Krótkopowěsće (07.06.21)

póndźela, 07. junija 2021 spisane wot:

Wot srjedy dalše wolóženja

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wot pjatka hač do wčerawšeho wo 54 koronanatyknjenjach a pjeć smjertnych padach. Sydomdnjowska incidenca na 100 000 wobydlerjow po RKI je dźensa 36. Dokelž je hódnota znowa pod 50, budu wot srjedy dalše wolóženja. Wokrjes Zhorjelc informowaše wčera wo pjeć­ infekcijach. Incidenca tam sta­bilizuje so po RKI wot minjeneho pjatka pod 30, dźensa je wona 21,4.

Nowe jewišćo wobnowja

Podstupim/Zły Komorow. Dohromady 6,5 milionow eurow dóstanje Zło­­komorowske Nowe jewišćo za saněro­wanje a wutworjenje swojich dźěłarnjow. To zdźěli braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu minjeny pjatk w Podstupimje. Je to prěni komunalny projekt, kotryž su w Braniborskej po zwjazkowym zakonju wo sylnjenju strukturow wobkrućili.

Bydlenske mobile jara požadane

Policija (07.06.21)

póndźela, 07. junija 2021 spisane wot:

Při dźěle znjezbožił

Róžant. W Róžeńće je minjeny pjatk dopołdnja, krótko do napoł dwanaćich, 70lětny muž dźěłowe njezbožo poćerpjeł. Pomocnicy a policija chwatachu na městno njezboža. Šofer sedłoweho wlečaka bě na nakładowansku płoninu zalězć chcył, stajiwši sej za to rěbl k awtu. Rěbl pak so wotsuny, muž padny z wysokosće ně­hdźe něhdźe połdra metra na zemju ­a zrazy z hłowu wo nju. Při tym so wón ćežko zrani. Wuchowarjo dowjezechu ­jeho z helikopterom do kliniki w Drježdźanach.

Wikowarjo su zbožowni

póndźela, 07. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Pod dodźerženjom wotpowědnych konceptow hygieny móža zajimcy w Budyšinje zaso bjez wobmjezowanjow nakupować a so w hosćencach posłu­žować dać. To wšak su ludźo kónc ty­dźenja ­hižo dosć derje a rady wužiwali, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo. Wobchody města kaž tež w Centeru na Žitnych wikach nětko krok po kroku zaso swoje durje wotwěraja.

Serbske blido zaso prezencne

Drježdźany. Towarstwo Stup dale a iniciatiwa Serbow w Drježdźanach přeprošatej zaso na prezencne Serbske blido w sakskej stolicy. Wone budźe srjedu, 9. junija, w 19 hodź. w korčmje The Red Rooster (Čerwjeny honač) na Rähnitzowej 10. Wo tym je so wón z předsydku towarstwa Jadwigu Pjacec dorozumił. Zetkać chcedźa so za wulkim blidom na dworje pod arkadami hosćenca w baroknej štwórći Noweho města blisko galerije Holgera Johna. Předpisy w zwisku z pandemiju maja so wězo wobkedźbować. Zajimcy njech Benediktej Dyrlichej hač do jutřišeho, 8. junija, we 18 hodź. swoje wobdźělenje signalizuja, a to pod tel. čo. 0177/457 66 95.

Informuja we woknje

Wojerecy (SiR/SN). Wojerecy su nětko nowy partner imageoweho projekta „Region rozmacha Drježdźany“. Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) a Kamjenski měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) staj wčera wotpowědne kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Lěta 2014 bu projekt załoženy, zo bychu přewažnje nawrótnikow jako fachowcow zdobyli.

Něhdźe sto kwadratnych metrow wulka bróžnja je so dźensa w nocy w Tradowje w gmejnje Wóslink wotpaliła. Krótko po połnocy wołachu tam wjace hač 60 wobornikow k hašenju. Woni tomu zadźěwachu, zo płomjenja na bydlenski dom přeskoča. Fasada pak so přiwšěm trochu wobškodźi. Tragiske, zo běchu wobydlerjo hakle w měrcu zaćahnyli a chcychu tam nětko přetwarjeć. W bróžni běchu sej woni hižo dźěłarnju wutwarili. Foto: Lausitznews/Maik Petrick

Nowa kupnica na městnje stareje

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

W sprjewinym měsće stajnje něhdźe něšto twarja. Jedne tajke wjetše twarnišćo je nětko na Drježdźanskej dróze. Tam je so stara kupnica zminyła, a nowa mjeztym nastawa.

Budyšin (CS/SN). Po tym zo bě w Hornjej Kinje nowa kupnica Edeka nastała, su nakupowanišćo Diska na Drježdźanskej dróze w Budyšinje zawrěli. Jeho personal dźěła nětko w Hornjej Kinje. W krótkim času bu stara kupnica Diska nimale dospołnje spotorhana. Jenož dwě wonkownej sćěnje stej stejo wostałoj. Na tymle terenje wikowanska syć Aldi-sewjer nowu kupnicu twari, jeno 300 metrow wot stareje zdalene. Za to je Aldi-sewjer ležownosć kupił, kaž nowinarski běrow předewzaća informuje.

Wočakuja wjace kedźbnosće

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Gmejna Trjebin sobu najbóle wot změnow potrjechena

Trjebin (AK/SN). Na strukturnej změnje we łužiskim brunicowym rewěrje měła Trjebinska gmejna fairnje a sprawnje wobdźělena być. W tajkej wot Wocho­žanskeje brunicoweje jamy najbóle po­trjechenej komunje, kaž w Trjebinje, dyrbjeli projekty gmejny zaměrnje podpěrać. To žadaše sej Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na srjedownym posedźenju gmejnskeje rady. Kaž wón zdźěli, njeje z wuslědkom widejoweje konferency ze sakskim ministrom za regionalne wuwiće Thomasom Schmidtom (CDU) kónc meje scyła spokojom.

Krótkopowěsće (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Kardinal Marx chce wotstupić

Mnichow. Mnichowsko-Freisingski arcybiskop, kardinal Reinhard Marx, je bamža Franciskusa prosył jeho ze zastojnstwa wuwjazać. Katolska cyrkej je „mortwy dypk“ docpěła, rěka w dźensnišej zdźělence biskopstwa. „Mi dźe wo to, sobuzamołwitosć za katastrofu splažneho znjewužiwanja přez dostojnikow cyrkwje w minjenych lětdźesatkach přewzać.“

Dalšej wobkrućenskej městnje

Budyšin. Wot noweho tydźenja tež apotece při Garnizonskim naměsće w Kamjencu a na Wojerowskim Hrodowym naměsće šćěpjenje pře koronu digitalnje wobkrućatej. W Budyskim wo­krjesu zwěsćichu hač do wčerawšeho 33 natyknjenjow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca tu je po RKI dźensa 39,0. 16 infekcijow a ličbu štyrjoch zemrětych wozjewichu wčera we wokrjesu Zhorjelc. ­Incidenca tam je po RKI dźensa 28,5.

Muzej Budyšin zaso wotewru

Policija (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Na hrajkanišću stejo wostał

Wojerecy. Njewšědne wobchadne nje­zbožo je so předwčerawšim na Collinowej we Wojerecach stało. Po informacijach swědkow bě 79lětny wodźer VWja najprjedy rjećaz k wobhrodźenju parkowa­nišća přełamał. Na to jědźeše wón dale přez kerčinu a je skónčnje při stołpje čumpjele na susodnym hrajkanišću stejo wostał. Při alkoholowym tesće zwěsćichu, zo měješe rentnar 0,36 promilow alko­hola w kreji. Škoda wučinja 3 600 eurow.

Mazda pokradnyli

Kamjenc. Na swětłym dnju je so srjedu wosobowe awto typa Mazda w Kamjencu zhubiło. Čerwjene jězdźidło w hódnoće 25 000 eurow steješe při Garnizonskim naměsće. W 17 hodź. bě je mějićel wopušćił, dobre połdra hodźiny pozdźišo bě awto fuk. Wosebita komisija za jězdźidła pad přepytuje a je CX-5 mjezynarodnje za pytanje wupisała.

Wuwzaćne rjadowanje wuběži

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Wšitke wotnožki Budyskeje biblioteki – hłowna, dźěćaca a młodźinska kaž tež mobilna – zaso nimale normalnje dźěłaja. Koronatest za wopyt trěbny njeje. Tohodla wužiwarjow na to skedźbnjeja, zo dyrbja wupožčene knihi a časopisy k wotpowědnym terminam wotedać, ­hewak nastanu za nich přidatne kóšty. Minjene měsacy běchu kulancne rjadowanje koronowych přičin dla zawjedli. Nětko wone wuběži.

Lisćiki skazać

Budyšin. Najwuspěšniša kuzłarska comedy-show Němskeje „Die Magier 3.0“ budźe 19. junija w Budyskim Kamjentnym domje z hosćom. Zastup budźe wot 19 hodź., předstajenje započnje so w 20 hodź. Lisćiki skazać móža sej zajimcy w předpředani za 25 eurow pod www.tixforgigs.com. Při wječornej kasy płaći lisćik 30 eurow.

Koncert přepołoženy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND