Komuna kupi lěs

štwórtk, 04. měrca 2021 spisane wot:

Halštrowska Hola. Gmejna Halštrowska Hola chce 1,2 hektaraj lěsa njedaloko Lejnoho (Geierswalde) kupić. Gmejnska rada je namjetej hižo přihłosowała. Komuna dóstanje lěs za dźesać centow na kwadratny meter. Kupjena přestrjeń ma lěsniskim wurunanskim naprawam słužić.

Dalše swójbne kino

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ pokaza jutře 5. měrca, w 19 hodź. na stronje www.schadźowanka.de digitalne kino. W lěće 2012 synchronizowany danski film „Karla a Katrina“ jedna wo přećel­stwje a prěnjej lubosći. Hłownu rólu rěči Gloria Žurec. Film hodźi so za dźěći wot wosom lět. Po filmje přewjedu kwiz z mytami.

Pilotowy projekt předstajeny

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Biobur Ignac Wjesela wotpohladuje pola Miłoćic wotpadki kompostować

Njebjelčicy (SN/JaW). Z chětro zajimawym projektom zeznajomichu so gmejnscy radźićeljo w Njebjelčicach na swojim minjenym posedźenju w tamnišim gmejnskim centrumje. Serbski biobur Ignac Wjesela předstaji tam swoju ideju, na ležownosći w Miłoćicach kompostować tak mjenowane zelene wotpadki, a to na njewšědne wašnje.

Nastróžił drje je so tón abo tamny šofer tele dny, jako wuhlada w Hórkach tola dosć wulke stadło wowcow. Wšako njepasechu so wone we wěstym wobhrodźenju. Fotograf sej stadło dokładnišo wobhlada a zwěsći, zo njeběchu skoćata, kaž bě sej spočatnje myslił, scyła bjez škita. W pozadku stražowaše wowčer nad tym, zo njeby so jim ničo stało. Mnohe wowcy mjeztym wšědnje na to­ čakaja, zo bychu jehnjata porodźili. Foto: Feliks Haza

Radnica ma njewšědny napohlad

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Róšty běchu spěšnje natwarjene. Hač do meje maja wone nětko wokoło wěže Budyskeje radnicy stać, dokelž dyrbi ju město saněrować dać. Ze za­róštowanjom spočatk tydźenja su dźěła nětko zahajene. Njelěpšina wšak je, zo su dźěle Hłowneho torhošća direktnje před radnicu za wobchad zawrjene. Płonina je něhdźe 12 króć 30 metrow wulka. Ručež so poprawne twarske dźěła na wěži, na balustradźe a wodopluwaku (Wasserspeier) započnu, budźe płonina na dźewjeć króć dźesać metrow pomjeńšena. Dźěła maja hač dosrjedź róžownika trać, štož pak zdobom wot wjedra wot­wisuje. Při wuchodnym wodopluwaku běchu škody zerzawca dla zwěsćili, na wuchodnej balustradźe wjedra dla.

Dźěła wukonjeć maja kamjenjećesarjo, kotřiž wšitko restawruja. Jako material wužiwać chcedźa domjacy zornowc w nažołć barbje. Tak hodźa so nowe dźěle cyle po pom­nikoškitnych žadanjach do wobstejaceje substancy zatwarić.

Cyły čas twarskich dźěłow je radnica ze strony hłowneho zachoda wěsće přistupna. Tež listowy kašćik je bjez wobmjezowanja wužiwajomny.

Za wjace pjenjez towarstwam

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). We wobłuku diskusije naćiska wo budgeće 2021/2022 Budyskeho wokrjesa pokaza frakcija AFD we wo­krjesnym sejmiku na to, zo je skrótšenje financnych srědkow sakskeho knježerstwa za čestnohamtske dźěło wopačny signal. To zdźěli frakciski předsyda Henry Nitzsche, kiž ma towarstwa hižo nětko za přěhračkow. Zdobom ma wón towaršnostne žiwjenje, socialne dźěło kaž tež regionalne wuwiće za wohrožene, hdyž dalše poskitki towarstwow wupadnu.

Frakcija sej tohodla žada, zo wokrjes hač do 31. decembra njepřetrjebane personalne kóšty w nowym lěće jeničce za trěbne zapłaćenje personala wužiwa, nic pak za druhe wudawki. Towarstwa Budyskeho wokrjesa měli 250 000 eurow z přidatnje předwidźanych 350 000 eurow za spěchowanje wokrjesneho sportoweho zwjazka dóstać. Pjenjezy pak smě tón jeničce za prewenciske dźěło wužiwać. Dale měł wokrjes budget za čestnohamtske dźěło lětsa wo 50 000 eurow a klětu wo 70 000 eurow rozšěrić. Runje z tej sumu Swobodny stat Sakska mjenujcy so z financowanja čestnohamtskeho dźěła wróćo ćehnje, rěka ze stron frakcije AfD.

Krótkopowěsće (03.03.21)

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Masowy test dale wjedu

Budyšin. Wo zwěsćenych jědnaće natyknjenjach z koronu a sydom smjertnych padach, kotrež złožuja so nimo jednoho na přiměrjenje statistikow, je Budyski wokrjes wčera rozprawjał. Incidenca bě 87,66. Masowy test w Radebergu wulkeho zajima ludnosće dla dźensa a jutře dale wjedu. W Zhorjelskim wokrjesu registrowachu wčera 42 dalšich infekcijow, tři z nich wopokazachu so jako mutacija britiskeje warianty wirusa. Wot wokrjesa podata incidenca bě 68,45.

Wobzamknjenje cyle jasny signal

Budyšin. Wobzamknjenje wokrjesneho sejmika Sprjewja-Nysa, přewostajić studentam wučerstwa za předmjet serbšćinu stipendij, mjenuje předsyda Domowiny Dawid Statnik „znowa cyle jasny signal z Delnjeje Łužicy, skrućić jónkrótnosć našeho regiona“. Statnik dźakuje so zapodawarjam namjeta a wokrjes­nemu sejmikej za zmužity rozsud.

Ponowjeja němske tramwajki

Policija (03.03.21)

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Motorske znjezbožiło

Budyšin. Na Budyskej Walskej je wčera popołdnju k njezbožu dóšło. Dwě wosobje so při tym zraništej, a dyrbjachu jej do chorownje dowjezć. Wokoło 15 hodź. bě tam motorske do Opela Astra zajěło. Wosobowe awto so snadnje wobškodźi. Dróha bě něhdźe třištwórć hodźiny dospołnje zawrjena.

Nowa pěstowarnja přepodata

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Nowu pěstowarnju sej za čas korony wobhladać, je to móžno? W Budyšinje to je, tež hdyž tuchwilu jeničce digitalnje. Wčera, póndźelu, su z oficialnym přepodaćom noweho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća na Třělnišću 4a tež link na interaktiwny kołoběh www.bautzen.de/kitapurzelbaum/ wozjewili.

Budyšin (SN). Jedne znamjo zarjadnišća je štom, kotryž ze swojimi korjenjemi za přirodu steji. Překul (Purzelbaum) pak steji za lóšt dźěći so pohibować a za bjezstarostnosć w dobrej atmosferje. Tónle koncept w nowym Budyskim dźěćacym dnjowym přebywanišću zwoprawdźeja. Sakska, wokrjes kaž tež město Budyšin su do nowotwara nimale sydom milionow eurow inwestowali. Wčera staj Budyski měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), měšćanosta za financy a socialne dr. Robert Böhmer a měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann personalej symboliski kluč přepodali. W juniju chcedźa tam, budu-li tajke zarjadowanja zaso dowolene, dźeń wotewrjenych duri přewjesć.

Staru pěstowarnju w Chrósćicach nětko torhaja. Zajimcy móža sej tam tele dny hišće durje, wokna a dźěle aluminijoweje třěchi za­ poměrnje mało pjenjez wutwarić. Minjenu sobotu su poskitk gmejny hižo mužojo Hórčanskeho wjesneho towarstwa wužiwali­. Foto: Feliks Haza

Radźićeljo konsekwentni

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Zapósłancy Njebjelčanskeje gmejny wěste dary dale wotpokazuja

Njebjelčicy (SN/JaW). Gmejnscy radźi­ćeljo w Njebjelčicach wostawaja krući a wšitke pjenježne dary dale wotpoka­zuja, kotrež poskićeja komunje k zarunanju kóštow wuprawy zastupjerjow Njebjelčanskeje gmejny loni do afriskeho Benina. Po tym zo bě gremij hižo w januarje dar sponsora 5 000 eurow wotpokazał, sta so na zašłym wuradźowanju minjeny štwórtk to samsne.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND