Gmejna ma zaso změrču

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Po połdralětnej přestawce móže Łazowska gmejna městno změrca zaso wobsadźić. W tym padźe jedna so wo změrču. Na swojim zašłym posedźenju su gmejnscy radźićeljo Silku Rudolf z Běłeho Chołmca do tohole čestnohamtskeho zastojnstwa na dobu pjeć lět wuzwolili. Wona bě jenička zajimča. Po wotchadźe jeje předchadnika bě městno dołhi čas njewobsadźene. Wjacore razy je gmejna na to wupisa. „23. junija je Silke Rudolf swoje požadanje wotedała. Wjeselimy so jara, zo móžemy tónle wobłuk zaso wobsadźić“, podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na posedźenju radźićelow. „Jako gmejna smy winowaći tajke městno wutworić.“

Nadawk změrče budźe, prawniske roze­stajenja a rozdźělne prawniske měnjenja mjez wobydlerjemi zwonka sudniskeho jednanja wuhładkować. Na te wašnje ma so wobšěrnym a zwjetša drohim sudniskim procesam zadźěwać. Po wšěm zdaću wot septembra budźe Silke Rudolf swoje nowe zastojnstwo wukonjeć. Jónu měsačnje změje wona rěčne hodźiny we Łazowskej radnicy.

Krótkopowěsće (22.07.21)

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Dwě koronanatyknjeni

Budyšin/Zhorjelc. W Hornjej Łužicy je incidenca dale na niskim niwowje. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 2,3 podał, za Zhorjelski 1,2. Budyski krajnoradny zarjad informowaše wčera wo dwěmaj natyknjenjomaj z koronawirusom. We wo­krjesu Zhorjelc wčera žana infekcija njebě, zwěsćili pak su tam w dalšim, hižo wobkrućenym padźe delta-wariantu.

Lubijčan sobu wicemišter swěta

Drježdźany/Lubij. Silvius Perrert, šuler Lubijskeho Gymnazija bratra a sotry Scholl, je ze štyrjomi towaršemi z Kronacha, Lörracha, Weidena a Hamelna slěbornu medalju na wirtuelnym swětowym cupje w fyzice (International Young Physicists Tournament) dobył. 17lětny přisłušeše narodnemu mustwu Němskeje, kotrež bě z Bad Honnefa po pjeć kołach wo dobyće wojowało, kaž kultusowe ministerstwo rozprawja.

CO2-bilanca wozjewjena

Policija (22.07.21)

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Kołbasu a mjaso kradnyli

Budyšin. Zo paduši při zadobywanju druhdy jědź a napoje spakosća, so ani tak rědko njestawa. Zo pak hnydom cyłe awto połne kołbasy a mjasa pokradnu, je zawěrno njewšědne. Stało je so to předwčerawšim w běhu dnja na Edisonowej w Budyšinje. Při tym jednaše so wo Renault Master, kiž bě na předawanski wóz přetwarjeny. Wón steješe na firmowym arealu mjaso předźěłaceho zawoda. Škodu trochuja na něhdźe 90 000 eurow.

Kubłała, pěstoniła a tróštowała

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Ze swojej wjelelětnej sobudźěłaćerku Lydiju Šołćinej z Hórkow su so njedawno kubłarki a dźěći pěstowarnje „Chróšćan kołć“ rozžohnowali. Wot lěta 1977 dźěłaše wona jako kubłarka, spočatnje we Wětrowje. Jako pak tamnišu pěstowarnju zawrěchu, namaka w Chrósćicach nowe dźěło. W horće skutkowaše 19 lět, wot lěta 2012 w žłobiku. Serbska rěč a nałožki su Lydiji Šołćinej stajnje wutrobna naležnosć. W tym zmysle je generacije dźěći kubłała. Při dźěle bě je stajnje ze swojej wulkej wutrobu hladała, pěstoniła a, bě-li trjeba, tež lubosćiwje tróštowała. Za kolegij bě wona kruty, spušćomny, přećelny a mudry stołp a je tež w ćežkich časach měr wuprudźała.

Girafy maja na coo skedźbnjeć

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Do Wojerowskeho coowa chcedźa přichodnje wjace kubłanja, přirodoškita a slědźenja zapřijeć. Wón ma wopytowarjam tež wjace wje­sela wobra­dźeć. Tak rěka w aktualizowanym zwěrjencowym koncepće, kotryž su měšćanscy radźićeljo na swojim wčera­wšim posedźenju nimale jednohłósnje wobzamknyli. „Kročimy dale po swojim koncep­će geo-coowa“, podšmórny jednaćel tamnišeje zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće Arthur Kusber. Komunalne předewzaće je loni susodne ležownosće při zwěrjencu we wulkosći 13 000 kwadratnych metrow kupiło. Tak maja nětko dosć městna za moderne dźěłowe wuměnjenja z dobrym wobchadnym přizamknjenjom kaž tež za socialne rumnosće sobudźěłaćerjam.

Na chódniku wulka dźěra nastała

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:
Na chódniku Bertolta Brechtoweje we Wojerecach bě wčera rano něhdźe kwadratny meter wulka dźěra nastała, a to z dotal njeznateje přičiny. Dźěra je nimale 1,20 metrow hłuboka. Čłonojo wohnjoweje wobory městno zawěsćichu a přepodachu objekt zamołwitym města. Fachowcy pruwowachu, hač je zastaranska syć pod chódnikom wobškodźena, njemóžachu pak ničo zwěsćić. Po jich informacijach bu chódnik hakle loni znowa twarjeny. Hač su masiwne spadki minjenych dnjow zesunjenje zawinowali, njeje dotal znate. Foto: Jens Kaczmarek

Chwaćicy (ES/SN). Hač na poslednje městno wobsadźena bě minjenu njedźelu Chwačanska cyrkej. Tam rozžohno­wachu ewangelskeho fararja Wilfrieda Noacka na zasłuženy wuměnk.

Wilfried Noack bu spočatk septembra 1993 do zastojnstwa fararja zapokazany. Ze swojim čućiwym wašnjom zdoby sej wón spěšnje přichilnosć wosadnych a cyrkwinskeho předstejićerstwa. Do jeho časa jako farar sahachu wjacore naprawy k zachowanju cyrkwinskich twarjenjow a skrućenju wosady. Předewšěm twarske naprawy je w swojim 28lětnym skutkowanju w Chwaćicach přihotował a přewodźał. Wosebje wuzběhnyć ma so wobšěrne ponowjenje žarowanskeje hale kaž tež saněrowanje cyrkwineje wěže inkluziwnje jeje časnika. Dale su cyrkwine wokna, murju a naměsto před Božim domom ponowili. Jedyn z wjerškow w zastojn­stwje Wilfrieda Noacka bě 100. róčnica natwara Chwačanskeje cyrkwje 1999.

Poselstwo solidarity

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Z akciju „Wojerecy strowja Mosambik“ na podawki 1991 dopominali

Wojerecy (AK/SN). Wjace hač sto woby­dlerjow je so minjeny pjatk na njewšědnej akciji před Wojerowskej Łužiskej halu wobdźěliło. We wulkich pismikach bě tam na zemi čitać „HOYERSWERDA ­SAUDA MOCAMBIQUE“ (Wojerecy strowja Mosambik). Z tymile słowami solidarizowachu so z něhdyšimi mosambikskimi zrěčenskimi dźěłaćerjemi. Po wukročenjach přećiwo wukrajnikam 1991 dyrbjachu woni chcyjo nochcyjo město wopušćić. „Dopominamy na to a so tak z te­hdyšimi potrjechenymi solidarizu­jemy“, podšmórny Cindy Paulick jako ­sobuorganizatorka z iniciatiwy za ciwilnu kuražu. Sobu skutkowali su zastu­pjerjo towarstwow, politiskich stron, sportowych skupin, wohnjoweje wobory a mnozy dalši. „Chcemy wědu wo tehdyšich po­dawkach žiwu dźeržeć. Tu njeńdźe wo prašenje winy, ale wo zamołwitosć“, praji dalša organizatorka Sabine Proksch.

Krótkopowěsće (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Korona-prawidła dale płaća

Drježdźany/Budyšin/Zhorjelc. Sakska je wobstejace prawidła koronawirusa dla njezměnjene hač do 25. awgusta podlěšiła, kaž su wčera po posedźenju kabineta w Drježdźanach wozjewili. Budyski wo­krjes informowaše wutoru wo dalšim na­tyk­njenju, incidenca wučinja tu po RKI dźensa 2,0. Wo­krjes Zhorjelc rozprawješe wo dwěmaj koronainfekcijomaj, dźensniša incidenca po RKI je tam 1,2.

Zhromadnje za akciski dźeń

Budyšin. Za wulki zaměr „ludźi pohibować“ dźěłatej Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin a Wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska hromadźe, štož stej wčera z podpisanjom dojednanja wobkrućiłoj. Partneraj chcetej „aktiwny dźeń“ wuwić, při čimž matej so pohibowanje w přirodźe a jězba z busom a ćahom ze sobu zwjazać. Premjera budźe 18. septembra na temu „Pućować, přirodu sej wotkrywać – z wjeselom“.

Njewšědny křiž za bamža

Policija (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Twarski grat a material kradnyli

Wojerecy. Paduši běchu w nocy wot minjeneje njedźele na póndźelu we Wojerecach po puću. Woni měrjachu so na wšelki grat a twarski material, kotryž namakachu w pódlanskim twarjenju na kromje města. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 2 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dwaceći eurow.

nawěšk

nowostki LND