Wuslědki dweju dźěłarničkow publikum zahorili

Budyšin (SN/CoR). Za něhdźe sto wopytowarjow su minjeny pjatk wječor žurlu Budyskeho Kamjentneho domu za modowu přehladku „Sceniska hudźba – Hip:Fancy.Sorbian.Art“ přihotowali. Zajim – zwjetša tež staršich a přiwuznych na prózdninskim projekće wobdźělenych młodostnych – pak bě tak wulki, zo dyrbjachu stólcy přistajić. Moderatoraj Martin Ludenia z Budyšina a Elżbieta Głowacka-Adamek z Oświęcima staj publikum w němskej a pólskej rěči na zabawne wašnje po programje wjedłoj. Přihladowarjo mytowachu prócu wšitkich ze zahoritym přikleskom, a to nic jenož na kóncu, ale runje tak za jednotliwe přinoški młodych hudźbnikow a na catwalku prezentowace so rejwarki-modele. Mjez wjacorymi spěchowarjemi projekta bě nimo Europskeho fondsa za regionalne wuwiće Interreg tež Załožba za serbski lud.

dale čitać…
Wulke wjeselo knježeše dźensa rano w Slepom. Wyši šulerjo su sej zhromadnje ze šulskim­ nawodu Wolfgangom Goldsteinom (nalěwo) a jeho naslědnikom Janom Hrjehorjom­ (naprawo), kiž ma zastojnstwo wot 1. měrca wukonjeć, wšitke wosebitosće noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa wotkryli. Foto: Joachim Rjela

póndź., 24. februara 2020

Budyšin (SN). Wobrazy znateho serbskeho fotografa Maćija Bulanka z popularnej serbskej temu zwjazać – mjenujcy z křižerjemi – bě myslička Ludoweho nakładnistwa Domowina při koncipowanju runje wušłeho wobrazoweho zwjazka „Jutry doma – Osterreiten“.„Haleluja! Zwońće zwony!“ je jutry po honach serbskich katolskich wosadow słyšeć, hdyž so křižerjo na puć nastajeja, zo bychu do susodneje wosady jěchajo jutrowne poselstwo wozjewjeli. Maćij Bulank je jich z kameru přewodźał wot přihotow w domjacych konjencach přez jěchanje same hač k dźaknym křižerskim kemšam w Róžeńće. Tak dokumentuje nětko dostojny a za katolskich Serbow wažny nałožk. Čućiwym wobrazam su přidate nalětnje a jutrowne literarne teksty, kotrež je Rejza Šěnowa zestajiła.

póndź., 24. februara 2020

Wojerowski FC II – SJ Njebjelčicy 1:0 (1:0)Zestawa hosći: Hahn – Kral, Hanuza, Hoelzel, Šołta (60. Gödig), Korjeńk, Malaškin (73. Ričel), Domš, Čornak, Wagner (55. Lejnart), PlaettnerZa Njebjelčanskich koparjow bě ćežko so tak prawje do hry namakać. Po wotprajenju­ přihotowanskeje partije w Großröhrsdorfje pobrachowaše jim tróšku hrajerska praksa na kumštnym hrajnišću. Prěnju třělwu na přećiwniske wrota sadźi Leopold Hoelzel po přihrawce Williama Plaettnera (8.). Plaettner sam pospyta so w 20. min. z kromy šěsnatki, ale tohorunja bjez wuspěcha. We 28. min. kiwaše wuspěch přez krasny wólny kop Gabriela Čornaka, domjacy wrotar pak storči bul z wulkotnym zasadźenjom runje tak k róžkej. Tón zhłójčkowa Dennis Wagner snadnje přez łatu. Nětko plećeše so partija přez cyły čas mjez šěsnatkomaj. Tola krótko do přestawki poradźi so Wojerowčanam krasny nadběh přez prawe křidło. Derje do šěsnatki přihraty bul wužiwachu woni hnydom za 1:0. ...

póndź., 24. februara 2020

Rom (dpa/SN). W Italskej je so mjeztym 150 ludźi z corona-wirusom natyknyło. Třo pacienća su dotal na nowu chorosć płucow wumrěli. Epidemije dla su zamołwići wčera swětosławny karnewal we Venedigu dočasnje skónčili. Dźensniši a jutřiši póstniski ćah je wotprajeny. Knježerstwo bě wčera připowědźiło, zo chcyło wot infekcijow wosebje potrjechene kónčiny na sewjeru kraja zawrěć. Wjace hač dźesać wsow z dohromady 50 000 wobydlerjemi steji tak pod karantenu.Namóc na Bliskim wuchodźeTel Aviv (dpa/SN). Mjez israelskim wójskom a militantnymi Palestinjanami je wčera k nowym namócnosćam dóšło. Po smjerći palestinskeho nadpadnika přez israelskich wojakow běchu Palestinjenjo wodnjo wjacore rakety do směra na Israel třělili. Na to su israelske lětadła wječor objekty w Gazaskim pasmje nadběhowali. Israelscy wojacy běchu wčera rano na mjezy Gazaskeho pasma Palestinjana morili. Militantna organizacija Islamski dźihad zdźěli, zo jedna so wo jednoho z jeje wojowarjow.Trump w Indiskej ...

póndź., 24. februara 2020

Najebać dešćik su wčera w Choćebuzu kóždolětny „ćah wjesołych ludźi“ přewjedli. Póstniski ćah, najwjetši we wuchodnej Němskej, prezentowaše wjace hač 70 temowych wozow a njeličomne skupiny karnewalistow w pyšnych kostimach. Organizatorojo rěča wo 80 000 wopytowarjach. Toboły, nachribjetniki a škleńčane bleše běchu zakazane. Foto: Michael Helbig

póndź., 24. februara 2020

Po 25 lětach w komunalnej politice a pjeć lětach w bydlenjotwarstwje bě so wjelelětny Wojerowski měšćanosta za šule, pěstowarnje, socialne a wohnjowe wobory Thomas Delling kónc januara na wuměnk podał. Wo jeho nazhonjenjach a wotewrjenosći napřećo serbskim temam je so Andreas Kirschke z 68lětnym rozmołwjał.Knježe Dellingo, kak sće swoje swjatočne rozžohnowanje kónc januara dožiwił?T. Delling: Z wěstym styskom a pokornosću. To bě jara hnujace, dokelž bě wjele sobudźěłaćerjow města a radźićelow, ale předewšěm wobydlerjow z towarstwow a zarjadnišćow přišło. Mi je to pokazało, zo je so dźěło za a z ludźimi w běhu lět zadaniło.Kak sće 1990 do komunalneje politiki přišoł?

póndź., 24. februara 2020

Praha (ČŽ/K/SN). Awtotwarc Škoda Auto je loni w swojich třoch čěskich zawodach prěni raz 910 000 wozydłow zhotowił. Z tym mnóstwom rozšěri přede­wzaće produkciju „doma“ porno lětu 2018 wo 2,5 procentow. W Mladoboleslavskej tworni – najwjetšej swojeho razu – nadźěłachu 590 000 nowych jězdźidłow, zbytk zmontowachu w twornjomaj Kvasiny a Vrchlabí. Cyłkowna lońša pro­duk­cija awtotwarca Škoda Auto pak wučinja dohromady 1,24 milionow Škodow­kow naj­wšelakorišich typow, předewšěm Octa­vijow. K tutej bilancy přinošowachu zawody awtotwarca w Słowakskej, Ruskej, Algeriskej, Chinje kaž tež Indiskej.W běhu lěta chcedźa w Mladej Boleslavje z produkciju prěnjeho Škodow­skeho elektromobila započeć. Prěnje e-aw­to na čěske wiki pak prawdźepo­dobnje awtotwarc Hyundai přinjese. Južno­korejska firma započnje w měrcu w swojej tworni w Nošovicach pola Frýdeka-Místeka elektromobil Kona Electric produkować. A lětsa maja hišće dźesaćitysacy z nich nastać. Zawod w Nošovicach je jeničke produkowanišćo firmy Hy ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND