Drěwčenjo ćišć zesylnja

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Gmejnska rada trjeba rozsudy a podpěru z Drježdźan

Łaz (AK/SN). Spěchowanske srědki za dróhu do Złyčina (Litschen) su zasadnje přizwolene, dotal pak njewupłaćene. ­Njespokojnosć zwuraznichu předewšěm Drěwčenjo tónle tydźeń na posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Hižo wot lěta 2012 trěbny wutwar 3,7 kilometrow dołheho puća Drěwcy–Złyčin njehodźi so přeco hišće zahajić. Přičina toho je njewěste financowanje.

Něhdźe 305 000 eurow je z wupisanja wušło. Wěstej stej podźěl 152 000 eurow Němskeje železnicy AG a swójski podźěl gmejny Łaz 50 000 eurow. Čakaja pak hišće na 129 000 eurow ze sakskeho krajneho zarjada za twar dróhow a wobchad Mišno. „W Mišnje nam k stawej wotdźěłanja nadawkow rjeknychu, zo je nětčiši staw rozdawanja lěto 2018 ... Smy so na to na sakske hospodarske ministerstwo wobroćili, prošo zapósłanca krajneho sejma Marka Šimana (CDU) a Franka Hirchu (2009–2019 zapósłanc CDU) wo podpěru. Budźemy nětko ćišć na Drježdźany wukonjeć“, rjekny Drěwčanski wjesny předstejićel Frank Linge, „štož so tule stawa, swědči w našich wočach wo zaprajenju krajneho knježerstwa.“

Bórkowy (mih/SN). W delnjołužiskich Bórkowach a wokolnych wsach rozšěrjeja tele dny dokument gmejnskeho zarjada nastupajo „Přichodne wusměrjenje Błótowskeje knihownje ,Mina Witkojc‘“. Při tym dźe wo nic mjenje hač wo dalewobstaće institucije. Z kóždolětnym minusom 75 000 eurow a z přewidnej ličbu 260 wužiwarjow je wupožčowarnja knihow gmejnje mjeztym předroha. „Takle z pjenjezami brojić je lochkomyslne“, rjekny Maik Merting, gmejnski radźićel CDU w Bórkowach.

Druzy maja brjušebolenje nastupajo předstawy, zo móhli dom zawrěć. „Błóta bjez knihownje, ja njewěm“, rjekny wjesnjanosta Hans-Jürgen Dreger. Petra Kunz (Zwjazk za Bórkowy) nima za prawe, knihownju jeničce po hospodarskich měritkach posudźować. „Wudawamy kóžde lěto 50 000 eurow za Błótowske bajowe nocy“, rjekny tež Bernd Ragotzky (Zhromadnje za Bórkowy). Jemu je zjawne wupožčowanje knihow wažniše.

We Wojerowskim zwěrjencu wosebje swójby rady witaja. Byrnjež so někotři wobydlerjo, kaž tam plahowane kuliški (Steinkauz), do druheho zwěrjenca přesydlili, so wopicy a mjedwjedźe kaž tež cyła šwita ptačkow na dźěći wjesela. Z wjeselom přijimuje tež ­direktor coowa Eugène Bruins (nalěwo) hosći, kaž njedawno Petera Kocha z přirodoweho parka Nuthe-Nieplitz. Foto: Felix Pal

Mysteriozna namakanka w skale

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:
Wulka rozhorjenosć knježeše wčera dopołdnja při Naumannowym puću, sewjernje dźiwinoweho mosta přez awtodróhu A 4 njedaloko Ramnowa. Dwanaće zastoj­nikow sakskeje policajskeje stafle nurjerjow z Lipska bě na próstwu Kamjenskeho policajskeho rewěra přijěło, zo bychu mysterioznu namakanku přepytali. Hižo ­wutoru bě přechodźowar nad wodu čerwjeny powjaz wuhladał. Tón wisaše na štom přiwjazany nad małej skału. Muž spyta za powjazom ćahnyć, njeměješe pak wuspěch. Zawołana policija a wohnjowa wobora z Porchowa njeběštej tohorunja ­wuspěšnej. Wčera krótko do 11 hodź. podachu so nětko nurjerjo do wody. We hłubokosći sydom metrow woni widźachu, zo je powjaz mjez kamjenjomaj zatłusnjeny. ­Skónčnje wućahnychu zastojnicy z wody wulki magnet, kotryž drje běchu ludźo ­při wudźenju za starym železom wužiwali. Zastojnicy móžachu so tuž po spěšnym rozjasnjenju na přichodne zasadźenje podać. Foto: Rocci Klein

Krótkopowěsće (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Dohromady štyri nowe pady

Budyšin. Budyski kaž tež Zhorjelski stej wčera wobaj dwě nowoinfekciji z koronawirusom wozjewiłoj. Tak cyłkownej ličbje na niskim niwowje přiběratej runje tak kaž postajene karanteny za 197 (+7) ludźi w Budyskim a 61 (+22) wosobow w Zhorjelskim wokrjesu.

Rapper Ares njewitany

Kumwałd. Přećiwo zasydlenju Chrisa Aresa, wot bayerskeho wustawoškita wobkedźbowaneho prawicarskoekstremneho rappera, w Kumwałdźe wupraji so tele dny tamniša gmejnska rada z hłosa­wzdaćom AfD. Gremij je wjesnjanostu Thomasa Martolocka (CDU) społnomócnił, hromadźe ze zarjadami ­přećiwo planam Aresa we wsy zakročić. Tam chce rapper tattoo-studijo a předań scenoweje drasty zarjadować.

Zesylnja awtorske prawa

Policija (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Z awtom do chěže zrazyłoj

Wóspork. Njeznateje přičiny dla je wčera Škoda do chěže we Wósporku zrazył, drje bjeztoho zo by borzdźił. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu 81lětnu sobujěducu z ćežkim gratom z awta wuswobodźić, na čož ju z helikopterom a šofera z wuchowanskim wozom do chorownje dowje­zechu. Policija pad přepytuje.

Pytaja swědkow

Komorow. Njeznaty šofer módreho VWja z Pirnaskim Kfz-znamješkom a připowěšakom je předwčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 mjez Komorowom a Lěskej wobchad wohrozył. Wulko­du­brawska wobydlerska policija prosy swědkow, so pola njeje přizjewić.

Spěšnosć přepruwowali

Klukš. Tohorunja na B 156 su zastojnicy srjedu mjez Klukšom a Minakałom spěšnosć něhdźe 1 500 jězdźidłow kontrolowali. Dohromady 32 šoferam wuprajichu porok. Wodźerjej Audija, kiž bě ze 163 km/h po puću, hrozy pokuta znajmjeńša 600 eurow a sćazanje jězbneje dowolnosće na tři měsacy.

Kinowy wječork wotměli

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Radwor. Radworska młodźina měješe ideju, wuhotować „kino w klubje“. Před něšto dnjemi witachu na njón tam 90 hosći, zdźěli Jakub Wowčer. Wosebje swójby z dźěćimi, wjesnjenjo a młodo­stni z Radworja a wokoliny běchu přeprošeni. Serbski synchronizowany kanadiski film „Peeweje“ bě zazběh kinoweje nocy pod hołym njebjom. Hornjoserbsku premjeru měješe pask „SMY“, Sophije Cyžec z Njebjelčic a Luizy Nawkec z Wotrowa. Wonej běštej z nim hłowne myto lońšeho krótkofilmoweho festiwala w Choćebuzu dobyłoj. Wokoło połnocy zakónči so Radworski kinowy wječor z filmom „The Imitation Game“.

Wjace pjenjez třěchikryjerjam

Budyšin. Něhdźe 500 třěchikryjerjow Budyskeho wokrjesa je za čas pandemije dale dźěłało. Nětko chcedźa woni na hospodarskim wužitku wobdźěleni być. To žada sej industrijne dźěłarnistwo Twarić–ratarstwo–wobswět (IG BAU). „Knihi z nadawkami su pjelnjene, zajimcy dyrbja dołho čakać. Za sobudźěłaćerjow ma so ćělne napinanje tež w móšni pokazać“, rjekny Peter Schubert, wobwodny předsyda IG BAU wuchodneje Sakskeje.

Wjace digitalneje techniki

štwórtk, 17. septembera 2020 spisane wot:

Statna zakładna šula „Lernoase“ w Hamorje a tamniša Swobodna wyša šula hotujetej so digitalnu dobu. Načasna technika ma bórze dotal nałožowane srědki, taflu a krydu, narunać.

Hamor (AK/SN). To potwjerdźištaj šulskaj nawodaj Angela Frenzel (zakładna šula) a Ralph Berthold (wyša šula, hdźež tež serbšćinu podawaja), na póndźelnym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady. „Dźakowano wobšěrnemu spěchowanju móžemy wšitke rjadownje z digitalnymi taflemi wuhotować. Štyri rjadowniske stwy wotpowědnu techniku hižo maja“, Angela Frenzel rozłožuje. „Beamer, laptopy a tafle přichodnje hižo njezmějemy. Wučerjo z digitalnej techniku hižo dosć wěsće wobchadźeja. Tež dźěći so wjesela.“ Po­dobnje je to na swobodnej wyšej šuli. Wona je runje tak zastarana kaž statne šule. „Srědki tež nam runohódnje přewostajeja“, praji Ralph Berthold.

Kompjutery šulerjam požčić

štwórtk, 17. septembera 2020 spisane wot:

Radwor (SN/MkWj). Rada Radworskeje gmejny je wčera wobzamknyła kupić 44 iPadow, zo móhli w šuli digitalnu dalnowučbu přewjesć, kaž dyrbjachu jón za čas zawrjenja koronawirusa dla hižo raz praktikować. Za nakup je sakske kultusowe ministerstwo z wosebiteho fondsa něšto wjace hac 20 000 eurow přewostajiło. Tabletowe kompjutery chcedźa dźěćom ze socialnje słabych swójbow wupožčić, zo njebychu žane njelěpšiny měli.

Na posedźenju rozprawješe předsyda wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Mała Sprjewja Andreas Skomudek wo wobšěrnych wopłóčkowych projektach w cyłkownje 66 wsach, za kotrež je zwjazk zamołwity. Z Józefa Nowakowej je najprjedy raz posledni dróhotwarski objekt w Ra­dworju bórze wotzamknjeny. Tam hotuja so potom na dźěła w nowej bydlenskej štwórći při starej Budyskej dróze. Při zliwku před tydźenjemi je so po słowach Skomudeka wopokazało, zo nowe roły na přikład na Lilijowej do směra na Łupoj derje funguja. Dalše twarske dźěła planuja mjez druhim w Boranecach, hdźež su nowe ­roły za wotwodźenje dešćoweje wody nuznje trěbne.

W Jaworje (na foće), Swinjarni a Kanecach kładu roły za pitnu wodu do zemje. Do kónca nowembra maja dźěła wotzamknjene być, tak zo tam potom w kóždej domjacnosći pitna woda z honačow poběži. Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) praji, zo je gmejna za to wot Sakskeje spěchowanske srědki dóstała. Nětko so nadźijeja, zo so tež Časecy, Hłupońca, Žuricy a Kašecy syći bórze přizamknu. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND