Policija (09.03.21)

wutora, 09. měrca 2021 spisane wot:

„Wudźerjej“ granatu namakałoj

Delnja Hórka. Tak mjenowane magne­towe wudźenje ma po wšěm zdaću tež w Hornjej Łužicy přiwisnikow. Tejle zaběrje staj so mužej předwčerawšim w Delnjej Hórce wěnowałoj a ze sylnym magnetom w Sprjewi za pokładom pytałoj. Namakałoj pak staj něšto cyle hinaše, mjenujcy powostanku z Druheje swětoweje wójny. Z magnetom wućahnyštaj tam 30 centimetrow dołhu a wosom centimetrow šěroku granatu z rěki. Rozbuchadło ruskeho pochada přizjewištaj namakarjej pola policije. Fachowcy granatu přewzachu a wotwjezechu.

Instalacija dlěje słyšeć

wutora, 09. měrca 2021 spisane wot:
Rakecy. „Dobry pastyr“ rěka spiritualna zwukowa instalacija, kotruž Rakečanski Pawołski chór a solisća tuchwilu w tamnišej ewangelskej cyrkwi předstajeja. Hinak hač njedawno wozjewjene, je tele hudźbne dožiwjenje ze swětłowymi efektami hač do kónca měrca słyšeć a widźeć, a to wšědnje wot 9 do 19 hodź. trójce wob hodźinu. Z 31 wótřerěčakow klinči psalm 23 wo dobrym pastyrju w mo­dernym wobdźěłanju. Instalacija traje 15 mjeńšin. Zajimcy su wutrobnje přepro­šeni na njewšědny projekt słuchać.

Žonjace akciske tydźenje zahajene

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:
Dźensniši Mjezynarodny dźeń žonow je zazběh hač do 22. apryla trajacych digi­talnych žonjacych akciskich tydźenjow, kotrež su społnomócnjena za runostajenje Budyskeho wokrjesa Ina Körner, Jasmin Beck z Budyskeje žónskeje iniciatiwy, čestno­hamtska sobudźěłaćerka Budyskeho žónskeho centruma Ellen Sprengler, praktikantka społnomócnjeneje za runostajenje města Budyšina Celina Wehner a jeje šefina Fränzi Straßberger (wotlěwa) organizowali. Nimo toho chcedźa z póštowej kartu „KONTAKT MACHT NEUES“ k tomu přinošować, (digitalne) kontakty woló­žić a pohonjeć. Wot dźensnišeho kartu rozšěrjeja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ličby RKI su měritko

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Wolóženja a přiwótřenja koronanaprawow wot třoch faktorow wotwisne

Budyšin/Zhorjelc (SN/JaW). Wot dźensnišeho su tež we wokrjesomaj Zhorjelc a Budyšin nowe postajenja wo škiće před koronawirusom płaćiwe. Tak smě so nětko najwjac pjeć wosobow z dweju domjacnosćow zetkać, zběhnjene su tohorunja zakaz přebywanja zwonka bydlenja, wobmjezowanja wuchodźowanja a zakaz alkohola. Dale su wot dźensnišeho kniharnje zaso wočinjene, runje tak twaršćiznowe wiki, kwětkarnje a štomownje.

Wotstronjeja slědy dźiwich swini

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:
Runjewon njepřewidźomne su slědy, kotrež dźiwje swinje w přirodźe zawostajeja. Swoje mjerzanje z tym ma Frank Kattusch, kiž so jako hajnik tež wo Knorawske łuki južnje Choćebuza stara. Byrnjež dźiwje swinje do mnohotnosće družin zwěrjatow słušeli, wohrožeja wone sorny, kotrež maja łuki tohorunja za swoju domiznu. Knoraw­ske łuki su dźěl přirodoškitneho pasma Gołkojčanskich honow a hatow z wulkej ličbu wšelakich biotopow. Jězory, rěki, wotwódnjenske hrjebje, štomy a mjeńše lěsy kaž tež wulke łuki z bahnojtymi blakami su typiske za kónčinu, hdźež so tež dźiwje swinje doma čuja. Foto: Michael Helbig

Dom kamelijow wostanje zawrjeny

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

W Kinsporskim kamelijowym domje tuchwilu najstarša kamelija kćěje. Wobhladać pak sej ju njemóžemy. Wobmjezowanja korony dla tomu zadźěwaja. A tomu lětsa dale tak wostanje.

Kinspork (SN/MiR). Nimo najstaršeje kame­lije wupřestrěwa tež jara rědka wisata kamelija swoje kćenja do wysoka, runje tak kaž wonjace družiny. Normalnje bychu tam ludźo dźensa po stach za zastupnym lisćikom stali – wosebje kónc ty­dźenja. Šulerjo Kinsporskeje zakładneje a wyšeje šule wodźachu stajnje w měrcu slepych po wustajenišću, pěstowarnjam poskićachu „bajkowy přewod“. Lětsa wostanje dom zawrjeny. Tamniše domizniske towarstwo chce pak ludźi přiwšěm zawjeselić. Tuž je zarjadował serwis za rozesłanje skazankow kaž tež za zajimcow, kotřiž chcedźa sej twory wotewzać. Nowy kamelijowy parfim kaž tež za njón wužiwane kćějace wonjace kamelije družiny „Minato no akebono“ su runje tak wosebite dary k jutram kaž młode rostlinki třoch najstaršich kamelijow družin „Alba Plena“ a „Althaeflora“ inkluziwnje certifikata ryzosće. Při wotewzaću je snadź tež móžno do kamelijoweho domu pokuknyć.

Wsam rjeńši napohlad dać

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Wochozy so na wubědźowanju za wsy wobdźěla

Hamor/Klětno (AK/SN). Wjesne rady gmejny Hamor planuja, byrnjež wuměnjenja runjewon jednore njebyli, dźěłowe lěto 2021. Na to pokazachu wone w hamtskim łopjenu z widom na prěnje lětuše schadźowanje. „W měrcu chcemy rjedźić, w aprylu ma nalětni swjedźeń slědować, w juniju chcemy wobydlerski forum z bydlenjotwarskim předewzaćom přewjesć, w nowembru budźe nazymske rjedźenje“, pisa gmejnska radźićelka a wjesna předstejićelka za Hamor a Sprjowje Marianne Zich. Spočatk decembra chcedźa ze seniorami adwen­t­ničku swjećić a hodowne wiki přewjesć. Wšitke terminy planuja z widom na dalše wuwiće korony dla. W młodźinskim klubje w Sprjowjach dyrbja po wobškodźenju wody dla špundowanje wobnowić. Młodźinski klub Wotoka njezamóže reparatury sam zrjadować. Wjesna rada je tuž słała list koncernej LEAG, w kotrymž wo podpěru prosy.

Wobydlerjo maja dale čakać

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Frakcija CDU Budyskeje měšćanskeje rady reaguje ze za­dźiwanjom na postupowanje wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD). „Nimam scyła zrozumjenje za to, zo dyrbimy jako radźićeljo z rozhłosa a socialnych medijow wo turistiskim posudku města Budyšina zhonić“, rjekny na naprašowanje SN měšćanski radźićel CDU Heinrich Schleppers. Zarjadnistwo bě studiju w zwisku z projektom, twarić nowy­ móst nad Sprjewju, zadźěłać dało. Ahrens bě informacije sam šěrił a zdobom zwura­znił, zo so rozsud wobydlerjow na temu móst dale wotstorči.

Motorski ćežko znjezbožił

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo sta so sobotu připołdnju na wokrjesnej dróze mjez Hórnike­cami a Koblicami. Tam bě 43lětny wodźer motorskeho ze swojej Kawasaki po puću. Z dotal njeznateje přičiny wón kontrolu nad mašinu zhubi, zajědźe z jězdnje­ a zrazy do štoma. Připadnje nimo jěducy wohnjowy wobornik jako prěni pomhaše a přiwoła dalšu pomoc. Najprjedy spytachu znjezboženemu we wuchowanskim awće pomhać, skónčnje pak jeho z helikopterom do chorownje dowje­zechu. Na motorskim nasta něhdźe 7 000 eurow škody. Foto: Maik Petrick

Wot apryla šćěpjenje móžne

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Ralbicy (mwe/SN). Kaž Ralbičanski lěkar dipl. med. Gerd Jahny minjeny štwórtk zdźěli, budźe wón w swojej praksy ludźi wot apryla pře koronu šćěpić móc. Dokładny termin pak hišće rjec njemóžeše.

Domjacy lěkarjo a domjace lěkarki chcedźa skónčnje po cyłej Němskej při šćěpjenju pomhać. Tak so tež w dalšich hornjołužiskich lěkarskich praksach na to zaměrnje přihotuja. „Dawno žno so mje pacienća prašeja, hač budźe pola nas skónčnje móžno so šćěpić dać“, so Gerd Jahny bórzomneho šćěpjenskeho starta nadźija. Dotal wšak je to jenož w šćě­pjenskich centrach abo z pomocu mobilnych šćěpjenskich mustwow, mjez druhim w starownjach a hladarnjach, móžno. ­Kotry šćěpjenski srědk budu potom w Ralbicach a druhdźe wužiwać, dotal tež hišće jasne njeje. Dipl. med. Jahny pak cyle jasnje praji, zo je to poprawom wšojedne. „Kóždy srědk je jako škit skutkowny dosć.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND