Helmec statok přeproša

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:

Jitk. Na dworowy swjedźeń přeproša Helmec ratarski statok w Jitku jutře, štwórtk, wot 10 hodź. Předewšěm swójby z dźěćimi móža so tam cyły dźeń zabawjeć. Přihotowane maja jěchansku prezentaciju, burske wiki a tójšto atrakcijow kołowokoło statoka. Z typiskimi ratarskimi wudźěłkami budźe tohorunja wo ćělne derjeměće wopytowarjow postarane. Njedźelu, 6. oktobra, změje tež Ladušec ratarski statok w Chrjebi dźeń wote­- wrjenych duri.

Zwěrjenc wotuća

Wojerecy. Na wosebite wašnje móža zajimcy jutře, štwórtk, wot 8 hodź. za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca pohladać. Pod hesłom „Zwěrjenc wotuća“ powjedu hosći po šěsć hektarow wulkim arealu a jim pokazaja, kak so zwěrjata picuja a kotre dźěła maja so rano wobstarać. Wot 10 hodź. demonstruje sokolnik Hans-Peter Schaaf zadźerženje worjołow, sowow a sokołow. Wosebita atrakcija budźe mórski worjoł, kotrehož křidle stej hač do 2,30 metrow rozpjatej. Zastup płaći wosom eurow, potuńšene pjeć.

Zajutřišim do Libereca

Wokrjesne wuběrki wolili

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Wincenc Baberška (CDU) naměstnik Budyskeho krajneho rady

Budyšin (SN/mwe). Na 2. posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika je wčera 85 z 98 gremijej přisłušacych radźićelow wokrjesne wuběrki, zastupjerjow do dohladowanskich radow a dalšich gremijow woliło. Na dnjowym porjedźe steješe 35 wólbnych dypkow. Dohromady mě­ješe so w zjawnych a w tajnych wólbach 175 městnow wobsadźić. Njezadźiwa tuž, zo so­ jako „wólbny marathon“ wopisane posedźenje přez hodźiny ćehnješe a skoro hač do połnocy traješe.

Wichor Mortimer je wčera tež w Hornjej Łužicy slědy zawostajił. Tak je w Krušwicy štom na awto padnył (nalěwo). Na zwjazkowej dróze B 178n pola Wósporka je šofer kontrolu nad nakładnym awtom zhubił. Lkw na to wobłoženje mosta přełama, so po skłoninje dele suny a so zwróći. Dohromady běchu wobornicy nimale sto króć zasadźeni. Foto: Patrick Jank, Jens Kaczmarek

W piwarni techniske nowosće rozłožowali

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Kulow (UH/SN). Wulce swjećili su minjeny kónc tydźenja na mjeztym hižo 28. piwarniskim swjedźenju w Kulowje. Najstarša priwatna piwarnja Sakskeje bě znowa na woblubowane zarjadowanje přeprosyła. Nimo sobotnych wječornych rejow a njedźelneho kofeja bě sobotu popołdnju piwarniski wjacebój jedyn z wjerškow. Dźewjeć mustwow so na nim wobdźěli.

Krótkopowěsće (01.10.19)

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Za Słowjanski rěčny atlas

Kraków. Lětuša konferenca komisije za Słowjanski rěčny atlas je so zańdźenu sobotu w Krakowje zakónčiła. Rěčespytnicy z jědnaće słowjanskich krajow, mjez nimi Sonja Wölkowa a Thomas Menzel ze Serbskeho instituta, spřistupnichu sej aktualne dialektologiske slědźenja a dźěłachu dale na nowych zwjazkach rěčneho atlasa, mjez druhim na zwjazku wo kajkosćach čłowjeka, kotryž ma klětu w Moskwje wuńć.

Druha stacija w Słowjenskej

Slovenj Gradec. Přehladku „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine“ wotewru 3. oktobra w Koroška galeriji likovnih umet­nosti w słowjenskim Slovenjim Gradecu. Hač do 8. decembra budźe to druha stacija třikrajoweho wuměłskeho pućowanskeho projekta w nošerstwje Załožby za serbski lud a w zhromadnym dźěle z Budyskim Serbskim muzejom.

Zhubjenu wjes wobnowić?

Policija (01.10.19)

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Darmotnje tankować chcył

Słona Boršć. Dosć wysoke płaćizny bencina chcyše zawčerawšim muž na awtodróhowym wotpočnišću pola Słoneje Boršće wobeńć a darmotnje tankować. Tónle pospyt pak na zbožo zwrěšći. Wodźer Citroëna drje swoje awto najprjedy za 60 eurow natankowa a z nim bjez płaćenja tež do směra na Zhorjelc wotjědźe. Alarmowani zastojnicy awtodróhoweje policije pak jeho na jednym z parkowanišćow zadźeržachu. 24lětny pólski staćan steješe pod wliwom drogow. Dalšu jězbu jemu policisća wězo zakazachu. Za swój njeskutk wšak změje so młody muž nětko na sudnistwje zamołwić.

Wo rewoluciji před 30 lětami

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Smochćicy. Na rozmołwu z něhdyšim korespondentom telewizijneho sćelaka ZDF Joachimom Jauerom a něhdyšim Budyskim wyšim měšćanostu Christanom Schrammom přeproša Dom biskopa Bena jutře, srjedu, w 19.30 hodź. do Smochćic. Hłownje póńdźe tam wo po­dawki měrliweje rewolucije před 30 lětami, wo změny w Budyšinje, Němskej a Europje kaž tež wo sćěhi rewolucije a što je z nich nastało.

Žida z Hornjeje Łužicy?

Stróža. Botanikar Ronny Goldberg porěči jutře w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo tym, kak běchu něhdy tež w Hornjej Łužicy wjacekróć spytali, židźency (Seidenraupe) plahować a je z marušemi (Maulbeere) picować. Na někotrych městnach hišće dźensa maruše na tele pospyty dopominaja.

Diskutuja wo přewróće

Kulow. Na temu „Napjate časy“ přednošuje jutře, srjedu, we 18 hodź. bywši sakski minister Heinz Eggert w Kulowskim Forellowym centrumje. Wón kaž tež Michael Harig a farar Peter-Paul Gregor wobdźěla so na podijowej diskusiji wo podawkach nazymu 1989.

Łuže, njerodź a wopačny material

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

W gmejnje Pančicy-Kukow tuchwilu žane kable za spěšny internet do zemje njekładu. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) je z přihłosowanjom Telekom hnydomny twarski stop postajił.

Zapřahi požohnowali

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:
Runja zašłym lětam bě tradicionalne požohnowanje zapřahow wčera w Chrósćicach bohaće wopytane. Z wjacorych serbskich wosadow su sej pohončojo ze swojimi wupyšenymi­ wozami na łuku při Hatkach za Domom swjateje Ludmile dojěli. Na nyšpor­ domchowanki, kotryž swjećeštaj farar Měrćin Deleńk a kapłan Jens Buliš, bě Towarstwo Cyrila a Metoda přeprosyło. Dohromady zličichu něhdźe 30 zapřahow. Tež w dalšich wosadach swjećachu wčera domchowanku, mjez druhim w Budyšinje, Wotrowje, Ralbicach a Radworju. W klóštrje Marijinej hwězdźe změja přichodnu njedźelu domchowanku. Foto: Feliks Haza

Mała wjes 625lětne wobstaće swjećiła

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Lichań (aha/SN). Wšitke štomy na woběmaj kromomaj puća wot Klukša do Lichanja běchu wčera z pisanymi bantami pyšene a witachu tak wopytowarjow swjedźenja składnostnje 625. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy. Lichań měješe wot srjedź 19. lětstotka stajnje ně­hdźe 200 ludźi. Arnošt Muka bě wokoło lěta 1880 jeničce sydom Němcow zličił, dźensa je to runje nawopak. Mjez snadnej horstku Serbow je Milka Maćijowa, kotraž swjećeše njedawno 91. narodniny. Wona chwaleše, zo njepokazuje so jenož na programowym flajeru serbski napis „Zhromadnje jubilejny dźeń dožiwić“, ale zo dopominaja z fotami Jürgena Maćija a Andreasa Steina kaž tež z wjele časowymi dokumentami na něhdy serbski Lichań. Na to je před pjeć lětami załožene domizniske towarstwo z předsydu Alexandrom Golchertom a 35 čłonami sobu dźiwało.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND