Z wulkej dokonjanosću přaha Jasčan Krystof Šołta (srjedźa) swoje konje do korejtow a wozow. To wědźa sej ludźo zbliska a zdaloka wažić. A tuž sej rady tež jězbu w kuči sedźo popřewaja wosebje rady po pólnych a lěsnych šćežkach, zo bychu po wšědnym dnju wotpinali. Krystof Šołta dźerži při tym jako pohonč wotežki kruće w rukomaj. Susodźa a lubowarjo konjaceho sporta kaž Franc Mechela z Pěskec (nalěwo) a Florijan Rynč z Jaseńcy, sej rady na bjesadu na Šołćic statok dojědu abo dóńdu. Foto: Feliks Haza

Rozrisanje dale wotewrjene

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor ma turistiski magnet wostać. Zdobom maja tam rědke družiny ptačkow škitane być. Na wódnej płoninje w formje trapeca nimaja tuž přichodnje žane wodojězdźidła po puću być. To je dopóznaće krajneje direkcije Sakska, kotraž reaguje na protesty Hamorskeje gmejny, sakskeho zwjazka płachtakowarjow a krajneho zwjazka wudźerjow. 27. apryla bě wjesnjanosta Achim Junker (CDU) prezidentce direkcije Reginje Kraushaar wotpowědny list ze stejišćemi přepodał. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady ma słužić dorozumjenju. Zaměr direkcije je, wot potrjechenych stron akceptowane prawniske žadanja za časowje wobmjezowane wužiwanje docpěć. „Krajna direkcija žane přirodoškitne pasma njepostaja. Wona pak wukazuje dźěle wodźiznow, kotrež nimaja wodojězdźidła wužiwać, dokelž zwjazkowy zakoń wo škiće zwěriny zakazuje dźiwje ptaki kruće škitanych družin mylić“, zdźěli rěčnik zarjada dr. Holm Felber.

Pod Čornobohom so zetkali

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:
Na přeprošenje Bukečanskeje Bjesady zeńdźechu so wčera wječor tamniši wosadni a dalši hosćo z wokoliny, dohromady dwacećo, na Krygarjec zahrodźe we Wuježku. Tam čitaše jim dr. Křesćan Kessner ze swojeje knihi „Swjate su mi twoje hona“. Na połnócnej skłoninje Čornoboha ležaca zahroda witaše hosći z wočerstwjacej temperaturu, štož je zhromadnemu spěwanju serbskich štučkow polěkowało. Zastaranje z napojemi, z přikuskom a praženymi kołbaskami dobru naladu skulojći. Wječork skónči so z kěrlušom po zhromadnym Wótčenašu. Wosadny farar Thomas Haenchen je přitomnych požohnował. Krygarjec swójbje za wšu prócu wutrobny dźak. Foto: Arnd Zoba

Změny wobzamknyli

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Delanska gmejnska rada so nachwilnje do wuskosćow dóstała

Ralbicy (JK/SN). Gmejnska rada Ralbicy-Róžant je na wčerawšim posedźenju swojeho swěrneho čłona Michała Šołtu (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) z čestnohamtskeho skutkowanja w gmejnskim parlamenće rozžohnowała. Po wjac hač 30 lětach dźěła w zastupnistwje gmejny, z toho wjacore lěta jako zastupowacy wjesnjanosta, so Šołta ­nětko na zasłuženy wuměnk poda.

Za spomóžne skutkowanje na dobro komuny dźakowachu so jemu wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) runje tak kaž zastupjerjo wšitkich w gmejnskej radźe zastupjenych frakcijow. Michała Šołtu wuznamjenja wosebje jeho měrne, posrědkowace a wujednawace wašnje, štož je so na mnohe rozsudy gmejnskeje rady pozitiwnje wuskutkowało. Jako jeho naslědnika zawjazachu Konječana Křesćana Gruhna (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany), kiž ma tohorunja hižo wjacore lěta nazhonjenja w čestnohamtskim dźěle jako gmejnski radźićel.

Wotewru swoje zahrodki

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Kamjenc/Njebjelčicy (SN/MiR). Wob­dźěleni na Dnju wotewrjenych zahrodkow, kotryž towarstwo Stadtwerkstatt Kamenz-Bürgerwiese z podpěru Kamjenskeho citymanagementa přewjedźe, su nimo Kamjenčanow tež lětsa zaso mějićeljo zahrodkow na wsach wokoło Lessingoweho města, druhi króć mjeztym Čornakecy w Njebjelčicach. Tak móža sej wopytowarjo zajutřišim, njedźelu, wot 10 do 18 hodź. tež pola nich zaso tójšto nowe wotkryć.

W Kamjencu a wokolinje chce lětsa na wšě 23 hobbyjowych zahrodkarjow zajimcam wrota do swojeho raja wotewrěć. Njedźelu změja tuž wćipni mcy w Lessingowym měsće samym na wjacorych městnosćach składnosć so wobhonić, kak móža sej zahrodku wuhotować. Tam su šesćo nowi partnerojo.

Wšelcy hosćencarjo w Kamjencu so na wosebity dźeń přihotuja a poruča poskitki, kaž bowlu z kćenjow a truskalcowe speciality. Nimo toho chcedźa hudźbni šulerjo muzicěrować a spěwać.

Mały měšćanski swjedźeń

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:
Ze stron towarstwa Eine Welt Laden planowany mały měšćanski swjedźeń w Biskopicach njeje so minjeny kónc tydźenja runjewon zbožownje započał. Spočatnje ­pokrychu tołste­ mróčele njebjo, Drježdźanska dróha njebě sčasom zašlahana, gitarist z Mexika bě sej do porsta rěznył a dyrbješe wotprajić. Přiwšěm je wšitko hišće derje wušło. Dźakowano čłonam towarstwa chameleon a pomocliwym susodam ­běchu ławki zesta­jene, tykanc napječeny, napitki chłódźene a wukładne wokno wuhotowane. Dypkownje předleželi běchu tež trěbne dowolnosće. Hudźbnikaj León Daza (gitara, spěw) a Ivan Araque (bijadła, spěw) z Drježdźan resp. Kolumbiskeje staj publikum z łaćonskoameriskej hudźbu wulce zahoriłoj. Foto: Eine Weltladen e.V.

Krótkopowěsće (18.06.21)

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Młody wulkoprojekt předstajili

Budyšin. Serbski hudźbny kolektiw Trio a kumple a młodźinske towarstwo Pawk stej dźensa w Budyskej Röhrscheidtowej bašće projekt „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ předstajiłoj. Pop-opera změje 10. septembra w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ premjeru. Dohromady štyri předstajenja su planowane. Na jewišću a za nim skutkuje něhdźe 55 akterow, mjez druhim rejwarjo, spěwarjo a hudźbnicy.

Incidenca na niskim niwowje

Budyšin/Zhorjelc. Strowotniskemu zarjadej Budyskeho wokrjesa zdźělichu hač do wčerawšeho sydom dalšich natyknjenjow z koronawirusom. Aktualnje je 131 inficěrowanych wobydlerjow, 284 wosobow je w karantenje. Incidenca je lochce na 8,7 stupała. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu jednu nowoinfekciju. Incidenca tam je so na 4,4 pomjeńšiła. We wo­běmaj wokrjesomaj njeje wo dalšich smjertnych padach ničo znate.

Podpěra za delnjoněmski zapis

Policija (18.06.21)

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Motorske so zwróćiło

Židźino. Na Starej Berlinskej w Židźinom je minjenu nóc wokoło 22.15 hodź. motorske znjezbožiło. Na statnej dróze S 234 zwróći so z dotal njeznateje přičiny šofer ze swojej mašinu, jako bě do směra na Wojerecy po puću. Ćežko zranjeneho muža nětko w chorowni lěkuja.

Na Hłownej dróze znjezbožiłoj

Korzym. Tež přičina njezboža w Korzymje dotal znata njeje. Tam stej wčera wječor awće Audi a Seat při wotbočacej Hłownej dróze do so zrazyłoj. Dwě wo­sobje so zraništej, zo dyrbjachu jej lěkarsce zastarać. Dobrowólna wohnjowa wobora Korzym-Rodecy je so wo wuběžane kapaliny starała. Policija njezbožo nětko dale přepytuje.

Zaso płuwać hić

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Kamjenc. Přichodnu póndźelu, 21. junija, wotewru Kamjensku kupjel tež zaso za wopytowarjow a towarstwowy sport. Šulerjo poskitk hižo wjacore tydźenje ­zaso wužiwaja. Płuwać móža zajimcy tam zaso w zwučenych časach, nimo srjedy. Tón dźeń je kupjel stajnje za­wrjena. Sawnu wopytać njeje płaćiwych postajenjow korony dla móžno. Wosebity poskitk maja pjatk wot 9.45 do 10.45 hodź. To su předewšěm rentnarjo do hale přeprošeni. W hali pak njemóža zajimcy jeničce čary płuwać, ale móža tež wulke suwadło a dalše poskitki zabawneho razu wužiwać.

Dalše wolóženja čitarjam

Strachi za lěsy

štwórtk, 17. junija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Po zymnej a mokrej meji polěkuje nětko horce a suche wjedro rozmnoženju skórnika, kaž předewzaće Sakski lěs informuje. W Hornim kraju wobkedźbuja hajnicy-lěsnicy zdźěla njesměrnje do wočow bijace, znowanastate žórła škódnika. Mějićelam lěsa předewzaće poru­ča, wšitke nadpadnjene štomy hnydom podrězać a wotskorić abo je z lěsa transportować resp. znajmjeńša markěrować, zo móhli so druzy wo nje starać.

Lěsniski zawod skedźbnja zdobom na rosćacy strach lěsnych wohenjow w swobodnym staće. Hižo dźensa a jutře liča w mnohich kónčinach z najwyšim schodźenkom lěsnych wohenjow 5.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND