Pod nawodom Čornohodlerčanki Diany Mejnoweje je so předwčerawšim něhdźe 30 zajimcow na jutrownym paslenju wob­dźěliło. Kaž ze stron internetne zarjadowanje prezentowaceje Radworskeje staršiskeje iniciatiwy rěka, je to dosć šwarna ličba – wosebje hladajo na to, zo přiwabi poskitk ludźi, kotřiž su so dotal tajkich wirtuelnych projektow wzdali. Foto: Maćij Bulank

Swinjaceje mrětwy dla so starosća

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Dźěl wuchodneho teritorija Budyskeho wokrjesa je škitne pasmo přećiwo hrožacej afriskej swinjacej mrětwje. To zaběra tež wjesnjanostow a měšćanostow potrjechenych komunow.

Rakecy (CS/SN). Wjesnjanosća komunow, kotrež su dospołnje abo zdźěla jako pasmo přećiwo afriskej swinjacej mrětwje wupokazane, z naprawu poměrnje jednorje wobchadźeja. Wotpowědnje postajenjam wosebite informacije při wjesnych taflach na pasmo skedźbnjeja. Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) je wjesoły, zo swojej gmejnje hižo žane wjetše kormjernje swini nima. Kelko wobydlerjow pola sebje doma swinje plahuje, wo tym wón žadyn přehlad nima. Znajmjeńša dotal žane informacije k tomu dóstał njeje. Tuchwilne połoženje Nowotny hišće za překritiske nima.

Radworska wjesnjanostka Madeleine Rentsch (Domizniscy přećeljo Minakał) praji, zo je jenož sewjerny dźěl teritorija jeje gmejny potrjecheny, předewšěm wokoło Minakała. Tam su tež wotpowědne informacije připrawili, kotrež běchu wot wokrjesa dóstali.

Planuja solarny park

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Naćisk twarskeho plana na gmejnskim zarjadnistwje wupołoža

Łaz (AK/SN). Předewzaće za wobnowjomne energije Ostwind z Regensburga chce na terenje bywšeje Šibojskeje (Scheibe-) brunicoweje jamy solarny park natwarić. „Na te wašnje hodźał so něhdyši industrijny teren zmysłapołnje wužiwać“, podšmórny twarski nawoda Łazowskeje gmejny Wolfgang Tietze na zašłym posedźenju jeje radźićelow. Woni jednohłósnje schwalichu, za tónle projekt zdźěłany twarski plan wupołožić.

Hrajkanišćo móža nětko wužiwać

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Sćijecy (SN/MWj). Dźakowano angažementej Sćiječanskeje wjesneje rady, pjenježnym a wěcnym daram mnohich firmow kaž tež skutkownej podpěrje mnohich staršich, dźěći, młodostnych, dźědow a wowkow je nětko w Sćijecach pola Budyšina nowe hrajkanišćo nastało. ­Wone ma so z dalšim zetkanišćom za młódšich a staršich w tymle měšćanskim dźělu Budyšina stać.

Minjeny štwórtk je sej fachowc TÜVa jednotliwe nastroje na hrajkanišću wobhladał a njeměješe na nich ničo porokować, rěka w zdźělence Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa. Tak hodźeše so hrajkanišćo hižo zjawnje wužiwać. Runje w tym wokomiku přichadźeštaj dźěd a wowka ze swojej wnučku. Wonaj běštaj hakle njedawno z Durinskeje do Budyšina přićahnyłoj a staj minjeny čas wobkedźbowałoj, kak nowe hrajkanišćo nastawa. Nětko chcyštaj z wnučku pohladać, kak daloko wšitko je. To běchu sej wšitcy třo runje prawy wokomik wupytali. Dwulětna holčka bě takrjec prěnje dźěćo, kotrež so na přepodatym hrajkanišću w Sćijecach pospyta a sej tam jednotliwe nastroje dokładnje wobhlada.

Z oldtimerom znjezbožił

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:
Nimale historiske jězdźidło je sobotu dopołdnja na statnej dróze S 101 mjez Klukšom (Klix) a Zdźarom (Särchen) znjezbožiło. Wodźer kranoweho awta typa IFA W50 je tam z dotal njeznateje přičiny na prawy bok puća zajěł. Na to zawiny wón nalěwo a spyta jězdźidło stabilizować, při tym pak so wone zwróći a wosta na boku ležo. Dźesać ­tonow ćežki oldtimer je wobě jězdni něhdźe tři hodźiny blokował. Šofer móžeše sam z njeho wulězć. Wuchowanska słužba 39lětneho na městnje zastara, pozdźišo dowjezechu jeho do chorownje. Wěcna škoda wučinja po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije něhdźe 6 000 eurow. Foto: Lausitznews/Ricardo Herzog

Nalětnje rjedźenje raz hinak

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:
Nalětnje rjedźenje móže zawěrno jara wšelake formy měć. Tón abo tamny blak na zahrodźe zhrabać abo chódnik porjadnje wumjesć zawěsće k tomu słuša. Na lijawy wulkeho twarjenja pak při tym lědma štó mysli. Te je sej tele dny třěchikryjer Maćij Handrik z třěchikryjerskeje firmy Gumprich z Dźěžnikec bliže wobhladał, a to při Budyskim tachantstwje. Wón njeje lijawy jenož wurjedźił, ale je zdobom zwěsćił, ­na kotrych městnach měli je snano porjedźeć, zo njeby dešćikowa woda ­njekontrolowana z třěchi na puć kapała. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (29.03.21)

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Wot jutřišeho wolóženja cofnu

Budyšin. Wokrjes Budyšin wot jutřišeho wolóženja pod wuměnjenjemi koronapandemije zaso cofnje. Wšako bě minjena sobota třeći dźeń za sobu, hdźež bě incidenca wokrjesa po RKI hódnotu sto překročiła. Sakske škitne postajenje korony dla krok předpisuje. Přez kónc tydźenja zwěsćichu tu 299 nowych infekcijow a dwaj smjertnej padaj. RKI mjenowaše dźensa rano incidencu 185,5.

Za a přećiwo MSPI

Kiel/Podstupim. Hinak hač Braniborski krajny sejm je parlament Schleswigsko-Holsteinskeje pjatk wobzamknył wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack (MSPI) dale podpěrać. Wjetšina wšitkich frakcijow bě za to hłosowała. Srjedu bě so w braniborskim sejmje dwanaće zapósłancow za podpěru MSPI wuprajiło, 53 přećiwo tomu – mjez nimi ministerski prezident Dietmar Woidke –, jedna zapósłanča so hłosa wzda.

Čas a městnosć kongresa jasnej

Policija (29.03.21)

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

W nocy randalěrowali

Radwor. Na dompuću ze swjedźenja z wjacorymi wosobami su njeznaći w nocy na sobotu wokoło Radworja chětro randalěrowali a wěcy wobškodźeli. Kaž policija rozprawja, podachu so skućićeljo něhdźe w 2 hodź. z Miłkec přez Čorny Hodler a Chelno do směra na Mały Wjelkow. Po puću kóncowachu woni pokazowaki, sudobja za kwětki, wobchadne stołpy, płoty, listowe kašćiki a štomiki. Škoda wučinja nimale 1 500 eurow.

Poskićeja darmotne testy

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Smochćicy. Caritas je wot dźensnišeho z mobilnym testowanskim teamom w Hornjej Łužicy po puću. Mjez druhim su za testowanje slědowace městna předwidźane: Chrósćicy, Halštrow, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Róžant. Dalše kruće zaměstnjene testowanske centrumy su w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena, w Kamjenskim běrowje Carity (Zapadna 22), w sportowni w Słónkecach (Schlungwitz) w gmejnje Dobruša-Huska a we Wjelećanskej nowej sportowni. Zajimcy móža termin za testowanje online přizjewić, a to pod www.lkbz.de/testmobilkamenz. Kóždy wobydler ma prawo, so jónu wob tydźeń darmotnje testować dać. K terminej dyrbi kóždy swoju chipowu kartku cho­robneje kasy sobu přinjesć. Za kóždy ­negatiwny wuslědk wupisaja certifikat, kiž přewostaja digitalnje abo na papjerje. Ludźo ze symptomami chorosće njesmědźa na test přińć, ale dyrbja so swojemu domjacemu lěkarjej předstajić.

Město přewozmje kupjel

Ekoratar kompromis poskićił

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Planowana připrawa za kompostowanje organiskich wotpadkow pola Miłoćic njewuwabja kontrowersnu diskusiju jenož mjez Miłočanami, kaž bě wčera na posedźenju gmejnskeje rady słyšeć.

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo na swojim minjenym posedźenju su Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo wo planowanej kompostowej připrawje za organiske wotpadki pola Miłoćic wuradźowali. Młody ekoratar Ignac Wjesela planuje na ležownosći pola Miłoćic, kotraž bě jónu jako přemysłowa přestrjeń za gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe předwidźana, natwarić připrawu za kompostowanje organiskich wotpadkow kaž tež halu za ratarske mašiny a składowanje agrarnych produktow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND