Serial je jedna forma

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:
Hdyž dźensa z lětušim lětnim serialom Serbskich Nowin započinamy, činimy to z jasnym zaměrom: Na te wašnje chcemy čitarjam našeho wječornika někotre z mytowanych projektow kategorije „Žiwa dwurěčnosć“ z lětušeho wubědźowanja sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ zbližić. Wězo móže to jenož wuběr być, najebać to prócujemy so wšitke kónčiny serbskeho sy­dlenskeho ruma w Hornjej Łužicy wobkedźbować. Jurorojo su tež ideje wuznamjenili, kotrež njeběchu sej Serbja, ale němscy wobydlerjo wumyslili. Tajkim budźemy so w tydźenskim přinošku toho­runja wěnować. Lětni serial je jedna forma, tworićelskosć ludźi na dobro našeje maćeršćiny w nowinje wotbłyšćować. Runje tak su rozprawy wo projektach na lokalnej stronje derje zaměstnjene. Tak je redakcija z dobyćerjemi lońšeho wubědźowanja postupowała a chce to dale wjesć. Wšako so někotre projekty z lěta 2019 ­hakle nětko kónča. Axel Arlt

W Hamorje staršiski pjenjez zwyša

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Z jeničkim hłosom wjace su w Hamorje wobzamknyli, zwyšić staršiski popłatk za zastaranje dźěći w dnjowych přebywanišćach. Rozsudźili su to tamniši gmejnscy radźićeljo na swojim póndźelnym posedźenju.

Hamor (CK/SN). Nětko maja starši na dźěćo a měsac w žłobiku šěsć eurow, w pěstowarni tři eura a w horće dwaj euraj wjace zapłaćić. Gmejna Hamor za zastaranje dźěći lětnje 1,7 milionow eurow wudawa. Stajnje 30. junija ma wona přerězne kóšty za jedne městno zwěsćić. ­Nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs je wuličił, zo dźewjećhodźinske zastaranje dźěsća w žłobiku wob měsac 1 152 eurow płaći, za čož dóstawa gmejna wot Sakskeje 255 eurow. Starši płaćachu dotal 208 eurow. Gmejna ma zbytk zaručić, štož wučinja 689 eurow.

Seniorojo wustajeja swoje fota

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:
Do Budyskeje měšćanskeje biblioteki přeproša tuchwilu tradicionalna fotowa wustajeńca pod hesłom „Hornja Łužica – lubowana domizna“, w kotrejž pokazuja seniorojo krajiny a dalše rjanosće regiona. Mjez motiwami su originelne a njewšědne. Barbne ­fotografije su widźeć w zarjadowanskej rumnosći a čitarskej kofejowni. Přehladku ­přihotował je njewotwisny Zwjazk seniorow. Fota wobhladać móža sej zajimcy hač do 30. oktobra we wotewrjenskich časach biblioteki. Foto: Carmen Schumann

Planuja twarske ležownosće

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Radworsku gmejnsku radu wo přihotach objekta informowali

Radwor (SN/MkWj). Twarsku ležownosć za cyłkownje 22 jedno- a dwuswójbnych domow planuja tuchwilu w Radworju. Wo tym su na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady informowali. Radźićeljo schadźowachu so tónkróć w šulskej jědźerni.

Zastupnica architekturneho běrowa Panse z Budyšina móžeše gmejnskim radźićelam a hosćom dosć konkretne plany prezentować. Płonina w susodstwje sportoweje a wjacezaměroweje hale „Slavia“ je nimale štyri hektary wulka a hodźi so swojeje infrastruktury dla poměrnje derje zjawnym medijam přizamknyć. Porno tomu njeje hišće rozrisane, kak ležownosć k dróze mjez Radworjom a Boranecami přiwjazać.

Dyrbja noweho wjesnjanostu wolić

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork, kiž je mjeztym z 69 lět stary, poda so na wuměnk. Wobydlerjo dyrbja tuž lětsa noweho nawodu gmejny wolić.

Slepo (AK/SN). Prěni termin za wólby noweho Slepjanskeho wjesnjanosty je njedźela, 1. nowember 2020. Jeli su wjacori kandidaća, a žadyn z nich wjetšinu hłosow njedocpěje, dyrbja wobydlerjo dalši króć wolić, a to dwaj tydźenjej pozdźišo, 15. nowembra. Wobaj terminaj je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom su postajili, zo Jörg Funda (CDU) wot 1. awgusta zastojnstwo wjesnjanosty hač k wólbam přechodnje přewozmje. Tuchwilny zastupowacy wjesnjanosta budźe w tym času gmejnu nawjedować.

Krótkopowěsće (15.07.20)

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Nadawk za wustawoškit

Drježdźany. Sakski minister nutřkowneho Roland Wöller (CDU) ma protesty přećiwo korona-naprawam z wobdźělenjom prawicarskich ekstremistow za nadawk wustawoškita. Tajke wuwiće njesmě so prosće ćerpjeć. Minister poćahuje so při tym wosebje na protesty při zwjazkowej dróze B 96 w Hornjej Łužicy.

Z nowym předsydstwom

Kulow. Wyšej měšćanostaj Biskopic a Kamjenca prof. dr. Holm Große a Roland Dantz hromadźe z Ronaldom Homolu z Kulowa, Sandrom Fiebigom z Wojerec a Veitom Großmannom z Großröhrsdorfa chcetaj wobsahowe dźěło Swobodnych wolerjow Budyšin z.t. w přichodnych pjeć lětach dale wuwiwać. Čłonska zhromadźina bě jich njedawno do noweho předsydstwa wuzwoliła.

Worjoł zaso na hrodźe

Policija (15.07.20)

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Ječnišćo so paliło

Steina. Z dotal njeznatych přičin je so wčera připołdnju šěsć hektarow pola při Połčničanskej dróze njedaloko Steiny pa­liło. Ratarjo młóćachu tam ječmjeń. Suchoty dla so płomjenja spěšnje rozpřestrěchu. Něhdźe w 12.30 hodź. wołachu dobrowólne wobory ze Steiny, Połčnicy a Ohorna. Zo bychu dosć hašenskeje wody měli, pomhachu jim wobory z Rušicy, Pančic-Kukowa a Kamjenca-Brěznje. Tak móžachu woheń spěšnje zhašeć.

Swjedźeń njebudźe, wiki budu

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Sulšecy/Njeswačidło. Lětuši wjesny swjedźeń w Sulšecach pola Kulowa dyrbja organizatorojo korony dla wotprajić. Wo tym su zarjadowarjo informowali. Swjećić chcychu poprawom wot 17. do 19. julija. Rjemjeslniske wiki 18. a 19. julija w Njeswačidle porno tomu budu. Plakaty na mnohich sćežorach we wsy a wokolinje za nje wabja.

Prěnje online-zetkanje šoferow

Budyšin. Dotal na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4 wotměwace so zetkanje jězdźerjow za daloke čary nětko prěni króć online přewjedu. Hłowny policajski komisar z Wysokeje šule za saksku policiju chce aktualnje informować wo wobmjezowanjach šoferam za daloke čary korony dla. Dźensa wot 18 hodź. móža so zajimcy pod https://www.polizei.sachsen.de/de/72966.htm na poskitku wobdźělić.

Chcedźa z młodostnymi rěčeć

Dopóznaća zjawnosći spřistupnić

wutora, 14. julija 2020 spisane wot:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa Stawizniske towarstwo RAK z.t. Rakecy (3).

W měrcu bě tomu jědnaće lět, zo su wjacori stawiznisce zajimowani a ze serbskej zašłosću Rakec zaběracy so załožili stawizniske towarstwo RAK z.t. Mjeno RAK pokazuje na serbske pomjenowanje wulkeho sydlišća a zbudźa runočasnje zajim za stawizny wsy. Wšako njekryje so serbske mjeno z němskim Königswartha. Wobdźěleni na załoženskej zhromadźi­znje sej tehdy prajachu, zo podadźa so „na pućowanje do dawno zabytych časow. Nochcemy slědźić a so kóždy sam za sebje w swojej komorce ze stawiznami zaběrać, ale chcemy wšitke naše dopó­znaća a wědu zjawnosći spřistupnić.“

Stare lětadło wulke wužadanje

wutora, 14. julija 2020 spisane wot:
Na terenje Choćebuskeho lětanišćoweho muzeja wěnuja so wotnětka spektakularnemu objektej: Ponowjeja tam staru Tupoljew 134 A. Lěta 1972 twarjene pasažěrske lětadło je wulke wužadanje. Pomocnicy su minjenu sobotu započeli, před lětomaj wobstaranu sowjetsku mašinu TU 134 A lětanskeho předewzaća AEROFLOT poněčim zaso natwarjeć. Tak su tyłow mašiny z pomocu krana přesadźili, wobě 3,5 tonow ćežkej křidle zasadźili a přišrubowali. Jako přichodne chcedźa kolesa lětadła přitwarić. Zatwar křidłow žadaše sej na milimeter dokładne dźěło. W muzeju móža zajimcy cyły rjad starych lětadłow wobdźiwać. Foto: Michael Helbig

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND