Wobchadźenje z kosu rozłožił

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:
Klaus-Dieter Müller z Uhsmannsdorfa pola Rózborka je zajimcam zańdźenu sobotu w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje wobchadźenje z kosu rozłožił. W běhu něhdźe štyrjoch hodźin sposrědkowa jim teoriju wo tym, kak móža kosu klepać, kak maja sej ju na swoju wulkosć nastajić a kak ju dźeržeć. Po tym podachu so wšitcy na łu­ku při Krabatowej dožiwjenskej šćežce za młynom. Na kóncu wobdźělnicy zhoni­chu, kak maja kosu hladać a reparować. 23 wobdźělnikam přidružichu so zas a zaso wopytowarjo Krabatoweho młyna, zo bychu so sami w rjemjesle wuspytali abo swójske nazhonjenja dale dali. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Krajnu wustajeńcu podlěša

Drježdźany/Zwickau. 4. krajna wustajeńca „Boom – 500 lět industrijna kul­tura w Sakskej“ budźe wot 11. julija hač do kónca lěta přistupna. Wot financneho wuběrka krajneho sejma wobkrućeny pomocny paket za kulturu a turizm wobsahuje tež přidatne srědki za přehladku. Z 1,35 milionami eurow wjace je nětko dohromady 18,08 milionow za saksku krajnu wustajeńcu k dispoziciji.

Přihłosowanje a kritika

Drježdźany. Sakscy rjemjeslnicy zni­ženje wobrotoweho dawka, kotrež ma so tónle tydźeń wobzamknyć, witaja, ale tež kritizuja. Zniženje móhło w zawodach wjace nadawkow a wobrota po stratach w dobje wob­mjezowanjow korony dla wuskutkować, rěka z foruma rjemjesl­nikow w Drježdźanach. Ze zni­ženjom zwjazanu běrokratiju pak maja porno tomu za kapku połona.

Woheń w historiskej piwarni

Policija (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Awto pod balkonom zatłusnjene

Kamjenc. Nuzowi pomocnicy a wohnjowi wobornicy dyrbjachu wčera wječor napoł sedmich na Njebjelčanskej dróze mjez Kamjencom a Brěznju pomhać. Tam bě Nissan do sćěny chěže zrazył. Awto wosta pod balkonom wisajo, při čimž so jeho šofer zatłusny. Wohnjowi wobornicy jeho ćežko zranjeneho wuswobodźichu a do chorownje dowjezechu. Policija přičiny njezboža přepytuje.

Transporter so palił

Biskopicy. Minjenu nóc krótko do dwěmaj paleše so na hasy Zum Wiesengrund w Biskopicach transporter. Dwanaće dobrowólnych wohnjowych wobornikow je woheń na to zhašało.

Rozsud njepłaćiwy

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na swojim njedawnym posedźenju běchu radźićeljo zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tydźenja w Pančicach-Kukowje wobzamknyli, zo ma so nowe twarjenje zwjazka serbsce a potom němsce popisać. Nětko bu znate, zo njeje rozsud płaćiwy, tež hdyž bě wothłosowanje za serbske popisanje na prěnim městnje jasne. Přičina tuchwilneho stawa je formalny zmylk, kotryž sta so w přihotach na posedźenje. Tema njesteješe mjenujcy na dnjowym porjedźe. Jedna z čłonskich gmejnow je po posedźenju wobzamknjenju znapřećiwiła. Radźićeljo maja tuž wo prašenju, hač na domske najprjedy serbske abo němske pomjenowanje napisaja, znowa wothłosować. To ma so w běhu wurjadneho zeńdźenja gremija stać.

Do bary na koncert

Budyski wokrjes z koronaamplu

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Budyski wokrjes je koronaamplu po­stajił. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, po­trjechja naprawy strowotniskeho zarja­da při rumowje jasnje wotmjezowanych srjedźišćach infekcijow přede­wšěm zwěsćeny teritorij.

Budyšin (SN/at). Na karće Roberta Kochoweho instituta (RKI) je Budyski wo­krjes runja Zhorjelskemu z běłej barbu podaty. To rěka, zo njeje tu w minjenych sydom dnjach žadyn nowy pad korony. Najebać tele wuwiće płaći wot 27. junija w Sakskej nowe škitne postajenje korony dla. Wone zawjazuje „přisłušne zarjady wotwisnje wot regionalnych infekciskich parametrow, přiwótřene naprawy postajić, z kotrymiž hodźi so wuwiće natyknjenjow wobmjezować.

W Budyskim krajnoradnym zarjedźe su na to reagowali a tak mjenowanu koronaamplu, schodźenkowy plan wokrjesa, wozjewili, kiž płaći wot kónca tydźenja.

Za „amplu“ schowa so wjaceschodźenkowe postupowanje, wot ćmowozeleneho hač do čerwjeneho je pjeć schodźenkam barba wobchadnej ampli podobnje přirjadowana. Mjenowane ličby poćahuja so na ličbu 300 000, cyłkowneho woby­dlerstwa Budyskeho wokrjesa.

Farar Dzikiewicz so rozžohnował

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:
Po wčerawšich dopołdnišich kemšach je so w Chrósćicach farar Daniel Dzikiewicz z wosadu rozžohnował. Wón nawróći so do swojeje domizny Litawskeje. Hižo po sobotnej po wje­čornej Božej mši z wosadnymi dujerjemi wotměchu z nim w Chrósćicach roz­žohnowanski swjedźeń w mjeńšim kruhu. Wosadny farar Měrćin Deleńk dźakowaše so fararjej Dzikiewiczej za nimale 10lětne skutkowanje we wosadźe. Cyrkwin­ski chór pod nawodom Michała Cyža zaspěwa jemu k wjeselu „Dona nobis pacem“. Předsyda spěwneho cyłka dr. Beno Wałda wupřa Danielej Dzikiewiczej wšit­ko­ najlěpše za jeho dalše skutkowanje. Předsydka wosadneje rady Jadwiga Nukowa přepoda jemu na wčerawšej Božej słužbje swěčkaty wobłuk. Foto: Feliks Haza

Poskitki žiwjenskeho stila dožiwili

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:
Krasne wjedro je sobotu tójšto ludźi do Großharthauskeho hrodoweho parka ­wabiło. Tam prezentowachu wiki „Lebensart“. Wopytowarjo, kotřiž běchu ze wšeho regiona, tež z krajneje stolicy, móžachu so tam wo najwšelakorišich poskitkach ­žiwjenskeho stila domjaceje a zahrodoweje kultury hač ke kulinariskim wosebitosćam wobhonić. Wiki běchu koronakrizy najprjedy raz přestorčili. Z nadrobnym konceptom hygieny a pućow pak běchu je jako jedne z prěnich wjetšich zarjadowanjow Budyskeho wokrjesa po započatku krizy organizowali. Tak smědźeše najwjace tysac ludźi runočasnje na wikach być. Foto: Steffen Unger

Maltezojo chorownje dale zawěsćeja

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Maltezojo su za dwě swojich šěsć na předań stejacych chorownjow hižo kupne zrěčenje podpisali. Wjace pak na naprašowanje Serbskich Nowin najprjedy raz zdźělić nochcychu.

Kamjenc (SN/mwe). „Za sakske chorownje po wuprajenju našeho towaršnika jednanja tuchwilu traja“, wuswětla Ste­phanie Hänsch, wjednica předewzaćelskeje komunikacije maltezow Sakskeje-Braniborskeje. Zamołwitosć za předań a z njej zwjazane konsekwency ma jeničce katolska pomocna organizacija ze swojim sydłom w Kölnje. „Nam stej ruce wjazanej a móžemy na naprašowanje medijow a dalšich jenož to rjec, štož z běrowa generalneho społnomócnjeneho Karl Prinza zu Löwensteina zhonimy“, Stephanie Hänsch praji.

Kaž z najnowšeho wozjewjenja jednaćelstwa maltezow Němskeje wuchadźa, su w minjenych měsacach intensiwne rozmołwy z potencielnymi nošerjemi wjedli. Wšako chcedźa „za kóždu městnosć a kóždy dom to najlěpše“.

Baćony nětko z „wupokazom“

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Tež lětsa zaso we wjacorych wsach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa młodym baćo­nam rynki wuchodoněmskeje ptačernje Hiddensee přitykuja. Minjeny štwórtk zahajichu akciju we Worklecach, Miłoćicach, Njebjelčicach a Šešowje. Tam dóstachu młodźata swoje „wupokazy“.

Ornitologa Stefan Siegel dźěło hižo někotre lěta we Łužicy wukonja. Pomoc z wotpowědnej techniku dóstachu w Miłoćicach wot Misalic firmy, we Wor­klecach pomhaše wohnjowa wo­bo­ra a w Njebjelčicach přewostaji jim tamniši twarski­ zawod gmejny wotpowědny rěbl. Kaž hižo loni běchu tež lětsa dźěći Njebjelčanskeje pěstowarnje přeprošene, kotrež poskitk tež rady přiwzachu. Na kóncu akcije móžachu wone „swoje“ baćony samo pomajkać.

Móst nětko dotwarjeny

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Worklečenjo móža tež zaso na małej kupje swjećić

Worklecy (aha/SN). Minjeny pjatk je so na wulkej kupje we Worklecach wjele ludźi zešło. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) bě wšitkich wobydlerjow přeprosył na oficialne přepodaće noweho mosta, kotryž wot wulkeje na mału kupu wjedźe. Mjez hosćimi běchu přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a statny sekretar za regionalne wuwiće dr. Frank Pfeil (wobaj CDU). Franc Brusk witaše jeho žortnje jako „čestneho wobydlerja“. Wšako je Pfeil mjeztym štwórty raz we Worklecach přebywał.

Zhladujo na stawizny wobeju kupow dopominaše Worklečanski wjesnjanosta na mnohe swjedźenje a wšelakore po­dawki, kotrež su tam wjacore generacije wobydlerjow dožiwili. Zo by tak wostało, k tomu přinošuje nětko móst w dosahacej dołhosći, kotryž su Worklecy z gmejny Sprjewiny Doł dóstali. Jedne wužadanje bě, trěbnej 36 tonow ćežkej fundamentaj na kupu transportować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND