Na městnje ćišćernje nastanu bydlenja

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Něhdźe dwaj tydźenjej so nětko na terenje bywšeje serbskeje ­ćišćernje na Budyskej Hornčerskej zaso něšto hiba. Po tym zo bě w juniju twarska dowolnosć za nowotwar předležała, su konkretnje planować započeli a w nowembru wotzamknyli. Předewzaće „Wohnquartier LISA GmbH & Co. KG“ chce tam nětko bydlenja z wobstajnym hladanjom staršich ludźi twarić. Dohromady ma 88 bydlenskich jednotkow w dwěmaj twarjenjomaj nastać.

Za domaj w formje wile su srjedź nowembra blisko měšćanskeje murje twarsku jamu wuzběhnyli. Minjeny tydźeń nastajichu twarski kran, z kotrehož pomocu mjeztym hižo pincu twarja. W njej budźetej pozdźišo skład a technika zaměstnjenej. Dźěła mjeztym derje postupuja. Přetorhnyć chcedźa je jenož w tym padźe, jeli zymskeho wjedra dla dale dźěłać njemóža. Hłowne twarjenje bydlenskeho kwartěra nastanje dale prědku podłu Hornčerskeje hasy. W nim wutworja mjez druhim dnjowe hladanišćo. Hłowny dom chcedźa kónc prěnjeho kwartala 2021 twarić započeć. Planowane je, zo móža kónc lěta 2022 do cyłkowneho objekta zaćahnyć.

Serbsce wuradźowali

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Dźak a připóznaće za spontany rozsud předsydy zarjadniskeho zwjazka

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Po wšěm zdaću spontanje je předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wčera rozsudźił, posedźenje zastupjerjow sobustawskich gmejnow w awli Šule Ćišinskeho w serbskej rěči přewjesć. Tak dožiwichu radźićeljo a wopytowarjo njewočakowanu premjeru. Hižo do toho při wobhladanju ponowjeneho běrowoweho twarjenja zarjadniskeho zwjazka běchu zwěsćili, zo hač na jedne wuwzaće wšitcy přitomni serbsce rěča. Zastupjerka Worklečanskeje gmejny pak w dalokej měrje serbsku rěč rozumi. Tuž su po tym tež zjawne wuradźowanje serbsce přewjedli, za čož zastupjer gmejny Ralbicy-Róžant Tomaš Bjeńš na kóncu „dźak a připóznaće“ wupraji.

Zymski spar w Nižej Wsy

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:
Zachod na priwatnu ležownosć stanowanišća a wočerstwjenišća lěsneho jězora w Nižej Wsy je z rjećazom zašlahany. Nimo stajnych stanowarjow tuchwilu nichtó na areal njesmě. „To je cyle normalne, wšako bě lěsny jězor tež loni wot spočatka ­nowembra do kónca měrca zawrjeny“, wuswětla Markus Mörbe, šef Rakečanskeje wobhospodarjenskeje towaršnosće. Towaršnosć na ležownosći ma wěstotu a porjad zamołwić. „Wjeselimy pak so hižo nětko na nowu sezonu, zo bychmy na přewšo krasnym blečku wjele kupacych so a wuchodźowarjow witać móhli“, Mörbe dale praji. Foto: Měrćin Weclich

Krótkopowěsće (09.12.20)

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Incidenca dale nad 500

Budyšin. Z dalšimi štyrjomi zemrětymi a 210 nowoinfekcijemi w zwisku z koronawirusom bě situacija w Budyskim wokrjesu wčera dale napjata. Aktualnje je 2 056 schorjenych (-7), ličba w klinikach hladanych pak rozrosće wo 13 na 181. Wčerawša indicenca wučinješe 532,3. Zhorjelski wokrjes je 246 zwěsćenych nowonatyknjenjow přizjewił. Tam je incidenca ze 498,57 podobnje wulka.

Jolka budźe digitalna

Nuknica. Wjeski Nuknica, Prawoćicy a Kopšin planuja hybridny jolka-swjedźeń z cyle tradicionalnym wobsahom, ale w digitalnym formaće. Wotměć ma so jolka 16. januara 2021. Kaž sobuorganizator Michał „Černo“ Brězan zdźěli, předawaja serbske pjekarnje za to wotnětka jědźne dobropisy. Wobšěrnišo informować móža so zajimcy wot jutřišeho na internetnej stronje jolka-nuknica. de.

Wuznamjenja Johnyja Pitta

Policija (09.12.20)

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

W busach kontrolowali

Kulow. Na cyłoněmskim akciskim dnju za wužiwanje nahubnika w zjawnych wobchadnych srědkach běchu před­wčerawšim tež zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra wobdźěleni. Woni kontrolowachu we wjacorych busach kaž tež na zastanišćach w Kulowje a Rakecach. Kaž w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, su w busach wšitcy sobujěducy postajenje dodźerželi. Na zastanišćach někotre dźěći tónle předpis ignorowachu. Zastojnicy je napominachu.

Koło so wirtuelnje zetka

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin. Krajne dźěłowe koło sakskeje SPD „Serbja“ přeprosy štwórtk, 10. decembra, we 18 hodź. na widejowu zhromadźiznu. Link k tomu nadeńdu zajimcy pod https://meet.jit.si/spd-bautzen. Na dnjowym porjedźe steja slědowace temy: staw zwoprawdźenja serbskich naležnosćow koaliciskeho zrěčenja sakskeho knježerstwa, staw konkretneho přede­wzaća připóznaća serbšćiny jako druheje cuzeje rěče, informacije wo rozmołwach ze serbskimaj kołomaj dalšeju koaliciskeju stronow w Sakskej (CDU a Zeleni), ­wuwiće medijow a wotpowědne serbske poskitki (staw a namjety do přichoda) kaž tež dalši nawod koła.

Čakarnju skóncowali

Žičeń. Njeznaći su so minjene dny w čakarni při železniskim zastanišću w Žičenju (Seitschen) w Hodźijskej gmejnje wucychnowali. Zadnju blachowu sćěnu woni zdźěla wotšrubowachu a zezhibowachu. Napadnyło je to wčera rano sobudźěłaćerjam železnicy, kotřiž na to policiju informowachu. Ta přepytuje nětko wobškodźenja wěcow dla.

Zarjadnistwo zawrjene

Stawnistwo a přizjewjernja deleka

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Posledni ze 24 sobudźěłaćerjow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je tele dny do saněrowaneho běrowoweho twarjenja w Pančicach-Kukowje zaćahnył. Serbske Nowiny su sej přetwarjeny dom nětko raz bliže wobhladali.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wulki serbski a němski napis, pjeć woponow sobustawskich gmejnow, žaluzije před woknami a přetwarjeny hłowny zachod su wonkowne znamjenja saněroweho twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje. Hač na maličkosće je přetwar domu wotzamknjeny, wobkruća předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška. Něhdźe 1,2 milionaj eurow je pjeć sobustawskich gmejnow do projekta inwestowało.

AfD přidatne srědki za NSLDź chcyła

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Koronapandemije dla schadźowaše so wokrjesny sejmik Budyšin wčera w tudyšej „Krónje“. Po zahajenju posedźenja wopominachu wokrjesni radźićeljo dr. Cordulu Heß z frakcije SPD, kotraž bě na chorosć kowid-19 zemrěła.

Budyšin (SN/at). Za naslědnika dr. Cordule Heß wobkrućichu Jürgena Wähnerta, kiž wčera přitomny njebě. Sejmik ­měješe hišće wo dalšim naslědnistwje rozsudźić. Dlěje hač 20 lět přisłušeše jemu bywši Hodźijski wjesnjanosta Peter Beer. Staroby dla wón prosy, jeho k 31. decembrej ze zastojnstwa wuwjazać. Krajny rada Michael Harig (CDU) mjenowaše Beera w dźaknych słowach „kritiskeho ducha, kiž budźe wokrjesnemu sejmikej pobrachować“. Jeho městno w frakciji Swobodnych wolerjow nastupi 1. januara 2021 Gunnar Schneider, kotrehož Harig po wobkrućenju spřisaha.

Kreatiwita trěbna!

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:
Njemało so wobydlerjo Radworja a wokolnych wsow dźiwachu, jako słyšachu předwčerawšim nawječor naraz hudźbu trompetarjow. Ta pak njebě z telewizije, radija abo kompjutera, kaž je to za čas pandemije z wašnjom, ale bě live słyšeć. W Bronju chwatachu wjesnjenjo ze swojich chěžow a wuhladachu na nawsy dweju dujerjow, kotrajž běštaj do wsy přijěłoj, zo byštaj na swojimaj trubkomaj ludźi zawjeseliłoj. Spontana akcija dweju hudźbnikow Malešanskeho pozawnoweho chóra žněješe wulki přiklesk. Kaž wonaj měnještaj, njemóže chór tuchwilu zhromadnje hudźić a adwentnu atmosferu přisporjeć. Tak běštaj so wonaj na koleso šwiknyłoj a so na puć nastajiłoj. Runje tajke njewšědne a kreatiwne akcije za čas tuchwilneje koronapandemije swědča wo dobrych mjezyčłowjeskich poćahach a wo solidariće. Bjermy sej to za přikład a rozmyslujmy raz tež sami wo tym, kak móhli někomu ­wjeselo wobradźić a pokazać, zo na nich myslimy. Bianka Šeferowa

Turbina křižowanišćo blokowała

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:
Wosrjedź křižowanišća dweju hłowneju dróhow w Zhorjelcu je so minjeny pjatk rano ćežkotransport zwjezł a je městno hodźiny dołho blokował. Křižowanišćo bě dospołnje zaraćene a hakle popołdnju za wobchad zaso wužiwajomne. Specialne jězdźidło bě na zwjazkowej dróze B 99 po puću na awtodróhu, jako so připowěšak přełama. Na nim steješe sto tonow ćežka turbina. Tak dyrbjachu křižowanišćo a wokolne dróhi zawrěć. Z pomocu dweju kranow móžachu turbinu na druhe nakładne awto stajić. Škody na dróze njeběchu tak wulke, kaž spočatnje myslene. Cyłkownu škodu hišće njeznaja. Nichtó so na zbožo njezrani. Foto: Matthias Wehnert

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND