Klětu wola krajneho radu

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Klětu 12. junija budźe w Budyskim wokrjesu nowy krajny rada woleny. Termin je wokrjesny sejmik na swojim póndźelnym posedźenju schwalił. Budu-li rozsudne wólby trěbne, přewjedu je potom 3. julija. Wobaj wólbnej dnjej postajichu wokrjesni radźićeljo po poručenju statneho ministerstwa nutřkowneho po wothłosowanju z Forumom sakskich wokrjesow kaž tež z Forumom sakskich městow a gmejnjow za klětuše wólby krajnych radow, měšćanostow a wjesnjanostow w Sakskej.

Za předsydku wokrjesneho wólbneho wuběrka wuzwolichu póndźelu Andreju Peter, za jeje zastupjerku Anju Hornig. Nimo toho wobkrućichu tam čłonki a čło­now wokrjesneho wólbneho wuběrka a jich zastupjerki a zastupjerjow.

Michael Harig (CDU) je wot lěta 2001 krajny rada wokrjesa Budyšin. Jeho hamtska doba skónči so 31. julija 2022, a wón k wólbam znowa njenastupi. Dotal staj dwaj kandidataj, kotrajž chcyłoj jeho naslědować. Jedyn je tuchwilny zastu­powacy krajny rada Udo Wićaz jako namjet CDU, tamny njestronski Kamjenski předewzaćel Tobias Jantsch.

Z dwělemi wopak ležał

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:
Hdyž při wuchodźowanju druhdy přez Swinjarnju přińdu a nimo bywšeje starownje du, so prašam, hač hodźi so historiske domske woprawdźe tak přetwarić, zo móžeš so w nim wo zbrašenych starać. Přejara mi z lijawy rosćace štomiki, skóncowane wokna a mnohe dalše njedostatki do wočow bija. Ale ja njejsym twarski fachowc. Ćim wjetši respekt mam před zamołwitymi klóštra Marijineje hwězdy, zo so na tajki projekt zwaža. Ze swojimi wobmyslenjemi wo twarskich móžnosćach sym před něšto lětami hižo raz wopak ležał, a to tohorunja w Swinjarni. Tam je so swójba zwažiła, historiski młyn wobšěrnje ponowić a na swójske bydlenje přetwarić. Tehdy bych so nimale sadźił, zo to twarsce scyła móžno njeje. Na zbožo dyrbjach so lěpšeho powučić dać. Dźensa je młyn hotowa parlička a jako starožitnosć zachowany. Jeli so to na podobne wašnje tež z bywšej starownju tak stanje, by Swinjarnja wo dalšu zajimawostku ­bohatša była. Marian Wjeńka

Kóždy wobsedźer štomow ma so wo to starać, zo njebychu wone wobchad wohroželi abo so samo spowróćili a někoho zranili. Tež gmejny dyrbja za tym hladać. Tohodla bě Pančičan Ralf Schneider předwčerawšim ze swojej techniku we Worklecach. ­Při tamnišim kupowym haće je wón wot štomow hałzy wotrězał respektiwnje cyłe štomy pušćił. Foto: Feliks Haza

Historiske wrota restawrowane

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Jónu wob lěto wopominaja na Budyskim židowskim pohrjebnišću zamordowanych tudyšeje židowskeje wosady. Přichodny raz wuhladaja tam wopytowarjo ponowjene wrota, kotrež maja zajimawe stawizny.

Budyšin (ES/SN). Hižo lětdźesatki je kowany železny portal Budyskeho židowskeho pohrjebnišća při Mužakowskej dróze w jara špatnym stawje. Wobě křidle matej wosebite stawizny, kotrychž dla stej wonej samostatny pomnik.

W nowembru 1942 běchu nacionalsocialisća wukazali na židowskich pohrjebnišćach z rowow zemrětych šrot a železo zezběrać. To samsne płaćeše za wobhrodźenja a płoty. Po přikazu měšćanskeho zarjadnistwa dyrbješe wikowar ze surowiznami Erich Steglich w Budyšinje nadawk přewzać. Mjez druhim měješe wón tež wobě křidle wrotow wutwarić a jako šrot wotedać. Z wunoška chcychu drjewjane wrota zhotowić a zatwarić. Postajeny doskónčny termin 20. decembra 1942 njemóžeše Steglich dodźeržeć, za čož sej z radnicy mócne swary dósta.

Financowanje hišće njejasne

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Wokoło bywšeje Swinjarčanskeje starownje póčnje so hibać

Swinjarnja (SN/MWj). Předwidźane nowowužiwanje bywšeje Swinjarčanskeje starownje najskerje cyle pomału konkretniše formy nabywa. Minjene tydźenje je tam Klukšanska recyclingowa firma stare garaže spotorhała a twarske wotpadki wotwjezła. W tym zwisku pak hižo wo spočatku někajkich twarskich dźěłow rěčeć ma abatisa klóštra Marijineje hwězdy Gabriela Hesse za přezahe. „Garaže dyrbjachu tak a tak preč, dokelž njebychmy je na žanežkuli wašnje wužiwać móhli. Wone běchu prosće dodźeržane“, abatisa na naprašowanje zdźěli.

Krótkopowěsće (08.12.21)

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

Ličba natyknjenych woteběrała

Budyšin. W Budyskim wokrjesu informowachu wčera wo 369 natyknjenjach z koronawirusom. W zwisku z pandemiju je tu dalšich pjeć wosobow zemrěło. Indicenca po Roberta Kochowym instituće wučinja dźensa 1 126,8, we wokrjesu Zhorjelc 771,9. Mjez Běłej Wodu a Žitawu rozprawjachu wčera wo 439 infekcijach a třoch smjertnych padach z časa wot 22. do 26. nowembra.

Chcedźa bóle sobu skutkować

Choćebuz. Braniborska chce na strukturnym wuwiću we łužiskim brunicowym rewěrje bóle sobu skutkować a stanje so z wjetšinowym towaršnikom Łu­žiskeho hospodarskeho regiona (WRL). Po informacijach braniborskeje statneje kenclije je kabinet wčera wo tym rozsudźił. WRL koordinuje a přewodźa změnu strukturow, při čimž ideje komunow dale wuwiwa, tak zo su spěchowanjakmane.

Herbst jednaćel frakcije FDP

Policija (08.12.21)

srjeda, 08. decembera 2021 spisane wot:

W hladarni woheń wudyrił

Budyšin. Rozpjeršenosć knježeše dźensa w nocy w Albertowym wustawje na Budyskej Schäfferowej. Krótko do połnocy je so z woknom na prěnim poschodźe kur walał. W bydlenju bě z njejasnych přičin woheń wudyrił, tak zo wołachu wohnjowu woboru, policiju a wuchowanske mocy. Objekt je bydlenska připrawa seniorow z 41 by­dlenjemi. Tuž so wuchowarjo hižo na wulku ewakuaciju nastajichu. Spěšneho zasadźenja dla pak móžachu wobornicy zadźěwać, zo so płomjenja z bydlenja 80lětneje na dalše wobłuki twarjenja rozpřestrěchu. Jeno tři susodne bydlenja z třomi wobydlerjemi dyrbjachu ewakuować. Potrjechenu wobydlerku dowjezechu do chorownje, tamnych třoch su na městnje zastarali. Po aktualnych informacijach so w bydlenju najprjedy raz bydlić njehodźi. Přičinu wohenja přepytuje nětko fachowc wohnjoweje wobory.

Konop namakali

Wudawki a dochody měli so kryć

wutora, 07. decembera 2021 spisane wot:

Po čiłej, z wobmyslenjemi pjelnjenej ­diskusiji je Budyski wokrjesny sejmik wčera přiměrjeny porjad wo wužiwanju a wo popłatkach sportowanišćow w nošerstwje wokrjesa wobzamknył.

Budyšin (SN/at). Sportowcy ćerpja pod wulkimi wobmjezowanjemi koronapandemije dla. A Budyski wokrjesny sejmik měješe so na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskej „Krónje“ zaběrać z temu, přiměrić porjad wo wužiwanju a wo popłatkach za sportowanišća w nošer­stwje wokrjesa. Wokrjesna radźićelka AfD Cordula Gneuß rěčeše wo „předłoze w najnjepřihódnišim wokomiku“.

Štož činja holcy a hólcy wokoło Chrósćic, Worklec a Ralbic 11. nowembra na swjatoh Měrćina, je za dźěći wokoło Radworja hakle na swjatoh Mikławša na rjedźe. Tak ćehnjechu wone wčera tule w Boranecach a na dalšich městnach, zdźěla ze staršimi, dom wot domu, hdźež su sej ze serbskej abo němskej pěsničku někotre słódčizny wuprosyli. Foto: Feliks Haza

Zarjadnistwo budźe dróše

wutora, 07. decembera 2021 spisane wot:

Do zarjadniskeho zjednoćenstwa płaća Slepjanska, Dźěwinska a Trjebinska gmejna kóžde lěto pjenjezy za wobstaranje zarjadniskeho dźěła. Toho tež w přichodźe mjenje njebudźe.

Slepo (CK/SN). Kóžde lěto zaběra so zhromadny wuběrk Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa z prašenjom, kelko płaći zarjadnistwo za gmejny Slepo, Dźěwin a Trjebin. Prašenje steji stajnje potom na dnjowym porjedźe, hdyž dźe wo zwěsćenje noweho přinoška. Tón wučinja wot 1. januara 2022 na wobydlerja 194 eurow. To je zhromadny wuběrk na swojim zašłym posedźenju wobzamknył. Gremij wobsteji z třoch wjesnjanostow a z gmejnskich radźićelow ze wšěch třoch komunow.

nawěšk