Europa w srjedźišću

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:
Wojerecy. Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) swjeći wutoru, 10. meje, mały europski swjedźeń na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje składnostnje europskeho dnja Europskeje unije, kotryž je kóžde lěto 9. meje. Lětuše zarjadowanje je wobohaćene z poskitkami, kotrež běchu za dźeń wody přihotowali, kiž pak 21. měrca přewjesć njemóžachu. W 10 hodź. su předewšěm seniorojo na přednošk wo 70. róčnicy Ćišćanskeje wodarnje přeprošeni. Wot 13 hodź. steja paslenje, hry, hudźba a zabawa na programje. Europski swjedźeń je za wšitkich wopytowarjow darmotny.

Serbske popołdnjo tež lětsa

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Wochozy. Po lońšim wuspěšnym serbskim popołdnju we Wochožanskim parku błudźenkow chcedźa tam tajke zarjadowanje lětsa znowa přewjesć. Wone wotměje so njedźelu, 8. meje, wot 14 hodź. Za to je Smjerdźečanska rejwanska skupina nowy program nazwučowała, kotryž nałožk mejemjetanja předstaji. Kaž organizatorojo zdźěla, pojěcha mejski kral z kralownu na konju po parku.

Wotewru přehladku

Wojerecy. Nowu wosebitu wustajeńcu „Manfred Vollmert – metalowy design“ wotewru njedźelu, 8. meje, w 10.30 hodź. w kaminowej stwě Wojerowskeho hrodu. W přehladce prezentuja dźěła Židźinskeho wuměłca z jeho dlěje hač 50 lět trajaceho kreatiwneho tworjenja. Twórby Manfreda Vollmerta su kruty wobstatk wuměłskeho wobraza Wojerec, regiona a mnohich dalšich městow. Dale widźeć budu jeho plastiki a nadawkowe dźěła za sakralne rumnosće.

Poradźuje darmotnje

Ludźi a jich ideje zapřijeć

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Za město Kulow a přisłušne wsy zdźěłaja gmejnski wuwićowy koncept

Kulow (AK/SN). Za město a přisłušne wsy zdźěłaja w Kulowje gmejnski wuwićowy koncept. Wón wopřijima wšitke wobłuki zjawneho žiwjenja. Paleta temow saha wot bydlenja a wobchada přez turizm a wikowanje hač k sportej a wobswětoškitej. „Smy so wobydlerjow intensiwnje naprašowali. To běchu jara konstruktiwne rozmołwy, při kotrychž bu ­woprawdźe doprědka myslene“, wu­zběhny Martin Neumann z měšćanskeje wuwićoweje towaršnosće (STEG) předwčerawšim na posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. W nadawku města ma STEG wuwićowy koncept zdźěłać a při tym wobydlerjow kaž tež jich ideje a předstawy sobu zapřijeć.

Krótkopowěsće (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Wuspěšna němska premjera

Berlin. Serbska wirtuozowka na tereminje Carolina Eyckec je z wupředatym koncertom wčera w Berlinskim Zeissowym wulkoplanetariju němsku premjeru swojeje noweje tačele „Thetis 2086“ swjećiła. Dźensa slěduje dalša prezentacija nowostki na samsnym městnje. Za čas redakciskeho kónca běchu nimale wšitke zastupne lisćiki hižo předate.

Snadne wotpinanje pandemije

Budyšin/Zhorjelc. Roberta Kochowemu institutej buchu z Budyskeho wokrjesa 174 nowonatyknjenjow z koronawi­rusom a dwaj smjertnej padaj w zwisku z infekciju přizjewjene. Incidenca tu wučinja aktualnje 322,1. We wokrjesu Zhorjelc zwěsćichu 99 nowownatyknjenjow, dwaj schorjenej pacientaj staj zemrěłoj. Incidenca tam je so snadnje na 249,4 ­znižiła.

Tramwajkowu čaru ponowjeja

Policija (05.05.22)

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Móraka lepili

Budyšin. W nocy na srjedu je policija w Budyšinje móraka lepiła. Z komplicu bě wón runje sćěnu domskeho Při měšćanskim nasypje pomórał, jako jeho swědk wuhlada a policiju zazwoni. Blisko Třělnišća jeju zastojnicy wuhladachu. Młodaj mužej ćisnyštaj nachribjetnik preč a chcyštaj ćeknyć. Jednoho z njeju zastojnicy dosahnychu. 19lětny měješe hišće samsnu barbu na rukomaj a na kabaće, kaž bě wona w nachribjetniku.

Myto dobyć

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:
Budyšin. Dokelž wobsteji Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć (BBB) lětsa 30 lět, wulosuja kóždy měsac 30 mytow. W meji móža zajimcy 30 swójbnych zastupnych lisćikow za Budysku hwězdarnju dobyć. Z nimi móžeš tež raz za kulisy hwězdarnje pohladać a ju cyle hinak zeznać. Na wulosowanju wobdźělić móža so zajimcy hač do kónca měsaca internetnje pod pod hesłom „30 lět BBB – hwězdarnja“. Dobyćerjow hač dosrjedź přichodneho měsaca pisomnje informuja.

Malešecy (CS/SN). Hospodarski plan za lěto 2022 z wobjimom 8,5 milionow eurow je Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Nimo toho wobzamknychu nowe wustawki wo zarjadniskich kóštach.

Dale zaběrachu so radźićeljo z bywšim dwórnišćowym terenom Malešanskich twaršćiznowych wikow. Tam chce gmejna nowe přemysłowe płoniny wutworić. Radźićeljo su nětko nadawk za prěnje planowanske dźěła we wobjimje nimale 60 000 eurow přepodali. Dalše plano­wanja za 8 600 eurow chcedźa za škitne naprawy přećiwo wulkej wodźe w Dubrawce a w dźělach Barta zahajić. Nimo toho radźićeljo rozsu­dźichu, dróhu Při hrodźe w Budyšinku za 158 000 eurow saněrować. W Zuborničce pak předachu ležownosć, na kotrejž maja bydlenja bjez barjerow nastać.

Za nowu wohnjowobornu gratownju w Barće rozdachu radźićeljo dalše twarske nadawki w cyłkownym wobjimje 58 000 eurow. Při tym jedna so wo nutřkowne durje, kachlicarske dźěła, kładźenje špundowanja, molerske dźěła a twar wobłoženja schodow.

Na dźeń wotewrjenych duri

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Kamjenc. Swój dźeń wotewrjenych duri móže Kamjenska hudźbna šula lětsa zaso w prezencnej formje přewjesć. Wšitke na hudźbje zajimowane dźěći kaž tež młodostni a starši su sobotu, 7. meje, na Kamjensku Macherowu 140a přeprošeni. W času wot 14 do 17 hodź. móža wopytowarjo instrumenty wuspytać a so z hudźbnymi wučerjemi rozmołwjeć. Hudźbny program poda dohlad do skutkowanja kubłanišća. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03578 7747370.

Wobornicy přeprošeni

Róžant. Dobrowólne wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe swjeća jutře, pjatk, dźaknu Božu mšu składnostnje swjedźenja swjateho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi. Wšitcy wohnjowi wobornicy kaž tež dalši hosćo su k tomu přeprošeni. Božu mšu organizuje lětsa Njebjelčanska dobrowólna wohnjowa wobora.

Gratownja změje wěžu

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Nowy domicil wohnjoweje wobory w Slepom derje pokročuje

Slepo (AK/SN). Nowotwar Slepjanskeje wohnjowoborneje gratownje z městnom za štyri hašenske jězdźidła derje pokročuje. Tole podšmórny twarski nawoda Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na zašłym posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. „Mulerske dźěła na dźělu za wohnjowych wobornikow su wotzamknjene. Tuchwilu twarja mulerjo jězdźidłowu halu“, tak Seidlich.

Jako přichodni budu ćěslojo na rjedźe. Mjeztym da gmejna dochadźane poskitki za blidarske a zamkarske dźěła kaž tež za wonkowne připrawy pruwować. Nadawk za elektropřiprawu a za škričkowansku techniku we wobjimje 173 000 eurow přepodachu Wojerowskej elektrofirmje. Nimo toho přepodachu nadawk za twar tepjenja, přewětrjenja a sanitarnych připrawow za 295 000 eurow.

Financy rjadować sobu najwažniše

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Dokelž k wólbam wjesnjanosty 12. junija w Njebjelčanskej gmejnje wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) hižo njekandiduje, změja tam na kóždy pad naslědnika. Za to maja jeničkeho kandidata.

Miłoćicy (SN/MWj). Hdyž André Bulank doma w Miłoćicach na swojej zahrodźe sedźi, móže tak prawje wodychnyć. Po 12. juniju snano tak wjele składnosće k tomu njezměje. Jako njewotwisny kandidat je wón jenički, kiž so k wólbam wjesnjanosty Njebjelčanskeje gmejny staji. 48lětny nan dźowki chcyše spočatnje jenož alternatiwa k móžnym dalšim kandidatam być, wo kotrychž bě w gmejnje rěč. Nětko pak ma dobre šansy, sam na čoło komuny stupić.

nawěšk

nowostki LND