Freitag, 27. Januar 2023

Připowědźenje ministra witataj

Budyšin. Změnu strategije při zaměstnjenju ćěkancow, kotruž je sakski nutřkowny minister Armin Schuster wčera připowědźił, krajnaj radaj Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, dr. Stephan Meyer a Udo Wićaz (wšitcy CDU), witataj. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, płaći to zdobom za to, zo chce Sakska ćišć na zwjazkowe knježerstwo zwyšić, zo by tute přićah njeukrainskich ćěkancow jasnje pomjeńšiło.

Rozmołwa z wyšim měšćanostu

Choćebuz. Wuwiće na Delnjoserbskim gymnaziju, přiwzaće koncepta WITAJ za nowe zakładnošulske stejnišćo na Halleskej dróze a rěčne kursy za měšćanskich zapósłancow běchu někotre z temow, kotrež je Choćebuski wyši měšćanosta Tobias Schick (SPD) wčera ze zastupjerjemi delnjoserbskich institucijow, gremijow a towarstwow rozjimał.

Młodźinsku woboru mytowali

Donnerstag, 26. Januar 2023
Pola Gelenauwa w Rudnych horinach dźěła sobudźěłaćerka statneho zawoda Sachsenforst Ines Buchhold z konjom, kotryž drjewo z lěsa ćaha. Předewšěm na ležownosćach, kotrež su ćežko přistupne, statny zawod zwěrjata zasadźuje. Dźěło z konjemi na ­přestrjenjach město ćežkich mašinow je za lěs jara spomóžne, wšako je tak mjenje škodow w přirodźe. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mittwoch, 25. Januar 2023

Jan Wjenk z Wotrowa wupraji so k wólbam zastupjerjow załožboweje rady:

Haj, jako swěrny čitar SN dopomnich so na swojeju wučerjow Jana Měškanka a Cyrila Nawku. Mnohim znaty Měškank by zawěsće swoje zwučene słowo „za­trašne“ wužiwał hladajo na to, štož so tu stawa. Nawka pak by při nawuknjenju basnje Handrija Zejlerja „Swětłabojazni čashaćerjo“ šulerjam pomhał a jich jednotliwe dźěle słowow a zapřijećow na taflu pisać dał, zo móhli baseń a jeje zmysł zrozumić.

Hdyž mjenowanu baseń z dźensnišim časom přirunuješ, zmysł spóznaješ. Tak wojuja ludźo wo jednu funkciju, kotraž wšěch Serbow nastupa, nic jenož čłonow zwjazkoweho předsydstwa. Hdźe je tolerantnosć, słuchać na druheho, kotryž ­nima po jich měnjenju ničo prajić, ale ­jenož woni.

Jenož Dawid Kliman je swoju njewotwisnosć zwuraznił, zo w žanej instituciji a w žanym towarstwje njedźěła. Přirunujo pak zwěsćiš, zo su jednotliwi kandi­daća, kotřiž so jako čłonojo załožboweje rady požadachu, wšitcy předsydźa towarstwow abo wottam pósłani.

Freitag, 27. Januar 2023
Wuknjacy Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu su wčera 36. zapust woswjećili. Cyłkownje 23 šulerskich porikow ćehnješe po nutřkownym měsće. Po připołdnju běchu woni hosćo w Choćebuskej radnicy, hdźež jich wyši měšćanosta Tobias Schick (SPD) witaše a štučku sobu rejowaše. Dale wopytachu šulerjo Rěčny centrum WITAJj. Runje tak pozastachu na Starym torhošću a w Serbskim domje. Šulerjo dźakowachu so přemysłownikam města, dokelž Delnjoerbski gymnazij stajnje wulkomyslnje podpěraja. Z pjenjezami móža serbske nałožki a tradicije dale pěstować. Foto: Michael Helbig

Freitag, 27. Januar 2023

Připowědźenje ministra witataj

Budyšin. Změnu strategije při zaměstnjenju ćěkancow, kotruž je sakski nutřkowny minister Armin Schuster wčera připowědźił, krajnaj radaj Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, dr. Stephan Meyer a Udo Wićaz (wšitcy CDU), witataj. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, płaći to zdobom za to, zo chce Sakska ćišć na zwjazkowe knježerstwo zwyšić, zo by tute přićah njeukrainskich ćěkancow jasnje pomjeńšiło.

Rozmołwa z wyšim měšćanostu

Choćebuz. Wuwiće na Delnjoserbskim gymnaziju, přiwzaće koncepta WITAJ za nowe zakładnošulske stejnišćo na Halleskej dróze a rěčne kursy za měšćanskich zapósłancow běchu někotre z temow, kotrež je Choćebuski wyši měšćanosta Tobias Schick (SPD) wčera ze zastupjerjemi delnjoserbskich institucijow, gremijow a towarstwow rozjimał.

Młodźinsku woboru mytowali

Freitag, 27. Januar 2023

Prochsrěbak pokradnyli

Słona Boršć. Njeznaći su srjedu njepřitomnosć wobsedźerjow wužili a so do chěže w Słonej Boršći zadobyli. Tam wšitko přepytachu a pokradnychu srěbanski roboter w hódnoće 150 eurow. Wěcna škoda pak wučinja něhdźe 650 eurow. Kriminalny technikar zawěsći slědy na městnje njeskutka. Kriminalna słužba je přepytowanja zahajiła.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Mittwoch, 04. Januar 2023

Konjecy. Jako na burskich statokach ­něhdy hišće sami ratarjachu, bě hnydom na spočatku noweho lěta wažny termin. Kóždolětnje 2. januara w ratarstwje ­dźěławi kaž pohončojo, čeladni, dźowki, wotročkojo abo pěstońče wot jednoho burskeho statoka k druhemu na słužbu ćehnjechu. Bě to často rjane rozžohnowanje a witanje. Tomule dnjej prajachu lantag.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Drježdźany/Gütersloh (dpa/SN). Kóžde pjate dźěćo a kóždy třeći młody dorosćeny w Sakskej su wot chudoby wohroženi. Tole wuchadźa ze studije, kotruž je dźensa załožba Bertelsmann wozjewiła. Loni bě potajkim 131 705 dźěći a 87 301 młodych dorosćenych w starobje 18 do 25 lět wot chudoby wohroženych. Najbóle po­trjecheni su samostejace starši a swójby z wjace hač třomi dźěćimi. „Štóž jako młody čłowjek w chudobje wotrosće ma hladajo na přichod špatniše wuhlady“, wuswětli Anette Stein ze załožby.

Po cyłym Zwjazku bě loni něhdźe 2,88 milionow dźěći wot chudoby wohroženych. Nastupajo młodych dorosćenych běchu to 1,55 miliony. We přirunanju z krajemi na wuchodźe Němskeje leži kwota w Sakskej snadnje nad přerězkom (32,5 procentow). W zapadnej Němskej bě jich porno tomu w přerězku 24,2 procentow.

Prěni króć po pjeć lětach su ličby chudych dźěći a młodych dorosćenych jasnje stupali. Přičina toho su mjez druhim tež ćěkancy z Ukrainy, kotrychž su w studij sobu zapřimnyli.

Freitag, 27. Januar 2023

Pančicy-Kukow. W pjećoch gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je spočatk tohole lěta ze 7 223 wobydlerjemi 81 ludźi wjace bydliło hač před lětom. Tole wuchadźa ze statistiki, kotruž je předsyda zarjadniskeho zwjazka Stefan Anders wozjewił. Sobu wulki podźěl na tym ma Njebjelčanska gmejna, hdźež je so loni 26 dźěći narodźiło, lěto do toho wosom. Do gmejny Pančicy-Kukow je 105 ludźi přićahnyło, mjeztym zo bě to w lěće 2021 jenož 42. Po wšěm zdaću zwisuje to z ukrainskimi ćěkancami, kotřiž su sem přišli. Do Chróšćanskeje gmejny je 64 ludźi přićahnyło město 39 lěto do toho. Na tamnym boku je 44 wobydlerjow Worklečansku gmejnu wopušćiło, mjeztym zo bě to lěto do toho jenož 29. Nawopačny zjaw bě w gmejnje Ralbicy-Róžant, zwotkelž je jenož 41 wosobow přećahnyło, lěto do toho bě jich hišće 64. Na Pančičanskim stawnistwje mějachu loni dźewjeć wěrowanjow, w lěće 2021 bě jich dźesać.

Seniorojo zaso škotuja

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige