12. mjezynarodny folklorny festiwal w NSLDź zahajeny

Budyšin (SN/CoR). Tradicionalny ćah na folklornym festiwalu wobdźělacych so ansamblow z cyłeho swěta wot Budyskeho Serbskeho domu po měsće na Hród njewosta wčera jenički. Dešća dla dyrbjachu wšitcy sobuskutkowacy dohromady 16 skupin a z nimi přihladowarjo we wulkim procesionje do Němsko-Serb­skeho ludoweho dźiwadła wróćo ćahnyć, hdźež móžachu 12. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“ hodźinu pozdźišo hač planowane skónčnje zahajić. Hižo dopołdnja dožiwichu tam šulerjo na dwěmaj předstajenjomaj kulturne ćělesa z Ameriki, Egyptowskeje a Kolumbiskeje. Prěni zjawny zaćišć programa ludowych wuměłcow dóstachu Budyšenjo na Hłownym torhošću pod moderaciju Bena Bělka. Za zhromadne kołoteptanje wšitkich wšak njebě tam chwile dosć.

dale čitać…
pj., 23. junija 2017

Přewodźane wot wulkich wočakowanjow ze stron přihladowarjow a znajerjow Krabatowych swjedźenskich hrow zahajichu so srjedu wječor w Čornym Chołmcu lětuše Krabatowe swjedźenske hry. Režiser Peter Siebecke inscenowaše za nje z powołanskimi a lajskimi hrajerjemi šestu a zdobom poslednju hru cyłka wojowanjow mjez Krabatom a Čornym młynkom.Čorny Chołmc (JK/SN). Wjac hač 800 přihladowarjow dožiwi na prěnim dnju lětušeho dźiwadłoweho lěća před impozantnej kulisu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna generalku inscenacije „Krabat – na křižowanišću wosuda“ jako předpremjeru. Po słowach režisera ma tale inscenacija zakónčić cyklus, złožowacy so na powědki wyška Šadowica swojemu hosćej, sakskemu kralej Aw­gustej. Cyłkownje pjatnaće předstajenjow je planowanych. Hižo loni bě nawal na kartki tak přemóžacy, zo běchu te w běhu krótkeho časa rozpředate. Wšitke wječorne předstajenja hač do 9. julija su tež lětsa zaso wupředate. ...

pj., 23. junija 2017

Delanscy Sokoljo witaja hosćiDźensa, pjatk, nastupja stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki přećiwo koparjam hrajnehzo zjednoćenstwa Wojerowskeho FC a Jednoty Wojerecy. Zakop w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa je we 18.30 hodź. Po tym witaja delanscy Sokoljo swojich hosći ze Spáleneho Poříčí na kónctydźensku sportowu wuměnu.Dorost za bulom honiSobotu, 24. junija, wubědźuja so dorostowe koparske mustwa z teritorija energijoweho zastaraćela Čorny Halštrow (EVSE) pjaty raz, a to w Kulowje. Cyłki młodźinow D a F wojuja tam wo pokale, medalje a atraktiwne myta. EVSE, twarske wiki Globus Wojerecy, Zhromadna płunowa syć AG a Nebasto GmbH je sponseruja. Prěnje hry započnu so w 10 hodź. na sportnišću Módro-běłych Kulow. Wokoło 15 hodź. budu dobyćerjow mytować.Jěchanski a skakanski turněrJěchanske towarstwo Kulow přewjedźe jutře a njedźelu dalši jěchanski a skakanski turněr na swojim jěchanišću. Hižo jutře započnu so wubědźowanja.Wobornicy so wubědźuja7.7.  19:00  w Róžeńće30.7.  14:00  w Smjerdźace ...

pj., 23. junija 2017

Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije6. dźělBudestecy běchu prěnja serbska ewangelska wosada, w kotrejž je hižo­ 1520 farar Pawoł Bosak ewangelij w maćeršćinje wosadnym prědował a po lutherskim wašnju Bože wotkazanje z woblatkom a winom wudźělał. W Budyšinej podstejacej radnej wsy bě so tuž nowe wěrywuznaće prjedy pře­sadźiło hač w měsće. Tam bě so wot 1523 w cyrkwi swj. Pětra po lutherskim a 1524 w cyrkwi Našeje lubeje knjenje serbsce prědowało. Lěta 1525 bě wjetšina Budyšanow hižo ewangelska. Zo pak njebychu Serbja k nowej wěrje přestupili, přikaza tachantstwo hižo 1527, zo dyrbi jedyn měšnik w Mikławšskej cyrkwi Serbam stajnje w jich maćeršćinje prědować.W Budyšinje simultana cyrkej nastała

pj., 23. junija 2017

Telko serbskeho kaž wčera njebě w Sakskim­ krajnym sejmje hišće nihdy słyšeć.­ W diskusiji wo serbskich naležnosćach­ so wukopa, zo maja tam zastupjene­ strony rozdźělne nastajenja.Drježdźany (SN/MkWj). „Wjeselu so, zo móžemy dźensa w krajnym sejmje wo naprawach dalšeho spěchowanja serbske rěče a kultury rěčeć.“ Takle zahaji zapósłanc CDU Alojs Mikławšk w serbšćinje wčerawše wuradźowanje sakskeho sejma wo serbskich naležnosćach. Wo debatu pod hesłom „Serbsku rěč a kulturu dale konsekwentnje spěchować“ prosyłoj bě­štej frakciji CDU a SPD. W dokumenće wonej knježerstwo namołwjatej, spě­chowanje Serbow jako statny nadawk wobhladować a prawidłownje wo wotpowědnych naprawach rozprawjeć. W tym zwisku ma so wobstajnje pruwować, hač su naprawy časej wotpowědne. Swoju maćeršćinu nałožowaštaj tež Marko Šiman­ (CDU a Hajko Kozel (Lěwica).

pj., 23. junija 2017

Rukopis jenož hač do njedźeleBudyšin. Jenož hišće hač do njedźele, 25. junija, pokazuje Budyski Serbski muzej Mikławša Jakubicowy rukopisny přełožk Noweho testamenta we wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“. Přehladka k reformaciskemu jubilejej pak wostanje dale hač do njedźele, 27. awgusta, přistupna. Tón dźeń wotměje so tam swójbne popołdnjo z literarno-hudźbnymi chłóšćenkami.Lětni koncert w cyrkwiLejno (Geierswalde). Spěwarjo wokalneho ansambla amici della musica přeprošeja lubowarjow chóroweho spěwanja jutře w 19.30 hodź. na koncert do Lejnjanskeje wjesneje cyrkwički. Wječor lubi­ mnohostronskosć cunich, temperamentnych a jazzowych zynkow.Wuměłstwo w busuBudyšin. W času wot 12 do 17 hodź. budźetej jutře a njedźelu wuměłstwowej busaj mjez Budyšinom a Połčnicu po puću. Sobujěducy, kotřiž su sej woseity lisćik kupili, móža w busu wšelakich wuměłcow dožiwić. Busaj dowjezetej zajimcow na šěsć wuměłstwowych městnow, mjez druhim do klóštra Marijineje hwězdy­ w Panč ...

pj., 23. junija 2017

Nowa Wjeska hotuje so na wulki jubilej, štož je wjele dźěłaNowa Wjeska (JK/SN). Wobydlerjo Noweje Wjeski su znaći za to, zo zamóža wurjadne swjedźenje wuhotować. Za tydźeń, 1. a 2. pražnika, woswjeća woni zhromadnje wulki jubilej 400. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy. Jako zakład jubileja złožuja so na podaća Alfonsa Frencla w jeho knize „Podłu Klóšterskeje wody“. Hižo wot lońšeho wo tym rozmysluja, kak móhli tónle žadny podawk hódnje woswjećić.Do přihotow zapřijeći su wobydlerjo a wjesne towarstwa, kotrež maja hižo tójšto nazhonjenjow, wjetše swjedźenje přewjesć. Za lětuši su sej trochu wjace předewzali. Jako wjeršk planuja, předstajić stawizny a wuwiće Noweje Wjeski w swjedźenskim ćahu. Kaž čłon přihotowanskeho wuběrka a aktiwny organi­zator wjesnych swjedźenjow Křesćan Korjeńk­ rozłožuje, předstaja wjesnjenjo a pomocnicy z dalšich wsow w něhdźe 25 wobrazach bohate stawizny Noweje Wjeski kaž tež za nju typiske podawizny abo wosobiny. Za to su najwšelakoriše nastroje, drastu a mašin ...

pj., 23. junija 2017

Wosebity pjeršćeń wě dosć zajimaweho kołowokoło wulkopyskateho ptaka powědaćBaćony lubuja włóžnu krajinu, hdźež nańdu dosć cyroby. Swoju domiznu maja tuž tež w hatatej Łužicy. Swoje hnězda twarja na třěchach chěžow, na wuhenjach­ a na milinowych sće­žorach.Informacisku taflu wo Radworskich baćonach staj nalěto Pawoł Rěčka a jeho syn Markus připrawiłoj. Za to běštaj zajimawe informacije zestajałoj. Baćonjace hnězdo w Radworju je hižo 43 lět stare a bě jeno tři lěta prózdne. Wšón tamny čas je w nim 60 młodźatow wotrostło. Wšitke su so na puć do juha nastajili, jenož jedyn jenički nic. W lěće 2015 bě mjenujcy młody baćon z hnězda padnył a sej křidło złamał. Jeho dowjezechu do přirodoškitneje stacije w Zhorjelcu, hdźež dźensa hišće je.Napisane tohorunja je, hdy su so baćony kóžde lěto ze zym­skeho kwartěra nawróćili.­ Hižo štyri lěta přileći stajnje samsny baćon do Ra­dworja. Kaž tak mjenowany čorny ELSA-pjeršćeń na noze přeradźa, bě so wón lěta­ 2009 w Roch­litzu narodźił. 2013 je samo b ...

pj., 23. junija 2017

Wjelelětnu nawodnicu Radworskeje zakładneje šule Brigitu Grundmannowu (wobraz nalěwo) su po 25lětnym skutkowanju w tymle zastojn­stwje dźensa na zasłuženy wuměnk rozžohnowali. Tež nawodnica Worklečanskeje zakładneje šule Lucija Kuškec (naprawo) je so z dźensnišim poslednim šulskim dnjom do renty podała. Foto: Bianka Šeferowa/Feliks Haza

pj., 23. junija 2017

Putniske městno Licheń w centralnej Pólskej dźeń a wuznamnišeWaršawa. Mjez něhdźe 200 mjeńšimi a wjetšimi putniskimi městnami w Pólskej, hdźež mać Božu česća, nabywa jedne dźeń a wjetši wuznam: hnadowne městno Licheń w centralnej Pólskej. Na kromje wsy z runje 1 600 wobydlerjemi su 2004 po dźesać lětach twara hobersku baziliku ze 7 000 městnami poswjećili. Před cyrkwju je naměsto za 250 000 putnikow. Twar běchu z pjenježnymi darami wěriwych ze wšeho swěta zwoprawdźili. Mjena darićelow su na jednotliwych tafličkach zwěčnjene.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu