Worklečanska šwalča Petra Kupcyna je wčera wučerce Budyskeje Serbskeje zakładneje šule Petrje Siprathowej zhotowjenu serbsku ewangelsku drastu přepodała. Jedna so wo cyłkownje 20 eksemplarow dweju wulkosćow, kotrež stej Towarstwo přećelow a spěchowarjow Serbskeje zakładneje a wyšeje šule Budyšin a Załožba za serbski lud spěchowałoj. Foto: Božena Šimanec

Kreatiwne a kulturne hospodarstwo na spočatku tworjenja hódnotow

Budyšin (SN/bn). Ze štwórtej dźěłarničku su Serbski institut (SI), Leibnitzowy institut za stawizny a kulturu wuchodneje Europy (GWZO), Hannah-Arendt-institut za wuslědźenje totalitarizma (HAIT) a Institut za sakske stawizny a ludowědu (ISGV) zhromadny projekt „Multipelne transformacije: towaršnostne nazhonjenja a kulturna změna we wuchodnej Němskej a wuchodo-srjedźnej Europje“ zakónčili. Ćežišćo předwčerawšim a wčera digitalnje wotměwaceho so zarjadowanja bě „metodiske wuswětlenje sektora kulturnje a kreatiwnje tworjacych pola mjeńšinow“ – předmjet to, kajkiž njeje po wopisanju SI „dotal wulce w srjedźišću zajima stał“.

dale čitać…
pj., 03. decembera 2021

Annamaria Hadankec z Berlina/Kopšina je najwuspěšniša wobdźělnica lětušeho literarneho wubědźowanja Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud.Budyšin (SN/at). To je zawěsće tež jurorki a jurorow literarneho wubědźowanja překwapiło: Annamaria Hadankec bě we wšěch třoch kategorijach najwuspěšniša, dwójce z prěnim a jónu z druhim mytom. W kategoriji „basnje a mała proza“ (A) spožči jej jury 1. myto za basnje „Powjaz“, „Naši mužojo!“, „Za tebje“, „Pizza“, „Žedźba“ a „Raj“, runje tak w kategoriji dlěša proza, dramatika (C) za powědančce „Rabies – płaćizna wědy“ a „Čeji lěs?“. W kategoriji „krótka proza“ (B) bě powědančko „Spytowanje“ Annamarije Hadankec 2. myto hódne.

pj., 03. decembera 2021

Kónctydźenska kopańcaW regionalnej koparskej lize-sewjerowuchod nastupi FC Energija Choćebuz hakle njedźelu pola FSV 63 Luckenwaldy. Hrajny kónc tydźenja je tónraz na tři dny rozrjadowany.03.12. 19:00 Hertha BSC II –  Germania Halberstadt03.12. 19:00 FC Carl Zeiss Jena –  Berlinski AK03.12. 19:00 SV Babelsberg –  SV Tasmania Berlin04.12. 13:00 BSG Chemija Lipsk –  FC Eilenburg04.12. 13:00 Optik Rathenow –  VSG Altglienicke04.12. 16:00 BFC Dynamo – Lok Lipsk05.12. 13:00 Tennis Borussia Berlin –  Kamjeničanski FC05.12. 13:00 SV Lichtenberg 47 –  ZFC Meuselwitz05.12. 13:00 FSV 63 Luckenwalde –  FC Energija Choćebuz05.12. 13:00 VfB Auerbach –  Union FürstenwaldeHry žonow Drježdźanskeho SC

pj., 03. decembera 2021

Wuradźowanje w internaćeFoće: Milenka RječcynaFotosession w ChrósćicachSo na zhromadne wuradźowanje zetkać bě wužadanje. Wšako njejsu młodźi ludźo hižo wšitcy we Łužicy, ale studuja we wšelakich wulkoměstach Němskeje. Zaso dalši ­bydla w internaće abo doma. Na kóncu zetkali smy so w kofejowni, w redakciji Serbskich Nowin abo w hosćencu. Wosebje pak smy z pomocu šmóratka komunikowali. W internaće Serbskeho gymnazija smy prěni króć widźeli naćisk za comic, kiž móžeće w magacinje čitać a sej wobhladać. Njeje scyła tak lochko namakać prawu městnosć za foto z młodymi ­redaktorkami. W Chrósćicach je jón fotografka Božena Šimanec pod ­starym štomom nadešła. Holcy a młode žony su sej hnydom wobhla­dali, kotre foto je najlěpše a so za wozjewjenje hodźi.Škoda, zo je medijowy projekt „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ z tutym wudaćom Serbskich Nowin zakónčeny. Škoda tež, zo nje­wěmy, hač wjedźe so pod hesłom „Carpe noctem 2.0” dale. Derje pak, zo młodostni njepopušća w tym, sebje samych kaž tež swo ...

pj., 03. decembera 2021

Z wulkej wojerskej ceremoniju je so Zwjazkowa wobora wčera wječor w Berlinje ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) rozžohnowała, kotraž bě dohromady 16 lět w zastojnstwje. Po tym přepodachu jej wotpowědne wopismo wo njewšědnym ­počesćenju. Přitomna bě tež zakitowanska ministerka Annegret-Kramp Karrenbauer (CDU). Foto: pa/AP/Odd Andersen

pj., 03. decembera 2021

Hodowny swing za dobry skutkBudyšin. Budyske serwisowe kluby Lions, Leos, Rotary a Soroptimist kaž tež towarstwo Kamjentny dom wuhotuja jutře­, sobotu, beneficny koncert „Swingin’ Santa“. Młodostni ze Sakskeje a Pólskeje su za njón wjacore mjezynarodne hodowne spěwy, aranžowane w stilu swinga a jazza, nahrawali. Stream započnje so w 15 hodź. pod . Pjenježne dary zběraja ­lětsa z pomocu telefoniskeje hotline 0 35 91 / 5 31 99 67. Dochody chcedźa serwisowe kluby powšitkownowužitnym iniciatiwam a akcijam přewostajić.Do hód dlěje nakupowaćPančicy-Kukow. Klóšterski wobchod w Pančicach-Kukowje rozšěri po wšitkich adwentnych sobotach swoje wotewrjenske časy. Zajimcy móža tam potom stajnje wot 10 do 16 hodź. nakupować. Přistup pak maja po prawidle 2-G jeničce šćěpjeni a wustrowjeni.×÷Informuja wo hrajkach

pj., 03. decembera 2021

Štóž nochce so tež při zymskich temperaturach lodowych słódnosćow wzdać, dóstanje tajke w Budyskej lodarni „Eisdealer“ napřećo Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu. Jako wosebitostku w adwentnym času poskićeja tam nimo swójsce produkowanych lodow tež hodowne kreacije, kaž na přikład „jednorohačowy punš“ abo „kanděrowane jabłuko z mandlemi“. Štóž chce radšo słódny tykančk na ruku – tež tajki maja w poskitku. Mały Friedrich (nalěwo) wjeseli so nad swojej karamelizowanej wutrobu, kotruž znaje wot Wjacławskich wikow. Tež adwentne njedźele je woknješko lodarnje wotewrjene. Foto: Carmen Schumann

pj., 03. decembera 2021

Cordula RatajczakowaČasto so mjerzaš, zo so w bohatym serbskim kulturnym žiwjenju zarjadowanja prěkuja. Prašeš so, hač móžno njeje, zo so institucije a towarstwa mjez sobu tak wothłosuja, zo njetrjebaš so za jedyn a přećiwo tamnemu poskitkej rozsudźić – telko zarjadowarjow dźě na kóncu nimamy! Ćim lěpje, zo je so wothłosowanje w padźe swjedźenskeho lěta „2022 – lěto Zejlerja a Kocora“ poradźiło.Prěni naćisk protyki z něhdźe 30 terminami najprjedy raz předleži, najwjace pozicijow steji na zelenym, jenož někotre hišće cyle jasne njejsu. A hlej, samo tamne zarjadowanja – kaž na přikład 76. serbski cyrkwinski dźeń w Bukecach, festiwal dudakow w Slepom abo Wotrowski wosadny swjedźeń składnostnje 250. róčnicy załoženja – su tak wobkedźbowali, zo z lětom Zejlerja a Kocora njekonkuruja, ale su integrowane. Wšo připóznaće za prócowanje tuž zamołwitym. Jako potencielny publikum móžemy so wjeselić.

pj., 03. decembera 2021

Problemy pólskeje cyrkwje koronapandemije dla chětro přiběraliWaršawa. Pólska cyrkej bědźi so z dale woteběracymi ličbami wěriwych a kemšerjow, wosebje mjez młodostnymi. Při tym njejsu wuskutki koronapandemije ani hišće přepytowane. Statistiski zarjad pólskeje katolskeje cyrkwje prawidłownje jónu wob lěto ličby kemšerjow a woprawjenjow wozjewja. Lońše ličby nastupajo institut tónkróć mjelči. Tuž znate njeje, kajke sćěhi je koronakriza loni w cyrkwjach měła. Nawoda statistiskeho zarjada Wojciech Sadłoń na naprašowanje medijow diplomatisce zwurazni, zo je „institucionalny wobłuk cyrkwje wosłabnył“. Před tydźenjemi drje su kemšerjow w cyrkwjach zaso raz ličili, na wuslědki pak budu ludźo hač do klětušeho čakać dyrbjeć.Medijam zwostawaja tuž jenož ličby statneho statistiskeho zarjada. Te pokazuja, zo dźeń a mjenje ludźi kemši chodźi. Najhórje je na sewjeru a na zapadźe Pólskeje, hdźež registruja runje hišće 34 procentow wěriwych na Božich mšach. Na wuchodźe a na juhu kraja porno tomu hač ...

nawěšk