W Jaworniku blisko Zhorjelca je chór Lipa­ njedawno zhromadnje ze swójbnymi swoje prawidłowne chórowe lěhwo přewjedł.

Pjatk krótko po přijězdźe zahajichmy lěhwo z wječerju a hnydom po tym mějachmy prěnju probu. Mějachmy zwučowansku rumnosć z klawěrom a dalšu z e-pianom k dispoziciji. Tak móžachmy tež dźělene proby přewjesć. Dźeń dachmy ze zhromadnym spěwanjom a mjezsobnymi rozmołwami wuklinčeć.

Sobotu probowachmy hač do popoł­dnja. Po tym podachmy so spěwajo zhromadnje ze swójbnymi na wulět k horje Sedło (Landeskrone) pola Zhorjelca. Pod horu awta wotstajichmy a nóžkowachmy hač na 420 metrow wysoki wjeršk. Tam došedši smy sej w korčmje z hewak rjanym – tón dźeń pak nažel kurjawojtym – wuhladom, dobry tykanc a kofej zesłodźeć dali. Nawróćiwši so do hotela smy po wječeri hišće raz zwučowali: Přizamknychmy pak měrny wječor z wjesołej mysličku a dobrej naladu při škleńčce wina abo piwa.

Tež lětsa su so mnozy lubowarjo koni jěchajo abo ze zapřahom na lětušej tradicionalnej Hubertusowej hońtwje wokoło Kulowa wobdźělili. Tróšku zymne a pancate wjedro drje runje do přirody njewabješe, to pak konjacych sportowcow njemyleše. Wšako běchu wotpowědnje zdrasćeni. Prjedy hač podachu so wšitcy zhromadnje na kołojězbu wokoło Koćiny, delnich Sulšec, Salowa a Kulowa, je z nimi Kulowski farar Gabriš Nawka na łuce pola Koćiny krótki nyšpor swjećił. Foto: Gernot Menzel

Koło ma so zaso wjerćeć

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Nowa Łuka (GM/SN). Koło młyna w Nowej Łuce (Neuwiese) drje hižo dlěje hač dźesać lět wjac njedźěła, dokelž bě stara wala nałamana. To pak so prawdźepo­dobnje bórze změni. Wšako su tam hakle njedawno cyle nowu walu přiwjezli, kotruž tele dny zasadźichu.

Zhotowili su nowu walu za Nowołučanske młynske koło z duboweho zdónka w Bismarku w Altmarce. Wudźěłał bě ju kolega młynotwarca Martina Zechera, kiž ma swój zawod w Harsće pola Wittenburga. Wón ma koło tež zaso zahibać. Jörg Oswald je 4,7 metrow dołhe a ně­hdźe połdra tony ćežke wjezwo z Budy­šina ze swojim kranowym jězdźidłom do Noweje Łuki přiwjezł.

Na nowym městnje wosrjedź Barta

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:
Spěšnišo, hač běchu sej to iniciatorojo myslili, su staru lokomotiwu z Bartskeje bazaltownje wčera na nowe městno wosrjedź wsy stajili. Kaž Marcus Beyer našemu wječornikej rjekny, běchu bywši sobudźěłaćerjo lokomotiwu restawrowali. Barćenjo­ chcedźa na te wašnje dźěćom a młodostnym čwak wjesnych industrijnych stawi­znow zbližić a jim tak zmóžnić, na zańdźenosć swojeje domizny hordźi być. Nastajenje lokomotiwy je jedyn prěni krok. Wjacore ideje z Barta buchu w lětušim wubědźowanju­ Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane. Mjez druhim ma wučbna šćežka wo industrijnych stawiznach nastać. Foto: Jurij Helgest

Krótkopowěsće (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Benedikt Dyrlich myto přijał

Düsseldorf. Towarstwo wuměłska gilda Esslingen je wčera w Düsseldorfskim Domje Gerharta Hauptmanna serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej renoměrowane Myto Andreasa Gryphiusa spožčiła. Kóždolětne njedotěrowane wu­znamjenjenje přizwoleja spisowaćelam za jich žiwjenski skutk.

Nowu knihu předstajiłoj

Budyšin. Awtoraj Michał Anders a Pětr Lipič staj wčera swoju njedawno w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Z Lipicy do hole – Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ w Budyskej Smolerjec kniharni předstajiłoj. Po z historiskimi fotografijemi wobrubjenym čitanju je sej tójšto z něhdźe 30 přitomnych zajimcow publikaciju kupiło a wot njeju signować dało.

Medicinski centrum wotewrěli

Policija (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Wulki njeboz pokradnyli

Dźěžnikecy. Po wšěm zdaću wulku dźěru dypać chcedźa paduši, kotřiž pokradnychu minjeny tydźeń w Dźěžnikecach (Singwitz) z twarnišća wulki njeboz, kotryž móžeš minibagrej přitwarić. Kaž policija zdźěla, njebě wulki dźěl mašiny ni­hdźe zamknjeny, ale jenož wotpołoženy. To wšak bě paducham lochka hra. Hódnota twarskeho grata wučinja ně­hdźe 2 000 eurow. Policija je slědy zawěsćiła a nětko mjezynarodnje za njebozom pyta.

Bagrowu łopač tola ležo wostajili

Großharthau. Lěpje běžało je za twarsku firmu w Großharthauwje. Tam chcychu njeznaći z areala firmy bagrowu łopač spakosćić. Ta pak bě paducham skónčnje tola přećežka a tak ju ležo wostajichu, kanistraj­ diesela pak stej fuk.

Zapósłancej na rěčne hodźiny

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk změje póndźelu, 18. nowembra, přichodne rěčne hodźiny w swojim Kamjenskim běrowje. Zajimcy móža w času wot 13 do 15.30 hodź. swoje naležnosće, próstwy a prašenja serb­skemu zapósłancej direktnje přednjesć. Rady wón wšitkich poradźuje. Zapósłanc prosy so do toho přizjewić pak telefo­nisce pod 03578/305383 pak e-mailnje pod .

Kak přichodnje wuknyć?

Dróhotwar lěto prjedy hotowy

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (UM/SN). Pjeć twarskich wotrězkow, dwaj kilometraj, štyri lěta – při předewzaću tajkeho rozměra móžeš tola raz přehlad zhubić. Na wčerawšim přepo­daću knježeše na Budyskej Tuchorskej hasy jeno cyle skrótka zamylenje wo korektnym rjedźe jednotliwych twarskich etapow. Skónčnje dźě bě to pódlanska wěc. „Wažne je, smy cyłkowne přede­wzaće lěto prjedy hač planowane dokónčili“, Budyska twarska měšćanostka Juliane Naumann zbožowna wozjewi.

Poprawom wšak bě planowane wu­twar křižowanišća Tuchorska/Karla Liebknechtowa/Augusta Bebelowa jako posledni wotrězk hakle klětu zwoprawdźić. „Smy z toho profitowali, zo je přizamknjenje dalnoćopłoty na Dwórnišćowej kaž tež na dwórnišću samym spěšnišo postupowało hač předwidźane“, Naumann wuzběhny. Tak je Tuchorska, jedna z najdlěšich hasow sprjewineho města scyła, zaso dospołnje k dispoziciji.

Změja wurunany etat

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Klětuši hospodarski plan w Rakecach prěnje koło přetrał

Rakecy (JK/SN). Loni zakónčena konso­lidacija wjedźe Rakečansku gmejnu dale k wurunanym financam. Po tym zo bě nawodnica financneho wotrjada Franziska Pfeiffer na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady jara spokojacy staw gmejnskich financow rozłožiła, móžachu so radźićeljo wěnować naćiskej klětušeho hospodarskeho plana. Tón njepředwidźi jenož wurunany etat, ale samo poměrnje dobry dobytk. A to wšitko na­jebać wobšěrne inwesticije. Po lětušim skerje měrnym lěće nastupajo inwesticije chce gmejna Rakecy klětu tak prawje do infrastruktury inwestować.

Inwestuja do towarstwowych domow

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz nałoži pjenjezy z krajneje pawšale 2019 k sylnjenju wjesneho ruma a zaplanuje tuž 20 000 eurow za swoje wjesne dźěle. To je tamniša gmejnska rada předwčerawšim jednohłósnje wobzamknyła, sćěhujo tak w dalokej měrje namjety cyłkownje sydom wjesnych radow.

Za Łaz (Lohsa) maja něhdźe 5 600 eurow předwidźanych. Z nich wužiwaja 400 eurow za adwentničku seniorow w decembru. Dalšu sumu planuja za swójski podźěl projekta „Horje z křesła“. Zbytk přewozmu do přichodneho lěta. Za Běły Chołmc (Weißkollm), Tyhelk (Tiegling), Roholń (Riegel) a Tři Žony (Dreiweibern) maja 3 400 eurow. Tež tam wuhotuja z pjenjez w decembru seniorsku adwentničku a přewozmu zbytk do lěta 2020. Něhdźe 640 eurow přewostaja Drěwcam (Driewitz) a Lipinam (Lippen), štož přenjesu hnydom do klětušeho. Złyčinej (Litschen), Bjedrichecam (Friedersdorf) a Mortkowej (Mortka) přisteji 2 300 eurow.

Dźěl pjenjez inwestuja do wuhotowanja wobstejacych zarjadnišćow na wsach, mjez druhim za nowe stólcy a blida w towarstwowych domach. Nimale 1 100 eurow dóstanje Šćeńca (Steinitz). Hermanecam (Hermsdorf Spree) a Wysokej (Weißig) přewostaja 940 eurow, a to za klětu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND