wu., 23. apryla 2024

We wobłuku třećeho zarjadowanja rjadu „Happy monday Bautzen – Wjesoła póndźela Budyšin“ postara so wčera Drježdźanske trijo Showko & band z reggaejom a popom wo dobru naladu na Póstowym naměsće. Do wustupa hudźbnikow podachu Alexandra Kuringec, Jana Piňosová a Robert Lorenc ze Serbskeho instituta dohlad do swojich slědźenjow, při čimž wuzběhnychu, zo „woznamjenja wědomosć wotewrjenu wuměnu, mjezynarodnu kooperaciju a interdisciplinarne postupowanje“. Nimo toho sposrědkowa Cathleen Donath cyłkownje něhdźe 150 zajimcam zakłady meditacije a „zwučowanjow za mjezsobnu skedźbliwosć“. Foto: SN/Bojan Benić

wu., 23. apryla 2024

Sokoł Ralbicy/Hórki –Módro-běli Kulow 1:3 (1:1)Zestawa domjacych: Žur – Woko, Schultz, Heidorn, Rawš (71. Mjechela), D. Gloxyn, Šewc, Rachela (63. Matka), Šołta, Korjeńk, Bejmak (70. An. Wałda)zestawa hosći: Čórlich – Sauer (77. Hufnagel), Langa, Korch, Kisch (86. Woko), Wehlan (90. Korch), Bulang, Begmann, Nicolaides, Böttger (90. Lorido), Popjela (61. Koplanski)Koparski duel Ralbicy přećiwo Kulowej je so w minjenych lětach k małemu serbskemu derbyjej wuwił, wšako tón abo tamny Serb za karnewalowe městačko za bulom honi. Serbski trenar Stephan Prucha ze Sulšec je swoje mustwo derje nastajił a chcyše so znajmjeńša z dypkom zaso do Kulowa wróćić. Na kóncu wuskočichu samo tři, wšako jeho chowancy hru wot spočatka hač do kónca postajowachu. W derbyju pokazachu Sokoljo jedyn z najsłabšich wukonow cyłeje sezony, byrnjež trenar Thomas Schultz tójšto hrajerjow k dispoziciji měł.

wu., 23. apryla 2024

Połny měsačk nad plantažu aprikozow sadoweho předewzaća Hornemann w saksko-anhaltskim Sülzetalu: Ze swěčkami su ­minjenu nóc spytali, čućiwe kćenja před zmjerzkom škitać. Małe płomjenja wokolinu znajmjeńša tróšku wohrěwaja a tak ­wjetšim škodam zadźěwaja. Minjenu nóc su tam dwaj stopjenjej zmjerzka naměrili. Foto: pa/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

wu., 23. apryla 2024

Na lětuši swětowy dźeń knihi je nawodnica Smolerjec kniharnje Annett Šołćic dźensa rano šulerjow z Budyskeje zakładneje šule Maxa Militzera witała. Wona rozprawješe mjez druhim wo serbskich printowych medijach a serbskej literaturje w serbskej a němskej rěči. Jutře wona šulerjam w Serbskimaj zakładnymaj šulomaj Chrósćicy a Worklecy wo tym powěda. Foto: SN/Bojan Benić

wu., 23. apryla 2024

Lejno (AK/SN). Swětłownja při Lejnjanskim jězorje je atraktiwny cil za wulěty hosći zbliska a zdaloka. Tohorunja je hotel při jězorje woblubowane zetkawanišćo za zjězdy abo swójbne swjedźenje, rozprawja jednaćelka swětłownje Heike Strutthof minjeny pjatk na swjedźenju, hdźež zhladowachu na 10lětne wobstaće swětłownje w gmejnje Halštrowska hola. „Njejsmy žadyn ryzy hotel za wellness a dźěći, ale wotewrjeni za wšitke wopytowarske skupiny“, wona hódnoći. „Wěnujemy so mórskej temje a našu kwalitu chcemy sej wobchować.“ Zhromadnje ze swojej swójbu, sobudźěłaćerjemi, wobydlerjemi, dodawaćelemi, twarskimi dźěłaćerjemi, planowarjemi a zastupjerjemi z politiki a hospodarstwa je jednaćelka jubilej woswjećiła.

wu., 23. apryla 2024

Jan Bart z Budyšina:Z wulkim zajimom sćěhuju diskusiji, argumentam a wosobinskim stejišćam serbskich reprezentantow w rjedźe „Serbska debata“. Jara wobžaruju, zo njemóžu so wysokeje staroby dla na městnje wobdźělić. Tuž zbywaja rozprawy w Serbskich Nowinach k informaciji.W 4. Serbskej debaće we Wojerecach bych w diskusiji wosobinam na podesće sćěhowace prašenje stajił: Kak posudźujeće wotpohlad sakskeho kultusoweho ministra knjeza Piwarza, zdźěłowanje w pěstowarnjach z nowym zdźěłowanskim planom polěpšić? W nim maja so konkretne wuknjenske wobsahi w zwjazowacej formje postajić. (Wjace k tomu pod rubriku „Zapósłane“ w SN z 11. apryla). Bych rady w Serbskich Nowinach čitał, što naši třo reprezentanća Serbow k tomu wotpohladej rjec maja.Tež měnjenja a nazhonjenja zastupjerjow serbskich, serbsko-němskich a Witaj-pěstowarnjow chcu radlubje do zjawneje wuměny myslow a namjetow w našim wječorniku pohonjować a tež zmužić. Snadź móže redakcija SN na swoje wašnje diskusiju wobohaćić. ...

nowostki LND