Čěske studentki w jězorinowym klinikumje praktikum wukonjeli

Wojerecy (SN/mwe). Štyri studentki mediciny z čěskeho Plzenja su wot minjeneje njedźele hač do wčerawšeho we Wojerowskim jězorinowym klinikumje praktikum absolwowali. Při tym wěnowachu so přichodne lěkarki specielnje swojemu wólnemu předmjetej „Mylenja dychanja w sparje a spanska medicina.“ We wobłuku tohole projekta Wojerowska chorownja zhromadne dźěło z Plzeňskej medicinskej fakultu, wotnožku Praskeje Karloweje uniwersity, w zmysle medicinskeho dorosta zaměrnje pohłubša.

dale čitać…
pj., 27. meje 2016

Abonenća dóstanu přichodny tydźeń zaso nowy Rozhlad do swojeho chěžineho abo elektroniskeho listoweho kašćika. Wšěch tamnych njech wabi přehlad wo jeho wobsahu, čitać přichodne wudaće.

pj., 27. meje 2016

Mišterstwa lochkoatletikiW Kamjenskim stadionje budu zajutřišim, njedźelu, wot 10 hodź. regionalne lochkoatletiske mišterstwa we wjaceboju za starobne klasy U 16, U 14 a U 12. Mišterstwa zakónča so wokoło 16 hodź. z běhami na srjedźne distancy.Sportowy swjedźeńRakečanska sportowa jednotka přewjedźe wot 10. do 12. junija sportowy swjedźeń. W poskitku změja pjatk, sobotu a njedźelu wšelake zarjadowanja a turněry. Njedźelu, 12. junija, nastupi w Rakecach mjez druhim młodźina B Dynama Drježdźany přećiwo młodźinje A domjacych. Zakop hry je w 14 hodź.Budissa pyta koparjowKoparske towarstwo Budissa Budyšin zarjaduje 2. a 9. junija za lětnikaj 2002 a 2003 probowy trening. Štóž sej mysli, zo ma wón talent, a štóž chcył so rady w krajnych ligach a klasach wukubłać dać, njech swoje zamóžnosće na tutymaj dnjomaj pokaza. Wobaj razaj budźe trening wot 17 do 18.30 hodź. na kumštnym trawniku Młynkec łuki na Humboldtowej 10 w Budyšinje. Přizjewjenja su móžne pola koordinatora za dorost Andreasa Vogela ...

pj., 27. meje 2016

Slepjanska wosada je hosćićelka lětušeho 70. serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja „Woni pak wostachu wobstajni“Slepjanska cyrkej je tež wotydźenja wotamknjena. Tak je wona wěriwym, ale tež wopytowarjam ze wšěch kónčin wodnjo stajnje přistupna. SN/Maćij BulankSlepjanska fararka Jadwiga Malin­kowa přeproša wšitkich Serbow a zajimcow z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy kaž tež z dalšich kónčin jutře a njedźelu do Slepoho na 70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń. Jedyn z wjerškow budu zajutřišim wulke kemše w 10 hodź., kotrež skupina Kólesko spěwnje wobrubi. Slepjanska wosada słuša­ k cyrkwi Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica, jednej z dwaceći krajnych cyrkwjow Ewangelskeje cyrkwje w Němskej, kotrejež sydło je w Berlinje. „Tradicionalnje w našej wosadźe hornjoserbšćinu nałožujemy, dokelž leži wosada na kromje Hornjeje Łužicy. Dokelž pak słušamy cyrkwinsce k něhdyšej pruskej cyrkwi tež z Delnjej Łužicu hromadźe dźěłamy“, fararka Jadwiga Malinkowa wuswětla. ...

pj., 27. meje 2016

Lětuši Budyski forum zaběraše so ze systemom knjejstwa NDR. Nastupajo jón postajacej komponenće SED a stasi su prof. dr. Rainer Eckert, bywši direktor Lipšćanskeho časostawizniskeho muzeja, wojowar za wobydlerske prawa Wolfgang Templin a wědomostny nawoda NDRskeho muzeja w Berlinje dr. Stefan Wolle na podijowej diskusiji wčera popołdnju w Budyskej piwarni wo swojich nazhonjenjach rozprawjeli.

pj., 27. meje 2016

Na cyrkwinski dźeńSlepo. Jutře, 28. meje, w 14 hodź. zahaji so w Slepjanskej cyrkwi 70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń. W 15 hodź. přednošuje Juliana Kaulfürstowa na žurli Serbskeho kulturneho centruma na temu „Płachta pełna hulicowańkow – Slěpjanska serbšćina w słowje a pismje“. Njedźelu budu w 10 hodź. swjedźenske kemše z Božim wotkazanjom. Připołdnju přizamknje so zhromadne spěwanje z Rowniskimi glosami a dalšimi. W 15 hodź. so dźeń z nutrnosću a koncertom za pišćele a husle pod nawodom kantorki Ulricke Scheytt w cyrkwi zakónči.Za jězbu so přizjewićRamnow. Na 20 konjacych zapřahow je so za lětušu kołojězbu wokoło Ramnowskeho hrodu 5. junija přizjewiło. Kaž Regine Mikus zdźěli, su mjez přizjewjenymi tež zapřahi serbskich wodźerjow, mjez druhim z Chrósćic. Hač do njedźele, 29. meje, móža so zajimcy hišće přizjewić, a to pod telefonowymaj čisłomaj 03594/ 701 365 abo 0171/ 78 92 48. Dalše informacije posrědkuja zajimcam pod www.reitverein-hufnagel.de.Podijowa diskusija w galeriji ...

pj., 27. meje 2016

Při najrjeńšim wjedrje su Smječkečenjo minjenu njedźelu swoje mejemjetanje do­žiwili. Andreas Paška zdoby sej při tym młodźinsku mejsku krónu a wuzwoli sej Alenu­ Hejduškec za mejsku kralownu. Zhromadnje z dźěćacym kralom Vincentom Bulankom a jeho kralownu Katharinu Šołćic jědźeštaj wonaj na konjacym zapřahu po wsy. Kónc tydźenja nětko poslednje meje padnu, mjez druhim w Salowje. Foto: Handrij Hejduška

pj., 27. meje 2016

Za popróšenje kćějatych rostlin a tak zdobom za zrawjenje płodow a wotpowědny wunošk ratarskich kaž tež zahrodowych kulturow su pčołki njeparujomne. Jich dźěło njemóžemy sej dosć wažić. Podobnje je to ze wšěmi insektami­, kotrež maja wulki wuznam za intaktne přirodne kołoběhi.W minjenych lětdźesatkach je so ličba aktiwnych pčołarjow wosebje we wuchodnej Sakskej a w Liberecskim kraju susodneje Čěskeje chětro pomjeńšiła. Drastisce redukowało je so tuž tež popróšenje kćějatych rostlin z pomocu pčołkow. To bě přičina, zo započachu hižo lěta 2007 w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji wo tym rozmyslować, kak móhli katastrofje z mjenje pčołkami abo samo bjez nich zadźěwać.Katastrofje zadźěwać

pj., 27. meje 2016

Marko WjeńkaŠtóž je zawčerawšim, srjedu, na zjězdźe katolikow w Lipsku „serbski dźeń“ sobu dožiwił, tón drje to tak spěšnje njezabudźe. Žiwjenska radosć a narodne sebjewědomje Serbow stej mjez wopytowarjemi hłuboki zaćišć zawostajiłoj. Hač chór Meja, skupina Con-tact, Smjerdźečanska rejwanska skupina abo saksofonist Daniel Matka – wšitcy běchu pósłancy Serbow a su swoju misiju derje spjelnili. Nic naposledk pokaza so zajim ludźi w mnohich rozmołwach ze spěwarkami chóra Meja, kotrež běchu katolsku swjedźensku drastu woblečene. Wulku zasłužbu na jara poradźenym podawku maja tež serbscy studenća w Lipsku a tam bydlacy Serbja. Woni su „partyjowu atmosferu“ při jewišću wuraznje přisporjeli.Dopominam so hišće derje na Dźeń Saksow před lětami we Wojerecach. Serbja mějachu tam swoje jewišćo na kromje města, hdźež bě so lědma štó „zabłudźił“. Wšo druhe hač pozbudźace to połoženje. Wotpowědnje bjezlóštnje a njemotiwowane tam serbske skupiny swoje kulturne programy pokazachu. ...

pj., 27. meje 2016

Zwada mjez Europskej uniju a Pólskej justicneje reformy dla traje daleWaršawa. Čłonojo pólskeho knježerstwa kaž tež wulki dźěl zapósłancow sejma mějachu srjedu tydźenja po jeho posedźenju chětro nuzne: Wšitcy chwatachu do Torunja, zo bychu so na poswjećenju noweje cyrkwje wobdźělili. Přeprosył bě jich pater redemptoristow Ojciec Rydzyk. Tón njeje jenož nawoda katolskeho rozhłosoweho sćelaka Radio Maryja a telewizijneho sćelaka TRWAM, ale stara so tež wo nowe Bože domy w kraju. Nowo­twar w Torunju su po słowach Rydzyka jeno z pjenježnych darow ludźi zwoprawdźili. W tym zwisku wón přitomnych politikarjow tohorunja wo dary prošeše. W nowej Toruńskej cyrkwi, kotrejež wołtarnišćo kapałku zemrěteho bamža Jana Pawoła II. napodobnja, je so Rydzyk tež sam zwěčnił. Na hoberskim škleńčanym woknje je wón poboku bamža zwobraznjeny. Kritikarjam je wobdźělenje knježerstwa na swjatočnosći znamjo wuskeho splećenja noweho pólskeho nawodnistwa z cyrkwju kraja. ...

pj., 27. meje 2016

Na 25 lět znowazałoženja zhladuje lětsa Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST). Składnostnje jubileja wuhotuja čłonske ćělesa nadregionalneho towarstwa zhromadnje wosebitej koncertaj 4. junija w Choćebuzu a dźeń pozdźišo w Budyšinje. Nawod změje předsyda ZSST Pětr Cyž (stejo). Tele dny su so spěwarki a spěwarjo, mjez druhim chórow Meja, Lipa, Budyšin, Židźino a muskeho chóra Delany, na tónle wjeršk z probu w Budyskim Serbskim domje přihotowali. Foto: Janek Wowčer

nawěšk