wutora, 01. decembera 2020

Wot dźensnišeho nowe postajenja korony dla płaćiwe

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe/bn/JaW). We wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc płaća nowe postajenja za škit přećiwo koronawirusej. Tak stej wobaj wokrjesaj poručenja, kotrež je Swobodny stat Sakska minjeny pjatk připowědźił, wobkrućiłoj. Po nich maja so wšitcy hač do 28. decembra měć. Tak njesmě nichtó bjez konkretneje přičiny bydlenje wopušćić. Přičiny su na internetnych stronach wokrjesow wopisane. Zetkać smědźa so wot dźensnišeho maksimalnje pjeć wosobow z dweju domjacnosćow, dźěći do 14 lět su z toho wuwzate. Wot 23. decembra smědźa so dźesaćo z dweju domjacnosćow zetkać. Na po­hrjebach a wěrowanjach je hač do 25 wosobow dowolenych. Šule a pěstowarnje wostanu wočinjene.

wutora, 01. decembera 2020

Budyšin (SN/at). W njewěstym času koronapandemije je to na spočatku adwenta pozitiwna powěsć: We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 756 bjezdźěłnych, 127 (0,7 procentow) mjenje hač w předměsacu, ale 1 662 (+10,3 procenty) wjace hač loni w nazymniku. Wo tym je Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa informowała. „Pytanje za dźěłowymi mocami tež w nowembrje swój čas traje. W dobje přiběraceho naprašowanja za fachowcami wudani so wid na ludźi ze zbrašenjom ćim bóle. Runje swojeho handicapa dla su tući husto nadpřerěznje motiwowani a derje kwalifikowani“, wabi Kathrin Groschwald, předsydka jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

75,4 procenty ćežkozbrašenych, kotřiž su w Budyskim wobwodźe bjezdźěłnje přizjewjeni, maja wotzamknjene powołanske wukubłanje abo studij. Mjez wšitkimi bjezdźěłnymi ma 69,7 procentow powołanske wotzamknjenje.

Dźěłodawarskemu serwisej agentury w Budyšinje přizjewichu předewzaća w nowembrje 885 swobodnych dźěłowych městnow. To je 109 (-11 procentow) mjenje hač hišće w oktobrje.

pjatk, 27. nowembera 2020

Anna Měrćinowa z Berlina piše:

W tutych časach nažel přewjele směšneho njeje. Politiske debaty njejsu směšne, a hišće mjenje komentar Marka Wjeńki „Hody zakazać“ w rubrice „Mój wid“ 25. nowembra w SN. Hižo dlěje storču so na wobchadźe SN z koronapandemiju.

W Berlinje dosćahnu mje Serbske Nowiny regularnje dźeń pozdźišo. W nazymskich měsacach zdaše so mi pak, zo su nowiny z dwěmaj tydźenjomaj zapozdźenja k nam dóšli. Kajke swjedźenje su so swjećili a planowali!

Problemy a strachi, kajkež mějachmy, tam we Łužicy njeznajachu. Serbska Łužica zdaše so nam być kupa bjezstarostnych! Wjeršk cyłeho pobrachowaceho rozestajenja z pandemiju bě cyła nowinska strona wot horjeka hač dele plestrowana z wobrazami firmowanjow po wšej Łužicy.

wutora, 24. nowembera 2020

Serbskich wuknjacych dale po rjadowniskich cyłkach wuwučuja

Radwor/Worklecy/Kulow (SN/MiR). Nawodźa sakskich šulow čakaja na rozsudy po jutřišim dorěčenju zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ministerskimi prezidentami a prezidentkami. Stupace ličby infekcijow mjez šulerjemi a wučerjemi nuzuja k rozmyslowanju. Dotalny politiski rozsud běše, zo maja šule dołhož móžno wotewrjene wostać. Po zahajenju wobmjezowanjow spočatk nowembra korony dla ma kanclerka přiwótřene naprawy za trěbne, mjez druhim winowatosć za wšitkich šulerjow, tež we wučbje škitny nahubnik wužiwać. Wona pak njezamó so spočatk zašłeho tydźenja ze swojimi namjetami přesadźić. Mjeztym su ministerscy prezidenća a ministerske prezidentki wjackróć digitalnje wo tym wuradźowali, kotre naprawy chcyli na šulach přesadźić, jeli so situacija dale přiwótři.

wutora, 01. decembera 2020

Skupina neonacijow zakazana

Berlin. Z „Wolfsbrigade 44“ je zwjazkowy minister nutřkowneho Horst See­hofer (CSU) znowa zjednoćenstwo neonacijow zakazał, kaž jeho ministerstwo informuje. Při raciji dźensa rano w Mecklenburgsko-Předpomorskej, Sewjeroryn­sko-­Westfalskej a Hessenskej su zastojnicy pola jědnaće čłonow brigady brónje našli. Zeskupnjenje je zdobom pod mjenom „Sturmbrigade 44“ znate.

Pjenjezy za nowe tramwajki

Budyšin. Jednohłósnje su radźićeljo zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) wčera w Budyšinje wobzamknyli, zo ma město Zhorjelc spěchowanje za tramwajki dóstać. Wosom nowych jězdźidłow chcedźa tam kupić. Cyłkownje ma město nad Nysu za to lětsa a klětu dohromady 240 000 eurow dóstać.

Přezmjeznu cwólbu rozbili

wutora, 01. decembera 2020

Zasadźenje na awtodróze

Wóspork. Policajskeho zasadźenja dla bě wčera rano awtodróha A 4 pola Wósporka dwě hodźinje zawrjena. Tam spyta ­policija wodźerja Renaulta zadźeržeć, dokelž wón njewěsće jědźeše. 44lětny zrazy najprjedy do praweho wobhrodźenja a potom dale jědźeše. Skónčnje jeho tola zadźeržachu. Muž pak wulěze a chcyše na napřećiwnu jězdnju hić. Na to jeho sputachu a do chorownje dowjezechu.

srjeda, 15. apryla 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

štwórtk, 22. oktobera 2020
Dohromady nimale 20 ludźi je so njedawno na swójbnym pućowanju Rěčneho centruma WITAJ wobdźěliło. Woni zetkachu so w Zdźarju (Sora) a nóžkowachu wot Małeho Pichowa k Čertowej klětce. Wjedro bě lěpje hač myslene, tak zo mějachu často rjany wuhlad na blišu wokolinu. Hłownje Budyske swójby su čas a pućowanje za to wužili, zo móžachu serbske dźěći mjezsobu serbować. Z krótkimi serbskimi informacijemi wo Zdźarju, Čornych Noslicach, Małym Pichowje a Čertowej klětce su wobdźělnicy tež tutón kónc našeje serbskeje Łužicy zeznali. Nawróćiwši so k wuchadźišću zakónčichu pu­ćowanje z hrami za dźěći a z kofejom, tykancom a bjesadu. Wšitcy wobdźělnicy su tež spušćomnje na wotstawk mjez sobu dźiwali a hygieniske postajenja dodźerželi. Tuž je nadźija wulka, zo móža přichodne pu­ćowanje kaž planowane 22. nowembra přewjesć. Lorenc Jankowsky

pjatk, 20. nowembera 2020

Socialny projekt w Njebjelčanskej gmejnje pomocliwy bjezdźěłnym

Miłoćicy (SN/MiR). Mjeztym dlěje hač dwě lěće skutkuja w Miłočanskej skale Ke Krabatowemu kamjenjej mužojo a žony, kotřiž sej w žiwjenju lochko nimaja. Mnozy su zdźěla ćežko chori. Dalši su hižo mnohe lěta bjezdźěłni. Za přistajenje na prěnich dźěłowych wikach so často njehodźa. Mjezynarodny zwjazk (IB) ze swojim stejnišćom w Kamjencu so wo nich stara. Tam wuwiwaja kursy za powołanske kubłanje, k čemuž słuša naprawa w Miłočanskej skale.

wutora, 01. decembera 2020

Pančicy-Kukow. Přiwótřenych koronowych postajenjow dla so w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe tuchwilu žane wosobinske rěčne hodźiny změrca njewotměja. Za to pak poskićuje Eduard Luhmann telefoniske rěčne hodźiny, a to pod telefonowym čisłom 035796/ 946 117. W decembru su slědowace terminy stajne wot 16 do 18 hodź. předwidźane: wutoru 8. a 15. decembra kaž tež štwórtk, 10. a 17. decembra.

Wšědnje woknješko wočinić

Budyšin. Wot dźensnišeho je adwentny online-kalender literarneho konopeja přistupny, a to jako žortna grafika Štefana Hanuša. Lětsa njechowaja so za woknješkami jenož literarne teksty, ale tež natočenja a wideja z wubranymi chłóšćenkami serbskeje literatury, hudźby a samo reje. Słyšeć su mjez druhim Gabriela Marija Šmajdźina, Měrana Cušcyna na Jurji Koch. Kalender namakaće pod http://www.literarny-konopej.de/kalender/2020. Přidata je dale informacija, hdźe je kniha abo CD w poskitku.

srjeda, 11. januara 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND