Štóž chce sej hižo po hodowny štom jěć, ale ma strach, zo tutón hač do hód „njewutraje“, móže sej pola Gregora Šołty w Konjecach swój najlubši wupytać a tutón potom krótko do hód podrězać dać. Štom dóstanje wotpowědnu značku a wostanje hišće mału chwilu na městnje, zo njeby swoju pychu na přikład ćopłoty dla zhubił. Foto: Feliks Haza

Zelena liga samowólne plany wobnowjomneje energije wotpokazuje

Choćebuz/Berlin (SN/MiP). Składnostnje zawčerawšeho słyšenja wo naćisku „zakonja k spěšnišemu wutwarej wob­no­wjomnych energijow we wobłuku město­twar­skeho prawa“ w zwjazkowym sejmje žada sej organizacija za škit wobswěta Zelena liga, zo bychu wobydlerstwo do procesa připokazanja wětrnikowych a solarnych płoninow w brunicowych kónčinach bóle zapřijeli. Dale sej wona wjetšu transparencu planowanskich kriterijow přeje.

Nowy zakoń (paragraf 249b město­twarskeho prawa) zmóžnja zwjazkowym krajam samowólnje, zwonka wšěch do­talnych planowanskich procesow, wětrnikowe a solarne přestrjenje wupokazać. Z tym zasahnje wón do škita komunalneje planowanskeje kompetency we wustawje, kaž tež do regionalneje planowanskeje zamołwitosće nastupajo energiju z wětřika.

dale čitać…
srj., 30. nowembera 2022

Budyšin (SN). W Praskim nakładnistwje Epocha je wušła wobšěrna kniha prof. Leoša Šatavy „Etnika bez státu a regionální jazyka v Evropě (Etnikumy bjez stata a regionalne rěče w Europje)“. Encyklopedisce rjadowany přehlad zaběra so z cyłkownje 56 europskimi mjeńšinowymi ludami a małymi rěčemi. Kóždy kapitl wobjednawa etniskosć, rěč, stawizny a kulturu kaž tež aktualne asimilaciske abo rewitalizaciske trendy. Knihu wudospołnjeja něhdźe 200 čornoběłych kaž tež barbojtych fotow, wjacore karty a bohata bibliografija. Zajimcy móža sej publikaciju w Budyskej Smolerjec kniharni skazać.

srj., 30. nowembera 2022

Po skupinskej fazy hodźi so rjec, zo měješe Nižozemska wulke zbožo ze skupinu A. Z dobyćom 2:0 přećiwo hosćićelej z Katara su woni mjenujcy suwerenje wosmifinale docpěli. Cody Gakpo (26.) a Frenkie de Jong (49.) běštaj trjechiłoj. Bě to triumf bjez błyšća a tola dospołnje zasłuženy. Přećiwo drje so prócowacemu, ale naposledk słabemu přećiwnikej wudoby sej Oranje skupinske dobyće. W tamnej skupinje dotalny wukon Nižozemjanow za prěnje městno dosahał njeby. W k.o.-hrach dyrbi so mustwo jasnje stopnjować, zo by hišće daloko přišło. We wosmifinalu steji tež Senegal. Afričenjo přewinychu předchadźaceho načolnika tabulki Ekuador z 2:1 a zawěsćichu sej tak druhe městno w skupinje A zady Nižozemskeje. Ismail Sar bě Senegal z jědnatku do wjedźenja třělił (44.). W mjezyčasu wuruna Moises Caicedo (68.), tola dwě mjeńšinje pozdźišo so Kali Koulibaly zaso wo stary wotstawk postara. Nětko čaka na nich dobyćer skupiny B, a to ­su Jendźelčenjo. Sobufaworit Jendźelska je swoje ambicije na titul podšmó ...

srj., 30. nowembera 2022

Nürnberg (dpa/SN). Ličba bjezdźěłnych w Němskej je w nowembru w zwisku ze sezonalnym wuwićom spadnyła, ale mjenje hač w lětach dotal. Zwjazkowa agentura za dźěło je dźensa ličbu bjezdźěłnych w nowembru z 2,434 milionami podała, štož je 8 000 mjenje hač w minjenym měsacu, ale 117 000 wjace hač před lětom. Kwota bjezdźěłnosće je z tym njezměnjena pola 5,3 procentow.„Ruskich mordarjow zasudźić“Kijew (dpa/SN). Za nadběhowu wójnu přećiwo Ukrainje ma so najwyše ruske statne a wojerske wjednistwo po woli ukrainskeho knježerstwa juristisce zamołwjeć. Jako přikład mjenowaše prezident Wolodymyr Zelenskyj Nürnbergski tribunal, při kotrymž su nacijow po Druhej swětowej wójnje za swoje wójnske njeskutki zasudźili. Ukraina hižo z mnohimi krajemi a organizacijemi hromadźe dźěła, „zo móhł kóždy ruski mordar zasłužene chłostanje dóstać“, Zelenskyj wčera zwurazni.Pytaja za rozrisanjom

srj., 30. nowembera 2022

Rumpodich čaka na mosćiku před hodownymi wikami w muzeju pod hołym njebjom na błótowskich Lědach na wopyto­warjow. Minjeny a přichodny kónc tydźenja wotměja so tam błótowske hody. Z čołmom dowjezetaj palčik a přewoznik ­zajimcow z Lubnjowskeho wulkeho přistawa direktnje na historiske wiki. Foto: dpa/Patrick Pleul

srj., 30. nowembera 2022

1.12. – 7.12.2022 Budyski filmowy ­palast:Violent Night: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Der Räuber Hotzenplotz: nj 14:30 Weinprobe für Anfänger: pj 17:00 | pó 20:00 The African Queen: wu 19:45 Sneak Preview: pó 20:00 Black Panther: Wakanda Forever w 3 D: wšědnje 19:00 | pj a so 22.15 Black Panther: Wakanda Forever: wšědnje 16:30 | pj, so, nj a wu 14:00 Strange World w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:20 Strange World: wšědnje 17:10 | nj 12:20 | pj, so a wu 14:45 | nj 15:00 The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zabuerflöte: wšědnje 16:45 a 19:40 | nj 12:20 Ein Weihnachtsfest für Teddy: pj, so, nj a wu 15:00 Hui Buh und das ­Hexenschloss: wšědnje 17:20 | nj 12:20 | pj, so, nj a wu 14:15 Die Schule der magischen Tiere 2: wšědnje 16:40 | nj 12:00 | pj, nj a wu 14:20 | so 15:00 Lyle – Mein Freund, das Krokodil: wšědnje 17:00 (nimo pj) | nj 12:30 | so a nj 14:45 | pj a wu 15:00 Die Mu­cklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen: nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:50 Einfach mal was ...

srj., 30. nowembera 2022

Lětsa dóstanu čitarki a čitarjo Płomjenja jako wosebitu přiłohu k hodownemu ­wudaću zaso adwentny kalender. Zo bychu prawe woknješko namakali, njedyrbja za ličbu pytać, ale krótke hódančko wuhódać. Na zadnjej stronje ma kalender ­puzzle, kotryž móža dźěći potom po hodźoch hromadźe zestajeć. Wo wuhotowanje a ilustracije je so Štefan Hanuš postarał, wšako je wón „nan“ comicoweju figurow Feliksa a Floriana, kotrajž staj tež na dohodownej překwapjence Płomjenja ­zastupjenaj. Foto: Płomjo

srj., 30. nowembera 2022

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w ČěskejPraha. 13. a 14. januara wotměja so w Čěskej wólby prezidenta. Mjez kandidatami za hłowne zastojnstwo w staće namakamy Andreja Babiša, bywšeho ministerskeho prezidenta, kaž tež zapósłancow Pavela Fischera a Mareka Hilšera. Někotři kandidaća pak njejsu trěbne kriterije spjelnili a njesmědźa kandidować. Tohodla su třo z nich – Karel Diviš, Karel ­Janeček a Tomáš Březina – póndźelu w Praze wotpowědne kroki připowědźili. Po informacijach ministerstwa za nutřkowne naležnosće njeběchu woni předpisanych 50 000 podpismow zapodali. Ministerstwo informowaše kónc tydźenja nimo toho wo swojim planje, ukrainskich wojakow na zwučowanišću w Libavej wukubłać dać. Hač do kónca přichodneho lěta ma 800 zastupjerjow ukrainskeje armeje w pjeć turnusach, kiž maja měsac trać, swoje znajomosće na wšelakich polach wojerskeje techniki pohłubšić. Cyła misija ma něhdźe 40 milionow eurow płaćić. ...

nawěšk

nowostki LND