Krótkopowěsće (23.11.21)

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:

Incidenca njesměrnje wysoka

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je w Budyskim wokrjesu dźensa z hódnotu 1 426,1 dale přiběrała. Wo­krjes informowaše wčera wo 2 073 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe wot pjatka. W Zho­rjelskim wokrjesu bě w samsnym času 1 199 infekcijow, štyrjo pacienća su ze­mrěli. Tu pak je incidencna hódnota po RKI z 554,0 dźensa niša hač wčera.

Žadaja sej testy w pěstowarnjach

Drježdźany/Wóslink. Hladajo na wulku ličbu infekcijow mjez dźěćimi w Sakskej žada sej krajna předsydka dźěłar­nistwa za kubłanje a wědomosć (GEW) Uschi Kruse, dźěći tež w pěstowarnjach a hortach testować. Kubłarka z Wóslinka Ivette­ Plaettner je mjeztym samo wot­powědnu peticiju zahajiła. Předewšěm starosći so wona wěstoty personala dla. Jej pak njeńdźe wo wobstajne testowanje dźěći, ale wo testy we wěstych padach.

Publikumowe myto dobyła

Policija (23.11.21)

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:

Rozbuchadło na awto ćisnyli

Kamjenc. Za dwělomnu zaběru rozsudźichu so třo młodźi ludźo předwčerawšim rano w Kamjencu. Na Póstowej hasy ćisnychu woni na parkowace policajske awto rozbuchadło. Te wokomiki pozdźišo rozbuchny a na jězdźidle škodu w dotal njeznatym wobjimje zawostaji. Policistam so poradźi 18lětnu holcu a muži w starobje 23 a 24 lět jako podhladnych wuslědźić. Wo kajke rozbuchadło so jedna, z policajskeje rozprawy njewuchadźa.

Radźićeljo wuradźuja

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:
Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 25. nowembra, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadni­stwje. Radźićeljo zaběraja so mjez druhim z přiměrjenjom staršiskich přinoškow za žłobik a pěstowarnju. Dalša tema budu njeplanowane wudawki w zwisku z rejwanskej lipu, kotruž su njedaw­no sadźili. Wuradźowanje je zjawne, wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Za podpěru wojakow jara dźakowni

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:
Wojacy Zwjazkoweje wobory podpěruja Zhorjelski krajnoradny zarjad na přichodne tydźenje. Cyłkownje 25 wojakow je tamniši krajny rada Bernd Lange (CDU) minjeny štwórtk wosobinsce w Žitawje witał. Za to měješe mjez druhim kašćik ze strowymi, w regionje zhotowjenymi brěčkami sobu. „Ze Zwjazkowej woboru mějachmy w zašłosći hižo jara dobre nazhonjenja a smy za nuznje trěbnu pomoc na městnje dźakowni“, wón wuzběhny. Hladajo na přiběracu ličbu koronainfekcijow trjeba strowotniski ­zarjad wokrjesa podpěru. Hižo nětko přizjewjeja tam zastatk wobdźěłanjow. Wojacy předewšěm kontakty slěduja. Foto: Susanne Lehmann

W Chróšćanskej cyrkwi wotmě so wčera na swjedźenju Chrysta Krala młodźinski nyšpor. Na nim předstaji z Jaseńcy pochadźaca fotografowka Kerstin Kaczmar swój wobrazowy projekt „Družka“, w kotrymž so ze swjedźenskej drastu katolskich holcow zaběra. Nyšpor wobrubi ­projektna band dekanatneho dušepastyrstwa. Po nutrnosći poskićachu čłonojo dekanatneho kružka ­přitomnym na farskim dworje horce napoje. Foto: Darius Budar

Stawizny dokładnišo přeslědźene

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Na kěrchowje Smječkečanskeje ewangelskeje wosady njejsu jenož pólscy a juhosłowjanscy wojacy Druheje swětoweje wójny pochowani, ale tež němscy. Jich zhromadny row je nětko znowa wuhotowany a nimo toho stawiznisce přeslědźeny.

Smječkecy (SN/MWj). Mjenje kemšerjow hač hewak smjertnu njedźelu bě wčera pandemije dla dopołdnja w Smječkečanskej cyrkwi. Woni pak nětko wědźa, čehodla direktnje před hłownym zachodom do Božeho domu křiž steji. Tón běchu hižo loni ponowili. Nowa pak je zornowcowa taflička, na kotrejž je napisane, zo su na tymle městnje w lěće 1952 němskich padłych wojakow Druheje swětoweje wójny pochowali.

Dobra móžnosć dorost wabić

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Wohnjowa wobora z pomocu gmejny wuhibki do přichoda stajiła

Chrósćicy (JK/SN). Budyski wokrjes lětsa wohnjowe wobory wokrjesa nastupajo wuhotowanje z drastu a nastrojemi ­njespěchuje. Komuny maja tuž jenož wobmjezowany budget k dispoziciji, zo bychu jich wobory dale derje wuhoto­wane byli.

Rapakaj Krabat a Kantorka mataj nowy domicil

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Wojerecy (SN/MWj). Dwaj rapakaj a nowa woljera su nětko we Wojerowskim zwěrjencu widźeć. Po jednym lěće twarskeho časa je w swójskej režiji nastaty ptačenc za noweju woby­dlerjow Krabata a Kantorku spřihotowany. Rapakowy porik sej wot minjeneho štwórtka jeno swój nowy domicil njewotkrywa, ale so tež mjez sobu hakle zeznawa, rěka w nowinskej zdźělence zwěrjenca. „Rapaki so jenož derje do našeho coowa njehodźa, ale symbolizuja tež kaž lědma hinaše zwěrjo naš region“, wuzběhnje jednaćel zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće města Wojerec Arthur Kusber.

Krótkopowěsće (22.11.21)

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Razantny postup natyknjenjow

Budyšin. W Sakskej je zjawne žiwjenje wot dźensnišeho jara wobmjezowane. Přičina su razantnje stupace ličby koronainfekcijow. RKI je za kónc tydźenja w Budyskim wokrjesu 1 288 infekcijow registrował. Incidenca 1 474,4 je tu třeća najwyša jednoho wokrjesa w Němskej. Za wokrjes Zhorjelc mjenowaše RKI 907 natyknjenjow, tam wučinja incidenca 704,8. Čitajće tež na stronje 2.

Zarjadowanja wotprajene

Bukecy/Budyšin. Pandemije w Sakskej dla stej Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbske ewangelske towarstwo přichodnu sobotu w Bukecach planowane čitanje z Měranu Cušcynej wotprajiłoj. Čitanje ma so nalěto přewjesć. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kaž tež Serbski ludowy ansambl stej aktualnych sakskich prawidłow dla wot dźensnišeho hač do 12. decembra wšitke planowane předstajenja wotprajiłoj.

Namjet serbskeje rady

Policija (22.11.21)

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Pokradnjeny moped zaso namakali

Wojerecy. Socialne medije su předwčerawšim pomhali, zo móžachu we Wojerecach pokradnjeny moped zaso namakać. Kaž policija rozprawja, bu dopołdnja na Łužiskim naměsće čerwjena Łastojčka w hódnoće 1 500 eurow pokradnjena. Mjeztym zo policija za jězdźidłom slědźeše, je wobsedźer paralelnje na Facebooku wo pomoc prosył. Hižo po krótkim času přizjewi so prěni swědk, kiž bě Łastojčku w měsće wuhladał. Zastojnicy móžachu moped zawěsćichu a jón zbožownemu wobsedźerjej wróćichu. Informacije wo skućićelu žane njepředleža.

słowo lěta 2020

nawěšk