Při aktualnym wjedrje su domjace ptački kaž tónle ročk (Rotkehlchen) dźakowne za kóždy dar. Ročki dypaja najradšo na zemi abo bjeru sej z picneho blida, štož jim słodźi. Tuž je ptača chěžka dobre městno, woblubowanemu pjerachej na přikład wowsne tružki, wobělene zornjatka słónčnych róžow a rózynki poskićeć. Rady maja tež sušene mučniki. Foto: Handrij Baumgärtel

Krótkopowěsće (17.01.24)

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:

Chór Lipa bilancował

Pančicy-Kukow. Na hłownej zhromadźiznje chóra Lipa, wčera wutoru, zhladowaše předsydstwo na minjene lěto skutkowanja. Chór měješe loni dohromady dźewjeć zjawnych wustupow. Z najwjetšeho dźěla w Hornjej Łužicy. Tohorunja zmóžni so chórej pjeć nowych spěwow na chórowu sadźbu wobdźěłać.

Dr. Magdalene Kemlein njeboh

Drježdźany. W kruhu swójbnych zemrě sobotu w starobje 93 lět hudźbna pedagogowka a terapeutka Magadalene Kemlein, kotraž běše znata za swoje mnohe wobdźěłanja němskich, serbskich a mjezynarodnych ludowych a dźěćacych spěwow. Zdobom wukubła jako wučerka serbske hudźbno-šulske dźěći w duchu Jurja Winarja a wukmanješe jich w powołanjach na serbsko-kulturnym a pedagogiskim polu.

Zwěrjo lěta 2024 wohrožene

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (36).

Na lodźe so smykać abo lodohokej hrać – wulke to zymske wjeselo za naše dźěći, kaž tu w Dobrošicach. Přichodne dny drje budźe to hišće móžno, dalokož móžemy ­wjedrarjam dowěrjeć. Zdobom wšak woni warnuja: Lodowa woršta njeje přetołsta. Strach, zo so přełamaš je wulki! Foto: Feliks Haza

Delikt z praskotakami

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:
Budyšin. Dotal njeznaći su w nocy na njedźelu dwaj listowej kašćikaj w Budyšinje skóncowali. Woni su při domskim „Pod hrodom“ krótko po połnocy zachadźeli. Do dweju listoweju kašćikow tyknychu praskotaki a zapalichu je, tak zo rozbuchnychu. Wokoło lětacych třěskow dla so tež fasada domskeho wobškodźi. Nimo toho wobškodźichu so před domskim parkowace wosobowe awta. Cyłkowna škoda njeskutka wučinja wjace hač 12 000 eurow. Zastojnicy policije su slědy zawěsćili. Kriminalna policija pad nětko přepytuje.

Na čitanje do „Smolerki“

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Budyšinje přeprošuje štwórtk, 18. januara, w 19 hodź. na čitanje. Prof. dr. Thomas Menzel, awtor knihi „Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen“, předstaji tu zhromadnje ze swojej lektorku dr. Sonju Wölkowej swoju twórbu. W knize zaběra so wón z gramatiskimi wosebitosćemi hornjo- a delnjoserbskeje rěče, kotrejž zdawatej so porno druhim přiwuznym rěčam kompleksnišej być. Swoje prěnje zjawne čitanje je awtor pod hesło „Warum ist das Sorbische besonders (schwierig)?“ stajił. Kniha wuńdźe jako 71. wudaće w rjedźe Spisow serbskeho instituta w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Zazelenerjo informuja

Budyšin. Iniciatiwa „Budyscy zazelenerjo“ informuje wo tym, zo chce srjedu, 17. januara, w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe wo aktualnym stawje swojeho projekta „Tysac štomow za Budyšin“ rozprawjeć. Zarjadowanje započina so w 19.30 hodź. Akterojo iniciatiwy chcedźa z projektom Budyšin dźeń a bóle wozelenić a tomu zadźěwać, zo so štomy twarskich naprawow dla podrubaja.

Dalše protesty připowědźene

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Budyšin (SN). Krajnoradny zarjad dźensa zdźěli, zo maja wobydlerjo Budyskeho wokrjesa z dalšimi burskimi protestami ličić. Te su wčera dopołdnja na wšelakich městnach k njemałym poćežowanjam w zjawnym wobchadźe wjedli. Dalše wobmjezowanja wobchada su za cyły dalši tydźeń připowědźene. Po protestach minjeny tydźeń, su ratarjo zarjadej tež za tutón tydźeń zhromadźizny přizjewili, kotrymž je přizwolił.

Mjeztym je so wukopało, zo su předwidźane blokady wšitkich zajězdow na awtodróhu A 4 „wot wěstych ‚wjetšich‘ dynamikow wotwisne“, kaž zarjad praji. Za wčera planowane zhromadźizny w Budyskim wokrjesu su zarjadowarjo na přikład zawčerawšim wječor wotprajili. Rěčnica wokrjesneho zarjada Anne Kretschmar je wčera zdźěliła, zo su zarjadowarjo „winowaći na předwječoru hač do 18 hodź. přizjewić, njewotměwaja-li so za slědowacy dźeń planowane protesty“. Z tuteje přičiny pak njeje dołhodobna dočasna informacija ze stron Budyskeho krajnoradneho zarjada móžna. Zarjadniscy sobudźěłaćerjo proša wo zrozumjenje.

Wjesołe poselstwo za město

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Wojerowske marketingowe towarstwo sadźi na mnohe małe dźěle puzzla, kotrež pozitiwny image města Wojerecy přisporjeja. Najmłódša akcija je sta wobdźělnikow mobilizowała.

Wojerecy (SiR/SN). Marketingowe towarstwo „region za swójby Wojerecy“ je w decembrje w jónkrótnej kampani wjacore akcije kombinowało, kotrež skruća a spěchuja začuće zhromadnosće mjez wobydlerjemi a z tym tež pozitiwnemu wuwiću města přinošuja. „Wuchodźujće so po měsće a zličće zelene hwězdy!“ běše hesło, pod kotrymž je towarstwo na pućowanje z dobyćerskej hru #WHY! NACHT přeprosyło. Cil kampanje běše, wobydlerstwo kaž tež hosći mobilizować a jich do zhromadneje aktiwity pohnuwać.

Po starym wašnju swinjo rězali

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Na Njepilic statoku su při dobrej naledźe woblubowanu tradiciju hajili

Rowno (JoS/SN). Wonka pada sněh a ludźo mrěja zymu. Na Njepilic statoku w Rownom pak so pari a wari. Ludźo sej ćopłu kapu sleku, dokelž je jich nimo słódneho połćika tež škleńčka žitneho zwohrěła.

Zašłu sobotu su w Rownom, cyle po tradiciji srjedźneje Łužicy, na Njepilic statoku swinjo rězali. Ći, kotřiž běchu wšitko sobu přihotowali, měnjachu, zo njeby wjedro móhło lěpše być. Při minusowych stopjenkach wonka so lochce sajace sněženki spožčichu ležownosći bórze romantiski zymski flair.

Wokrjes blokadam ratarjow zadźěwa

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Zhorjelc/Budyšin (SN/mb). Wokrjes Zhorjelc je z powšitkownym wukazom, kiž wot dźensnišeho płaći, protestowacym ratarjam zakazał, zajězdy na awtodróhi blokować. Tež na druhich dróhach njesmědźa ratarjo z traktorom prosće bjez konkretneje přičiny stejo wostać abo wobchad přejara haćić. Krajnoradny zarjad Budyšin je wčera jenož zdźělił, zo maja zarjadowarjo protesta dźeń do toho hač do 18 hodź. připowědźić, hač budu woprawdźe na dróhach protestować.

Prof. Dieter Müller, eksperta za wobchadne prawo na wysokej šuli sakskeje policije, je njedawno we wusyłanju telewizije MDR „Sachsenspiegel“ na to skedźbnił, zo su tuchwilne protestne akcije přewažnje ilegalne: Z traktorom, za kotrehož diesel dawki njepłaćiš, směš so jeničce po direktnym puću na polo po­dać. Nimo toho su blokady zašłych dnjow hustodosć „chłostajomne nućenje“. Policija tomu ­jenož njezadźěwa, zo njeby „hišće wjac namocy“ zbudźiła. Přećiwo „klimowym lěpjerjam“ pak je policija přeco kruće zakročała.Čitajće dale na 4. stronje!

Serbska debata

nowostki LND