Na swjedźenju Božeho ćěła česćuja katolscy wěriwi po wšěm swěće Jězusa w podobomaj chlěba a wina. Swjedźeń je zdobom wopominanje załoženja eucharistije na zelenym štwórtku. Tež na serbskich wsach běchu dźensa zaso procesiony po puću, zo bychu wosebitosć tutoho dnja podšmórnyli. Naš fotograf poby w Radworju, hdźež mějachu wulku kopicu družkow, kotrež přewodźachu monstrancu, w kotrejž chowa so hostija, ćěło Chrystowe. Foto: SN/Bojan Benić

Klinikum Łužiska jězorina po cyłym swěće dorost přiwabja

Wojerecy (SN/MiR). We Wojerowskim klinikumje Łužiska jězorina pytaja wyšich lěkarjow, w prěnim rjedźe dweju za dnjowu kliniku geriatrije, kotruž chcedźa tam zaso wotewrěć. To zdźěli na naprašowanje rěčnik klinikuma Gernot Schweitzer. We wobstejacej geriatriji, kotraž je personalnje dosć derje wobsadźena, maja dohromady 32 łožow. Tež hdyž personal pytaja, pokročuje zawjedźenje noweje techniki kaž tež digitalizacija. „Při tym pomha wěda přistajenych fachowcow, kotřiž z mnohich krajow swěta pochadźeja. Naši lěkarjo dźensa hižo wšitke nadawki bjez nich zmištrować njemóža. Něhdźe połojca z nich pochadźa z wukraja“, Schweitzer zwěsća, „wšako njemóže tež dźeń a bóle rosćaca technika a digitalizacija problem fachowcow dospołnje rozrisać.“ Njedawno hakle we Wojerecach instalowany operaciski roboter je wosebje za wyšu kwalitu operacijow wažny. Při wšěm maja w klinikumje nadźiju, zo w dokumentaciji a w zarjadnistwje přichodnje čas lutuja, štož ma być pacientam na dobro.

dale čitać…
štw., 30. meje 2024

Štwórty lětuši wolejbulowy turněr serbskich wólnočasnych mustwow skónči so w sportowni SŠZC Budyšin z dobyćom cyłka ST 1922 Radwor před Viktoriju Worklecy a šulerjemi Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB).Po „Jutrownym turněrje“ w Ralbicach dojědźe sej wosom mustwow do sportownje Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma (SŠZC) Budyšin, zo bychu wuhrali dobyćerja 12. nalětneho turněra wo pokal Spěchowanskeho towarstwa SGB. Bě to mjeztym štwórta stacija serije „top-sydom“, hdźež na kóncu štwórty raz zasobu sportowče a sportowcy z Radworja juskachu.

štw., 30. meje 2024

Joao Engelmann, 54lětny ratar, móže jenož hišće brune błóto ze swojeje płokanskeje mašiny wuběžeć dać. Zapławjenja w brazilskim staće Rio Grande do Sul su tež jeho statok zapusćili a sej 160 smjertnych woporow žadali. Po trochowanju zamołwitych je něhdźe 6 500 ratarskich zawodow potrjechenych. Zliwki běchu zapławjenja zawinowali. Foto: pa/REUTERS/Amanda Perobelli

štw., 30. meje 2024

Bywši zarjad za nadróžny wobchad Budyskeho wokrjesa na Budyskej Tzschirnerowej nětko na wokrjesnu hudźbnu šulu ­pře­twarjeja. Twarjenje jenož njemodernizuja, ale tež nowy dom přitwarjeja. Za njón bě dźensa dopołdnja prěni zaryw. Na nim wobdźěleni běchu zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU), nawodnica šule Silke Schlegel, přirjadowana krajneho rady Romy Reinisch, krajny rada Udo Wićaz, wyši měšćanosta Karsten Vogt a architekt Rolf Klinkenbusch (wotlěwa). Tule nastanu bjez ­zadźěwkow rumnosće, kotrež najwyšim akustiskim a techniskim žadanjam wotpowěduja. Foto: Carmen Schumann

štw., 30. meje 2024

Farar, kapitular a šolastikar swjateho Pětra w Budyšinje Michał Buk narodźi so 24. meje 1804 w Zejicach do ratarskeje swójby. W Praze bě chowanc Serbskeho seminara a studowaše teologiju. Wot biskopa Franca Jurja Loka dósta 9. wulkeho róžka 1830 měšnisku swjećiznu w Budyšinje, hdźež wosta w duchownej słužbje hač do smjerće 8. nalětnika 1865. Bu na Mikławšku pochowany. „Wón je naše z procha stawace serbstwo ze słowom a skutkowanjom podpěrał“, pisaše Michał Hórnik w swojim nekrologu. Spočatnje běše Michał Buk wikar a němski swjatočny prědar w tachantskej cyrkwi, wot 1838 pjeć lět prěni kapłan Serbskeje cyrkwje a wot 1843 do 1860 direktor tachantskeje šule. 21. meje 1855 wuzwolichu jeho za kanonikara/šolastikarja. Wot 1861 do smjerće 1865 bě kapitular a konsistorialny radźićel tachantstwa. ­Michał Buk bě załoženje Maćicy Serbskeje 1847 sobu přihotował a bě ­aktiwny čłon jeho wuběrka. Za Maćičnu knižku pisaše 1849 „Knjez Mudry“ a 1856 „Wosobny dar za křesćanow“. Dopisowaše wjele do serbskic ...

štw., 30. meje 2024

Prěni raz přebywaše nowy intendant MDR Ralf Ludwig póndźelu w Serbskim domje kaž tež w Budyskim serbskim studiju MDR. Bjarnat Cyž, jenički zastupjer Serbow w rozhłosowej radźe MDR, je jeho přewodźował. Milan Pawlik je so z nim rozmołwjał.Kak „wotewrjenej wuši“ maja zastupjerjo rozhłosoweje rady za serbske naležnosće?B. Cyž: „Wotewrjenej wuši“ za serbske naležnosće dyrbiš sej stworić. Gremij je wulki, wšako wusyła sćelak w třoch wuchodnych zwjazkowych krajach. Dohromady 49 čłonow zastupuje najwšelakoriše strony a towaršnostne organizacije z tutych krajow. Za wuspěch mam, zo smy po 30 lětach politiskeho wojowanja zaručili, zo maja Serbja kruty mandat w rozhłosowej radźe.Kak je k wopytej intendanta MDR Ralfa Ludwiga dóšło?

štw., 30. meje 2024

30.5. – 5.6.2024Budyski filmowy ­palast:Furiosa: A Mad Max Saga: wšědnje 17:00 (nimo štw) a 19:30 (nimo štw a srj) | štw 17:30 | srj 19:45 | štw 20:15 | pj a so 21:50 Bad Boys: Ride or Die: srj 17:20 a 20:00 Imaginäre Freunde: wšědnje 17:30 (nimo štw) a 20:00 (nimo štw a pó) | nj 12:30 | pj, so a wu 15:00 | štw 18:00 a 20:30 Late Night with the Devil: wšědnje 17:40 (nimo štw) a 19:45 (nimo štw) | štw 18:15 a 20:15 | pj a so 22:30 Tarot – Tödliche Prohezeiung: wšědnje 20:15 (nimo štw) | štw 20:30 | pj a so 22:40 Planet der Affen: New Kingdom: wšědnje 17:10 (nimo štw) a 19:30 (nimo štw) | štw 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Beautiful Wedding: wšědnje 17:30 (nimo štw) | nj 13:00 | štw 18:00 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 17:30 (nimo štw) | pj, so, nj a wu 14:40 | srj 17:30 | štw 17:45 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer w 3 D: wšědnje 17:10 (nimo štw a srj) | štw 18:00 The Fall Guy: pj, so, nj a pó 19:45 | štw 20:00 Arthur der Große: wšědnje 17:00 (nimo štw) | nj 12:50 ...

štw., 30. meje 2024

Wot dźensnišeho su tež Serbske Nowiny w socialnej syći Instagram zastupjene. Na accounće z mjenom serbske_nowiny namakaja zajimcy wotydźenja nowostki a zajimawostki z Łužicy a wězo tež zwonka njeje. Wot póndźele do pjatka wozjewja team za socialne syće jednu story z nowosćemi dnja kaž tež dwaj postaj, kotrež přinoški z ćišćaneje nowiny tematizuja. Cil poskitka je lěpši kontakt k čitarkam a čitarjam nowiny. Za to steji stajnje tež redaktor abo redaktorka k dispoziciji, kotraž naprašowanja na kanalu wotmołwja. Wjeselimy so hižo, Was bórze na našim kanalu powitać směć. Kathrin Spiesec

nowostki LND