Kaž na mnohich dalšich městnach so tež w Konjecach-Šunowje na wjeršk póstniskeho časa hotuja. Claudia Šěrakec, Juliane Hüben­thalec, Lukaš Brankačk, Marcel Čižank a Chrystof Hrjehor (wotlěwa) su tam wčera pilnje na swojim wulkim wozu ­za Kulowski ­róžowopóndźelny ćah šrubowali, rězali a barbili. Prjedy hač móžemy póndźelu wot 13.30 hodź. wulki ćah ­po Kulowje dožiwić, pak su tam jutře wot 14 hodź. najprjedy raz žony ze swojimi póstnicami na rjedźe. Foto: Feliks Haza

Předsyda Domowiny Dawid Statnik­ pomina sej na Mjezynarodnym dnju maćeršćiny sylniši hłós za serbšćinu w zjawnosći.

Budyšin (SN/JaW). Serbšćina trjeba wjac rěčnych rumow. To žada sej předsyda Domowiny Dawid Statnik składnostnje dźensnišeho Mjezynarodneho dnja maćeršćiny. „Naša maćeršćina je časćišo za ku­chinskim blidom słyšeć hač na dróze“, předsyda Domowiny wobžaruje.

Kaž wón informuje, pak wobkedź­buje zdźěla změnu na dobro mjeńšinowych rěčow a tak tohorunja serbšćiny. „Bě-li prjedy husćišo w zjawnosći prowokantny a skerje njepřećelny přikaz ‚Tu němsce rěčimy!‘ słyšeć, dźensa tež mnozy, kotřiž serbšćinu njewobknježa, praja: ‚Rjenje, zo mjez sobu serbujeće.‘“ To ma předsyda Domowiny za pozitiwne wuwiće. „Tuchwilna kampanja sakskeho knježerstwa za serbsku rěč ‚Sorbisch? Na klar.‘ kaž tež impulsy z braniborskeje krajneje politiki za runohódnosć našeje maćeršćiny to zesylnjeja. Tohodla Domowina jako třěšny zwjazk Serbow prócowanja swobodneho stata wot wšeho spočatka podpěruje.“

dale čitać…
pj., 21. februara 2020

Rijeka w Chorwatskej a Galway w Irskej stej lětušej europskej kulturnej stolicyBywša industrijna metropola Rijeka w Chorwatskej a bywša rybarska wjes Galway w Irskej na tamnym boku kontinenta stej lětušej europskej kulturnej stolicy. Wobě městnosći charakterizuje na wšelakore wašnje wulka změna. Ze za­rjadowanjemi, koncertami a swjedźenjemi chcetej Rijeka a Galway wosebite­ lěto woswjećić a z pisanymi programami mjezynarodnu kedźbnosć budźić. Wobě ležitej w strukturnje słaby­maj regionomaj a wužiwatej lětsa šansu nowe ideje wuwić.Mnohotnosć w Rijece dožiwić

pj., 21. februara 2020

Přewjedu EVSE-turněr8. dorostowy koparski turněr přewjedźe energijowy zastaraćel EVSE ze Salowa lětsa sobotu, 13. junija, wot 10 hodź. w Ralbicach. Hewak bě turněr zwjetša w Kulowje. Wuhotowar wurisanja budźe Sokoł Ralbicy/Hórki. Koparske cyłki młodźinow D a F smědźa so pola EVSE w Salowje hač do 13. měrca přizjewić.Wopačny datum podaty byłNowinska zdźělenka, zo nastupi prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy 22. februara doma, njetrjechi. Worklečenjo wotměja načolnu partiju w swójskej hali hakle jutře za tydźeń, 29. februara. Wot 14 hodź. hraje serbska šestka přećiwo ST Kupoji-Nowej Łuce a wot 16 hodź. přećiwo TSV Niederoderwitzej. Dalše hry:29.02. 14:00 VV Žitawa 09 III –  Viktoria Worklecy (ž)29.02. 14:00  VV Žitawa 09 II –  HZ Pančicy-Workl. II (ž)29.02. 14:00 OSC Lubij –  HZ Pančicy-Worklecy (ž)Přichodny tydźeń dalši treningSerbska koparska wubranka młodźiny D trenuje 26. februara we Worklecach dale­ za tak mjenowany Galand-cup, ha­lowy turněr 28. februara w Kamjencu.Kopaja z ...

pj., 21. februara 2020

Serbscy a němscy karnewalisća w jubilejnej sezonje norskemu ludej wjele wjesela wobradźejaPod hesłom „WCV swjeći kulojće, 50 lět su pisane“ wuhotuje Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo połstatu sezonu. Swój pisany program předstajichu minjenu sobotu na prěnim kapičkowym wječoru. Jutře slěduje dalši tajki.Kelko dźěła, prócy a předewšěm časa nało­žuja čłonojo Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa za jednotliwe dypki swojeho programa, wědźa dokładnje jeno ći, kotřiž su na tym bjezposrědnje wobdźěleni. Dožiwiło pak je jón minjenu sobotu něhdźe 150 wopytowarjow lětušeho prěnjeho kapičkoweho wječora, kotrychž staj princ Marcel II. a jeho princesna Christina II. alias Marcel Hoza a jeho mandźelska Christina ze swojimi dźěćimi Metodom, Józefom a Luciju tež serbsce witałoj.

pj., 21. februara 2020

Na Budyskej Sukelnskej 13 ma předsyda wokrjesneho zwjazka Budyšin Zwjazk 90/Zeleni Jens Bitzka tuchwilu ruce połnej dźěła. Po spušćenju stareho Zeleneho wobchoda zapósłanče Sakskeho krajneho sejma Franziski Schubert při tachantskej cyrkwi nastawa tuchwilu nowy běrow zapósłancow Valentina Lippmanna a Lucie Hammecke. Nowe rumnosće su dwójce tak wulke kaž stare a skića lěpše wumě­njenja za zarjadowanja. W běhu měrca regionalny wobydlerski běrow oficialnje wote­wru, w meji chce tam nowy zapósłanc Zelenych dr. Daniel Gerber prěni přednošować. Běrowowy nawoda wostanje Jens Bitzka. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 21. februara 2020

Čaporowe wiki za dźěćiWojerecy. Wojerowski dźěćacy a młodźinski centrum NATZ zarjaduje jutře, 22. februara, wot 14 do 17 hodź. we wobydlerskim centrumje na Wojerowskej Hrodowej druhi raz čaporowe wiki za dźěći. Mjez druhim móža sej tam ludźo dźěćacu drastu kupić a ju měnjeć, tež dźěćace knihi a hrajki.Serbsko-němska namšaGołkojce. Zajutřišim, 23. februara, swjeća w Gołkojčanskim wosadnym domje w 9.30 hodź. serbsko-němsku namšu. Liturgiju nawjeduje farar Klaus Natho. Po kemšach wotkryja ponowjenu wopomnjensku taflu za fararja Karl Eduarda Haussiga w cyrkwi. 25. februara 1870 zemrěty, bě za wudaće prěnjeje serbskeje biblije hłownje sobu zamołwity.Na zapust do BłótowTšupc. W překrasnej delnjoserbskej wsy hornich Błótow Tšupcu swjeća kónc tydźenja 195. zapust a 64. karnewal. Dźensa zahraje tam kapała nAund wot 19 hodź. k rejam, a něhdźe w 20.45 hodź. je tradicionalna poloneza. Jutře, 22. februara, tam młodźi a stari hižo wot 7.30 hodź. po wsy campruja, a wječor su znowa­ reje. Njedźelu po ...

pj., 21. februara 2020

W juniju chcedźa w Čornym Chołmcu nowu pěstowarnju twarić započećČorny Chołmc (AK/SN). Za zažne dźěćace kubłanje na wsy maja so wuměnjenja w Čornym Chołmcu přichodnje wo tójšto polěpšić. To rjekny přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber tam wčera na městnje, jako přepoda přizwolenje spěchowanskich srědkow za tam­nišu nowu­ pěstowarnju „Krabat“. Projekt płaći 1,9 milionow eurow. Z toho přewo­z­mjetej Dźěłaćerske dobroćelstwo (AWO) jako nošer a město Wojerecy ně­hdźe poł miliona eurow. 1,4 miliony eurow dó­stanu ze sakskeho spěchowanskeho pro­gra­ma za witalne wjesne srjedźišća. Spočatk junija chcedźa twarić započeć, zdźěli nawoda twarskeho wotrjada mě­sta Wo­jerec Dietmar Wolf. Wón liči z tym, zo móhli nazymu 2021 zaćahnyć.

pj., 21. februara 2020

Bianka ŠeferowaHladajo na hospodarske wuwiće we Łu­žicy su wužadanja dźeń a wjetše. Tak bě minjene lěto rěč wo strukturnej změnje, dokelž ma so zmilinjenje brunicy zakónčić. Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je jedyn z wažnych dźěłodawarjow w regionje a płaći mjez přistajenymi jako zamoł­wite předewzaće, hdźež zdobom dobru a wěstu mzdu dóstawaja. Tež Zhorjel­ske a Budyske stejnišćo koncerna Bombardier stej spušćomnej partneraj a matej mjez ludźimi dobre mjeno. Železniska sparta je w regionje z tradiciju. Zas a zaso pak překwapja kanadiski koncern ze špatnymi powěsćemi. Tak dźěše hakle njedawno wo to, sta dźěłowych městnow šmórnyć. Wulkeho ćišća sakskeho knježerstwa, dźěłarnistwa IG metal a sobudźěłaćerjow su to we wulkej měrje cofnyli. Wšitko wupadaše za tym, zo matej łužiskej stejnišći tola přichod. Wšako su hakle w decembru Budyski testowy center wotewrěli.

pj., 21. februara 2020

Pólska strona PiS prezidentski wólbny bój za „kandidata sonow“ zahajiłaWaršawa. Pólska hotuje so z wotmachom na wólby prezidenta, kotrež budu 10. meje. Minjenu sobotu je knježaca narod­no-konserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) wólbny bój oficialnje zahajiła – cyle po ameriskim wašnju.PiS bě swojich přiwisnikow do wulkeje hale „Expo 21“ we Waršawje zwołała, kotraž­ ma 3 000 městnow. Ludźo přijědźechu z busami z cyłeho kraja. Na kóncu dyrbjachu mnozy wonka stejo wostać, štož zbudźi mjez nimi njespokojnosć. Za to­ bě nutřka wšitko za wulku show spřihotowane. Hala bě z hoberskimi chorhojemi w barbach Pólskeje wupy­šena. Atmosfera runaše so ameriskemu wólbnemu bojej.Wulce zahorjeni su přitomni prezidenta Andrzeja Dudu witali. Pod wyskom swojich přiwisnikow wón připo­wědźi, zo chcył dalše pjeć lět najwyše zastojn­stwo kraja wukonjeć. Tak chcył wšitko činić­, zo by so Polakam lěpje šło.

pj., 21. februara 2020

Wjacore knihi je wona wo swojich slědźenjach wudała a slědźi dale za historiskimi nowosćemi a tym, štož je w Serbach skerje mjenje znate. Rěč je wo Trudli Malin­kowej, kotraž swjeći dźensa w Budyšinje pjećašěsćdźesaćiny.21. februara 1955 narodźi so wona Grofic swójbje w Chasowje. Po šulskim wukubłanju – 1973 bě wona na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli maturu złožiła – da so najprjedy na nakładnisku knihikupču wukubłać. Hakle po tym nastupi na Lipšćanskej uniwersiće studij zubneje mediciny a skutkowaše po jeho wuspěšnym zakónčenju jako zubna lěkarka w sprjewinym měsće.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND