Pućować z duchom

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:
Wurjadnej projektaj wužiwaja stari kaž tež młodźi ludźo, zo bychu so wokřewili. Jónu je to pućowanska šćežka w Pančicach-Kukowje, kotraž nam to po­srědkuje, štož smy hižo dawno wo sławnym basniku Jakubje Barće-Ćišinskim wědźeć chcyli. Dalša šćežka wjedźe, ně zawjedźe nas do sonjenja wo dawno bitych bitwach na horje Lubin, w kotrejž sydom serbskich kralow-rjekow na to čaka, zo by jich serbski lud wubudźił a z nimi wospjet wojował. Jako bój wobhladować hodźi so tež wobdźělenje na wubědźowanju „Čiń sobu!“. Mnozy su wo projektowe pjenjezy wojowali. Zo stej projektaj Kaulfürstec a Heroldec mandźelskeju dobyłoj, mam za wulkotne. Přetož zwoprawdźenje jeju idejow njewabi raz na digitalne, ale na dožiwjenjowpołne woprawdźite pućowanje. Zdobom matej nadhódnotu. Wužiwarjo so wšak jeničce ćělnje a dušinje njewočer­stwjeja, ale zdobywaja sej tak duchowne namrěwstwo Serbow. A to mam za wosebje hódne! Milenka Rječcyna

Na slědach kralow pućować

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Postawy wobchowuja legendu za přichod

Bělšecy (CS/SN). Hakle něšto dnjow přeprošeja na horje Lubin stejace postawy sydom serbskich kralow na pućowanje. Budestečanski wjesnjanosta Markus Michauk (OLG) je wobkedźbował, zo bu poskitk hižo přewšo derje přiwzaty. Wo­sebje swójby ze serbskeho sydlenskeho ruma tam pućuja. „Ideja dobywa na dynamice“, so wón wčera wjeseleše, dopominajo na oficialnym wotewrjenju na nastaće ideje. Judit Heroldowa, mandźelska kamjenjećesarja Markusa Herolda z Bělšec, bě so na sakskim wubědźo­wanju „Čiń sobu!“ wobdźěliła a dobyła. Dźakowano pjenježnemu mytu móžeše wona projekt zwoprawdźić.

Pěstowarnju dyrbja saněrować

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Dźěćacu dnjowu přebywarnju „Pfiffikus“ w Slepom dyrbja nuznje wobnowić. Tak dyrbja tam elektriku a wěstotne připrawy sporjedźeć. Nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Steffen Seidlich je to na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady potwjerdźił. Kaž wón informowaše, je z programa „Mosty do přichoda“ njecyłych 300 000 eurow za podźělne saněrowanje zarjadnišća k dispoziciji. Wone maja najpozdźišo hač do kónca tohole lěta přetrjebane być, to rěka za twarske naležnosće. „Nadawki nětko zjawnje wupisamy, w nadźiji, zo za naprawy předewzaća namakamy, kotrež dźěła wukonjeja.“ Hladajo na połne nadawkowe knihi rjemjeslnikow to runjewon lochko njeje.

Nětko bóle na spěšnosć dźiwać

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:
Přijědźeš-li ze směra Chrósćic do Jaseńcy wuhladaš nastroj, kotryž spěšnosć jězdźi­dłow pokazuje. Dokelž běchu tam šoferojo přespěšnje po puću, su Dawid Bjarš a wjesnjenjo rozmyslowali, kak tomu zadźěwać. Iniciator je tuž Bóščanskeho wjesnjanostu Stanija Ryćerja (Rjemjesło Bóšicy) narěčał, a wón je jako mějićel wotpadkoweho předewzaća projekt financował. Zamołwity zarjad wokrjesa je ­wotpowědnu próstwu za nastajenje měrjaka spěšnosće dóstał a Stanijej Ryćerjej wobkrućił, zo je to rědki pad, scyła tajku próstwu dóstać. Přiwšěm je ­dowolnosć na so ­čakać dała a bě ze žadanjom zwjazana. Nastroj dyrbjachu štyri metry pódla jězdnje stajić. To zdźěli Ryćer na naprašowanje gmejnskich radźićelow na jich njedawnym posedźenju w zetkanišću Bóščanskeje wohnjoweje wobory. Foto: Feliks Haza

Akcija dobropisow požadana

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Budyske nutřkowne město wožiwić, to je zaměr měšćanskeho zarjadnistwa. Při tym chcedźa wikowarjow aktiwnje podpěrać. Wo tym běchu ra­dźićeljo města w februaru wuradźowali a w tym zmysle akciju dobropisow wobzamknyli. Tajku je nětko tudyše Towarstwo nutřkowneho města organizowało. Wot 1. junija móža zajimcy dobropisy kupić, a to za 35 eurow. Dóstanu pak ­za tajki twory w hódnoće 50 eurow. Sto wobchodow so na akciji wobdźěla. Su to poskićerjo z wobłukow wikowanje, gastronomija a kultura w měsće Budy­šinje samym kaž tež we wokolinje. Akciju sponserujetej Ludowa banka Drježdźany-Budyšin kaž tež Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć.

Pjenjezy za hrajkanišćo dariłoj

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:
Z Čorneho Chołmca je wospjet dobra powěsć do redakcije dóšła. Projekt za wutwar tamnišeho hrajkanišća z rjanym mjenom „Rabennest“ dósta pjenježny dar tysac eurow. Dariłoj staj je Brigitte a Wolfgang Bollinger (srjedźa). Srjedź 1990tych lět nastajene nastroje na hrajkanišću su mjeztym mjenujcy chětro zestarjene. Nimo toho chcedźa w Čornym Chołmcu nowe koparske a wolejbulowe hrajnišćo wutworić. Tak ma nastać centralne zetkanišćo za sportowe aktiwity we wsy. Dotalne wolejbulnišćo ­za Kubicec hórku bu po nazhonjenjach wobydlerjow přezrědka wužiwane. Foto: Gernot Menzel

Stejišćo k wobydlerskemu rozudej:

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Interview z rěčnicu wobydlerskeje inicia­tiwy „Hórnikečanski jězor bjez prudźenja – Žadyn škričkowanski sćežor w Mučowje“ Corinu Watky wobsahuje wšelake woznamjenjenske cyfry w zwisku z wopisanjom wuslědka wobydlerskeho rozsuda z 9. meje, kotrež pak njejsu ze sobu přirunajomne. Tohodla je wólbny wuběrk města Kulowa k tomu slědowace stejišćo wozjewił:

Krótkopowěsće (10.06.21)

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Incidenca dźeń a snadniša

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krje­su zličichu hač do wčerawšeho dohromady 18 dalšich infekcijow z korona­wirusom. Z cyłkownje 43 stacionarnje zastaranych 14 pacientow intensiwnje hladaja, dwanaćo su zemrěli. Incidenca je so na 20,3 znižiła. W Zhorjelskim wo­krjesu zwěsćichu štyri nowonatyknjenja a dwaj smjertnej padaj. Dale woteběraca incidenca tam aktualnje 7,5 wučinja.

Kritizuja wólbne procedere

Budyšin. W lisće Domowinje kritizuja někotři jeje čłonojo přećiwki we wu­stawkach towarstwa, předewšěm wólbne procedere delegatow na hłownu zhro­ma­dźi­znu. Woni sej žadaja, předsydstwo njewuwjazać, doniž njejsu přećiwki wujasnjene. Domowina skedźbnja na bazo­demokratiski princip a zo jako zarjad nje­diktuje, kak towarstwa swojich delegatow wola. Jeli so něchtó postorkuje, njech to najpjedy w towarstwje tematizuje.

Wobchad w Hřensku wolóžić

Policija (10.06.21)

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Polo w płomjenjach stało

Wojerecy. Wčera popołdnju wokoło dwěmaj dyrbješe wohnjowa wobora z Wojerec woheń na polu při Kamjenskim wobłuku hašeć. Tam je něhdźe 400 kwadratnych metrow role w płomjenjach stało. Spěšne zapřimnjenje wobornikow jich rozpřestrěću na zbožo zadźěwa. Kak bě k wohenjej dóšło, njeje dotal jasne. Policija přepytuje zapalerstwa dla.

Awto so paliło

Póckowy. Tež w Póckowach je so wčera paliło. Hižo rano napoł dwěmaj dyrbjachu dobrowólni wohnjowi wobornicy z Póckowow, Smělnje a Wjazońcy kaž tež z Biskopic pod carportom palace so wosobowe awto marki Seat hašeć. Kameradojo zamóchu woheń spěšnje zhašeć. Awto njehodźi so hižo wužiwać, tež carport dyrbja zwottorhać. Policisća wuchadźeja z toho, zo bu woheń wotpohladnje zamiškrjeny.

Wupisaja myta

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Maćica Serbska wupisa lětsa wospjet tři dorostowe myta na polu rěče, literatury, stawiznow, kulturneho slědźenja a wuměłstwa Serbow. To zdźěli předsydka Maćicy dr. Anja Pohončowa. Su to Myto Michała Hórnika za šulerjow a šulerki hornjołužiskich gymnazijow, Myto Bogumiła Šwjele za šulerjow a šulerki delnjołužiskich gymnazijow a Myto Arnošta Muki za studentow a studentki kaž tež za absolwentow a absolwentki wysokeje šule abo uniwersity w prěnim lěće po zakónčenju studija. Zajimcy móža so pod nadrobnišo wobhonić.

Čitarjo so wubědźuja

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND