Campus – šansa za Zusowe město

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Planuja moderne uniwersitne kubłanišćo za informatiku natwarić

Wojerecy (AK/SN). Strukturna změna z kóncom zmilinjenja brunicy hač do lěta 2038 skići Wojerecam a Běłej Wodźe nowe šansy. To je dr. Stephan Rohde, nawoda wotrjada za strukturne wuwiće sakskeho ministerstwa za regionalne wuwiće, minjeny tydźeń we Wojerecach potwjerdźił. Tam bě wón něhdźe sto wobdźělnikam měšćanskeje dźěłarnički wo zakładnym wusměrjenju Wojerec hač do 2030 přednošował.

Jako centralny projekt přichoda mjenowaše dr. Rohde tak mjenowany Zusowy campus. Nastać ma studijny wobłuk Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity za relewantne a atraktiwne temy informaciskeje techniki. K tomu słušeja robotika, digitalne projekty, energijowa a medicinska informatika. Hač do 3 000 studowacych móhło něhdy we Wojerecach wuknyć. Wuwučować chcedźa přewažnje jendźelskorěčnje, štož by tójšto wukrajnych studentow přiwabiło, bě sej Rohde wěsty. Campus z wuwučowanskimi twarjenjemi, bydlenjemi za studentow a wólnočasnymi poskitkami chcedźa po skandinawiskim přikładźe zapłaćomne a z drjewa natwarić.

Wosta duchowne zjednoćenstwo

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Z přednoškom dr. Birgit Mitzscherlich z Budyskeho diecezanskeho archiwa zahaji­ so minjeny pjatk rjad zarjadowanjow k 600. róčnicy wobstaća bratstwa swjateho Bosćana.

„Žane wosebite kondicije“

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Radwor (SN/BŠe). Rumnosće wohnjo­weje wobory w Radworskej gmejnje smědźa jenož wobornicy a jich najbliši přiwuzni wužiwać. To pod­šmórny wjesnjanosta gmejny Wincenc Baberška (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady.­ Přičina wuwje­dźenjow bě prašenje gmejnskeho radźićela Pětra Klimana, hač smědźa ludźo na lětušim chodojtypalenju nuzniki Radworskeje wohnjoweje wobory wužiwać, štož loni móžno njebě. „Chodojtypalenje dźě słuša do kategorije kulturnych zarjadowanjow“, wón wo­podstatni.

Wjesnjanosta pak próstwu wotpokaza a skedźbni na wobzamknjenje gmejnskeje rady, kotrež za wšitke wohnjowoborne stejnišća płaći.­ „Jeli wužiwanje nuznikow nětko w Radworju wuwzaćnje dowolimy, je to druhim napřećo njefairne. Wobornicy dźě so na stejnišćach, kaž na přikład Minakale, Chelnje a Radworju, wo porjad staraja a maja z chodojtypalenjom přidatne dźěło. Ze swojim čestnohamtskim skutkowanjom w gmejnje wšak maja hižo­ dosć nadawkow“, wjesnjanosta wu­zběhny. Zo je jenož wobornikam do­wolene rumnosće wužiwać, je tuž wěsty bonus.

Krótkopowěsće (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Nowy předsyda

Róžant. Zwjazk CDU gmejny Ralbicy-Róžant ma nowe předsydstwo. Pjatk su w Róžeńće Eduarda Luhmanna za předsydu wuzwolili. Wón naslěduje Tila Žura. Za naměstnika wuzwolichu Dawida Statnika, pokładnica je dale Halena Jancyna, nowy zamołwity za čłonow je Tilo Žur. Za najwažniši nadawk w gmejnje nowy předsyda ma, zwoprawdźić nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje.

Přebywanišćo wuznamjenili

Huska. Kubło Sommereichen w Husce je najwoblubowaniši dowolowy statok Sakskeje. Wotpowědny pječat dósta mě­jićelka přebywanišća w Budyskim wo­krjesu Erika Busch sobotu na Zelenym tydźenju w Berlinje. Wuznamjenjenje spožča nakładnistwo znateho časopisa LandLust, kotrež kóžde lěto za dowolowymi statokami a wosebitymi kwartěrami we wjesnych kónčinach pyta.

Do šule hakle w dźewjećich?

Policija (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Młodźinski klub so wotpalił

Kulow. Poprawom měješe so sobotu w Kulowskim młodźinskim klubje party wotměć. Krótkodobnje pak dyrbjachu ju wotprajić,­ štož njeby dale zlě było. Při­wšěm je so we wonej nocy za młodostnych swět sypnył, přetož w młodźinskim klubje bě woheń wudyrił a pře­twarjeny twarski wóz dospołnje zničił. Přez socialne syće so powěsć spěšnje rozšěri, a młodostni spěchachu na pomoc. Pomhać pak ani woni ani wohnjowi wobornicy­ hižo njemóžachu. Dotal je dospołnje­ njejasne, čehodla bě woheń wudyrił. Z tym prašenjom so nětko po­licija zaběra.

Smjertny wopor njezboža

Stawiznički něhdy a dźensa

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:
Budyšin. Kónc 19. lětstotka bu w Hornjej Łužicy tójšto domizniskich, hórskich, pućowanskich kaž tež kubłanskich towarstwow wutworjenych. Jutře, 21. januara, přednošuje w Budyskej měšćanskej bibliotece dr. Gabriele Lang wo jednym z nich. Wona wěnuje so stawiznam a přitomnosći zwjazka Lusatia, kotryž bu 1880 w Žitawje załoženy. W jeho zamołwitosći nastachu wjacore wuhladne wěže w Budyskim regionje, mjez druhim na Kotmarje. Zhromadne zarjadowanje Staroměšćanskeho towarstwa a Budyskeje měšćanskeje biblioteki započnje so w 19 hodź. Zastup je darmotny.

Wobwliwowanje njedosaha

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Ze Serbskim wuběrkom respektiwnje nowej přiradu chcedźa w Budyskim krajnoradnym zarjedźe přichodnje skutkownišo wustupować. To sformulowachu čłonojo noweho dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Bu­dyskeho wokrjesa na swojim konstituowacym posedźenju wčera w Budyšinje. Kaž społnomócnjena wokrjesa Regina Krawcowa zdźěli, běchu sej čłonojo pře­zjedni, zo staw nětčišeho wobwliwowanja serbskich naležnosćow bjezposrědnje do krajnoradneho zarjada njedosaha.

Gremijej přisłuša sydom wokrjesnych radźićelow. Za frakciju CDU su to Dawid Statnik, Wincenc Baberška, Swen Nowotny, dr. Robert Böhmer; za Lěwicu Hajko Kozel; za Swobodnych wolerjow Jan Bu­dar­ a Veit Großmann. Jako wěcywustojni wobydlerjo Sonja Hrjehorjowa, dr. Su­san­­ne Hozyna, Bosćij Handrik, Seraphina Pašcyna­ sobu dźěłaja, za Towarstwo Cyrila a Metoda Hanka Budarjowa kaž tež Mato Krygaŕ za Serbske ewangelske towarstwo.­ Zwjazk Sakskich městow a gmejnow w serbskim sydlenskim te­ritoriju zastupuje Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU).

Nowe puće za stary Choćebuz

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:
Wobraz zaparkowaneho a z wobchadom přećeženeho Choćebuskeho nutřkowneho města ma bórze zašłosć być. Zdźěłało je město wobchadny koncept, kotryž sadźa na kolesa, bliskowobchad a na pěškow. Za nich maja nowe pasma nastać. Awto chcedźa w dalokej měrje z města won měć. Tež parkowanje w měsće chcedźa zasadnje hinak rjadować. To wšak njezbudźa wšudźe jenož wjeselo. Ludźo kritizuja, zo maja Choćebuske Stare wiki přichodnje za wobchad dospołnje zawrjene być, runje tak kaž wjacore pódlanske dróhi w susodstwje. Zo maja so parkowanišća w nutřkownym měsće zhubić, starosći wobchodnikow a strowotniske posłužby. Foto: Michael Helbig

Akcija přewšo wuspěšna była

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu dóstanje dalšu atrakciju

Čorny Chołmc (SN/MiR). Wjace hač 10 500 eurow ma nětko dožiwjenski statok Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu wjace na swojim konće. Pjenjezy su předwidźane za twar pjecy. Zaměr, nazběrać 9 800 eurow, je z wjele wjetšej sumu wjac hač docpěty. Crowdfunding-akcija bě tuž přewšo wuspěšna. „45 dnjow smy ju přewjedli, ale prěnje dny je jara mało wothłosa měła, tak zo započachmy hižo dwělować“, zwěsća jednaćel Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna Tobias Čižik. „Nawjazach tuž zwisk k wjace hač połsta předewzaćam z próstwu wo sponsoring, narěčach znatych a wabjach w socialnych medijach.“ Spočatk noweho lěta su podpěraćeljo potom pjenjezy přepokazali, a to sumy mjez pjeć a wjace hač tysac eurami. Zdźěla dochadźachu na dźeń wjacore sta eurow. Ideja za wosebitu pječernju je w zjawnosći wulku sympatiju wuwabiła, tež dokelž su medije informacije šěrili. Ludźo su mjeztym zajimowani a ju ze swójskimi myslemi ze žiwjenjom pjelnja. Wčera bu crowdfunding-akcija zakónčena.

Lětsa wjace ptačkow zličili

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Zańdźene dny su po wšej Němskej ptački­ ličili. Wot 10. do 12. januara běštej­ tež Němski přirodoškitny zwjazk (NABU) a krajny zwjazk za škit ptačkow z.t. (LBV) k tomu namołwjałoj.

Běła Woda/Budyšin (jrl/SN/MiR). Mjeztym dźesaty króć přewjedźechu po wšej Němskej „hodźinu zymskich ptačkow“. Vivien, Kira, Julian, Melanie, Nele a Tabea kaž tež Carsten Proft su lubowarjo přirody ze zwěrjencoweje šule w Běłej Wodźe. Zańdźenu póndźelu běchu wone na tamnišej staciji młodych slědźerjow přirody a techniki zymske ptački ličili. Pod fa­chowym nawodom Christiana Schulzy a Christiana Hoffmanna z Němskeho přirodoškitneho zwjazka su swědomiće dźěłali. Z pomocu dalokowida a z wótrym wóčkom su hólcy a holcy po šćežkach a pućikach ducy dokładnje hladali, zo bychu na terenje kubłanišća ptački zwěsćili.­ Woni zličichu wšitke sykorki, wrobliki a zelene wopuški (Grünfink). Nimo­ stajnych ptačkow, kotrež we Łužicy přez cyłe lěto přebywaja, su tež ptačkow-hosći­ wobkedźbowali, kotrež w zymskich měsacach ze zymnišich kónčin sewjerneje a wuchodneje do srjedźneje Europy ćahnu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND