Něhdźe 40 předrasćenych wjesnjanow je minjenu sobotu w Michałkach camprowało. Zdźěla pod přewodom dujerskeje kapały ćehnjechu k jednotliwym statokam, hdźež sej z hospozu zarejwachu a wobydlerjam pampuchi darichu. Samo pólnu kuchnju z gulašowej poliwku sobu wjedźechu. Z nazběranych pjenjez wuhotowachu wječor póstnisku party. Foto: Gernot Menzel

W Zgorzelecu tank rozbuchnył

wutora, 24. januara 2023 spisane wot:
W pólskim Zgorzelecu je so minjeny pjatk ćežke njezbožo stało. Při tankowni krótko za němskej hranicu, je bencinowy tank při rjedźenju rozbuchnył. Jedna wosoba ­hišće na městnje zemrě. Dalšej zranjenej wosobje dowjezechu do chorownje. ­Wjacore wohnjowe wobory běchu na městno njezboža přijěli. Mjez nimi bě tohorunja wosebita skupina za chemisko-ekologiske wuchowanje z Legnicy. Tank měješe wobjim za 25 000 litrow bencina. Za čas rjedźenja pak bě tank prózdny. Přiwšěm ­běchu tam hišće dosć strašnych maćiznow w powětře, tak zo je rozbuchnył. Tankownja njeje wobškodźena. Foto: Christian Essler

Přiwótřeny konflikt dla šćerkownje

wutora, 24. januara 2023 spisane wot:

Młodźina Zelenych w Sakskej móžne zasadźenje policije přećiwo aktiwistam za škit klimy we Łužničanskej holi wotpokazuje. Mjeztym běži za kulisami wothłosowanje zarjadow.

Krótkopowěsće (24.01.23)

wutora, 24. januara 2023 spisane wot:

Předčitanska funkcija přistupna

Budyšin. Digitalna předčitanska funkcija za serbšćinu je wotnětka zjawnje přistupna. Rěčespytnikaj Serbskeho instituta (SI) dr. Astrid Schmiedelowa a Jan Měškank staj w tym zwisku wčera hornjoserbski hłós „Mateja“ a delnjoserbski „Jura“ w Budyšinje předstajiłoj. SI namołwja wužiwarjow, „awtomatiske předčitanje na internetnej stronje instituta wuspytać a pohódnoćić“.

Skóržba prawow mjeńšinow dla

Flensburg. Wobydlerski komitej iniciatiwy Minority SafePack a prezidij Federaciskeje unije europskich narodnosćow (FUEN) stej wčera jednohłósnje wobzamknyłoj, „powołanje (Berufung) nastupajo wotpokazowanje kničomneho jednanja (Nichtigkeitsverfahren) prěčiło Europskej komisiji na sudnistwje EU zapodać“. Kaž FUEN zdźěla, su „nadźijepołni, zo so rozsud z lońšeho nowembra zběhnje. Twjerdźenje, zo je EU hižo wšitke móžnosće nastupajo škit mjeńšinowych rěčow a kulturow wučerpała, je njewobchowajomne“.

Sněhakowarjo wola Pavela

Nakładne awto so palić započało

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:
Techniskeho defekta dla je so minjeny pjatk po připołdnju na statnej dróze S 100 w Prěčecach nakładne awto palić započało. 59lětny šofer, kiž bě do Budyšina po puću spytaše najprjedy sam płomjenja hašeć. Dokelž to ničo njepomhaše, wón wohnjowu woboru alarmowaše. Z ješćom so wobornikam poradźi płomjenja podusyć. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 50 000 eurow. Specialna firma dyrbješe na to puć wurjedźić, prjedy hač móžachu awta po nim zaso jězdźić. Foto: Jens Kaczmarek

Hromadźe ze swědkami napominać a dopominać

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Swědkojo časa móža awtentisce a wěrje podobnje napominać a dopominać. Woni su wažny dźěl šulerskeho projekta „Přećiwo zabyću“. „Z tym zachowamy realne stawizny a wěrnosć“, praji Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjene dny we wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 k přijeću swědkow časa nacionalsocializma.

Šulerski projekt „Přećiwo zabyću“ wobsteji wot lěta 1995. Jón organizuja regionalny běrow za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy, Wojerowski měšćanski zwjazk wot nasionalsocializma přesćěhanych a město Wojerecy. Lětsa wobdźěli so 300 šulerjow 9. a 10. lětnika. Z přijećom časowych swědkow su projekt zahajili. Nazajtra wotměchu so rozmołwne koła w štyrjoch Wojerowskich šulach, kotrež so wobdźěla. 27. januara wotmějetej so čitanje a zjawne zarjadowanje k dnjej wopominanja woporow nacionalsocializma. 30. januara poda so 45 šulerjow na tři dny trajacu jězbu do wopomnišća Mittelbau-Dora w Nordhausenje. W meji wotměje so wopominanske zarjadowanje k Dnjej wuswobodźenja.

Jolka zaso na starym městnje

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Jedyn z najwjetšich serbskich swjedźenjow so žortnje z diwersitu zaběrał

Nuknica (PDź/SN). Na Brězanec bróžni w Nuknicy wotmě so zašłu sobotu jubilejna Jolka. 25. raz prošachu Nukničenjo a wobydlerjo susodnych wsow na zabawny wječorny program spočatk lěta. Tuž běchu bróžeń z kreatiwnymi wobrazami a molowankami wupyšili, kotrež wabjachu w zašłych lětach hižo syły ludźi na najwšelakoriše programy do małeje wsy.

Policija (23.01.23)

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Woheń škodu načinił

Wojerecy. Něhdźe 300 000 eurow škody nasta sobotu wječor w awtowej zamkarni we Wojerecach. Wudyrili su płomjenja po wšěm zdaću po napjelnjenju tepjenja z wolijom. Woheń rozpřestrě so na pódlanske twarjenje a přeskoči tohorunja na wjacore wosobowe awta.

Poskića kurs čěšćiny

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Budyšin. Štóž ma zajim na rěčnym kursu čěšćiny wot 20. julija do 17. awgusta w Praze abo wot 13. awgusta do 4. septembra w Českich Budějovicach, njech w Rěčnym centrumje WITAJ hač do 15. měrca swoje přizjewjenske podłožki woteda. (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, e-mail: ). Wotpowědny formular a dokładne informacije su na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de pod „rěčne kursy – čěšćina“ přistupne.

Pomhaja darmotnje

Kamjenc. We wobłuku cyłoněmskeje iniciatiwy „Lěwica pomha“ poskićuje měšćanski zwjazk Lěwicy Kamjenc-Radeberg wotnětka stajnje štwórtk wot 14 do 18 hodź. darmotne poradźowanje. Wone wotměje so na Budyskej dróze 8 w Kamjencu. Štóž wysokich wudawkow za milinu a płun abo bjezdźěłnosće dla pomoc trjeba abo štóž chce wědźeć, kotre móžnosće podpěry eksistuja abo štóž trjeba pomoc při wupjelnjenju formularow je wutrobnje witany. Nadrobniše informacije podadźa sobudźěłaćerjo pod telefonowym čisłom 03578/ 21 42 669.

Zwjazuje rjemjesło z rěču

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Kulow (lm/SN). Z kreatiwnymi poskitkami chce nowa motiwatorka za serbsku rěč Marija Šołćic we Wojerowskim regionje a w Kulowje serbsku rěč mjez ludźimi zaso do pomjatka přinjesć a pěstować. Hłowny cil je ludźi rozdźělnych generacijow hromadu wjesć, z nimi do rozmołwy přińć, wo nałožkach a kulturje rěčeć a serbšćinu wšědneho dnja pěstować. Motiwatorka so tak ludźom přibliži, so jim wotewri a jim zajimawe wobohaćenje wšědneho dnja poskići. Tak móža tež poskitki do přichoda nastać, kiž přiwabja a płody njesu.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND