Plahuja třista pčolacych ludow

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Nimo wulkich nadregionalnych a w medijach prezentnych serbskich­ towarstwow mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Serbsku pčólnicu (20/kónc).

Hižo naši prjedownicy běchu so pčołarjenju wěnowali. W 19. lětstotku zetkawachu so serbscy pčołarjo z Chrósćic, Wotrowa, Róžanta, Poršic a Slepoho w małych kruhach. Wot lěta 1905 schadźowachu so serbscy pčołarjo w tehdyšim Hórnikec hosćencu w Chrósćicach a rozmyslowachu wo zhromadnym towar­stwje, k čemuž lěto pozdźišo tež dóńdźe. Za prěnjeho předsydu Serbskeje pčólnicy bu Jakub Kmjeć wuzwoleny. Na swojich zhromadźiznach w Chrósćicach, Ralbicach, Wotrowje, Radworju a druhdźe zaběrachu so z prašenjemi, kak matki plahować, kołće twarić, wunoški powjetšić a nowe dopóznaća pčołarstwa nałožować. Čłonojo pčólnicy mějachu dohromady něhdźe 1 000 ludow, jeničce w Chrósćicach 120.

Proste dalewjedźenje njedosaha

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Temowa kolesowarska šćežka Serbske impresije je w Delnjej Łužicy tuchwilu na wokrjes Sprjewja-Nysa wobmjezowana. Krajnoradny zarjad w Lubinje wotpohladuje, čaru na serbsku sydlensku kónčinu we wokrjesu Dubja-Błóta rozšěrić. Prócowanja su wobstatk wjetšeho projekta hromadźe ze Serbskim kulturnym turizmom w Delnjej Łužicy.

Lubin/Slepo (SN/at). Jedna z aktualnych projektowych idejow we wokrjesu Dubja-Błóta je, tamniši serbski sydlenski rum z wobstejacej temowej kolesowarskej šćežku Serbske impresije zwjazać. „Wobstejaca čara wjedźe po Bórkowach a při Bismarckowej wěži naprawo dale do Smogorjowa. Nalěwo dźe do Běłeje Góry, tam móhli nawjazać“, rozłožuje Sabrina Kuschy, wot februara hłownohamtska społnomócnjena za naležnosće Serbow na Lubinskim krajnoradnym zarjedźe.

Njemało so dźiwał

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:
W dwaceći přinoškach w běhu dźesać tydźenjow předstajichmy wam, lubi čitarjo našeho wječornika, w seriji „Naše towarstwa“ rjad serbskich cyłkow, kotrež hewak tak w zjawnosći njesteja. Přiwšěm wšitke z nich zaměrnje, wuspěšnje a předewšěm njesebičnje hižo njeličomne lěta, haj samo lětdźesatki dźěłaja, na dobro serbskosće a našeho ludu. Čitajo kóždy dźěl serije z wulkim zajimom sym so někotry raz njemało dźiwał, kelko elana a angažementa na wsach kaž tež w městach našeje Łužicy knježi. Sym dźakowny, zo móžach sej tónle swět wotkryć a něštožkuli ze stawi­znow towarstwow kaž tež tójšto noweho a dotal njeznateho zhonić. Akteram w jednotliwych towarstwach so dźakuju, zo so tak za dalewobstaće našeho ludu zasadźeja, zo swój puć kroča bjez­toho zo bychu w zjawnosći „wulki wětřik“ činili. To njepohonja jenož nas nowi­narjow do dalšeho dźěła, ale wšitkich, ­kotřiž na někajkežkuli wašnje za serbskosć skutkuja. Janek Wowčer

Wosebity podawk budźe njedźelu, 13. septembra, w 15 hodź. w Koslowje. Tón dźeń poswjeća tam nowy pomnik, dopominacy na zničenje wsy kónc Druheje swětoweje wójny kaž tež na padłych a zhubjenych wjesnjanow. Hotowy budźe potom na fasadźe towarstwoweho domu nowy wobraz žorawja, kotryž tam Kerstin Roscher z Budyšina moluje. Foto: Feliks Haza

Dyrbja bórze reagować

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Přesydlenja Miłoraza dla gmejna Trjebin tójšto wobydlerjow zhubi

Trjebin (AK/SN). Za lěće 2021 a 2022 planuje gmejna Trjebin dwójny etat. To zdźěli komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Přesydlenja wjetšiny Miłoražanow do Slepjanskeje gmejny dla Trjebinska tójšto wobydlerjow zhubi. Wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) z toho wuchadźa, zo změja na kóncu jenož hišće 600 woby­dlerjow. Potom njewoteběraja jenož klučowe připokazanja, ale tež srědki z dochodoweho dawka, kotrež su za fungowacu gmejnu sobu najwažniše.

„Jeničce z přeličenjom zakładneho kapitala so gmejnje Trjebin radźi hospodarski plan wurunać“, Waldemar Locke praji, rěčo wo jasnje woteběracej substancy. Hladajo na to ma wón za trěbne a njewotwobarajomne swoju gmejnu do Slepjanskeje zagmejnować. Wjesnjanosta gmejnskich radźićelow prošeše, wo tymle kroku dokładnje rozmyslować. Na kóncu, tak wón podšmórny, změja potom wobydlerjo rozsudźić.

Hłownje přirodne motiwy widźeć

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:
„Wo Bohu a cyłym swěće“ rěka hesło wustajeńcy, kotruž wotewru jutře we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Tam pokazaja 25 mólbow Manfreda Richtera z Wóslinka. 82lětny je stajnje hižo rady molował, najprjedy pak bě zahrodnistwo wuknył a pozdźišo w tym wobłuku studował. Wot 1970tych lět skutkowaše jako wučer za hudźbu a wuměłstwo. Wjele lět zaběraše so z wobrazami swjatych a z ikonami, kotrež je molował. We Łazu wustajene wobrazy nastachu mjez druhim po pućowanjach we Łužicy a po lońšim dowolu w Pólskej. Hłownje widźeć su přirodne motiwy, z kotrychž wuchadźa, zo je čłowjek dźěl přirody. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (10.09.20)

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Tři šule potrjechene

Budyšin. Mjez wčera zwěsćenymi wo­som­ nowymi koronainfekcijemi w Bu­dyskim wokrjesu su třo šulerjo – a to z Kamjenskeho powołanskošulskeho cen­truma, z Ewangelskeho šulskeho cen­truma w Husce a ze Zakładneje šule Frankenthal. Kontaktne wosoby buchu do karanteny pósłane, dalše testy hišće přewjeduja. Strowotniski zarjad mjenuje 26 aktualnje schorjenych. W běhu sydom dnjow bě 18 nowonatyknjenjow.

Wjace kradnjenych awtow

Berlin. Braniborska, Saksko-Anhaltska, Sakska a Mecklenburgsko-Předpomorska steja na čole lońšeje statistiki wo kradnjenych awtach w Němskej, kotruž je cyłkowny zwjazk Němskeho zawěsćenskeho hospodarstwa dźensa předstajił. Tež Hamburg a Bremen matej wulku ličbu­, wšako su wulkoměsta mjez paduchami awtow woblubowaniše.

Mjenje CO2 wustorkowali

Policija (10.09.20)

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Kólnju a bungalow wurumowali

Krušwica. Hnydom dwójce su so njeznaći w nocy na wutoru w Krušwicy do cuzeju twarjenjow zadobyli a tam tójšto pokradnyli. Z kólnje a z bungalowa su dwaj mopedaj typa Simson, mountainbike, trawusyčak, zahrodowe stólcy a wšelki grat sobu wzali. Po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije ma rubi­zna cyłkownu hódnotu 4 000 eurow. Nimo toho načinichu paduši wěcnu škodu něhdźe 1 000 eurow.

Dopominaja na njeskutki

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Wojerecy. „Zabyte wopory NS-eutanazije“ rěka nowa wosebita wustajeńca, kotraž je tuchwilu we Wojerowskim měšćanskim muzeju na hrodźe widźeć. Pućowanska přehladka wopomnišća Pirna-Sonnenschein dopomina na 21 němsko- a pólskorěčnych taflach na wosudy wjace hač 2 500 ludźi, kotřiž stachu so w lětach 1940 do 1945 z woporom nacionalsocialistow. Zbrašenja abo psychiskeje chorosće dla płaćachu woni tehdy jako „žiwjenjanjehódni“. Jeničce w Pirnje su wjace hač 1 500 ludźi systematisce zamordo­wali. Wustajeńca wěnuje so tohorunja njekonsekwentnemu juristiskemu přesćěhanju mjenowanych złóstnistwow po Druhej swětowej wójnje.

Serenada w zelenym

Nowe ławki za muzej Njechorńskeho(9)

srjeda, 09. septembera 2020 spisane wot:

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ twori­ćelskosć na dobro našeje maćeršćiny znowa­ pozbudźiło. Serbske Nowi­ny tule­ w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Nimale kóždy Serb Dom Měrćina No­waka w Njechornju znaje. Je wšak to na muzej přetwarjeny ródny dom jednoho z najwuznamnišich serbskich ludowych wuměłcow. Tójšto swojich twórbow wěnowaše 1900 rodźeny Njechorński wo­sebje lubosći k domiznje. Tak tež njezadźiwa, zo chcyše swojemu ludej něšto trajne zawostajić, serbski pomnik we Wósporskej kónčinje, hdźež dźensa lědma hišće něchtó serbuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND