Pauline wotpočuje tule na hoberskim walčku słomy na polu blisko Biskopic. Najlěpše lětnje wjedro mějachmy dotal w awgusće, ale ně­kotryžkuli temperaturow wokoło 30 stopnjow celsija hižo chětro stona. Wčerawše pochmurjenje bě potajkim tomu abo tamnemu wo­čer­stwjace, prjedy hač budźe hač do pjatka znowa tak horco. Hakle kónc tydźenja ma temperatura zaso trochu spadnyć, mamy pak znowa z njewjedrami ličić. Foto: Steffen Unger

Disciplina spaduje, twarscy předewzaćeljo znapřećiwjeja

Budyšin (SN/JaW). Wokrjesna wotnožka dźěłarnistwa twarstwo, agrar a wobswět, IG BAU, w Budyšinje žada sej striktniše dodźerženje naprawow k škitej před koronawirusom. To wuchadźa z nowinskeje zdźělenki dźěłarnistwa. „Předewšěm w Budyskim wokrjesu dźěłaćerjo na twarnišćach postajenja wotstawka a hygieny ranja“, kritizuje wokrjesny před­syda Peter Schubert. „Mnohe zawody strach na lochke ramjo bjeru. To mam za fatalne.“

Kaž w zdźělence dale rěka, twarscy dźěłaćerjo dźeń a časćišo po zajězdźenych mustrach dźěłaja. „Mnozy přede­wzaćeljo strach infekcije jednorje wusćinjeja“ (ausblenden), měni Schubert. Dale a husćišo storči dźěłarnistwo při kon­trolach twarnišćow na „hrube hrěchi“. Jedne z najčasćišich přeńdźenjow je, zo nje­móža sej dźěłaćerjo scyła ruce myć. „Za jednorym myjadłom z wodu a my­dłom husto podarmo pytamy. Wo des­infekciskich srědkach scyła njerěču.“

dale čitać…
wu., 11. awgusta 2020

Drježdźany (SN/bn). Sakska literarna rada­ je w nakładnistwje poetenladen anto­logiju „Weltbetrachter“ wudała. Mjez w zběrce zastupjenymi basnicami a basnikami su mjez druhim Měrana Cu­šcy­na, Kito Lorenc a Elke Erb. Wo wuběr lyriki­ staj so Axel Helbig, sobuwudawaćel časopisa Ostragehege, a serbska poetka Róža Domašcyna postarałoj. „Antolo­gija nazornje pokazuje, zo je basnistwo w Sakskej tuchwilu tak čiłe kaž lědma hdy. Poeća su sej wobstajnje nowu rěč a nowe temy wotkrywali“, w zdźělence rady rěka.

wu., 11. awgusta 2020

SJ Njebjelčicy – Lok Slepo 3:3 (2:0)Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Ha­nuza, Šołta (46. Hrjehor), Domš, Čornak (46. Reinelt), Haška (46. Lejnart), Hölzel, Plaettner, Wagner (46. Reinecke), KorjeńkZa Lok Slepo hrajachu: Knox – Dokter, Schurmann, Kuhnert, Koschel, Knaack, Kästel, Sonnert, Schuster, Michlenz, Zuchold, Bläse, Kuhnert, Marusch

wu., 11. awgusta 2020

Po zahubnym wohenju w čěskim Bohumínje sewjernje Ostravy žaruja tam wo jědnaće smjertnych woporow, mjez kotrymiž ­su tři dźěći. Statne rěčnistwo 54lětnemu wumjetuje, zo je bydlenje na 11. poschodźe platoweho domu sobotu wotpohladnje ­zapalił, dokelž chcyše so na swojej bywšej žonje wjećić, kotraž bě tam na swjedźenju. Šesćo zahinychu w płomjenjach, pjećo ­su z woknom skočili a so zarazyli. Je to najhórša wohnjowa katastrofa minjenych 30 lět w Čěskej. Foto: dpa/Petr Sznapka

wu., 11. awgusta 2020

„Zhromadnje za HoyWoj“ je jeho slogan, kiž steji za bliskosć k wobydlerjam, zjawnu­ rozmołwu a transparencu. Mjeno města so w hesle němsce a zdobom tež serbsce jewi. „Serbska kultura a identita stej bjezdwěla wažnej hospodarskej faktoraj. Wonej wjedźetej nas stajnje zaso ke Krabatej – k jeho duchej swobody, k jeho dowěrje a njewotwisnosći“, Dirk Nasdala wuswětla. „Předewšěm serb­šći­na steji za jón­krótnosć regiona. Na to inwe­storojo dźiwaja.“ 54lětny Němčan kandiduje po lěće 2013 znowa za wólby wyšeho měšćanosty we Wojerecach. Wón nastupi 6. septembra jako njestronski a njewotwisny kandidat.

wu., 11. awgusta 2020

We wobłuku informaciskeho a wobydlerskeho zarjadowanja je předewzaće Invest Euromovement Industriepark GmbH minjenu sobotu swoje plany za něhdyše wojerske lětanišćo Drjejce (Drewitz) pola Choćebuza rozłožiło. Na hoberskej płoninje ma přemysłowa a industrijna kónčina na dohromady 209 hektarach nastać. 35 procentow z toho chcedźa za produkciju wobnowjomnych energijow z wětrnikow a solarnych připrawow wužiwać. Planowany je nimo toho centrum za elektromobilitu a dalše do přichoda sahace technologije. Na bywšim lětanišću chcedźa přichodnje busy ­na elektrojězdźidła přetwarić (hlej foto). Foto: Michael Helbig

wu., 11. awgusta 2020

Werner Měškank z Choćebuza ma přispomnjenje k přinoškej w SN z 5. awgusta „Wo nałožkach z wabjenjom informować“:W Čornym Chołmcu jenož nadpisma na stejakach dwurěčnje (němsce a serbsce) napisać, wšo druhe pak němsce a to hišće jako přikładny skutk za spěchowanje serbskeje rěče wustajić je typiska alibi-funkcija našich dnjow, ale z mojeho wida lědma spěchowanje serbskeje rěče. Skerje to pokazuje, zo serbšćinu poprawom njetrjebaja abo za wažnu njebjeru. Je pak to zaměr akcije „Čiń sobu!“?

wu., 11. awgusta 2020

„365/2021 abo jedne lěto w žiwjenju“ rěka mjezynarodny wuměłski projekt pólskich iniciatorow, kotřiž tež Serbow namołwjeja so wobdźělić. Cordula ­Ratajczakowa je so ze Szymonom ­Wiatrom z iniciatiwy „Czytelnia ­Szkicowników“ rozmołwjała.Što je ideja projekta „365/2021“?S. Wiatr: Ideja pochadźa z łaćonskeho prajidma „nulla dies sine linea“ – žadyn dźeń bjez linije. Myslimy sej, zo je tež hišće­ na modernym swěće wažne kóž­dy dźeń rysować. Namołwjamy tuž wuměłcow, přez cyłe lěto 2021 skicy zho­towjeć, znajmjeńša dwě wob tydźeń. Nastać­ ma tak skicowy dźenik. Chcemy wuměłcow pohnuć, swět kaž tež sebje samych a swoje wuměłstwo hłubšo do­žiwić a do­dnić. Tohodla by derje było, bychu­-li swoje skicy z wosobinskimi noticami měšeli. Chcemy z projektom wuměłcow z Pólskeje, Słowakskeje, Čěskeje kaž tež z Łužicy zwjazać. Budu-li jenož Polacy a Serbja, je tež derje. Pytamy ně­hdźe dźesać ludźi, wjace nic.Kak sće na Serbow přišli? ...

wu., 11. awgusta 2020

Rěčny centrum WITAJ (RCW) w Choćebuzu wuhotuje nazymu tři dalekubłanske kursy za kubłarki dźěćacych dnjowych přebywanišćow, to rěka žłobikow, pěstowarnjow a hortow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND