Nětko twarić njeje lochko

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Gmejnska rada Pančicy-Kukow wčera wjacore projekty na blidźe měła

Wotrow (SN/MWj). Tuchwilne twarske dźěła w gmejnje Pančicy-Kukow su wčera tamnišu gmejnsku radu na jeje posedźenju we Wotrowskej starej šuli zabě­rali. Na spočatku spominachu radźićeljo w ćichej mjeńšinje na bywšeho wjele­lětneho wjesnjanostu Franca Pjetaša, kiž bě 3. julija njejapcy zemrěł.

Tuchwilne napjate połoženje w twar­stwje a problemy při dodawanju mate­riala wuskutkuja so tež na twarnišća gmejny Pančicy-Kukow. Tak běchu mjez druhim wupisali kachlicarske dźěła we wobłuku saněrowanja „Šule Ćišinskeho“. Zapodaty poskitk bě 26 procentow dróši hač kalkulacija. W tajkim padźe zako­njedawar dowoli, zo smědźa nadawk znowa a we wobmjezowanym kruhu wupisać, wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wčera rozłoži. Ze sydom poskitkow rozsudźichu so za kachlicarja Bosćija Smołu z Wudworja, kiž ma dźěła we wobjimje 82 000 eurow nětko wobstarać. Wón je prěni ­rjemjeslnik z blišeje wokoliny, ­kiž při ponowjenju šulskeho twarjenja w Pančicach-Kukowje sobu skutkuje.

Restawruja dalše dawkowe knihi

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Za 20 000 eurow ­móže Budyski archiwny zwjazk lětsa někotre dalše zwjazki swojich historiskich dawkowych knihow z pomjenowanjom ­„Geschossbücher“ restawrować. Pjenjezy dóstanje ze spěchowanskeho programa za zachowanje pisomneho kulturneho herbstwa. Mjenowane dawkowe knihi zmóžnjeja dohlad do ličby wobydlerjow kaž tež do jich dawkowych a zamóženskich wobstejnosćow a hodźa so jako předchadźace wot lěta 1868 w ćišćanej formje eksistowacych wobydlerskich zapisow wobhladować. Tohodla su wone tež wo swójbnych stawiznach slědźacym zajimawe. Prěnje zapiski pochadźeja hižo z časa wokoło 1400.

Krótkopowěsće (30.07.21)

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Incidenca přiběra

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu su wčera dwanaće nowych infekcijow zwěsćili. RKI poda tu dźensa incidencu 6,7. W Zhorjelskim wokrjesu je so jedna wosoba inficěrowała, incidenca stupa na 2,0. Zastupowaca předsydka frakcije Lěwicy w Zwjazkowym sejmje Caren Lay kritizuje „přesnadnu iniciatiwu“, na niskej šćěpjenskej kwoće w Budyskim wo­krjesu něšto změnić. Sakska ma w Němskej z 52 procentami najnišu kwotu.

Lange žada sej uniwersitu

Zhorjelc. Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) namołwja sakske knježerstwo, Wysoku šulu Žitawa/Zhorjelc k uniwersiće wutworić. To by lěpše wuměnjenja skićało, nowe slědźerske instituty a nowe industrije zasydlić. Zdobom kritizowaše Lange, zo planowane sakske slědźerske wulkocentry wutworej infrastruk­tury we wuchodnej Sakskej zadźěwaja.

Mjenje rybow w Sakskej

Policija (30.07.21)

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Bijeńca we wobchodźe

Wojerecy. K namócnemu rozestajenju je předwčerawšim popołdnju w jednym wobchodźe při Wojerowskim torhošću dóšło. Kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja, je tam sobudźěłaćer wotpokazał, 47lětnemu mužej pakćik přepodać. Na to dźěše muž wokoło předawanskeho blida a dyri sobudźěłaćerjej z pjasću mjezwoči. Hišće prjedy hač policija přijědźe, bě skućićel z wobchoda ćeknył. Hač je wón pakćik sobu wzał abo nic, z policajskeje rozprawy njewuchadźa. Kriminalna policija pad přepytuje.

Budyšan turněr dobył

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Jurij Hanto z Budyšina je minjenu wutoru škotowy turněr serbskich seniorow dobył. Cyłkowne hódnoćenje nawjeduje nětko Gerat Šmeling před Wolfgangom Kühnom a Křesćanom Weclichom. Přichodny turněr wotměje so 31. awgusta w Radworskej „Zelenej hałžce“. 14. septembra podadźa so škotowarjo na wulět do Błótow. Za njón móža so hač do 8. awgusta přizjewić.

We wsy zaso swjeća

Sernjany. Mały wjesny swjedźeń přewjedu tónle kónc tydźenja w Sernjanach. Jutře w 14 hodź. započnje so soccerowy turněr. Hodźinu pozdźišo su dźěći na zabawu přeprošene, wot 21.30 hodź. budźe kino pod hołym njebjom. Njedźelu wot 10 hodź. su wšitcy na rańše piwko a bjesadu přeprošeni. Póndźelu wot 17 hodź. chcedźa tam stan zaso zhromadnje wot­twarić.

Raz kaž ranger być

Ideje spyta stajnje zwoprawdźeć

štwórtk, 29. julija 2021 spisane wot:

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa kulturnu bróžnju w Nowoslicach. (6)

Historisku bróžnju, kotraž při Trjebinskim Šusterec statoku znowa nastawa, tuchwilu kryja. Za to wužiwaja nimale sto lět stare ­třěšne cyhele. Bróžnja bě Wochožanskej brunicowej jamje na puću. Dźakowano prócowanjam gmejny a z pomocu koncerna LEAG ­móžachu ju wotnjesć, restawrować a znowa natwarić. Kónc awgusta chcedźa bróžnju přepodać. Foto: Joachim Rjela

Stare rjemjesło sej wotkryli

štwórtk, 29. julija 2021 spisane wot:

W Krabatowym młynje kosu klepać a z njech wobchadźeć wuknyli

Čorny Chołmc (SiR/SN). „Mój dźěd je za nas stajnje kosu klepał. Nětko wón tu hižo njeje a njewěm, kak to dźe. Škoda, zo njejsym sej to prawje pokazać dała“, praji Christina Fabian z Noweje Łuki. Wona bě minjeny kónc tydźenja jedna z 15 wobdźělnikow, kotřiž chcychu w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje wobchadźenje z kosu nawuknyć. Samo dźěći běchu tam přišli, kaž dwanaćelětna Nele ze swojim nanom. Doma maja ­nukle, a te chcedźa wězo z čerstwje sy­čenej trawu zastarane być. Wšitcy mě­jachu swójsku kosu sobu, kotrež sej kursisća mjez sobu wobhladachu. Zastu­pjene běchu starše, ale tež moderniše ­nastroje. Jedyn samotwarjeny bě toho­runja pódla.

Krótkopowěsće (29.07.21)

štwórtk, 29. julija 2021 spisane wot:

Do abo po nakupje so šćěpić dać

Budyšin/Wojerecy/Zhorjelc. W Budyskim centeru na Žitnych wikach móža so ludźo přichodnu wutoru a wutoru pozdźišo pře koronu šćěpić dać, we Wojerowskim Łužiskim centeru přichodnej dwaj štwórtkaj. Dohromady sydom nowych infekcijow je Budyski wokrjes zwěsćił, incidenca postupi tu po podaću RKI na 5,3. W Zhorjelskim wokrjesu wučinja incidenca dale 1,6.

Podpěruja wopory zapławjenjow

Kamjenc. Z dohromady 20 000 eurami chcetej město Kamjenc a jeho bydlenska towaršnosć SWG wopory wulkeje wody podpěrać. Pjenjezy chcedźa z měšćan­skeho kaž tež z etata SWG wzać. Za to su so měšćanscy radźićeljo a jednaćelstwo SWG wuprajili, kaž Lessingowe město informuje. Po naprašowanju SN města Budyšin, Wojerecy, Biskopicy a Běła Woda ničo podobne njeplanuja.

Spěšnoćahowa trasa njewěsta

Policija (29.07.21)

štwórtk, 29. julija 2021 spisane wot:

Smjertny wopor kupanja

Běła Woda. Tragiske njezbožo při kupanju sta so wčera popołdnju w tak mjenowanym Twarožkowym haće w Běłej Wodźe. Tam njebě so 41lětny muž z kupanja wróćił. Wot swědka alarmowani policisća a wobornicy za nim zhromadnje z nurjerjemi a helikopterom pytachu. Něhdźe po hodźinje jeho z wody wućahnychu. Lěkar pak móžeše jenož hišće smjerć znjezboženeho zwěsćić. Bliše wobstejnosće nětko přepytuja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND