štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

Towaršnosć Hospodarski region Łužica je dospołna. Tež Budyski wokrjes je jej přistupił, zo by region nastupajo strukturnu změnu po dobje wudobywanja brunicy za jedyn postronk ćahnył.

Budyšin (SN/at). Wokrjes Budyšin towaršnosći Hospodarski region Łužica přistupi. To je wokrjesny sejmik minjenu póndźelu wobzamknył. We wubědźo­wanju mjez brunicowymi rewěrami w Němskej wo srědki za strukturnu změnu dyrbja so regionalni akterojo zjed­noćić, kaž podšmórny to krajny rada Michael­ Harig (CDU), zahajacy diskusiju wo wažnym dypku dnjoweho porjada. Jako­ potom sedmy towaršnik płaći Bu­dyski wokrjes runja dotalnym – su to wokrjesy Zhorjelc, Hornje Błóta-Łužica, Sprjewja-Nysa, Łobjo-Halštrow, Dubja-Błóta kaž tež město Choćebuz – 5 000 eurow stajneho kapitala a wot 2019 lětny popłatk 50 000 eurow.

Nowelěrowanje zakonja trěbne

Wšěm tym, kotřiž so ze zapakowanjom a porjeńšenjom hodownych ...

Etat wujewja pozitiwny wuslědk

Projekt „njebjes“ wostanje zajimawy

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

Wobydlerski forum w Grodkowskim měšćanskim dźělu Konopotna nastupajo zerzawu Sprjewju strózby wuslědk wunjesł

Srjedźodobne naprawy, zadźěwać zerzawej wodźe Sprjewje, wostawaja optisce dale njeskutkowne. To rěka: 35procentowska redukcija škódnych maćiznow při wotpopadnjenju wody w Sprjejčanskej rynje wuchodnje Sprjewicy w tak mjenowanej modularnej rjedźenskej připrawje wody (Modulare Wasserbehandlungsanlage MWBA) w Nowej Wsy njedosaha. A to, byrnjež z tam rjedźeneje wody 90 procentow zerzawca wupłokali.

Sven Radigk, nawoda projektneje skupiny kwalita rěkow we Łužicy Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), je mnohim zajimcam na forumje w Grodkowskim měšćanskim dźělu Konopotna (Cantdorf) wuswětlił, zo nimo toho woda Sprjejčanskeje ryny naraz njewočakowano dwójce telko železa wobsahuje a tuž w modularnej rjedźenskej připrawje techniske problemy zawinuje. Fachowcy nětko tele techniske ćeže wotstronjeja, zo móhła připrawa zaso bjez mylenja dźěłać.

Spočatk januara ptački ličić

Jubilej z mytowanjemi zwjazali

Najwšelakoriše wosuški su w adwenće mjez ludźimi wosebje ...

Dwacety raz z Borborinej nutrnosću na znjezboženych hórnikow ...

srjeda, 12 decembera 2018 13:00

Budyski wokrjes předstaji kónc nowembra składnostnje dźesaćlětneho wobstaća pod www.facebook.com/landkreis.bautzen prěni dźěl imageoweho filma, kotryž je mjez druhim Benedikt Dyrlich na Facebooku raznje kritizował. Wědomostnik dr. Robert­ Lorenc z Wuježka je na toho­runja na internetnej platformje wo­zjewjenu wotmołwu wokrjesa reagował a Serbskim Nowinam slědowacy dopis sposrědkował.

Rozumju na Facebooku wozjewjenu kritiku Benedikta Dyrlicha a sym samsneho měnjenja.

Zapósłane (11.12.18)

Předsydka je jimaca wosobina

Zapósłane (07.12.18)

Za politiske samopostajowanje

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

Wuslědki eksterneje ewaluacije serbskich poskitkow primarneho schodźenka w Braniborskej, kotrež bě tamniše ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport do nadawka dało, su nětko zjawnje přistupne. Jednaćelski direktor Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. Edward Wornar bě je spočatk měsaca w Choćebuskim měšćanskim domje předstajił.

Wo wučerjow šło

Z pedagogowku so rozžohnowali

Wulka próca so wudaniła

Kónc tydźenja za serbske swójby

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

Nowa CD Serbskeho rozhłosa

Budyšin. „Hej, Łužica“ rěka nowa CD z popularnymi serbskimi pěsnjemi. Projekt je Serbski rozhłós MDR z podpěru Załožby za serbski lud zwoprawdźił a dźensa­ wudał. Słyšeć móžeće tam mjez druhim Theju Čórlichec, Gabriela Mommera a Danielu Hazec. Cejdejka je w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań. Spočatk noweho lěta ma tohorunja w syći přistupna być.

Podpěra tež łužiskim ratarjam

Drježdźany. Zarunansku přiražku 15,7 milionow eurow płaća tele dny něhdźe 2 900 ratarskim zawodam we wróćostajenych kónčinach Sakskeje, mjez druhim w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow. Pjenjezy su z europskeho ratarskeho fondsa k wuwiću wjesneho ruma, zhromadneho nadawka „polěpšenje agrarneje struktury a škita přibrjohow“ a z dawkow, kaž přisłušne ministerstwo zdźěla.

Kosmetika z kawiara

Krótkopowěsće (12.12.18)

Krótkopowěsće (11.12.18)

Krótkopowěsće (10.12.18)

Krótkopowěsće (07.12.18)

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

Ćežka zražka na S 101

Jědlica. Ćežke njezbožo sta so wčera popołdnju na S 101 mjez Hornim Wujězdom a Zejicami. Tam stej VW a Ford do so zrazyłoj. Wohnjowa wobora dyrbješe šofera Forda z pomocu hydrawliskich nožicow wuswobodźić. Dwě ćežko zranjenej wosebje dowjezechu do chorownje. Tež helikopter bě na městnje. Dróha bě dlěje hač hodźinu dospołnje zawrjena.

Zjebać so njedali

Radwor. Wobšudnicy su tón tydźeń w Radworju a wokolinje spytali telefo­nisce wobydlerjam pjenjezy wulišćić. Wudawachu so jako přiwuzni, kotřiž pjenjezy­ trjebaja. Zawołani pak njedachu so zjebać a informowachu policiju.

Policija (12.12.18)

Policija (11.12.18)

Policija (10.12.18)

Policija (07.12.18)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

wutora, 11 decembera 2018 13:00

Minjenu srjedu móžeše Němčanski wjesny předstejićel Wolfgang Neubert znowa wjac hač 70 seniorow ze wsy w Grofic „La Galeriji“ na lětušu adwentničku witać. Spřihotowała bě ju znowa Monika Neubertowa ze skupinu pilnych žonow.

We Wěteńcy znowa škotowali

Seniorojo ze Šwicarskeje na wopyće we Łužicy byli

Ministerskeho prezidenta wopytali

Přednošk nam Słowaksku zbližił

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00
Podpěrani wot pilnych pomocnikow koparskeho ligista FC Energija Choćebuz su wčera tafli w delnjołužiskej metropoli dary přepodali. Při tym jednaše so zwjetša wo žiwidła, kotrež su dlěje wužiwajomne, ale tež hrajki běchu pódla. Sćelak Radijo Choćebuz bě w oktobru z podpěru patrona tafle Rolanda Kaisera mjeztym hižo druhi­ króć wobydlerjow namołwjał, dary přinošować. Na to njeběchu so jeno słucharjo sćelaka přizjewili, ale tež předewzaćeljo a fanojo koparskeho kluba, kotryž je akciju wuraznje podpěrał. Nětko trjebachu štyri transportery, zo bychu dary při­wjezli. Kai Noack (naprawo), nawoda Alberta Schweitzeroweho swójbneho skutka, bě jara wjesoły. Foto: Michael Helbig

Nimo klasikarjow nowosće

Dobra powěsć do hód

Za čłowjeskosć a tolerancu

Prěni dźěl darow je po puću

wutora, 11 decembera 2018 13:00
Lipsk/Pěskecy. Achim Weclich z Pěskec je sej minjeny kónc tydźenja znowa sakske mišterstwo w plahowanju nukli zawěsćił. Po lěće 2014 a 2016 je wón trofeju­ za plahowanje dołhokosmatych nukli­ třeći króć za sobu dobył. 62lětny Pěskowčan, kotrehož bě Sakski krajny zwjazk plahowarjow rasowych nukli před lětomaj z Wulkej złotej čestnej jehłu wuznamjenił, hižo wjacore lětdźesatki nukle plahuje. Při tym je so wón na tři po­měrnje rědke družiny, mjez nimi dołho­kosmate, specializował a hižo wjacore myta po wšej Němskej dobył.

Bjesada w sakskej stolicy

Zhromadnje do adwenta

Za adwentničku so přizjewić

Politiske rańše piwko

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND