pjatk, 17 awgusta 2018 14:00
Płuwarnju na kromje centralneho campusa Braniborskeje techniskeje uniwersity ­Choćebuz-Zły Komorow na Jurja Gagarinowej dźěłaćerjo předewzaća Koalick tuchwilu torhaja. Natwarili běchu Choćebusku kupjel 1975. Čłonojo mnohich sportowych to­warstwow a studenća su tam płuwać chodźili. Minjene lěta pak bě płuwarnja hižo zawrjena. Na ležownosći je nětko załožerski centrum planowany. Do toho běchu dlěši čas wo nowym wužiwanju płuwarnje diskutowali. Tež studenća uniwersity su we wobłuku projekta wšelake namjety zdźěłali. Foto: Michael Helbig

W prěnimaj tydźenjomaj noweho šulskeho lěta su štyri spěšnosć ...

Za chódnik njejsu pjenjezy

Wobornicy jara profesionelnje skutkowali

Krótkopowěsće (17.08.18)

štwórtk, 16 awgusta 2018 14:00

Na Sprjewinej dróze mjez Hamorom a Mułkecami pisaja nowy kapitl sta­wiznow hórnistwa. To je trjeba, dokelž ma LMBV tam nowe wěstotne směrnicy zaručić.

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dohladuje na kromje Wochožanskeje jamy mnohe stare filtrowe studnje. Wone nastachu spočatk 1960tych lět, zo by­chu dnownu wodu wotklumpali, doniž ­nje­započachu 1966 w jamje bru­nicu wudo­bywać. Tajke stare filtrowe studnje maš tež we wobłuku wokrjesneje dróhi K 8481, tak mjenowaneje Sprjewineje dróhi. LMBV je jako nadawkar a pro­jektny nošer zamołwita za to, zo stare studnje zawěsći.

Po dołhosći 2,5 kilometrow direktnje pod Sprjewinej dróhu a jeje nakromnymi pasmami je 120 tajkich studnjow. Prěnjotne za­wrjenje kolesowarskeje šćežki pódla dróhi su zaso zběhnyli, dokelž wopokaza so jako njetrjebawše. Kolesowarjo pak měli kedźbliwje po twarskim wobłuku jězdźić a w datym padźe wěstotne pokiwy personala na twarnišću sćěhować.

Petrick: Přejemy sej, zo LMBV bórze zaso dźe

Razantne wuwiće

W Janšojskej milinarni produkuja milinu na konwencionelne wašnje. Z ...

Keramika w starym młynje

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00
Słyšiš-li stare pomjenowanje Tušina za dźensnišu Klóštersku wodu, kotraž pluskoce podłu polow a łukow hač do Delan, je mi woprawdźe škoda, zo je so spodobne mjeno pominyło. Kak rjenje by klinčało zarjadniski zwjazk Při Tušinje abo hasa Při Tušinje. Klóšterska woda klinči skerje neutralna, mjeno Tušina mam za jónkrótniše a swojorazne. By rjenje było, by-li so wone w nowych pomjenowanjach na wsach podłu Klóšterskeje wody zaso jewiło. Tak móhli na přikład bydlenske štwórće, puće abo wjesne kluby po tajkich starych wopřijećach pomjenować. Zawěsće su tajke zhubjene mjena tež w dalšich serbskich kónčinach. W Radworju su to na přikład skały, kotrež su swojoraznje pomjenowane. Starši ludźo to hišće wědźa, młodostnych so za tajkimi mjenami kaž Winčki abo Sćapanec skałki hižo prašeć njetrjebaš. Tuž měli sej stare słowjanske korjenje zaso wotkryć, tak kaž to Alfons Ryćer ze Šunowa pisa. Ja sym na kóždy pad za to! Bianka Šeferowa

Zapósłane (17.08.18)

Zapósłane (14.08.18)

Zaso w domiznje

Błóta zachować, kajkež su

srjeda, 15 awgusta 2018 14:00

Aktualne wudaće magacina „Lutki“ steji pod hesłom „20 lět Witaj w praksy“. Jedna tema je přednošk Petry Bačcyneje, nawodnicy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Pančicach-Kukowje, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy.

Budyšin (SN/MiR). Petra Bačcyna wěnowaše so na dalekubłanskim zarjadowanju RCW w Budyskim Serbskim domje temje „Stopnjowanje rěčnopedagogiskeje kwality nastupajo kubłanje dźěći w serbšćinje“. Na jubilej zawjedźenja koncepta Witaj w praksy dopominaja w najnowšej brošurce tež wjacore fota. Swjedźenske dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje za kubłarki a kubłarjow, skutkowacych pola wšelakich nošerjow, bě mjez druhim witany informatiwny poskitk.

Dalše ćežišćo su online-poskitki za nawuknjenje serbšćiny. Skrótka a jadriwje rozłožuja w zešiwku wuknjenski portal „sorbischlernen.de“ a „Onlineserbscewuknyć“, dale postupowanje při złoženju rěčneho certifikata za hornjo- a delnjoserbšćinu kaž tež wuznam digitalneho słownika Soblex. Za powabliwe maja aplikaciji „Serbsce lochko“ a „Serbsce w sto sekundach“.

Kubłanski srědk

Tójšto změnow na šulach

Nowe šulske lěto zahajene

Budyski region poćeženy

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Wobšudnicy we wokrjesomaj

Zhorjelc. Policija warnuje wosebje se­nio­row we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc před trikowymi wobšudnikami. Kaž Zhorjel­ska direkcija zdźěla, su jej w běhu toho tydźenja 15 pospytow jebanstwa w regionje přizjewili. Přeco zaso so sku­ćićelam radźi, wudawacym so při tele­fonje jako policija abo wnučk, ludźom zdźěla wulke sumy pjenjez rubić.

Strach wohenjow dale wulki

Podstupim. Warnowanski schodźenk k zadźěwanju lěsnych wohenjow wostanje w pjeć braniborskich wokrjesach na najwyšim stopnju 5. Mjez druhim płaći to tež za region Hornje Błóta-Łužica. Byr­njež­ wšitke naprawy wučerpali, liča při­wšěm z tym, zo cyłkowne mnóstwo wohenjow lětsa ličbu 400 překroči. To rje­kny zamołwity za škit před lěsnymi wohenjemi Raimund Engel powěsćerni dpa.

Aretha Franklin njeboha

Krótkopowěsće (16.08.18)

Krótkopowěsće (15.08.18)

Krótkopowěsće (14.08.18)

Krótkopowěsće (13.08.18)

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Na S 100 přespěšni byli

Prěčecy. Tež mnozy Serbja wužiwaja statnu dróhu S 100, zo bychu so na přikład do Budyšina na dźěło dóstali, a jědu přez Prěčecy. Tam je policija zawčerawšim dopołdnja spěšnosć měriła. W dobrych třoch hodźinach je něhdźe 400 awtow nimo kontrolneho městna jěło. Z nich bě 24 přespěšnych. Wosebje nuzne měješe wodźer Opela z Kamjenskim čisłom. Při dowolenych 50 kilometrach na hodźinu lepichu jeho ze 84 km/h.

Policija (16.08.18)

Policija (15.08.18)

Policija (14.08.18)

Policija (13.08.18)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

póndźela, 16 julija 2018 14:00

Cyle w znamjenju dopomnjenkow na čas NDR steješe njedawny lětni swjedźeń w Kamjenskim Domje swj. Jurja, na kotryž běchu přistajeni nimo wobydlerjow tež jich přiwuznych přeprosyli. Mnozy so dźiwachu, jako wuhladachu na łuce Barkas B 1000 a Trabant 601 jako motorizowaneju zastupjerjow NDRskeho časa. Blida so pod wustajenej domjacej nadobu runjewon zhibowachu. Tak wobdźiwachu wopytowarjo dederonowe fale, zawijaki za włosy, zawarjeny sad, stary warjak, knihi a wjele dalšeho.

Po tym zo bě nawoda domu wšitkich witał, předstajichu dźěći z bliskeje pěstowarnje swj. Bjarnata swój program, za kotryž su sej słódny lód na kóždy pad zasłužili. Wosebite wjeselo wobradźi program přistajenych. Hospozy „Erika a Marjana“ so bjesadujo na čas NDR dopominaštej, při čimž wšelku domjacu nadobu pokazowaštej a žortnje rozłožowaštej. Runje tak bjesadowaštej wo šlagrowych spěwarjach ze 70- a 80tych lět. Wulki gawdi bě, jako Muck, Helga ­Hahnemann, Frank Schöbel kaž tež ­dalši prominentni, na kotrychž běchu so přistajeni hladarnje Domu swj. Jurja předrasćili, spěwajo do stana zaćahnychu.

Monika Hofmanowa

Žadnostka

Žiwa wšelakora zhromadnosć

Z prócowarjom Michałom Nawku so zeznajomili

Sławny barokny klóšter Nowa Cala wopytali

štwórtk, 16 awgusta 2018 14:00

Budyšin (SN/MiR). Turistiske towarstwo Budyšin přihotuje lětsa prěni staroměšćanski swjedźeń. Přeprošene na swjedźeń, natwarjacy na tón w Starej wodarni, su wšitcy zajimcy, tež ludźo z handikapom.

W měsće Budyšinje ma turistiske towarstwo wosebje stare wěže a dalše pomniki za wobhladanjahódne. „Jich přetwar, zo móhli sej je tež ludźo z handikapom wobhladać, je skerje problematiski, móhłrjec njemóžny“, zdźěli předsyda turistiskeho towarstwa Dietmar Stange na naprašowanje SN. We wěžach maja jeno schody, nic pak lift.

Přeju dale dosć podpěry

Pytaja drastu za Černobylske dźěći

Nadźija na sprawne dołhodobne šansy

Kulojte blido babow ze žadanjemi

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00
Wojerecy. Na organizowanu kolesowansku jězbu 26. awgusta přeprošatej Wojerowski Łužiski center a Křesćansko-socialny kubłanski skutk . Wobdźělnicy zetkaja so we 8.30 hodź. na Łužiskim naměsće. W 9 hodź. wotjědu woni na 42 kilometrow dołhu čaru po měrnych pućach a derje wutwarjenych kolesowanskich šćežkach. Jězba powjedźe mjez druhim k Bjezdowskemu jězorej, do Krabatoweho młyna, hdźež budźe snědań, dale do Brětnje a Němcow hač na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu. Tam wulosuja mjez wobdźělnikami rjane myta. Zo móhli organizatorojo snědań lěpje planować, měli so zajimcy hač do 22. awgusta we Łužiskim centeru pod telefonowym čisłom 03571/ 42 370 přizjewić.

Chórowa hudźba zaklinči

Poskića šulerski kalender

Kubłanska jězba

Hrjebak mjeno dóstał

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

nowostki LND