Na slědach wódneho muža pobyli

srjeda, 26. oktobera 2022 spisane wot:

Jara poradźene druhe swójbne zetkanje Serbskeho šulskeho towarstwa je minjeny kónc tydźenja wosom swójbow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy we Wodowych Hendrichecach dožiwiło. Mějachmy tam wulkotny čas a směm twjerdźić, zo smy so jako skupina derje hromadźe nama­kali. Runje tak kaž su starši nowe zwiski nawjazali, su so tež mjez dźěćimi nowe kontakty spletli.

Tema kónca tydźenja bě „Pućowanje wódneho muža“. Nastorčiła bě ideju dźiwadłowa pedagogowka Dörte Hentschel. Wona zdobom powědki powědaše. Zhromadnje smy na zakładźe serbskich mytiskich bytosćow swójsku powědku stworili. Při tym dźěłachmy w jednotliwych skupinach, kotrež su so mjez sobu wuměnjeli, a mějachmy wjele wjesela.

Naposledk njejsmy swoju powěsć jenož powědali, ale tež z wobrazami wuhotowali. Wšo to zestajimy do digitalneje knihi, tak zo zwostanje z kónca tydźenja rjana dopomnjenka. Nětko so hižo wšitcy na klětuše zetkanje w Delnjej Łužicy wjesela. Kathleen Komolcyna

Wobornicy přihotuja so na jubilej

srjeda, 26. oktobera 2022 spisane wot:

Chrósćicy (JK/SN). Wohnjowa wobora je wšudźe kruty wobstatk komunalneho a towaršnostneho žiwjenja a wažny partner, hdyž matej so wěstota a porjad zaručić. Tak je to tež w Chróšćanskej gmejnje. Tamniša wohnjowa wobora zhladuje ­lětsa na wosebity jubilej. Před 200 lětami je znaty rjemjeslnik a prócowar Handrij Kiesling prěnju sykawu do Chrósćic přiwjezł a z tym zdobom nastorčił wohnjoškit a wolóžene hašenje wohenja. To bě ródna hodźina wohnjoweje wobory w Chrósćicach. Tutón rědki jubilej chcedźa hódnje woswjećić.

Namołwjeja ławki wotstronić

srjeda, 26. oktobera 2022 spisane wot:

Wojerecy (SN/MWj). Z njewšědnej próstwu je so tele dny Wojerowske měšćanske zarjadnistwo na swojich wobydlerjow wobroćiło. Přičina je, zo su ludźo w zašłosći na měšćanskich pohrjebnišćach wjetšu ličbu priwatnych ławkow nastajili a je zdźěla z rjećazami na štomy přizamknyli. „Wulka ličba ławkow z rozdźělnych materialijow, formow a barbow k jednotnemu a měrnemu wonkownemu wobrazej na kěrchowach njepřinošuje“, rěka w nowinskim zdźělenju města. Bóle problematiske je, zo su někotre ławki skóncowane abo kruće dosć njesteja. Z tym wobchadna wěstota hižo zaručena njeje. W padźe njezboža by město jako nošer po­hrjebnišća zamołwite było.

Dwanaće lět je Gabriela Linakowa jako zamołwita za serbske prašenja města Wojerecy skutkowała. Nětko ma wona naslědnicu, kotruž je měšćanska rada wčera wuzwoliła.

Wojerecy (AK/SN). Diana Karbowa budźe nowa zamołwita za serbske prašenja města Wojerecy. Ručež móžno chcedźa ju oficialne do tohole zastojnstwa powołać. To je Wojerowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje schwaliła. Runočasnje chcedźa wjelelětnu zamołwitu za serbske prašenja města Gabrielu Linakowu hódnje rozžohnować. Wona je tónle nadawk wot lěta 2010 hač do 2022 jako naslědnica Gertrud Wincarjoweje wukonjała.

Krótkopowěsće (26.10.22)

srjeda, 26. oktobera 2022 spisane wot:

Spěchowanje wobkrućili

Budyšin. Konwent kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předsydstwo wobkrućił. Předsyda gremija je wotnětka nowy Zhorjelski krajny rada Stephan Meyer a Budyski nowy krajny rada Udo Wićaz jeho naměstnik (wobaj CDU). Zdobom je konwent lisćinu institucijow wopodstatnił, kotrež nadal spěchuja. Mjez nimi su na přikład Serbski ludowy ansambl, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Budyski Serbski muzej.

Knižne myto rozšěrili

Lipsk. Knižne myto Lipšćanskich knižnych wikow budźe so wot klětušeho tež w spartach comic, manga a graphic novel spožčeć. „Čitanski kompas“ mjenowane wuznamjenjenje ma předewšěm „młódšich zajimcow za čitanje zahorić a jim orientaciju w dźunglu nowowudaćow wolóžić“, kaž w nowinarskej zdźělence wikow rěka.

We wagonje přenocować

Policija (25.10.22)

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Statny škit přepytuje

Kulow. Tři skóncowane swjate křiže su sobotu dopołdnja policiji přizjewili. W prěnim padźe su njeznaći mjez Sulšecami a Lubhozdźom křiž ze zornowcoweho stołpa torhnyli. Po wšěm zdaću měrjachu so na železnu konstrukciju, kotruž sobu wzachu. Tamnej padaj staštej so na Salowskej dróze w Kulowje. Tam bě wobydler dwaj powalenej křižej přizjewił. Jónu běchu metalowy křiž wotrězali, ale ležo wostajili. Tamny metalowy křiž su skućićelo wułamali a sobu wzali. Kaž Zhorjelska policajska direkcija na naprašowanje zdźěli, je nětko statny škit dalše přepytowanja přewzał, a to do wšitkich směrow. Po dotalnych informacijach drje jedna so wo paduchow metala, nowinski rěčnik zdźěli.

LND w Lipje

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Smjerdźaca. Booki-kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Wotkryj sej swoje ćěło“ steji w srjedźišću knižneje prezentacije jutře, srjedu, w 17 hodź. w Smjerčečanskim Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Přełožowarka Sylwija Šěnowa nowostku předstaji a lektorka LND Janina Mikławškowa dalše Booki-knihi prezentuje. Wopytowarjam poskići so móžnosć, sej wšě wušłe serbske wudaća w rjedźe Booki wobhladać a sej snano tón abo tamny eksemplar hižo jako hodowny dar kupić. Zastup je darmotny.

Přeprošuja na hłownu SET

Porjad podłu wodźiznow

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Hladanje rěčkow 2. rjadu je wužadanje a přinošk k škitej přirody

Njeswačidło (JK/SN). Wulka woda lěta 2013 je tež w Njeswačanskej gmejnje tójšto škody zawiniła. Wosebje podłu rěčkow 2. rjadu je woda na wjacorych městnach přez brjohi stupiła. Hladanje tychle wodźiznow je tuž bytostny nadawk za gmejnu, hladajo na škit před wulkej wodu a zdobom jako přinošk k škitej přirody a wobswěta. Komuny w Sakskej dóstawaja za to lětnje 500 eurow na kilometer wodźizny spěchowanja wot Swobodneho stata Sakskeje. Tute pjenjezy so při prawym zasadźenju na dobro krajiny a škita před wulkej wodu wuskutkuja.

Młodostni kermušku swjećili

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:
Chróšćanski młodźinski kružk je minjeny pjatk na zhromadnu kermušku přeprosył. Po wječornej božej mši w Chrósćicach dojědźechu sej serbscy młodostni do „Bjesady“ w susodnej Jaseńcy. Tam čakaše na nich najprjedy žortny program młodźinskeho kružka, kiž publikum z mócny aplawsom mytowaše. Po zabawnym kabareće přizamknychu so reje z kapału. Wona wobsteješe z hudźbnikow wšelakich serbskich skupin. Tak zapiskachu na tutym wječoru zhromadnje Bosćan Donat, Tadej Donat, Klemens Mark, Kito Mark a Janek Süß znate serbske kaž tež mjezynarodne štučki. Wjace hač 50 młodostni hač do nocy zhromadnje swjećeše. Foto: Jan Bogusz

Z nowym přewodnikom po parku

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Smochćicy (SN/MWj). Park wokoło Smochčanskeho kubłanišća swjateho Bena stajnje zaso ludźi přićahuje. Štóž pak so dotal na zjawnym wodźenju z wobswětowej pedagogowku Christine Weber wobdźělić móhł njeje, móže to nětko takrjec sam nachwatać. Wodźenje poskićuja wot najnowšeho jako awdijowy přewodnik za šmóratko. Z nim podadźa so wopytowarki a wopytowarjo na kulturnohistoriske a botaniske pućowanje po sydom lětstotkow dołhich stawiznach parka z jeho drohotnym wobstatkom štomow, rěka w nowinskim wozjewjenju. Při recepciji kubłanišća móže zajim tak mjenowany QR-code ze swojim šmóratkom scanować a so potom na puć podać.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND