W parku móžeš so nětko posydnyć

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:
Městnosć k posydnjenju blisko Łazowskeje Wyšeje šule při bywšim jewišću pod ­hołym njebjom tamniši park nětko porjeńša. Je to iniciatiwa bywšeho wjesneho předstejićerja Geralda Tronniera. Ławce a blido wobstarała a nastajiła je wjesna ­rada, informuje tuchwilny předstejićer Matthias Tronnier. Wón so nadźija, zo wotpočnjenska městnosć w porjadku wostanje a zo ju wobydlerjo wužiwaja. Za dohromady 2 500 eurow ze srědkow k zesylnjenju wjesneho ruma su nimo toho někotre nowe štomiki sadźili a papjernikaj nastajili. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (05.05.20)

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Žane nowoinfekcije

Budyšin/Zhorjelc. Ani w Zhorjelskim ani w Budyskim wokrjesu njezwěsćichu wčera žane nowoinfekcije z koronawirusom. Wot 358 natyknjenych w Budyskim wokrjesu je tuchwilu 84 schorjenych, štyrjoch z nich lěkuja w chorowni. Dohromady 261 ludźi je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je wot dotal 266 na­tyknjenych 93 schorjenych, třo z nich su w klinice. 153 wosobow je zaso strowych.

Tróšku hinaše spominanje

Baršć. Składnostnje 75. róčnicy „dnja wuswobodźenja“ njebudu koronakrizy dla 8. meje we wokrjesu Sprjewja-Nysa žane centralne wopominanja. Najebać to spomina wokrjes hromadźe z komunami na kónc čłowjeka zacpěwaceho systema namócneho knjejstwa. Pjatk w 12 hodź. dadźa we wšitkich dobrowólnych wohnjowych woborach zwukowy signal z centrale zaklinčeć.

Požadanski čas podlěšili

Policija (05.05.20)

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Wopity z awtom do štoma zrazył

Dobrošecy. Wěcna škoda 11 000 eurow, dospołnje skóncowany VW Polo a ćežko zranjeny šofer. To je wuslědk njezboža minjenu sobotu w Dobrošecach (Doberschütz) w Malešanskej gmejnje. 23lětny je tam pod wliwom alkohola ze swojim Polom po puću był, w křiwicy z dróhi zajěł a do štoma zrazył. Zražka běše po wšěm zdaću tak wulka, zo zleća VW wróćo na dróhu a motorowy blok so z jězdźidła pušći. Ćežko zranjeneho šofera dowjezechu do chorownje. Prěni test policije wunjese 1,44 promilow alkohola w kreji.

Zapósłancy wuradźuja

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:
Chrósćicy. Wažne naležnosće dyrbja tež w ćežkich časach rozrisane być. Tohodla je w tuchwilnym času wobmjezowanjow koronawirusa dla tohorunja trjeba, zo sej zapósłancy gmejnskich radow wažne naležnosće dorěča a wo nich rozsudźa. Tohodla zetkaja so jutře, srjedu, 6. meje, Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo. Wot 19.30 hodź. chcedźa woni mjez druhim wjacore próstwy wo nowo- a přetwarje domskich w swojej komunje rozjimać. Zhromadźizna budźe w „Jednoće“.

Na mnohich wsach meju stajeli

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Wałpornu nóc ludźo na swójskich ležownosćach małe wohenčki palili

Kulow/delnje Sulšecy/Smjerdźaca/Dobrošicy (aha/SN). Nałožki w běhu lěta su nam kaž časowe mězniki a nas na to dopominaja, kak spěšnje so čas minje. Po ptačim kwasu móžachu so póstniske nory hišće porjadnje wucychnować, ale po tym bě koronapandemije dla nadobo wšitko hinak. Bolostne bě, zo dyrbjachmy lětsa jutry bjez křižerskich procesionow dožiwić. Mjeztym je so apryl bjez chodojtypalenja minył. Wosebje dźěći a młodostni dźě so kóžde lěto na nje kaž tež na mejestajenje wjesela. A hdyž meja padnje, je to stajnje zwjazane z rjanym zhromadnym swjedźenjom. Tola tež to je lětsa hinak, zo by so natyknjenju ze strašnym wirusom zadźěwało.

Na dobro wobydlerjow skutkowała

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Dźiwajo na tuchwilne wobmjezowane móžnosće hódne podawki a jubilejne swjedźenje je sej Marija Krawcowa w Smjerdźacej swoje 90. narodniny zawěsće hinak předstajiła. Přiwšěm bě wona na swojim wčerawšim čestnym dnju jara hnuta a wjesołeje mysle, wšako su jej po wulkej ličbje přiwuznych tež wosadny farar Šćěpan Delan a wjesnjanosta Ralbic-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) kaž tež wjesnjenjo zbožo a Bože žohnowanje na dalšim žiwjenskim puću wupřeli.

Varnsdorfske žiwjenje w času koronawirusa

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Jako so spočatk lěta z wjacorymi serbskimi přećelemi zetkach, njemóžach wědźeć, zo běše to na dołhi čas poslednja móžnosć, jim mjezwoči pohladnyć a z nimi wosobinsce bjesadować. Někotři mi powědachu, zo wjesela so na pućowanje wulki pjatk na Křižnu horu njedaloko Varnsdorfa abo tež na čitanje we wobłuku Praskich knižnych wikow. Nó haj – dońt koronawirusa je hinak rozsudźił. Nětko sym – tak kaž mnozy doma, a staram so wo to, zo njebych schorjeł. Žiwjenje pak dale běži, štož njerěka, zo mam so jeničce najěsć a wuspać.

Žiwjenje za čas wirusoweje pandemije rěka tež pola nas w Čěskej a tu we Varnsdorfje, zo trjebamy škit před hubu a nosom a mamy so ludźi zdalować. Dokładna ličba Varnsdorfčanow, kotřiž su so z koronawirusom natyknyli, njeje znata. Zawrjene běchu a su dale tež nimale wšitke předawarnje, zjawne institucije a zarjadnišća.

Po błótowskich groblach su zaso čołmikowarjo po puću. Wot minjeneho štwórtka móža sej ludźo čołmiki wupožčić, po tym ­zo su tam zamołwići dotal płaćiwy zakaz koronapandemije dla zběhnyli. Tak maja wupožčowarjo, kaž tule w Bórkowach, kaž tež hosćo zaso perspektiwu w dotal chětro wobmjezowanym sporće na wodźe. Foto: Michael Helbig

Zakaz njetrjebawši był

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:
Njedamy sej swoje nałožki a dobru naladu wirusa dla skazyć. Pod tymle hesłom móhł minjeny kónc tydźenja stać. Bě znowa zajimawe wobkedźbować kreatiwnosć ludźi, hdyž dźe wo to, swoje tradicije tež w ćežkim času pěstować. Hižo jutry smy dožiwili, kelko dobrych idejow běchu wjesnjenjo a měšćenjo wuwili a zwoprawdźili. A jako běch nětko minjene dny z mandźelskej w serbskich a dwurěčnych wsach po puću, běch tež tróšku hordy ­a zwjeseleny, na kelko městnach njeběchu so ludźo zatrašić dali a su po swojich móžnosćach a předewšěm w ramiku předpisow na swoje wašnje chodojty palili a mejske štomy stajeli. Zdobom pak so mi wuwědomi, zo njeby trjeba było, kaž w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, mejestajenje zakazać. Ludźo dźě wědźa ze situaciju wobchadźeć a su kedźbliwi. Meju stajeć bě bjezdwěla móžno, kaž su to mjez druhim w Radworju dopokazali. Janek Wowčer

Město tójšto darow dóstało

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Kaž nimale wšitke komunalne parlamenty je so tež Kamjenska měšćanska rada tele dny na hinašim městnje hač zwučene zetkała, mjenujcy nic w radnicy, ale w měšćanskim dźiwadle, hdźež je městna dosć, zo móhli trěbny wě­stotny wotstawk dodźeržeć.

Kamjenc (BG/SN). Wosrjedź koronoweho časa zwoprawdźa město Kamjenc njesnadnu inwesticiju. W tym dźělu měšćanskeje radnicy, kotraž k torhošću saha, chcedźa bórze nowe wokna zatwarić. Při tym njeprofituje město jenož wot spěchowanskich srědkow Swobodneho stata Sakskeje. Z nowymi woknami změja potom nadźijomnje tež mjenje wudawkow za energiju. Bjez dźiwa, zo su radźićeljo tomule předewzaću jednohłósnje přihłosowali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND