pjatk, 22 junija 2018 14:00

Budyšin (CS/SN). Pod krutymi wěstotnymi naprawami wotměštej so zawčerawšim w Budyskim krajnoradnym zarjedźe čitanje a diskusija wo „reichsbürgerach“. Z hosćom běštaj židowski dźiwadźelnik Tobias Ginsburg, kiž bě so do sceny reichsbürgerow podał a wo tym knihu „Die Reise ins Reich“ napisał, a politologa Jan Rathje, kiž wo tematice wědomostnje slědźi.

Wuchadźišćo, ze scenu reichsbürgerow so bliže zaběrać, za Tobiasa Ginsberga bě, jako bu lěta 2016 policist morjeny. Bě poměrnje jednore dóstać so z wopačnej identitu do sceny, kotruž mjenuje wón „bahno połne błudničkow“. Kaž Ginsberg z rozmołwow zhoni, su přičiny rozdźělne, zo ludźo tam sobu činja. Tež někotražkuli byrgarska eksistenca so wšelakim zapřisahanskim teorijam přizamkuje. Předewšěm pak ezoterikarjo a bywši Lěwicarjo do tajkich teorijow wěrja. Jedna je ta wo židowskej swětowej zapřisahańcy. Čłonojo mjeztym wědźa, zo to zjawnje wuprajić njesmědźa, hewak hrozy jim wobskóržba ludoweje šćuwańcy dla, a wužiwaja tuž šifry.

Wo „Krónje“ dale diskutuja

Při Třižonjanskim jězoru bórze zaso triatlon

Nimale frontalnje do murje

Krótkopowěsće (22.06.18)

srjeda, 20 junija 2018 14:00

Kórki a len słušeja k najznaćišim wudźěł­­kam w Błótach. Zašły tydźeń su zamołwići kołowokoło Błótowskeho towarstwa žně kórkow oficialnje za­hajili­. Len pak hišće chwilku trjeba. Tuchwilu rostlina kćěje a kuzła cunju­ lila barbu na zahonach.

Błóta (SN/BŠe). Na něhdźe 50 hektarach plahuje biozawod Frehn w błótowskim Schöneiche kórki. W aprylu běchu tam symjo wusyli, nětko su woblubowanu zeleninu hižo žnjeć započeli. Wuskut­ko­wała je zažne žně změna wjedra kónc apryla, hdźež dóńdźe ke konstantnje ćopłym temperaturam wodnjo a w nocy. Lětuši měsac meja słuša k najćoplišim wot časa­ zapisowanjow wjedra. Sylne zliwki a krupy su na někotrych polach k tomu wjedli, zo su so rostliny pomałšo wu­wili, štož pak bě jenož krótkodobny zjaw. Přiwšěm kórki w Błótach hižo wot kónca meje domchowaja.

Fuzija wotnožkow so derje wuskutkuje

Na honach wokoło Njechornja započachu tele dny ječmjeń žnjeć. ...

Spěchuja strukturnu změnu

Ministerski prezident spěšnu pomoc přilubił

štwórtk, 21 junija 2018 14:00

Šulerki a šulerjo 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin tuchwilu do šule njechodźa, ale wupruwuja so w powołanskim žiwjenju. Za to su sej cyle wšelake praktikumowe městna w zawodach a institucijach pytali. Praktikant w redakciji Serbskich Nowin Antonijo Matik je so někotrych swojich sobušulerjow prašał, hdźe tučasnje dźěłaja, kak spokojom su a hač móhli sej předstajić, dźěło pozdźišo tež powołansce wukonjeć chcyć.

Hannah Lehderec z Kamjeneje: Za praktikum požadała sym so w pochowanskim instituće, dokelž njemějach dotal­ hišće žadyn kontakt z tematiku smjerć. Wulki zajim běše doskónčnje hłowna přičina. W praktikumje zapřijimaja mje do wšitkich dźěłow. Wot wotewzaća ćěła hač k planowanju pohrjeba sym wšudźe pódla, dołhož so při tym derje čuju. Běch jara překwapjena, zo směm wšitko sobu dožiwić. Bych sej předstajić móhła, raz w tym směrje dźěłać.

Štó dobudźe, njeje tak wažne

Zapósłane (13.06.18)

Za digitalizaciju serbšćiny

Zapósłane (06.06.18)

pjatk, 22 junija 2018 14:00

Budyšin/Ralbicy (JK/SN). Dalši zhromadny projekt UNESCO-šulow su wčera w Budyšinje zahajili. Zamołwitaj wučerjej hosćićelskeje Ralbičanskeje šule Fran­ciska Wróblowa a Michał Wałda witaštaj wučerjow a šulerjow z Lipska, Münstera a Grevenbroicha. Hač do njedźele chcedźa so z tym rozestajeć, kak so ratarstwo na wuwiće klimy a wobswěta wuskut­ku­je, a chcedźa pytać za móžnosćemi, kak hodźitaj so čłowjek a přiroda ze strowym wobswětom a zmysłapołnym ratarjenjom škitać. W přichodnych dnjach wopytaja wobdźělnicy mjez druhim ratarske zawody wšelakich hospodarskich formow a zeznajomja so w Njebjelčicach, Hrańcy a Nuknicy z produkciskimi wašnjemi tamnišich předewzaćow skótneje produkcije. Z toho chcedźa sej zdobyć dohlad a wědu wo škiće klimy a wobswěta z ekologiskimi a přirodnymi formami ratarjenja. Nimo toho chcedźa wšelake formy hospodarjenja a jich wuskutki na rolu, přirodu a wobswět přirunać. Bjezposrědni wuskutk toho dodnja sej z probami pódy, kotrež na polach ratarskich zawodow bjeru. W Ralbičanskej šuli proby jutře wuhódnoća.

Za wučerja demonstrowali

Wosebity wuznam serbšćiny

Wo wobchadźe z wohenjom

Swjedźeń RCW zdobom dalekubłanje był

pjatk, 22 junija 2018 14:00

Zarunaja přidatne wudawki

Drježdźany. Kóžda sakska komuna w serbskim sydlenskim rumje dóstanje za přidatne wudawki dwurěčnych napisow abo přełožkow dla wot 2019 kóžde lěto 5 000 eurow. Knježerstwo je srědki w nowym etaće zaplanowało, zdźěli před­­sydka serbskeje rady Sakskeje Marja Michałkowa, powołaca so na wosobinsku informaciju ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU).

Wuwzaćne rjadowanje ratarjam

Drježdźany. Hladajo na hižo dlěje trajacu suchotu dóstanu sakscy ratarjo dowolnosć, swoje jako ekologiske prioritne woznamjenjene ležownosće za picu abo jako direktnu pastwu za skót wužiwać. Wuwzaćne rjadowanje płaći wot 1. julija, zdźěli dźensa sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Chcedźa-li burja naprawu wužiwać, maja woni to do toho na wotpowědnych zarjadach přizjewić.

Dóstanu lětsa wjace pjenjez

Krótkopowěsće (21.06.18)

Krótkopowěsće (20.06.18)

Krótkopowěsće (19.06.18)

Krótkopowěsće (18.06.18)

pjatk, 22 junija 2018 14:00

Alkoholizowany po puću był

Budyšin. Zo je policija tež rano zahe po puću, wě nětko 63lětny wodźer woso­boweho awta w Budyšinje. Wčera krótko do 5 hodź. zadźeržachu jeho zastojnicy na Schäfferowej. Při kontroli z alkomatom zwěsćichu, zo měješe muž 1,1 promil ­alkohola w kreji. Na to přewodźachu jeho k wotedaću kreje. Dalšu jězbu jemu zakazachu a jeho jězbnu dowolnosć na městnje sćazachu.

Policija (21.06.18)

Policija (20.06.18)

Policija (19.06.18)

Policija (18.06.18)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

štwórtk, 14 junija 2018 14:00

Socialne kompetency su dźensa w mnohich powołanjach požadane. Rozumić, kak druhi čłowjek mysli a začuwa, z nim hromadźe dźěłać, konflikty měrliwje rozrisać, so socialnej situaciji wotpowědnje zadźeržeć su někotre ze zakładnych kompetencow, na kotrež tež w šuli dźiwaja. Tak mjenowany socialny dźeń, kotryž hižo někotre lěta po cyłej Němskej přewjeduja, ma tomu słužić, zo so šulerjo w tychle kmanosćach tež w praksy pospytaja.

Wjele připóznaća za swjedźeń

Nalětni swjedźeń seniorow

W kotrym kraju swěta je najrjeńšo?

Najsylniše hłosy mytowali

wutora, 19 junija 2018 14:00

W nowym Thespis-centrumje móža zajim­cy wotnětka swójske ideje na polu lajskeho dźiwadła zwoprawdźić abo hižo­ wobstejacym projektam so přidružić. Hłowny zaměr je integracija.

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Čiń sobu!“ su wčera w Budyšinje nowy, tak mje­no­wany sociodźiwadłowy Thespis-centrum na Hošic hasy wotewrili. Zaměr projekta je, na zakładźe zhromadneho dźiwadźelenja kulturne mjezy rozpušćić a nimo wjesela na hraću wosebje integraciju kaž tež inkluziju šěrić. Na nowinskej konferency rjekny Lutz Hillmann, intendant Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, kotrež je nošer projekta: „Centrum je naposledk konsekwenca toho, štož je so před lětomaj tu na Žitnych wikach stało. Po lońšim festiwalu ‚Witajće druhdźe III‘ smy cyłkownje tři próstwy wo spěchowanje projekta zapodali. Statne ministerstwo za socialne a škit konsumentow je we wobłuku směrnicy Integratiwne naprawy nam za přichodne tři lěta srědki Sakskeje natwarneje banki přizwoliło.“

Hrajo přećiwo škarakam

Šulerjo poběhnu za dobry skutk

Dźesatu róčnicu wokrjesa swjećili

Městnosć zetkanja OSSI

pjatk, 22 junija 2018 14:00

Ralbicy. Składnostnje 75lětneho wobstaća dobrowólneje wohnjoweje wobory w Ralbicach wuhotuja tam jutře a njedźelu wohnjowoborny swjedźeń. Jutře w 20 hodź. zahaja jón ze zhromadnym wobhladanjom koparskeje hry Němskeje přećiwo Šwedskej. Njedźelu přeproša wot 10 hodź. na rańše piwko, wot 15 hodź. poskića kofej a tykanc. Hodźinu pozdźišo změja wšelku zaběru za dźěći spřihotowanu, runočasnje předstaji so młodźinska wohnjowa wobora. Wjeršk budźe w 16.30 hodź., hdyž předstaja wobornicy swoje nowe hašenske jězdźidło. Wo ćělne derjeměće je postarane.

W parku zaklinča šlagry

Njeswačidło. 14. šlagrowa nóc wotměje so jutře wječor w Njeswačanskim hrodowym parku. Na fanow šlagra čakaja znaći spěwarjo kaž Franziska Wiese, Christian Anders, Petra Zieger kaž tež skupina Feuerherz. Woblubowany dubl Andreasa Gaballiera, znaty pod mjenom Joey ­Gabalögl, je tohorunja mjez spěwarjemi. Zastup je wot 17 hodź. Něhdźe w połnocy dožiwi publikum wulki wohnjostroj z hudźbu nad baroknym hrodom.

Koncertuja na radnej žurli

Wotewru wustajeńcu

Poradźuje darmotnje

Wotewru wustajeńcu

Wobornicy z jubilejom

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND