Nimale 60 šulerjow ze zakładneju šulow Ralbicy a Janšojce, Radworskeje wyšeje šule a z horta Žylow/Choćebuz wobdźěla so dźensa a jutře na lětušich­ 23. dnjach dźěćaceho dźiwadła. Zarjadowanje stej wospjet Rěčny centrum WITAJ a Załožba za serbski lud organizowałoj. Dźěłarnički pod hesłom „... pod Budyskimi plesternakami“ nawjeduja Měrko Brankačk, Petra-Maria Bulankec-Wencelowa a Teresa­ Stübnerec. Foto: SN/Maćij Bulank

W Slepjanskej kónčinje lětsa mjenje kandidatow za wólby gmejnskich radow

Budyšin (SN/at). Na komuny wokoło Wojerec – Kulow, Halštrowska Hola, Sprjewiny Doł, Łaz – a w Slepjanskej kónčinje – Slepo, Trjebin, Dźěwin – zhladujemy w zakónčacym třećim dźělu k wólbam gmejnskich radow 26. meje.

Za Kulowsku měšćansku radu nastupitej z 20 kandidatami CDU (porno 2014 minus 4, z toho tři žony +2), kaž tež Po­wšitkowne zastupnistwo wobydlerjow (+2), z toho pjeć žonow (-3). Na hłosowanskim lisćiku stejitej z dwěmaj namjetomaj Wolerske zjednoćenstwo Mučow (-2) z jednej žonu (+1) a Alternatiwa za město a wsy (-2). SPD prócuje so w Kulowje ze štyrjomi (+4) a AfD z jednym kandidatom (+1) wo mandat radźićela.

dale čitać…
štw., 23. meje 2019

ST 1922 Radwor – Motor Kumwałd 4:1 (2:0)Zestawa domjacych: Jendrewski – Petschak (53. Hantschick), Bauer, Wjacławk, Šěrak, Měrćink, Glücklich (58. Paška), Henke, Nuk, Wjeńka, Reineke (86. Hettasch)Po tym zo běchu Radworscy koparjo w pinčnym duelu Bukecy ze 7:1 porazyli, mějachu zašły kónc tydźenja Motor Kumwałd pohosćić. Wšelakich zranjenjow a druhich přičin dla maja tuchwilu tež w Kumwałdźe – kaž druhdźe – problemy z hrajerjemi. Tak nastupichu hosćo jeno z dźesaćomi. Hinak hač hewak poradźi so domjacym dobry start do hry. Kumwałdźenjo koncentrowachu so mjenujcy wot spočatka na škitanje. To hosćićeljo wužichu, přewzachu režiju a postajachu tempo. W prěnim połčasu měješe Julius Jendrewski we wrotach tuž mało dźěła. W 9. min. trjechi Fabian Šěrak z wótreho kuta łatu. Prěni raz juskać móžachu młodźi koparjo z Radworja w 14. min., a to po dobrej přihrawce Johannesa Wjacławka. Stephan Reineke skoči najwyše a zhłójčkowa bul k nawjedowanju do přećiwniskich wrotow. Radwor dominowaše a nadźěła ...

štw., 23. meje 2019

Drježdźany (dpa/SN). Składnostnje dźensnišeje 70. róčnicy wozjewjenja Zakładneho zakonja sakscy politikarjo namołwjeja jón zachować, jeho zapisane prawa a hódnoty škitać. „W nim zakó­twjene prawa swobody, prawniski stat a prawidła za natwar našeho stata su stabilny ramik, kotryž mamy wšědnje znowa ze žiwjenjom pjelnić“, rjekny prezident Sakskeho krajneho sejma Matthias Rößler wčera w Drježdźanach. Ministerski prezident Michael Kretschmer (wobaj CDU) namołwi Zakładny zakoń přede­wšěm přećiwo prawicarskim ekstremistam, ale tež přećiwo lěwicarskim ekstremistam a tak mjenowanym reichsbürgeram zakitować. Jeho naměstnik Martin Dulig (SPD) ma wustawu „za fundament swobody, čłowjeskich a wobydlerskich prawow, ale tež za dostojnosć kóždeho jednotliwca“. (Hlej tež 2. stronu.)

štw., 23. meje 2019

„Swarjeć a so huntorić je lochko, něšto změnić pak doma w křesle sedźo njemóžeš. Nimo toho so dołho a rady na najwšelakorišich polach angažuju, wo skutkowanju w gmejnskej radźe sym hdys a hdys tež hižo rozmyslował. Jako so mje Clemens Škoda wopraša, hač nochcu na lisćinje Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) za komunalny parlament kandidować, njetrjebach sej tuž wulce hłowu łamać – ćim bóle, dokelž sym so mjeztym za to rozsudźił, doskónčnje tu wostać a sej takrjec we Łužicy swój statok stajić“, Beno Šołta motiwaciju za wukonjenje swojeho pasiwneho wólbneho prawa w Pančicach-Kukowje zjima.

štw., 23. meje 2019

Z temu „Wo přichodźe z Krabatom znowa rozmyslować“ zaběraše so wčera něhdźe 40 zastupjerjow komunalneje politiki,organizacijow a towarstwow. Tak hódnoćachu dotalne dźěło Krabatoweho towarstwa.

štw., 23. meje 2019

23.5.–29.5.2019 Budyski filmowy palast: Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:30 | wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | pó a srj 19:45 Glam Girls: wšědnje 17:30 a 19:45 (nimo pó a srj) | pj, so a srj 22:00 Royal Corgi: nj 12:45 | štw, so, nj a wu 15:00 Avengers: Endgame: pj a so 22:00 | srj 22:15 Avengers: Endgame w 3 D: wšědnje 16:00 a 19:45 (nimo srj) Der goldene Handschuh: pj 23:00 Der Fall Collini: wšědnje 17:00 (nimo nje a pó) Alfons Zitterbacke: štw, so, nj a wu 14:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:30 Dumbo: nj 12:30 After Passion­: štw, so, nje a wu 14:45 Monsieur Claude 2: nj 12:00 Godzilla 2: King of the Monsters w 3 D: nsrj 20:15 Aladdin w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 (nimo srj) | srj 19:30 | štw, so, nj a wu 14:30 | pj, so a srj 22:45 Friedhof der Kuscheltiere: srj 22:30 | so 23:00 John Wick: Kapitel 3: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj, so a srj 22:30 Ostwind – Aris Ankunft: nj 12:15Kino-ekstra: Anderswo. Allein ...

štw., 23. meje 2019

Dźensa před 70 lětami bě w Bonnje wozjewjeny Zakładny zakoń Němskeje płaćiwosće nabył. Swój zakład ma we wukazu třoch zapadnych wojerskich guwernerow z 1. julija 1948 ministerskim prezidentam tehdyšich jědnaće zwjazkowych krajow w zapadnym wobsadniskim pasmje, zwołać za 1. september zhromadźi­znu, zo bychu demokratisku wustawu za federatiwnu republiku zdźěłali. Parlamentariskej radźe, kotraž započa w naležnosći dźěłać, přisłušeše 65 zapósłancow krajow a pjeć zapósłancow Berlina (tući pjećo pak jeno z poradźowacym hłosom, dokelž kontrolowachu město wšitke štyri dobyćerske mocy). Po zdźěla ćežkich jednanjach je rada „Zakładny zakoń Zwjazkoweje republiki Němskeje“ 8. meje 1949 ze 53 přihłosowanjemi a dwanaće­ wotpokazanjemi přiwzała. Po tym zo běchu nowemu zakonjej krajne parlamenty kaž tež wojerscy guwernerojo přihłosowali, jón Konrad Adenauer – pozdźiši zwjazkowy kancler – 23. meje 1949 w Bonnskej Pedagogiskej akademiji wuwoła. ...

štw., 23. meje 2019

Budyšin (SN). Dwaceći wobdźělnikow z dwanaće wšelakich krajow je so wčera w Rěčnym centrumje WITAJ a w Domowinskim zarjedźe wobhoniło wo połoženju Serbow, wo jich rěči a prócowanjach, hornjo- a delnjoserbšćinu wšědnje nałožować a zakótwić. Hosćo přebywaja tuchwilu na přeprošenje Goethoweho instituta w Němskej. Nawodnica dr. Beata Brězanowa a wědomostnej sobudźěłaćerce RCW Jadwiga Kaulfürstowa a Manuela Smolina su jim serbskorěčne kubłanje w dźěćacych dnjowych přebywanišćach a šulach Hornjeje a Delnjeje Łužicy rozłožili. Runje tak předstajichu dźěławosć a wšelake wudźěłki RCW. W rozmołwje z wobdźělnikami, kotřiž wuwučuja přisłušnikow němskeje narodneje mjeńšiny we wšelakich krajach, wuměnjachu sej mysle wosebje tež k standardam resp. ke kwalitnemu managementej we wobłuku bilingualneje wučby. Zhro­ma­dne dźěło mjez Rěčnym centrumom WITAJ, kaž zarjadnišćo zdźěla, a Goethowym institutom w druhich krajach chcedźa tež w přichodźe dale wjesć. ...

štw., 23. meje 2019

Kubłanska wuprawa SŠT lětsa do Hannoverskeho Wendlanda wjedłaZe stawizniskeje wučby wěmy, zo su so w 6./7. lětstotku słowjanske kmjeny w krajinje mjez Wódru/Nysu a Łobjom/Solawu zasydlili. W běhu lětstotkow su so tute połobsko-słowjanske kmjeny přez wójny, namóc, zakazy rěče a přirodnu asimilaciju deciměrowali resp. přeněmčili. Zwostali smy my Serbja w Hornjej a Delnjej Łužicy.W krajinje, kotraž so Wendland mjenuje, bydlachu hač do 17./18. lětstotka Drjewjenjo (Słowjenjo). Zo bychmy so ze stawiznami tohole połobsko-słowjanskeho kmjena, jeho rěču, kulturu, architekturu a žiwjenskim wašnjom bliže zeznajomili, smy so my seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa lětsa w krasnej meji na swoju wjace­dnjowsku kubłansku jězbu do Wendlanda nastajili. Stawiznar Werner Měškank z Choćebuza njeje přihotowanski wuběrk při planowanju a organizowanju wuprawy jenož poradźował a podpěrał, ale je so z nami sobu na jězbu do Wendlanda podał.1. dźeń

nawěšk

nowostki LND