Policija (31.05.24)

pjatk, 31. meje 2024 spisane wot:

Rentnarku do rozmołwy zapletli

Budyšin. Jako chcyše wuměnkarka srjedu w pjenježnym instituće na Weinertowej w Budyšinje z awtomata pjenjezy wotzběhnyć, zaplećechu ju njeznaći do rozmołwy. Při tym wuskušichu mužej a žona tajne čisło 86lětneje a samo jeje kartku z awtomata wzachu. Na to wot­zběhny wobšudniska trójka wjace hač tysac eurow z konta staruški. Policija před tymle trikom warnuje a prosy, staršich swójbnych na to skedźbnić.

Wšitko kołowokoło Krabata

pjatk, 31. meje 2024 spisane wot:

Wojerecy. Z wulkim swjedźenjom we Wojerowskim Łužiskim centeru zahaja tam jutře jubilejne tydźenje k 400. narodninam Janka Šajatovića alias Krabata. Po zahajenju w 11 hodź. Gabriela Linakowa jako připołdnica serbske baje powěda. W samsnym času započnje so dožiwjenska tura z Krabatom a jeho pisarjom. W 14 hodź. powjedu po historiskej rjadowniskej rumnosći, kotruž maja tam natwarjenu. Hač do 25. junija čakaja na wopytowarjow najwšelakoriše poskitki.

Pytaja hodowny štom

Budyšin. Hač do adwenta drje je hišće dołha noha, přiwšěm pyta Budyski krajnoradny zarjad hižo nětko hodowny štom, kiž ma w adwenće před krajnoradnym zarjadom na Dwórnišćowej stać a so swěćić. Štóž maksimalnje dźesać metrow wulki jehlinowc we wobkruhu 15 kilometrow wokoło Budyšina ma a chce jón darmotnje wotbyć, njech přizjewi so e-mailnje hač do kónca julija pod adresu .

Njewotwisny Serb wažny

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:

Wokrjesny radźićel z mandatom SWZ Jan Budar 9. junija znowa k wólbam sejmika nastupi

Jako nowačk a z mandatom Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) je Jan Budar 2019 do Budyskeho wokrjesneho sejmika zaćahnył. Kak wón nachilacu so wólbnu dobu posudźuje? Axel Arlt je so z nim rozmołwjał.

Što běchu za Was wyšiny w dźěławosći sejmika?

J. Budar: Za wjerškaj mam přiznaće wokrjesneho sejmika k cyłemu projektej „Serbski forum wědy při Lawskim arealu“ kaž tež wobzamknjenje, zo wo­krjes Serbski muzej w tuchwilnym wobjimje dale podpěra. Tež, hdyž wón přećehnje.

Planowanje šulskeje syće běše dlijaca so tema. Smy husto wo tym rěčeli, serbske aspekty takrjec zapřijeli.

Dwě naležnosći jako nižinje wobhladuju: Jónu je to woprawdźita adhoc-akcija za nowe přirězanje wólbnych wokrjesow. Tam dyrbjachu wěsty proporc wobkedźbować, nic pak serbski sydlenski rum. Za dalšu nižinu mam namjet frakcije AfD, wutworić Kulturnu tzwr z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom, Serbskim muzejom, hudźbnej šulu a ludowej uniwersitu. To bě wočiwidne, zo je AfD jenož wo lutowanje šło.

Božemje wjelelětnemu zastojnikej

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:

Na posedźenju měšćanskeje rady mějachu radźićelki a radźićeljo wčera, srjedu, někotryžkuli rozsud tworić. Najwjace z nich běchu z přidatnymi wudawkami zwjazane.

Budyšin (CS/SN). Na posedźenju měšćanskeje rady rozžohnowachu radźićelki a radźićeljo Haralda Webera na wuměnk. Wón bě nawoda twarskeho zarjada a bě rekord nastajił. Wón je cyłkownje 41 lět za měšćanske zarjadnistwo dźěłał. Za čas NDR bě wón so na mulerja wukubłał a hižo we 80tych lětach na jedyn a poł lěta jako twarski decernent dźěłał. Wón přewodźeše twar centera na Žitnych wikach. Kaž wón praji, běchu so w zarjadnistwje hižo do politiskeho přewróta wo to postarali, zo móža stare město spěšnje restawrować, tak, zo móžachu po 1990 poměrnje chětř z tym započinać, spěš­nišo hač druhe města. Loni běše Weber nachwilnje tež twarskeho měšćanostu zastupował, jako bě tuta pozicija wa­kantna.

Bywši zarjad za nadróžny wobchad Budyskeho wokrjesa na Budyskej Tzschirnerowej nětko na wokrjesnu hudźbnu šulu ­pře­twarjeja. Twarjenje jenož njemodernizuja, ale tež nowy dom přitwarjeja. Za njón bě dźensa dopołdnja prěni zaryw. Na nim wobdźěleni běchu zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU), nawodnica šule Silke Schlegel, přirjadowana krajneho rady Romy Reinisch, krajny rada Udo Wićaz, wyši měšćanosta Karsten Vogt a architekt Rolf Klinkenbusch (wotlěwa). Tule nastanu bjez ­zadźěwkow rumnosće, kotrež najwyšim akustiskim a techniskim žadanjam wotpowěduja. Foto: Carmen Schumann

Dźeń muzeja z překwapjenkami

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:

Njeswačidło (ML/SN). Na nawsy w Njeswačidle bě so kaž na Lehmannec a Wróblec dworomaj a na Parkowej dróze njedźelu popołdnju při něhdźe 30 stejnišćach a předawanišćach nimale tysac ludźi nahromadźiło. 17. króć wotmě so dźeń muzeja a swjedźeń z rjemjeslniskimi wikami, kotryž bě 20lětnemu wobstaću Njeswačanskeho domizniskeho muzeja wěnowany, zarjadowany wot towarstwa přećelow kultury a domizny.

Do wotměnjaweho pjećhodźinskeho kulturneho programa přinošowachu wuběrnje dźěći wjesneje pěstowarnje „Maks a Moric“. Wone běchu serbsce zdrasćene, holcy w nowej serbskej narodnej drasće. Tež hólcy so serbsce zdrasćeni prezentowachu. Wězo chowancy pěstowarnje serbsce a němsce zaspěwachu kaž tež zarejowachu, mjez druhim rejowachu „Stup dale“ a „Takle wjerćimy“ a zanošachu „Zaspěwamy“. Žony Łuhowskeje Line-dance-skupiny žnějachu tohorunja wjele přikleska kaž tež spěwny duet Andreje a Wilfrieda Peetza z bywšeje Theo Schumann Combo. Trubjerjo na hońtwjerskich róžkach kulturny poskitk zakónčichu.

73 000 ludźi přichwatało

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:

Inwesticija turistiskeho informaciskeho centruma so dale a bóle zadanja

Hamor (AK/SN). Turistiski informaciski centrum při Bjerwałdskim jězoru w Hamorskej gmejnje je so w praksy dotal jako dobry wopokazał. Hižo dźesać lěta zarjadnišćo na sewjernym přibrjohu jězora skutkuje. Tole podšmórny wjesnjanosta Hendryk Belko (Wolerske zjednoćenstwo Hamor Hornja Łužica) njedawno na posedźenju gmejnskeje rady. Z časa wote­wrjenja w juniju 2014 je cyłkownje 73 000 wopytowarjow přichwatało.

Poslednja wuměłska kofejownja

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/MiR). Projekt „X wjeski“ so tele dny w Njebjelčicach skónči. Tutón je tamniše towarstwo Sowutu w kooperaciji z Drježdźanskim Statnym dźiwadłom wot lońšeje nazymy w Njebjelčicach přewjedł. Dwójce wob měsac su na zarjadowanja přeprosyli, kotrež mějachu wšitke hinaši raz.

K zahajenju běchu serbske hiphopowče Kolektiwa klanki wustupili. Tež na dalšich sobotach hraještej serbska rěč a kultura wulku rólu. „Wopytowarjo su wosebje te dny derje přiwzali, na kotrychž móžachu sami aktiwni być. Na přikład su so z tradicionalnym wašnjom tkanja zawkow za stólcy zaběrali, woni su z wołmu pjelsćili, jutrowne jejka na serbske wašnje debili, žałby po ­čistym přirodnym wašnju připrawili“, rjekny sobuzałožerka towarstwa So­wutu Marlies Richter w mjenje projektoweho nawodnistwa „X wjeski“. Dźěći běchu zahorjene wo zhotowjenju ručnych klankow kaž tež wo dźiwadłowym a rejowanskim projekće.

Twarska kultura w srjedźišću

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:
Hórki. Towarstwo k wuwiću Hornjołužiskeje krajiny hole a hatow přewjedźe 5. junija wot 15 do 17 hodź. informaciske popołdnjo na Smolic statoku w Hórkach. Pod hesłom „Jenož štóž wě, što twarska kultura je, móže ju indiwidualnje sobu wuhotować“ ma regionalna twarska kultura w srjedźišću stać. Referenća budu pod wšelakimi aspektami regionalnu twarsku kulturu rozłožić a porěča wo praktiskich nazhonjenjach. Mjez druhim rozprawjataj architekt Marko Dźisławk a Stefan Smoła wo tym, kak bu na Smolic statoku prózdny chlěw na bydlenje přetwarjeny. Zarjadowanje je zjawne a měri so na čłonow towarstwa runje tak kaž na zajimcow, kotřiž maja podobne twarske plany. Štóž chcył so wobdźělić, měł so hač do 3. junija pod přizjewić.

Trawnik krjepja nětko awtomatisce

štwórtk, 30. meje 2024 spisane wot:
Wulke wjeselo knježeše tele dny we Wulkej Dubrawje. W zašłymaj lětomaj je gmejna z pomocu spěchowanskich srědkow, sponsorow a dźakowano wjace hač tysac hodźinam dźěła dobrowólnych pomocnikow areal wokoło sportnišća ponowiła. Mjez druhim maja nětko z kompjuterom wodźenu připrawu za krjepjenje trawnika, kotraž wodu efektiwnje wužiwa. Tež předrasćernje, nuzniki a duše su modernizowali a tak přetwarili, zo hodźa so bjez zadźěwkow wužiwać. Ponowjenje płaćeše dohromady něhdźe 200 000 eurow. Zo su pjenjezy derje zasadźene, wo tym so tež zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) přeswědči. Foto: Werner Lindner

nowostki LND