Bórze na kehelowanje do Wojerec(15)

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Čłonojo předsydstwa Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ chcedźa swój Domowinski dom na Drježdźanskej we Wojerecach jako zetkanišćo skrućić. Kaž wuzběhny regionalna rěčnica Domowiny za Wojerowski region Sonja Hrjehorjowa, kotraž je zdobom čłonka tamnišeho župneho předsydstwa, chcedźa ludźom z města, wokolnych wsow a dalšim zajimcam kaž tež pěstowarnjam a šulam pod hesłom „Zetkawanska bróžnja“ prawidłownje zarjadowanja poskićeć. „Prěnje tajke smy kónc septembra wotměli. Serbski ludowy ansambl je wuhotował hudźbno-literarne popołdnjo rjadu ‚Zynki a linki‘. W našej bróžni je Hanka Rjelcyna twórby z pjera Marje Młynkoweje recitowała, štož wobrubichu hudźbnicy z twórbami serbskich komponistow kaž Jana Pawoła Nagela, Bjarnata Krawca a dalšich“, rozłoži Hrjehorjowa.

Ideje chcedźa nětko pruwować

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Kajka měła strukturna změna we Wojerecach wupadać, bě jedna z temow wčerawšeho posedźenja tamnišeje měšćanskeje rady. Při tym mjenowaše wyši měšćanosta Stefan Skora wjacore projekty, na kotrež chcedźa so přichodnje wusměrić. Bě to poslednje posedźenje radźićelow, kotrež je Skora jako wyši měšćanosta nawjedował.

Zelena swěca za sportowy park

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Wjele pjenjez za modernu wólnočasnu připrawu při spjatym jězoru

Budyšin (SN/MWj). Lědma hdy žněje wobzamknjenje Budyskeje měšćanskeje rady přiklesk publikuma. Tele wuwzaće bě dožiwić na zašłym posedźenju par­lamenta, jako stajichu radźićeljo wuhibki za twar noweho sportoweho parka w Strowotnej studni. Za njón přewostaji město spěchowanske srědki we wob­jimje 436 000 eurow.

Po měnjenju wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) njenastanje jenož atraktiwny poskitk w Strowotnej studni, ale tež „městno, kotrež móhło nadregionalny wuznam měć“, rěka w nowinskim wozjewjenju města. Ze spěchowanskimi srědkami móže Budyska bydlenjotwarska towaršnosć (BWB) bjezposrědnje při spjatym jězoru připrawu za skaterow, scooterow a BMX-kolesowarjow natwarić. Runočasnje nastanje basketballnišćo. Wot města přewostajene pjenjezy pochadźeja ze spěchowanskeho programa Zwjazka a kraja za měšćanski přetwar.

Dźěl wsy na swisle molował

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Wulka Dubrawa (HN/SN). Wo rjanu zajimawostku bohatša je wot njedawna Wulka Dubrawa. Tamniše wjaceswójbne by­dlenske domy AWG prezentuja so nětko z čerstwej barbu w nowym napohledźe. Wobstarała je to Mersiowskec molerska firma ze wsy. Na jedyn z domow pak ­nimojěducy wobydlerjo wosebje rady pohladnu, dokelž pokazaja so na jeho swislach za wjes wjacore typiske twarjenja. Stworił je wobraz swobodnje skutkowacy airbrusher a designer Ronny Schenk, kiž tohorunja we Wulkej Dubrawje bydli.

Zmije so we wětřiku kolebali

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:
Přijomne nazymske wjedro z tróšku słóncom a wětřikom je minjenu njedźelu tójšto swójbow z blišeje wokoliny wužiło a na łuce pódla Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna, hdźež je hewak při wjetšich zarjadowanjach wulke parkowanišćo, zhromadnje zmije pušćało. Zajimawe bě wobkedźbować, zo mějachu starši při tym často wjace wjesela hač jich dźěći. Někotři wšak dyrbjachu swój zmij stajnje znowa startować a so tuž dosć hibachu. Druzy, kotřiž lětacym zmijam „jenož“ přihladowachu, móžachu so w Krabatowym młynje zhrěć a sej tam mjez druhim plincy a pražene kołbaski słodźeć dać. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (21.10.20)

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Casnik dóstanje šefredaktorku

Choćebuz. Stefanie Krawcojc budźe wot 2021 šefredaktorka Noweho Casnika. Městno je na pjeć lět wobmjezowane. Krawcojc naslěduje dr. Viktora Zakarja, kotryž funkciju po wotchadźe Gregora Wieczoreka hišće hač do kónca lěta wukonja. 45lětna maćernorěčna Delnjoserbowka je w Berlinje a w Finskej studowała a je wot lěta 2014 redaktorka najstaršeje nowiny w Delnjej Łužicy.

Nětko rizikowa kónčina

Budyšin/Zhorjelc. Ze 162 pozitiwnje na koronawirus testowanymi w běhu sydom dnjow je wčera tež Budyski wokrjes hranicu 50 nowoinfekcijow na 100 000 woby­dlerjow překročił a je tuž rizikowa kónčina. Wobmjezowanja pak tam najprjedy njepřiwótřa, ale wočaknu dalše směrnicy sakskeho knježerstwa, rěka z Budyskeho krajnoradneho zarjada. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 220 natyknjenych zličili, 25 wjac hač dźeń do toho.

Z nowymaj čłonomaj

Policija (21.10.20)

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Rozestajenje před cyrkwju

Budyšin. K njemdremu rozestajenju je we wčerawšich zažnych rańšich hodźinach při Budyskej serbskej cyrkwi dóšło. Krótko do 2 hodź. staj mužej w starobje 23 a 26 lět dalšeho 35lětneho zranili. Wuchowanske mocy dyrbjachu jeho lěkarsce zastarać. Bičkaj z tuneziskimi a ruskimi korjenjemi zawostajištaj nimo toho na taksiju zranjeneho tójšto wěcneje škody z tym, zo wulke kwětkowe sudobjo na prědnje wokno awta ćisnyštaj. Kriminalna policija pad přepytuje. Mjez druhim pytaja swědkow, kotřiž su w mjenowanym času snano něšto wobkedźbowali. Pokiwy přijimuja na Budyskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Terapija na zahrodźe

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Smochćicy. „Hojace zahrody – zawod do zahrodoweje terapije“ je tema seminara, kotryž wuhotuje Smochčanske kubłanišćo swj. Bena pjatk, 6. nowembra. Terapeutka Marlit Bromm wobdźělnikam rozłoži, kak flora, fawna, kamjenje a zemja ćělne, duchowne kaž tež socialne kmanosće wobwliwuja. Poskitk měri so na priwatne wosoby, terapeutow a socialne zarjadnišća. Wobdźělenje płaći 25 eurow na wosobu. Zajimcy njech přizjewja so hač do 23. oktobra pod telefonowym čisłom 035935/ 220.

Přednošuje wo Krabaće

Budyšin. We wobłuku tuchwilneje ­wustajeńcy z mólbami, rysowankami a skulpturami wuměłca Jörga Tauscha w Budyskej Serbskej kulturnej informa­ciji dožiwja tam zajimcy jutře, štwórtk, w 17 hodź. zajimawy přednošk. Genealoga Hans-Jürgen Schröter porěči wo temje „Magiski a tola cyle čłowjeski – Štó bě Krabat“. Přednošk je w němskej rěči. Hygieniske postajenja maja so dodźeržeć.

Spěchowanska doba w gmejnje slědy zawostajiła

wutora, 20. oktobera 2020 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). „Zo je regionalny management LEADER-regiona Hornjołužiska hola a haty runje w Rakecach zaměstnjeny, je za nas wulke zbožo a tež zakład komunalnych wuspěchow“, rjekny Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady. Z tutymi słowami witaše regionalneho managera Rudolfa Rychtarja, kotryž poda rozprawu wo wuspěšnym zakónčenju spěchowanskeje doby w regionje. Za čas spěchowanja wot 2014 do 2020 je tež Rakečanska gmejna měła tójšto dobrotow. Mnoho su tam na dobro gmejny a wobydlerjow zwoprawdźili. Cyłkownje je regionalny management komunje přewostajił 750 000 eurow spěchowanskich srědkow z dohromady za cyłu dobu a region k dispoziciji stejacych 12,5 milionow eurow. Z Rakečanskeje gmejny bu 16 próstwow wo spěchowanje zapodatych. Z toho běštej dwě za priwatny bydlenjotwar. Tamne budu swoje slědy na dobro gmejny hišće mnohe lěta zawostajić. Na jednej próstwje ma Rudolf Rychtar tež wosobinski podźěl. Je to Rakečanske strowotniske srjedźišćo, kotrež su wutworili w něhdyšej kupnicy Penny.

Dalše přiwótřenje

wutora, 20. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskim wokrjesu je strowotniski zarjad wčera 24 nowych infekcijow w zwisku z koronawirusom přizjewił. Z tym so ličba nowych infekcijow w běhu sydom dnjow na 100 000 woby­dlerjow na 49,3 powyši. Hranica postajenych 50 je nimale docpěta. Wobydlerjo Budyskeho wokrjesa maja so prawdźepodobnje na nowe přiwótřene postajenja nastajić, kajkež wot wčerawšeho hižo w Zhorjelskim wokrjesu płaća. Tam ležeše hódnota wčera pola 56,58 nowych infekcijow. Na wjetšich zarjadowanjach, zhromadźiznach a swjedźenjach smědźa so jasnje mjenje ludźi wobdźělić. To samsne płaći za priwatne zeńdźenja. Dźensa připołdnju chcychu zamołwići na nowinarskej rozmołwje aktualne połoženje w Zhorjelskim wokrjesu rozłožić.

W Budyskim wokrjesu ličba pacientow w chorownjach přiběra. Mjeztym so tam dźesać wosobow lěkuje. Ličba wopodstatnjenych infekcijow je so na 880 zwyšiła, 249 z nich je tuchwilu schorjenych. Cyłkownje 751 wosobow je w karantenje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND