Dołho trajaca suchota je tež w Kromolanskim rododendrowym parku wulke škody načiniła. Mnohe starše kerki su zeschnyli. Dźakowano iniciatiwje Kromolanskeje a Mužakowskeje wohnjoweje wobory, kotraž kerki prawidłownje krjepi, njejsu straty ­hišće wjetše. Kameradojo kaž Fred Adamsky a Axel Paulick dyrbjachu pak swój tankowy wóz lětsa jara často z nowej wodu ­pjelnić. Wšitcy so tuž bórzomneho a wunošneho dešća nadźijeja. Foto: Joachim Rjela

Žiwa integracija twori srjedźišćo zazběha 9. interkulturnych tydźenjow

Kamjenc/Wojerecy (KD/SN/bn). Lětuše Interkulturne tydźenje Budyskeho wo- krjesa su wčera w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle wotewrěli. Moderator wječora, fachowy referent nowinarskeho běrowa krajnoradneho zarjada Tobias Schilling (CDU), je přitomnych powitał. Po nim měješe nawoda zarjada za wukrajnikow krajnoradneho zarjada Lars Eibisch narěč. Wón prašeše so za přičinami stracha w towaršnosći, kotrež widźi w „njewěstosći w nas samych. Móžemy so jim podać – abo so jim spjećować. To dźe najlěpje z humorom, ze sćerpnosću a w rozmołwje. Přichodne tydźenje su za to idealne.“ Nimo toho dźakowaše so Eibisch čestnohamtsce skutkowacym za jich wobstajny angažement: „Wy přihotujeće maltu, kotraž kamjenje našeje towaršnosće hromadźe dźerži.“

dale čitać…
pj., 21. septembera 2018

We wobłuku nazymskeje čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowina je Benedikt Dyrlich zawčerawšim w Drježdźanach a wčera w Nowej Wjesce prěni zwjazk swojich memoarow „Doma we wućekach“ předstajił. W sakskej stolicy, hdźež bě z hosćom towarstwa Stup dale, kaž tež w ródnej wsy Dyrlicha – dźak miłemu wječorej pod hołym njebjom – bě zajim na podawiznach z NDRskeho časa wulki. Wosebje młódši wopytowarjo chcychu wědźeć, kak je (nje)typiski kubłanski puć w realnym socializmje wupadał. Wjacori hosćo potwjerdźichu, zo Dyrlicha po čitanju z cyle hinašimi wočemi widźa, samo ći, kotřiž jeho hižo dołho znaja. Foto: Feliks Haza

pj., 21. septembera 2018

Přewjedu dalši WORKWUBTřeći raz přewjedu jutře, sobotu, we Worklecach WORKWUB (Worklečanske wubědźowanje). Wurisanje swójbow je wosebity podawk wulkim kaž małym sportowcam. Młode wjesne swójby a Viktoria Worklecy su znowa wotměnjawy program zestajeli. Wot 14 hodź. smědźa so mali sportowcy w mjetanju bulika, dalokoskoku a sprinće wupruwować. Paralelnje k tomu budźe w sportowej ­hali wolejbulowy turněr „Viki“ z wólnočasnymi mustwami. Wot 15.30 hodź. poskića w stanje na sportnišću kofej a tykanc a program za dźěći. Wot 16.30 hodź. wubědźuja so na parcoursu přez za­dźěwki. Mjez druhim hódnoća tež najlěpši kostim.Domjaca premjera noweho cyłkaSwój prěni domjacy hrajny dźeń změje nowowutworjene wolejbulowe mustwo žonow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy jutře w Pančičanskej sportowni. Tam nastupja wot 14 hodź. přećiwo JTVG Koblicam a Kupoji-Nowej Łuce.Dalše wolejbulowe hry muži:29.09. 14:00  Viktoria Worklecy –  TSV Niederoderwitz  Viktoria Worklecy –  OSSV Kamjenc20.10. 14:00  TSV Kundr ...

pj., 21. septembera 2018

Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU, naprawo) wotmě wčera dźěłowu rozmołwu ze zastupnikami Serbow. Na wuradźowanju wobdźělichu so zastupnicy Domowiny, Rady za serbske naležnosće a serbskich institucijow. Anna Kosacojc­Kozelowa (nalěwo), społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza, přewodźeše jeho do Serbskeho domu na Augusta Bebelowej. Foto: Michael Helbig

pj., 21. septembera 2018

Radworscy wobornicy swjećaRadwor. Dźensa a jutře swjeći Radworska wohnjowa wobora 40lětne wobstaće swojeje gratownje. Po dźensnišim grilowanskim swjedźenju su zajimcy jutře na přehladku hašenskeje techniki přeprošeni. Zastup je darmotny.Na dworowy swjedźeńBrětnja. Brětnjanska rejwanska a drastowa skupina přeprosy hosći jutře, sobotu, na dworowy swjedźeń. W 10 hodź. so tón při Brětnjanskim woby­dlerksim domje zahaji. Po tym zaklinči tam dujerska hudźba, na nawsy móža sej wopytowarjo traktory wobhladać. Dale předstaja wšelake nałožki, a wječor budu na Mjetaškec dworje reje.Župna kubłanska jězbaBudyšin. Kubłanska jězba župy „Jan Arnošt Smoler“ powjedźe čłonow jutře do Wojerec. Wotjězd je, kaž připowědźeny, we 8.30 hodź. z Bebeloweho naměsta w Budyšinje. Swobodne městna hišće su. Čłonojo Domowinskich skupin a towarstwow župy podadźa so na serbske slědy města. Popołdnju wopytaja swjedźeń wotewrjenych dworow w Brětni.Wustaja hriby ...

pj., 21. septembera 2018

Z dźaknej Božej mšu we wosadnej cyrkwi a ze zhromadnym wobjedom z kwasnej poliwku wotměchu wobydlerjo a přistajeni Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile wčera swój patronatny swjedźeń. Zawjeselili su 62 wobydlerjow domu holcy a hólcy pěstowarnje „Chróšćan kołć“ a personalny chór hladarnje z lóštnym programom. Foto: Feliks Haza

pj., 21. septembera 2018

Wiesbaden (dpa/SN). Dźakowano njewšědnje ćopłemu nalěću liča plahowarjo sadu w Němskej z bohatymi žnjemi jabłukow a krušwow. Lětsa našćipaja drje 1,1 milion tonow jabłukow. To je nimale 17 procentow wjace hač přerězk minjenych lět, zdźěla Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje. Pola krušwow wočakuja rozrost 18 procentow na cyłkownje 46 800 tonow.Přirunujo z lońšimi špatnymi žnjemi, hdyž je zyma w aprylu kćenjam sadowcow zeškodźała, je rozrost lětsa hišće jasniši: pola jabłukow wo 82 procentow. Krušwow změja lětsa dwójce telko kaž ­loni, su fachowcy wuličili.

pj., 21. septembera 2018

Hilža Handrikowa z Wojerec zwuraznja swoje wosobinske­ měnjenje:Smy abonenća kónctydźenskeho wudaća Serbskich Nowin a Katolskeho Posoła. Hačrunjež mam z 83 lětami tež hižo ćeže z čitanjom, tutej serbskej publikaciji jara rady čitam. Mjeztym zo nimale wšitke přinoški w Posole přečitam, so pola Serbskich Nowin druhdy dźiwam a prašam, hač je to poprawom čěski, pólski abo serbski dźenik. To jenož připódla prajene, dokelž chcu dźensa w prěnim rjedźe pochwalić wšelake jara zajimawe artikle w tutej nowinje. Runje mjenujcy sym na přikład přečitała w młodźinskej přiłoze SN wot Marije Zahonec „Mjez fjordami w Norwegskej po puću“ a wot Glorije Žurec „Publikum zapřijaty był“ a běch zahorjena. Wša chwalba tajkim młodym dopisowarjam. Bjezdwěla su tež přinoški ze susodneje Pólskeje a Čěskeje přewšo zajimawe.Čitała sym njedawno tež knihu „Z Francom po swěće“. Je tak lochce spisana, zo sym so wjele smjała a na kóncu samo někotružkuli sylzu wuroniła, jako pytnych, kak wažna wandrowskemu jeho serbska do ...

pj., 21. septembera 2018

Zetkanje z młodym pólskim wědomostnikom Jakubom SokołomPrěni raz zetkał běch so z nim hižo w lěće 2012. Tehdy je młody Polak Jakub Sokół jako doktorand Krakowskeje Jagiellońskeje uniwersity něšto njedźel w Budyskim Serbskim instituće za swoje doktorske dźěło slědźił. Bě połny elana a zahorjeny, zo smě so z problematiku Serbow zaběrać, so do njeje zanurić. Začuwach w nim hłuboki wutrobny zwisk k našemu ludej.Mjeztym su so lěta minyli. A znowa so z nim zetkam, z mjeztym 32lětnym młodym mužom, nětko w delnjołužiskim wotrjedźe Rěčneho centruma WITAJ w Choćebuzu, hdźež je přistajeny. Jako prěnje mi jeho bujna broda napadnje, kotruž před wosom lětami hišće nje­měješe. Ale jeho přećelnosć a sympatiski mjechki hłós mje hnydom wćipneho činitej na jeho wuwiće.

pj., 21. septembera 2018

Milenka RječcynaTo je ći powěsć! 21 młodych ludźi chce lětsa započeć na fakulće za kašubsku rěč a kulturu na Uniwersiće Gdańsk studować. Ta pak chce studijny směr zawrěć – po tym zo bě hižo loni njedosahaceje ličby studentow dla z tym hrozyła. Na kóncu pak da so zmjechčić, a nowačcy móžachu so dale kašubšćiny nasrěbać. Lětsa pak chce Gdańšćanska wysoka šula kašubšćinje takrjec swěcu hasnyć. Dwě ličbje stejitej sebi napřećo. W Pólskej je z wašnjom, zo ma za jedyn studijny směr 25 studentow być. Za kašubšćinu pak maja dotal jenož 21 zajimcow. Što nětko? Za potrjechenych tuž rěka protestować. Wšako je lědma druheje móžnosće na problem skedźbnić.

pj., 21. septembera 2018

Jednaćelski direktor Instituta za sora­bistiku Lipšćanskeje uniwersity prof. Edward Wornar podpěruje protest přećiwo zawrjenju wobłuka kašubskeje ­etnofilologije na Gdańšćanskej uniwersiće ze zjawnym listom tamnišemu ­rektorej.Lipsk (LW/SN). Přičina protesta je postupowanje Uniwersity Gdańsk. Zarjadnistwo chce studijny směr kašubska etnofilologija, kotryž je zakótwjeny do fakulty za rěče, zawrěć z argumentom, zo je znajmjeńša 25 studowacych trěbnych.Prof. Edward Wornar wobroća so na dr. Jerzyja Piotra Gwizdału, rektora Gdańšćanskeje uniwersity mjez druhim ze słowami: „Studij kašubskeje etnofilologije njezahajić mamy za rozsud, kotryž łama prawa etniskich mjeńšin ... To je jenička fakulta po cyłej Pólskej a swěće, w kotrejž móžeš so wukubłać dać, zo by kašubsku rěč a kulturu wučić móhł, štož je wažny faktor šěrjenja a podpěry kultury a regionalneje identity.“

pj., 21. septembera 2018

Medije analyzuja wopyt pólskeho prezidenta we WashingtonjeWaršawa. Politiscy komentatorojo njejsu sej přezjedni, hač bě wopyt pólskeho prezidenta Andrzeja Dudy we Washingtonje wuspěšny abo nic. Duda bě wutoru ze swojej mandźelskej Agatu na statnym wopyće pola prezidenta USA Donalda Trumpa. Na termin pak dyrbješe dohromady tři lěta čakać. Wotpowědnje tomu je medijam wopyt jako tajki hižo wulki wuspěch. Wšitke pólske nowiny mějachu foto z prezidentomaj a mandźelskimaj před Běłym domom na titulnej stronje.

pj., 21. septembera 2018

Chrósćicy (SN). Zo by rejowanska skupina Serbskeho folklorneho ansambla Wu­dwor dale wobstała, pytaja tež lětsa zaso dorost. Jutře, 22. septembra, přewjedu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ w 15 hodź. mału dźěłarničku. Wsitcy zajimcy w starobje 5. do 7. lětnika su wutrobnje přeprošeni.Kaž Lucija Smolic z wjednistwa tradiciskeho kulturneho ćělesa zdźěli, chcedźa zajimcam towarstwo předstajić. Po tym budźe proba ze sćoplenjom a wšelakimi rejemi z choreografom. Přizamknje so zhromadny wječor z małym přikuskom a rozmołwu. Njech sej kóždy sportowu drastu sobu přinjese.

nawěšk

nowostki LND