Diskusijne koło jako zazběh zjawneje debaty wo změnje serbskeje hymny

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Su jenož mužojo hódni wěčnoh wopomnjeća?“ wotmě so wčera na žurli Budyskeho Serbskeho domu diskusija wo serbskej hymnje. Na nju přeprošałoj běštej Maćica Serbska (MS) a Serbske Nowiny. Zawodnje zjima kulturny stawiznar dr. Franc Šěn swój w mejskim Rozhledźe wozjewjeny nastawk wo na změny bohatym wuwiću ody Handrija Zejlerja „Na serbsku Łužicu“, originalnje spisaneje w lěće 1827, k oficialnej hymnje serbskeho ludu. Přednošk wujewi, zo bu tekst wjacekróć přebasnjeny a – přewažnje estetiskich přičin dla – přiměrjeny. Předsydka MS dr. Anja Pohončowa rozłoži něhdźe 30 přitomnym, zo bě najstaršemu serbskemu towarstwu kritiski komentar w SN z přičinu, „zahajić diskusiju na zakładźe konkretneho namjeta. Změna měła tak mała kaž móžno być.“ W tak nastatej wersiji njerěka w druhim wjeršu druheje štučki hižo „... Ow, zo bychu z twojeho klina wušli mužojo ...“, ale „... Njech nam z klina twojeho, wuńdu žony, mužojo ...“. Basnica Róža Domašcyna přizna, zo sej originalnu baseń Zejlerja „přewšo česći“.

dale čitać…
pj., 23. septembera 2022

Pod heslom „Woheń a kristal“ je wčera wječor Nowa łužiska filharmonija w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hudźiła. Koncert pod dirigatom Ewy Strusińskeje wotmě so we wobłuku 33. šleskich hudźbnych dnjow. Jutře w Zielonej Górje planowane předstajenje wupadnje, njedźelu su twórby Hindemitha, Beethovena a Brahmsa hišće raz w Žitawje słyšeć. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 23. septembera 2022

Dypkowej partijiDo štyri wupytanych pokalnych koparskich hrow we wokrjesnym a pokalnym kole sobotu a njedźelu stej so dwě dypkowej partiji z wokrjesneje wyšeje ligi sunyłoj. Dotal njeporaženi Kulowčenjo wočakuja z pincy tabulki mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor. Radworska koparska rezerwa hraje w předehrě w 1. hłownym pokalnym kole. Tež prěnje mustwo SJ Chrósćicy 1981 ma hišće nachwatansku dypkowu hru. Do Chrósćic přijědźe SG Weixdorf.24.09. 12:15 HZ Wulka Dubrawa II/  Radwor II – Bretnig-  Hauswalde24.09. 15:00 Módro-běli Kulow –  ST Radwor24.09. 15:00 Arnsdorfske KT II –  SJ Chrósćicy II24.09. 15:00 TSV Połčnica II –  HZ Wóslink/Skaskow/  Kulow II25.09. 15:00 SJ Chrósćicy –  SG Weixdorf25.09. 15:00 HFC Colditz –  Budissa BudyšinSerbski wolejbulowy derbyW Budyšinje přewjedźe so póndźelu serbski wolejbulowy derby we wokrjesnej klasy Budyšin stafla wuchod. Nimo toho změja w sportowej hali 3. Srjedźneje šule na dr.-S.-Allendowej měšćanski derby.26.09. 19:30 Sokoł Budyšin –  ST Mari ...

pj., 23. septembera 2022

Kotre zestajane słowo so tu pyta?rjadownja 1aFoto: SN/Hanka ŠěnecSerbska zakładna šula „Jurij Chěžka“ ChrósćicyWot dypka k dypkejFota: Torsten Kellermann rjadownja 1b z rjadowniskej wučerku Simone Englerz rjadowniskej wučerku Mariju Ćěslinejz rjadowniskej wučerku Sabine Salowsky (naprawo) a Regine Krahl (nalěwo)rjadownja 1arjadownja 1c z rjadowniskej wučerku Verena LehmannMyslička Wězo wjeselu so nad wašimi wobrazami wo šulskim zastupje. Přichodne tydźenje chcu je tule wozjewić. Kak sće šulski zastup woswjećili? Waš Dźěćiznak. Nowych datowych postajenjow dla starši často rozsudźeja mjena swojich dźěći njewozjewić. Prosymy tuž našich čitarjow wo zrozumjenje.Kulowska Krabatowa zakładna šulaŠtó abo što so tu chowa? Zwjazaj dypki w prawym rjedźe a wuslědź je.

pj., 23. septembera 2022

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je so minjeny kónc tydźenja wohnjowym wobornikam, zwjazkowej woborje, zwjazkowej policiji, techniskemu pomocnemu skutkej kaž tež Čerwjenemu křižej a dalšim pomocnym organizacijam za njesebičny bój přećiwo wulkemu wohenjej w Sakskej Šwicy dźakował. Cyłkownje 18 pomocnikam přepoda wón na zarjadowanju na twjerdźiznje Königstein Saksku me­dalju lěsnych wohenjow 2022, kotruž bě wón sam iniciěrował. Z njej dźakowaše so žonam a mužam, kotřiž su „hač k wučerpanju“ pomhali. Sakska je 3 500 medaljow zhotowić dała. Dalše dźakne zarjadowanje budźe w Torgauwje. Foto: Steffen Unger

pj., 23. septembera 2022

Rědka kantata a nowe pišćeleOchranow. Towarstwo Srjedźoněmska barokna hudźba w Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej zarjaduje swój dwudnjowski koncertowy rjad „Barock.Musik.Fest.“ lětsa w Ochranowje. Jutře, sobotu, zahaja jón z wodźenjemi mjez druhim po tamnišim ludowědnym muzeju a po měsće. W 16 hodź. slědujetej pod hesłom „Concert lecture“ na cyrkwinej žurli Ochranowskeje bratrowskeje wosady zawodny přednošk a prezentacija „Herrnhaagoweje kantaty“ Philippa Heinricha Molthera. Pod nawodom Petera Koppa zahudźi cyłk Vocal Concert Dresden, solistaj budźetaj sopranistka Anne Stadler a bariton ­Clemens Heidrich. W 17.45 hodź. chce kantor Alexander Rönsch na samsnym městnje „mišterski wutwor pišćeletwarca Eule“ z cyle nowymi, ­tak mjenowanymi Tannen­bergowymi registrami předstajić. W 19 hodź. přizamknje so „Spěwny wječor“. Zarjadowanje wuklinči ­zajutřišim, njedźelu, wot 9.30 hodź. z prě­dowanjom, pišćelowej hudźbu a „cyrk­winskim kofejom“. Za wodźenja kazaja sej popłatk 5 eurow, wšitke ...

pj., 23. septembera 2022

Syła zajimcow chce so wohnjowy wobornik abo wohnjowa wobornica stać. Nawoda gmejnskeje wobory Ralbicy-Róžant Michał Maywald je zašłu wutoru zakładny wukubłanski kurs zahajił.

pj., 23. septembera 2022

Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD, nalěwo) wopyta dźensa dopołdnja zawod Lehmann GmbH Präzisionswerkzeuge w Małej Boršći blisko Hodźija, zo by so wo aktualnej hospodarskej situaciji na kraju informował. W srjedźišću rozmołwow z jednaćelskim towaršnikom zawoda Rolandom Lehmannom (naprawo) a zapósłancom Markom Šimanom (CDU) stejachu mjez druhim poćeženja za srjedźny staw nastupajo energijowu krizu. Dalši wobstatk rozmołwow běše dalewuwiće slědźenja a wuwića, wšako ma zawod za to swójski wotrjad. Twornja zhotowja z mašinami preciznostne graty za wšitke wulke industrijne hałuzy. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 23. septembera 2022

Marlene Langerowa z Wotrowa, čłonka iniciatiwy na dobro kapłana dr. Jensa Buliša piše:Tydźenja, 11. septembra, zhonichmy z wozjewjenjow wotpohlad biskopa Timmereversa, Chróšćanskeho kapłana dr. Buliša do Žitawskeje wosady k nowembrej přesadźić.To je za nas katolskich wěriwych jara zrudźaca powěsć. Hižo wjele lět smy we Wotrowje bjez swójskeho fararja. Administratiwnje so Wotrow přez Chróšćansku faru zastara. W zašłosći smy tež hižo serbskorěčnych duchownych (na př. přez wotchad do domizny) zhubili a w přichodźe so dalši na wuměnk podadźa.Kak wusko su cyrkej, wěra a rěč tu we Łužicy ze sobu zwjazane, móžemy wšitcy dźeń wote dnja w našich wjeskach dožiwić. Serbskich, serbskorěčnych duchownych bywa dźeń a mjenje. Hladajo na to, kelko Božich mšow smy hišće měli, jako mějachmy swójskeho duchowneho, je so ličba Božich mšow stajnje redukowała. Dlěši čas so hižo žane dźěćace a młodźinske kemše wjac njeswjeća. Tež ministranća su sebi samym přewostajeni. ...

pj., 23. septembera 2022

Milenka RječcynaKóžda kriza woznamjenja zdobom wuwiće a postup. Wěčnje w kuće sedźeć, dokelž je so hdy jónu něšto nimo kuliło, ničo njepřinjese. Za to je swět přepisany. Tuž wěm, zo je najlěpje so duchownje hibać a z tym pódla być, hdyž so swět přeměnja, a nic na městnje teptać.Tak činja to tež starši, jako sylny postronk našeje towaršnosće, wuwiwajo iniciatiwy z wotmysłom, dźěćom najlěpše kubłanje zmóžnić. Dopominam so na tych, kotřiž su před wjace hač 20 lětami w Chrósćicach a pozdźišo w Pančicach-Kukowje stawkowali. Njezabudu na angažement staršich w Delnjej Łužicy, jako wuwojowachu sej prawo na rěčne kubłanje swojich dźěći w delnjoserbšćinje, a to nic jenož w nakromnych hodźinach abo po šuli. Widźu dźensa nanow a maćerje, kotřiž so za to zasadźuja, zo bychu swojim dźěćom zmóžnili serbskorěčne kubłanje wotpowědnje zamóžnosćam kóždeho jednotliweho. Přetož tež wnučki maja a změja z toho wužitk. ...

pj., 23. septembera 2022

Towarstwo Šulska a domizniska stwa Ptačecy a tamniša wosadna cyrkwinska rada wuhotujetej zajutřišim, njedźelu, drastowe kemše. Po nimi chcedźa „kirbsoweho krala“ Halštrowskeje Hole krónować. Andreas Kirschke je so wo woběmaj podawkomaj z předsydku zarjadowaceho towarstwa Martinu Petschikowej rozmołwjał.Knjeni Petschikowa, hotujeće so na drastowe kemše. Što Was w tym zwisku inspiruje a motiwuje?M. Petschikowa: Zakładnu mysličku zrodźichmy w towarstwje hižo w lěće 2004. Chcychmy hordosć na domiznu a na serbske korjenje budźić. K prěnjemu domizniskemu swjedźenjej we wsy bě potom tak daloko. Helmut Kurjo, nazhonity znajer narodneje drasty z Blunja, podpěrowaše nas skutkownje při hotowanju, wšako njemějachmy w tym nastupanju přewjele nazhonjenjow. Tak běchu prěnje drastowe kemše wězo dosć zwažliwa wěcka. Ćim wjetše bě wjeselo nad poradźenjom.Što maće lětsa dokładnje planowane?

pj., 23. septembera 2022

Pólska z nowym kanalom při Baltiskim morju nětko njewotwisnaWaršawa. Z hoberskim statnym aktom su minjenu sobotu na brjoze Baltiskeho morja w Pólskej projekt poswjećili, kotryž ma knježerstwo za „strategiske“: nowy Kanal přez kosu Wisły (Kanał przez Mierzeję ­Wiślaną). Mjez wobdźělnikami zarjadowanja běchu statny prezident Andrzej Duda, ministerski prezident ­Mateusz Mora­wiecki, předsyda knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński kaž tež zastupnicy cyrk­winskeje wyšnosće a dalši wobdźělnicy.Nowy kanal wotstroni wjelelětnu wotwisnosć Pólskeje wot Ruskeje. Dotal dyrbjachu Polacy Rusku wo dowolnosć prosyć, zo smědźa łódźe połkupu na ruskim boku njedaloko Kaliningrada wobjěć, zo bychu pólski přistaw Elbląg docpěli. Wuski přejězd leži 50 kilometrow sewjernje.

pj., 23. septembera 2022

Šulerjo Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ mějachu tutón tydźeń wosebite dožiwjenja w Stróži. 40 hólcow a holcow je w šulskim muzeju „K. A. Kocor“ cyłe dopołdnjo wšelakore serbske poskitki dožiwiło. Mjez druhim woni zhonichu, kak běchu šulerjo něhdy w šuli wuknyli, a so sami při pisanju z pjerom a tintu wuspytachu. Potom su so z projektowej sobudźěłaćerku Christianu Dinerec-Kubańkowej wo ptačkach w domiznje rozmołwjeli. Pozdźišo su sej ptačka ze słomy paslili. Syman Hejduška nazwučowa ze šulerjemi znaty serbski spěw „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“ w modernej wersiji, kotryž na kóncu wšitkim zaspěwachu. Projekt „Šula Kocora“ w Stróži je zhromadna iniciatiwa někotrych kubłanišćow z towarstwom „Radiška“. Towarstwo chce tamniši muzej bóle wožiwić. W bywšej wjesnej šuli, kotraž nětko mjeno serbskeho komponista nosy, lětsa na třoch terminach tónle projekt ­přewjeduja. Tón serbska załožba přez idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza“ spěchuje. Foto: Katja Liznarjec ...

nawěšk

nowostki LND