Poměr napjaty

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:
Štóž so dźensa, wšojedne na kotrej runinje, wo mjezynarodne kontakty a měrliwe zhromadne žiwjenje z druhimi krajemi prócuje, tón zasłuža sej najprjedy raz respekt. W Njebjelčicach to hižo wjele lět činja. Nětko je móhłrjec dalši tajki kamušk k tomu přišoł, jako tam wčera nowe mjezynarodne towarstwo załožichu. We wustawkach je wuraznje naspomnjene, zo dźe hłownje wo komunalne partnerske poćahi mjez Njebjelčanskej gmejnu a městom Ouidah w afriskim Beninje. Hdyž pak je komuna takle eksplicitnje mjenowana, móhł sej čłowjek myslić, zo su w gmejnskej radźe do toho wo tym rěčeli. Njemóžu pak so dopomnić, zo je to zašły čas na dnjowym porjedźe jednoho z posedźenjow parlamenta stało. Hač na dweju wšak wčera tež nichtó z čłonow gmejnskeje rady přitomny njebě. Dobry poměr mjez wolenymi radźićelemi a wjesnjanostu hinak wupada. Za wuspěšne skutkowanje noweho towarstwa móhł sej lěpši zakład předstajić. Marian Wjeńka

Fanojo fantazije so zetkali

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:
Kónc tydźenja bě Choćebuz kruće w rukach přiwisnikow fantazije, znajmjeńša w parku Sprjewineje łučiny. Tam wotmě so wot pjatka hač do wčerawšeje njedźele prěni Elbenwaldski festiwal. K tomu běchu fanojo ze wšeje Němskeje přijěli. Tři dny dołho bě park srjedźišćo lubowarjow tajkich filmow, kaž su to „Harry Potter“, „Herr der Ringe“ abo „Star Wars“. Festiwal, kotryž je Choćebuski wikowar fanowych ­artiklow Elbenwald před lětami do žiwjenja zwołał, bě tak prěni króć w jeho ­domiznje. Něhdźe 5 000 wopytowarjow je so na zarjadowanjach z hudźbu, čitanjemi a dźěłarničkami wobdźěliło. Foto: Michael Helbig

Nowe towarstwo załožene

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/MWj). 19 wosobow je wčera krótko po 13 hodź. w sydarni Njebjelčanskeje gmejny mjezynarodne towarstwo załožiło. Nimo někotrych wobydlerjow z gmejny a wokoliny běchu to hosćo z afriskeho Benina kaž kral Dadah Bokpe, wjesnjanosta čěskeje partnerskeje gmejny Hlučín Pavel Pašek a Njebjelčancy sympatizanća kaž Johannes Heimrath abo Wolfgang Kraus jako Krabat. Kaž we wustawkach rěka, ma nowe towarstwo zaměr, „mjezynarodne zhromadne dźěło z wosobinskimi kontaktami za mjezami Njebjelčanskeje gmejny z wobydlerjemi a gmejnami druhich statow pěstować kaž tež humanistiski swětonahlad a měrliwe wuwiće na mjezystatnej runinje podpěrać“. W srjedźišću steja komunalne ­partnerske poćahi mjez Njebjelčanskej gmejnu a městom Ouidah w afriskim Beninje.

Na hermanku wuchować zwučowali

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:
Trochu hinaše zwučowanišćo su sej čłonojo Budyskeje powołanskeje wohnjoweje wobory tele dny wupytali, mjenujcy wulke koło na hermanku na Třělnišću. Tam ­simulowachu, zo so koło hižo njewjerći a zo runočasnje w gondli něchtó lěkarsku pomoc trjeba. Wjerćaty rěbl wobornikow njehodźał so w tymle padźe zasadźić, dokelž dosahnje wón jenož hač do wysokosće 30 metrow. Koło pak je 40 metrow wysoke. Z powjazami zawěsćeny so tuž jedyn z wobornikow hač k „zranjenemu“ dósta a so hromadźe z nim hač na zemju pušći. Na to smědźachu wopytowarjo hermanka zaso po zwučenym wašnju z wulkim kołom jěć. Foto: Wohnjowa wobora Budyšin

Krótkopowěsće (02.08.21)

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Test po dowolu trěbny

Budyšin/Zhorjelc. Wot wčerawšeho dyrbja so nawrótnicy z dowola na koronu testować dać. Z toho wuzamknjeni su šćěpjeni a wustrowjeni, dalokož njejsu so z koronawariantoweje kónčiny wróćili. Wěstotnych přičin dla je wustajenje digitalneho šćěpjenskeho certifikata w Budyskim wokrjesu wokomiknje jeno přez domjaceho lěkarja móžne. Incidencna hódnota Budyskeho wokrjesa je po RKI dźensa 7,7. W Zhorjelskim wokrjesu wučinja wona dale 1,6.

Intendant na dwě lěće

Budyšin. Tomaš Kreibich-Nawka je na přichodnej dwě lěće powołany intendant Serbskeho ludoweho ansambla. Wón přewza zastojnstwo dotalneje intendantki Judith Kubicec, kotruž je wot lěća 2020 hižo zastupował. Ze zazběhom noweje hrajneje doby wobsadźi SLA tež městnje chóroweho nawody a nawody orchestra.

Dalše openair-koncerty

Gižkojce. Kulturny forum łužiskeje brunicy swoje lěćne koncerty na Gižkojskim (Geißendorf) dale wjedźe. Po dobrym zazběhu spočatk lěća planuja za 8. awgust folk a pop, 22. awgust klasikarje ze 70tych lět a 26. septembra šansony a pop. Koncern LEAG koncerty podpěruje.

Policija (02.08.21)

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Do wohenja padnył

Wojerecy. Ćežke spalenja poćerpjeł je sobotu wječor 39lětny muž, kiž bě we Wojerowskim zahrodnišću do lěhwoweho wohenja padnył. Kaž policija zdźěli, bě so wón njeznateje přičiny dla zakopnył a do palaceje so hromady padnył. Druhe wosoby jeho hnydom zaso wućahnychu a drastu zhašachu. Přiwšěm so muž mjezwoči, na rukomaj a nohomaj ćežko zrani. Něhdźe sydom procentow jeho kože bě wot spalenjow druheje rjadownje potrjechenych. Na pomoc wołachu helikopter, kiž ćežko zranjeneho do Lipšćanskeje specialneje chorownje transportowaše. Wojerowscy wohnjowi wobornicy městno njezboža wuswětlichu.

Za čestnohamtske dźěło

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:
Budyšin. Towarstwa a iniciatiwy Budyskeho wokrjesa móža so za swoje čestnohamtske dźěło wo srědki za wuhotowanje towarstwoweho domu, za towarstwowu drastu a podobne prócować. Zaměr je, čestnohamtske dźěło podpěrać a zaručić. Zajimcy móža próstwu na jednore wašnje online stajić. Papjerjany formular z podpismom njeje trěbny. Wo spěchowanju rozsudźi krajnoradny zarjad. Wažne je, zo so naprawa hišće w lěće 2021 zwoprawdźi. Online-formular nadeńdu zajimcy pod adresu . Tam móža so tež na­drobnišo wobhonić.

Hač do spočatka septembra budźetej wobaj zachodaj do tunla Budyskeje tangenty kaž tež wobhrodźenje nad nimaj wuporjedźanej. Twarske dźěła přewjedu wot póndźele do pjatka stajnje wot 6.30 do 17.30 hodź. W tym času móžeš jenož do južneho směra přez tunl jěć. Do sewjera powjedźe wokołopuć. Po skónčenju wšědnych dźěłow budźe tunl normalnje wočinjeny. Foto: SN/Hanka Šěnec

Nětko twarić njeje lochko

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Gmejnska rada Pančicy-Kukow wčera wjacore projekty na blidźe měła

Wotrow (SN/MWj). Tuchwilne twarske dźěła w gmejnje Pančicy-Kukow su wčera tamnišu gmejnsku radu na jeje posedźenju we Wotrowskej starej šuli zabě­rali. Na spočatku spominachu radźićeljo w ćichej mjeńšinje na bywšeho wjele­lětneho wjesnjanostu Franca Pjetaša, kiž bě 3. julija njejapcy zemrěł.

Tuchwilne napjate połoženje w twar­stwje a problemy při dodawanju mate­riala wuskutkuja so tež na twarnišća gmejny Pančicy-Kukow. Tak běchu mjez druhim wupisali kachlicarske dźěła we wobłuku saněrowanja „Šule Ćišinskeho“. Zapodaty poskitk bě 26 procentow dróši hač kalkulacija. W tajkim padźe zako­njedawar dowoli, zo smědźa nadawk znowa a we wobmjezowanym kruhu wupisać, wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wčera rozłoži. Ze sydom poskitkow rozsudźichu so za kachlicarja Bosćija Smołu z Wudworja, kiž ma dźěła we wobjimje 82 000 eurow nětko wobstarać. Wón je prěni ­rjemjeslnik z blišeje wokoliny, ­kiž při ponowjenju šulskeho twarjenja w Pančicach-Kukowje sobu skutkuje.

Restawruja dalše dawkowe knihi

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Za 20 000 eurow ­móže Budyski archiwny zwjazk lětsa někotre dalše zwjazki swojich historiskich dawkowych knihow z pomjenowanjom ­„Geschossbücher“ restawrować. Pjenjezy dóstanje ze spěchowanskeho programa za zachowanje pisomneho kulturneho herbstwa. Mjenowane dawkowe knihi zmóžnjeja dohlad do ličby wobydlerjow kaž tež do jich dawkowych a zamóženskich wobstejnosćow a hodźa so jako předchadźace wot lěta 1868 w ćišćanej formje eksistowacych wobydlerskich zapisow wobhladować. Tohodla su wone tež wo swójbnych stawiznach slědźacym zajimawe. Prěnje zapiski pochadźeja hižo z časa wokoło 1400.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND