Krótkopowěsće (16.09.20)

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:

Za kandidatow so wuprajili

Budyšin. Roland Ermer měł klětu znowa za wólby zwjazkoweho sejma kandidować, Udo Wićaz lěto pozdźišo k wólbam Budyskeho krajneho rady. Za wobě personaliji je so předsydstwo Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU na swojim wčerawšim posedźenju wuprajiło, kaž strona wozjewi. Zaměr za wólby zwjaz­koweho sejma je, lěta 2017 na AfD zhubjeny wólbny wokrjes wróćo zdobyć.

Hilse nominowany

Łaz. Zapósłanc zwjazkoweho sejma za wólbny wokrjes Budyšin I Karsten Hilse chce klětu znowa jako direktny kandidat strony AfD nastupić. To připowědźi wón tele dny na swojej facebookowej stronje a wozjewi swoju nominaciju. Z 33,2 procentomaj hłosow wolerjow bu wón před třomi lětami jako direktny kandidat do zwjazkoweho sejma woleny. To je tež klětu zaso jeho zaměr.

Baziliku zawru

Policija (16.09.20)

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:

Z drogami po puću był

Běła Woda. Policija je póndźelu wječor pozdźe młodeho muža w Běłej Wodźe zadźeržała. Wón bě zastojnikam ducy na Schweigowej hasy napadnył. W titce měješe 19lětny pohłušenskej srědkaj marihuanu a crystal.

Křiž pokradnyli

Budyšin. Paduši su minjeny tydźeń na kěrchowje na Budyskej Lubijskej dróze železny křiž pokradnyli. 50 centimetrow wysoki symbol steješe tam wot 1940tych lět. Policija prosy swědkow wo pomoc.

Kermušny nyšpor jako dźak

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:

Serbska cyrkej na Kamjentnej hasy w Budyšinje bu 1240 jako „Cyrkej našeje lubeje Knjenje na Selowych wikach“ dokumentarisce wobkrućena, mjeztym zo jeje spočatki do 11. lětstotka sahaja. Wot 1985 je wona jako filialny Boži dom tachantskej cyrkwi přirjadowana. Kermušu jako dźeń poswjećenja cyrkwje pak swjećachu minjenu njedźelu po dawnym wašnju.

Hižo někotre lěta wuhotuja w Budyskej Serbskej cyrkwi nimo kermušnych kemšow tež wosebity hudźbny nyšpor, lětsa tohorunja. „Dźakować mamy so Bohu za wšě dary a dobroty. Dźakować chcemy so runje tak wšěm, kotřiž so wo Boži dom staraja a so wo njón starosća“, rjekny tachantski farar, prelat Wito Sćapan. Wosadni so serbsce kaž němsce modlachu a spěwachu.

Hłowna zhromadźina Maćicy

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:
Budyšin. Maćica Serbska přeprosy swojich čłonow a swoje čłonki na hłownu a wólbnu zhromadźiznu, kotraž budźe sobotu, 26. septembra, w 14 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Towarstwowemu dźělej a wólbam noweho předsydstwa a předsydy přizamknje so wědomostny přednošk dr. Roberta Lorenca, kiž porěči wo Mukowej „Statistice łužiskich Serbow“, kaž zdźěli městopředsydka towarstwa dr. Anja Pohončowa. Přizjewjenje je trěbne hač do 23. septembra.

Spěšny internet wšudźe zmóžnić

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Dalše komuny Zhorjelskeho wokrjesa dóstanu šěrokopasmowu techniku

Rózbork (AK/SN). W Zhorjelskim wokrjesu dóstanje dźesać dalšich komunow z dohromady 3 500 domjacnosćemi spěšny internet. „Tak móžemy słabje wobsydlene wjesne kónčiny we wobłuku strukturneje změny dale wuwiwać“, rjekny krajny rada Bernd Lange (CDU) minjeny štwórtk při symboliskim zahajenju twarskich dźěłow přez Němsku telekom w Rózborku. Po cyłoeuropskim wupisanju běchu předewzaću nadawk za twarske dźěła přepodali. Konkretnje dźe mjez druhim wo Rózbork, Hamor, Běłu Wodu, Wuskidź, Krušwicu, Mužakow a Nisku. Cyłkowne kóšty wučinjeja po dotalnym planowanju 25,5 milionow eurow. Z toho přinošujetej Zwjazk 15 milionow a swobodny stat 10,5 milionow. Cyłkownje ma wokrjes 70 milionow eurow spěchowanskich srědkow k dispoziciji.

Mužakowska lěsna železnica hižo 125 lět do Běłeje Wody jězdźi a prawidłownje tež při Kromolanskim parku zastawa. Minjeny kónc tydźenja su jubilej rjenje woswjećili, a tak běchu tam kóždu hodźinu štyri parne lokomotiwy po puću. Jeničce sobotu ­zličichu něhdźe 3 000 sobujěducych z lěsnej železnicu. Foto: Joachim Rjela

Mnozy tež z wukraja byli

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Pytaja zajimcow za wobhospodarjenje wupožčowarnje přibrjóžnych korbow

Hamor (AK/SN). Oficialna kupanska sezona při Bjerwałdskim jězorje so dźensa kónči. Mnozy hosćo z tu- a wukraja su poskitki na a při jězorje wužiwali. Wjesnjanosta Achim Junker (CDU) dźakowaše so wčera na zeńdźenju gmejnskeje rady čestnohamtskim pomocnikam, kotřiž běchu so wo wěstotu při jězorje starali. Za sezonu 2021 pyta gmejna Hamor wobhospodarjerja, kiž chcył wupožčowarnju přibrjóžnych korbow na kupanišćach w Hamorje, Delni Wujězd a Klětno wotnajeć.

Tuchwilu su tež dalše nadawki pod www.baerwalder-see.eu, „aktuelle Meldungen“ wupisane. Mjez druhim dźe wo wužiwanje płoninow za turistow při jězorje we wobłuku Klětno-Jazowa kaž tež na přibrjoze w Hamorje samym. Dale dźe wo to, wutworić připrawy za gastrono­miju, wšelke posłužby, hotele, prózdninske domy, campingownišćo a zastaranje na přibrjoze. Dale informuja na internetnej stronje wo stawje wužiwanja łódźow, z kotrymiž móža předewzaća turistow po Bjerwałdskim jězorje wozyć.

Respekt!

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:
Čestnohamtski angažement je w dźensnišej towaršnosći njeparujomny. Naš system wosebje we wjesnych kónčinach wot tajkeho wotwisuje. Tak wukonjeja wo­hnjowi wobornicy swěru swoju słužbu. A dalše cyłki prócuja so wo dobru zhromadnosć. Towarstwo Radworske dwórnišćo inkluzije wokoło Chěžkec swójby z Boranec je so na wosebje wulki projekt zwažiło a chce něšto jónkrótne we wokolinje wutworić. Po swojich wizijach dadźa tuchwilu Radworske dwórnišćo na zetkawanski centrum přetwarić, a to z přede­wšěm priwatnymi srědkami. Tajke něšto nječini so tak připódla, ale je z wjele rozsudami a nadawkami zwjazane. Štóž je hižo raz staru chěžu přetwarił, wě, wo čim rěču. Sy-li jónu wjerchi, swisle, třěchu abo sćěnu wočinił, dyrbiš stajnje z njerjanymi překwapjenkami ličić. Mam tuž wulki respekt před towarstwom a angažementom Chěžkec swójby. Nadźijam so, zo sej swoje wizije z dalšej wutrajnosću a sćerpnosću spjelnja. Bianka Šeferowa

Šulerjo chcedźa so gratu přimać

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). We wosebitych časach měli sej něšto wosebite wumyslić. To płaći tež za wjelelětnu a mjez šulerjemi woblubowanu pomocnu akciju „genialnje-socialnje“. Prawidłownje běchu so na njej minjene lěta tež holcy a hólcy Budyskeho Serbskeho gymnazija, Wojerowskeho křesćanskeho gymnazija Johanneum a Kulowskeje Wyšeje šule „Korla ­Awgust Kocor“ wobdźěleli. Tak bě kóžde lěto jedyn dźeń w juliju město wučby za dźěło rezerwowany. Hač pola pjekarja, w chorowni, w někajkej firmje abo instituciji – šulerjo wyšich lětnikow wukonjachu wšelake dźěła, kotrež jim zawod pjenježnje wotpowědnje zaruna. Runje te pjenjezy pak darichu potrěbnym swěta kaž tež doma. Tak hodźachu so wšelake projekty přewjesć.

Chcedźa so rady z hladarjom stać

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny tuchwilu 32 młodostnych na hladarjow a hladarkow wukubłuje. Po třoch lětach intensiwneho wuknjenja su w awgusće hižo 14 młodych ­žonow a dwaj mužej swoje wukubłanje zakónčili.

Wojerecy (SN/mwe). Wulke wužadanje běše za lětuši wukubłanski lětnik Wojerowskeje chorownje wězo koronapandemija. Nimo wobmjezowanjow we wobłuku wučby mějachu wučomnicy hladanskeje słužby tež poćežowanja w praksy znjesć. Tak dyrbješe woblubowana šulerska stacija wupadnyć. Najebać to móžachu sej wšitcy wobšěrnu praktisku wědu přiswojić. Dwaj šulerjej absolwowaštaj we wobłuku programa ERASMUS praktiski dźěl w Awstriskej. Pjatnaće hladarjow chorych je z jězorinowej kliniku dźěłowe zrěčenje wotzamknyło, tak zo móža swoje powołanske žiwjenje w domiznje započeć. Zakónčenje jako hladar z eksamenom pak je we Wojerowskej chorowni a na tamnišej hladanskej šuli jenož hišće za přeběhaj móžne, w kotrymajž su 1. septembra wukubłanje zahajili.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND