Něhdźe 150 Smječkečanow a dalšich přihladowarjow je wčera popołdnju při najkrasnišim nalětnim wjedrje na nawsy dostojne mejemjetanje dožiwiło. Sydom dźěćacych a wosom porow młodźiny w narodnej drasće pokaza serbske reje. Na wubědźowanju wo mejsku krónu bě Johannes Jurš najspěšniši a wuzwoli sej Luisu-Marie Brankačkec za swoju kralownu. Foto: SN/Maćij Bulank

Młodźi wědomostnicy wo slědźerskich projektach rěčeli

Njebjelčicy (SN/MiR). Na wsy wostać a sej tam přichod tworić, to bě jenož jedna tema, wo kotrejž su kónc tydźenja w Njebjelčicach diskutowali. Wědomostnicy ze sekcije za wjesnu, agrarnu a zežiwjensku sociologiju Němskeje towaršnosće za sociologiju a Budyskeho Serbskeho instituta běchu na dźěłarničku přeprosyli. „Nam je wažne, tajke temy do skutkowanja Serbskeho instituta zapřijeć. Aktualna strukturna změna we Łužicy žada sej přichodnje dokładnišu zaběru z tajkimi wobłukami towaršnostneho žiwjenja“, rjekny wědomostny sobudźěłaćer Budyskeho instituta dr. Fabian Jacobs.

dale čitać…
póndź., 20. meje 2019

Budyšin (SN). „Serbske pomniki“ rěka nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła nowa kniha Trudle Malinkoweje. Přewodnik po serbskich wopomnišćach nawjazuje na kompendij „Serbske pomniki“ Jurja Młynka z lěta 1965. Tru­dla Malinkowa je tójšto zajimaweho kołowokoło pomnikow, taflow a bustow zezběrała. Wona wěnuje so stawiznam a wuhotowanju jednotliwych pomnikow, předstaja počesćenu wosobu resp. podawki, na kotrež wopomnišćo dopomina. Wjele wobrazow publikaciju skulojća.

póndź., 20. meje 2019

Jako bu poslednja winowatostna koparska dypkowa partija hrajneje doby 2018/2019 wothwizdana, wjeseleše so hosćićel Eintracht Braunschweig, zo klasu wobchowa. Na tamnym boku běchu hrajerjo FC Energije bjeztróštni a přesłapjeni, dokelž njeběchu cil sezony docpěli. Přěhrali pak njeběchu Fabio Viteritti a sobuhrajerjo hakle při 1:1 w Braunschweigu, ale hižo do toho. Tak njedosahachu remis, 45 dypkow a 51 wrotow za zwostaće w třećej lize. Dalša přičina běštej komfortabelnej dobyći dalšeju wohroženeju cyłkow w pincy tabulki. Carl Zeiss Jena přesadźi so přećiwo TSV 1860 Mnichowej ze 4:0 a Sonnenhof Groß­aspach pola Fortuny Köln z 2:0. Tak mějachu tři teamy nadobo 45 dypkow, Choćebuz pak špatnišu diferencu wrotow.

póndź., 20. meje 2019

Rozmołwny rjad Sakske křesło Katolskeje akademije biskopstwa Drježdźany-Mišno bě z 9. zarjadowanjom minjeny pjatk z hosćom w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Tema „Kak swobodnje rozprawjeja naše medije?“ pak njeje telko ludźi wabiła, tak zo wostachu mnohe městna njewobsadźene.Smochćicy (SN/at). Zo přisydnje so Budyski měšćanosta dr. Robert Böhmer (njestronjan) k připowědźenymaj diskutantomaj na Sakske křesło, bě wot moderatora wuprošena reakcija na jeho witanske słowa. Měšćanosta Böhmer wucha- dźeše z toho, zo wostanje zwuraznjena kritika na adresu etablěrowanych medijow podobna. Tak je so temje, kaž sam rjekny, z pozicije „advocatusa diaboli“ zbližił. Rěčnik to, kiž wědomje městno přećiwneje strony zaběra, zo by přećiwne argumenty skónčnje wuwróćił. Tak mjenowaše „swobodne medije“ a „kwalitny nadawk“ w jednym zwisku, potwjerdźi pak, zo postajeja etablěrowane medije „dale lokalne medialne měnjenje“.

póndź., 20. meje 2019

Mjez namjetowanymi wosobami Wolerskeho zjednoćenstwa ST Lok Slepo za nowy gmejnski parlament je Stephanie Bierholdtec najmłódša. Narěčana na kandidaturu njeje 31lětna hnydom připrajiła. Wězo měli so tež w Slepjanskej gmejnskej radźe angažowani młodźi wjesnjenjo do dźěła na dobro komuny zanurić. A dokelž njeje Bierholdtec žana njeznata, jej to přicpěwaja.Studij kulturnych wědomosćow na BTU w Choćebuzu je z masterskim dźěłom lěta 2013 zakónčiła a so po krótkim intermecu na Budyskim Serbskim instituće do ródneho Slepoho wróćiła. Tu ma swoje žiwjenske srjedźišćo, tu so angažuje. Přistajena je přez župu „Jakub Lorenc-Zalěski“ w tamnišim Serbskim kulturnym centrumje. Zo tón dale wobsteji, na tym Slepjanka njedwěluje. Skerje starosći ju personalne połoženje zarjadnišća. Ludźi zaručić, zo bychu turistiske nadawki spjelnili, „to tuchwilu přeco lochko njeje. Ličba sobudźěłaćerkow je jara wote­běrała.“ Wona stara so wo naležnosće turizma w gmejnje a nimo toho předsyduje wot lěta 2017 Serbskemu f ...

póndź., 20. meje 2019

W Domizniskim muzeju Dešno blisko Choćebuza hotuja so na 14. swjedźeń słowjanskeho srjedźowěka 25. a 26. meje. Přiležnosć to Axelej Arltej, so z nawodnicu zarjadnišća Babettu Zenkerowej rozmołwjeć.Dokal tele 14. časowe pućowanje wjedźe?B. Zenkerowa: Wróćamy so do doby, w kotrejž sydlachu na teritoriju dźensnišeje Braniborskeje a Sakskeje we Łužicy kmjeny serbskich Łužičanow a Milčanow. Swjedźeń ma plesć syć mjez archeologiju, stawizniskimi aspektami a nazornym sposrědkowanjom stawiznow. Chcemy pokazać a wuprobować, kak je so žiwjenje tehdy začuwało, kak běchu prjedownicy je zmištrowali. Dawamy hosćom kusk identity a dohlad so swójskeje serbskeje historije sobu na puć. To je jara nazorny, ale přiwšěm wědomostny projekt.Što chceće hosćom posrědkować?B. Zenkerowa: Woni měli so wědy wo praserbskich stawiznach nasrěbać. Chcemy jich kulturnu wćipnosć za to zbudźić, kajke je žiwjenje našich prjedownikow před tysac lětami snadź wupadało.Zwěsćeće mjeztym tež w Hornjej Łužicy zajim za słowjanski ...

póndź., 20. meje 2019

Nastupajo přibliženje třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Domowiny a Serbskeho sejma započina so něšto hibać.Wochozy (SN/JaW). Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny su na wuradźowanju minjeny pjatk we wopytowarskim centrumje Wochožanskeho parka błudźenkow wobzamknyli, „zastupjerjow na dźěłowu rozmołwu přeprosyć. Rozmołwa ma słužić mjezsobnej wuměnje pozicijow.“ To zdźěli nowinska rěčnica Domowiny Borbora Felberowa po wuradźowanju. Gremij sćěhowaše namjet předsydy Domowiny Dawida Statnika, kiž tak swoje přilubjenje spjelni ze sejmarjemi rěčeć chcyć, kotrež bě na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka 30. měrca w Chrósćicach dał.

nawěšk

nowostki LND