Winowc bě raz měsac běrnjacych žnjow. Dźěći mějachu tehdy prózdniny, zo bychu staršim při dźěle na polu pomhali. Nětko, srjedź oktobra, maja dźěći w Sakskej drje tež nazymske prózdniny, běrny pak su zwjetša wšudźe hižo domchowane. Na běrnjacym składźe agrarneho drustwa Holanska farma w Zdźěri Hannelore Stein (nalěwo) z Lichanja a Sigrid Radeck ze Stróže zemske płody dopřewuběratej a pjelnjatej je za wikowanje do měchow po pjeć, dźesać abo 25 kilogramach. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 18. oktobera 2019

Wubědźowanje wo „Lubinu“ a sydom produkcijow ze serbskim ćežišćomChoćebuz (SN/bn). Choćebuski filmowy festiwal (CFF) wotměje so lětsa mjeztym 29. raz. Wot 5. do 10. nowembra poka­zuja w dohromady wosom hrajnišćach cyłkownje 210 filmow z 45 krajow. Sydom produkcijow dožiwja w tym wobłuku swoju swětowu prapremjeru. Po tradiciji steja paski z wuchodneje Europy w srjedźišću festiwala. Loni běštej Georgiska a Ukraina ćežišćowej krajej, lětsa budźetej to Madźarska a Čorna Hora. Prěni raz prezentuja přinoški z Finskeje, Grjekskeje a Turkowskeje. Wosebitu aktualitu nabudźe w tym zwisku wote­wrjenski film „Smuggling Hendrix“, powědacy stawiznu hudźbnika na faktisce mjez na kóncu mjenowanymaj krajomaj dźělenej Cypernskej. Patronaj lětušeho festiwala staj zwjazkowy minister financow a wicekancler Olaf Scholz (SPD) kaž tež ministerski prezident Braniborskeje Dietmar Woidke (SPD).

pj., 18. oktobera 2019

Koparski camp při morjuKlětu budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) zaso swój prózdninski koparski camp předewzaća ewag Kamjenc při Baltiskim morju zarjadować a wuhotować. Jubilejny dźesaty přewjedźe WFV wot 8. do 15. awgusta 2020 prěni raz w prózdninskim campje Bresewitz. Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětnikow 2006 do 2010. Po dorěčenju ze staršimi smědźa so tež młódše abo starše dźěći přizjewić. Cyłkownje 52 městnow ma WFV k dispoziciji. Wolejbul hakle kónc winowcaPo wuspěšnym wolejbulowym kóncu tydźenja přihotuja so Pančičanki a Worklečanki na dalši wonkowny duel w Rózborku (Rothenburg) a domjacej hrě we Worklecach.26.10. 14:00  Doprědka Rózbork –  HZ Pančicy-Worklecy (ž)26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –  Schönbachske VV (žony)26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –  VV Žitawa 09 II (žony)Kopaja zaso wo dypkiKoparske cyłki na krajnej a wokrjesnej runinje kopaja jutře a zajutřišim zaso wo dypki. Po pokalnym derbyju Radwor – Pančicy wočakuja njedźelu w Radworju Chróšćansku ko ...

pj., 18. oktobera 2019

Foće: Alfons HandrikW Rakecach bě jónu wulke knježe kubło. We wulkim hrodźe stej ­dźensa šula za rybarjow a Sakski krajny hamt za wobswět a ratarstwo zaměstnjenej. W něhdyšich hródźach a bróžnjach su mjeztym młodźinski klub, wulka biblioteka a domizniski muzej. Při Dwórnišćowej je gmejna před lětomaj hrodowu murju wobnowiła. Stara piwarnja, kotraž tam steješe, je nimale dospołnje rozpadnyła. Tohodla ju zwottorhachu. Na samsnym městnje je dźensa rjane wulke hrajkanišćo. Při tym staj njedawno Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny a čłon předsydstwa Domowinskeje skupiny Komorow-Trupin-Rakecy Günter Holder lipu sadźiłoj. To je zamołwita za serbske prašenja Rakečanskeje gmejny Jaqueline Krawcowa jara witała. Dźěći Witaj-sku­piny tamnišeje pěstowarnje předstajichu rjany serbski program. Dwě holcy stej so woblekłoj serbsku narodnu drastu. Lóštnje zaspěwachu dźěći „Smy lutki wjesołe“ a zarejowachu „Stup dale“. Jich pěseń a rejku přewodźeše hudźbny terapeut a motiwator za serbsku rěč a kulturu ...

pj., 18. oktobera 2019

Statny sekretar w sakskim hospodarskim ministerstwje Stefan Brangs (SPD, naprawo) je dźensa Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) wopismo wo 2,3 milionach eurow spěchowanskich srědkow swobodneho stata za wutwar dróhi mjez Nowoměšćanskej a přemysłowej kónčinu, w kotrejž je tež wagonotwarc Bombardier zaměstnjeny, přepodał. Nimale 800 metrow dołhu dróhu chcedźa dospołnje wobnowić. Projekt wobsahuje tež nowotwar mosta nad Sprjewju. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 18. oktobera 2019

Čitanje a nowa CDWorklecy. Swój nowy, hakle njedawno wušły, zynkonošak „Poezija lubosće“ předstaji duwo Mlokawka sobotu, 19. oktobra, we Worklecach. Zhromadnje z či­tanjom serbskeje spisowaćelki a poetki Róže Domašcyneje předstajitaj z Worklec pochadźaca spěwarka Walburga Wał­dźic a gitarist Max Löb swoje nowe twór­by a to we wosebitym ambienće. Duwo Mlokawka koncertuje mjenujcy w čerwjenym salonje Worklečanskeho hrodu. Štóž nochcył to zapasć, njech je najpo­z­dźišo w 19 hodź. we Worklečanskim hrodź­e.Na Krabatowy wudworWulke Ždźary. Na prěni nazymski kon­cert­ w nowšim času přeprošuja sobotu, 19. oktobra, Krabatowy wjesny klub a Domizniske towarstwo Wulke Ždźary kaž tež Załožba za serbski lud na Wulko­ždźarowski Krabatowy wudwor. Hižo w 15 hodź. poskićeja kofej a tykanc. Koncert, kotryž wuhotuje spěwna skupina Wólbernosće, započnje so w 16 hodź.Falkenberg w sprjewinym měsće

pj., 18. oktobera 2019

Krok po kroku chce gmejna Hodźij­ tež dalše twary saněrować.Hodźij (CK/SN). Gmejnska rada Hodźij je na swojim njedawnym posedźenju nadawk za planowanske dźěła k zwuporjedźenju mosta w Běčicach (Pietzschwitz) přepodała. Na jězdnej su jasne škałoby rozpukanjow widźeć a wobłoženje chětro zerzawi. „Te a dalše škody pohubjeńšeja wěstotu wobchada. Twarska wěstota pak wohrožena njeje“, rjekny nawoda techniskeho zarjada Hodźijskeje gmejny André Laue. Přez móst wjedźe dróha z Běčic do Čěškec (Zischkowitz). Twarske kóšty za ponowjenje mosta trochuja zamołwići na něhdźe 46 000 eurow. 90 procentow z toho móhli ze spěchowanja zarunać. Próstwu wo spěchowanje z programa k sporjedźenju komunalnych dróhow a mostow pak móže komuna jenož hišće hač do 31. oktobra zapodać. Toho­dla a nazymskich prózdnin dla su wuradźowanje gmejnskeje rady prjedy hač planowane přewjedli.

pj., 18. oktobera 2019

Brunicowym tradicijam w pólsko­sakskim namjeznym regionje bě konferenca wěnowana, wotměwaca so minjeny kónc tydźenja w Żarach. Akterojo na wo­­běmaj stronomaj Nysy chcedźa swoje aktiwity zwjazować, zo bychu dopom­njeće na hórnistwo w Mužakowskim zahorku (Muskauer Faltenbogen) zachowali.Żary (JoS/SN). Wuwiće po přistupje Pólskeje k Europskej uniji w lěće 2004 je prócowanjam tych tyło, kotřiž čestnohamtsce tójšto časa nałožuja, zo njeby so na stawizny bywšeje wuhloweje industrije w regionje zabyło. Wšako wupřestrěwa so Mužakowski zahork dźensa po třoch teri­torijach w Braniborskej, Sakskej a Pólskej.

pj., 18. oktobera 2019

Milenka RječcynaKajka to namołwa: „Lećće z časom“. Wona njeměni, zo měł čłowjek z lětadłom po puću być a časowe mjezy swěta přeprěčić. Wjele bóle sej Jakub Bart-Ćišinski w swojej sławnej basni přeješe a žadaše, zo by lud swój duch wotewrěł za to, štož so na swěće chowa a hiba. Wón namołwješe kóždeho, sej nowe pola wotkryć – tajke myslenja, sonow a fantazije, ale tež struchłych dopóznaćow.We wobłuku wubědźowanja „Čiń sou!“ spěchowana ideja „Jakub Bart­Ćišinski – projektowe dny za wyše šule“ tworješe za to mjez serbskimi a serb­šćinu wuknjacymi šulerjemi 9. a 10. lětnika serbskich a serbšćinu wuwučo­wacych šulow Hornjeje Łužicy zakład. A projekt sta so přewšo wuspěšny! Partnerojo, regio­nalnej rěčnicy za terenaj župow­ „Michał Hórnik“ a „Jan Arnošt Smoler“, projek­towa sobudźěłaćerka Domowiny a socialne dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ­ Budyšin njejsu jeničce zrodźili dobru­ ideju, ale su ju wobsa­howje a wosobinsce ze žiwjenjom pjelnili. Projekt ze stron Sakskeje spěchować, bě woprawnj ...

pj., 18. oktobera 2019

Bratislava (SŽ/K/SN). Dale a wjace Słowakow, kiž běchu něhdy do cuzby nadźijejo so lěpšeho žiwjenja wotešli, nawróća so nětko­ na přeco zaso do domizny. Tole rozprawja dźenik Pravda. W minjenym lěće je tak wjace hač 12 000 słowakskich krajanow z wukrajneho přebytka domoj přišło, je wot Słowakskeho statistiskeho zarjada pokładźene. Srjedź lěta 2016 bě přibližnje 165 000 słowakskich muži a žonow we wukraju dźěłało, lětsa w sams­nym času je to hišće njecyłych 128 000 było. Rosćacu žołmu nawrótow wuskutkuje hłownje dale a wyši žiwjenski standard w Słowakskej, ma nowina Pravda za to. Předewzaća zwólniwje derje płaća nawrótnikam-fachowcam, wobknježace cuze rěče. Wosebje witani su dźěławi z IT-sek­tora a techniskich a ekonomiskich polow. „Nawrótej ludźi přinošuja wjacore faktory. W prěnim rjedźe su to rosćace mzdy w Słowakskej, njemało wšak ma to tež z brexitom činić“, hódnoći analytikar Słowakskeho dźěłoweho zarja­da Aleksej Dobrolubov. „Na zapadźe drje ludźo přeco hišće wjace zasłuža, maja­ ...

pj., 18. oktobera 2019

W Lipsku su studenća Sorabije wčera z kermušku nowy semester witali. Józef Donat (nalěwo) a wšitcy dalši Sorabičenjo při­wza­chu dźewjeć nowačkow do rjadow Lipšćanskich studentow. Něhdźe 80 přećelow towarstwa, mjez druhim z Drježdźan a Halle­ kaž tež z Łužicy, je sej do studentskeje korčmy „Centrifuga“ dojěło. Tuchwilu hotuja so Sorabičenjo na 145. Schadźowanku w nowembrje, na kotrejž chcedźa znowa programowy dypk wuhotować, a na swoje póstnicy w februaru. Foto: Jakub Wowčer

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND