Tak kaž tule w Pančicach-Kukowje su sobotu tež w Kulowje, Rakecach, Njebjelčicach a na dalšich městnach Budyskeho wokrjesa pilni pomocnicy wotpadki zběrali. Wšudźe nazběrachu wulku ličbu papjerkow, blešow, kofejowych nopaškow, plastiki a wjele dalšeho, zo by wobswět trochu čisćiši był. (Wjace wo tym jutře.) Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (04.04.22)

póndźela, 04. apryla 2022 spisane wot:

Angela Stachowa zemrěła

Lipsk. W starobje 74 lět je serbsko-němska spisowaćelka a politikarka An­ge­la Stachowa 29. měrca w Lipsku zemrěła, kaž swójbni zdźělichu. Wona bu wuznamjenjena z wjacorymi mytami. Jednot­liwe jeje twórby buchu do čěšćiny, pól­šćiny, rušćiny, šwedšćiny, chorwatšćiny a jendźelšćiny přełožene. Wot 1990 do 1994 bě wona zapósłanča PDS/Lěweje lisći­ny w zwjazkowym sejmje.

Wokrjes dlěje njeinformuje

Budyšin. Wot dźensnišeho płaći w Němskej nastupajo koronu jenož hišće bazowy škit. Po Roberta Kochowym institu­će je aktualna incidenca w Budyskim wokrjesu 1 375,5 a w Zhorjelskim 1 125,6. Wokrjes Budyšin je minjeny pjatk wo 606 natyknjenjach a sydom smjertnych padach informował, wokrjes Zhorjelc wo 812 infekcijach. Nimo toho wokrjes Budyšin wot dźensnišeho wjace wšědnje wo wuwiću pandemije na swojej internetnej stronje njerozprawja.

Wo delnjoněmčinje

Wuhotuja 11. schadźowanku

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik“ přeprošatej na 11. swójbnu schadźowanku njedźelu, 3. apryla, w 15 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“. Pisany program zahaja mali rejwarjo skupiny Łužičanka a šulerska hudźbna skupina Šwintuchi. Přizamknu so dźěłarnički a zaběry za najmłódšich, mjez druhim z paslenjom a kamishibai-dźiwa­dłom. Za trochu staršich budźetej krosnowanje a dźěćaca wohnjowa wobora přihotowanej. Dale předstajitej so Serbski muzej z poskitkom a Ludowe nakładnistwo Domowina z najnowšimi wudaćemi za dźěći. Starši móža so z fachow­cami wo rěčnych kursach a rěčnym kubłanju rozmołwjeć kaž tež při kofeju a tykancu bjesadować.

Na jutrowne wiki

Policija (01.04.22)

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

Wopačna bankowka napadnyła

Wojerecy. Wočiwidnje wopačna 50eurowska bankowka je so předwčerawšim we Wojerecach jewiła. 16lětny hólc chcyše z njej w kupnicy swój nakup zapłaćić. Sobudźěłaćerce při kasy bankowka napadny a wona policiju informowaše. ­Zastojnikam młodostny powědaše, zo njebě jemu znate, zo so wo wopačne ­pjenjezy jedna. Přiwšěm změje wón z wozjewjenjom ličić.

Wulke jejo zahrodu pyši

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:
Swoju zahrodu w Šprjejcach je Rainer Grosa tele dny na wosebite wašnje dojutrownje wupyšił. Tam je widźeć wulke styroporowe jutrowne jejo. Wone pochadźa hišće z jutrowneje přehladki 2003 we Wojerowskim Łužiskim centeru. Tehdy bě tam 30 tajkich debjenkow widźeć. Nětko tež dźěći Šprjejčanskeje pěstowarnje składnosć wužija a sej jejo na Grosec zahrodźe wobhladaja. Foto: Jost Schmidtchen

Postajenjow korony dla njemóžachmy so w minjenych měsacach kaž hewak zwučene na wuprawu podać. To płaćeše zdobom za tradicionalnu ekskursiju Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow na spočatku lěta. Njedawno pak to skónčnje nachwatachmy. Předsydka ­Monika Cyžowa bě nam zajimawy, powučacy a přikładnje planowany program zestajiła. 50 wobdźělnikow, mjez nimi dźesać z Delnjeje Łužicy, poda so do Drježdźan. Zastachmy při VW-manufakturje. Postajenja sej žadachu, zo so do třoch skupin rozrjadowachmy. Fachowcy nas wustojnje po zawodźe wodźachu. Na to móžachmy sej při słónčnym wjedrje na parkowanišću při busu kofej a mnoho słódneho słodźeć dać.

Přichodna stacija bě tak mjenowany TimeRide, potajkim časowa jězba. Pokazachu nam z modernej techniku grandioznje inscenowanu historisku kulisu Drježdźan w lěće 1719. Wječer bě w překrasnym hosćencu Sophienkeller w Taschenbergpalaisu skazana. Po wječeri chwatachmy na poslednju staciju do Drježdźanskeho Friedrichstadt-palasta. Tam widźachmy satirisko-kabaretiski program „Lehmanns launige Lieder“.

Zakłady za dalše twarnišća

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

Gmejna chce twarcam nowych domow přihódne wuměnjenja stworić

Njebjelčicy (JK/SN). Z napjatosću wočakowany dypk dnjoweho porjada posedźenja Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, wozjewjenja podhlada přisłodźenja přećiwo gmejnskej radźe a wjesnjanosće dla su na wčerawšim posedźenju na próstwu radźićela Sylvia Reinecki wotsadźili. Wobkrućili su to z tym, zo bě skazany prawiznik gmejnje na posedźenju hłowneho wuběrka srjedu wječor wot toho wotradźił. Nadrobnosće k temje w posedźenju ani radźićeljo, ani wjesnjanosta njenaspomnichu a tak wosta tutón dypk wčera bjez wobsaha.

Wobzamknyli su wčera wujasnjenske a zapřijenske wustawki za Wěteńcu a wujasnjenske wustawki za Miłoćicy, po tym, zo bě jim gmejnski poradźowar Gilles Buitel nadrobnosće k tomu wujasnił. Wujasnjenske wustawki budu so na gmejnje wupołožić a smědźa so wotpowědnje wudospołnić. Wustawki za wobě wsy zajimcam zaručeja, zapodać twarsku próstwu z wuhladom na to, zo so wona tež přizwoli. Trěbne zapřijeće někotrych ležownosćow do nutřkowneho wobłuka wsow je wuměnjenje za dowolnosć k twarjenju.

Po wjele słónčnych a miłych dnjach su temperatury drje tuchwilu zaso skerje zymske, ale zo so nalěćo předrěje je hižo wšudźe widźeć. Rjane nalětnje znamjo tohorunja je, zo baćony tu zaso su. W Nuknicy je 17. měrca samo porik hromadźe přilećał. ­Mjeztym zo jedyn z njeju nad hnězdom stražuje, so tamny blisko traktora za picu rozhladuje. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (01.04.22)

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

Snadnje woteběraca tendenca

Budyšin. Z incidencu 1 416,7 w Budyskim wokrjesu a 1 248,8 w Zhorjelskim je Roberta Kochowy institut dźensa snadnje woteběracu tendencu za Hornju Łužicu potwjerdźił. Wokrjes Budyšin je wčera wo 846 zwěsćenych nowych natyknjenjach z koronawirusom rozprawjał. Wo­krjes Zhorjelc mjenowaše štwórtk 739 infekcijow, mjez nimi bě 140 dźěći, a dalši smjertny pad z 21. měrca.

Nalětnje wožiwjenje

Budyšin. Wo nalětnim wožiwjenju na wuchodosakskich dźěłowych wikach je Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło wčera informowała. Wjace hač 1 100 wosobow je so zaso do dźěła dóstało, štož je stopnjowanje wo pjećinu porno předměsacej. W regionje bě w měrcu 17 481 bjezdźěłnych, 343 mjenje hač w februarje. Tudyša kwota bjezdźěłnosće aktualnje 6,3 procenty wučinja.

Luksusowy hotel nastanje

Njeswačanske hrajkanišćo bórze wotewru

štwórtk, 31. měrca 2022 spisane wot:
Njeswačidło (UM/SN). Nowe hrajka­nišćo wosrjedź Njeswačidła chcedźa 9. apryla wotewrěć. Tónle termin mjenowaše Anett Pötschke z wobydlerskeje iniciatiwy. Městnosć prezentuje so hižo z najwšelakorišimi pisanymi hrajkanskimi elementami. Mjez druhim maja tam čumpjel, krosnowanski nastroj, suwadło a pěskowy kašćik. Za dorosćenych přewodźerjow małych wopytowarjow chcedźa ławki nastajić, tak zo móhło so hrajkanišćo na zetkanišćo za młódšich a staršich wuwić. Zmóžnili su twar hrajkanišća z tak mjenowanej crowdfundingowej kampanju na internetnej platformje „99Funken“. Z njej nazběrachu nimale 6 000 eurow. Dalšich 600 eurow přida Budyska wokrjesna lutowarnja. Do toho w Njeswačidle žane zjawne hrajkanišćo njemějachu. Za předewzaće angažuja so nimo wobydlerskeje iniciatiwy jěchanske a jězbne towarstwo, wohnjowoborne towarstwo a Njeswačanska gmejna.

nawěšk

nowostki LND