Film „Pola nas rěka wona Hanka“ wotnětka w kinach Němskeje

Budyšin (SN/bn). „Je nam wulka česć a wjeselo, premjeru filma ‚Bei uns heißt sie Hanka – Pla nas gronje jej Hanka – Pola nas rěka wona Hanka‘ w našim domje wuhotować směć.“ Z tymle słowami powita nawodnica Budyskeho Filmoweho palasta Sibylle Schramm wčera hosći prěnjeho regularneho předstajenja paska, kotryž pokazaja wotnětka w kinach po cyłej Němskej. Cosima Stracke-Nawka ze serbsko-němskeje syće Łužycafilm dźakowaše so jej a jeje mustwu „za nastork a wulku prócu, premjeru w Budyšinje zwoprawdźić“.

dale čitać…
pj., 19. apryla 2024

Grande dame němskeho šansona Barbara Talheim je jutře, sobotu, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z gitaristom Christianom Stoltzom chce wona swój aktualny program „In eigener Sache“ předstajić, z kotrymž woswjeći poł lětstotka na jewišću a kotryž ma za swój „dotal drje najbóle wosobinski“. Foto: Imago/Christina Kratsch

pj., 19. apryla 2024

Wjacore koparske derbyjeTak mjenowany koparski ramik za winowatostne hry pjatk, sobotu a njedźelu tworitej dźensa a njedźelu duelej mjez Ralbičanami a Kulowčanami. Dźensa wječor je hra starych knjezow we wólnočasnej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka a zajutřišim potom we wokrjesnej wyšej lize. Tež Njebjelčenjo změja derby, hdyž přijědźe k nim njedźelu mustwo Jednoty Kamjenc. A nic naposledk budźe tež w Chrósćicach wokrjesny derby. Tam změja hosći z Rakec.19.04. 18:15  Sokoł Ralbicy –  Módro-běli Kulow  (stari knježa)19.04.  18:30  Budissa Budyšin –  SC Freital20.04.  15:00  HZ Rakecy/Minakał II –  SJ Chrósćicy II21.04.  12:30  HZ Ralbicy/Pančicy II –    Mó.-běli Njeswačidło21.04.  14:00  SZ Steinigtwolmsdorf –     ST Marijina hwězda21.04.  15:00  SJ Njebjelčicy –  Jednota Kamjenc21.04.  15:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –     Módro-běli Kulow21.04.  15:00  SJ Chrósćicy –  Rakečanske ST21.04.  15:00  ST Radwor –  Hlinowski SKSwjatkowny turněr ...

pj., 19. apryla 2024

Inscenacija fantazijoweje bajki „Radoraj“ Serbskeho dźěćaceho dźiwadła z aktualnym poćahomRadoraj je kralestwo, w kotrymž nichtó nikomu ničo złeho njepřeje. Wšitcy su zbožowni, dźěłaja pilni a raduja so nad žiwjenjom. Namóc je nimale njeznata, brónje su zakazane – po přikazu krala Artosa, kiž sej přeje, zo njech so konflikty měrliwje a předewšěm ze słowami rozrisaju. Jako pak so po Radoraju powěsć šěri, dobry knježićel bu wotwjedowany a je ze zastajencom susodneho mócnarstwa kralowny Kurjawy, wupřestrěwaja so po wšěm kraju strach a stróžele. Hižo šeptaja někotři, zo hrozy wójna. Tola kak chceš njewobrónjeny wojować? A što poprawom wójna scyła woznamjenja – Radorajske dźěći znajmjeńša wo njej dotal ani słyšeli njeběchu.

pj., 19. apryla 2024

Budyšin (SN/MiR/mb). Wot 1. meje přichodneho lěta maš w Němskej wjace prawa, swójbne mjeno po swojej woli hamtsce zapisać dać. Wosebitosće po tradicijach na přikład w serbskim ludźe abo w friziskej ludowej skupinje móža so z tym wobkedźbować. Tak maja serbske žony prawo, kóncowku -ec abo -owa w hamtskich dokumentach wužiwać.Marja Michałkowa je sej hižo w 1990tych lětach jako zapósłanča Zwjazkoweho sejma žadała, serbske mjena w oficialnych dokumentach wužiwać móc. Za nju je prawo na pisanje swójskeho mjena prašenje swobodneho rozsuda. „Nichtó nima prawo, někomu w tym zwisku předpisy činić.“ Kelko Serbow a Serbowkow budźe w přichodźe nowe prawo wužiwać? Wona měni: „Myslu sej, zo skerje młodźi ludźo zajim pokazuja.“

pj., 19. apryla 2024

Předstajeni wupadnjetejBudyšin. Serbski ludowy ansambl zdźěla, zo dźensa, pjatk, a jutře planowanej předstajeni rejowaneho dźiwadła „Dych žiwjenja – Vom Kommen und Gehen“ chorosće dla wupadnjetej. Hižo kupjene zastupne lisćiki hodźa so pak na tiket za předstajenje 27. apryla w 19.30 na žurli SLA wuměnić pak z dobropisom zarunać.Maćij a Cušcyna we ŁazuŁaz. Spěchowanske towarstwo doma Zejlerja a Smolerja a Ludowe nakładnistwo Domowina přeprošatej dźensa, pjatk, na knižne předstajenje we Łazu. We 18 hodź. prezentuje fotografikar Jürgen Maćij w Domje Zejlerja a Smolerja swój reprezentatiwny wobrazowy zwjazk „Ducy domoj. Unterwegs nach Hause. Fotografien 1972-2022“. Jemu poboku budźe spisowaćelka Měrana Cušcyna, kotraž pokaza ze swójskimi basnjemi a druhimi tekstami, zo zamóže wulkotnje z pismikami žonglěrować.Horjany swjeća

pj., 19. apryla 2024

Biobur Marko Smoła w Nuknicy je znaty za swoje wysokohódnotne mjasne produkty, ale tež jako přećelny hosćićel. Zo móže wón kupcam biokwalitu a wšelake kołbasowe a mjasne wudźěłki poskićeć, jeho zwjeseli. W swojim zawodźe dźiwa wón a jeho sobudźěłaćerjo tohorunja na naslědnosć. Mjaso a kołbasu móža sej kupcy w Nukničanskim dworowym wobchodźe kupić, hdźež jich ratar zdobom derje poradźuje. Terminy za nakup čerstweho mjasa su na internetnej stronje Smolic dwora podate. Wěste wudźěłki ze serbskim etiketom, na přikład kołbasu w škleńcach abo třepotawku, móža sej ludźo mjez druhim tež w Čornohodlerskej kupnicy kupić. Foto: SN/Bojan Benić

pj., 19. apryla 2024

Problemy Hodźijskeje Bjesady, kotrež běše dr. Gerat Krawc w februarskim wudaću časopisa Pomhaj Bóh rysował, pohonjachu Jana Wjenka z Wotrowa, nastupajo starosć wo přichod Serbstwa so pjera jimać:Čujach so z tekstom narěčany, dokelž je Wotrowska wosada swj. Bena tak někak z Hodźijskej zwjazana. Tam bě biskop Beno před lětstotkami skutkował, Serbstwo zachował a wozrodźił.Sym hordy na to, zo bě Hodźijski farar Krystof Rummel, kotryž z Rudnych horin pochadźa a nětko našu rěč wobknježi, našemu zawodej nadawk dał kulojte historiske postawy z něhdyšeje klětki na sćěnje swojeje cyrkwje přičinić. Wón bě je na łubi namakał. Mjeztym restawrowane pyša wone Boži dom jako symbol. Wosada móže dźakowna być, zo je Krystofa Rummela za serbskeho superintendenta dóstała.Gerat Krawc mjenuje lěta 2013 zwrěšćene zhromadne prócowanje Bjesady a skupiny staršich, w Hodźijskej zakładnej šuli z pomocu projekta 2plus wukubłanje šulerjow w serbskej rěči znowa strukturować. Bohužel njeje Domowina jim skutkowna pomoc ...

pj., 19. apryla 2024

Milan PawlikPod tutón titul bych podawki kołowokoło reformy zakonja za škit klimy stajił. Hłownu rólu w absurdno-komiskej hrě koalicije hraješe – wospjet – Volker Wissing, naš zwjazkowy minister za naležnosće digitalizacije a wobchad. Zo móhł ze swojej politiku w zmysle awtoweje industrije pokročować, je wón koaliciskej partneraj Zelenych a SPD nućił, změnje zakonja přihłosować. Tuž njetrjeba so w swojim sektorje hižo sam wo dodźerženje zakonskich hranicow nastupajo mnóstwo wustorka wuhlikoweho dioksyda starać. Nowy zakoń postaja, zo so CO2-bilanca wšitkich sektorow nětko dohromady posudźuje. Sektor z dobrej bilancu móže potajkim druhi z hubjenej bilancu wurunać. Za Volkera Wissinga je to perfektnje, wšako słuša wobchad, hospodarski wobłuk w jeho zamołwitosći, do sektorow, kotrež w zańdźenych lětach dojednane cile za škit wobswěta wospjet docpěli njejsu. Loni je cilowu marku za zniženje wuhlikoweho dioksyda wo 13 milionow tonow misnył. ...

pj., 19. apryla 2024

Wopyt prezidenta Pólskeje pola Donalda Trumpa njezrozumjenje zbudźiłWaršawa. Wopyt pólskeho prezidenta Andrzeja Dudy pola bywšeho prezidenta USA Donalda Trumpa je w Pólskej nowu debatu wo tym zbudźił, kak a přede­wšěm z kim měł kraj nad Wisłu swoju wěstotu wosebje na wojerskim polu zaručić. Trump bě Dudu předwčerawšim, srjedu, do swojich priwatnych rumnosćow w Trump-Toweru wosrjedź New Yorka k wječeri přeprosył. Po tym běštaj wobaj politikarjej połnaj mjezsobneje chwalby. Duda rěčeše wo „přećelskim zetkanju w přijomnej atmosferje“. Trump mjenowaše Dudu „swojeho přećela“, kiž je minjene lěta „dobre dźěło wukonjał“.

nowostki LND