Ministerstwo za wědomosć a kulturu počesći angažowanu prócowarku

Drježdźany/Budyšin (SN/bn). Serbska publicistka, bibliotekarka a hudźbnica Chrysta Meškankowa dóstanje lětuše Myto Zejlerja za serbsku rěč. „Wutrobnje lawreatce gratuluju a wjeselu so, zo so z mytowanjom jeje čas žiwjenja trajacy angažement oficialnje hódnoći. Ze spožčenjom Myta Zejlerja za serbsku rěč zwoprawdźimy wospjet dźěl plana naprawow statneho knježerstwa k wožiwjenju a sylnjenju nałožowanja serbšćiny. Skutkowanje Chrysty Meškankoweje nazornje pokazuje, kak samozrozumliwje hodźi so serbšćina w kulturje a wědomosći, w cyrkwinskim žiwjenju a swójbje pěstować“, sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) wuznamjenjenje wopodstatnja. Za mytowanje zamołwita jury wuzběhnje, zo Meškankowu „za jeje wobstajne a přikładne skutkowanje na dobro nałožowanja a dalewuwića serbskeje rěče a kultury“ wuznamjeni.

dale čitać…
Truskalcowu sezonu 2020 w Sakskej su wčera oficialnje zahajili. Woblubowane płody móžachu pola Kašec hižo do toho šćipać. Na polu Christiana Bocka je to hižo někotre dny móžno. A tak je tež Heike Haensel z Ramnowa zaso přijěła, zo by so z truskalcami zastarała, z kotrychž słódnu marmeladu wari. Zo móhli ludźo čerstwe čerwjene płody žnjeć, dyrbi so plahowar wo to starać, zo truskalcy dołhož móžno suche wostanu. Tohodla su mjez rynčkami słomu zasłali. Foto: Feliks Haza

pj., 29. meje 2020

Po wjele a wuspěšnych lětach rozžohnuje so jednaćelka Marka Maćijowa z nakładnistwom. W komentarje noweho wudaća kulturneho časopisa „Wo započatkach a kóncach“ spomina wona na to, kak je prěni raz přinošk za Rozhlad spisała a što za nju próca wo kwalitu woznamjenja.Tadeusz Lewaszkiewicz zhladuje w swojim přinošku na słowjanofilsku ideologiju, wopisuje w tym zwisku panslawizm a awstroslawizm a dawa dohlad do słowjanofilstwa we Łužicy. Při tym analyzuje spis Jaroměra Hendricha Imiša „Der Panslawismus unter den sächsischen Wenden (...)“. Nimo toho pokročujemy ze seriju „Stawi­zny tworić“. Tónkróć pisa Piotr Pałys wo pólskich historiskich slědźenjach wo stawiznach Serbow a měni, zo je, po tym zo staj so Mirosław Cygański a Rafał Leszczyński temje wěnowałoj, nimale štwórć lětstotka zašło. By načasu było tež najnowše serbske stawizny zapřijeć.

pj., 29. meje 2020

Bikepark zaso wotewrjenyJutře, sobotu, swjatki njedźelu a póndźelu budźe kolesowarska čara Black Mountain Bikepark w Halštrowje zaso přistupna. Wotewrjenski čas je kóždy dźeń wot 10 do 18 hodź. Prjedy pak hač sej do Halštrowa dojědźeće, informujće so pod www.black-mountain-bikepark.de. Tam na­makaće amplu, a hdyž wona zelenu swěcu pokazuje, směće so na puć do Halštrowa nastajić. Nimo toho je wažne, zo trjebaja dźěći, kotrež njejsu hišće połnolětne, dowolnosć staršeju. Tež alternatiwna čara wabiAlternatiwa k motocrossowej čarje Kaponica w Jaworje rěka „Zum Wipfel­gucker“ a leži njedaloko brunicoweje jamy pola Hamora. Čara je 1 800 metrow dołha. Jutře a njedźelu je tam móžno ju wot dopołdnja w dźesaćich hač do wječora sedmich wužiwać. Maksimalnje 40 pilotow pak je dowolenych. Wjace pod www.wipfelgucker.de.

pj., 29. meje 2020

Nalětnje słónco dźeń a wjac ludźi won do přirody wabi. Wšudźe drje namakaš rjane kućiki, ale komuž je znaty wobswět před jeho domom přewostudły, tón njech sej raz druhdźe dojědźe. Tak chcych so tež ja zaso jónu do Sakskeje Šwicy podać. Krutych wobmjezowanjow korony dla pak to w času jutrownych prózdnin njemóžach. Ćim rjeńšo bě, jako nětko skónčnje tak daloko bě.Königstein a wokołopuć přez twjerdźiznuSobotu spočatk meje móžeše so naše planowane pućowanje při optimalnych 20 stopnjach celsija wotměć. Na pućowanskej app Komoot běch so za woblubowanu čaru Popowski kamjeń (Pfaffenstein)-wuško (Nadelöhr) rozsudźiła.Dopołdnja w jědnaćich zetkachmy so na parkowanišću w měsće Königstein nad Łobjom. Tam wšak bě chětro wótře. Awtow a nimo jěducych ćahow dla njemóžachmy so ani rozmołwjeć. Nastajichmy so tuž hnydom na puć, mój bratr z přećelom a ja ze znatym a jeho psom.

pj., 29. meje 2020

Protesty po smjerći Afroameričana Georgea Floyda w Minneapolisu w staće USA Minnesota su wčera w namócnosćach wuwjercholili. Demonstranća běchu policajsku staciju runje tak kaž wjacore wobchody a hosćency wobsadźili a zapalili. George­ Floyd bě póndźelu zemrěł, po tym zo běchu jeho zastojnicy brutalnje zajeli. Jedyn z běłych policistow bě wjacore mjeńšiny na šiji Floyda ­klečał, doniž tón do womory njepadny a njezemrě. Policista su mjeztym pušćili, njejsu pak jeho zajeli. Foto: pa/AP/John Minchillo

pj., 29. meje 2020

Hród zaso wotewrjenyNjeswačidło. Wot swjatkowneje njedźele budźe Njeswačanski hród za wopytowarjow zaso wotewrjeny. Nimo stajneje wustajeńcy je na hornim poschodźe hrodu w małej galeriji prezentacija „Wuměłstwo a knefle“ widźeć. Wuměłc Michael Vogt pochadźa z Nowosólca-Hródka. Wotewrjenske časy hrodu su pjatk a sobotu kaž tež njedźelu a swjate dny wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź., srjedu a štwórtk jenož wot 13 do 17 hodź. Tamniše towarstwo přećelow domizny a kultury wjeseli so na mnohich zajimowanych hosći.Swjatki do klóšterskeje zahrodyPančicy-Kukow. Klóšterska zahroda w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje je swjatkowny kónc ty­dźenja zajimcam zaso wotewrjena. Tam móža so woni na wjace hač 500 družin rostlin wjeselić. Zdobom dóstawaja nastorki za swójsku zahrodu a za to, kak ­wužiwać kuchinske abo hojenske zela. ­Zahroda je přistupna wot soboty do póndźele stajnje wot 13 do 17 hodź. Wot přichodneje wutory płaća zaso regularne wotewrjenske časy.Na hudźbny nyšpor ...

pj., 29. meje 2020

Na sewjernej stronje Choćebuskeho hłowneho dwórnišća su sobudźěłaćerjo bojowe srědki wotstronjowanskeje słužby 50 kilogramow ćežku bombu z Druheje swětoweje wójny znješkódnili. Němsku bombu z ruskim zapalakom běchu při twarskich dźěłach před bywšim Błótowskim dwórnišćom namakali. Na to je policija wěstotne pasmo zarjadowała a wobydlerjow informowała. Něhdźe 700 ludźi dyrbješe bydlenja a zawody w radiusu 500 metrow wopušćić. Mištraj za rozbuchnjenje Enrico Schnick a Mario Büchner (wotlěwa) kaž tež nawoda jednotki Ronald Schulze wuspěšnje znješkódnjenu bombu tule prezentuja. Foto: Michael Helbig

pj., 29. meje 2020

Budyšin/Zły Komorow (SN/BŠe). Swjatki steja před durjemi, a mnozy wužiwaja podlěšeny kónc tydźenja za krótkodowol. Dypkownje su tuž hotele, pensije a dowolowe bydlenja za nich swoje durje zaso wotewrěli.

pj., 29. meje 2020

Pětr BrězanŠtóž bě so nadźijał, zo smy z „powólnjenjemi“ statnych naprawow korony dla nimale zaso w „normaliće“, toho dyrbju přesłapić. Korčmarjo na přikład smědźa drje zaso wulětnikarjow pohosćić, wobrot pak njekazy jeno strachoćiwosć. Dotal je wjele njejasnosćow: Hdy budu zaso swójbne swjedźenje kaž prjedy – nic jenož dowolene, ale tež woprawdźe přewjedźene? Tak mnohich gastronomow wotewrjene prašenje trapi, hač najprjedy mjenje abo bóle sami dale činja abo dadźa swojemu kompletnemu personalej do zawoda na dźěło so nawróćić. Pozitiwny signal z politiki je, zo zniži nadhódnotowy dawk za jědźe w hosćencach na sydom procentow.

pj., 29. meje 2020

Choćebuz (SN). Statny šulski zarjad Choćebuz je minjenu póndźelu dźěl projektowych sobudźěłaćerjow Dźěłanišća za serbske kubłanske wuwiće (ABC) wotćahnył, zo bychu woni na Delnjoserbskim gymnaziju mjez druhim skupinsku wučbu w němčinje a jendźelšćinje zawěsćili. Wo tym je načolnica ABC dr. Christiana Piniekowa wčera medije informowała.Byrnjež tomu kubłanske ministerstwo w Podstupimje hač do kónca šulskeho lěta přihłosowało, „njebě krok ani přihotowany a wothłosowany z wobdźělenymi“, dr. Piniekowa porokuje. Tež po braniborskim šulskim zakonju předpisane přepruwowanje naležnosće wona paruje.ABC spjelnja nadregionalne nadawki, kaž wučbne a wuwučowanske srědki wuwiwać a wudawać. Z wotćehnjenjom personala njemóža tam 40 procentow projektoweho dźěła dale wjesć. Tak bu natwar online-platformy njejapce přetorhnjeny, na kotrejž maja wučerjam serbšćiny a bilingualneje wučby digitalne wučbne materialije k dispoziciji być. Model, projekty z přidatnymi wučerjemi ze šulow wobdźěłać, je so jako subop ...

pj., 29. meje 2020

Praha (dpa/SN). Čěska chce twar noweho atomoweho reaktora ze statnym kreditom podpěrać. To je ministerski prezident Andrej Babiš wčera připowědźił. „Naš hłowny zaměr je, zo mamy tunju milinu za našich wobydlerjow a za industriju“, rjekny załožer populistiskeje strony ANO. Fachowcy z tym liča, zo ma nowa připrawa na terenje wobstejaceje jadroweje milinarnje Dukovany na južnej Morawje něhdźe šěsć miliardow eurow płaćić. Z toho měł stat po dotalnych planach 70 procentow z kreditom k přijomnym kondicijam financować.Za multimiliardara a předewzaćela Babiša je to dospołna změna jeho dotalneje poli­tiki. W zašłosći bě sej wón stajnje zaso žadał, zo dyrbjał mějićel milinarnje CEZ twar bjez statneje pomocy sam zmištrować. Knježerstwo chce ramikowe zrěčenje z dźělnje statnym předewzaćom hač do kónca junija zdźěłane měć. Wupisać chcedźa nowotwar jadroweho reaktora z wukonitosću 1 200 megawattow hač do kónca lěta, dobyćer wupisanja móhł kónc 2022 znaty być. ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND