Premjera Serbskeho młodźinskeho dźiwadła festiwal a sezonu zahajiła

Budyšin (SN/CoR). Ze serbsko-němskorěčnej premjeru zhromadneje produkcije Serbskeho młodźinskeho dźiwadła a Kamjentneho domu „Prěki – durich – loborka“ njejsu wčera jenož nowu hrajnu dobu Budyskeho NSLDź na hłownym jewišću zahajili, ale zdobom 3. festiwal „Witajće druhdźe“ ze šěsć amaterskimi młodźinskimi skupinami z cyłeje Němskeje a Irskeje. „Smy hordźi, zo móžemy skónčnje wot měrca přesunjeny projekt předstajić. Wosebitosć je, zo hraja tu Serbja a Němcy hromadźe we woběmaj rěčomaj“, witaše intendantka za serbske dźiwadło Madleńka Šołćic přihladowarjow zbliska a zdaloka na wupředatej žurli. „Dźiwadło njewotbłyšćuje woprawdźitosć, ale předstaja swět, kajkiž móhł być“, rozłoži intendant Lutz Hillmann w swojich witanskich słowach. „Hornja Łužica steji za mnohotnosć. Dźakuju so intendantej za zmužitosć, z tutym festiwalom dźiwadłowu sezonu w Hornjej Łužicy zahajić“, wuzběhny přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber.

dale čitać…
pj., 18. septembera 2020

Z koncertom „Muzikaliska jězba po časach“ w Bartskej ewangelskej cyrkwi zahaji so předwčerawšim nowy festiwal „Hornjołužiski swjedźeń komorneje hudźby“. Mjez druhim staj tam rodźeny Dobranečan Johannes Krahl (na foće) a Josua Velten z Gießena simultanje na wobojich Eulowych pišćelach Božeho domu „Sonatu a due Organi“ Franza Danzija přednjesłoj. Foto: Jurij Helgest

pj., 18. septembera 2020

Kóždu póndźelu za bulom honićSJ Njebjelčicy poskići wot 28. septembra kóždu póndźelu wot 16.30 hodź. kopańcu za dźěći w starobje pjeć do sydom lět. Zwučować a hrać budu na sportnišću w Serbskich Pazlicach. Za to zamołwitu Dianu Kralowu docpějeće pod telefonowym čisłom 0177/7586866.Stara garda njehrajeKoparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła, kotryž bě za 9. oktober w Kamjencu planowany, njebudźe. Jednota Kamjenc trjeba hrajnišćo tón wječor za trening dorosta.Kónctydźenska kopańca18.09. 19:00  Budissa Budyšin  – FSV Nowosólc-Hródk19.09.  14:00  Jednota Kamjenc  – Großenhainske KT 9019.09.  15:00  Rakečanske ST  – Drježdźanski SC 189819.09.  15:00  TSV Wachau  – ST Marijina hwězda19.09.  15:00  Biskopičanske KT II  – Módro-běli Kulow20.09.  12:30  SJ Chrósćicy II  – ST Radwor20.09.  15:00  SJ Chrósćicy  – Drohotka Ramnow20.09.  13:00  SJ Njebjelčicy II – HZ Bu-    dyšink/Malešecy II20.09.  15:00  SJ Njebjelčicy – HZ Hór-    nikečanski jězor20.09.  13:00  Sokoł Ralbicy/ ...

pj., 18. septembera 2020

Tropiski wichor „Sally“ je w statomaj USA Alabama a Florida hoberske škody zawostajił a znajmjeńša jednu wosobu morił, dalša je zhubjena. Wichor ze wulkimi zliwkami zapławi dróhi a wobškodźi domy. Jeničce w staće Alabama bě 500 000 domjacnosćow a wobchodow bjez miliny. Wichor ćehnje dale do směra na Georgia a South Carolina Foto: dpa/Gerald Herbert

pj., 18. septembera 2020

Warja jědźe z cyłeho swětaBudyšin. Na Budyskim Třělnišću wotměwa so hač do njedźele, wšědnje wot 11 hodź. streetfoodfestiwal. Kucharjo přihotuja eksotiske jědźe z cyłeho swěta. Mnohostronskosć a wuběr wšelakich chłóšćenkow stej jónkrótnej. Wšako na městnje z čerstwymi přidawkami warja. Dźěći móža so na słódny lód a na kuzłarja wjeselić. Přeprosyli su zarjadowarjo tež hercow z Irskeje.Ekumeniske putnikowanjeBiskopicy. Ekumeniski kruh Biskopicy přeproša staršich a młódšich křesćanow kaž tež njewěriwych na třeće ekumeniske putnikowanje, a to jutře, 19. septembra. Zetkanje je we 8.15 hodź. při Biskopičanskim busowym dwórnišću. Tónkróć putnikuja z Hodźija do Budyšina. Něhdźe dwanaće kilometrow dołha čara wjedźe po překrasnej krajinje. Cil je Budyska tachantska cyrkej, hdźež planuja małe wodźenje. ­Po nyšporje móže kóždy sam abo w skupince po měsće dundać abo so na hinaše wašnje zabawjeć. Wšako jězdźa nawječor ćahi prawidłownje z Budyšina do Biskopic.Na dźeń hudźbneje šule ...

pj., 18. septembera 2020

Bórkowy (mih/SN). W delnjołužiskich Bórkowach a wokolnych wsach rozšěrjeja tele dny dokument gmejnskeho zarjada nastupajo „Přichodne wusměrjenje Błótowskeje knihownje ,Mina Witkojc‘“. Při tym dźe wo nic mjenje hač wo dalewobstaće institucije. Z kóždolětnym minusom 75 000 eurow a z přewidnej ličbu 260 wužiwarjow je wupožčowarnja knihow gmejnje mjeztym předroha. „Takle z pjenjezami brojić je lochkomyslne“, rjekny Maik Merting, gmejnski radźićel CDU w Bórkowach.Druzy maja brjušebolenje nastupajo předstawy, zo móhli dom zawrěć. „Błóta bjez knihownje, ja njewěm“, rjekny wjesnjanosta Hans-Jürgen Dreger. Petra Kunz (Zwjazk za Bórkowy) nima za prawe, knihownju jeničce po hospodarskich měritkach posudźować. „Wudawamy kóžde lěto 50 000 eurow za Błótowske bajowe nocy“, rjekny tež Bernd Ragotzky (Zhromadnje za Bórkowy). Jemu je zjawne wupožčowanje knihow wažniše.

pj., 18. septembera 2020

Choćebuz (SN/at). Wo spěšnych ćahach ICE móža w Delnjej a Hornjej Łužicy tuchwilu jeno sonić. Strukturneje změny po kóncu zmilinjenja brunicy dla ma so to změnić. Nic jenož wobchadnje, ale tež infrastrukturnje. Łužica trjeba nowe dźěłowe městna; nowa porjedźernja železnicow w Choćebuzu ma k tomu přinošować. Z wulkoprojektom na tradicionalnym městnje chce Němska železnica (DB) 1 100 nowych dźěłowych a 110 wukubłanskich městnow wu­tworić. Plany za to su wicekancler a zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD), zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU) a předstejićer DB Roland Pofalla wčera w Choćebuzu rozłožili.

pj., 18. septembera 2020

Lawdacija na lawreatku Myta Zejlerja 2020 Chrystu MeškankowuDźens tydźenja bu Chrysta Meškankowa w Kamjenskim sakralnym muzeju, Haninej cyrkwi, z Mytom Zejlerja, wu­znamjenjenjom za serbsku rěč, počesćena. Dokumentujemy tule lawdaciju bywšeje direktorki Serbskeho gymnazija Budyšin Rejzy Šěnoweje.Jednoho ranja słyšachmoj z mužom w serbskim rozhłosu rozsud jury Myta Zejlerja, zo počesća lětsa Chrystu ­Meškankowu z mytom za serbsku rěč, z Mytom Zejlerja. Zo počesća ju za wobstajne a přikładne tworjenje w nałožowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury, za jeje žiwjenski skutk.Wjele zboža, luba Chrysta, ći dźensa hišće raz z cyłeje wutroby přeju.Słowje, kotrejž sebi prajimy na narodninach, do noweho lěta abo młodemu čłowjekej, kiž so hotuje na nowy wotrězk žiwjenja, słušatej dźensa tebi.

pj., 18. septembera 2020

Bosćan NawkaMjez počasami je nazyma wšěm na kulturje zajimowanym to, štož je zahoritym přećelam basketballa tak mjenowana crunchtime. Čas potajkim, w kotrymž (we wězo wobmjezowanym ramiku) wo něšto, hdyž nic wo wšo dźe. Lětsa tele trochu himpotace přirunowanje samo bóle přitrjechi hač hewak. Wšako wojuja najlěpši protagonisća mjenowaneho sporta tuchwilu wo „swětowe mišterstwa“, kaž to w Americe mjenuja. Zo z tym hišće hotowi njejsu, zaleži na wěstej pandemiji, wo kotrejž budźe něhdy rěkać, zo je jasnu cezuru wuskutkowała, wobwliwowacu wšitke fasety zjawneho žiwjenja. A kotraž je nam njesměrnu paradu nosow wobradźiła, dźakowano posłownje zrozumjenemu zahubnemu škitnemu nahubnikej. Někotři wužiwaja wony njewoblubowany čwak płatu samo jako nadrowc za brodu (Kinn) – čehodla, to najskerje sami njewědźa, chibazo mamy to jako formu perfidneho protesta rozumić. Sym wćipny, hdy wuhladamy prěnich mopedistow z nahłownikom na kokaču (Steiß). ...

pj., 18. septembera 2020

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz je swój nazymski semester hižo w awgusće zahajiła. Zarjadnišćo je tójšto zarjadowanjow lětsa hinak planowało, štož bě koronapandemije dla trěbne.Choćebuz (SN). Korony dla njebě Šuli ­za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz móžno organizować studijne jězby do wukraja abo do serbskeje wokoliny. Tak je sej nawodnistwo přemysliło něšto ­hinaše za maćernorěčnych a přećelow delnjoserbšćiny přihotować. Tak zetka so 10. septembra połsta z nich w Bórkowach, zo bychu čołmikowali, zhromadnje spěwali a so rozmołwjeli. Zajimcy ­běchu ze Šejnhejdy, z Depska, Barbuka, z Wulkeho Dobrynja, Turjeja, Choćebuza, Stopišćow, Hochozy, Prjawoza a Drjenowa. Hochoženjo běchu samo z wulkim kremserom přijěli. Zdobom su ze serbskej chorhoju kóždemu pokazali, zo su Serbja po puću.Witanje běše jara wutrobne, wšako njeběchu so wosebje ći starši ludźo dlěje widźeli. Wotjěli su woni z čołmom wot přistawa Rehnus w Bórkowach. Po niłkej wodźe staj čołmarjej po krutej čarje jěł ...

pj., 18. septembera 2020

Waršawski sejm zakoń wo krućišim zwěrinoškiće wobzamknyłWaršawa. Pólski sejm je wčera wječor po dny trajacej diskusiji z wjetšinu hłosow knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) kaž tež opozicije zakoń wo krućišim zwěrinoškiće schwalił. Iniciatiwu za to měješe předsyda strony Jarosław Kaczyński. Po tym zo bě ze samsnym naćiskom před třomi lětami hišće zwrěšćił, je so jemu tónkróć poradźiło noworjadowanje přesadźić.Jedyn z hłownych dypkow noweho ­zakonja je zakaz, kožuchače plahować. Pólska je přeco hišće jedyn z najwjetšich eksporterow kožuchow liškow a nercow. Cyłkownje 438 tajkich farmow z něhdźe šěsć milionami zwěrjatow w kraju hišće maja. Zastupnicy PiS argumentowachu, zo dyrbja kožuchače w plahowarnjach pod skandaloznymi wuměnjenjemi žiworić a zo je tuž najwjetši čas, zawody zawrěć. Plahowarjo maja nětko lěto chwile za to. Nukle dźeržeć pak porno tomu zakazane njeje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND