Susodna gmejna awto wotkupiła

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:

Bóšicy (MiR/SN). Jedyn z dnjowych dypkow zašłeho posedźenja Bóščanskeje gmejnskeje rady zaběraše so z nakupom ležownosće we Łušću. Tam je trjeba rjadować jězdźenje busa. Zo by so tón móhł bjez problema we wsy zawróćić a zaso ze wsy won na hłownu dróhu jěć, dyrbja jězdnju wutwarić. Tuž je wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy) z mějićelom ležownosće rěčał. Wobsedźer je gmejnje něšto kwadratnych metrow swojeho wobsydstwa předał. Gmejna ­běše swojeje winowatosće za wobchadnu wěstotu dla nuzowana, naležnosć rja­dować.

Před něšto tydźenjemi, dokładnje 8. oktobra, běše Bóščanska dobrowólna wohnjowa wobora wuhotowała wulki wjesny swjedźeń. Wšako swjećeše wjes 800. jubilej prěnjeho naspomnjenja. Při tej składnosći přepodachu wohnjowym wobornikam nowe hašenske awto. Wot toho časa steješe dotal wužiwane jězdźidło na ležownosći wjesnjanosty, hdźež na to čakaše, zo so něchtó za nje zajimuje a je kupi. Na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady Stanij Ryćer zdźěli, zo je jězdźidło předate. Susodna gmejna Njeswačidło je awto za 8 000 ­eurow kupiła.

Na sakskej krajnej wustajeńcy nuklow minjeny kónc tydźenja w Lipsku je Achim Weclich z Pěskec z družinu dołhowłosačow prěnje městno wobsadźił. Z tym bu wón po lětach 2014, 2016 a 2018 hižo štwórty raz sakski mišter. 66lětny Weclich je tež hižo tydźeń do toho wuspěšny był. Jako čłon Njebjelčanskeho towarstwa plahowarjow nuklow wobdźěli so na wokrjesnej wustajeńcy w Lichtenbergu pola Połčnicy. Tam žnějachu plahowarjo z Njebjelčic dwójny wuspěch. Jako towarstwo wobsadźichu 3. městno, Achim Weclich ze swojimi dołhowłosačemi pak bu samo prěni a z tym wokrjesny mišter. Foto: Feliks Haza

Porjedźenka

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:
Hinak hač w našim wčerawšim wudaću wozjewjene, njebě wopyt swjateje Borbory minjeny pjatk w Radworskej gmejnje projekt tamnišeje zakładneje šule. Ideju je wjednistwo Serbskeje wyšeje šule zrodźiło a zakładnu šulu kaž tež gmejnu sobu ­zapřijalo. Za zmylk prosy redakcija wo wodaće. Redakcija SN

Myta młodźinje

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:

Biskopicy (SN/bn). Wot lońšeho spožča towarstwo Syć za dźěło z dźěćimi a młodostnymi w Budyskim wokrjesu w Myto za młodźinski angažement. Wuznamjenjenje je zdobom „zjawne hódnoćenje“ prócy młodych wobydlerkow a wobydlerjow regiona w starobje do 27 lět na najwšelakorišich towaršnostnych, kulturnych a socialnych polach. Dźensa buchu wosom lětuši lawreaća wozjewjene.

Nimo młodźinskeho centruma Postkosmos we Wojerecach, młodźinsko-kulturneje skupiny FisMollSieben ze Załomja a młodźinskeje wohnjoweje wobory w Słonej Boršći je mjez mytowanymi cyłkami tež Njebjelčanski młodźinski klub. Wuznamjenjenja „pokazuja wjelorakosć, energiju a kreatiwitu, z kotrymiž młodostni ze swojimi čestnohamtskimi činitosćemi na dobro sobučłowjekow a towaršnostneho zhromadneho žiwjenja skutkuja. Jich aktiwity móžeja być z nastorkom, přikładom a motiwaciju za druhich, so sami towaršnostnje angažować“, we wopodstatnjenju spožčaceho towarstwa rěka.

Krótkopowěsće (06.12.22)

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:

Zelena ruka za solidaritu

Budyšin. Dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) zaso z akciju „złota ruka“ solidarisku mjezsobnosć ludźi wšelakeho pochada w zawodach podpěruje: www.gelbehand.de . Wučomnicy a powołanscy šulerjo tež z wokrjesa Budyšin na namołwjeni, hač do 16. januara swoje projekty zapodać, kaž IG BAU dźensa w zdźělence informuje.

Pjeriznowa mrětwa we Łomsku

Radwor/Łomsk. Wudyrjenje pjeriznoweje mrětwy su we Łomsku hamtsce zwěsćili, tak krajnoradny zarjad Budyšin. Do toho je Friedricha Löfflerowy institut, zwjazkowe slědźenišćo za strowotu zwěrjatow, rozbudźak wobkrućił. Kontakty a wokoliny přepytawši ma zarjad strach rozšěrjenja rozbudźakow za snadny. Tohodla so zarjadowanja pasma z restrikcijemi wzdadźa.

Njepřihódny slogan zběhnyli

Policija (05.12.22)

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

Frontalnje do so zrazyłoj

Niska. Ćežke wobchadne njezbožo stało je so wčera popołdnju na zwjazkowej dróze B 115 mjez Kodersdorfom a Niskej. Byrnjež kurjawojte było chcyše 59lětny wodźer wosoboweho awta hnydom štyri před nim jěduce jězdźidła přesćahnyć. Při tym wón frontalnje do napřećo přijěduceho awta zrazy. Jeho 24lětna wodźerka kaž tež zawinowar so ćežko zraništaj. Dróha bě štyri hodźiny zawrjena.

Wjele modelow wobdźiwać

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:
Předsyda Wojerowskeho kluba modelotwarcow Hagen Jurczok přeprošuje wšitkich zajimcow na wulku přehladku modelowych železnicow, čołmow, lětadłow a awtomobilow wot přichodneho štwórtka hač do třećeje adwentneje njedźele na žurlu Wojerowskeho Vis-a-vis. Štwórtk a pjatk wot 13 do 18 hodź, sobotu wot 10 do 19 hodź. a njedźelu wot 10 do 17 hodź. móža sej zajimcy najwšelakoriše wjetše a mjeńše modele wobhladać. Zastup płaći štyri eura za dorosćenych, 2,50 eurow za dźěći a za swójbny lisćik jědnaće eurow. Foto: Silke Richter

Počesća K. A. Kocora

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:
Budyšin. Ze zhromadnym zarjadowanjom počesćitej Budyske staroměšćanske towarstwo a archiwny zwjazk wutoru, 6. decembra, w 19 hodź. w archiwnym zwjazku na Hrodowskej 12 Korlu Awgusta Kocora k jeho lětušim 200. po­smjertnym narodninam. Wo hudźbniku a komponisće přednošuje Měrko Šołta. K tomu zanjese dujerski kruh Consonare pod nawodom Evelyn Fiebiger twórby Kocora. Zastup je darmotny.

Historiski chódnik ponowjeny

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

Mozaikowe plesternaki a ornamenty po starym přikładźe kładli

Wojerecy (SiR/SN). Měšćanska štwórć wokoło Wojerowskeho dwórnišća je wot njedawna wo zajimawostku bohatša. Tam su minjeny štwórtk ponowjeny historiski chódnik při Dwórnišćowej aleji zjawnosći přepodali. Dźěła na 200 metrow dołhim wotrězku, kiž su z mozaikowymi plesternakami a ornamentami po historiskim přikładźe sporjedźeli, běchu nazymu tohole lěta zahajili.

„Předewzaće je so jara derje poradźiło. Móžeš jenož wobdźiwać, kak su twarscy dźěłaćerjo chódnik tak rjenje wuplestrowali“, rjekny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD). Po jeho słowach dyrbjachu při twarskich dźěłach něštožkuli wobkedźbować, wšako su chódnik sam kaž tež štomy podłu njeho jako pomnik zastopnjowane. Tak su šćežku trochu zwyšili, zo by wona před korjenjemi ­bliskich štomow lěpje škitana była. Kaž z měšćanskich podłožkow wuchadźa, bu pućik wokoło lěta 1905 natwarjeny.

Symptomy infarkta spóznać

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk w nowej seriji znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu bliže rozłožował (4).

Schorjenja wutroby a wobtoka su hłowna přičina za njepřirodnu smjerć w Němskej kaž tež w mnohich tamnych industrijnych krajach. Čehodla to tak je, je wo­čiwidne. Čłowjek so stajnje mjenje hiba a so stajnje njestrowšo zežiwja. Wosebje surowa situacija, kotraž mnohim ludźom strach wobradźa, je w tutym zwisku infarkt wutroby.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND