Přez płót na ležownosć

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju w Budestecach. Z dotal njezna­teje přičiny zajědźe wodźer čěskeho nakładneho awta, na kotrymž běchu wjacore wosobowe awta nakładowane, na lěwy bok jězdnje, zrazy do dweju napřećo přijěduceju jězdźidłow a suny so na to přez płót na priwatnu ležownosć. Wodźerka jednoho z wobdźěleneju awtow bu w jězdźidle zatłusnjena, wohnjowi wobornicy dyrbjachu ju wuswobodźić. Wodźer Lkw-ja so tohorunja zrani. Rumowanja dla bě zwjazkowa dróha B 96 wjacore hodźiny zawrjena. Foto: Jens Kaczmarek

Krótkopowěsće (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Wozjewjenje podpisałoj

Drježdźany. Pacienća ze Šluknovskeho wuběžka móža so nětko tež w Sebni­čanskej chorowni lěkować dać. To zmóžnja wozjewjenje wo zhromadnym dźěle w mjezu překročacym strowotniskim hladanju, kotrež staj sakska strowotniska ministerka Barbara Klepsch (CDU) a čěski strowotniski minister Adam Vojtĕch dźensa podpisałoj, kaž mini­sterstwo w Drježdźanach zdźěli.

Hórscy burja w srjedźišću

Budyšin. Wo hórskich burach w Južnym Tirolu je dr. Elisabeth Tauber ze Swobodneje uniwersity Bozen wčera w Serbskim instituće referowała. Woni płaća jako nošerjo němskorěčneje identity a su zakład mytosa Južneho Tirola jako burskeho kraja z bohatymi tradicijemi. Industria­lizacija ratarstwa w dolinach, masowy turizm a ekonomizacija pódy su žiwjenje burow zasadnje přeměnili.

Wo runostajenju žonow

Policija (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Cigarety kradnyli

Njeswačidło. Zo je kurjenje škódne, bě minjeny kónc tydźenja njeznatym w Njeswačidle najskerje dospołnje wšojedne. W kupnicy při tankowni dyrbjachu sobudźěłaćerjo póndźelu rano zwěsćić, zo bě so něchtó do twarjenja zadobył a so z tobakoweje polcy posłužował. Kelko cigaretow su paduši sobu wzali, njeje dokładnje znate. Jeničce wěcna škoda pak wučinja ně­hdźe 4 000 eurow.

Na kursu čěšćiny so wobdźělić

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:
Chrósćicy. Wot póndźele, 2., resp. wutory, 3. septembra, pokročuje wučer Jan Breindl z wječornymi kursami čěšćiny w Chrósćicach a Budyšinje. Je-li potrjeba, zarjaduje wón dalši kurs stajnje štwórtk. Zajimcy njech přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ, pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Při předawarni tež kermušowali

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Worklecy (17)


Kaž na mnohich dalšich wsach tež we Worklecach dźensa wjace žadyn wobchod za twory wšědneje potrjeby nimaja. Před něhdźe 200 lětami bě to hinak. Po tym zo bě so Nowosličan Jakub Hórnik 19. meje 1829 z Hańžu Michałkec z Worklec woženił, je wón z pomocu přichodneju staršeju dom napřećo cho­row­ni kupił. Přewšo pilny Jakub Hórnik njeje jeno črije płatał, ale tež połtřeća hektara pola wobdźěłał. Nimo toho měješe wobchodźik z drobnymi tworami. Hórnikecom narodźi so 1830 holčka Madlena a 1833 syn Michał, kiž je nam dźensa jedna z najwuznamnišich wosobinow serbskeho narodneho a kulturneho žiwjenja 19. lětstotka.

Stat přewostaji miliony eurow

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Wobšěrne inwesticije w Slepjanskej a Trjebinskej gmejnje planowane

Trjebin (CK/SN). Nimale dźesać milionow eurow chcedźa přichodnje w gmejnomaj Trjebin a Slepo inwestować. To je sakske krajne knježerstwo minjeny tydźeń wobzamknyło. Kaž statny minister a šef statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) w Trjebinje zdźěli, přewostaji swobodny stat 2,8 milionow eurow za wopłóčki, pěstowarnju a wohnjowu woboru z wotpowědnych fachowych spěcho­wanskich fondsow. Přidatnje přewozmje Sakska swójski podźěl wobeju komunow we wobjimje 6,5 milionow eurow. „To je wu­wzaćny rozsud na zakładźe wosebi­teho połoženja“, rjekny šef sakskeje statneje kenclije. W meji bě energijowy zastaraćel LEAG zdźělił, zo swój dotalny rewě­rowy koncept změni, tak zo njetrjebaja južny dźěl Slepoho, Rowno, Mułkecy a Trjebink wotbagrować. W meji 2017 su LEAG, swobodny stat, wokrjes a wobě gmejnje deklaraciju podpisali, kak chcyli přez hórnistwo zawinowany inwesticiski zastatk nachwatać. LEAG přewostaji za to 780 000 eurow. Po tym pak njeje so po měnjenju gmejnskich radźićelow Sle­poho a Trjebina dołhi čas ničo stało.

Přijomna swójbna atmosfera knježeše minjenu njedźelu na dworowym swjedźenju Krječmarjec hosćenca w Dubrjenku. Runja zašłym lětam přewjedźechu tam znowa kałanje wěnca, na kotrymž je so dwanaće jěcharjow wobdźěliło. Najwušikniši z nich bě Fabian Schnabel z Kulowa (nalěwo). Wón doby tohorunja napřemojězdźenje dźesać konjacych korejtow. Foto: Philip Nowak

Wjesne stawizny žiwje předstajili

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Chelno pola Radworja swjećeše minjeny kónc tydźenja 500. róčnicu wobstaća. Nimo kóždolětneho chodojtypalenja bě to prěni wjetši swjedźeń po lěće 1985, hdyž běchu posledni raz meju mjetali.

Chelno (SN/BŠe). Wjes Chelno drje ludźo zwjetša ze zwjazkowej dróhu B 96 zwjazuja. Minjeny kónc tydźenja dožiwichu tam wopytowarjo čiłu wjesnu zhromadnosć. Za 500lětne wobstaće sydlišća wuhotowachu wobydlerjo swjedźeń, na kotrymž móžachu hosćo wjele stawizniskich zajimawostkow zhonić.

Gmejnsku radu njepomjeńša

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Hižo na konstituowacym posedźenju horco diskutowali

Trjebin (CK/SN). Małe cokorowe tity a kni­hi za čestnohamtske dźěło dóstachu čłonojo Trjebinskeje gmejnskeje rady­ na swojim prěnim posedźenju, po tym zo bě jich wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) spřisahał. Ale hižo prěni personalny rozsud postara so wo diskusiju. Dwě wosobje powoła Trjebin do zarjadniskeho wuběrka, w kotrymž stej tež gmej­nje Slepo a Dźěwin zastupjenej. Štyrjo­ radźićeljo běchu k tomu zwólniwi. Ariane Kraink (wolerske zjednoćenstwo My za Trjebin) kaž tež frakcija CDU chcy­štej rozsud wo tym přestorčić, nje­doc­pěštej pak za to wjetšinu. Wuslědk tajnych wólbow bě njerozsudny. Los roz­sudźi skónčnje za Uwe Radtkeho (wolerske zjednoćenstwo My za transparencu w Trjebinje) a za Detlefa Rölku (CDU).

Na poslednjeho dudaka spominali

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:
Z dujerskej hudźbu a zabawnym popołdnjom spominachu zawčerawšim na Trjebinskim Šusterec statoku na poslednjeho wjesneho dudaka Hanza Šustera, kiž by jutře 109. narodniny swjećił. Wo hudźbu postarachu so Wjeseli muzikanća ze Syjka (Graustein) pola Grodka. Čłonki Trjebinskeje Domowinskeje skupiny běchu dohromady dwanaće blachow tykanca napjekli. Foto: Jost Schmidtchen

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND