Premjera wulce poradźena

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Na prěni winowy swjedźeń wjele dobreho wothłosa žnjeli

Pěskecy (SN/MWj). Miły lětni wječor, wjele spokojnych wopytowarjow, dujerska hudźba, serbski spěw a wuběrna nalada běchu sobotu přidawki za wulce poradźeny prěni winowy swjedźeń w Pěskecach. Wjace hač 300 wopytowarjow je při tamnišim sportnišću přewšo zabawne hodźiny dožiwiło. Organizatorojo wokoło­ Křesćana Bejmaka a Bena Buka běchu hromadźe z čłonami Pěskečanskeho sportoweho towarstwa swjedźenišćo z wjele lubosću k detailej přihotowali a mjez druhim z tójšto serbskimi přisłowami w zwisku z winom wupyšili.

Ludźi wobstajnje informować

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (aha/SN). Na štwórtkownej skonstituowacej zhromadźiznje gmejnskeje rady, kotraž wotmě so w gmejnskim a kulturnym centrumje, móžeše Marko Kliman (CDU) po spřisahanju połnoličbne wobdźělenje zwěsćić.

Po wólbach je so zestawa w Chróšćanskej gmejnskej radźe trochu změniła. Mjez nowowuzwolenymi radźićelemi je Dawid Wróbl, kiž serbšćinu dospołnje njewobknježi. Wón pak bě sej hižo na prěnim wuradźowanju z wěcywustojnosću, z přemyslenymi prašenjemi a dobrymi pokiwami swojeje zamołwitosće wědomy. Tak bě sčasami trjeba so problemam dwurěčnje wěnować, štož wjes­njanosta derje wobkedźbowaše. Přiwšěm su kaž dotal na to dźiwali, serbšćinu nałožować.

Wobydlerjo ćerpja pod sylnym wobchadom

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejnska rada je nowa, stare a znate pak su tamniše starosće a nadawki radźićelow. To wujewi so tež na minjenym prěnim posedźenju rady njedawno w Rakecach.

Zastaranje z wodu a wobhospodarjenje wopłóčkow je nadawk zastaranskeje towaršnosće, swójskeho zawoda Rakečanskeje gmejny. Zrěčenje ze zawodom ma so podlěšić a wudospołnić. Dotal njemějachu radźićeljo na dźěławosći zawoda ničo wustajeć, ale bě načasu na ně­kotre njedostatki pokazać. To sta so wosebje ze stron frakcije Swobodnych wo­lerjow, kotřiž sej žadaja, dźěło třećich na polu wody a wopłóčkow w ramikowych zrěčenjach zakótwić a zawěsćić. Tajke postupowanje polěkuje dobremu hospodarjenju, přizna tohorunja jednaćel zastaranskeho zawoda Markus Mörbe a doda, so wo tajke zrěčenja prócować. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) přilubi pomoc a podpěru, dokelž ma to za spomóžnu mysl.

Strowotne problemy wina byli

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:
K ćežkemu wobchadnemu njezbožu dóńdźe minjeny pjatk dopołdnja na křižowanišću pola Vacekec w Smjerdźacej. 62lětny wodźer wosoboweho awta typa Mercedes GLC 250 bě tam z Kamjenskeho směra přijěł a runu smuhu na priwatnu ležownosć zajěł. Awto přerazy železny płót a storči krutu kamjentnu murju doboka. Hakle při swislach domskeho wone stejo wosta. Při tym njewobškodźištej so jenož wokno a žaluzija, samo w bydlenju pod woknom připrawjeny radiator je so wotłamał. Kaž policija zdźěli, drje měješe šofer strowotne problemy a hižo do toho njewěsće jězdźeše­, kaž běchu swědcy wobkedźbowali. Foto: Alfons Handrik

Šulerjo so z akciju sami přetrjechili

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Sakski akciski dźeń „genialsocial – twoje­ dźěło přećiwo chudobje“ spočatk julija bě wulki wuspěch, a to z rekordom. 34 000 šulerjow z 287 kubłanišćow je 730 000 eurow nadźěłało.

Budyšin (SN/mwe). „Zajim na našim programje je porno minjenym lětam kaž wočakowane dale přiběrał“, Florian Sievert, programowy sobudźěłaćer „genialsocial“ našemu wječornikej zdźěli. Tuž je so lětsa tež w Hornjej Łužicy wo tójšto wjace šulerjow na akciji wobdźěliło, a to runje tak ze serbskich šulow, kaž z Budyskeho Serbskeho gymnazija. Dorosćacy běchu so w tójšto wjace serbskich rjemjeslniskich firmach, institucijach abo tež domjacnosćach přizjewili, zo bychu tam 2. julija za dobry skutk a něšto mało pjenjez dźěłali. Tež w našej redakciji mějachmy šulerku.

Krótkopowěsće (02.09.19)

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Stawizny a podawki 3

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ Budyšin je wudał nowu serbsku wučbnicu „Stawizny a podawki 3“. Koncipowany bě material za šulerjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Přełožk je licencne wudaće nakładnistwa Klett. Wučerka na wuměnku Sonja Krječmarjowa je mjenowanu knihu kaž dalšej wučbnicy z toho rjadu zeserbšćiła.

Tkajernja ma přećahnyć

Drjowk. Serbska tkajernja w Drjowku ma po planach města do domu při hrodźe přećahnyć. Tón pak so za muzej njehodźi, rjekny regionalna rěčnica Domowiny Karin Tšukowa, dokelž je tam přemało městna a tež koncept za přetworjenje njepředleži. Jutře chce Drjowkowska měšćanska rada naležnosć rozjimać. Domowina­ chce wo tym we wuběrku za serbske naležnosće wokrjesa rěčeć.

Ličba wučomnikow stabilna

Policija (02.09.19)

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Z městnami njewjedro zachadźało

Dalicy. W někotrych kónčinach Budyskeho wokrjesa je wčera popołdnju njewjedro zachadźało a sej zasadźenje wohnjoweje wobory žadało. W Dalicach (Dahlowitz) pola Chwaćic nawali so błóto z wokolnych polow do wsy. Tak su wobornicy błóto rumowali, ale tež wjacore pincy wuklumpać dyrbjeli. W Małym Wjelkowje njemóžeše dešć na zwjazkowej dróze B 96 spěšnje dosć wotběžeć, tak zo tworjachu so wulke łuže, z kotrymiž mějachu někotři šoferojo problemy. K wjacorym zasadźenjam wołachu tohorunja wobornikow wokoło Biskopic. Tak je so we Weickersdorfje štom powróćił, tež w Počaplicach pola Čerwjenych Noslic dyrbjachu błóto z wjesneje dróhi rumować.

Hrajkanišća dóstanu adresu

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Wojerecy. Hrajkanišća na terenje města Wojerec dóstachu nětko nowe tafle, na kotrychž z piktogramami na porjadne wužiwanje skedźbnjeja. W tym zwisku wuhotowachu wšitke hrajkanišća z adresu, kotraž je na taflach tohorunja napisana. Kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli, njesłuži adresa tomu, zo móhli sej hrajkace dźěći mjez sobu pohladnicu pósłać, ale zo by wuchowanska słužba w nuznym padźe nawigacisku adresu měła a tak spěšnišo pomhać móhła.

Ponowjeja kružny wobchad

Tři Hwězdy. Kružny wobchad w Třoch Hwězdach nětko ponowjeja. Tohodla dyrbja so šoferojo na přidatne poćežowanja nastajić. Asfaltowa woršta kruha je chětro roztorhana. Twarske dźěła maja hač do spočatka oktobra trać. Tak dołho wostanje puć do směra na Wjazońcu dospołnje zawrjeny, wobchad do Chelna, Budyšina a Hodźija porno tomu powjedu z amplemi nimo kružneho wobchada. Natwarili běchu jón w lěće 2005, jako nasta prěni wotrězk Budyskeje južneje wobjězdki mjez Třomi Hwězdami a Wjazońčanskej dróhu.

Nowy rěčny rum?

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:
Komunalne wólby mějachu w někotrych komunach Hornjeje Łužicy po wšěm zdaću tež rěčnje zajimawe wuslědki. To znajmjeńša pokaza so w Pančicach-Kukowje, hdźež je so wčera nowa gmejnska rada skonstituowała. W minjenych pjeć lětach bě tam znajmjeńša štwórćina radźićelow němskorěčna. Nětko so zda, zo jenož hišće jenički radźićel serbsce njerěči. Znajmjeńša su wčera wšitcy tamni přitomni serbsce spřisahali. Z trochu dobrej wolu móhł wšak nětko w Pančicach-Kukowje takrjec nowy serbskorěčny rum nastać. W Ralbičansko-Róžeńčanskej gmejnskej radźe dźě je konstelacija po­dobna, a tam so prócuja přewažnje serbować, wězo z rozdźělom, zo wjesnjanosta serbsce rěči. Njemóhł pak to tež raz Pančičanskim radźićelam nastork być, wo wobchadnej rěči na gmejnskich posedźenjach rozmyslować? Tež tamniši wjesnjanosta dźě ma serbsku swójbu a jutry jako křižer serbske kěrluše sobu zanošuje. Marian Wjeńka

Hotuja so na dalše wubědźowanje

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:

Miłoćicy (JK/SN). Po lětušich komunalnych wólbach w meji je so nowowuzwolena Njebjelčanska gmejnska rada wčera w Miłoćicach skonstituowała. Spočatnje wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) ra­dźićelow spřisaha. Wšitcy činjachu to w serbšćinje z dodawkom „Z Božej pomocu“. Mjez nowymi dwanaće radźićelemi su tři žony.

Jako prěnje mějachu wuzwolić zastupowaceho wjesnjanostu. Pěskečan Křesćan Žur, kiž bě zastojnstwo wjele lět wukonjał, njebě k wólbam hižo nastupił. CDU jako najsylniša frakcija w parlamenće namjetowaše Tomaša Klara. Dokelž dalšich namjetow njebě, wuzwolichu jeho za přichodneho zastupowaceho wjesnjanostu gmejny Njebjelčicy. Dale wu­zwolichu radźićeljo pjećoch ze swojich rjadow do hłowneho a šesćoch do techniskeho wuběrka. Tež dweju zastupjerjow gmejny do zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su wčera wuzwolili.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND