobroći so w naležnosći na radźićelow Załožby za serbski lud.

Biden–Putin w čěskej stolicy?

Policija (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Poskićena pomoc wobšudnistwo była

Chrjebja. 5 000 eurow škody poćerpjeł je muž­ w Chrjebi, kiž sta so z woporom wobšudnika po telefonje. Cuzy bě so jako serwisowy sobudźěłaćer za program Windows wudawał a zdźělił, zo bu konto 62lětneho manipulowane. Zo móhł to sporjadkować, měješe Chrjebjan swoje daty za onlinebanking sposrědkować, zo hodźała so wěstota konta přepruwować. Při telefonje 62lětnemu ničo njenapadny. Hakle wječor wón zwěsći, zo na jeho konće pjenjezy pobrachuja. Na to je wón konto nablaku zawrěć dał a policiju informował. Ta znowa před tym warnuje, wosobinske daty cuzym přeradźić.

Na awtodróze twarja

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Horni Wujězd. Saněrowanskich dźěłow dla budźe wotjězd z awtodróhi A 4 w Hornim Wujězdźe přichodny tydźeń dwójce zawrjeny. Wutoru, 20. apryla, dźěłaja na wotbóčce do směra na Zhorjelc, nazajtra do směra na Drježdźany. Wob­jězdka budźe wupisana, wona powjedźe do Zhorjelca přez Słonu Boršć a do Drježdźan přez Porchow.

Poskića kubłanski tydźeń

Smochćicy. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přeproša Smochčanske kubłanišćo swj. Bena za tydźeń wot 28. awgusta do 4. septembra na swójbny kubłanski tydźeń. Nimo zetkanjow a hrow dóstanu starši pokiwy k wšědnemu dnjej w swójbje z dźěćimi wot třoch lět. Při tym póńdźe hłownje wo kubłanski stil a wo potrjeby dźěći. Tydźeń wobrubja z pisanym programom wšelakich akcijow, kotrež su temje wobsahowje přiměrjene. Za čas ­seminarow za staršich poskića dźěćom wosebity program. Přizjewjenja přijimuja internetnje pod www.bildungsgut-schmochtitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 2 23 17.

W Nuknicy dźěłaja dale na swojej kapałce, nastawacej z bywšeje wohnjowoborneje gratownje. Wonkownje su hač na malič­kosće nimale wšitko zdokonjeli. Nětko wuhotuja wołtarnišćo, za kotrež je mjez druhim Chróšćanska wosada křiž ­přewostajiła. Dokelž njewědźa, kak dołho budu dźěła trać, dotal tež termin poswjećenja kapałki znaty njeje. Foto: Feliks Haza

Žadyn pozitiwny pad njezwěsćili

štwórtk, 15. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Budyski krajnoradny zarjad je minjenej pjatk a sobotu na cyłkownje štyrjoch městnach lětušim kři­žerjam móžnosć poskićił, so hišće raz dobro­wólnje na koronu testować dać. Kaž zarjad na naprašowanje dźěli, je so cyłkownje 278 křižerjow na tychle městnach testować dało. Dwanaćo dalši su so druhdźe testowali, na přikład na dźěle, a posrědkowachu wuslědk strowotniskemu zarjadej, z čimž wučinja ličba testowanych křižerjow cyłkownje 290, štož njeje ani třećina lětušich křižerjow. „We wobłuku wospjetneho testowanja křižerjow njejsmy ani jenički pozitiwny pad korony zwěsćili. To pokazuje na zamołwite wobchadźenje we wobłuku pandemije. Tež nastupajo kontaktne wosoby křižerjow njeje dotal žadyn pozitiwny pad natyknjenja na koronawirus znaty“, pisa nowinska rěčnica Mandy Noack na naprašowanje našeho wječornika.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND