pjatk, 14. februara 2020

W Šunowje su tele dny pola Reginy Kurjatoweje pjerjo drěli. Wobdźělnicy pochadźachu z Pančic, Chrósćic, Pěskec, Ralbic, Konjec, Kulowa kaž tež ze Sernjan a Šunowa. Dohromady zdźěłachu pjeć wulkich měchow husaceho pjerja. Mějachu tójšto dźěła, wšako trjeba­ hospoza za poslešćo něhdźe dwaj a za hłowak něhdźe kilo čisteho pjerja. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

pjatk, 14. februara 2020

Marie Läser sej són wo swójskim předewzaću spjelnja a zawěsća zdobom zachowanje staršiskeho zawoda

Aromatiski a pikantny klasiski štomowy tykanc słodźi. Pječwo změšeja pjekarjo z jejkow, butry, cokora, muki, marcipanoweje masy, korjeninow a dalšich přidawkow. „Pječemy wšelake warianty. Předewšěm rokotnik (Sanddorn) a cymt stej za słód charakteristiskej. Štomo­wy tykanc přihotujemy tu hižo w pjatej generaciji“, wuswětla konditorska mišterka Marie Läser ze Stareje Darbnje. We wubědźowanju wo łužiske myto załožerjow eksistency (LEX), kiž bu loni spožčene, wudoby sej jeje koncept „Załoženje dožiwjenskeje kofejownje z ma­nufakturu“ druhe městno. Za to přepoda jej Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) myto we wysokosći 2 500 eurow. „Tole mje jara zmuži a chětro zwjeseli. Jury je mi po tym hišće drohotne pokiwy hla­dajo na załoženje firmy, zwičnjenje a turizm dała“, młoda konditorka wuswětli.

pjatk, 14. februara 2020

Marija Koklina z Radworja: Witamy tak nowu wjesnjanostku?

Gratuluju knjeni Madeleine Rentsch do no­weho zastojnstwa wjesnjanostki Ra­dworskeje gmejny a přeju jej bohate Bože žohnowanje, čiłeho ducha a stajnje wotewrjene wucho a wutrobu za naležnosće wjesnjanow. Wjeselu so, zo bu wona jako žona minjenu njedźelu z wjetšinu hłosow demokratisce wolena. Haj, woni ju demokratisce wolichu – to rěka, zo špiheluje so we wólbnym wuslědku wola wjetšiny wolerjow a wolerkow Radworskeje gmejny. Chwalu sebi, zo so cyle w zmysle tuteje demokratije tež (něhdyši) wjesnjenjo słowa jimaja. Mje pak jara dźiwa, kak so do lěsa woła, prjedy hač hišće móhła knjeni Rentsch scyła jedyn dźeń w zastojnstwje swoje kmanosće dopokazać. Cyle w zmysle ducha našeho časa su to prěnjotnje skeptiske hłosy, kotrež njestaja dobry wotmysł noweje wjesnjanostki prosće do prašenja, ale samo dočasnje prowokujo kritizuja. Sym zludana, zo so knjeni Rentsch samo wosobinsce nadběhuje a zo so wosobinske daty cyle njepřemyslene do zjawnosće njesu. Priwatna sfera wosoby ma absolutny tabu wostać.

pjatk, 14. februara 2020

Biskopičanska dźěćaca a młodźinska syć je powšitkownowužitny a nadregionalnje připóznaty swobodny nošer młodźinskeje pomocy. K partneram słušeja tež serbske cyłki kaž Pawk.

Biskopicy (SN/mwe). Na konferencu wo najwažnišich předewzaćach a zarjado­wanjach we wobłuku dobrowólnych socialnych słužbow, šulskeho socialneho dźěła, partnerstwow za demokratiju, mobilneho škita młodźiny a dyrdomdejskeho campa bě teamowy šef Biskopičanskeje dźěćaceje a młodźinskeje syće „KiJu-Netzwerk“ Andreas Mikus wčera nowinarjow přeprosył. K hižo wjelelětnym spušćomnym partneram słušeja tež serbske cyłki kaž młodźinske towarstwo Pawk, šule a zarjadnistwa w dwurěčnej kónčinje kaž tež młodźinske kluby, mjez druhim w Pančicach-Kukowje.

Wšako su mjez něhdźe 100 dobro­wólnu słužbu wukonjacymi tež serbscy młodostni a wosebje woblubowany je pola dźěći z Ralbic a wokoliny kóždo­lět­ny dyrdomdejski camp při Němskopazličanskim wulkohaće. „To je městnosć za wjele aktiwitow, wotměny, kreatiwity – ale tež za wočerstwjenje, prawy dyrdomdej a wjeselo“, w flajeru mjez druhim rěka.

pjatk, 14. februara 2020

Sakska spěchuje kandidaturu

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm spěchuje kandidaturu Kamjenicy jako kulturna stolica Europy 2025 ze 600 000 eurami. Je-li požadanje města wuspěšne, chce Sakska dalšich něhdźe 20 milionow eurow inwestować a Kamjenicu „na wšěch politiskich runinach a wšitke ressorty knježerstwa zapřijejo“ podpěrać, zdźěla kultusowa ministerka Barbara Klepsch (CDU).

Z jubilejom přewšo spokojom

Weimar. Zarjadowanja kołowokoło lońšeho jubileja hibanja Bauhaus su po cyłym swěće statysacy zajimcow wopytali. Wosebitej wustajeńcy we Weimarje a Dessauwje přiwabištej cyłkownje wjace hač poł miliona wopytowarjow. „To je wočakowanja nad měru přetrjechiło“, rěka­ w zdźělence ekspoziciji wuhotowaceho Bauhaus-zwjazka.

Festiwal krótkofilmow zahajeny

pjatk, 14. februara 2020

Ze spara wutorhnjeny

Wojerecy. Do pódlanskeho twarjenja jedno­swójbneho domu we Wojerecach su so w nocy na srjedu njeznaći zadobyli a sej twarske mašiny za wottransport přihotowali. Jako spytachu tež chěžne durje wočinić a so w bydlenskim domje rozhladować, pak činjachu haru, tak zo wobsedźer wotući a za prawym pohladny. Na to zadobywarjo ćeknychu. Sobu wzali drje ničo njejsu, přiwšěm načinichu ně­hdźe tysac eurow wěcneje škody.

srjeda, 15. apryla 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

wutora, 04. februara 2020

W nadawku Sakskeho krajneho kuratorija wjesnych kónčin přebywach njedawno wjacore dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje, a to mjeztym třeći raz. A móžu wo rjanych dožiwjenjach tam rozprawjeć. Jako steješe sakski wječor na programje, přichwata tójšto prominency do Berlina, kotraž tež pola našeho stejnišća zasta a nas postrowi. Jako prěnjej přińdźeštaj sakski ministerski prezident Michael Kretschmer a za nim Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU). Wobaj mje w serbskej rěči postrowištaj, štož mje jara zwjeseli. Jako so potom za zhromadne foto zestupachmy, sćahny mje ministerski prezident k sebi, zo dyrbjach před nim stać. W krótkej rozmołwje mi wón mjez druhim rjekny, zo mamy sej swoju identitu wobchować.

štwórtk, 06. februara 2020
W Braniborskim apotekowym muzeju w Choćebuzu je wot spočatka lěta nowa wosebita wustajeńca widźeć. Pod hesłom „K stawiznam zhotowjenja lěkow“ rysuja stawizny lěkowanja wot časa starych Grjekow a Romjanow přez srjedźowěk hač do dźensnišeho. Sobudźěłaćerce Dagmar Braun (nalěwo) a Sabine Bernert wopytowarjow po přehladce wodźitej. Foto: Michael Helbig

pjatk, 14. februara 2020
Budyšin. Moda, hudźba a reja w třikrajowym róžku je hesło projekta „Sceniska hudźba: hip. fancy. art“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z Kul­turnym centrumom Jelenia Góra kaž tež designerkomaj Andreju Tiebel-Quast a Saruh Gwiszcz přewjedu dźěłarničku. Zaměr je, ideje młodych modutwórcow z Němskeje, Pólskeje a serbskeje kultury 21. februara prezentować. Při tym chcedźa tradicionalnu a načasnu drastu z urbanymi rejwanskimi choreografijemi předstajić. Hudźbu a choreografiju nadźěłaja profesionelni wuměłcy z wobdźělnikami dźěłarnički. Ta wotměje so 17. do 23. februara w Kamjentnym do­mje.­ Zajimcy njech so spěšnje za poskitk přizjewja pod telefonowym čisłom 03591/ 5318075 abo e-mejlnje pod .

srjeda, 11. januara 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND