Krótkopowěsće (08.10.20)

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:

Znowa smjertny pad korony dla

Budyšin. Koronapandemija je sej w Budyskim wokrjesu dalši wopor žadała, dohromady je jich 23. Potrjechenu 69lětnu žonu běchu do toho w chorowni lěkowali, krajnoradny zarjad wčera zdźěli. Stacionarnje nětko dweju hladaja. Ličba natyknjenych je wo dźewjeć na 663 rozrostła. Schorjenych bě wčera 83 (+8), 557 ludźi je so mjeztym wustrowiło.

Nobelowe myto žonomaj

Stockholm. Lawreatce lětušeho Nobeloweho myta za chemiju stej w Berlinje skutkowaca Francozowka Emmanuelle Charpentier a Američanka Jennifer Doudna. Wonej stej tak mjenowane genowe nožicy wuwiłoj, z kotrymiž móža namrěte kajkosće zaměrnje změnić. Proce­dura je rewolu­cija we wědomosći molekularneho ži­wjenja, informowaše Kralowska-šwedska akademija wědomosćow wčera w Stockholmje.

Po přestawce nowy powěstnik

Policija (08.10.20)

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:

Z wotmachom do Lkw-ja zrazył

Porchow. Ćežke wobchadne njezbožo ze złymi sćěhami sta so wčera něhdźe w 17 hodź. na awtodróze A 4 blisko Porchowskeje wotbóčki. Do směra na Zhorjelc jěducy wodźer pólskeho wosoboweho awta je z wulkim wotmachom wotzady do nakładneho awta prasnył. Wón bu ze swojeho awta ćisnjeny, při čimž bu jemu ruka wottorhnjena. Z helikopterom dowjezechu muža do chorownje. Šofer Lkw-ja so njezrani. Awtodróha bě dlěši čas zawrjena.

Prózdninska zaběra

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:
Horni Hajnk. Tež lětsa přeprošeja šulske socialne dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ na prózdninske dny do Hornjeho Hajnka. Na ležownosći Jurja Brězana chcedźa w prěnim nazymskim prózdninskim tydźenju wot wutory do pjatka, stajnje wot 8.30 do 13 hodź. z dźěćimi paslić, hry hrać a so w přirodźe hibać. Přizjewić móža so šulerki a šulerjo 3. do 6. lětnika hač do 15. oktobra z mjenom, starobu a kontaktom staršeju pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo z mejlku na .

Hódnje na dudaka spominać (13)

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Wón bě wusko ze Slepjanskej wosadu zwjazany a česćeše sej lětstotki zako­rjenjenu tradiciju hudźenja na dudach. Na ko­zole a na měchawje wón hraješe. „Korla Tilich z Małeje Nydeje njehudźeše jenož na dudach. Wón je tež sam twarješe, porjedźeše a wukubła njeličomnych młodostnych w hraću na tymle instrumenće. Za naš ansambl je wón samo wšelake twórby za dudy spisał“, powěda předsydka Serbskeho folklorneho ansambla Slepo Stephanie Bierholdtec. Wot lěta 2015 je wona zdobom społnomócnje­na za turizm gmejny Slepo a dźě­ła w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje.

Center swjeći 20lětne wobstaće

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:
Center na Budyskich Žitnych wikach bu 20. septembra 2000, potajkim před 20 lětami swjatočnje wotewrjeny. Hač do soboty tam nětko narodniny swjeća. Nimo wšelakich mytow w hódnoće 40 000 eurow kiwaja tež we wobchodach wšelake rabaty abo akcije. Kaž manager centera Christian Polkow (na foće) wuzběhny su hladajo na tuchwilne wobstejnosće jara zbožowne, zo smědźa narodniny z kupcami swjećić a so jim z mytami dźakować. Spočatk lěta wšak mějachu hišće wulke plany za jubilej, ­kotrež pak su koronapandemije dla cofnyli. Tuchwilu je w centeru 65 wobchodow, za štyri z nich nimaja žanoho wotnajerja. Foto: Steffen Unger

Přewšo dobry wothłós měješe minjeny kónc tydźenja žnjowodźakny swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Při rjanym wjedrje běchu tam ludźo na woběmaj dnjomaj w syłach přichwatali. Mjez druhim dožiwichu woni Smjerdźečansku rejwansku skupinu (na wobrazu). Pisany program sobu wuhotowali su Chróšćanscy muzikanća, spěwytwórc Bernd Pitkunings, dujerska kapała Horjany a znata spěwarka Ingrid Rakec. Foto: Gernot Menzel

Zo njebychu korjenje puć kóncowali

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Asfaltowane kolesowanske šćežki­ ­po­dłu łužiskich jězorow su přewšo ­woblubowane. Wone pak maja špak, zo je korjenje štomow wotspody kóncuja. Łazowska gmejna chce nětko přećiwo tomu zakročić.

Łaz (AK/SN). Kolesowanski kołopuć wokoło Třižonjanskeho jězora chce gmejna Łaz ponowić a w tym zwisku tomu zadźěwać, zo korjenje štomow a kerkow asfaltowu worštu kóncuja. Tomu su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju přihłosowali.

Ideje wobydlerjow prašane

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Zdźěłuja wjesne wuwićowe koncepty za přichodne lětdźesatki

Slepo (AK/SN). Hač do kónca februara 2021 chce Slepjanska gmejna wjesne wuwićowe koncepty za Slepo, Rowno a Mułkecy w dalokej měrje wotzamknjene měć. Tónle zaměr wobkrući amtěrowacy hamtski rjadowar Jörg Funda na wčerawšim posedźenju tamnišich gmejnskich radźićelow. „Zwjesela, zo je nětko wjele dynamiki spóznać, štož wosebje w Rownom začuwamy. Ale tež w Mułkecach so tójšto hiba“, Funda rozłoži. „Chcemy zhromadnje docpěć, zo so tež w Slepom njedostatki wotstronja. Chcemy po móžnosći hač do nowembra naćisk za wjesny wuwićowy koncept předpołožić.“ Za to so tež tamniša wjesna rada zasadźa.

Zajimawostki z domizny čitałoj

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:
Tež hdyž drje ma sławny Malešanski hosćenc „Wódny muž“ swoje najwuznamniše časy za sobu, so tam přiwšěm hdys a hdys zjawne zarjadowanja wotměwaja. Wčera na přikład je tamniša Domowinska skupina tajke organizowała a sej Marka Groj­licha z Bukec přeprosyła. Bywši rozhłosownik čitaše ze swojeje knihi „Mjez Křičom a Lubatu – Zwischen Lutherberg und Löbauer Wasser“. Při tym wupyta Bukečan tajke domiznowědne zajimawostki, kotrež w Malešanskej wokolinje jednaja. Něhdźe 20 zajimcow dožiwi tak zabawne popołdnjo. Mjeztym zo Marko Grojlich serbsce ­čitaše, přednjese jeho mandźelska Gisela němske pasaže. Foto: SN/Hanka Šěnec

Jubilejnemu dźěsću šek přepodali

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:
Dźakowano darej Ludoweje banki móžachu předwčerawšim 500. dźěsću, kotrež je so lětsa na porodnej staciji Budyskeje chorownje narodźiło, šek w hódnoće 500 eurow přepodać. Mały Aloisius Menzel bě so hižo 20. awgusta narodźił a wažeše tehdy 3 710 gramow při wulkosći 51 centimetrow. Wón je druhe dźěćo Elisy a Tonija ­Menzelec. Jeho wjetši bratr rěka Korbinian a je połdra lěta starši. Mać Elisa je ­krajinowa architektka, nan Toni nawjeduje Bukečansku ewangelsku šulu. Swójba bydli w Budyšinje. Foto: Carmen Schumann

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND