Sakski ministerski prezident na prašenja wobydlerjow wotmołwjał

Trjebin (AK/SN). Sakska wuznawa so k dojednanemu planej naprawow za gmejnje Slepo a Trjebin, kotryž su swobodny stat, Zhorjelski krajny rada, wobaj wjesnjanostaj a LEAG w meji 2017 pod­pisali. Nětko dyrbja jón zwoprawdźić. To podšmórny sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na wčerawšim wobydlerskim zarjadowanju w Trjebinje. Něhdźe 250 zajimcow bě do sportownje přišło. Do toho wuradźowaštej Slepjanska a Trjebinska gmejnska rada hromadźe z ministerskim prezidentom njezjawnje wo přesydlenju Miłoraza, wo škiće před haru a prochom kaž tež wo wohnjowych woborach Slepjanskeje gmejny.

dale čitać…
wu., 20. nowembera 2018

Towarstwo za spěchowanje Serbskeho muzeja w Choćebuzu a Rěčny centrum WITAJ (RCW) stej zańdźeny pjatk wuhotowałoj wječork za delnjoserbskeho spisowaćela a tworiće­la rjaneje literatury Mata Kosyka. Podpěru dóstałoj běštej ze stron Towarstwa za podpěru­ mjeńšinowych rěčow z Lipska. Christina Kliemowa z muzeja a dr. Madlena Norbergowa z RCW witaštej něhdźe połsta zajimcow. Mjez nimi běchu šulerjo­ Delnjoserbskeho­ gymnazija Choćebuz, sobudźěłaćerjo wšelakich serbskich institucijow kaž tež lubowarjo serbskeje rěče. Moderaciju wječorka měješe prof. Roland­ Marti ze Saarlandskeje uniwersity. Foto: Liza Waltherowa

wu., 20. nowembera 2018

Wolejbul, wobwodna liga – žony1. OSC Lubij 6 15:7 132. CVJM Zhorjelc 6 16:8 133. JTVG Koblicy 7 15:13 134. MB Wojerecy 5 15:9 115. Ochranowske wolejfantki 6 13:10 116. TSV Kundraćicy 5 11:9 97. HZ Pančicy-Worklecy 6 8:15 48. ST Kupoj-Nowa Łuka 5 6:14 39. VV Žitawa 09 II 6 4:18 1Wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa (HZ) Pančicy-Worklecy witachu před swójskej kulisu na druhim domjacym hrajnym dnju Ochranowske wolejfantki a druhe mustwo VV Žitawy 09.HZ Pančicy-Worklecy – Ochranowske wolejfantki 1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 21:25)

wu., 20. nowembera 2018

Berlin (dpa/SN). Z debatu wo etatowych planach zwjazkoweho financneho ministra Olafa Scholza (SPD) je zwjazkowy sejm dźensa zakónčace wuradźowanje wo etaće 2019 zahajił. Wulka koalicija chce mjez druhim wjace pjenjez za zakitowanje, wuwićowu pomoc a socialne nadawki wudać, na přikład, zo by swójby podpěrała. Zwjazkowy etat předwidźi wudawki 356,4 miliardy eurow, nimale 13 miliardow wjace hač lětsa.Žane awtomatiske kontroleBerlin (dpa/SN). Při kontrolach zakaza jězdźenja dieselowych awtow nochcedźa potrjechene města awtomatiske připrawy za zwěsćenje čisłowych tafličkow zasadźić, byrnjež nowy zakoń zatwar awtomatiskich kamerow dowola. Tuta kontrolna praksa by z datoškitneho zhladowanišća přehnata była, zdźěli město Frankfurt nad Mohanom na naprašowanje medijow. Rěčnik badensko-württembergskeho nutřkowneho ministerstwa rěčeše wo wustawoprawniskich wobmyslenjach. Sud­nistwa běchu we wjacorych městach dieselowym awtam jězdźić zakazali. Kontrolować maja města same.Zawěry z betona a kałaty gr ...

wu., 20. nowembera 2018

Nominuja kandidatowWorklecy. Wšitcy zajimowani woby­dle­rjo Worklečanskeje gmejny su štwórtk, 22. nowembra, w 19 hodź. do Worklečanskeje wohnjowoborneje gratownje přeprošeni. Tam chce gmejnski zwjazk CDU swojich kandidatow za wólby gmejnskeje rady 26. meje 2019 nominować. Nimo toho diskutuja z wopytowarjemi tón wječor wo předewzaćach, kotrež měli přichodne pjeć lět we Worklečanskej gmejnje zwoprawdźić.Dalša Maćična akademijaBudyšin. Na knižnu premjeru a přednošk pod hesłom „Žiwnosćerjo ze Žarkow – Wuchačec swójbje w Awstralskej a w Němskej“ přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. do Budyskeho „Wjelbika“. Robert Wuchatsch z Melbourna, kotrehož serbscy prjedownicy běchu w 19. lětstotku ze Žarkow pola Wósporka do Awstralskeje wupućowali, předstaji knihu wo stawiznach swojeje swójby. K tomu porěči tež Budyšan Thomas Dils w přednošku wo wuwiću Wuchačec swójby w Němskej. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny.1989! – A dźensa? ...

