Róžant (JK/SN/JaW). W minjenym času su gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe naćiski wo wohnjoškitnych wustawkach rozjimowali. Žadanja na škitne naprawy kaž tež wohnjowe wobory ze stron krajnoradneho zarjada su nimale njespjelnjomne. Dalši, hišće bóle palacy problem na wsach je, zaručić wšědne zasadźenje wobornikow w nuzowym padźe. Je-li trjeba, ma znajmjeńša šěsć wobornikow hotowych być a so podać na městno zasadźenja, zo bychu škodźe zadźěwali abo pomhali. To pak njeje přeco a wšudźe móžno.

Na minjenym posedźenju gmejnskich radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant dyrbješe wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) přiznać, zo njeje w Róžeńće móžno hotowosć wohnjoweje wobory wo­dnjo zaručić. Runje Róžeńčanski wóz wohnjoweje wobory z hadźicami pak je na městnje wohenja trěbny, zo móhli wobornicy hašeć. Jenički Róžeńčanski wobornik, kiž je wodnjo zasadźomny, njemóže pak wóz sam na městno zasadźenja dowjezć. Tam pak jón wobornicy z druhich wsow na kóždy pad trjebaja. Rozsud bě nuznje trěbny.

Njebjelčicy su „jadriwa wjes“

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/at). Wubědźowanje „Jadriwa wjes!“ 2017 zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo ma tež serbskeho dobyćerja. Njebjelčicy njejsu so jenož do kruha 22 finalistow dóstali, wone su w kategoriji „jadriwe a stabilne wsy“ samo dobyli. Jury we wobkrućenju piše: „Wjes w serbskorěčnym dźělu Hornjeje Łužicy je swoju srjedźi­znu ze zarjadnistwami za zhromadnosć a nowowuhotowane zelenišća skutkownje wuwiła. Zwjazujo zjawny a priwatny angažement, wuměłstwo a přirodu zachowuja tam tradicije, na přikład twarskeje kultury a rěče, do přichoda.“

Počesćenje zaměrny angažement wjes­njanosty Tomaša Čornaka (CDU) a jeho gmejnskeje rady na dobro wo­bydlerjow znowa wysoko připóznawa.

„Dobyćerjam je so na wuběrne wašnje poradźiło, wuwić do přichoda kmane ideje a koncepty k wuhotowanju swojich wjesnych jadrow jako centrum wjesneho žiwjenja“, zjima zwjazkowy minister za ratarstwo Christian Schmidt (CSU) wukony dobyćerjow pjeć kategorijow kaž tež wysokeje kwality požadanjow dla prěni raz spožčenych pjeć wosebitych mytow.

Generaciski nadawk

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:
Njebjelčicy su hibićiwa gmejna a wjes sama parlička. Najnowše připóznaće jako „jadriwa wjes“ w zwjazkowym wubědźowanju ze samsnym mjenom znowa wobkruća, zo Njebjelčenjo hižo wjele lět po prawym puću kroča. Jury je zachowanje tradicijow w twarskej kulturje a w serbskej rěči wosebje wuzběhnyła. Wěm so dopomnić, jako běchu spočatk noweho lěttysaca staru torož wosrjedź wsy stajili. Myslu na debaty w přihotach gmejnskich wuhotowanskich a zachowanskich wustawkow. Štóž bě tehdy hišće na tym dwělował, hač je tajki dokument scyła trěbny, toho njech tele wustawki přeswědča, zo su wone zdobom tež zakład za počesćenje jako jadriwa wjes. Wnučkokmanosć je hesło wjesnjanosty Tomaša Čornaka, dźensniše dźěći měli jako dorosćeni wjes jako swoju zaso spóznać móc: ze serbskej rěču a z typiskej architekturu. To je a wostanje generaciski nadawk. Axel Arlt

Pomnik w Hućinje poswjećeny

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:
Minjenu njedźelu zhromadźichu so wohnjowi wobornicy z Hućiny a Hliny kaž tež wěriwi Malešanskeje wosady po kemšach składnostnje swětoweho žarowanskeho dnja tež při pomniku za padłych wojakow Hućiny. Byrnjež na nim jenož mjena padłych­ Prěnjeje swětoweje wójny zadypane byli, běše farar Wilfried Noack (nalěwo) zdobom na wopory Druheje swětoweje wójny kaž tež na wšitke wopory totalitarnych režimow a politisce motiwowanych njeskutkow spominał. Wobornicy poło­žichu k wopominanju kwětki při pomniku. Na to poswjeći farar Noack hakle njedawno postajeny reformaciski wopomjatny kamjeń kaž tež lutherowu lipu, kotruž běchu tam składnostnje 500. róčnicy reformacije sadźili. Foto: Eberhard Schmitt

W zajimje žonow

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Biskopicy (SN/at). Za čas po wotpohladanym zawrjenju porodneje kliniki w Biskopicach namjetuje tamniša městna skupina SPD, zarjadować porodźernju (Hebammenkreißsaal). Budyskemu krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) so tale mysl mjeztym tež lubi, rěka w nowinskej zdźělence Biskopičanskeje SPD. Kaž jeje předsydka dr. Uta Strewe wuwjedźe, je „porodźernja wot babow nawjedowany model porodopomocneho dohladowanja w klinice. Baby tam w swójskej zamołwitosći strowe samodruhe žony do a za čas poroda kaž tež po tym bjez lěkarskeho porodneho pomocnika dohladuja.“ Dźeń a wjace maćerjow přeje sej tajke intensiwne, wosobinske dohladowanje z mało zapřimnjenjemi, rjekny dr. Strewe. „Poskitk njeby jeno dźěru w regionje płatał, Biskopicy bychu tak tež zwonka njeho na přidatnej atraktiwiće nabyli.“

Biskopičanska SPD poskića nawodnistwu kliniki, zarjadnistwu a wobydlerjam rozmołwu wo swojim namjeće.

Krótkopowěsće (21.11.17)

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Synoda etat wobzamknyła

Drježdźany. Synoda ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je na kóncu wuradźowanjow w Drježdźanach klětuši budget wobzamknyła. Tón předwidźi dochody a wudawki 218 milionow eurow, štož je nimale 7,2 milionaj eurow mjenje hač w lětušim etaće. Přičina je wočakowany spad dochodow z cyrkwinskeho dawka a z financneho zarunanja Ewangelskeje cyrkwje w Němskej.

Swjedźenske hry dale póńdu

Čorny Chołmc. Pokročowanje Krabatowych swjedźenskich hrow je zawěsćene. Kaž towarstwo Krabatowy młyn zdźěli, staj producentka swjedźenskich hrow Doris Siebecke a předsyda towarstwa Tobias Čižik njedźelu wotpowědne zrěčenje wo dalewjedźenje hač do 2023 podlěšiłoj. Klětu planuja 15 předstajenjow stawizny z Krabatom. Předpředań zastupnych lisćikow zahaja 15. januara.

Ze stawiznami so zaběrali

Policija (21.11.17)

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Kwady kradnyli

Sepicy. Po wšěm zdaću chětro kamjenjaty puć domoj mějachu njeznaći paduši w Sepicach. Z hale na Drježdźanskej pokradnychu w času wot minjeneje soboty popołdnja do njedźele připołdnja wjacore kwady. Kaž policija zdźěla, je wobsedźer zwěsćił, zo pobrachuja nimo štyrjoch dźěćacych dalši sportowy kwad, wjacore crossowe nahłowniki kaž tež grat a narunanske dźěle. Škoda wučinja něhdźe 15 000 eurow.

Thomas Scholze je princ 312. sezony Kulowskeho karnewala. Hromadźe ze swojej mandźelskej Sandru a dwórskim maršalom Simonom Michaukom steji 30lětny na čole Kulowskeho norskeho ludu. Wšitkich třoch předstajichu sobotu na lětušim prěnim kapičkowym wječoru w Kulowskej sportowni. Foto: Philipp Metzner

Poslednju kermušu swjećili

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Z delanskej kermušu skónči so wčera lětuši cyklus kermušow, zahajeny 27. awgusta we Wósporku. Tomu slědowaše dalšich dźesać njedźelow kermušneho swjedźenjowanja w nimale 400 wsach a městach Hornjeje Łužicy.

Ralbicy (aha/SN). Najwjace wosadow swjećeše 5. nowembra z Njebjelčanskej a Baćonskej, hdyž zhladowachu tež ewangelscy wěriwi w Poršicach, Male­šecach, Minakale, Rakecach a Delnim Wujězdźe kaž tohorunja Budyska Michałska wosada na poswjećenje swojeje cyrkwje.

Na Božej mši wčera w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi, kotruž stej cyrkwinski chór Lilija z dirigentku Bernadet Šołćinej a Ralbičanski pozawnowy orchester pod nawodom Joachima Dučmana dostojnje wobrubiłoj, witaše farar Šćěpan Delan tež bywšich wosadnych, kotřiž mjeztym za mjezami Łužicy bydla. Dawno je w Konjecach z tradiciju, zo přewjeduja tam kermušne reje. Tomu bě lětsa druhi raz tež w Smjerdźacej tak, hdźež běchu so wohnjowa wobora zhromadnje z wjesnej radu a z kapału Privileg wo lóštnu zabawu postarali. Tež w Ralbicach bě młodźina reje wuhotowała.

Serbske naprawy zapřijate

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Směrodajny program za město w brošurce předstajeny

Wojerecy (AK/SN). Ze 74 naprawami chce město Wojerecy swój program přichoda zwoprawdźić. Jeho hesło rěka „Směrodajny program Wojerecy 2030 – za solidarne, sebjewědome, swětej wotewrjene ródne město“. „Trjebamy społnomócnjeneho, kiž wšitke hospodarske, pjenježne a čestnohamtske iniciatiwy zwjazuje“, pominaše předsyda susod­skeho pomocneho towarstwa Reinhard Mäding tele dny na předstajenju bro­šurki, w kotrejž je program zapisany.

Jednotliwe naprawy měrja so na wobłuki socialne, strowotnistwo, seniorojo, klima a wobswět. Mjez druhim chcedźa analyzować městnosće pěstowarnjow w měsće a wokolinje. Za to je 22 000 eurow předwidźanych. Zaměr je wšitke zarjadnišća zachować, zo bychu starši po móžnosći krótke puće k nim měli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND