Na swjatki póndźelu tradicionelnje wotměwacym so Němskim dnju młynow załožichu mnozy wopytowarjo wčera tež do Radušanskeho Błótneho młyna w Błótach. Dodźeržujo wotstawkowe rjadowanja wodźeše mějićel Frank Petzold mjeńše skupiny po by­wšim wódnym młynje. Po nowonatwarje cyłkowneje připrawy tež stary dieselowy motor zaso dźěła. Wón bě 1931 wódnu móc narunał za transmisiske ćěrjenje, kotrež mlějawu a dalše připrawy pohibuje. Foto: Peter Becker

Folkloriada w Baškortostanje wužadanje a zdobom šansa

Paris/Budyšin (SN/bn). Mjezynarodna organizacija za přewjedźenje folklornych festiwalow (CIOFF) je nowy termin za 6. folkloriadu namakała. Koronakrizy dla dyrbjachu lětsa planowane, zdobom jubi­lejne zarjadowanje składnostnje 50. róčnicy załoženja CIOFF, na klětu přestorčić. „Po konsultaciji z knježerstwom Ruskeje federacije kaž tež z knježerstwom Baškortostana wuhotujemy fe­stiwal wot 2. do 11. julija 2021 w Ufje“, orga­nizacija zdźěli. Ufa je stolica awtonomneje republiki Baškortostan a bě jako­ hóstne město „swětoweho swje­dźenja folklory“, kaž folkloriadu tež mjenuja, předwidźana. „Ćežkeje hospodarskeje situa­cije dla, wuskutkowaneje wot pandemije, smy program přikrótšili.“ Město 18 dnjow traje zarjadowanje klětu jenož połdra tydźenja. To zdobom wo­znamjenja, zo „mamy dospołnje nowy financ­ny plan zestajeć. W tym zwisku prosymy wšitkich wobdźělnikow, so znowa registrować dać.“

dale čitać…
wu., 02. junija 2020

Manfred Starosta, mjez druhim znaty jako awtor standardneho delnjoserbsko-němskeho słownika, dóstanje lětuše Myto Miny Witkojc. Tež Domowina gratuluje.Podstupim (SN/bn). Delnjoserbski awtor a přełožowar Manfred Starosta, rodźeny 1941 w Janšojcach, je lawreat lětušeho Myta Miny Witkojc kraja Braniborskeje. Knježerstwowy społnomócnjeny za naležnosće Serbow w Braniborskej, statny sekretar Tobias Dünow (SPD), gratuluje: „Manfred Starosta je so čas žiwjenja za del­njoserbšćinu zasadźał – najprjedy jako wučer, po tym jako lektor a docent na Lipšćanskej uniwersiće a pozdźišo jako awtor delnjoserbskich wučbnicow a słownikow. Wón njeje rěč jenož dokumen­tował a přełožował. Je ju tež dale wuwił a našočasnej literaturje wotewrěł. Tak je rewitalizaciji delnjoserbšćiny polěkował a k tomu přinošował, stawizny, rěč, kul­turu a tradicije Serbow zachować a šěrić. Nětčiše wuznamjenjenje je tuž přewšo woprawnjene – wutrobne zbožopřeća!“ ...

wu., 02. junija 2020

Pola Sokoła Ralbicy/Hórkow steji kopań­ca cyle jasnje na prěnim městnje. Delanske towarstwo pak ma tež hišće dalše sekcije: gymnastisku skupinu, wolejbulowy cyłk a kehelerjow. Kehele powaleć pak w towarstwje nětko wjac njebudu. Za přičinami je so Jurij Bjeńš kapitana delanskich kehelerjow Jurja Šimana prašał.Knježe Šimano, štóž Was znaje, tón zwjazuje z Wami zawěsće přeco dwě wosebitosći. Sće profesionelny plahowar nukli a swěrna duša kehelerjow Sokoła Ralbicy/Hórki. Naposledk mjenowany hobby pak nětko wjac ze sokołskim emblemom wukonjeć njebudźeće. Čehodla?J. Šiman: Haj, cyle prawje. Pjatk, 29. meje, smy tule sekciju rozpušćili. Minje­ne lěta smy přeco zaso za hraje­rjemi pytali, ale njejsmy nikoho tak prawje přeswědčić móhli. Nimo toho je tójšto kehelerjow najwšelakorišich přičin dla přestało. Nětko so wjac njewudani, nas zbywacych třoch dla cyłu sekciju pola­ Sokoła Ralbicy/Hórkow zdźeržeć. Nimo toho trjebaš tak a tak znajmjeńša štyrjoch hrajerjow.Kelko lět sće nětko za Sokoł kule k ...

wu., 02. junija 2020

Z „prěnim lětom“ do Mnichowa je Lufthansa dźensa na mjezynarodnym lětanišću Münster-Osnabrück zaso prawidłownje ­dźěłać ­započała. Pasažěrojo dyrbja w mašinje wěstotny wotstawk dodźeržeć a smědźa kóždy jenož ručne wačoki při sebi měć. ­Lětanišćo bě wot měrca koronawirusa dla w dalokej měrje zlemjene. Foto: pa/Christopher Neundorf

wu., 02. junija 2020

Kruty termin w protyce katolskich Serbow lětsa w mjeńšim kruhuRóžant (SN/MWj). W normalnych časach by wčerawša swjatkowna póndźela z jeje wulkotnym nalětnim wjedrom wjele stow ludźi na putnikowanje do Róžanta wabiła. Dokelž pak časy normalne njejsu, wotmě so tež tónle kruty termin w protyce katolskich Serbow w hinašim, mjenujcy tójšto mjeńšim kruhu, kaž to farar Michał Anders na dopołdnišich kemšach w Róžeńčanskej swjatnicy rjekny. Božu mšu je Serbski rozhłós kaž kóžde lěto live­ wusyłał. Lětsa drje je ju wjele wjace ludźi hač minjene lěta při radiju sćěhowało. Zo pak bě wjele mjenje kemšerjow w Božim domje, hač je w nim městnow, znajmjeńša w radiju słyšeć njebě. Kěr­luše a modlitwy wosady klinčachu, kaž by swjatnica nimale połna wobsadźena była. Mnozy su kemše na cyrkwinskej zahro­dźe sobu swjećili, hdźež je přez wótře­rěčaki přenjesechu.

wu., 02. junija 2020

Ralbicy (SN/MiR). Po přikazu karanteny w kuchni Ralbičanskeje šule staraja so druhe předewzaća wo wobjed w šulach a dźěćacych dnjowych přebywanišćach. Chróšćanska zakładna šula „Jurij Chěžka“ kaž tež pěstowarnja „Chróšćan kołć“ dóstawatej wot dźensnišeho hač do 10. junija wobjed z Budyskeho předewzaća Laola. Jědź wuzwolić sej dźěći resp. starši njemóža, a skazanka po dnjach tež móžna njeje. Za Ralbičansku zakładnu šulu Nowosličanske Dinarjec catering-přede­wza­će wari. Dale wozy wone tež jědź do Smjerdźečanskeho žłobika a do Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“. „Bohužel su so ze stron šule trochu pozdźe na nas wobroćili. Tak móžemy jim wobjed hakle wot jutřišeje srjedy po­ski­ćeć“, rjekny na naprašowanje mějićel předewzaća Ludwig Dinar. Do Worklečanske­ho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „K wódnemu mužej“ Scharfec předewzaće z Pančic-Kukowa wobjed wozy. Starši maja na dźeń 2,50 eurow za jednu porciju zapłaćić. Wot 9. junija, tak je tuchwilny plan, chcedźa w Ralbičanskej kuchni z ...

wu., 02. junija 2020

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske NowinyTež hdyž za čas koronawirusoweje pandemije njezbytnych wěstotnych naprawow dla za škit ludźi mnozy na dźěło chodźić njemóža, to njerěka, zo dyrbja potrjecheni wšemu změrom přihladować a dźeń wote dnja lěnjeho pasć. Zo z kreatiwnej iniciatiwu tež hinak dźe, za to je w našim kraju předewzaćel Peter Dobiáš ze srjedźosłowakskeho města Partizánske dobry přikład. Jeho firma je wjele lět předewšěm dźěłansku drastu zhotowjała, wudyrjenja koronowirusa dla pak dyrbješe ju zawrěć.

wu., 02. junija 2020

Maćica Serbska je wozjewiła, koho z doro­stowymi mytami Arnošta Muki, ­Bogumiła Šwjele a Michała Hórnika wuznamjeni. Prěni raz běchu kandidaća wědomostne dźěła we wšěch třoch kategorijach zapodali.Budyšin/Choćebuz (SN/bn). Myto Arnošta Muki měri so na studentki a absolwentki/ studentow a absolwentow uniwersitow a wysokich šulow. Za nje běchu štyri namjety dóšli, kotrež „su po tematice resp. wědomostnych disciplinach jara wšelakore. Zwjeselace je, zo jedna so wo dźě­ła w hornjoserbskej, delnjoserbskej a němskej rěči“, městopředsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa zdźěli.Posudźowanska komisija je myto jedno­hłósnje Annje Měrćinowej za esej „Alojs Andricki – martrar serbskeho ludu. Wjacewoznamowosć rjekowskeho naratiwa po Druhej swětowej wójnje“ přiznała. Tamnym třom wudźěłkam, ko­trež­ wěnuja so Jurjej Chěžce, serbskej narodnej drasće jako wobstatk kulturneho namrěwstwa a „róli serbskich žónskich“, spožča spěchowanske myta. „Tak zwu­raznja Maćica Serbska swoje připóznaće za wysoki n ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND