Chwalobny angažement

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:
Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo maja přidróžne štomy za typiske znamjo našeho regiona a chcedźa je zachować. Wulki dźěl štomow je so hižo zhubił a stare smorže je so něchtó wo jich narunanje postarał, chiba gmejny same. To mam za jara chwalobne a česću sej angažement na dobro našeje přirody. Nimale wšědnje wšak widźu, kak pusta a njerjana dróha bjez štomow je, mjez druhim mjez Šunowom a delnimi Sulšecami, kotruž je wo­krjes Budyšin hakle lětsa ponowić dał. Za Šunowom hač k lěsej hižo wjacore lěta ani štomiska wjac při dróze njesteji a hač je hdy štó naruna, njemóžeše mi nichtó rjec. W času, hdyž rěčimy tójšto wo škiće klimy, njeměli naležnosć samoběhej přewostajić, ale runja Chróšćanam jednać. Štomy njejsu jenož za rjany napohlad, ale skića zwěrinje žiwjenski rum. Tajki w dalšim dźělu puća hač do Sulšec, kotryž je wobdaty z krasnymi brězami, hišće mamy. Wobchowajmy sej to! Janek Wowčer

Benjamin Robel je ratar z ćěłom a dušu. Tuž podpěra młody pomocliwy muž z Krynhelec (Kringelsdorf) swojeho dźěda w Dyrbachu (Dürrbach) rady. Tuchwilu wšak je čas žnjow praweje abo wódneje rěpy. Rostlinu plahuja w małym ratarskim zawodźe poprawom k zastaranju nuklow. Přiwšěm pak naprašowanje za zeleninu dale přiběra. Tak je so prawa rěpa wot jědźe za chudych k delikatesy wuwiła, předewšěm mnohich witaminow dla. Najlěpje wotbywaja Robelecy swoje wódne rěpy hižo wjacore lěta na nazymskich­ a rybarskich wikach po wšej Łužicy. Foto: Joachim Rjela

Wo rjanosć domizny so prócować

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

W Chrósćicach maja dotalne nazhonjenja płody njesć.

Chrósćicy (JK/SN). Radźićelam Chróšćanskeje gmejnskeje rady su bytostne znamjenja našeje krajiny chětro wažne. To wujewi na minjenym wuradźowanju rady diskusija wo přeměstnjowanju swjatych křižow. Pozadk bě informacija pomnikoškitneho zarjada, zo bě priwatnik křiž na swojej ležownosći přeměstnić dał (SN rozprawjachu), štož bě rozbudźenosć wuwabiło, wšako bě komuna wo tym hakle wot zarjada zhoniła, kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) wuswětli.

Inwestuja sylnje do woborow

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Gmejna Hamor wobstara wšěm aktiwnym nowu drastu

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna inwestuje sylnje do swojich wjesnych wohnjowych woborow. Tak dóstanu wšitcy něhdźe 200 aktiwnych kameradow nowu zasadźensku drastu. To je zawčerawšim tamniša gmejnska rada jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom přepoda parlament nadawk trěbnu drastu wobstarać fachowej firmje Genius Development & Sales Alexandera Lohfa w Lützenje pola Lipska. Cyłkowna suma za nakup drasty wučinja 257 000 eurow. Z toho ma gmejna 103 000 eurow sama nałožić, zbywace 154 000 eurow přida wokrjes Zhorjelc. Nadawk bě po wšej Europje wupisany był. Lipšćanska firma bě najlěpši poskitk a přeswědčace referency minjenych třoch lět přepołožiła. W jednotliwych dypkach wopřijima nadawk wobornikam wobstarać nowe cholowy, kapy a rukajcy.

„Štyri lěta so mjeztym intensiwnje z tejele temu zaběramy“, wuswětli nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs. „Smy dołho z wokrjesom jednali. Zarjad za wohnjowy a katastrofowy škit wudawki nětko ze 60 procentami spěchuje.“ Wosebita dźěłowa skupina je drastu wupytała a intensiwnje testowała.

Łužiske zetkanje MAWjow

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:
Nimale 170 wobsedźerjow a šoferow starych motorowych kolesow zličichu zarjadowarjo na njedawnym 15. zetkanju za kolesa z pomocnymi motorami, tak mjenowanymi MAWjemi w Bjezdowach (Klein Partwitz) při Parcowskim jězorje. Zarjadowanje steješe pod hesłom „Na MAWju wokoło łužiskich jězorow“. Najdlěši puć do Łužicy měješe wobdźělnik z Hessenskeje. Najstarše pokazane motorizowane kolesa běchu z 30tych lět minjeneho lětstotka. Wjeršk zetkanja bě zhromadna kołojězba wšitkich wobdźělnikow wokoło bliskich jězorow. Ale tež po tym podawachu so jednotliwcy rady hišće raz pak na 25- abo 50kilometrowsku čaru. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (16.10.19)

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Dyrlicha wuznamjenja

Esslingen. Myto Andreasa Gryphiusa 2019 spožča Benediktej Dyrlichej. Nakładnistwo Pop w Ludwigsburgu bě serbskeho spisowaćela namjetowało. Přepo­daće myta budźe 14. nowembra w Düsseldorfje. Bywši lawreaća su mjez druhim Günter Eich, Rainer Kunze a Walter Kempowski. Literarne myto Wuměłstwoweje gildy Esslingen spožča z lěta 1957, wot 2009 njeje hižo dotěrowane.

Frankfurtske knižne wiki zahajili

Frankfurt nad Mohanom. Z wysokim wopytom hóstneho kraja Norwegskeje su wčera wječor 71. Frankfurtske knižne wiki zahajili. Na swjatočnym wotewrjenju su so krónprincowaj mandźelskaj Mette-Marit a Haakon kaž tež ministerska prezi­dentka Erna Solberg z Norwegskeje wobdźělili. 7 450 wustajerjow ze 104 krajow prezentuje so hač do njedźele na najwjetšej knižnej přehladce swěta.

Spěwnik za dźěći a młodźinu

Policija (16.10.19)

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

NDRske mopedy požadane

Eckartsberg/Rózbork. Chětro požadane su mjez paduchami tuchwilu zaso raz NDRske mopedy typa Simson. Tón zaćišć znajmjeńša zbudźa wčerawša nowinarska zdźělenka policije. Tam mjenujcy rěka, zo su njeznaći hnydom dwaj tajkej mopedaj spakosćili. W Eckartsbergu w gmejnje Mittelherwigsdorf pola Žitawy su so paduši w nocy na póndźelu do garaže zadobyli a S 50 sobu wzali. Moped měješe hódnotu něhdźe 1 500 eurow.

Tohorunja w Rózborku (Rothenburg) su njeznaći Simson typa S 51 w nocy na póndźelu z garaže pokradnyli. Tež tón měješe hódnotu něhdźe 1 500 eurow. Na woběmaj městnomaj su policisća wjacore slědy zawěsćić móhli. Dalše slědźenja za pokradnjenymaj Simsonomaj je mjeztym kriminalna policija přewzała.

Wosebity wopyt do prózdnin

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Worklecy (AN/SN). Wosebity, ale tola trochu njewšědny wopyt mějachu šulerjo 3. a 4. lětnika Worklečanskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ na poslednim šulskim dnju do nazymskich prózdnin. Do šule bě mjenujcy tak mjenowany „Wuměłstwowy bus“ Drježdźanskich Statnych wuměłstwowych zběrkow přijěł.

Studentka Christine Jakob bě sej z nim tón dźeń sobu do Łužicy dojěła. Wona rozkładowaše dźěćom trajnu, stajnje zaso měnjacu so twórbu němskeje wuměłče w busu. Při tym jedna so wo wosebitu platu z napisom, do kotrejež móžachu šulerjo a šulerki tak mjenowane „scoubidou-bančiki“ tykać abo dalše zaso wućahnyć. Tak twórbu njepřestawajcy aktiwnje sobu měnjachu. Dale nańdźechu dźěći w busu naprawu, z kotrejž hodźi so wosebity barbojty ješć produkować. Z nim wuměłča nowe wuměłstwowe wudźěłki stwori.

Jako wjeršk projekta smědźachu so šulerjo a šulerki sami we wuměłstwowym tworjenju pospytać. Za to smědźachu tež nastroj k zhotowjenju wonych mydliznowych pucherjow wužiwać. Z nimi dujachu pak čornu, módru abo běłu barbu na wulke łopjena, při čimž nastachu woprawdźe krasne twórby.

Poskitk za prózdniny

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Za šulerjow ma Budyski Serbski muzej w nazymskich prózdninach wosebitej poskitkaj. Jedyn steji pod hesłom „Złota nazyma – rjana pyšerka“. Z łopješkow a z barbami stworja sej zajimcy nazymski wobraz, kołkuja abo pomoluja karty a twarja mobile. Za to měli prasowane lisćowe łopjena sobu přinjesć. Poskitk budźe 17. a 22. oktobra stajnje wot 10 do 11.30 hodź. Přidatne wudawki wučinjeja­ euro. Při dalšim poskitku 24. oktobra wot 10 do 12 hodź. steji serbski street style w srjedźišću. Tak wobhladaja sej wobdźělnicy tuchwilnu wustajeńcu mody ze serbskimi elementami. Přizamknje so mała dźěłarnička, hdźež naćisnu a pasla sami serbsku modernu drastu a debjenki abo kołkuja łužiske mustry. Wuslědki móža sej sobu domoj wzać. Za přidatne wudawki zběraja dwaj euraj. Muzej prosy wo při­zjewjenje pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 11.

Změnjene wotewrjenske časy

Na „Spěwanje na kachlowej ławce“ běchu minjenu sobotu zajimcy na Trjebinski Šusterowy statok přeprošeni a su tež mnoholičbnje přichwatali. Organizowała je zarjadowanje tamniša Domowinska skupina ze swojej předsydku Angeliku Balccynej. Podpěrali­ su projekt tohorunja čłonojo spěwneje skupiny Kólesko ze Slepoho. Angelika Balccyna a Juliana Kaulfürstowa čitaštej hosćom zdobom powědki ze Slepjanskich wsow, wo pokładach a mytiskich postawach. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND