wutora, 21. januara 2020

W Budyšinje móža sej ludźo wulke přeća spjelnić. Při tym pak dźe wo zwoprawdźenje zjawnych přećow. A za to ma sprjewine město wobydlerski fonds 10 000 eurow.

Budyšin (SN). Snano pobrachuje w bydlenskej štwórći ławka, na kotrejž móhli wobydlerjo sedźo bjesadować. Abo woni njejsu hišće ženje w bydlenskej štwórći swjećili. Nětko je składnosć, to změnić. Próstwa měšćanskemu zarjadnistwu hač do 29. februara wo pjenježnu podpěru so wudani. Budyske měšćanske zarjadnistwo přewostaja ze swojeho etata, kotryž bu před třomi lětami zarjadowany, tež lětsa 10 000 eurow. Pjenjezy su myslene za naležnosće, kotrež su na dobro wobydlerjow.

wutora, 21. januara 2020
Na Zelenym tydźenju w Berlinje zetkawa so swět. Mnozy wustajerjo popisuja swoje wudźěłki mjez druhim w swojej maćeršćinje, z čimž zbudźeja wćipnosć wopytowarjow. Tež Serbja su na wikach zastupjeni. Tam přitomni wustajerjo maja flajery a dalše wabjenske srědki w małych formatach sobu, kotrež su zdźěla tež serbskorěčne. Hewak pak někajki serbski napis w hali Sakskeje a Braniborskeje nihdźe njewidźiš. Produkty, kotrež předewzaća z dwurěčneho regiona poskićeja, maja němske pomjenowanja. Po rozmołwje z předewzaćelemi pak zwěsćich, zo maja ideju, to, štož poručeja, tež serbsce popisać, za rozmyslowanjahódnu. A što budźe z wulkimi plakatami na sćěnach halow? W sakskej hali wabja na tajkim z debjerku jejkow w delnjołužiskej drasće. Hač so to­ wšo změnić hodźi? Prašenje to sebjewědomja Serbow a marketinga Sakskeje, Berlinske zelene wiki tež jako serbske jewišćo­ wužiwać! Milenka Rječcyna

štwórtk, 02. januara 2020

Baierbrunn (ML/SN). „Kóždu srjedu po­dawa so 59lětny Stanisław Nawka ze swojej jězdnej praksu na turu. Prěnja stacija w Hamburgu je Budapestowa dróha a tam Dom Betlehema. ‚A hewak je wšo w porjadku?‘, praša so wón swojeho prěnjeho pacienta pólsce, mjeztym zo jemu ćišć kreje měri. Stanisław Nawka klepnje jemu na ramjo. Wonka před jeho praksu nuzoweje pomocy čakaja štyrjo dalši pacienća. Woni žiworja na dróze, kaž nimale wšitcy, kotrychž wón tele dopoł­dnjo lěkuje.“ Tak wopisuje wudaće časopisa Apo­theken Umschau dobrowólne lěkowanje Stanisława Nawki, jednoho z pjeć „rjekow wšědneho dnja“, kotrychž časopis předstaja.

wutora, 21. januara 2020

We wobłuku regionalneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ móže so talentowany dorost w regionje Sakska Łužica za krajne finale w Zwickauwje kwalifikować. Sobotu towarstwo Młodźina hudźi­ wurisanje we Wojerecach zahaji.

Wojerecy (SiR/SN). „Wubědźowanje je Wojerecam wuwěšk a dźěćom kaž tež młodostnym składnosć, drohotne nazhonjenja we wobłuku zakładneho wu­risanja zběrać“, rozłožuje jednaćelka towar­stwa Młodźina hudźi Christiane Vogel­ woznam zarjadowanja.

Němska hudźbna rada wubědźowanje wot lěta 1964 na zwjazkowej runinje wuhotuje. Wojerecy su mjeztym 29 lět jeho hosćićel w regionje. Kóždolětnje posta­ja rada kategorije a wuměnjenja za wob­dźělenje. „Po rozdźělnych starobnych kla­sach maja dźěći a młodostni wěste nadawki spjelnić. Tak je na přikład předpisane twórby wšelakorych dobow předstajić. Tež časowy limit měli wobdźělnicy dodźeržeć“, Vogel podšmórnje.

wutora, 21. januara 2020

Čitajo sej swět wotkrywać

Lipsk. Pod hesłom „Wotkrywacy swěta“ přeprošeja Lipšćanske wiki lětsa wot 12. do 15. měrca dźěći, młodostnych, staršich a pedagogow na něhdźe 500 wosebitych zarjadowanjow, hdźež móža sej čitajo swět wotkrywać. Lipšćanske płaća jako najwjetše wiki za spěchowanje čitanja a čitanskeje kompetency w němskorěčnym rumje.

Tež Židźinscy spěwarjo pódla

Wojerecy/New York. Wulki chór Wojerec a dalši spěwarjo z wokoliny města – mjez nimi su tež čłonojo chóra Židźino a jeho wuměłstwowa nawodnica Kerstin Lieder – přebywaja tuchwilu w New Yorku. Z dalšimi chóristami ze wšeho swěta, dohromady bě jich 279, předstajichu woni wčera w sławnej Carnegie Hall twórbu Sira­ Karla Jenkinsa „The Armed Man, A Mass for Peace“.

Z biskopom swjećili

wutora, 21. januara 2020

Bjez dowolnosće a zawěsćenja

Wojerecy. Skóncowana prědnja lampa je njedźelu we Wojerecach policiju pohnuła, na Einsteinowej Opel kontrolować. Při tym so wukopa, zo šofer žadyn njeznaty njebě. Nimo toho zo awto 35lětneho docyła zawěsćene njebě, muž žanu jězbnu dowolnosć njeměješe, a awtowe papjery wón zastojnikam tež žane pokazać njemóžeše. Za to bě wodźer Opela do swojeje jězby drogi brał, štož zastojnicy z testom zwěsćichu.

srjeda, 15. apryla 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

srjeda, 08. januara 2020

Minjenu njedźelu njeběchu jenož katolscy Serbja Budyskeje tachantskeje wosady znowa na hodowničku přeprošeni, ale bě to wospjet tež zhromadne popołdnjo z ewangelskimi Serbami. Zetkanje ze wšelakimi hosćimi, kotrež běše swój čas prelat Jan Andricki zawjedł, wotmě so lětsa 55. raz.

Přibližnje 150 ludźi wšěch generacijow móžeše prelat Wito Sćapan na žurli swjateho Bena na Tzschirnerowej witać. Wón dźakowaše so Ludmile Bizoldowej za wjelelětne organizowanje swjedźenja z hodownej swačinu a stajnje wotměnjawym kulturnym programom. Wona běše słužbu wot swojeje maćerje Hańže Rjenčoweje­ přewzała. Nětko je Ksenja Měrćinkowa stafetu w třećej generaciji přewzała. Zhromadnje z Madleńku Šołćic je so wona wo kulturny program starała, kotryž wopokaza so jako wšeje chwalby hódny, wuprudźacy čerstwosć ducha a zdobom­ zdźěłanosć našich młodych swójbow.

póndźela, 13. januara 2020
Cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc pomha partnerskemu wokrjesej Meru w Tansaniji, při čimž mysla předewšěm na podpěru šulskim dźěćom. Zańdźeny pjatk su pomocnicy w Smochćicach 16 europaletow z dohromady 448 bananowymi kistami za transport na Drježdźanske lětanišćo přihotowali, zwotkelž sćelu je z lětadłom do Tansanije. W kistach je 4 000 nachribjetnikow za šulskich nowačkow. 30 wosadow kaž tež pěstowarnje a šule, mjez nimi Serbska zakładna šula Budyšin, su so na akciji wobdźělili. Dary z Hornjeje Łužicy zdobom zmóžnjeja, zo dóstanu šulerjo wob dźeń jednu ćopłu jědź. Foto: Carmen Schumann

wutora, 21. januara 2020

Kamjenc. Serbski ludowy ansambl přeproša wšitke dźěći a dalšich zajimcow na swoje premjerne předstajenje „Zabyty ptači kwas“. Prěnjej razaj pokazaja jón jutře, srjedu, 22. januara, we 8.30 a w 10.30 hodź. na žurli Kamjenskeho hotela „Město­ Drježdźany“. Dalše předstajenje budźe pjatk, 24. januara, w 10 hodź. w Lubijskej wikowej hali.

Wo stawiznach hwězdnow

Budyšin. Štó je hwězdno Wulki wóz pomjenował? Wotmołwy na tajke a dalše prašenja wokoło hwězdow a njebja dóstanu młodźi hobbyjowi astronomojo jutře, srjedu, w Budyskej šulskej hwězdarni. Wot 19 hodź. wěnuja so tam wosebitosćam a stawiznam hwězdnow, kotrež su tuchwilu na zymskim njebju widźeć. Zastup płaći na wosobu tři eura, potuńšene dwaj euraj. Zajimcy njech so prošu pod tel. čo. 03591/ 7 60 71 26 abo z mejlku pod přizjewja. Dalše informacije pod www.sternwarte-bautzen.de

Z policistom so rozmołwjeć

srjeda, 11. januara 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND