We wsy zhromadnosć polěpšić

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Lěto staru ideju w Serbskich Pazlicach nětko zwoprawdźili

Serbske Pazlicy (SN/MWj). W serbskich gmejnach rostu wjesne towarstwa kaž hriby ze zemje. Předwčerawšim su tajke we Worklecach załožili (SN rozprawjachu) a hižo minjeny tydźeń w Serbskich Pazlicach. Tam je z nimale 30 přitomnych wjace hač 20 wosobow towarstwu přistupiło. „Chcemy w Serbskich Pazlicach wjesnu zhromadnosć polěpšić ­a wšelake projekty zwoprawdźić. Za to je towarstwo najkmańši puć“, praji nowy předsyda Měrko Domaška. Po jeho słowach je ideja hižo lěto stara. Nastorčili su ju mjez druhim gmejnskej radźićelej Claudia Liznarjowa a Frank Domš, ale tež wjacori wjesnjenjo, kiž su hižo před lětami eksistowacemu wjesnemu towarstwu přisłušeli.

Policija (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Tykanc podhladny był

Njedźichow. Po tym zo běštej alkohol piłoj a tykanc jědłoj, dyrbještej so předwčerawšim 18lětnej holcy z Njedźichowa strowotniskich problemow dla do chorownje dowjezć dać. Policisća mějachu podhlad a na městnje slědźachu, hač bě snano něchtó wopojne jědy do tykanca měšał. A woprawdźe namakachu woni slědy konopje a zawěsćichu tohorunja zbytki tykanca. Tón nětko w laborje dale přepytuja.

Radźićeljo z wuwićom njespokojom

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). W njepřitomnosći wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD), kiž bě swójbnych přičin dla zadźěwany, zwuraznichu wjacori čłonojo Budyskeje měšćanskeje rady předwčerawšim na swojim posedźenju njespokojnosć wo tym, kak je so město Budyšin w zašłych lětach wuwiło. Hladajo na infrastrukturu pobrachuja perspektiwy, skoržeše Jörg Drews z wobydlerskeho zwjazka. Město dyrbjało swoju poziciju znowa namakać. Po wólbach wyšeho měšćanosty, při kotrychž bu Ahrens wotwoleny a Karsten Vogt, kiž bě jako hósć přitomny, wuzwoleny, je wěsty wakuum nastał. Tónle wakuum pak hižo dlěje wobsteji, měnješe Sieghard Albert (AfD). „Njeběchmy kmani, porjadny regionalny wuwićowy koncept wobzamknyć.“ Město Budyšin daloko za Zhorjelcom hinka.

W Radworju nětko turistiske parkowanišćo při tamnišim kěrchowje twarja. Tam nastanje dohromady 20 městnow. Jedne ma za zbrašenych rezerwowane być, dalše wuhotuja z připrawu za nabiwanje elektroawtow. Hač do kónca awgusta chcedźa Robert Beckmann a jeho kolegojo z Nišćanskeje twarskeje firmy wšitko dotwarić. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Wo 450. jubileju

Njeswačidło. Wo 450lětnych stawiznach Lišeje Hory přednošowaše před wjace hač 30 zajimcami štwórtk wječor, mjez nimi bě połojca Serbow, Manfred Laduš. 1572 bu mała wjes jako Liššehor prěni króć we wopismje naspomnjene. Liša Hora měješe jenož pjeć statokow a nihdy wjace hač 30 wobydlerjow, dźensa su tam jenož hišće třo wjesnjenjo žiwi.

W jězorje so njekupać

Budyšin. Hladajo na razantne wuwiće módrych algow w Budyskim spjatym jězorje dla wotradźa strowotniski zarjad wokrjesa so we wodźiznje kupać. We wobłuku wobstajnych přepytowanjow zwěsćichu fachowcy mokricy, kotrež móža chorosće zawinować. Tohorunja njeje woda hižo přewidna, ale mutna.

Z nowej předsydku

Hłowny wukon pčołkow njeleži w produkciji mjedu, ale w popróšenju kćenjow

Ze swojeje „ranch“, kotraž leži trochu na hórce, ma Günter Sodan krasny pohlad na Budyšink. Z wjesku w Malešanskej gmejnje jeho wosebity poćah zwjazuje, a to w dwojim nastupanju: Jako bywši wjesnjanosta Malešanskeje gmejny postara so Günter Sodan wo to, zo bu najwuznamniši syn Budyšinka, Serb Hadam Bohuchwał Šěrach, na wosebite wašnje počesćeny. Po tym zo běchu lěta 2001 bywše składźišćo tamnišeho ryćerkubła na wjesny kulturny centrum přetworili, da komuna na namjet swojeho tehdyšeho wjesnjanosty na nim wopomnjensku taflu připrawić, kotraž bu 4. meje 2002 – potajkim nimale před 20 lětami – poswjećena. Šěrach njebě sej we 18. lětstotku jenož jako spisar serbskich wučbnicow a wědomostnych spisow mjeno stworił, ale zdoby sej samo mjezynarodne mjeno jako pčołar a slědźer. Wón wozjewjowaše knihi a dalše wědomostne spisy wo pčołarstwu a za­ło­ži w lěće 1768 w Budyšinku prěnju pčołarsku šulu. A to je druha runina, na kotrejž so Günter Sodan z Budyšinkom a wulkim synom tejele wsy zwjazany čuje.

Policija (30.06.22)

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:

Njeznaći muža wobšudźili

Delni Wujězd. Muž je so předwčerawšim w Delnim Wujězdźe z woporom wobšudnikow stał. 64lětny dósta přez WhatsApp powěsć, zo ma jeho syn nowe šmóratko. Zo by je wužiwać móhł, pak trjeba nimale 2 000 eurow. Tule sumu sej wón nětko wot nana wuprosy. Delnjowujězdźan pjenjezy na nižozemske konto přepokaza. Bórze na to muž wot swojeho woprawdźiteho syna zhoni, zo jednaše so wo wobšudnistwo.

Přetwar nawsy nastorčeny

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:

Chróšćanska gmejnska rada wjacore twarske nadawki přepodała

Chrósćicy (JK/SN). Pjenjezy z lońšeho myta we wubědźowanju SIMUL+ su w gmejnje Chrósćicy mjez druhim tež předwidźane byli, wobnowić a znowa rjadować nawjes před něhdyšim gmejnskim zarjadom a areal podłu Cyrkwinskeje hory. Nětko nabudźe tutón naročny projekt gmejny konkretne kontury. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady přepodachu nadawki z losow 1 a 2 we wobjimje nimale 385 000 eurow Rakečanskej firmje Martin Stolle, kotraž bě ze štyrjoch firmow hospodarsce najlěpši poskitk wotedała. Do wobzamknjenja gmejnskeje rady poda inženjer Peter ­Linke z Drježdźanskeho planowanskeho běrowa CommunalConcept, kotryž bě za gmejnu projekt noworjado­wanja wuwił, přehlad wo poskitkach jednotliwych firmow. Rozdźěle njeběchu přewulke a tak njebě lochko, rozsudźić, wšako su wšitke štyri firmy znate a připóznate. Po tuchwilnych planach móhli so twarske ­dźěła za tři tydźenje zahajić. Planowar a gmejna ličitaj z tym, zo projekt něhdźe poł lěta traje.

S. Rawa nětko nawjeduje

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:

Nowoslicy. Hrajerka a 23 hrajerjow je so předwčerawšim na škotowym turněrje serbskich seniorow w Nowosličanskim kulturnym domje wobdźěliło. Dobył je Siegfried Rawa z 3 113 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 268) a Achimom Mejglom (2 239). Po šěsć turněrach nawjeduje cyłkowne hódnoćenje nětko Siegfried Rawa před Herbertom Krječmarjom a Wolgfgangom Kühnom.

Koncertuje w cyrkwi

Łaz. Na pišćelowy koncert přeprošuje ­Łazowska ewangelska wosada jutře, pjatk, w 19 hodź. do tamnišeje cyrkwje. Cyrkwinski hudźbnik Wolfgang Karius zanjese twórby Beethovena, Bacha, Brahmsa a Liszta. Lěta 1943 rodźeny ­Karius studowaše w Kölnje cyrkwinsku hudźbu a skutkowaše mjez druhim w Aachenje. W mnohich europskich krajach je wón hižo koncertował.

Wotewru wustajeńcu

Koncertuja ke kóncej šulskeho lěta

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:
Koncert k zakónčenju šulskeho lěta wuhotuja ansamble a solisća Budyskeje wo­krjesneje hudźbneje šule jutře, pjatk, w 19 hodź. w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Za to su čłonojo dorostoweho orchestra šule w starobje dźewjeć do 15 lět pod nawodom Katrin Wehle wčera na wulkim jewišću zwučowali Dalši tajki koncert wotměje so 7. julija we 18.30 hodź. w Radworskej „Meji“. Foto: SN/Božena Šimanec

nawěšk

nowostki LND