×

Powěsć

Failed loading XML...

Škotowy turněr w Radworju

srjeda, 29. septembera 2021 spisane wot:
W Radworskej Meji su wčera wječor serbscy seniorojo-škotowarjo wo požadane dypki­ hrali. Achim Mejgl z Nowoslic docpě 2 479 dypkow a bě z tym najlěpši. Sonja Krječmarjowa z Budyšina docpě 2 475 dypkow a wudoby z tym druhe městno. Koło jako třeći je dopjelnił Werner Donat z 2 417 dypkami. Jako nowej hrajerjej přidru­žištaj so Jurij Žur a Bosćij Šołta. W dotalnym rjedźe najlěpšich su Křesćan Weclich z 19 988, Wolfgang Kühn z 18 584 a Gerat Šmeling z 18 287 dypkami načolnu poziciju zakitowali. W cyłku wobdźěli so 25 škotowarjow. Přichodna hra wotměje so 26. oktobra w Radworskim Słodenku. Nowačcy su wutrobnje witani. Foto: Měrćin Nowak

Gmejnska rada je dwójny etat wobzamknyła

srjeda, 29. septembera 2021 spisane wot:

Wjacezaměrowa hala je dołhodobny a wulki projekt za Łazowsku gmejnu.

Hamor (AK/SN). Jednohłósnje je Hamorska gmejnska rada wobzamknyła dwójny etat za lětsa a klětu. Lětsa chce komuna hišće 1,7 milionow eurow inwestować, klětu pjeć milionow, a to za wšelake předewzaća. Ćežišća su dalše saněrowanje Zakładneje šule Hamor, spotorhanje bywšeje awle a jako wulkoprojekt twar wjacezaměroweje hale w Hamorje. K tomu přińdu naprawy za dróhotwar, kaž je to puć přez Cympl (Zimpel), naprawy za pohrjebnišća a za zjawny wosobowy bliskowobchad w Klětnom (Klitten) a w Delnim Wujězdźe (Uhyst/Spree). „Znowa a přijomniše wuhotować chcemy zhromadnje ze zaměrowym wobchadnym zwjazkom Hornja Łužica-Delnja Šleska přechody mjez busami. Nastać maja parkowanišća a płoniny za wotstajenje awtow a kolesow“, rozłoži komornik Ulrich Bänsch na minjenym wuradźowanju gmejnskeje rady.

Krótkopowěsće (29.09.21)

srjeda, 29. septembera 2021 spisane wot:

Incidenca snadnušce stupała

Budyšin. Incidenca po Roberta Ko­chowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu 55,4 a w Zhorjelskim 47,1. Wobě hódnoće ležitej nad incidencu Sak­skeje 45,3. Wokrjes Budyšin rozprawješe wčera wo 32 natyknjenjach z koronawirusom. Wot 330 schorjenych lěkuja tam dźewjeć w chorowni. Zhorjelski wokrjes rozprawješe wčera wo 42 infekcijach, 15 pacientow tam w klinice zastaruja.

Namjety za swětowe herbstwo

Drježdźany. Železniski cyhelowy móst přez dolinu rěki Göltzsch we Vogtlandskim wokrjesu a Mišnjanski pórclin chce Sakska jako nowej kandidataj za Swětowe kulturne herbstwo UNESCO konferency kulturnych ministrow přizjewić. Kabinet je tomu wčera přihłosował. Na kandidatnej lisćinje steja dale zahrod­kowe město a ansambl festiwalneho domu w Hellerauwje kaž tež architekturny ansambl při Viji Regia w Zhorjelcu.

Hudźić w prózdninach

Policija (29.09.21)

srjeda, 29. septembera 2021 spisane wot:

Zwučowanja za hortske dźěći

Wojerecy. Njeje scyła lochko po wěstym puću dróhu překročić. To zwěsćichu tele dny hortske dźěći z Wojerec. Póndźelu popołdnju su wone pod dohladom policajskeju zastojnikow zwučowali, zo bychu na kóncu přijeli pas za pěškow. Kedźbliwje a z wulkej zahoritosću su so dźěći w starobje šěsć do sydom lět na praktiskim treningu w ramiku wobchadneho kubłanja wobdźělili. Wobydlerskej policistaj běštaj jim w zašłych tydźenjach teoretiske zadźerženje jako pěšk wujasniłoj. Nětko su dźěći cyle praktisce zwučowali, swoju wědu w zjawnym wobchadźe dopokazali a z wulkim wjeselom jednotliwe nadawki pod kedźbliwym wóčkom policistow zmištrowali. K zakónčenju prewenciskeho zarjadowanja a po wuspěšnym dokonjenju wšitkich zwučowanjow staj jim zastojnikaj přepodałoj požadany pas za pěškow a zešiwk Poldi.

Dźakny swjedźeń za dobre žně

wutora, 28. septembera 2021 spisane wot:

Ćiskowske kulturne towarstwo je zašłu sobotu na žnjowodźakny swjedźeń přeprosyło. Pod hesłom „Dawać, dźělić a dźakować so“ přiwabichu kreatiwne ideje mnohich zajimcow na Ćiskowski statok.

Ćisk (AK/SN). Wóń čerstweho chlěba stupa do nosa. Pjekar Nico Thäle je na žnjowodźaknym swjedźenju sobotu w Ćisku zhromadnje z Wolfgangom Fingerom nimale 70 originalnych Ćiskowskich chlěbow w drjewjanej pjecy napjekł. Łutowska pjekarnja Stefana Krause je za nje ćěsto spřihotowała. Nico Thäle rjekny: „Nam je wažne tradiciju pječenja chlěba dale dawać. Wona nima pozdźišo raz jeničce hišće w knihach stać.“

Wokrjesnej měsće dźěłatej hromadźe

wutora, 28. septembera 2021 spisane wot:

Budyšin/Wojerecy (SN/MiR). Wulkej wokrjesnej měsće Budyšin a Wojerecy chcetej nastupajo strukturnu změnu wusko hromadźe dźěłać (SN informowachu). Za to stej nětko wyšej měšćanosće deklaraciju wotpohladow podpisałoj. Wosebje za nastaće wulkeho slědźenskeho centruma chcetej měsće sylny poskitk tworić, a to nastupajo stejnišćo objekta a zasydlenje jednotliwych zarjadnišćow a institucijow. Zahajena strukturna změna je nadawk do přichoda za cyły region. Łužica so za to wuznamnje spěchuje. Z tym ma wona zamołwitosć, strukturnu změnu jako šansu za swójsku transformaciju wužiwać. To potwjerdźištaj wyšej měšćanostaj Alexander Ahrens za Budyšin a Torsten Ruban-Zeh za Wojerecy (wobaj SPD). Hospodarske wuwiće regiona Łužica wotměwa so na zapado-wuchodnej liniji podłu awtodróhi A4 a železniskeje čary Drježdźany – Budyšin – Zhorjelc kaž tež na južno-sewjernej liniji Budyšin – Wojerecy – Choćebuz. Wobě měsće stej tuž relewantnej za hospodarske a dźěłowe wiki, wšako skićitej wotpowědnu infrastrukturu we wobłukach kubłanje, slědźenje a žiwjenska kwalita.

Krasny napohlad na babylěćo

wutora, 28. septembera 2021 spisane wot:
Štóž tuchwilu z wotewrjenymaj wočomaj po kraju chodźi, wuhlada zajimawe motiwy, předewšěm w přirodźe. Hač z handyjom abo kameru zapopadnjene – fota krajiny, jednotliwych rostlinow abo tež zwěriny móhli w ramiku pyšić rjany blečk w domje abo bydlenju. Tónle motiw pyšneho pawka je na balkonje na kromje města Wojerecy nastał. Pawk bě sej při wobłoženju nahladnu pawčinu napřadł a dósta tak dlěši přebytk přizwoleny. Foto: Silke Richter

Krótkopowěsće (28.09.21)

wutora, 28. septembera 2021 spisane wot:

Incidenca zaso trochu niša

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo 74 natyknjenjach z koronawirusom rozprawjeli. Ličba wobjimuje zdobom pady wot kónca tydźenja. Incidenca tu je po Roberta Kochowym instituće dźensa z 54,5 trochu niša, a we wokrjesu Zhorjelc je 32,7. Tam informowachu wčera wo 20 infekcijach w minjenych třoch dnjach. Aktualna sydomdnjowska incidenca hospitalizacije w Sakskej je 0,96.

Nowy spěw wozjewili

Budyšin. Skupina Astronawt je sobotu nowy spěw z mjenom „Hory módre“ wozjewiła. Lil Handrij je rap za štučki napisał. Dohromady je na produkciji jědnaće hudźbnikow sobu skutkowało. Nimo toho wustupi skupina Astronawt sobotu w telewizijnej show „Das große Deutsch­land-Quiz“. Wusyłanje je w mediatece ZDF přistupne.

Za prózdne bydlenja pokućić?

Policija (28.09.21)

wutora, 28. septembera 2021 spisane wot:

Pozdatneju zadobywarjow zajeli

Wojerecy. Njedźelu su zastojnicy policije we Wojerecach pozdatneju zadobywarjow zajeli. Młodaj Němcaj w starobje 24 a 32 lět běštaj wokoło połnocy z kolesom po měsće jěłoj. Při kontroli namakachu policisća předmjety, kiž buchu po wšěm zdaću samsny dźeń popołdnju při zadobywanju do bydlenja na Frederica Joliota Curiejowej pokradnjene. Mjez druhim běchu so tam laptop, tablet, debjenki a něhdźe 8 000 eurow zhubili. Při sebi měještaj mužej zdobom něhdźe dźesać gramow kristalinoweje substancy, po zdaću crystal, kaž tež. dalše pokradnjene wěcy.

Wid woporow a swědkowdale pohłubšić

póndźela, 27. septembera 2021 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce wopory prawicarskeje namocy 1991 dale ofensiwnje wopominać. Zawjazać chcedźa tež dalšich časowych swědkow, kotřiž so ze šulskimi rjadowanjemi rozmołwjeja. To zawěsći Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjeny štwórtk na nowinarskej rozmołwje we Wojerecach. Při tym zhladowaše na dopominanski kónc tydźenja, wotměty wot 17. do 19. septembra pod hesłom „Wojerecy 1991: Dopomnjenki – Dohlady – Perspektiwy“. Z podijowymi diskusijemi, wustajeńcu „Nazyma‘91“, z fotowej pokazku „Běchmy kolegojo“, z kritiskim historiskim měšćanskim wodźenjom, z rozmołwnym wječorkom „To njejsym wědźał“, z wopomnjenskimi kemšemi a knižnym čitanjom je město nad Čornym Halštrowom na podawki nazymu 1991 dopominało. Swědcy su w šulach z wuknjacymi rěčeli, na přikład David Macau na Leóna Foucaultowym gymnaziju. „Chcemy na to nawjazać“, Ruban-Zeh wuzběhny. Předstajomne tohorunja je pomnik „Wojerecy 1991“ na Dr. Külzowej hasy z tafličkami, kotrež pokazuja na wopory a časowych swědkow wudospołnić.

nawěšk

nowostki LND