W zymje a z „wohrěwanskimi hribami“ w stanje swjećić wupuć njeje

Hórki/Hrubjelčicy (SN/mwe). Zo so druha­ žołma koronoweje krizy nazymu na nas wali, před tym běchu wirologojo a dru­zy eksperća dawno hižo warnowali. Přiwšěm pak mnozy to po zdaću přechutnje brali njejsu a tuž su dźensa wose­­bje swójby w Radworju, Sulšecach, Ralbi­cach a dalšich kónčinach w karan­te­nje. Nichtó dokładnje rjec njemóže, kak so wirus pola­ kóždeho inficěrowaneho na ćěło wuskutkuje. Wosebje potrjecheni su wot přeco znowa aktualizowanych zaka­zow, wobmjezowanjow a krućišich postajenjow hosćencarjo, mějićeljo ho­telow a pensijow a wosebje swobodnje skutkowacy wuměłcy a wšitcy, kotřiž maja z tutej branšu něšto činić.

dale čitać…
wu., 27. oktobera 2020

Budyšin (SN). Mjez wosebitymi znamkami lěta 2022 měł tež motiw składnostnje 150. posmjertnin basnika Handrija Zej­lerja a 200. narodnin komponista Korle Awgusta Kocora być. To chce Domowina docpěć, kaž dźensa w nowinskej informaciji zdźěla. Najwažniši wuslědk lětdźesatki trajaceho přećelstwa Zejlerja a Kocora je serbska hymna „Rjana Łužica“. Předsyda Domowiny Dawid Statnik skedźbnja w namjeće na to, zo płaćitaj wobaj jako „załožerjej narodneho wozrodźenja serbskeho ludu, kotryž je jako připóznata awtochtona mjeńšina Němskeje dźěl statneho luda a tak dźěl němskich stawiznow“. Wo 50 wosebitych znamkach za lěto 2022 rozsudźi w nowembrje programowa přirada zwjazkoweho financneho ministerstwa. Referat ministerstwa je wobkrućił, zo je namjet z Łužicy z časom dóšoł.Poslednju wosebitu znamku ze serbskim motiwom su lěta 2012 składnostnje 100lětneho wobstaća Domowiny wudali.

wu., 27. oktobera 2020

Budyšin (UM/SN). Posledni dźěl cyły lětdźesatk trajaceho restawrowanja Mättigoweho epitafa w Budyskej tachantskej cyrkwi je zakónčeny. Wurjedźena po­dobizna Gregoriusa Mättiga pyši nětko zaso delnje wotzamknjenje epitafa. Dohromady něhdźe 134 000 eurow je wobnowjenje płaćiło. Planowane swjatočne kemše k přepodaću epitafa 1. nowembra dyrbjachu pak wot­prajić.

wu., 27. oktobera 2020

Prěni raz je stajny wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa Mariji­neje hwězdy Oliver Schmidt jednu hodźinu­ z wrotarjemi dorostowych mustwow­ trenował. Šěsć wobdźělnikow zwučowaše z poslednim mužom wokrjesneho wyše­ho ligista na teoretiskim a praktiskim polu. Foto: Borbora Frenclowa

wu., 27. oktobera 2020

Při rozbuchnjenju bomby w koranowej šuli w Peshawaru, měsće na sewjerozapadźe Pakistana, je dźensa rano znajmjeńša sydom šulerjow žiwjenje přisadźiło. Wjace hač sto šulerjow so zrani. Dotal njeznaty skućićel bě něhdźe šěsć kilogramow rozbuchliny w kubłanišću zaměstnił. Tójšto zranjenych hólcow w starobje mjez wosom a 20 lětami su w kritiskim stawje. Foto: dpa/Fayaz Aziz

wu., 27. oktobera 2020

Najebać koronowu krizu je minjeny kónc tydźenja tójšto ludźi na nazymske zahrodowe wiki LebensArt do Großhartauwa přijěło­. Pod wobkedźbowanjom hygieniskich předpisow móžachu sej tam wjele idejow wothladać, kak swoju zahrodu rjenje wuhotuješ a wupyšiš. Zahrodowy fachowc Sebastian Tischer z Kohoutec zahrodnistwa w Protecach pokaza mjez druhim 18 lět stary jałorc (Wacholder) w formje bonsaija. Foto: Steffen Unger

wu., 27. oktobera 2020

Hdyž rozprawjamy w dźensnišim wudaću wo wuskutkach tuchwilneje pandemije na łužiske hosćency a tohorunja na dźěło chětro aktiwneho towarstwa, je přičina najprjedy raz wězo samsna. Sćěhi za wobě stronje pak njemóhli rozdźělniše być. Za towarstwo Njepilic statoka je wězo bolost­ne, zo wone swoje zwučene zarjadowanja kaž hewak přewjesć njemóže. Kermušu, adwentničku, pjerjodrěće pak móžeš tež pozdźišo organizować a snano budu wone potom samo hišće lěpje wo­pytane, dokelž sej ludźo wuwědomja, zo wone samozrozumliwe njejsu. Połoženje gastronomow je cyle hinaše, dokelž su woni wot swojich hosći žiwi. Dyrbja-li ludźo cyłe kwasy wotprajić, dokelž wulke swójbne swjedźenje hižo dowolene njejsu, woznamjenja to za hosćencarja wupadnjene dochody. A te njemóžeš prosće někak nachwatać. Potom móhli eksistency na hračkach stać a so w najhóršim padźe z woporom koronoweje pandemije stać. Marian Wjeńka

wu., 27. oktobera 2020

Na Njepilic statoku lětsa žane zjawne zarjadowanja wjace njezmějaRowno (JoS/SN). Za minjeny kónc ty­dźenja planowana kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku bě za organiza­torow dołho wulka nadźija, zo móža so swojim njeličomnym pomocnikam za jich aktiwne dźěło w běhu lěta dźakować. Potom pak dyrbješe so spěchowanske towar­stwo z ćežkej wutrobu rozsudźić, wob­lubowany swjedźeń wěstotnych přičin dla wotprajić. A nic jenož to. Tež přazu lětsa žanu njezměja. „Z tym je naše lěto­ takrjec nimo“, předsyda towarstwa Manfred Nikel tónle rozsud komentuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND