Z konceptom šulskeho dwora so zeznajomili

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Radwor (SN/MKWj). Najebać přiběrace kóšty gmejna Radwor swoje tři pěstowarnje dale pjenježnje podpěruje. Na swojim posedźenju předwčerawšim su gmejnscy radźićeljo wotpowědne zrěčenja z Minakałskej pěstowarnju „Wroblace hnězdo“, z Radworskimaj dźěćacym dnjowym přebywanišćom „Marja Kubašec“ a z Katolskim dźěćacym domom „Alojs Andricki“ wotzamknyli. Radźićelow w tym zwisku wo tym informowachu, zo su wyše kóšty z wyšimi přiražkami swobodneho stata z najwjetšeho dźěla wurunane.

Z połnej paru dźěłaja tuchwilu na při­twarje Chelnjanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Zo móhło tak dale hić, su radźićeljo wčera wotpowědne twarske nadawki na polu elektroinstalacije, tepjenja a sanitarne přepodali.

Pjenjezy hraja tež wulku rólu w zwisku z wuhotowanjom Radworskeho šulskeho dwora, štož zamołwitych hižo dołho zaběra. Budyska architektka Ludmila Pansyna rozłoži radźićelam dwaj konceptaj, kak móhli šulerjam čas dworoweje přestawki porjeńšić. Kóšty wučinjeja we woběmaj padomaj něhdźe 430 000 eurow. Spočatk decembra chcedźa wo tym wuradźować.

Skrućeja wjesnu zhromadnosć

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Lichań (CS/SN). Cyłkownje dwanaće lipow a wjacore wšelake kerki su minjenu sobotu při Lichańskim (Spreewiese) wjacegeneraciskim domje sadźili. Akciju je mjez druhim Němski póst z 500 eurami podpěrał. Městno wosrjedź wsy słuži domoródnym jako zetkanišćo, ma pak tež wužiwarjam bliskeju kolesowarskeju šće­ž­kow, kotrejž so tam křižujetej, jako wotpočnišćo k dispoziciji być. Do sadźenskeje akcije je Klukšanska firma městnosć zrunała a z mineralnym šćerkom napjelniła. Wšako chcedźa tam hišće sedźenske móžnosće kaž tež hětu za pućowarjow natwarić.

Nimo 30 čłonow Lichańskeho domizniskeho towarstwa wobdźěli so na sadźenju rostlin tež wosom sobudźěłaćerjow pósta. Su to kolegojo předsydy tamnišeho domizniskeho towarstwa Alexandera Golcherta, kiž w Budyskim listowym centrumje dźěła. Wón bě zwisk ke koncernowej centrali nawjazał, kiž čestnohamtski angažement po wšěm swěće podpěruje. Kaž rjekny nowinski rěčnik Němskeho pósta za Saksku Mattias Persson, su z podpěru koncerna hižo něhdźe milion štomow po cyłym swěće sadźili.

Krótkopowěsće (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Nowy pósłanc za Hornju Łužicu

Budyšin. Předewzaće „UrGetreide“ wjesna pjekarnja Tritt­macher tzwr je wotnětka pósłanc marki Hornja Łužica. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska wuznamjenja přede­wzaća, kotrež Hornjej Łužicy ze swojimi wudźěłkami a z předewzaćelstwom wosebite mjezwočo spožča. Trittmacherecy předźěłuja stare družiny žita, mjez druhim na całty z purpur-pšeńcu.

Dalewjeduce šule sej zbližić

Wojerecy. Šulerjo 4. lětnika Woje­rowskich zakładnych šulow podadźa so 19. a 21. nowembra na kubłansku turu. W běhu tuteju dnjow dóstanu dohlad do poskitka dalewjeducych kubłanišćow. Cyłkownje wotkryje sej na te wašnje wjace hač 200 wobdźělnikow šulske stejnišćo Wojerecy. Zapřijata budźe tež nowonastawaca wyša šula, kotraž ma w šulskim lěće 2020/2021 dźěłać počeć.

Přezmjezny móst do stawiznow

Policija (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Zuby sej wukusali

Mały Wjelkow. Prawdźepodobnje zuby wukusali su sej paduši spočatk tydźenja, jako chcychu w Małym Wjelkowje VW Passat pokradnyć. Kaž policija zdźěla, su drje so skućićeljo do awta zadobyli, startować pak je njemóžachu a dyrbjachu je stejo wostajić. Škoda na awće: 500 eurow.

W Njebjelčanskej gmejnje přebywa hač do njedźele delegacija z Benina. Wčera dopołdnja je jich wjesnjanosta Tomaš Čornak­ (CDU, naprawo) po wsy wodźił. W dźěłarničce wo komunalnych partnerstwach nasta ćiła diskusija. Popołdnju běchu woni zhromadnje z majestostosću Dah Bokpê Houézrèhouêkê, kralom w Ouidah a princom wot Allady na rozmołwje pola sakskeje statneje ministerki za runostajenje a integraciju Petra Köpping (SPD). Foto: Feliks Haza

Hdyž fenki pobrachuja ...

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Njeswačanska gmejnska rada sej rozsudy na dobro komuny lochke nječini

Njeswačidło (JK/SN). Hibićiwe a aktiwne Njeswačanske towarstwo přećelow domizny a kultury bě na wčerawšim po­sedźenju tamnišeje gmejnskeje rady sylnje­ zastupjene. Hnydom na spočatku skedźbni předsyda towarstwa Dieter Petschel­ na přičinu jich wulkeje prezency. W běhu dnjoweho porjada dźěše mjenujcy tež wo to, wobzamknyć wotnajenske zrěčenje gmejny z towarstwom wo ležownosći we Łuze njedaloko wětrnika. Tam chcedźa po planach towarstwa stajić tak mjenowany katowy dom, kotryž tuchwilu hišće na Lišej Horje steji, ale pomału rozpaduje. Towarstwo chce jón zachować a na nowym městnje znowa natwarić. Za to su zapodali próstwu wo spěchowanje regionalnemu běrowej Leader w Rakecach. Wuměnjenje za pjenjezy z programa pak je, zo ma tež ležownosć, na kotrejž chedźa spěchowany projekt natwarić, towarstwu słušeć.

Budyšin (SN/mwe). 636. króć wotměja so wot 29. nowembra do 22. decembra Budyske Wjacławske wiki. Program a no­wosće je město jako zarjadowar po chronice najstaršich hodownych wikow Němskeje wčera nowinarjam z prezentaciju programoweho zešiwka předstajiło. Zapisane su do njeho mjez druhim kulturne programy.

Tak móža so wopytowarjo wikow 30. nowembra na serbski podźěl wjeselić. W 15.30 hodź. wuhotuje chór Budyšin na Hłownym torhošću hodowny koncert. Za 16 hodź. je na samsnym městnje Wojerowske dźěćatko přizjewjene. Na serbsko-němske adwentne spěwanje na Hłownym torhošću přeprosy njedźelu, 8. decembra, wobydlerjow a hosći wot 15 do 16 hodź. serbske towarstwo Škit Budyšin. Woknješko adwentneho kalendra chce tam rumpodich 16. decembra w 15 hodź. z dźěćimi Budyskeje Serb­skeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ wočinić. Serbski ludowy ansambl pla­nuje we wobłuku Wjacławskich­ wikow předstajenje rejwaneje bajki za dźěći „Hodowne potajnstwo“.

Kulowske nory pjaty počas witali

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:
Z tradicionalnym mjezynarodnym rańšim piwkom su minjenu njedźelu w Kulowskej wjacezaměrowej hali čas karnewala witali. Nimo dobreje zabawy a žorta běchu zamołwići znowa někotre amizantne hry a programowe dypki spřihotowali. Na Kulowskim mjezynarodnym rańšim piwku wobdźělichu so předewšěm cyłki z blišich wokolnych wsow. Dźeń po tym, 11. nowembra, su tohorunja na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ po tradiciji pjaty počas zahajili a nowy princowski por předstajili. Lětsa staj to Niclas Rose a Judit Krječmarjec. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Čitaja dźěćom z knihow

Budyšin. Lětuši cyłoněmski 16. před­čitanski dźeń wotměje so pjatk, 15. nowembra. Dorosćeni čitaja dźěćom ze swojich najlubšich knihow. Mjez druhim činja to w pěstowarnjach Sulšecy, Pan­čicy-Kukow, Bukecy a Ralbicy, na za­kładnych šulach Radwor, Ralbicy, Pančicy-Kukow, Chrósćicy, Budyšin a Worklecy, na wyšej šuli Worklecy a na Lessingowym gymnaziju Wojerecy.

Dóstanu wuswědčenja

Drježdźany. 275 nowych rjemjeslniskich mištrow ze 26 powołanjow dóstanje swoje wuswědčenje po wuspěšnym pruwowanju we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja 23. nowembra w Drjež­dźa­nach. Tamniša rjemjeslniska komora je po­dawkej dała titul „Mišter 2019 – Wo za­kładnych kamjenjach, měznikach, drohokamjenach“.

Spřećiwjeja so přemysłownišću

Policija (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Hodownu pyramidu pokradnyli

Budyšin. Tež paduši so na hody hotuja. To móhł sej myslić, čitaš-li aktualnu zdźělenku policije, w kotrejž steji, zo su so njeznaći namócnje do pincy na Budyskej Ericha Weinertowej zadobyli, ju dospołnje přeborkali a z njeje hodownu pyramidu­ spakosćili. Hódnotu trochuje policija na 200 eurow. Wěcna škoda wučinja něhdźe 50 eurow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND