K zahajenju adwentneho časa su pjekarjo znowa słódne pječwo přihotowali. Tak ma Rakečanski pjekar Clemens Brězan wospjet wobšěrny wuběr poskitkow mjez druhim w Budyskim Centeru při Žitnych wikach, hdźež so Daniel Stehr a Gabriela Hippe na kupcow wjeselitaj. Foto: SN/Bojan Benić

Na nazymskim posedźenju je Rada Załožby za serbski lud wčera w Podstupimje hospodarski plan załožby za lěto 2024 wobzamknyła. Znowa zaběraše so gremij z połoženjom w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Podstupim (SN/at). W bugdetowym planje Załožby za serbski lud za lěto 2024 su wudawki nimale 33,2 milionaj eurow předwidźane. To je załožbowa rada wčera schwaliła. Tam zapřijate su zdobom projekty z wobłuka změny strukturow runje tak kaž předfinancowanja za „Serbski centrum wědy na Lawskim arealu“. Cyły plan pak je znowa wotwisny wot etatowych wobzamknjenjow zwjazkoweho sejma a krajneju parlamentow Sakskeje a Braniborskeje. Po słowach předsydy załožboweje rady, Marka Kowara, su so nowe radźićelki a „nowi radźićeljo prěni raz z wobšěrnym hospodarskim planom rozestajeli. Dźakowano płaćiwemu financnemu zrěčenju je srjedźodobne financowanje aktualnych strukturow hač do 2025 tež w padźe wyšich tarifowych stopnjowanjow zaručene.“

dale čitać…
srj., 29. nowembera 2023

„Dwórnišćo pisanosće“ rěka wosebita wustajeńca, kotraž bu wčera w Budyskim Serbskim domje wotewrjena. Přehladka pokazuje po cyłym schodźišću twarjenja něhdźe 30 mólbow a rysowankow, kotrež je dohromady 13 lajskich wuměłcow lětsa we wobłuku dźěłarnički Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu pod nawodom Maje Nageloweje stworiło. Wjetšina wobrazow posrědkuje impresije z Radworja, hdźež je so workshop w septembrje wotměł. Zarjadowace towarstwo „so wjeseli, zo su so nimo ‚tójšto starych zajacow‘ tež wjacori młodźi debitanća“ na nim wobdźělili, kaž na přikład Worklečanka Jeannine Mark (naprawo). Foto: Maćij Bulank

srj., 29. nowembera 2023

Po tym, zo hrajachu sobotu mužojo prěnjeho zastupnistwa Viktorije Worklecy w swójskej hali, mějachu njedźelu ći młodźi šansu pokazać, što su hač dotal w treningu nawuknyli. Tak wjedźeše jich puć hižo rano do Žitawy, hdźež měrjachu so ze šěsć dalšimi mustwami wo najlěpše muske dorostowe mustwo U18 wuchodneje Sakskeje.Prěni přećiwnik dnja běše znaty cyłk z Wojerec. Hižo zašłu hrajnu dobu hraještej młodej mustwje napjaty wolejbul přećiwo sebi. Tež tutón raz zetkaštej so na samsnej runinje. Prěnju sadźbu móžachu Młodźi dźiwi za sebje rozsudźić, druhu sadźbu snadnje wotedachu. W tie-breaku pak běchu tutón raz Worklečenjo ći, kotřiž sylniše čuwy mějachu.W druhej hrě dnja dóstaštaj hnydom dwaj hrajerjej, kotrajž rotaciski system mustwa dotal hišće trenowałoj njejstaj, šansu so na polu wopokazać. Jan Matka a Dominik Hajna zasadźištaj so na wažnej poziciji wonkowneho přiwzaća a nadawk derje zmištrowaštaj. Byrnjež nastał z tutej změnu tu a tam njeměr na polu, móžeše so Worklečanske mustwo tež w ...

srj., 29. nowembera 2023

Muž wobhladuje sej model awta TeslaY na mjezynarodnych wikach Supply Chain Expo w Pekingu. Hač do sobotu zarjaduje tam China prěnje wiki tutoho razu, kotrež wěnuja so pod hesłom „Swět zhromadneho přichoda“ globalnemu splećenju dodawanskich rjećazow, mjez druhim tež w awtomobilowej industriji. Foto: pa/EPA/Mark R. Cristino

srj., 29. nowembera 2023

Hač do pjatka wšědnje wot 17 do 18 hodź. zběra towarstwo swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje hodowne ­pakćiki. Te dowjezu dźěćom a swójbam w maćerno-dźěćacymaj domomaj w Dolnim Podluží a w bołharskim měsće Razgrad. ­Tele dny je mjez druhim Leila Hrjehorjec z Róžanta rjany pakćik přinjesła, štož je Gerata Róbla zwjeseliło. Foto: Feliks Haza

srj., 29. nowembera 2023

Janšojce (dpa/SN). Najebać zymu milinarni w Janšojcach a Hamorje z połnej paru njedźěłatej a matej hišće kapacity. Po informacijach wobhospodarja předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) su fachowcy při Janšojskej brunicowej milinarni „mały zmylk“ zwěsćili. Tuchwilu je cyłkowny wukon milinarnje wot 3 000 megawattow na 2 750 megawattow wobmjezowany. Tež Hamorska milinarnja ma hišće kapacitu we wobjimje 170 megawattow.Porno tomu stej milinarni w Čornej Pumpje a Lippendorfje wućeženej. „Pytnjemy zo na wikach milinu nuznje trjebaja“, LEAG zdźěli. Zastaransku wěstotu zaruča dale předewzaće 50Hertz, kotrež wobhospodarja milinowu syć na sewjeru a wuchodźe Němskeje a wobkedźbuje dokładnje naprašowanje přetrjebarjow, tak zo je stajnje milina k dispoziciji.

srj., 29. nowembera 2023

30.11. – 6.12.2023Budyski filmowy ­palast:Wonka: srj 20:00 Wish: wšědnje 17:00 a 19:40 (nimo štw a srj) | nj 12:20 | srj 14:30 | pj, so, nj a wu 14:40 | štw a srj 20:20 | pj a so 22:30 Wish w 3 D: wšědnje 16:00 | pj, so a nj 20:20 Saw X: wšědnje 17:10 a 20:00 | pj a so 22:40 Der Name der Rose: wu 19:45 Sneak Preview: pó 20:00 Napoleon: wšědnje 14:10 (nimo štw a pó), 16:40 a 19:20 | pj a so 22:00 Tatsächlich ... Liebe: pj, so a nj 17:10 Die Tribute von ­Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó), 16:20 a 19:40 | pj a so 21:50 Thanksgiving: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) | pj a so 22:20 The Marvels: štw, so, pó a srj 18:00 Trolls – Gemeinsam stark: wšědnje 17:20 | nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:10 One of the Road: wšědnje 19:30 (nimo srj) Five Night at Freddy’s: pj a so 22:50 The Nun 2: pj a so 22:30 Wochenendrebellen: pj, nj a wu 18:00 Das fliegende Klassenzimmer: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) | nj 12:00 Checker­ Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüsse ...

srj., 29. nowembera 2023

Dźeń wotewrjenych duri na Budyskim serbskim gymnaziju z wjele poskitkami a informacijemiDrje bě 21. nowember w Budyšinje chětro kurjawojty dźeń, tola Serbski gymnazij so na wšitkich etažach wosebje błyšćeše.Najebać to, zo njemějachu gymnaziasća na tymle dnju žanu wučbu, bě wulka syła šulerjow w kubłanišću po puću. Woni dźeń wotewrjenych duri přihotowachu. Tak rozdźělichu mjez druhim informaciski material. Někotři pak zwučowachu hišće na swojich instrumentach, kaž na akordeonje abo gitarje. A wězo wotbłyšćowachu so wšudźe módro, čerwjena a běła barba.

srj., 29. nowembera 2023

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w ČěskejPraha. Třěšny zwjazk čěskich dźěłarnistwow je minjenu póndźelu swojich ­čłonow namołwił, přećiwo lutowanskej politice knježerstwa protestować. Wokoło připołdnja zetkachu so tysacy ludźi w Praskim nutřkownym měsće, zo bychu swoju njepřezjednosć z planami wodźacych politikarjow pokazali. 74 procentow šulow a pěstowarnjow přizamkny so protestnej akciji. Premierminister Petr Fiala ma předwidźane lutowanske naprawy za njewobeńdźomne. „Kroki, kotrež smy spřihotowali, to rěka konsolidacija zjawnych financow a rentowa reforma, su nuzne. Njepodamy so ćišćej protestowacych, dokelž stejimy za dobry přichod našeho kraja kaž tež za wudźeržliwe hospodarstwo“, podšmórny Fiala před nowi­narjemi. Fiala njerozumi, čehodla su wučerjo stawkowali. „Klětu chcemy wjace pjenjez za kubłanje zwjesć. Nimo toho dóstawaja wučerjo nětko hižo 130 procentow přerězneje mzdy. Tak ma ministerstwo za kubłanje přichodne lěto 269 miliardow krónow (11 miliardow e ...

nowostki LND