Greenpeace a mandala

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:

Miłoćicy. Před lětomaj nastaty mandala mjez Miłoćicami a Njebjelčicami ma so wobnowić. Zdokonjeć chcedźa to jutře, sobotu, čłonojo hornjołužiskeje skupiny Greenpeace. Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) chce jim na pućowanju gmejnu předstajić. Zdobom wobdźěla so na mejestajenju popołdnju na nawsy w Njebjelčicach. Njedźelu potom wotměje so w Miłočanskej skale měnjenska bursa rostlinow. Wot připołdnja w 13 hodź. hač do 17 hodź. móža zajimcy swoje młode rostliny sobu přinjesć a je z tymi druhich poskićerjow měnjeć. Tež ­nakup za mały pjenjez je móžny.

Požohnuja motorske

Ralbicy. Wodźerjo motorskich su njedźelu, 1. meje, do Ralbic přeprošeni. Tam so w 14 hodź. nyšpor z požohnowanjom mašinow a wodźerjow započnje. Přizamknje so zhromadny wulět.

Swójbny dźeń na statoku

Smědźa so na dorost wjeselić

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:
Přijomne městno za kołpje je najskerje Worklečanski kupowy hat. Tam wulke ptaki hižo wjacore lěta hnězdźa, a kaž bě w zašłosći widźeć tež wuspěšnje. To so lětsa po wšěm zdaću pokročuje, přetož w hnězdźe je tójšto jejow. Dokelž njeje spóznać, kelko jich dokładnje je, dyrbja Worklečenjo hišće chwilku čakać a so potom překwapić dać. Foto: Feliks Haza

Wuhódanje jutrowneje křižowki

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:
Wjace dopisow hač hewak z wuhódanjom jutrowneje křižowki su nam čitarjo w minjenych dnjach připósłali. Snano wšak zaležeše to na wosebitym myće, kotrež smy připowědźili, mjenujcy hakle njedawno wušły Łužiski monopoly. Bohužel móžemy wob­lubowanu swójbnu hru jenož jónu wulosować, čehoždla měješe sej redakciska fortuna tónraz wosebje ćežko. Nad hru wjeselić smě so ­Friederika Zyndźic z Čornec w Hodźijskej gmejnje. Wšitcy, kotřiž tónraz zbožo njemějachu, njech so přichodny raz znowa wobdźěla. Njech pak potom njezabudu, swoju adresu připisać, přetož hewak jich dopis wobkedźbować njemóžemy.

Lětsa chcedźa twarić započeć

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:

Róžant (SN/MWj). Po wšěm zdaću hišće lětsa prěnje twarske nadawki za nowu Ralbičansku pěstowarnju wupisaja a tež twarskim firmam přepodadźa. Prawdźepodobnje budźe so při tym wo hłuboko­twarske dźěła jednać. Tole zdźěli wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.

Jeje čłonojo zaběrachu so mjez druhim z hospodarskim planom 2022. W nim je dalše planowanje projekta jedna z najwjetšich inwesticijow komuny. Kaž Ryćer dale zdźěli, ma pěstowarnja po najnowšich wobličenjach 8,1 milion eurow płaćić. 90 procentow z toho dóstanu spěchowane. Swójski podźěl gmejny wučinja přiwšěm něhdźe milion eurow. Při wobličenju je wobkedźbowane, zo móhli wudawki za twaršćizny a scyła za twarske kóšty wo hač do 25 procentow rozrosć. Za to móže gmejna hač do dźesać procentow wjace spěchowanja dóstać.

Nowe Město (AK/SN). Bywše fabrikowe twarjenje předźernje za drjewjanu wołmu na kromje Noweho Města nad Sprjewju chcedźa na wobswětowy kubłanski a zetkawanski centrum wuwić. To připowědźa towarstwo „Předźernja za naslědne žiwjenje z.t.“. „W běhu třoch lět su za to wobšěrne twarske dźěła planowane. Wosebitosć je, zo sej wuraznje přejemy, zo so z alternatiwnymi twaršćiznami a rjemjeslniskimi technikami eksperimentuje“, wuzběhnjetaj iniciatoraj Friederike Böttcher a Adrian Rinnert. Z hlinu, drjewom a dalšimi přirodnymi twaršćiznami chcedźa rumnosće a fasadu wuhotować. Za to zasadźuje so tohorunja bywša zapósłanča Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Kathrin Kagelmann.

Mjeztym je towarstwo tež zwjazkowe wobswětowe ministerstwo přeswědčiło. Wottam dóstanu přichodne tři lěta spěchowanje we wobjimje nišeje pjećcyfroweje sumy. Na tak mjenowanym „twarnišću k sobu činjenju“ chcedźa nětko stare rjemjeslniske techniki wuspytać, domjacu nadobu reparować a hižo raz wuži­wane resursy znowa zasadźeć, rjekny ­Adrian Rinnert.

Takle gmejnam delnjoserbsce rěkaja

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:

Baršć (SN/JaW). Wokrjesaj Sprjewja-Nysa (SPN) a Hornje Błóta-Łužica (OSL) matej nowy serbskorěčny poskitk. Pod a tež na internetnej stronje wokrjesa OSL móža sej zajimcy wobhladać, kak maja pomjenowanja gmejnow wokrjesa prawje delnjoserbsce pisać a zdobom móža sej tam naposkać, kak měli je prawje wurjekować. Wo tym informuje krajnoradny zarjad wokrjesa SPN w nowinskej zdźělence.

„Palc horje“

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:
Haj, takle móže so naležnosć, z kotrejž so dlěje hižo dračuješ, na dobro wšitkich wuwić. Delnjoserbšćina njeje runjewon lochka rěč. To we wšědnym dźěle stajnje znowa začuwam. Wšako mam jako wotrjadnik LND za nowiny a časopisy tež wucha­dźenje delnjoserbskeho tydźenika Nowy ­Casnik zamołwić a z tam přistajenymi prócuju so delnjoserbsce rěčeć. Tola štož stej sej wokrjesaj Sprjewja-Nysa a Hornje Błóta-Łužica tule wumysliłoj, je wulkotne. Drje je dźensa dwurěčne popisanje listowych hłowow spěšnje z kompjuterom spřihotowane, wšako dyrbiš jenož kopěrować, na wotpowědnym městnje zaso zasadźić a njemóžeš wjele zmylkow worać. Při­wšěm pak njewěš, kak tele mjena prawje wurjekować. Tuž mam projekt wobeju wokrjesow, zajimcam mjena němsce a serbsce napisane a zdobom jako nahrawanje k słuchanju a wuknjenju w interneće přewostajić za wulkotne. To nimam jenož za dalekubłanje, ale tohorunja za rěčny rum. Tuž: „Palc horje!“ Janek Wowčer

Krótkopowěsće (29.04.22)

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:

Staw infekcijow dale woteběra

Budyšin/Zhorjelc. Po Roberta Kochowym instituće (RKI) je so incidenca w Hornjej Łužicy dale znižiła. W Budyskim wokrjesu wučinja wona aktualnje 484,5. We wokrjesu Zhorjelc je so ličba na 397,1 pomjeńšiła. Tamniši krajnoradny zarjad informuje wo 178 nowych natyknjenjach z koronawirusom, mjez kotrymiž zwěsćichu dohromady 14 infekcijow pola dźěći. Jednoho pacienta hladaja tuchwilu na intensiwnej staciji.

Narodne myto Wernerej Schulze

Weimar. Narodna załožba Němskeje spožči lětuše „Narodne myto Němskeje“ něhdyšemu wojowarjej za wobydlerske prawa w Němskej demokratiskej republice Wernerej Schulze. We wopodstatnjeju rěka, zo je so wjelelětny parlamentownik w Berlinje a Brüsselu a čłon Zwjazka 90/Zelenych „lětdźesatki z wulkej prócu a njehladajo tójšto spjećowanjow za natwar a zakitowanje demokratije angažował“.

Wulke plany Praskeje metro

Nětko awta zaso smala

štwórtk, 28. apryla 2022 spisane wot:
Něhdźe tydźeń bě statna dróha S 101 po jutrach mjez wotbóčku do Noweje Wjeski a Chrósćicami dospołnje zawrjena. Tam je dróhotwarska firma na 850 metrow ­dołhim wotrězku hornju worštu asfalta ponowiła. Při tym nałožowachu wosebitu metodu, pola kotrejež jara běžity asfalt zasadźichu, kiž bě po jara krótkim času stwjerdnył. Mjeztym je na „serbskim highwayju“, kaž ludźo puć rady mjenuja, ­wšitko hotowe a zrumowane. Šoferojo tam zaso po zwučenym wašnju smala. Snano pak tež policija přichodnje trochu dokładnišo hlada, hač wodźerjo jězdźidłow před­pisane spěšnosće dodźerža. Foto: SN/Hanka Šěnec

Nowe hrajkanišćo wosrjedź wsy derje přiwzate

štwórtk, 28. apryla 2022 spisane wot:

Njeswačidło (JK/SN). Centralne městno noweho hrajkanišća w Njeswačidle žněje připóznaće, ale wuwabja tež wobmyslenja. To pokaza so na zašłym posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Tam wupraji zastupowacy wjesnjanosta Norbert Braun (rjemjesło a přemysło) wšitkim iniciatoram a podpěraćelam tutoho projekta wutrobny dźak gmejny. Star­šiska iniciatiwa je přez wjacore lěta hromadźiła pjenjezy za nowe hrajkanišćo a gmejna je to po mocach podpěrała. Nowe stejnišćo hrajkanišća pak je w mnohich wjesnjanach tež wobmyslenja wuwabiło, hač drje je bliskosće k hłownej dróze dla wěste dosć. Tola wobmyslenja so jako njetrjebawše wopokazaja. Płót hrajkanišćo wěsće wot dróhi wotmjezuje, a zwjetša su tam hrajkace dźěći pod dohladom staršich. Hrajkanišćo so jara derje přiwozmje, wot dźěći runje tak kaž wot staršich. Nimale wšědnje tam dźěći wuhladaš. Tež dwělowarjo, hač drje so městnosć a naprawa zadanitej, so na njedawnym přepodaću ze słowami připóznaća wobdźělichu.

nawěšk

nowostki LND