wu., 20. nowembera 2018

Přeprošenje wotrjada za swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ a serbskeho koła Budyski kraj na zhromadne pućowanje su minjenu sobotu šěsć swójbow a někotři dalši zajimcy sćěhowali. Dohromady pjatnaće dorosćenych a wosom dźěći pućowaše po starej dróze z Malešec do Plusnikec. Při tamnišich hatach zhonichu woni někotružkuli lokalnu zajimawostku. Nimo toho čitachu­ jim z bajkow a přewjedźechu małe wubědźowanje, při kotrymž móžachu dźěći a dorosćeni mocy měrić. Wróćiwši so na Malešansku­ nawjes zakónčichu swójbne pućowanje z kofejom, čajom a ze słódnymi přikuskami. Foto: Lorenc Jankowsky

wu., 20. nowembera 2018

Zhorjelc/Wojerecy (SN/BŠe). Z ćahom w běhu jenož 56 mjeńšin ze Zhorjelca do Wojerec a nawopak jěć budźe bórze woprawdźitosć. Z nowym jězbnym planom 9. decembra móža ludźo zwisk zaso wužiwać. „Smy zaso tu“, wuzběhny jednaćel wobchadneho zaměroweho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) Hans-Jürgen Pfeiffer minjeny pjatk. To smědźachu nowinarjo prěni króć po dospołnje nowej elektrifikowanej čarje z ćahom sobujěć. „Sobujěducy regionalneho wobchada z infrastruktury profituja. Wot Niskeje do Zhorjelca trjebaja z ćahom jenož hišće 18 mjeńšin. To z awtom nje­zdokonješ“, wuswětli nawoda zawodneho planowanja towaršnosće Wuchodoněmska železnica Heiko Miels.Hižo kónc oktobra běchu twarske dźěła na čarje zakónčili. Tuchwilu přewjeduja hišće zbywace dźěła na nastupišćach, kaž w Niskej. Minjene tydźenje pak su fachowcy­ čaru dokładnje přepruwowali. Runje tak wotměchu kubłanske jězby, zo móhł so personal z čaru bliže zezna­jomić. Přichodnje dźě budu ćahi na čarje hač do 120 kilometrow na hodźin ...

wu., 20. nowembera 2018

Sobotu wotměje so we wulkim domje Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła 144. schadźowanka. Bosćan­ Nawka je so z Jakubom Wowčerjom, kiž zhromadnje z Maksimilianom Kralom zarjadowanje wospjet wuměłsce­ nawjeduje, rozmołwjał.Knježe Wowčerjo, prěni raz je hłowne jewišćo NSLDź hrajnišćo programa schadźowanki. Kak so to wuskutkuje?J. Wowčer: Wuměnjenja su přirunujo z „Krónu“ wo wjele přihódniše. Wosebje za wobswětlensku techniku je wuchadźišćo cyle hinaše, štož skići nam retomas přidatnych móžnosćow. To chcemy a budźemy wězo wužiwać. Za to mamy jewišćowy zawěšk. Nimo z tym zwisowacych dramaturgiskich lěpšin wolóža wón nam přetwar mjez jednotliwymi přinoškami. Přestawki budu tuž jara krótke, tež dokelž móžemy na přikład z hižo přistupnymi kalešemi dźěłać.Što woznamjenja nowe zarjadnišćo za přihladowarjow?

wu., 20. nowembera 2018

Njedaloko Bohateje wěže w Budyšinje staj dźensa dopołdnja wokrjesny předsyda Zwjazka 90/Zelenych Jens Bitzka a Denis Postel (nalěwo) podpisma zběrałoj. Z akciju podpěrujetaj wonaj iniciatiwu wo ludowu próstwu „Po cyłej Sakskej dlěje zhro­madnje wuknyć“. Podpisma su trěbne, zo móhli naćisk zakonja wo zarjadowanju zhromadnych šulow w Sakskej předpołožić. Foto: SN/Hanka Šěnec

wu., 20. nowembera 2018

Frankfurt n. W./Krosno (RD/SN). Wot zajutřišeho štwórtka hač do 16. de­cembra přewjeduje Pólska na mjezy do Němskeje wo­sobowe kontrole. Kaž rěč­nica mjezyškitneho zarjada w Krosnu Odrzańskie­ připowědźi, jedna so wo wěstotne naprawy za klimowe wjerškowe zetkanje UNO, kotrež­ wotměje so wot 3. do 14. decembra w hornjošleskich Katowicach. Na nje wočakuja wobdźělnikow z wjace hač sto krajow. Za to zarjaduja na němsko-pólskich namjeznych awtodróhowych přechodach wosebite mobilne kontrolnišća. Na druhich namjeznych přechodach chcedźa jeničce sporadiske wosobowe kontrole přewjesć. Pućowacy měli na kóždy pad płaćiwy wupokaz abo pućowanski pas při sebi měć.Hižo za čas europskich koparskich mišterstwow 2012 a składnostnje wjerškoweho zetkanja NATO před lětomaj běchu tajke kontrole přewjedli. Šoferojo dyrbjeli so na haćenja nastajić, wšako budźe w dohodownym času wjace ludźi po puću.

nawěšk

nowostki LND