Noty w digitalnym zynku (8)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež su we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowali? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin­ wam projekty předstajamy.

Prědku zapodaš noty a zady přińdźe hudźba won. „Tak móžeš sej to před­stajić. Ale cyle tak jednore to njeje“, praji Wolfgang Kotisek. Wón a Stephanie Bierholdtec digitalizujetaj serbske notowe žórła. Projekt Serbskeho folklorneho ansambla Slepo spěchuja z tysac eurami Sakskeho fondsa „Čiń sobu“.

Zajutřišim móža so zajimcy wot 16 hodź. w Mužakowskim parku na dalšim wodźenju po hrodowej zahrodźe wobdźělić. Tam dóstanu pokiwy, kak swójsku zahrodku wuhotować, abo móža prosće někotre z narosćenych płodow woptać. Nawodnica zahrod­nistwa Wiesława Kölzow rozłoži potom tež statistiku, kelko ananasow su minjene lěta žnjeli. Foto: Joachim Rjela

Dalše nadawki přepodali

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Poslednje posedźenje zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we wólbnej dobje 2014 do 2019 wčera w Pančicach-Kukowje bě z wotstawkom najkrótše minjenych pjeć lět. Po dobrej štwórć hodźinje móžachu zastupjerjo pjeć gmejnow chětro ćopłu rumnosć hižo zaso wopušćić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Prjedy hač so Chróšćanska, Njebjelčanska a Pančičansko-Kukowska gmejnska rada jutře skonstituuje, dyrbjachu so dotalni zastupjerjo pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe hišće raz schadźować. Přičina bě, zo dyrbjachu dalše twarske nadawki za tuchwilny přetwar běrowoweho twarjenja w Pančicach-Kukowje přepodać. Tak ma Bosćij Smoła z Wu­dworja w domje kachlicy za nimale 30 000 eurow kłasć. Molerske dźěła wukonja Čižankec­ předewzaće z Konjec. Firma z Lubija z wotnožku w Biskopicach přewozmje za 7 100 eurow špundowanske dźěła a zawod z gmejny Haselbachtal připrawi­ za nimale 25 000 eurow škit před słóncom.

Wosebity muzej ludźi přiwabił

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Jatřob (SN/at). Wjesny swjedźeń su Jatřobjenjo minjenu sobotu 600. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja swojeje wsy wěnowali. Młodźi a starši wobydlerjo zetkachu so na Halamec statoku. Hospozy běchu słódne tykancy napjekli, pilni organizatorjo mału, ale powabnu fotowu wustajeńcu wo wjesnym žiwjenju zestajeli a za tombolu wulku ličbu mytow wobstarali.

Wobhladać móžachu sej wjesnjenjo kaž tež jich hosćo zwjetša z Wulkodubrawskeje gmejny runje tak nowiny kaž tež w němskej a serbskej rěči wušłe knihi a brošurki z minjenych 60 lět. Mjeńše dźěći molowachu z krydu na wjesnej dróze, a knježiła je lóštna wjesna zabawa.

Digitalna doba móže so zahajić

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

2,3 milionow eurow spěchowanja za spěšny internet dóstali

Trjebin (CK/SN). Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) bě hakle něšto dnjow w zastojnstwje, jako přija 17. decembra 2017 w Berlinje přizwolenje spěchowanskich srědkow Zwjazka za wu­twar šěrokopasmoweje syće, runje tak tež jeho kolegaj Reinhard Bork ze Slepoho (njestronjan) a Helmut Krawc (SPD) z Dźěwina (Groß Düben). Zwjazk financuje projekt z 3,6 milionami eurow. Nětko je Swobodny stat Sakska 2,3 miliony eurow přidał. Přizwolenje přepoda předwčerawšim statny sekretar sakskeho hospodarskeho minister­stwa Stefan Brangs w Trjebinje. Tři gmejny maja swójski podźěl 671 000 eurow płaćić. Tón pak dóstanu pozdźišo z financnym wurunanjom za digitalny wu­twar wróćene.

Dohromady jedna so wo 6,7 milionow eurow. „Nětko móže so digitalna doba započeć“, wjesela so wjesnjanosća. Při wutwarje šěrokopasmoweje syće w zarjadniskim zwjazku Slepo/Dźěwin/Trjebin přizamknu 1 384 domjacnosćow a 205 předewzaćow. Za to trjebaja 64 kilometrow­ hłuboko­twarskich dźěłow, 357 kilometrow škleńčnonićoweho kabla a 104 kilometry prózdnych rołow.

Lěkar z konjomaj najwušiknišo worał

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Protecy (BG/SN). 13. woranski dźeń w Protecach (Prietitz) pola Kamjenca zapo­ča so minjenu njedźelu z dołhim rynkom čakacych awtow. Sta wćipnych podachu so na wotžnjaty zahon při hłownej dróze mjez Kamjencom a Halštrowom. Wšitcy chcychu widźeć, kak konje a oldtimerowe traktory kaž za čas pradźědow a prawowkow brózdy ćahaja. Wjace hač dźesać worarjow je so tam ze swojimi konjemi wobdźěliło, mjez nimi San­dro Zieschang z Hornjeho Wu­jěz­da ze swojimaj čornolěsnymaj liškomaj. Wosebita atrakcija pak běštej wołaj Manfreda­ Traupy z Radeberga. Wonej stej tež z Biskopičanskeho indianskeho dźiwadła pod hołym njebjom znatej.

Přez płót na ležownosć

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju w Budestecach. Z dotal njezna­teje přičiny zajědźe wodźer čěskeho nakładneho awta, na kotrymž běchu wjacore wosobowe awta nakładowane, na lěwy bok jězdnje, zrazy do dweju napřećo přijěduceju jězdźidłow a suny so na to přez płót na priwatnu ležownosć. Wodźerka jednoho z wobdźěleneju awtow bu w jězdźidle zatłusnjena, wohnjowi wobornicy dyrbjachu ju wuswobodźić. Wodźer Lkw-ja so tohorunja zrani. Rumowanja dla bě zwjazkowa dróha B 96 wjacore hodźiny zawrjena. Foto: Jens Kaczmarek

Krótkopowěsće (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Wozjewjenje podpisałoj

Drježdźany. Pacienća ze Šluknovskeho wuběžka móža so nětko tež w Sebni­čanskej chorowni lěkować dać. To zmóžnja wozjewjenje wo zhromadnym dźěle w mjezu překročacym strowotniskim hladanju, kotrež staj sakska strowotniska ministerka Barbara Klepsch (CDU) a čěski strowotniski minister Adam Vojtĕch dźensa podpisałoj, kaž mini­sterstwo w Drježdźanach zdźěli.

Hórscy burja w srjedźišću

Budyšin. Wo hórskich burach w Južnym Tirolu je dr. Elisabeth Tauber ze Swobodneje uniwersity Bozen wčera w Serbskim instituće referowała. Woni płaća jako nošerjo němskorěčneje identity a su zakład mytosa Južneho Tirola jako burskeho kraja z bohatymi tradicijemi. Industria­lizacija ratarstwa w dolinach, masowy turizm a ekonomizacija pódy su žiwjenje burow zasadnje přeměnili.

Wo runostajenju žonow

Policija (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Cigarety kradnyli

Njeswačidło. Zo je kurjenje škódne, bě minjeny kónc tydźenja njeznatym w Njeswačidle najskerje dospołnje wšojedne. W kupnicy při tankowni dyrbjachu sobudźěłaćerjo póndźelu rano zwěsćić, zo bě so něchtó do twarjenja zadobył a so z tobakoweje polcy posłužował. Kelko cigaretow su paduši sobu wzali, njeje dokładnje znate. Jeničce wěcna škoda pak wučinja ně­hdźe 4 000 eurow.

Na kursu čěšćiny so wobdźělić

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:
Chrósćicy. Wot póndźele, 2., resp. wutory, 3. septembra, pokročuje wučer Jan Breindl z wječornymi kursami čěšćiny w Chrósćicach a Budyšinje. Je-li potrjeba, zarjaduje wón dalši kurs stajnje štwórtk. Zajimcy njech přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ, pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND