Dienstag, 18. Mai 2021

Róštow dla wulki zwón Chwačanskeho Božeho domu tuchwilu mjelči

Chwaćicy (ES/SN). Na Chwačanskej cyrkwi K dobremu pastyrjej dyrbjachu hižo před dlěšim časom zwěsćić, zo so wot wobkromy fasady wěže dźěle wobmjetka pušćachu a dele padachu. Zo bychu strachej za wopytowarjow Božeho domu a kěrchowa wotwobarali, dyrbjachu jednać. W nowembru 2019 zapoda wosada twarsku próstwu, zo móhli fasadu wěže saněrować dać. Před lětom, w juniju 2020, dóstachu wotpowědnu dowolnosć a runočasnje pjenježnu přiražku Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje.

Minjeny tydźeń započachu při cyrkwinej wěži róšty twarić, kotrež sahaja hač k wotkapej (Traufe). Dźěła wukonja na to specializowana firma z Goldbacha pola Biskopic. Za ponowjenje wěže dyrbja w Chwaćicach dohromady 129 000 eurow wudać. Z toho dóstanu něhdźe 96 000 eurow z programa Leader w kónčinje Hornjołužiskeje hole a hatow spěchowane. Zbytk dyrbi wosada ze swójskich srědkow zwjesć.

Montag, 17. Mai 2021
Berlin (dpa/SN). Drjewo, wocl a maćizny izolacije na twarnišćach přiběrajcy pobrachuja. „Dochadźa dale a bóle k twarskim zastatkam, dokelž dyrbimy na material čakać“, pisa fachowe zjednoćenstwo twar. Wot spočatka lěta začuwaja twarske zawody pandemije dla napjate połoženje na wikach surowiznow. Zwjazk namjetuje, zo měli so krajne knježerstwa z producentami twarskich maćiznow, z wikowanjom a twarskim hospodarstwom wothłosować. Wobmjezowanych transportnych móžnosćow a wulkeho naprašowanja z krajow kaž Chiny a USA dla tuchwilu twarske maći­zny pobrachuja. Prěnje twarske zawody su mjeztym krótkodźěło připowědźili. Twarske firmy maja nimo toho problem, zo njemóža hižo k wujednanym płaćiznam twarić a zo dyrbja přidatne kóšty same zwjesć. „Ličimy dale z přiběracymi płaćiznami, dokelž maja firmy wjele naprašowanjow na blidźe a njedostatk materiala płaćizny dale do wysokosće ćěri“, rjekny hłowna jednaćelka fachoweho zwjazka Manja Schreiner. Tak chcedźa přichodnje klawslu do zrěčenjow zaplesć, zo móhli přidatne kóšty dale dać.

Dienstag, 18. Mai 2021

Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa reaguje na „Zapósłane“ Marje Michałkoweje:

Knjeni Michałkowa twjerdźeše 11. meje w SN jako wotmołwu na diskusijny nastork dr. Měrćina Wałdy, zo njeje korporacija zjawneho prawa najbóle demokratiska forma zastupnistwa našeho ludu, ale towarstwo.

Dienstag, 18. Mai 2021
Wšitko ma swoje špatne a dobre stronki. Sada to, kotruž tuchwilu časćišo słyšu. A hladajo na połoženje koronawirusa dla su to tež wěrne słowa. Ma dźě korona za wšitkich tójšto špatnosćow, myslimy-li na wobmjezowanja a zapřimnjenje do wosobinskich prawow jeje dla. A přiwšěm ma wona tohorunja swoje dobroty. Tak bu korony dla njesměrnje wjele we wobłuku serbskich digitalnych medijow nastorčene a pospěšene. Na přikład mějachmy myto „Serbski poskitk tydźenja w syći“ Załožby za serbski lud abo schadźowanku online. Mnohe dalše móhł naličić, kotrež njebychmy měli, njeby-li nas koronakriza k tomu nućiła. Najnowši tajki poskitk w syći je podcast Worklečanskeje wyšeje šule. Chwalu sej iniciatiwu a kreatiwnosć zamołwitych, předewšěm w tymle času. Wučerjo a wučerki, kiž wobstajnje za nowymi pućemi a móžnosćemi pytaja šulerjam a šulerkam wědu na zajimawe a atraktiwne wašnje posrědkować, zasłužeja sej zjawnu chwalbu a připóznaće. Janek Wowčer

Dienstag, 18. Mai 2021

Wot štwórtka wolóženja

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu ze 97,1 sedmy dźeń za sobu pod 165. Tak smědźa wot štwórtka dźěćace dnjowe přebywarnje z krutymi skupinami a wosobami zaso wotewrěć a šule prezencnu wučbu poskićeć. Hač do wčera­wšeho zwěsćichu tu 14 natyknjenjow z koronu a dwaj smjertnej padaj. Zhorjelski wokrjes rozprawješe wo pjeć nowoinfekcijach a wo třoch smjertnych padach. Incidenca po RKI je tam dźensa 91,4.

Pytaneho dwójnika popadnyli

Drježdźany/Berlin. Nimale połdra lěta po spektakularnym padustwje juwelow ze Zeleneho wjelba w Drježdźanach su nětko wšitkich njeskutka podhladnych popadnyli. Na raciji je policija wčera wječor pytaneho dwójnika ze znateho clana arabskeho pochada w bydlenju w Berlinje-Neukölnje zajała. 22lětny je mjeztym w Drježdźanach, hdźež měješe sudnik dźensa wo jatbje rozsudźić.

Rěčny docent dźěło nastupił

Dienstag, 18. Mai 2021

Z policajskim čisłom jězdźił

Oberlichtenau. Při kontroli mopeda předwčerawšim w Oberlichtenauwje so policisća njemało dźiwachu. Na jězdźidle bě wopačne čisło přičinjene, mjenujcy tajke, kotrehož kombinacija pismikow „DD-Q“ je zasadnje za policajske jězdźi­dła w Swobodnym staće Sakskej rezerwowana. Dokelž bě moped nimo toho tak přetwarjeny, zo by trochu spěšniši był, jón zastojnicy sćazachu. 17lětny wodźer změje so nětko mjez druhim falšowanja wopismow a přeńdźenja přećiwo zakonjej wo winowatostnym zawěsćenju dla zamołwić. Zwotkel wón policajske čisło měješe, njeje znate.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Montag, 10. Mai 2021

Sobotu, 1. meje, wužiwach rjane wjedro a składnosć, podać so z mandźelskim a lubej přećelku na nowu šćežku Ćišinskeho. Słyšała běch wo njej w Serbskim rozhłosu. Wulke překwapjenje: Při bu­sowym zastanišću w Kukowje a zdobom na prěnjej staciji tohole pućika zho­nichmy, zo móžemy jeničce z handyjom kročić po šćežce kotruž je wjele razow nam tak česćeny serbski basnik Jakub Bart-Ćišinski wužiwał.

Nowa taflička přeprosy nas ze „zaskenować a dožiwić!“, a dachmy sej to lubić! Rozsudźić dyrbjachmy so mjez štyrjomi wariantami: němsce, serbsce za dźěći, serbsce za młodostnych abo serbsce za dorosćenych. Poslednja sta so z našim wuběrnym přewodźerjom. Nic jenož, zo přeswědči nas wot wšeho spočatka rozmołwa mjez basnikom Jakubom Bartom a přijomnje wćipnej žónskej. Tale hra mjez krasnym sonarnym muskim a cunim žónskim hłosom wabi dokładnje posłuchać. We wuběrnej a zrozumliwej serbšćinje (paralelnje w dobrej němčinje) předstajataj wonaj městna w bliskej wokolinje, kotrež běchu wažne w žiwjenju a za skutkowanje Ćišinskeho.

Dienstag, 18. Mai 2021
Kóždy wječor pěstujetaj Budyski instrumentytwarc a wikowar muzikalijow Frieder Löbner a jeho mandźelska Christine wosebitu wariantu domjaceho hudźenja. Stajnje w 19 hodź. hrajetaj wonaj ludowe spěwy na swojej terasy w starym měsće, z čimž ­chcetaj z dotal „dosć dobrym wothłosom susodstwa ludźi za čas wobmjezowanjow sylnić a zawjeselić“. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dienstag, 18. Mai 2021
Němske Pazlicy. Wjacore dyrdomdejske prózdninske přebytki za dźěći a młodostnych chcedźa lětsa w dožiwjenskim campje při Němskopazličanskim wulkim haće přewjesć. Na zajimcow čakaja tam najwšelakoriše zaběry w přirodźe, při wodźe a nad njej. Mjeztym zo su pře­bytki za młodostnych hižo wukniho­wane, maja za dźěći hišće swobodne městna, a to w času wot 10. do 14. awgusta kaž tež wot 24. do 28. awgusta. Internetnje přizjewić móža so zajimcy w syći za dźěćace a młodźinske dźěło pod .

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige