Posudk přistupny

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:
Budyšin (SN/MWj). Krótko do jutrow a tuž runje hišće w připowědźenym času je sprjewine město Budyšin wozjewiło „Studiju wo zwěsćenju turistiskeje hódnoty noweho mosta za pěškow za město Budyšin“. Posudk nańdu zajimcy na internetnej stronje města pod www.bautzen.de. Woby­dlerjo maja nětko składnosć, sej wšitke daty a fakty wo móžnym nowym mosće nad Sprjewju wobhladać.

Swěčki za wopory zaswěćili

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:
W Smochčanskim kubłanišću swj. Bena su ćichu sobotu 804 swěčki za smjertnych woporow koronoweje pandemije w Budyskim wokrjesu zapalili. We wołtarnišću bě nimo toho symboliska murja žałosćenja natwarjena. Přihladowarjo w interneće móžachu swoje mysle a próstwy online sposrědkować, dušepastyrjo kubłanišća je tam přičinichu. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (06.04.21)

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:

Nimale tysac ludźi inficěrowanych

Budyšin. Dohromady 358 nowoinfekcijow z koronawirusom su wot zeleneho štwórtka hač do wčerawšeho w Budyskim wokrjesu zwěsćili. 994 wosobow je tuchwilu inficěrowanych. 65 pacientow lěkuja w chorownjach, z toho 16 na intensiwnej staciji. Ličba smjertnych padow powjetši so na 806. RKI je tu dźensa incidencu 166,1 podał, za Zhorjelski wo­krjes 132,2.

Płoniny za fotowoltaik pytane

Podstupim. Zaměr, do lěta 2030 ně­hdźe 3 500 megawattow z pomocu solarnych připrawow produkować, je Braniborska z nimale 38 900 připrawami hižo docpěła. Z instalowanym wukonom 3 700 megawattow móža milion domjacnosćow jedne lěto z milinu zastarać. Nětko pytaja nowe płoniny za dalše solarne připrawy. Rozmysluja, łužiske jězory z brunicowych jamow za płuwace připrawy wužiwać.

Linguist wohroženu rěč škita

Policija (06.04.21)

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:

Psaj žonu skusałoj

Koblicy. Žane rjane jutry njeměješe 45lětna žona w Koblicach pola Wulkich Ždźarow. Sobotu dopołdnja so wona ze swojim přiwjazanym psyčkom wuchodźowaše, jako ju na kromje wsy wulkej psaj nadpadnyštej a ju strašnje zraništej, wosebje na woběmaj rukomaj. 55lětny wobsedźer psow spyta jeju wróćo wołać, to pak so jemu lědma poradźi. Nětko změje so wón lochkomyslneho zranjenja ćěła dla zamołwić.

Dyrbja swoje rezerwy wužiwać

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Za město a komuny budźe přichodny čas přiběrajcy ćežko wurunane hospodarske plany zdźěłać a předpołožić. ­To pokazuje so nětko tež na přikładźe města Budyšina.

Budyšin (CS/SN). Hižo wot lěta 2017 so pokazuje, zo je pozitiwne hospodarske wuwiće města Budyšina nimo. Tehdy scyła hišće na koronu myslić njebě. To rjekny na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady financny měšćanosta dr. Robert Böhmer, jako hospodarske połoženje města posudźowaše. Korona pak komplikowane połoženje zjawnych kasow hišće přiwótřa. Hinak hač stat njemóže Budyšin pjenjezy z ničeho brać. Bohužel je tu diferenca mjez dochodami a wudawkami dźeń a wjetša. Na město čakaja słabše wuhotowanje komunalnych financow, woteběrace dochody z dawkow a demografiske efekty kaž přestarjenje wobydlerstwa. Na tamnym boku poćežuja je předewšěm stupace personalne wudawki, tarifowe zwyšenja, kóšty w pěstowarnjach, wokrjesny wotedawk a wotpisanja. Ale tež posłužby Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće a přiražki za dźiwadło dyrbja płaćene być.

Ideje su wažne

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:
Originelne projekty rodźa po wšěm zdaću originelne myslički, z kotrymiž spytaš ­wěste předewzaće zwoprawdźić. To płaći tež za dom kata, kiž su w Lišej Horje wot­twarili a kotryž chcedźa rekonstruowany při Chasowskim wětrniku zaso natwarić. Historiski dom na te wašnje zachować a jemu hódne městno dać žno je zajimawa ideja. Po puću ju zeskutkownić nětko dalše ideje rodźa, tak zo kóždy po swojich mocach pomha. Bóščanski hornčer zhotowja za to wosebite karančki z runje tak wosebitym kołkom. Darićelej ekskluziwne wodźenje po wětrniku a pozdźišo po natwarjenym domje kata poskićeć je runje tak rjana myslička, kaž za wěstu sumu modelowu hrjadu přewostajić. Za telko angažowanych sobuwojowarjow móžeš Njeswačanskemu towarstwu Přećeljo kultury a domizny jenož gratulować. Tajke ideje su dźensa znajmjeńša runje tak wažne kaž spěchowanske srědki, bjez kotrychž je tohorunja ćežko něšto zwoprawdźić. Marian Wjeńka

Rozrisanje tola hišće našli

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Njebjelčicy (JK/SN). Po tym zo Serbske Nowiny w swojim wudaću z 30. měrca wo tym rozprawjachu, zo njejsu Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo na minjenym posedźenju přihłosowali, so ze swójskim podźělom na projekće k njewotwisnemu zastaranju z energiju wobdźělić, su tola hišće rozrisanje na dobro gmejny našli. Kaž wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) našemu wječornikej zdźěli, je so Fraunhoferski institut jako jedyn z wobdźělenych na projekće, zwólniwy wuprajił stajić próstwu wo spěchowanje skutkowneje studije.

We wobłuku widejoweje konferency su hišće raz modality projekta a studije wobrěčeli a so na to dojednali, projekt z wočow njepušćić. Dokelž dyrbješe spěchowanska próstwa hač do 30. měrca na wotpowědnym městnje być, zo bychu ju schwalili, su dźeń do toho dołho sedźeli a próstwu sformulowali, Čornak informuje. Skónčnje ju dypkownje zapodachu, a tak je projekt hišće móžny.

Zběraja pjenjezy za dom kata

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Bóščanska hornčernja rjanu ideju k podpěrje projekta zrodźiła

Njeswačidło/Bóšicy (CS/SN). Projektowa skupina Njeswačanskeho towarstwa Přećeljo kultury a domizny je sej naročny zaměr stajiła. Jeje čłonojo proša wo dary, zo móhli bywši dom kata z Lišeje Hory kaž planowane při Chasowskim wětrniku stajić. Tuchwilu je rozebrany dom w rudnohórskej ćěslerni. Wudawki za to, projekt zwoprawdźić, trochuja na něhdźe 97 000 eurow. Přizwolene maja mjeztym 50 000 eurow ze spěchowanskeho hornca Europskeje unije. Diferencu chce towarstwo z darami zwjesć. Při tym pomha mjez druhim Budyska wokrjesna lutowarnja we wobłuku Akcije 99 škričkow. Kóždy dar w hódnoće pjeć hač do sto ­eurow chce lutowarnja podwojić. Na te wašnje chcedźa 25 000 eurow nazběrać. Wo aktualnym stawje darowanskeje akcije móža so zajimcy při zachodźe do Njeswačanskeho hrodoweho parka wobstajnje informować.

Biblioteka z nowym poskitkom

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:
Kolesowanske přewodniki „Bikeline“ wupožčeja wotnětka w Kamjenskej Lessingowej bibliotece. Kompaktne, před dešćom škitane a njetorhace so publikacije skića kolesowym dowolnikam dokładne karty, wopisanje čary, adresy přenocowanskich móžnosćow a dalše wužitne informacije. Tak móžeš so mjez druhim na slědy ­Theodora Fontany podać, podłu bywšeje Berlinskeje murje kolesować abo po Sprjewinym kolesowanskim puću jěć. Nad tymle poskitkom so tež předsyda nowozało­ženeho spěchowanskeho towarstwa biblioteki Wolfgang Melzer a mandźelska Karin wjeselitaj. Foto: Marion Kutter

Krótkopowěsće (01.04.21)

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Serbske gmejny njejsu ćežišćo

Budyšin. Incidencna hódnota w Budyskim wo­krjesu je znowa zwyšena. Po wozjewjenju RKI wučinja wona 155,5. Wčera zličichu 157 dalšich natyknjenjow, jedna wosoba je zemrěła. W serbskich a dwurěčnych gmejnach je mało infekcijow. Zwjetša maja tam pod dźesać pozitiwnymi padami – Worklecy, Njebjelčicy a Pančicy-Kukow samo wjacore dny za sobu scyła žadyn. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 105 nowoinfekcijow, incidencu podawa RKI ze 183,2.

Portugal klětu hóstny kraj wikow

Lipsk. Wotprajenja Lipšćanskich wikow 2021 dla přestorča za lětsa planowany wustup hóstneho kraja Portugala na klětu. We wobłuku zarjadowanja „Lipsk čita ekstra“ wot 27. do 30. meje prezentuje so Portugal hižo z digitalnymi a analognymi zarjadowanjemi. Lětsa wuńdźe něhdźe 50 knihow z Portugala a portugizišćinu rěčacych krajow w němskej rěči.

Přihotuje modelowe projekty

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND