Pod wobnowjenej třěchu

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

Naročny projekt w Budyšinje wočakuje dalše wožiwjenje

Budyšin (WL/SN). Judith Mühldorfer je zbožowna. Wjelelětna předsydka wo­krjesneho zwjazka Budyšin njewotwisneho zwjazka seniorow Sakskeje, (USB) na kóncu swojeho powołanskeho žiwjenja zwjeselena woła: „Wone je zdokonjane!“ Po saněrowanju fasady „Stareho ­kazina Budyšin“ na Löhrowej 33 w lětomaj 2020 a 2021 bu lětsa tež třěcha saněrowana. Wjace hač 600 000 eurow spěchowanskich srědkow ze zamóženstwa politiskich stronow a masowych organizacijow NDR bě tole zmóžniło. Nětko je Judith Mühlendorfer swojej naslědnicy Monice Petrick wonkownje saněrowane twarjenje přepodała a so na zasłuženy wuměnk podała.

Krótkopowěsće (09.11.23)

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

Nowa politiska domizna

Budyšin. Rjemjeslniski mištr Mike Hauschild ma nowu politiski domiznu. Po wustupje ze sakskeje FDP je so Hauschild nětko Swobodnym wolerjam přizamknył a přisłuša jako wokrjesny radźićel frakciji Swobodnych wolerjow w Budyskim sejmiku. Mandat Budyskeho měšćanskeho radźićela wón hromadźe z njestronjanom Stefanom Mücku w nowej „frakciji Swobodnych wolerjow – přichod za Budyšin“ dale wukonja.

Ermer z prezidentom pjekarstwa

Stuttgart. Roland Ermer z Njedźichowa je nowy prezident Centralneho zwjazka pjekarskeho rjemjesła Němskeje. Wjelelětny wyši mišter krajneho zjednoćenstwa pjekarjow Saxonia chce so přede­wšěm ćežišćam „wottwar běrokratije, pobrachowace fachowe mocy a energijowe płaćizny“ wěnować a swoje rjemjesło „na politiskej runinje intensiwnišo zastu­pować“.

Nakładne awta kontrolować 

Z něhdźe 1000 přistajenymi a 75 wukubłancami je Wojerowski Klinikum Łužiskeje jězoriny najwjetši dźěłodawar regiona. Přistajeni dźěłaja tu w 14 fachowych wotrjadach a na třoch institutach. Dohromady 24 rěčow mjez nimi zasłyšiš – tež serbšćinu. Andreas Kirschke je so z jednaćelku klinikuma Juliane Kirfe wo šansach a zaměrach projektow we wobłuku změny strukturow rozmołwjał.

Knjeni Kirfe, kotre šansy za klinikum widźiće w změnje strukturow?

J. Kirfe: Šansy su enormne, wšako je město Wojerecy móhłrjec w centrumje regiona změny strukturow. Runje strowotnistwo steji před hoberskimi wužadanjemi: Kak zmištrujemy wuspěšnje digitalizaciju, kak zawěsćimy nadal wulku ličbu dźěłowych městnow, kak nawabimy dołhodobnje a wobstajnje dobrych fachowcow? Na wšitke tute prašenja dyrbimy wotmołwy namakać.

Je klinikum na změnu strukturow derje dosć přihotowany?

Pokazuja film „Připołdnica“

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Kino w Budyskim Kamjentnym domje pokazuje dźensa w 20 hodź. sfilmowany roman „Připołdnica“ po knize Julije Franck. Film je subjektiwna chronika němskich stawiznow wot Weimarskeje republiki a doby nacionalsocializma hač do powójnskeho časa.

Spomnjeće na kěrchowje

Budyšin. Na Starym židowskim kěrchowje w Budyšinje wotměje so jutře w 14 hodź. spominanje na pogromowu nóc před 85 lětami. Na to přeprošujetej Smochčanski kubłanski skutk zhromadnje ze zjednoćenstwom přesćěhanych nacirežima Zwjazk antifašistow Sakska z.t. W swojej narěči budźe so Budyski měšćanosta Robert Böhmer słowa jimać. Po tym modli so Smochčanski farar ­Michael Kleiner kadiš. Mužojo, kotřiž so na zarjadowanju wobdźěla, njech staja sej kłobuk abo čapku.

Policija (08.11.23)

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Pytaja swědkow

Kamjenc. Njeznaći su minjeny kónc tydźenja na ležownosći pěstowarnje na Christiana Weißmantelowej zachadźeli. Skućićeljo su zaměrnje z kastanijemi mjetajo ­wokno wobškodźili a info-tafli skóncowali. Wěcna škoda wučinja 500 eurow. Po informacijach potrjechenych njeje to prěni króć. Policija pyta tuž ­za swědkami. Tući njech zazwonja na Kamjensku policiju pod telefonowym čisłom 03578 3520.

Wobnowja jězdnju přez Łaz

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Přez Łaz wjeduca statna dróha S 108 ma so wot přichodneho lěta wobnowić. Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV) chce tute předewzaće zhromadnje z Łazowskej gmejnu realizować. K tomu je so wutoru tydźenja gmejnska rada wuznała a je jednohłósnje za wotzamknjenje wotpowědneho twarskeho dojednanja mjez woběmaj partneromaj hłosowała. Prěni twarski wotrězk čary leži mjez Łazom a Běłym Chołmcom a wjedźe hač k zajězdej wi­kowanišća Penny, druhi pak leži we Łazu samym.

Wosebje hladajo na zalutowane kóšty a na wužwanje synergijowych efektow je realizacija tuteju projektow ­po měnjenju gmejnskich radźićelow přewšo zmysłapołna. LASuV je za ponowjenje jězdnje, gmejna Łaz pak za te chódnika kaž tež busoweju ­zastanišćow zamołwita a stara so zdobom wo natwar kanala za dešćikowu wodu. „Změjemy wobjězdku přez swjedźenišćo – to pak hakle po chodojtypalenju, najzašo w meji 2024“, rjekny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Dalše twarske wotrězki sćěhuja potom po kóncu lěta 2024.

Wo projekće DZA w Slepom słyšeli

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Slepo (SN/at). Slepjanam projekt Astrocentruma Łužica (DZA) zbližić chcyše wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) z přeprošenjom prof. dr. Christiana Stegmanna do gmejny. Wčera běše tak daloko a nimale 200 připosłucharjow zhoni w dohromady štyrjoch zarjadowanjach z powołaneho erta astrofyzikarjow prof. Stegmanna a dr. Stefana Ohma wo naročnym wulkoprojekće w zwisku ze změnu strukturow we Łužicy. „Šulerjam 5., 7. a 8. kaž tež 9. lětnika Wyšeje šule Slepo njejsmoj Astrocentrum Łužica jenož rysowałoj, ale jim zdobom rozkładłoj, zo móže jich powołanska perspektiwa raz tam być“, rjekny profesor našemu wječornikej. Za kóždu skupinu wuknjacych měještaj wučbnu hodźinu k dispoziciji.

Přizamkny so do wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady zjawne zarjadowanje za zajimowanych wjesnjanow. Woni słyšachu tež wo grawitaciskich žołmach, kotrež chcedźa wědomostnicy w podzemskim laborje přepytować. „Mějachmy wuběrne rozmołwy. To bě wažne, zo smy so jako Astrocentrum Łužica nětko tež w Slepom předstajili“, je facit prof. Stegmanna.

Krótkopowěsće (08.11.23)

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Žurnalizm w Němskej spěchować

Magdeburg. Z wobzamknjenjom je zjězd Zwjazka žurnalistow Němskeje (DJV) wčera w Magdeburgu zwjazkowe a krajne knježerstwa namołwił, zo bychu spěchowanje žurnalizma wutworili, kotrež je wot stata zdalene organizowane. Spěchowanje měło so na dodźerženje wuměnjenjow złožować, do kotrychž liča personalnu zestawu redakcijow, wjazanje na tarif a dodźerženje přiměrjenych honorarow.

Změna strukturow wohrožena

Carny Gózd. Předewzaćelskej zwjazkaj Berlin-Braniborska (UVBB) a kraj Sakska maja hospodarske wuwiće a z tym tež wuspěch změny strukturow we Łužicy za wohroženej. „Spušćomnych politiskich rozsudow a jasnych konceptow dotal nimamy. Energijowa kriza, wójna, běrokratija a falowacy fachowcy su eksploziwna měšeńca“, praji prezident UVBB Burkhardt Greiff wutoru na Łužiskim forumje w Carnym Gózdźe.

Wustajeńca „pod kožu šła“

Čerwjeny buk za Krabatowu šulu

wutora, 07. nowembera 2023 spisane wot:
Wojerowske zastaranske zawody (VBH) su Kulowsku Krabatowu zakładnu šulu ­překwapili. Čerwjeny buk ma blisko sportnišća chłódk skićić. Šula běše w lěće 2020 we wobłuku Cityběha we Wojerecach jako najbóle sportowa šula štom za myto dobyła. Korony a dalšich faktorow dla njebě móžno buk sadźeć. Minjeny pjatk su sobudźěłaćerjo předewzaća Kmetsch z Wojerec fachowsce štom sadźili. Přičina za wuběr ­tuteje družiny štoma je wučba. Čerwjeny buk we wokolinje šule dotal pobracho­waše. VBH je darej insektowy dom přidała, zo bychu šulerjo wćipnosć za přirodu ­nabyli. Šulerjo 3. lětnika so nad darom jara zwjeselichu. Foto: VBH/Dunja Petermann

Ručež chór LIPA zaspěwa, je dobra nalada wěsta. Termin nazymskeho koncerta w delnjołužiskich Janšojcach běchu sej spěwarki a spěwarjo chóra LIPA z nawodnicu Jadwigu Kaulfürstowej hižo před dlěšim časom do protyki zapisali.

nowostki LND