Kónc tydźenja budu w Baćonju zaso dupotace zynki dumperow słyšeć. To wotměje so mjenujcy wubědźowanje we wobłuku Němskich dumperowych mišterstwow (DDM). Zarjadowar a wuhotowar njedźelneho wurisanja je Dumperowy klub Baćoń. Markus Donat testuje tule hižo 250metrowsku wubědźowansku čaru, kotruž serbscy dumperowcy tuchwilu přihotuja. Kwalifikaciske běhi w Baćonju budu njedźelu wot 11 hodź., hódnoćenske běhi wot 14 hodź. Foto: Feliks Haza

Informacije maja zwjazać wotměte a planowane předewzaća

Budyšin (SN/MiR). Budyski Rěčny centrum WITAJ (RCW) sylnja swoje poskitki kubłarkam a kubłarjam. Tak chcedźa lětsa załožić regionalne kružki fachoweje wuměny serbskich kubłarkow a kubłarjow. Přewjesć chcedźa kružki za regiony Budyšin, Kulow a Wojerecy w prawidłownych wotstawkach. Je to poskitk za kubłanišća z wulkim podźělom serbskich maćernorěčnych dźěći a za serbske dnjowe maćerje. Kaž RCW w swojim prěnim newsletteru z 30. junija zdźěla, wotpowěduje poskitk přećam fachowych mocow. RCW jako zarjadowar regionalnych kružkow měri so na wšitke dźěćace dnjowe přebywanišća Sakskeje, w kotrychž kubłarki a kubłarjo dźěći intensiwnje serbskorěčnje kubłuja. „Newsletter je rezultat zetkanja z nošerjemi dźěćacych dnjowych přebywanišćow“, rjekny na naprašowanje nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa, „tam je so wopokazało, zo maja kubłarjo a kubłarki žadosć za tym, sej nazhonjenja a wědu wuměnjeć.“

dale čitać…
štw., 07. julija 2022

Składnostnje 150. posmjertnych narodnin fararja, spisowaćela a přełožowarja Jurja Wingera čitaše Tomaš Kliman wčera we wobłuku rjadu „Zynki a linki“ Serbskeho ludoweho ansambla na derje wobsadźenej Krawčikec žurli w Chrósćicach štyri skerje mjenje znate powědančka z jeho tworjenja, kiž buchu něhdy w Katolskim Posole kaž tež w časopisu „Łužica“ wozjewjene. Pianistka Soyoung Kim postara so z kom­pozicijemi Bjarnata Krawca wo hudźbne wobrubjenje. Kliman a Kim předstajitaj ­samsny program dźensa wječor w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće. Foto: Feliks Haza

štw., 07. julija 2022

Nimo zakónčacych koparskich tabulkow z mnóstwami hrow, wrotowym poměrom a ličbu dypkow jewja so w přehladach koparskich zwjazkow tež tajke z tak mjenowanym kwocientnym prawidłom (Quotientenregel). Tak na přikład we wyšej lize muži, w kotrejž hraja na přikład mustwa Biskopičanskeho KT 08, Budissy Budyšin a FC Hornjeje Łužicy Neugersdorf. Dypkowe kwocienty nastachu, dokelž mějachu cyłki koronapandemije dla rozdźělnu ličbu hrow. Jurij Bjeńš

štw., 07. julija 2022

Při prěnim ćěrjenju bykow je so dźensa w Pamplonje na sewjeru Španiskeje znajmjeńša pjeć běharjow zraniło, žadyn z nich pak ćežko. Hač do přichodneho štwórtka chcedźa wšědnje byki po dróhach stareho města do areny ćěrić. Škitarjo zwěrjatow tež lětsa přećiwo dwělomnemu zarjadowanju protestuja, kiž wotměwa so tam wot lěta 1591. Foto: dpa/Ruben Albarran

štw., 07. julija 2022

Nowu Krabatowu pěstowarnju w Čornym Chołmcu su předwčerawšim oficialnje přepodali. Někotre dźěći witachu hosći w serbskej drasće z chlěbom a ze selu. Hižo w měrcu běchu do kubłanišća z 42 městnami zaćahnyli. Inwestowało je město Wojerecy ­nimale dwaj milionaj eurow. 75 procentow z toho dóstachu spěchowane. Foto: Gernot Menzel

štw., 07. julija 2022

Přećeljo serbskeje dujerskeje kapały Horjany přeprošuja jutře, pjatk, při Hórčanskim sportnišću na swoje zarjadowanje „KrassBrass“. Što so za tym chowa a što wopytowarjow tam wočakuje, wo tym je so Jan Bogusz ze Symanom a Fabianom Hejdušku ­rozmołwjał.Što so dokładnje za zarjadowanjom „KrassBrass“ chowa?S. Hejduška: To budźe serbski dujerski swjedźeń pod hołym njebjom. Na wo­pytowarjow čaka w Hórkach dujerska hudźba w cyłej swojej wšelakorosći. Tak zahraje najprjedy dujerska kapała Ho­rjany. Po tym smědźa sej přitomni tež w stilu skerje modernišu dujersku hudźbu lubić dać.F. Hejduška: Druhi dźěl budźe potom kaž party. Naš zaměr je, ze swjedźenjom wšitke fasety tuteje hudźby prezentować. Zastup płaći takrjec jako flatrate 20 eurow, w čimž su napoje sobu zapřijate. Hórčanski klub so wo ćělne derjeměće stara.Kak sće scyła ideju za tónle njewšědny event zrodźili?

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND