Drje do padušneje tury zapřijaty

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:
Pola Sprjewineho Doła je so dźensa w nocy ćežke wobchadne njezbožo stało. Wokoło 22.30 hodź. je wodźer stareho Mercedesa w křiwicy z puća zjěł a do wjacorych ­štomow prasnył. Dokelž awto žane airbagi njeměješe, so šofer a jeho sobujěducy ćežko zraništaj. Wobeju dowjezechu do chorownje. K městnu njezboža přichwata wjace policistow hač hewak w tajkim padźe. Přičina bě, zo namakachu w jězdźidle wšelake awtowe čisła, plakety TÜVa, kožane rukajcy a tójšto bencinowych kanistrow z hadźicami k přepjelnjenju. Po wšěm zdaću bě Mercedes do padušneje tury zapřijaty. Za nadrobnišimi wobstejnosćemi policija nětko slědźi. Foto: Toni Lehder

Krótkopowěsće (25.06.20)

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Prezidentka do karanteny

Bratislava. Słowakska prezidentka Zuzana Caputova je so wčera do prewen­tiwneje karanteny podała. Sobudźěłaćer wot njeje bě do kontakta z pozitiwnje na ko­ronu testowanej wosobu přišoł. Planowane zetkanje z awstriskim zwjazkowym prezidentom Alexanderom Van der Bellen chcedźa nachwatać. Bywša libe­ralna wobydlerska prawiznica je lěto w zastojnstwje a po naprašowanjach z wotstawkom najwoblubowaniša politikarka EU-kraja.

Třeće městno sej zdobyli

Choćebuz. W zwjazkowym wubědźowanju šulerskich firmow je sej projektowa skupina Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu ze swojej rejwanskej kofejownju „Kral“ 3. městno zdobyła. Do toho su hižo wotpowědne Braniborske wubědźowanje dobyli. Loni w awgusće je 15 jědnatkow pod nawodom wučerja Guida Kabischa ideju předewzaća wuwiło.

Pomocny paket wobkrućili

Policija (25.06.20)

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Pedalej zaměniła

Kamjenc. Při wuparkowanju na Njebjelčanskej dróze je předwčerawšim w Kamjencu 77lětna wodźerka VWja město spinadła na płun stupiła. Jeje awto zrazy na to do Opela a suny jón dźesać metrow dale, hdźež steješe 76lětna pěška. Wona so při tym ćežko zrani, zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć.

Dźěćacu akciju lětsa wotprajili

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Kamjenske Černobylske towarstwo swjeći 30. róčnicu wobstaća

Kamjenc Mnozy wobydlerjo Wotrowa, Pančic-Kukowa a dalši so zawěsće rady na to dopominaja, zo su w 90tych lětach přewažnje serbske swójby tři tydźenje dźěći z běłoruskeho Černobyla hospodowali. Njebě drje připad, zo słyšachu ně­kotři wobydlerjo Kamjenca nalěto 1990 w rozhłosu namołwu „Noweho foruma“ z Berlina, dźěćom z Černobylskeho regiona wočerstwjenski dowol w swójbach zmóžnić. Woni wobzam­knychu pomhać a starachu so wo dalšich hóstnych staršich a pomocnikow. Hišće w samsnym lěće móžeše so 47 černobylskich dźěći w Kamjencu wočerstwić. Jako so zaso na dom­puć do wot pruhow zajědojće­neje kónčiny nastajichu, bě rozžohno­wanje na woběmaj bokomaj z wjele sylza­mi zwjazane. Kónc samsneho lěta załožichu towarstwo „Iniciatiwa dźěći z Černobyla“ a dachu je jako powšitkownowužitne zapisać.

Wyša šula nimale dotwarjena

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Sobu najwjetše twarske předewzaće we Wojerecach so nachila. Wot kónca ­awgusta ma tam nowa wyša šula dźěłać započeć. Wona nastawa w bywšim ­Zusowym gymnaziju.

Kamjenc (SN/mwe). Wot lěta 2011 słuša Kamjenska Lessingowa biblioteka k wjace hač sto knihownjam Sakskeje, kotrež přeco we wulkich prózdninach knižne lěćo organizuja. Jara woblubowane je zarjadowanje tež mjez serbskimi holcami a hólcami, šulerjemi z Ralbic, Chrósćic a Pančic-Kukowa.

Byrnjež Kamjenska biblioteka serbske dźěćace a dalše knihi w swojim wobstatku njeměła, maja wjacore serbske swójby wuski poćah k domej. To zaleži tež na dobrym niwowje kóždolětneho knižneho lěća. Po cyłej Sakskej bě so na nim loni něhdźe 7 000 šulerjow wobdźěliło, w Kamjencu samym něhdźe 100. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo projekt spěchuje, sakski zwjazk bibliotekow jón koordinuje.

W bibliotece Lessingoweho domu so lětuše knižne lěćo póndźelu, 6. julija, zahaji. Zarjadowanje jědnaće- do 16lětnych animěruje, do raja pismikow so podać. Za to je Kamjenska knihownja za 1 200 eurow topaktualne wudaća kupiła. Dorosćacy móža při čitanju daloke galaksije přeslědźić, zajimawe wosobiny zeznać a wjesołe dyrdomdejstwa dožiwić. Štóž tři knihi přečita, dóstanje wot kultusa wosebity certifikat.

Na dźěłowe zasadźenje je wčera spěchowanske towarstwo Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja přeprosyło. Tak stej Gerlinde Schwerdtner a Sabine Polk (wotlěwa) za cyrkwju wokoło rowa Handrija Zejlerja rjedźiłoj. Druzy starachu so wo pomnik basnika na nawsy. Před Domom Zejlerja a Smolerja wurjedźichu ławku a w domje samym připrawichu předźěłanu informacisku taflu wo stawiznach Zejlerjoweho pomnika. Foto: Andreas Kirschke

Fabriku pozdźišo znowa wotewru

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Koronapandemija wšo a wšitko w zjawnym žiwjenju wobwliwuje. Nětko je wona tež Hórnikečansku Energijowu fabriku dosćahnyła, kotruž chcychu po wob­šěrnym přetwarje poprawom přichodny tydźeń znowa wotewrěć.

Hórnikecy (SN/MWj). Hižo dlěje hač dwě lěće trajetej přetwar a pomjeńšenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki. 3. ju­lija bě planowane ju swjatočnje znowa wotewrěć. To pak dyrbja nětko koronoweje pandemije dla na 15. oktober přestor­čić, zdźěli zastupowacy jednaćel zarjadnišća Marcel Linack. „Z wulkim angaže­mentom su wšitke wobdźělene twarske předewzaća, Budyski wokrjes, za­měrowy zwjazk Sakskich industrijnych muzejow a cyły team Energijoweje fabriki w minjenym času dźěłali. Za to dźakujemy so wšěm, kotřiž su planowali, rjemjeslniske dźěła wukonjeli a cyłkowny projekt zwoprawdźili.“, rěka w nowinskej zdźělence.

Za wjesnu zhromadnosć

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Slepjanska wjesna rada chce stary twarski zawod mnohostronsce wužiwać

Slepo (AK/SN). Stary Slepjanski twarski zawod měli towarstwa na najwšelakoriše wašnje wužiwać. Za to zasadźa so tamniša wjesna rada. „Z hinašim wužiwanjom rumnosćow chcemy dołhodobnje nowe potenciale wotkryć a lěpše wućeženje docpěć“, podšmórny wjesny předstejićer Wolfgang Goldstein na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

Wjetšina gmejnskich radźićelow so hižo dlěši čas za dalše wužiwanje stareho twarskeho zawoda wupraja. Zjawnje woni hinaše měnjenje zastupuja hač wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan). Napjateho hospodarskeho połoženja a hinašich rumnostnych móžnosćow dla by wón zawod radšo předał, kaž je w zašłosći časćišo zwuraznił. Konflikt je potajkim dale na blidźe.

Přepodadźa nowy móst a zahaja projekt

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Worklecy (SN/MWj). Cyle w srjedźišću zjawneho zajima Worklec steji zajutřišim, pjatk, tamniša kupa. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) přeproša za 15 hodź. wšitkich wobydlerjow na oficialne přepodaće noweho mosta, kotryž wot wulkeje kupy na mału wjedźe. Hižo loni su­ projekt zwoprawdźili, po tym zo běchu móst z gmejny Sprjewiny Doł darjeny dóstali. Nětko budu sej wobydlerjo po nim na mału kupu dóńć móc, tam přebywać a so wočerstwjeć.

Bjezposrědnje po tym zahaja projekt „Geocaches Michał Hórnik/Přirodźe bliska rewitalizacija“, rěka w nowinskej zdźělence wjesnjanosty a koordinowanskeje skupiny fondsa „Čiń sobu“. Wot wjesneje zhromadnosće zapodaty projekt je jury sakskeho wubědźowanja „Čiń sobu!“ z 5 000 eurami mytowała.

Na sym­boliskim zahajenju projekta wobdźě­litaj so přisłušny statny sekretar dr. Frank Pfeil a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU). Wopytowarjo změja składnosć, sej ideju projekta zbližić a so z iniciatorami wo přichodnym wužiwanju areala kupoweho hata rozmołwjeć. Při kofeju a tykancu předstaja nimo toho mysličku, nowe towarstwo załožić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND