Na wsach Slepjanskeje wosady je w dohodownym času dźěćetko po puću. W Rownom je wone minjeny kónc tydźenja čłonow towarstwa Njepilic statoka na jich adwentničce wopytało. Z ruku wone kóždeho jednotliwca pomajka a jemu hałzu na lěwe ­ramjo napołoži. Tak přeje wone Bože žohnowanje, strowotu a zbožo. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (05.12.23)

wutora, 05. decembera 2023 spisane wot:

Mobilnje operować

Wojerecy. Sobudźěłaćerjo Wojerowskeho klinikuma Łužiska jězorina změja jutře wosebite dalekubłanje. Na hospodarski dwór klinikuma přijědźe mobilna operaciska žurla. Tam móža mjez druhim lěkarjo, personal za operacije a we wobłuku hladanja skutkowacy operaciske instrumenty testować abo implantaty do kumštnych kosćow zasadźić.

Serbskej klubaj dobyłoj

Biskopicy. Mjez dobyćerjemi Myta za młodźinski angažement w Budyskim wokrjesu stej młodźinskej klubaj Chrósćicy a Radwor. Lětsa je so 16 klubow, zarjadnišćow a jednotliwcow wo myto pola Biskopičanskeje Syće za dźěći a młodźinu (KiJu) požadało. Mjez nimi běchu runje tak nominowani akterojo. Z młodostnych wobstejaca jury je dźesać dobyćerjow wuzwoliła.

Wučerjo za sněhakowanje faluja

Adwentne woknješko

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:
W dohodownym času so předewšěm dźěći wjesela, hdyž wšědnje woknješko swojeho adwentneho kalendra woči­njeja. Čitarjo Serbskich Nowin móža wirtuelnje tajke woknješko wočinić. Scanujće ze šmóratkom QR-kode a dajće so překwapić.

Policija (04.12.23)

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Whisky pokradnyli

Budyšin. Lubowarjo whiskyja pobychu sobotu připołdnju w kupnicy na Nowosólskej w Budyšinje. Tam pokradnychu dźesać blešow tohole palenca. Škoda wučinja něhdźe 200 eurow.

Adwentne wěncy paslili

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:
Něhdźe dźesać zajimčow zetka so minjene dny w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Tam bě znowa serbski experiMINT campus Radwor z hosćom. Tónraz wijachu žony pod nawodom Diany Mejnoweje same adwentny wěnc z přihotowanych materialijow. Tak zeznachu prawu techniku za wiće a wšitko kołowokoło hałuzow a pyšenja. Na kóncu wječora móžachu sej wšitcy swój indiwidualny wěnc sobu domoj wzać. Foto: Michaela Rabowa

„Serbska biblioteka“ rozšěrjena

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:
Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina přeproša štwórtk, 7. decembra, na přichodnu knižnu premjeru. W 19 hodź. chce wudawaćelka Marka Maćijowa w Smolerjec kniharni najnowši zwjazk rjadu „Die sorbische Bibliothek“ předstajić. Nowostka rěka „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ a wopřijima prozu dohromady 14 awtorkow a awtorow, nastatu po lěće 1990. Mjez přinoškami su tež dotal w němčinje njewozjewjene teksty Jurja Brězana, Bena Budarja a Měrki Mětoweje.

Nowostka w Sernjanach

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Sernjany. (SN/AN) Na iniciatiwu młodeje swójby wuhotowa so lětsa 1. raz žiwy adwentny kalender tež w delanskej wjesce. Sobotu wječor prošachu idejedawarjo na wotewrjenje woknješka.

Při małym wohenju, dobrej rozmołwje, horcym napojom a małym přikusku dachu so zymske temperatury derje wutrać. Tež dźěći mějachu wjeselo, jako je wotměnjejo dorosćeni na sankach po nowej štwórći ćahachu. „Runje to je naš wotmysł“, powěda iniciatorka Sara Štrampferowa. „W nalěću, lěću abo nazymje zetkawamy so husćišo wonka, rozmołwjamy so a dźěći sej hromadźe hrajkaja. To w zymnym času kusk popušći. Tohodla nasta ideja, so po tutym puću zetkawać a do rozmołwy přińć. Kóždemu wuhotowarjej adwentneho woknješka je při tym přewostajene, na kotre wašnje swoje woknješko wuhotuje a kóždy, kotryž přińdźe, njeje hnydom winowaty, sam woknješko wuhotować.“

Na dwaceći ludźi běše přeprošenju sćěhowało a rjanemu zhromadnemu wječorkej přinošowało.

Žłobik, pěstowarnja a hort dróše

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin (SN). Wobydlerjo města Budyšina, kotřiž swoje dźěći do žłobika, pěstowarnje abo horta sćelu, dyrbja za to wot apryla 2024 wjace płaćić. Měšćanscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju nowym wustawkam wo staršiskich přinoškach přihłosowali. Wone płaća za zarjadnišća w nošerstwje města runje kaž za te swobodnych nošerjow.

Měsačny staršiski přinošk za dźewjeć­hodźinske hladanje dźěći w žłobiku zwyši so wot apryla wot tuchwilu 263,62 eurow na 270 eurow. Za pěstowarnju po­dróši so přinošk wot 154,24 na 160 eurow. Za hort změja starši potom 90 eurow město dotal 86,70 płaćić. Přinoški za spěchowanski hort so porno tomu njezměnja. Město Budyšin liči z tym z přidatnymi dochodami we wobjimje 148 000 eurow. Podróšenych zawodowych kóštow a přiběracych wudawkow za personal dla wočakuja na tamnym boku přidatne wudawki we wobjimje wjacorych milinow eurow.

Nowa drasta wobornikam

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Wo wětrnikach a fotowoltaiskich připrawach chcedźa klětu rěčeć

Njebjelčicy (RS/SN). Gmejna Njebjelčicy dyrbi w přichodnych lětach kruće lutować. Na to skedźbni wjesnjanosta André Bulank (njestronjan) na wuradźowanju gmejnskeje rady minjeny štwórtk. Kaž wón radźićelam zdźěli, drje zakónča lětsa etat hišće z čornej ličbu. Byrnjež z minusom nimale 200 000 eurow do lěta startowali, maja tuchwilu nimale 400 000 eurow likwidnych srědkow. Klětu pak wočakuja hižo wulki minus a hač do lěta 2027 móže tón na nimale milion eurow rozrosć. Tohodla namołwješe wjesnjanosta Bulank swojich radźićelow rozmyslować, hdźe móhli přichodnje w gmejnje srědki lutować. Pruwować dać chce wón tež, w kotrej měrje móže komuna hišće towarstwa a dalše cyłki dobrowólnje podpěrować. Dale chcedźa wo tym rozmyslować, što z wobsydstwa gmejny móhli předać. W tym zwisku so radźićel Lukaš Deleńk prašeše, što na tym je, zo chce gmejna Miłočansku skału předać. „Z tym bjerje komuna towarstwu Kamjenjak zakład skutkowanja. To tak njeńdźe“, rjekny Deleńk.

Swjatočne a hnujace wokomiki

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Loni su šulerjo Radworskeje wyšeje a zakładneje šule nałožk swjateje Borbory prěni raz swjećili. Lońša premjera pak měła so w Radworja a wokolinje z tradiciju stać.

Radwor (SN/BŠe). Poprawom spominamy hakle dźensa, 4. decembra, na swjatu Borboru. Šulerjo Radworskeje zakładneje a wyšeje šule „Dr. Marje Grólmusec“ su tradiciju hižo předwčerawšim pěstowali a so do wokolneju wsow Lutobča a Chelna kaž tež na Radworsku nawjes podali. Za to běchu chowancy minjene tydźenje program ze spěwami nazwučowali. Tež dujerjej běštaj mjez nimi. Jako palčiki předrasćene a z latarničku w rukomaj woni swjatu Borboru, kotraž dźěći žohnowaše, přewodźachu.

HSSL23

nowostki LND