„Jeno zhromadnje smy sylni“

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Jan Bjedrich je wjele lět wobraz Njebjelčanskeje gmejny porjeńšał

Njebjelčicy (AK/SN). Nalěćo je w Njebjelčicach na mnohich městnach widźeć. Tež na powyšenych a z witkami wobdatych hrjadkach při Bjesadźe tójšto kwětkow kćěje. „To je moje najnowše dźěło. W januaru sym z tym započał“, praji Jan Bjedrich hordźe. „Na tymle městnje wo­srjedź wsy ma cyłe lěto kćěć“, měni 68lětny Njebjelčan. 18 lět bě wón w gmejnje čestnohamtsce za pućiki zamołwity. Do toho bě so we wobłuku ABM a jedno­eurowych městnow wo porjeńšenje wjesnych dźělow starał.

Dobry plan je zakład wuspěcha

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Solidna financna situacija dowola Rakečanskej gmejnje wobšěrne twarske naprawy nastorčić. Z nimi je so gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała.

Rakecy (JK/SN). Wobšěrne twarske a ponowjenske naprawy steja na lětušim planje Rakečanskeje gmejny. Te maja so derje a dokładnje přihotować. Tuž mějachu gmejnscy radźićeljo na zašłym posedźenju tójšto razow wo tym wothłosować, kotra firma ma kotry planowanski nadawk dóstać a zwoprawdźić. Tak ma Budyski planowanski a inženjerski běrow Exner & Schramm planować, kak najlěpje ponowić Holanski puć w Rakecach, ponowić a wutwarić Jitkowki puć w přemysłowej přestrěni kaž tež wutwarić a ponowić naměsto před něhdyšej Rakečanskej radnicu. Za planowanske a twarske naprawy zasadźuje Rakečanska gmejna přewažnje spěchowanske srědki z najwšelakorišich programow. Sama so wona ze swójskim podźělom wobdźěli. Na­město před něhdyšej radnicu wutwarja z pomocu zalutowanych srědkow při lońšim wobnowjenju torhošća.

Krótkopowěsće (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Serbski institut w Drježdźanach

Drježdźany. Na konferency „Slědźenski design 4.0“ Instituta za sakske stawi­zny a ludospyt w Drježdźanskej Sakskej krajnej bibliotece je so wčera tež nawoda Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels wobdźělił. Jutře přednošujetaj tam mjez druhim dr. Annalena Schmidt a Marek Slodička. Zaměr konferency je, wuskutki medializacije slědźenja na wědomostne dźěło rozjimać.

Ample na lětanišću?

Brno. Rjadowanje lětadłoweho wobchada w morawskej stolicy Brno móhło so z (nimale) swětowej raritu stać. Přihotowana trasa wobjězdki města ma zdźěla tež do koridora tamneho lětanišća Tuřany sahać. Planowarjo tuž chutnje wo tym rozmysluja, – z móžnosću znatej hižo z Gibraltara – wobchad awtow při starće a přizemjenju lětadłow z pomocu amplow rjadować.

FSG wicemišter

Policija (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Přespěšnje přez wjes

Lěskej. Nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene je zawčerawšim dopołdnja wodźer Forda na zwjazkowej dróze B 156 přez Lěskej smalił. Z tym bě wón najspěšniši wot 1 300 jězdźidłow, kotrež su tam do wobeju směrow kontrolowali. Šofer změje nětko 200 eurow pokuty płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować. Dohromady 128 šoferow so po předpisanej spěšnosći 50 km/h njeměješe. W 94 padach wostanje při warnowanskim pjenjezu, 34 wodźerjow pak dyrbi pokutu płaćić.

Serbskosć mobilizować

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. Mato Krygar a Sonja Hrjehorjowa přeprošujetaj wšitkich zajimcow na druhe rozmołwne koło wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w Budyskich narańšich kónčinach a w sprjewinym měsće samym jutře, sobotu, wot 10 do 12 hodź. do Röhrscheidtoweje bašty w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu. Mjez druhim póndźe wo projekty za swójby a dźěći, wo rejwanske projekty za dorosćenych a wo małe serbske znamjenja w zjawnosći.

Ideje młodostnych pytane

Budyšin. Tež lětsa zaso je młodźina namołwjena, pod hesłom „Přimaj so gratu! Młodźina.akcija.zabawa“ swoje ideje za projekty zapodać. Hač do 30. apryla móža so zajimcy na Domowinje pola kubłanskeje referentki za młodźinu Rejzki Krügeroweje přizjewić. Posedźenje jury, na kotrymž serbska młodźinska přirada wo budgetu 1 000 eurow rozsudźi, wotměje so 5. meje w Serbskim domje. Informacije nadeńdu zajimcy pod www. my.domowina.de.

Iniciatiwa a rada so zetkatej

Kružny wobchad před dwórnišćom

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Přirada za měšćanske wuwiće Budyskeje měšćanskeje rady wo přerjadowanju Rathenauwoweho naměsta kontrowersnje diskutuje. Tuchwilne namjety pak su jeno započatk.

Budyšin (CK/SN). Ze zaměrom, zwisk mjez železnicu a busom polěpšić, zaběraše so tele dny přirada za měšćanske wuwiće Budyšina z planami k přerjadowanju naměsta před dwórnišćom. Ale, tak twarska decernentka Juliane Naumann wot wšeho spočatka rjekny, njebudu nowe centralne busowe dwórnišćo, kaž sej je mnozy wobydlerjo přeja, na wotwidźomny čas twarić. Město tam prosće žane płoniny njewobsedźi. Wona sama faworizuje, wobchować hłownej wósce wot dwórnišća přez Rathenauwowe naměsto do města abo k busowemu dwórnišću. Po noworjadowanju busoweje syće města móhli ludźo z kóždym busom wot dwórnišća direktnje k busowemu dwórnišću jěć.

Nowe mjena pro a kontra

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Peticija žada sej cofnjenje rozsuda wo přemjenowanju dróhow

Łaz (AK/SN). Dwojenju nadróžnych mjenow chce Łazowska gmejna w přichodźe zadźěwać a ma so tuž dale po swojim wobzamknjenju wo přemjenowanju na­dróžnych mjenow ze 6. junija 2017. Tole podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Wón wotmołwi tak ­na peticiju wobydlerjow. „Smy něhdźe 670 podpismow zběrali. 93 procentow naprašowanych bě přećiwo přemjenowanju. To rěči jasnje za našu naležnosć“, rjekny sobuorganizator Henry Frenzel z Mortkowa.

Wjele přizjewjenjow za wyšu šulu

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Radwor (BB/SN). Njewšědnu starosć drje změje bórze Radworska Serbska wyša šula. Za přichodny 5. lětnik je so tam 59 šulerjow přizjewiło. Zo bychu dwě rjadowni wutworili, je to přewjele, za tři rjadownje pak po zakonju přemało. Za­wčerawšim dyrbješe wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) naležnosć gmejnskej radźe rozkłasć. Fakt je, zo dyrbi wot tychle 59 dźěći wot nazymy šěsć do Budyskeje Serbskeje wyšeje šule chodźić. Koho budźe to po­trjechić? Wjesnjanosta je hižo dołhu lisćinu kriterijow wudźěłał, na zakładźe kotrychž maja so zhromadnje z kubłanskej agenturu a šulu woni šesćo wupytać. Hišće před 13 lětami za tym scyła njewupadaše. W lěće 2005 běše Radworska Serbska srjedźna šula poprawom hižo zawrjena, dokelž bě přemało šulerjow. Jenož z wuspěšnej juristiskej bitwu móžeše gmejna docpěć, zo Radwor hišće dźensa swoju wyšu šulu ma.

Zajimawa ławka w Kubšicach

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:
Hdyž budu nětko zaso přiběracy putnicy na ekumeniskim putniskim puću wot Zhorjelca do Vacha po puću, přińdu woni tež tule nimo Kubšiskeje nawsy. Snano powotpočnu woni při tej składnosći na tutej ławce, kotraž symbolizuje baju wo připołdnicy. Nastała je wona na iniciatiwu bywšeho předsydy prodrustwa Ericha Hettmanna. Wón bě sej k swojej smjerći w lěće 2002 město wěncow a kwětkow pjenježny dar ­za tule ławku wuprosył. Mała taflička tam na to dopomina. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND