wutora, 21 nowembera 2017 13:00

Róžant (JK/SN/JaW). W minjenym času su gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe naćiski wo wohnjoškitnych wustawkach rozjimowali. Žadanja na škitne naprawy kaž tež wohnjowe wobory ze stron krajnoradneho zarjada su nimale njespjelnjomne. Dalši, hišće bóle palacy problem na wsach je, zaručić wšědne zasadźenje wobornikow w nuzowym padźe. Je-li trjeba, ma znajmjeńša šěsć wobornikow hotowych być a so podać na městno zasadźenja, zo bychu škodźe zadźěwali abo pomhali. To pak njeje přeco a wšudźe móžno.

Na minjenym posedźenju gmejnskich radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant dyrbješe wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) přiznać, zo njeje w Róžeńće móžno hotowosć wohnjoweje wobory wo­dnjo zaručić. Runje Róžeńčanski wóz wohnjoweje wobory z hadźicami pak je na městnje wohenja trěbny, zo móhli wobornicy hašeć. Jenički Róžeńčanski wobornik, kiž je wodnjo zasadźomny, njemóže pak wóz sam na městno zasadźenja dowjezć. Tam pak jón wobornicy z druhich wsow na kóždy pad trjebaja. Rozsud bě nuznje trěbny.

Jenož hišće tydźenjej, potom je 1. adwent. A na njón so nětko w ...

Njebjelčicy su „jadriwa wjes“

Generaciski nadawk

Pomnik w Hućinje poswjećeny

pjatk, 17 nowembera 2017 13:00
Najhórše tukanja su so wčera nawječor jako prosta woprawdźitosć kapitalizma wobkrućili. Ze swojimi lutowanskimi planami hoberski a tuchwilu přewšo wuspěšny koncern Siemens socialny měr w Hornjej Łužicy njesměrnje wohroža, dokelž wotpohladuje turbinowu twornju w Zhorjelcu zawrěć. Hdy konkretnje ma so tónle zarězk do tak a tak nic runje sylneho hospodarstwa našeje domizny stać, njejsu zamołwići w dalokim Mnichowje dotal prajili. Ale snadź tči runje w tym šansa, so wuspěšnje spjećować. Wot dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje přez Zhorjelskeho wyšeho měšćanostu, tamnišeho krajneho radu a zapósłancow zwjazkoweho sejma hač k hospodarskemu ministrej kaž tež ministerskemu prezidentej Sakskeje běchu hnydom jasne słowa protesta a solidarity słyšeć: Turbinowa twornja dyrbi wostać! Njedamy Hornju Łužicu wot Siemensa nabok storčić! Axel Arlt

Tworni zdźeržeć

Běrokratija je přewulka

Dźe wo wjele wjace hač wo Čertowy kamjeń

Maja hwězdu

póndźela, 20 nowembera 2017 13:00

Drježdźany (ML/SN). „Sym so hižo wobhonił, kotra tramwajka w kotrym času ke krajnemu sejmej jězdźi.“ Takle wotmołwi sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na prašenje wo swojich planach po 13. decembru, hdyž swoje statne a stronske zastojnstwje złoži. Nowina Dresdner Neueste Nachrichten wozjewi­ njedawno pod nadpismom „Njeńdu w hněwje“ wobšěrny interview z Tilichom wo jeho wotchadźe. Wón praji: „Wěm, zo so wjetšina ludźi na mnje njehněwa. Woteńdu tuž, bjez toho zo so sam hněwam. Kraj ma najlěpše wuměnjenja, swój puć dale hić – nětko bjeze mnje na čole. Po nimale 30 lětach w politice mam to za cyle normalne, zo nochcu na stólcu lěpić.“

Němski wid na słowjanske stawizny

Zapósłane (14.11.17)

Na kwas prošeni

Zapósłane (27.10.17)

póndźela, 20 nowembera 2017 13:00

Drježdźany (SN/MiR). Sakska chce kwa­litu cyłodnjowskich poskitkow na šulach rozšěrić. Za to ma so spěchowanje dale optiměrować. We wuskim zhromadnym dźěle z Techniskej uniwersitu Drježdźany su w sakskim ministerstwje za kultus zdźěłali kwalitnu předłohu ze specifi­skimi indikatorami a kriterijemi, kotrež hodźa so přepruwować k wuwiću dobrych cyłodnjowskich poskitkow. Naćisk tuchwilu w ramiku modeloweho pospyta z 20 šulemi posudźuja.

Po nowym šulskim zakonju maja cyłodnjowske poskitki wot 1. awgusta 2018 za powšitkownokubłace šule zasadnje winowatostne być, při čimž je Sakska za sobufinancowanje. Hižo nětko poskićeja mjez 1 300 šulemi w swobodnym staće nimale wšitke powšitkownokubłace šule tajke poskitki. Jako dobre je so wopokazało, zo kubłanišća wašnje a wobsah swojich cyłodnjowskich poskitkow samostatnje a z partnerami na městnje, kaž ze zwjazkami, kulturnymi, sporto­wymi a młodźinskimi towarstwami po potrjebje a šulerjam wotpowědnje zwoprawdźeja.

Je a wostanje ćežko

Hudźbna šula tež serbsce?

Na dnju wotewrjenych duri na medicinskej šuli Carla Thiemoweho ...

Přirodoškitna krajina z mnohimi překwapjenkami

wutora, 21 nowembera 2017 13:00

Synoda etat wobzamknyła

Drježdźany. Synoda ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je na kóncu wuradźowanjow w Drježdźanach klětuši budget wobzamknyła. Tón předwidźi dochody a wudawki 218 milionow eurow, štož je nimale 7,2 milionaj eurow mjenje hač w lětušim etaće. Přičina je wočakowany spad dochodow z cyrkwinskeho dawka a z financneho zarunanja Ewangelskeje cyrkwje w Němskej.

Swjedźenske hry dale póńdu

Čorny Chołmc. Pokročowanje Krabatowych swjedźenskich hrow je zawěsćene. Kaž towarstwo Krabatowy młyn zdźěli, staj producentka swjedźenskich hrow Doris Siebecke a předsyda towarstwa Tobias Čižik njedźelu wotpowědne zrěčenje wo dalewjedźenje hač do 2023 podlěšiłoj. Klětu planuja 15 předstajenjow stawizny z Krabatom. Předpředań zastupnych lisćikow zahaja 15. januara.

Ze stawiznami so zaběrali

Krótkopowěsće (20.11.17)

Krótkopowěsće (17.11.17)

Krótkopowěsće (16.11.17)

Krótkopowěsće (15.11.17)

wutora, 21 nowembera 2017 13:00

Kwady kradnyli

Sepicy. Po wšěm zdaću chětro kamjenjaty puć domoj mějachu njeznaći paduši w Sepicach. Z hale na Drježdźanskej pokradnychu w času wot minjeneje soboty popołdnja do njedźele připołdnja wjacore kwady. Kaž policija zdźěla, je wobsedźer zwěsćił, zo pobrachuja nimo štyrjoch dźěćacych dalši sportowy kwad, wjacore crossowe nahłowniki kaž tež grat a narunanske dźěle. Škoda wučinja něhdźe 15 000 eurow.

Policija (20.11.17)

Policija (17.11.17)

Policija (16.11.17)

Policija (15.11.17)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

pjatk, 03 nowembera 2017 13:00

Na popołdnjo wo serbskich kwasach w Slepjanskej wosadźe je njedawno tamniša Domowinska skupina přeprosyła. Do toho běchu wobydlerjow namołwjeli, stare wobrazy wo serbskich kwasach w Slepjanskim regionje zapodać. Wolfgang Kotisek z Brězowki je digitalizowaše. Na zarjadowanju samym widźachu wopytowarjo potom swoje wobrazy na wulkej płachće w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje.

Při kofeju a samopječenym tykancu wjerćeše so rozmołwa wokoło nałožkow a tradicijow na serbskim kwasu. Zajimawe bě zwěsćić, štó bě na jednotliwych fotach widźeć a na čejim kwasu běchu wone nastali. Runje tak zajimawe bě, kak wulke kwasne hosćiny něhdy běchu, kotru drastu kwasni hosćo nošachu a kak je so wona w běhu časa přiměriła. Přede­wšěm widźeć běchu wobrazy tak mjenowanych čestnych kwasow. Ale tež fotowe dokumenty nječestnych kwasow kaž tohorunja kwasow w połněmskej drasće je sej něhdźe połsta wopytowarjow wobhladało. Pokazać pak móžachu tónraz jeno dźěl dohromady 160 wotedatych fotow. Stephanie Bierholdtec

Jónu zwóńk – stajnje zwóńk

Pólskich přećelow wopytali

60 lět po maturje so zetkali

Na kubłanskej jězbje z reformaciju so zaběrali

wutora, 21 nowembera 2017 13:00

Biskopicy (SN/at). Za čas po wotpohladanym zawrjenju porodneje kliniki w Biskopicach namjetuje tamniša městna skupina SPD, zarjadować porodźernju (Hebammenkreißsaal). Budyskemu krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) so tale mysl mjeztym tež lubi, rěka w nowinskej zdźělence Biskopičanskeje SPD. Kaž jeje předsydka dr. Uta Strewe wuwjedźe, je „porodźernja wot babow nawjedowany model porodopomocneho dohladowanja w klinice. Baby tam w swójskej zamołwitosći strowe samodruhe žony do a za čas poroda kaž tež po tym bjez lěkarskeho porodneho pomocnika dohladuja.“ Dźeń a wjace maćerjow přeje sej tajke intensiwne, wosobinske dohladowanje z mało zapřimnjenjemi, rjekny dr. Strewe. „Poskitk njeby jeno dźěru w regionje płatał, Biskopicy bychu tak tež zwonka njeho na přidatnej atraktiwiće nabyli.“

Biskopičanska SPD poskića nawodnistwu kliniki, zarjadnistwu a wobydlerjam rozmołwu wo swojim namjeće.

Telemedicina njeje wšolěk

RAA Wojerecy mytowane

W starym dwórnišću sej ruce myli

Bywaja často přewidźane

póndźela, 20 nowembera 2017 13:00

Pančicy-Kukow. Posledni w lětušim rjedźe nazymskich koncertow wotměje so tradicionalnje wječor do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. W tamnišej Starej hospodźe zaspěwa jutře, wutoru, w 19.30 hodź. delnjoserbski chór Łužyca. Wšitcy lubowarjo serbskeho chóroweho spěwa su na pisany a zabawny program wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo dźiwich pčołkach

Rěčicy. We wobłuku swojich zjawnych zarjadowanjow poskići Rěčičanski Erlichtec dwór jutře, wutoru, w 17 hodź. ­přednošk wo dźiwich pčołkach. Dr. ­Andreas Scholz poda dohlad do mnohotnosće tychle insektow a da pokiwy, kak ­móža zahrodkarjo jim přijomne ži­wjenske wuměnjenja wutworić. Zastup je ­darmotny.

Zjawny přednošk

Muzej přeproša dźěći

Přednošuje wo stawiznopisu

Do wustajeńcy a na přednošk

Porěči wo Malawiju

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND