Móhłrjec jako narunanje za čitansku nóc je Rěčny centrum WITAJ w kooperaciji z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom ­minjeny pjatk za šulerjow 3. a 4. lětnika serbskich šulow čitanski dyrdomdej po Budyskich wěžach přewjedł. W běhu wječora wopytachu wobdźělnicy Röhrscheidtowu baštu, Mikławsku wěžu (na wobrazu) a wodowu wěžu při ruinje Mnišeje cyrkwje. Wšudźe ­zhonichu stawizniske zajimawostki a předčitachu sej mjez sobu ze swojich serbskich knihow. Mały piknik, zabawne hry a kónčny kwis su wječor skulojćili. Foto: Carmen Schumann

Ideje za lěpši turizm wuwili

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Dobyćerjo wubědźowanja na Kulowskim torhošću mytowani

Kulow (SiR/SN). Přichodnje móhła so Krabatowa stela na Kulowskim torhošću na nowy wopytowarski magnet wuwić. To zmóžnja wubědźowanje towarstwa Hornjołužiska hola a haty (OHTL). Z nim chcychu ideje zběrać, kak turistisku infrastrukturu w Leaderowej kónčinje dale wuwić a zesylnić. „Wulki wothłós je nas překwapił. Dohromady dóstachmy 22 přinoškow z cyłeho regiona, zwjetša ze stawizniskim pozadkom. Paleta idejow sahaše wot kolesowanskeho dožiwjenskeho swěta hač k wutworjenju kolesowanskich a pućowanskich šćežkow“, rozłoži předsyda OHTL Marko Kowar.

Prěnje městno wubědźi sej projekt „Bachtać ze Šadowicom“ Kulowskeho domizniskeho slědźerja Hansa-Jürgena Schrötera. Jemu kaž tež dalšim dobyćerjam su přizwolenske wopisma minjeny pjatk na Kulowskim torhošću přepodali.

Jutře zetkanišćo wotewru

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Wětrow/Bóšicy (SN/MiR). Wjacegeneraciske zetkanišćo we Wětrowje čaka nětko na hosći. Jutře, 14. julija, w 16 hodź. móža so zajimcy prěni króć po domskim rozhladować a sej snadź hižo termin za zetkanje ze swójbnymi knihować. Wužiwać móža zetkanišćo předewšěm Wětrowčenjo a wobydlerjo dalšich wsow Bóščanskeje gmejny. Wětrowčanka Ingrid Konschakowa, kotraž ma zetkanišćo čestnohamtsce nawjedować, pak je tež dalšim ludźom poruča.

Wulce zajimawa budźe wopytowarjam biblioteka. Tydźensce srjedu, stajnje wot 16 do 18 hodź., móža sej tam wćipni čitarjo knihi wupožčić, abo tež na městnje čitać. Wšako maja w domje čitanski róžk z přijomnym konopejom. Tež za blidom sedźo móža čitać abo so bjesadować. „To wšak běše wotmysł, tele zetkanišćo wu­tworić“, wuswětla wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy). „Wobydlerjo přejachu sej městnosć, hdźež móža so zetkać a zhromadnje swjećić.“

Krótkopowěsće (13.07.21)

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

49 komunow bjez korony

Budyšin/Zhorjelc. W Zhorjelskim wo­krjesu je incidenca po RKI dale na nuli. Budyski wokrjes informowaše wčera wo dodatnym přizjewjenju dweju korona-natyknjenjow z minjeneho tydźenja. Incidenca po RKI je tu dźensa 2,3. Něhdźe 111 000 wosobow je prěni raz šćěpjenych, 90 000 hižo dospołnje. 49 ze 57 komunow Budyskeho wokrjesa je aktualnje bjez korony, kaž wčera rěkaše.

Šiman přiradźe dale přisłuša

Budyšin/Berlin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) přisłuša hač do klětušeho přiradźe Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma. Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (CDU) je Serba znowa powołał. Gremij sta so w swojim nimale 25lětnym skutkowanju z krutym wobstatkom němsko-čěskich stykow. Zhromadne dźěło dale zesylnić je tež dale zaměr Šimana.

Funkcionaram režima nišu rentu

Policija (13.07.21)

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Šoferomaj papjery wzali

Bjezdowy. Hnydom dweju wopiteju šoferow je policija předwčerawšim popoł­dnju lepiła. Pola Bjezdowow zadźeržachu 55lětneho šofera Renaulta, kiž wočiwidnje hižo kmany njebě swoje jězdźi­dło wodźić. Hižo při prěnich słowach zastojnikam jeho „chorhojčka“ napadny. Pola muža naměrichu 2,6 promilow alkohola w kreji. Swoju jězbnu dowolnosć smědźeše wón hnydom wotedać. Podobnje bě we Wojerecach, hdźež kontrolowachu 51lětneho wodźerja Mazdy. Wón měješe 1,6 promilow alkohola intus. Tež za njeho bě jězba zrazom nimo, nic jenož tón dźeń, ale drje na dlěši čas.

Dźěłarnička za młodostnych

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. Sobotu, 17. julija, wotměje so wot 10 do 16 hodź. wuměłska dźěłarnička „wot běłeho k čornemu“ w Serbskim muzeju. Wona je myslena za młodostnych wot 14 lět. Wuchadźišćo leži we wotwažowanju a wuspytanju grafiskich srědkow a fascinaciji bjezkónčnych móžnosćow mjez běłym a čornym. Kurs nawjeduje wuměłča Maja Nagelowa, přinošk płaći 10 eurow na wosobu. Přizjewjenja su móžne pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 20 abo e-mailnje na , a to hišće hač do štwórtka.

Wobhladaja sej filmy

Drježdźany. We wobłuku Drježdźanskeho filmoweho festiwala pokazaja srjedu, 14. julija, wot 17 hodź. w Drježdźanskim hrodźe Lingner na Budyskej dróze 132 krótkofilmy z Łužicy. Je to zarjadowanje Sakskeho filmoweho zwjazka hromadźe ze serbsko-němskej filmowej syću Łužycafilm. Po tym budźe składnosć k rozmołwje z awtorami a režiserami na hrodowej terasy. Moderaciju změje Cosima Stracke-Nawka. Zajimcy su wutrobnje witani.

Stajnje wjesołeje mysle a optimistiski był

póndźela, 12. julija 2021 spisane wot:

Zrudźaca powěsć je so po wšěch wjeskach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe rozšěriła, zo bě sobotu tydźenja Franc Pjetaš w starobje 76 lět zemrěł. Njenadźicy je na dowolu při Sewjernym morju, hdźež z mandźelskej Steffi pře­bywaše, krótko do swojich 77. narodnin na prawdu Božu wotešoł.

Žane wolóženje komunow

póndźela, 12. julija 2021 spisane wot:

Wokrjes Zhorjelc njemóže zběrnu sadźbu za wokrjesny wotedawk znižić

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc žada sej wot Sakskeje nuznje financne wolóženja. Změnow zakonja wo financnym wurunanju dla připokaza swobodny stat wokrjesej jědnaće milionow eurow mjenje hač hišće loni. Na to skedźbni komornik Thomas Gampe w zwisku ze schwalenjom etata 2021/2022 na junijskim posedźenju tamnišeho wokrjesneho sejmika. Krajnemu radźe Berndej Lanzy (CDU) su nadawk dali, pobrachowacych srědkow z financneho zarunanja dla w Drježdźanach jednać. Jeli hač do 30. septembra žane pozitiwne wuslědki naležnosć nastupajo njezměja, chce wokrjesny sejmik 13. oktobra rozsudźić, hač přećiwo sakskemu zakonjej wo financnym wurunanju skorži.

Rezerwu 13 milionow eurow, kotruž bě wokrjes w lěće 2019 prěni raz wutworił, dyrbja za dwójny etat 2021/2022 dospołnje přetrjebać. Nimo falowacych jědnaće milionow eurow z mjeńšich připokazankow z financneho wurunanja bědźi so komornik z dale přiběracymi wudawkami wokrjesa za młodźinu a socialne, tu dźe wo 7,2 milionaj eurow, a wo 2,9 milionow eurow za personal.

45 młodostnym je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers wčera w Chrósćicach sakrament firmowanja wudźělił. Wosadnych bě tohorunja serbsce witał. Wulki dźěl holcow bě sej družču drastu woblekło. W swojim prědowanju wuzběhny biskop dowěru a swěru serbskich wěriwych w minjenych sto lětach po znowazałoženju biskopstwa. Na farskej łuce je so wón po swjatočnej Božej mši z firmowanymi rozmołwjał. Foto: Darius Budar

Nowa hěta za Wjacławske wiki

póndźela, 12. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Ze sydom přihłosowanjemi a jednym wzdatym hłosom je financny wuběrk Budyskeje měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju 4 000 eurow za „swjedźeń zetkanja“ přizwolił. Zarjadowanje ma so 18. septembra we wobłuku Interkulturneho tydźenja wotměć. Zastupjerjo wjacorych narodow poskićeja zajimowanym wobydlerjam tón dźeń wšelake zaběry, mjez druhim dźiwadło, modowu přehladku a dźěćacu zabawu. Partnerstwo za demokratiju swjedźeń podpěruje, towarstwo Witajće w Budyšinje jón organizuje. Samsny podawk běchu 2019 hižo raz organizowali a z nim dobry wothłós žnjeli.

nawěšk

nowostki LND