Při pólskim rownišću so modlili

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:

Skupina w Budyšinje bydlacych Polakow hlada rownišćo za swojich krajanow. Tradicionalnje wokoło swjedźenja Wšěch swjatych a Chudych dušow modla so woni – tule ze swojim měšnikom Marcinom Ogórekom – za 33 woporow, zahinjenych muži, žony a dźěći w Druhej swětowej wójnje. Wopomnišćo ze šěreho zornowca z pólskim worjołom na Michałskim kěrchowje postajichu w 1970tych lětach.

Foto: Jolanta B.-Rječcyna

Krótkopowěsće (17.11.22)

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:

Za škit a podpěru delnjoněmčiny

Podstupim. Braniborski kabinet je wutoru rozprawje ministerstwa za kulturu a wědomosć přihłosował, pruwować zakonjedawarske předewzaće za škit delnjo­němčiny. Z pruwowanskeje rozprawy wuchadźa, zo je zakoń móžny puć k škitej a podpěrje delnjoněmskeje rěče w Braniborskej, a tam su ćežišća za to po­date. Rozprawu nětko krajnemu sejmej k dalšemu wobdźěłanju posrědkuja.

Dosć kandidatow nadal njeje

Budyšin. Doba za zapodaće kandidaturow ze Sakskeje za přichodnu wólbnu periodu załožboweje rady je hač do srjedy, 30. nowembra, podlěšena. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je we wokolnym wothłosowanju namjet prezidija sćěhowało. Wólby su we wobłuku wurjadneho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 13. januara 2023 předwidźane.

Maja Rusku za „teroristiski“ stat

Policija (15.11.22)

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

Elektrokolesy pokradnyli

Kamjenc. Policija registruje we wuchodnej Sakskej dźeń a wjace padustwow elektrokolesow. Tak su njeznaći w nocy na njedźelu na Sewjernej w Kamjencu pedelec w hódnoće něhdźe 3 800 eurow spakosćili. W Zhorjelcu zhubi so w samsnej nocy e-bike w hódnoće 1 600 eurow z wjaceswójbneho domu.

Pomocnu akciju podpěrali

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:
Lětušu pomocnu akciju towarstwa swj. Filomeny na dobro potrěbnych w Čěskej a Bołharskej su prěni raz holcy a hólcy Chróšćanskeje zakładneje šule podpěrali. ­Minjeny pjatk na dnju swjateho Měrćina přepodachu woni předsydźe towarstwa ­Geratej Róblej tójšto pakćikow z pomocnymi srědkami. Dalše pakćiki přijimuje towarstwo wot 21. nowembra w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Foto: Feliks Haza

Trjebin (CK/SN). Pjeć metrow wysoka je nowa wjesna tafla Miłoraza. Z tutej njewšědnej naprawu reaguje Trjebinska gmejna na to, zo buchu w jeje wjesnym dźělu hižo wjacekróć wjesne tafle pokradnjene.

Ke kermuši zaso raz rejwać móhli

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:
Zaso raz kermušne reje mějachu minjenu sobotu w Radworju. Něhdźe 120 hosći wobhlada sej třeće a zdobom poslednje předstajenje hudźbno-literarneho programa „Kocor & Zejler Reloaded“ serbskeho hudźbneho kolektiwa Trio a kumple. Na slědowace so reje z DJjom Maikom Kretschmerom tohorunja wjele hosći do połneje žurle přichwata. Bě to prěnje zjawne zarjadowanje w „Meji“ po něhdźe dwulětnym přetwarje hosćenca. Foto: Pětr Dźisławk

SLA koncertuje na česć Nagela

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin. „Pěseń moja, pozběhń so“ je hesło komorneho koncerta na česć Jana Pawoła Nagela jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho ludoweho ansambla. Składnostnje 25. posmjertnin Nagela, jednoho z najwuznamnišich serbskich komponistow 20. lětstotka, zetkataj so pianistka Liana Bertókowa a tenor Pětr Cyž, zo byštaj zhromadnje na komponista spominałoj. Wuchadźišćo je Nagelowa awtobiografija „Dźě­ćatstwo w Złyčinje“, wušła 1993 w LND. W komornym programje so lubozne ­wopisowanja Nagela swójskich kaž tež twórbow hudźbnych rowjenkow a pućrubarjow hudźbnje wobrubja.

Radźićeljo wuradźuja

Chrósćicy. Přichodne posedźenje Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotměje ­so štwórtk, 17. nowembra, w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje. W zjawnym dźělu póńdźe mjez druhim wo dalše planowanje narunanskeho twara gratownje Chróšćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory.

Pytaja sobuskutkowacych

Paletu wukubłanja předstajili

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Zajimcow za słužbu ­pola sakskeje policije je po wšěm zdaću dosć. To pokaza minjenu sobotu dźeń wotewrjenych duri na Wysokej šuli sakskeje policije w Budyšinje cyle wočiwi­dnje. Předewšěm młodźi ludźo přichadźachu ke kampusej na Kantowej, zo ­bychu za kulisy wukubłanskeho centruma pohladnyli. Zaměr organizatorow bě, cyłu šěrokosć wukubłanja a dalekubłanja pola policije předstajić.

Wostrózbjacy fakt

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:
Demokratija je najlěpša prewencija přećiwo ekstremizmej. To je facit wažneho zarjadowanja minjeny pjatk we Wojerecach. Wažne tohodla, dokelž čuja so w Zusowym měsće zawjazani wšitko za to činić, zo njebychu so tam wukročenja kaž 1991 wospjetowali. Snano su Wojerowčenjo tak k tomu přinošowali, zo slědźerjo Lipšćanskeje uniwersity aktualnje spad prawi­carsko-ekstremnych nastajenjow we wuchodnej Němskej zwěsća. Porno tomu wobkrući dalša informacija z woneho ­zarjadowanja za Budyski wokrjes wostrózbjacu woprawdźitosć. Tam čuje so prawicarska scena derje a je mnohostronsce organizowana. Serbske kónčiny njejsu Balaclava Graphics w Budyšinje, jednej z najstrašnišich zeskupjenjow sceny, žadyn tabu-teritorij. Wědomostne dopóznaće to, kotrež njeměła ciwilna towaršnosć w sprjewinym měsće kaž we wokrjesu jenož na wědomje brać. Snano je wčera zahajeny rozmołwny rjad měšćanskich radźićelow k tomu prawa reakcija. Axel Arlt

17 milionow za digitalizaciju

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

„Digitalizacija, sylnjenje personala, slědźenje – wažna kročel doprědka“

Drježdźany (SN). Zjawna strowotniska słužba (zss) je nimo stacionarneho a ambulantneho zastaranja třeći stołp strowotnistwa. Tutón spjelnja hłownje stražowace, dočasnje starace a starosćiwe nadawki. Po spěchowanskim připrajenju Zwjazka móže Sakske socialne ministerstwo nětko swoje plany za digitalizaciju zss zwoprawdźić. Zaměr je mjez druhim, procesy zjednorić a digitalnu wuměnu mjez zarjadami spěchować. Při tym chcedźa tež tuchwilu wužiwanu software pruwować a přichodokmanje dale wuwiwać. W přichodnymaj lětomaj steji za to 16,8 milionow eurow k dispoziciji. Z dalšimi spěchowanymi 760 000 eurami budźe so Sakska wobdźělić na třoch dalšich projektach, mjez druhim k polěpšenju mjezsobneho wužiwanja (Interoperabilität) a kraje přesaho­waceje wuměny datow kaž tež k temje wuměny datow wo pitnej wodźe zhromadnje z druhimi zwjazkowymi krajemi.

nawěšk

nowostki LND