Masowy row wotkryty

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Při twarskich dźěłach na ležownosći skelety našli

Bukecy (jš/SN). Njewšědna namakanka je Lothara a Gabrielu Kurtzec z Bukec minjene dny zaběrała. Mandźelskaj běštaj sej pódla domskeho dalšu ležownosć kupiłoj, hdźež chcetaj sej za starobu dalši mjeńši dom natwarić. Srjedu tydźenja su tam dźěłaćerjo z bagrom ryć započeli a storčichu při tym na skelety. „Najprjedy widźachmy jeničce jednotliwe kosće. Nadobo pak běchu to tež nop a dalše dźěle skeleta“, powěda wobsedźerka ležownosće Gabriele Kurtze, „tak smy hnydom policiju zazwonili.“ Zastojnicy su sej namakanku dokładnje wobhladali a pruwowali, hač ma kriminalistiski pozadk. To pak spěšnje negowachu a přepodachu naležnosć forensikarjam za dalše slědźenje. Hač do póndźele tohole tydźenja je tam nětko team technikarjow za čłowječimi powostankami a dalšimi namakankami rył. Jeničce we hłubokosći poł metra nańdźechu dohromady 34 skeletow. Přepytowarjo krajneho zarjada za archeologiju Sakskeje wužiwachu za wurywanje wosebite graty.

Towarstwo je njepowalny stołp

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele nje­zhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa ­Towarstwo kapałki Marije maćerje ­Božeje Worklecy (4).

Hakle štyri lěta wobsteji we Worklecach Towarstwo kapałki Marije maćerje Božeje. Zo bě spomóžne, na dobro wěriwych z Worklec a wokoliny skutkowace towarstwo załožić, za to dyrbimy 82 lět wróćo zhladować. Katolski Posoł da nam 9. julija 1938 w rozprawje wotmołwu: „30. junija wopušćichu sotry z rjadu swjateho Korle Boromejskeho, kiž běchu wot lěta 1900 w našej chorowni pospochi skutkowałe, našu domiznu ... Nětko je šěsć sotrow z rjadu Božeje předwidźiwosće z Münstera přišło.“

Lipy na Paulijowej chcedźa zachować

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Zjawny list z 963 podpismami, zo by so lipowa aleja na Paulijowej zachowała, su tamniši wobydlerjo wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) w hodźinje za wobydlerske naprašowanja wčera na posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady přepodali.

Budyšin (CS/SN). Wjacori zastupjerjo woby­dlerskeje iniciatiwy Paulijowa su so na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady jara emocionalnje słowa jimali. Woni přezjedni njejsu z tuchwilnym planowanjom za twarske naprawy na Paulijowej. Wjetšina štomow ma so zhubić, byrnjež jako narunanje 120 nowych štomow nasadźeć chcyli. W měsće, hdźež je kóždźički štom wažny, njesměli w dźensnišim času twarsku swobodu njesmilnje přesadźić. Marco Kosak rjekny, zo njeby scyła tajkich planowanjow być směło, kotrež předwidźa štomy podrězać.

Ze zahoritosću sobu zapřimnyli

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:
Wočiwidnje wulke wjeselo knježeše wčera popołdnju w Čornym Chołmcu. Z wulkej zahoritosću su tež dźěći tamnišeje pěstowarnje „Krabat“ zhromadnje z Wojerowskim wyšim měšćanostu Stefanom Skoru (CDU) a Torstenom Rubanom-Zehom, jednaćelom wokrjesneho zwjazka Łužica Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO), kotrež budźe nošer zarjadnišća, prěni zaryw za nowu pěstowarnju wukonjeli. Něhdźe dwaj milionaj eurow chcedźa za nowotwar nałožić. Foto: Gernot Menzel

Dalše njeplanowane wudawki

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). Znowa měješe Rakečanska gmejnska rada wo přidatnych wudawkach, kotrež njejsu w lětušim hospodarskim planje wobkedźbowane, wuradźować. Na poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki dźěše wo žadanje towaršnosće za wobhospodarjenje ležownosćow a imobilijow (BVVG). Žadanje saha hač do lěta 1994, jako bě gmejna ležownosć kupiła z wotpohladom, twarić tam jednoswójbne domy. To pak so njeporadźi a tak wosta ležownosć njewob­twarjena. Nětko je so BVVG přizjewiła, žadajo sej wot komuny, mjenowane zrěčenje z lěta 1994 zwoprawdźić a za ležownosć tehdy dojednanu płaćiznu zapłaćić. Gmejna da drje so hnydom juristisce poradźować, hač njeda so na płaćiznje dobrych 45 000 eurow něšto změnić, abo scyła žadanju znapřećiwić. Prawiznik pak radźeše so skorženja wzdać a měnješe, zo bychu wudawki za juristiske postupowanje wo wjele wjetše byli hač žadana suma. Tež znapřećiwjenje njebu přiwzate, a tak zbywa gmejnje jenički wupuć: płaćić. To wšak wšitkim radźićelam njesłodźeše, znowa do gmejnskeje kasy sahnyć a tak staru naležnosć zrjadować.

Krótkopowěsće (16.07.20)

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Wo prawicarstwje debatowali

Drježdźany. Sakski krajny sejm je na swojim dźensnišim poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki tež wo prawicarskim ekstremizmje diskutował. Temu běchu na próstwu CDU, SPD a Zelenych na dnjowy porjad stajili. Knježerstwo je namołwjene, hač do kónca lěta cyłkowny koncept přećiwo prawicarskemu ekstremizmej w kraju zdźěłać.

Z komisariskim prezidentom

Berlin. Koncern Bombardier Transportation je dźensa wozjewił, zo skutkuje Marco Michel wotnětka komisarisce jako prezident regiona srjedźa, wuchodna Europa a Israel. Wón naslěduje Michaela Fohrera, kiž je Bombardier Transportation z wosobinskich přičin wopušćił. Hišće­ kónc junija bě Fohrer ze sakskim knježerstwom wo stejnišćomaj Bombardier w Budyšinje a Zhorjelcu rěčał.

Projekty za jězorinu zapodać

Policija (16.07.20)

štwórtk, 16. julija 2020 spisane wot:

Awće do so zrazyłoj

Biskopicy. Na Budyskej dróze w Biskopicach je wčera wječor k njezbožu dóšło. ­Jeho přičiny dotal jasne njejsu. W 22.15 hodź. běštej Opel a Audi do so zrazyłoj. Při tym so po prěnich informacijach tři wosoby zranichu. Jedneho znjezboženeho z Opela dyrbjachu do chorownje dowjezć. Wohnjowi wobornicy z Biskopic wotstronichu wuběžane ćěriwo z wobeju awtow a rumowachu po jězdni rozbrojene dźěle. Policija njezbožo nětko přepytuje.

Ze štyrjomi temami za cyłu wjes(1)

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Malešanska Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“ je nastupajo nowe ideje, kak ze serbšćinu we wsy wobchadźeć, prawa kowarnja idejow. Nic naposledk je sej­ předsydka jeje staršiskeje přirady ­Nadine Noack kłobuk na hłowu stajiła a hromadźe z dalšimi staršimi rozmyslowała, kak móhli wjesnjanow za zhromadne akcije zdobyć a při tym wězo něšto za serbsku rěč činić. „Zhoniwši wo wospjetnym wubědźowanju sakskeho fondsa ,Čiń sobu!‘ sym naše mysle prosće napisała a zapodała“, powěda 36lětna hladarka starych. Wosomlětna dźowka Liza chodźi w Malešecach do horta SŠT, jeje třilětna sotra Sofija do pěstowarnje.

Škit před haru a prochom trajna tema

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Gmejna Slepo a koncern LEAG matej zakładne zrěčenje mjez komunu a předchadnikom Vattenfallom nastupajo wotškódnjenje po Wochožanskej brunicowej jamje a wo komunalnym wuwiću w dalokej měrje za spjelnjene.

Slepo (AK/SN). Dwanaće lět po tym zo bu tak mjenowane Slepjanske zrěčenje 2008 podpisane, je wone tak daloko spjelnjene. To je Slepjanska gmejnska rada njedawno wobkrućiła. „Financowanske zrěčenje z 28. septembra 2015 wo najwaž­nišim komunalnym twarskim projekće, nowotwarje Němsko-Serbskeho šulskeho kompleksa Slepo, je hórniski koncern spjelnił a dojednany płaćenski plan dodźeržał“, podšmórny Slepjanski wjes­njanosta Reinhard Bork (njestronjan) w předłoze k wobzamknjenju.

Serial je jedna forma

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:
Hdyž dźensa z lětušim lětnim serialom Serbskich Nowin započinamy, činimy to z jasnym zaměrom: Na te wašnje chcemy čitarjam našeho wječornika někotre z mytowanych projektow kategorije „Žiwa dwurěčnosć“ z lětušeho wubědźowanja sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ zbližić. Wězo móže to jenož wuběr być, najebać to prócujemy so wšitke kónčiny serbskeho sy­dlenskeho ruma w Hornjej Łužicy wobkedźbować. Jurorojo su tež ideje wuznamjenili, kotrež njeběchu sej Serbja, ale němscy wobydlerjo wumyslili. Tajkim budźemy so w tydźenskim přinošku toho­runja wěnować. Lětni serial je jedna forma, tworićelskosć ludźi na dobro našeje maćeršćiny w nowinje wotbłyšćować. Runje tak su rozprawy wo projektach na lokalnej stronje derje zaměstnjene. Tak je redakcija z dobyćerjemi lońšeho wubědźowanja postupowała a chce to dale wjesć. Wšako so někotre projekty z lěta 2019 ­hakle nětko kónča. Axel Arlt

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND