Policija (27.06.24)

štwórtk, 27. junija 2024 spisane wot:

Starožitnosće pokradnył

Wojerecy. Njeznaty muž bě wutoru nawječor we Wojerecach, Lubušu a Brětni po puću a prašeše so wobydlerjow za starožitnosćemi. Najprjedy da sej wón antikwity pokazać, na to pak z nimi so zhubi, wudawajo, zo chce do awta po kwitowanku hić. Tak pobrachuje nětko 77lětnemu mužej we Wojerecach drohi kapsny časnik a žonje w Lubušu pjeć złotych pjeršćenjow w hódnoće 1 800 eurow. W Brětni je sej skućićel wšelake debjenki pokazać dał, potom pak so zaso wotsalił.

Budyšin (SN/MiP). Z lětnje 140 000 eurami ze zwjazkoweho spěchowanskeho programa „Žiwa demokratija. Partnerstwa za demokratiju“ (PfD) móžeše město Budyšin wot lěta 2017 najwšelakoriše projekty na dobro wobydlerstwa financować. Koordinacija a fachowe poradźowanje požadarjow leži tuchwilu w rukomaj wokrjesneho zwjazka Dźěłaćerskeho dobroćelstwa AWO. Mjez druhim Staroměšćanski festiwal abo Budyske narěče profituja runje tak ze srědkow, kaž Muzej Konrada Zuseho. Spěchowanska doba PfD pak so lětsa skónči.

Porjedźenka

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:
W našej wčerawšej rozprawje wo wustupje Choćebuskeho chóra Łužyca w Ra­dworju je so nam bohužel zmylk stał: Dirigentka delnjołužiskeho spěwneho ćělesa njeje Milena, ale Majka Štokowa. Prosymy wo wodaće. Redakcija SN

Druhi raz je so festiwal KrassBrass minjenu sobotu w Hórkach wotměł. Nimo Chróšćanskich muzikantow a dujerskeje kapały ­Horjany postara so tež skupina Banda Comunale (na wobrazu) wo najwšelakorišu dujersku hudźbu a něhdźe 400 ludźi zahori. Dale zahudźištej skupinje Beat n’ Blow a Kurkapelle Sonnendeck. Foto: Konstantin Hrjehor

Kemše na městnje horja a nadźije

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:

Slepo (JM/SN). Z něhdźe 60 kemšerjemi swjećeše Slepjanska wosada swoje njedźelne kemše minjeny kónc tydźenja pod hołym njebjom we wohroženym lěsu mjez Slepom a Miłorazom. Wosebitosć lěsa je, zo je so kołowokoło hižo wšón lěs trjebił. Rownjanscy wobsedźerjo lěsa nadźijeja so, zo móžeja lěs před wuswojenjom brunicy dla wuchować.

Wollmannecy na čole wobory

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:

Kameradojo w Sćijecach na stolětne wobstaće zhladowali

Sćijecy (WL/SN). Hnydom dwójny jubilej su minjeny kónc tydźenja w Sćijecach swjećili. Kameradojo dobrowólneje wohnjoweje wobory zhladowachu na swoje stolětne wobstaće, mjeztym zo młodźinska wobora mjeztym 25 lět wobsteji. Tuchwilu maja w Sćijecach 25 muži a pjeć žonow w aktiwnej słužbje, dalšich pjećoch w starobnym wotrjedźe kaž tež 24 dźěći a młodostnych w młodźinskej ­woborje.

Zahajili su swjedźeń pjatk z přijećom hóstnych woborow. Mjez gratulantami bě zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU), kiž runje tak kaž wjelelětny zamołwity za młodźinsku ­woboru Maćij Handrik swoje postrowy zdźěla serbsce přednjese. Přijěli běchu tohorunja kameradojo Budyskeje po­wołanskeje wobory kaž tež ći z dobrowólnych woborow z wokolnych wsow a gmejnow. Sobotu běchu Sćiječenjo a jich hosći na dźeń wotewrjenych duri do gratownje přeprošeni.

Rozžohnowanje a witanje

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:
Dr. Beno Wałda běše dźensa dopołdnja přewšo překwapjeny. Wšako čakachu na njeho mnozy, zo bychu so z nim rozžohnowali. Worklečan je so z aktiwnym skutkowanjom jako zubny lěkar rozžohnował. Jeli pak je potrjeba, potom chce pomhać. Dźěći Worklečanskeje pěstowarnje „K wódnemu mužej“ su jemu wjacore spěwy zanjesli. Dale su so jemu pacienća kaž tež sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo zubnolěkarskeje praksy dźakowali, kotruž jeho dźowka Christina Hozyna mjeztym hižo wjacore lěta wuspěšnje wjedźe. Rozžohnowanje běše zdobom witanje. Wšako chce so młody zubny lěkar Christoph Becker w praksy sobu wo pacientow starać. Foto: Feliks Haza

Nic jenož na wsach, ale tež w městach maja mnozy doma skót. Něchtóžkuli nimo toho drobny skót plahuje. Wšitcy so wo strowotu swojich lubuškow ­prócuja. K tomu ­přinošować chce naša serija z pokiwami z weterinarneje ­mediciny. (35)

Mjez plahowarjemi nuklow je chinska mrětwa wuwołana. Přetož wona móže w zmysle słowa přez nóc cyły wobstatk nuklow morić. Druhe mjeno za mrětwu je RHD (Rabbit hemorrhagic disease), štož da so jako krawjaca chorosć nuklow přełožić.

Płast a ruce znamjo přichoda

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:

Hišće lětsa ma Załožba za wnučkokmanosć dźěłać započeć. Załoženski proces so nachila. Dotal wšak běchu so entuziasća wokoło Tomaša Čornaka předewšěm wo załoženje starali. To pak je nětko nimo. Přetož před tydźenjomaj su za załoženje trěbne pjenjezy nazběrane byli.

Krótkopowěsće (26.06.24)

srjeda, 26. junija 2024 spisane wot:

Narodninski „doodle“ z efektom

Budyšin. Składnostnje narodnin Miny Witkojc je platforma Google 28. meje doodle mjenowanu grafiku, zhotowjenu wot Choćebuskeje wuměłče Siggiko, wozjewiła. Jónkrótna akcija je mjez druhim wuskutkowała, zo je sej tójšto zajimcow wideja z recitacijemi basnjow Witkojc na digitalnym kanalu Zwjazka serbskich wuměłcow „SerbskiTV“ wobhladało. Dohromady zliči towarstwo jeničce na tymle dnju něhdźe 1 500 klikow, kaž předsyda Jan Bělk wčera zdźěli.

Njezbožo w konwoju

Triebel. Na wróćojězbje z wobydlerskeje rozmołwy we Vogtlandźe wčera je awto, w kotrymž bě mjez druhim sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) z pasažěrom, njezbožo zawinowało. Jězdźidło bě so sornje wuhibnywši přewodźaceho awta dótknyło. Zranił so něchtó njeje, nasta pak wěcna škoda.

Máchovo jezero sej wotkryć

nowostki LND