Něhdy běchu ludźo dołhe zymske wječory mjez druhim za to wužiwali, sej za składowanje wunošnych žnjow korby plesć. Tež, hdyž ludźo dźensniši dźeń často plastikowe koše bjeru, tele rjemjesło přiwšěm hišće pěstuja. Dieter Dziumbla w Bórkowach přihotuje sej za to pruty wjerby (Weide), rjadujo je po tołstosći, zo by sej wšelakore družiny korbow plesć móhł. Foto: Peter Becker

pj., 14. januara 2022

Testowej hrě EnergijeBjez přihladowarjow (staw dźensa 12 hodź.) přewjedźe regionalny koparski ligist­ FC Energija Choćebuz jutře testowu hru doma přećiwo wyšemu ligistej Hertha Zehlendorf. Generalka do starta ligi budźe 21. januara pola ligoweho konkurenta Hertha BSC II w Berlinje.Pytaja koparja lěta26 króć je mustwo FC Energije Choćebuz w kalendariskim lěće hrało a cyłkownje 30 koparjow zasadźiło. Nětko móža přiwisnicy FCE w interneće hač do 31. januara „koparja lěta FC Energije“ wolić.Bórze kónc megapochodaLětuši wirtuelny megapochod wobornikow hodźi so hišće hač do 22. januara indiwiduelnje přewjesć. Zarjadowarjo a wuhotowarjo wokoło Haralda Skopija (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Roberta Noveho (Wjesny předstejićer Narća)­ a Diany Franke-Skopi přewjedu darowanski pochod po łužiskim rewěrje. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow,­ kotrež zběraja pjenjezy za chore dźěći. Wšitke informacije za 112 kilo­metrow dołhi pochod bjez wubědźo­wanskeho charaktera steja na . Přizjewjenja za ...

pj., 14. januara 2022

Wotewrjene bydlenske koncepty, kwalita, swójske derjeměće, lutowanje energije – twarske trendy so dale wuwiwajaWjele twarskich knjezow wuzwola sej swój dom w katalogu twarskich předewzaćow. Štóž pak rozsudźa so za indiwiduelne rozrisanja, při čimž móže swójske přeća zwoprawdźić, tón bjerje za to architekta, kiž za njeho dom po potrjebje a žiwjen­skim stilu planuje ­a jeho při zwoprawdźenju poradźuje. Architekta maš sej wědomje wuzwolić, dokelž twarski stil by­wšich projektow kaž tež nazhonjenja wažnu rólu hraja. Kóždy nowotwar dźě spožča ­ći wěsty a předewšěm wědomy wid na přichod. Wšako tworiš sej z domom/bydlenjom je­wi­šćo za swoje žiwjenje. Ćim wažnišo tuž je dokładnje planować a rozestajeć so z prašenjom­ kaž: Kak předstajam sej swoje žiwjenje a kak móže je „moje doma“ ­wupjelnić. Architekća, kaž staj to Marko Dźisławk z Dobrošic a Hilža Mittagowa z Róžanta, ­njemóža do kristaloweje kule hladać a nam přichod wěšćić. Z projektow pak wujewjeja so wěste trendy w architekturje, kotre ...

pj., 14. januara 2022

Studenća Drježdźanskeje uniwersitneje kliniki su so wčera před kubłanišćom zhromadźili, po tym zo běchu přećiwnicy naprawow­ přećiwo koronawirusej w tej kónčinje k protestam namołwjeli. Policija je demonstraciji zadźěwała. Dokelž bě so wjace­ hač dźesać studentow zhromadźiło, je policija 22 chłostanskich jednanjow přećiwo nim zahajiła. Wot dźensnišeho smě so po postajenju sakskeho krajneho knježerstwa zaso 200 ludźi naraz zhromadźować. Foto: pa/Sebastian Kahnert

pj., 14. januara 2022

Weteran NDRskeje sceny čitaZły Komorow. „Kultowy“ awtor Alexander Kühne, předewšěm znaty swo­jeho romana „Düsterbusch City Lights“ dla, prezentuje zajutřišim, 16. januara, w rjedźe „Złokomorowske čitanje“ swoju nowostku „Kummer im Westen“. Kniha wobswětla čas krótko po politiskim přewró­će, jako „miliony ludźi połni nadźije a starosćow wo lěpšim přichodźe sonjachu“, kaž awtor swoju jako pokro­čowanski roman koncipowanu publikaciju wopisuje. Čitanje na jewišću Złokomorowskeho Noweho jewišća započnje so w 19 hodź., zastup płaći dźesać eurow na dorosćeneho resp. wosom eurow w potuńšenju.Serbske wukubłanje JULEICA

pj., 14. januara 2022

We Wojerowskim Domje zetkawanja je mjez­ druhim zaměstnjena měšćanska tafla, kotraž potrěbnym pomha. Runj­e tam pak so nastajnosći njeznaći zadobywaja.Wojerecy (SiR/SN). Kotre mysle maja ći, kotřiž so do pomocnych zarjadnišćow zadobywaja? Tole praša so Madlen Krenz, nawodnica Wojerowskeje tafle. Njesměrnje ju mjerza, zo so zas a zaso cuzy do jeje­ zarjadnišća zadobywaja. Najnowši tajki pad w Domje zetkanja sta so mi­njeny kónc tydźenja. Wuhladała je škodu sobotu sobudźěłaćerka domu Kerstin Bähr, jako so w bliskosći wuchodźowaše. Wona dyrbješe zwěsćić, zo běchu zachodne wrota kaž tež drastowej kon­tejneraj wočinjene. Drasta bě po zemi rozmjetana. Do dweju garažow běchu so njeznaći tohorunja zadobyli.

pj., 14. januara 2022

Zhorjelc (SN/BŠe). Po wjele lětach přihotow su nětko 14 čłonow wopřijacy mjezu přesahowacy zwjazk Němsko-pólski geopark Mužakowski zahórk załožili. Jeho zaměr je koordinować, spěchować a wolóžić zhromadne dźěło na dobro naslědneho wuwića geoparka. Na konstituo­wacym posedźenju minjenu póndźelu su sobustawojo z Pólskeje, Braniborskeje a Sakskeje wažne zakłady kooperacije wobzamknyli, tak zo móže zwjazk bórze dźěłać započeć. Čestnohamtski prezident je Tadeusz Jędrzejczak. Hłowne sydło zarjaduja w Małym Kólsku (Klein Kölzig), kaž nowinska rěčnica Zhorjelskeho wo­krjesa Franziska Glaubitz wčera infor­mowaše. Dale su sobustawojo rozsudźili hłownohamtskeho direktora přistajić.Ze stron Sakskeje je Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) w zwjazku zastupjeny. Dalše sobustawske komuny su Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary, ale tež wojewódstwo Lubuskie w Pólskej. Braniborsku zastupuja gmejny Dolina Nysy a Małksy, Feliksowy jězor a wokrjes Sprjewja-Nysa. Dalšej sakskej čłonaj stej ...

pj., 14. januara 2022

Marian WjeńkaHdyž čitam a słyšu tele dny z našich gmejnow jich lońše bilancy a lětuše předewzaća, so mi druhdy zda, zo je wuhlad do přichoda kaž hladanje do škleńčaneje kule, kotraž zamóže ći přichod wěšćić. Gmejny maja něštožkuli planowane, ale hač budu to zwoprawdźić móc, je wšo druhe hač wěste. Njewěstosće našeho časa­ su přewulke, hač móžeš z nimi solidnje planować.Dobry přikład za to je gmejna Pančicy-Kukow. Tu chcychu hižo loni w decembru dalši twarski wotrězk wobšěrneho ponowjenja Šule Ćišinskeho wotzamknjeny měć. Tuchwilu pak maja twarscy dźěłaćerjo přeco hišće ruce połnej dźěła. Jim pobrachuje twarski material, a gmejnje pobrachuja pjenjezy, zo móhła wšo zapłaćić. Runja kóždemu priwatnemu čłowjekej dźě tež komuna pytnje, zo je wšitko dźeń a dróše. Wšelake dypki, kotrež­ njejsu na kóždy pad trěbne, su so hižo z woporom čerwjeneho pisaka stali. A kotra ličba na kóncu pod smužku zličbowanki steji, je dotal wulke hódančko. Nimo zahajenych projektow tuž lětsa w gmejnje ničo dale in ...

pj., 14. januara 2022

Ćeknjeny pólski wojak poměry na běłoruskej mjezy wotkryłWaršawa. Połoženje na pólsko-běłoruskej mjezy je chětro njepřewidne a zjawnosći w dalokej měrje njeznate. Wot knježerstwa Pólskeje zarjadowane za­wrjene pasmo podłu mjezy je dale płaćiwe. Nimo wobydlerjow 183 pomjeznych wsow nichtó do pasma njesmě: ani žurnalisća ani dobrowólni pomocnicy ani zastupnicy organizacijow za zachowanje čłowjeskich prawow. Tomu zadźěwaja škitarjo mjezy, wojerska policija a wójsko, cyłkownje 12 000 wobrónjenych. Z Běłoruskeje přichadźacy ćěkancy su swojowólnosći a nic naposledk wjedru bjez kóždehožkuli škita wustajeni, kaž pisa tydźenik Polityka we wobšěrnej reportaži pod nadpismom „Zakoń lěsa“. Nichtó njewě, što so w lěsach woprawdźe stawa. W pasmje bydlacym je kruće zakazane ćěkancam na někajke wašnje pomhać, hewak hroža jim čućiwe pokuty a šikana.

pj., 14. januara 2022

Tež jutřiši jolka-swjedźeń budźe znowa hinaši hač zwučeny. Na internetnej stronje budu zajimcy program ­po Chróšćanskich wječornych kemšach na wobrazowce sćěhować a sej při tym słódnosće ze swinjorězanja słodźeć dać móc, ­su-li je do toho skazali. Kołbasy a wšo druhe su wčera wječor na Wjeselic statoku w Chrósćicach přihotowali. Foto: Feliks Haza

pj., 14. januara 2022

Magacin SPIEGEL zhladuje na 75. róčnicu wobstaća. Mało znate wšak dźensa je, zo bě­ w prěnim wudaću 4. januara 1947 ­Łužica naspomnjena. Pod nadpismom „Žiwjenski rum – čerwjeny lakěrowany“ zaběra so přinošk z perspektiwu regiona podłu dźensnišeje němsko-pólskeje mjezy. Tak tam pisaja, zo dyrbi Němska spokojom być, hdyž so Polacy z mjezu Wódra-Nysa spokojeja. Měšćanski radźićel SED Schmidt, nawoda zarjada za ludowe kubłanje w Halle, tehdy naspomni, zo „mějachu słowjanske ludy něhdy swoje­ sydlišća podłu Solawy, zwotkelž běchu je němske kmjeny wutłóčili.“ Magacin měješe za wažne zapřijeć „zapadnu agentu­ru“ we Wrócławju, kotraž měješe za to, zo „so historiske a moraliske prawa pólske­ho naroda při liniji Wódra-Nysa njekón­ča“. W zhromadnosći ze „słowjanskim komitejom“ prócowaše so agen­tura, swět wo tym přeswědčić, zo dyrbja wuchodnu mjezu Němskeje znajmjeńša hač k Łobju wróćo połožić a zo korjenja „historiske prawa“ za to w lěće 1000. ...

nawěšk