Freitag, 17. Januar 2020

Budyšin (SN/at). Ze Serbskim wuběrkom respektiwnje nowej přiradu chcedźa w Budyskim krajnoradnym zarjedźe přichodnje skutkownišo wustupować. To sformulowachu čłonojo noweho dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Bu­dyskeho wokrjesa na swojim konstituowacym posedźenju wčera w Budyšinje. Kaž społnomócnjena wokrjesa Regina Krawcowa zdźěli, běchu sej čłonojo pře­zjedni, zo staw nětčišeho wobwliwowanja serbskich naležnosćow bjezposrědnje do krajnoradneho zarjada njedosaha.

Gremijej přisłuša sydom wokrjesnych radźićelow. Za frakciju CDU su to Dawid Statnik, Wincenc Baberška, Swen Nowotny, dr. Robert Böhmer; za Lěwicu Hajko Kozel; za Swobodnych wolerjow Jan Bu­dar­ a Veit Großmann. Jako wěcywustojni wobydlerjo Sonja Hrjehorjowa, dr. Su­san­­ne Hozyna, Bosćij Handrik, Seraphina Pašcyna­ sobu dźěłaja, za Towarstwo Cyrila a Metoda Hanka Budarjowa kaž tež Mato Krygaŕ za Serbske ewangelske towarstwo.­ Zwjazk Sakskich městow a gmejnow w serbskim sydlenskim te­ritoriju zastupuje Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU).

Freitag, 17. Januar 2020
Hač do 750 traktorow je dźensa rano z wjacorych směrow do Drježdźan přijěło. Ratarjo protestowachu před statnej kencliju přećiwo­ nowemu zakonjej nastupajo hnojenje, wo kotrymž chce Zwjazkowa rada w aprylu rozsudźić. Traktorow dla bě rańši powołanski­ wobchad chětro haćeny. Mjez wobdźělnikami běchu tež łužiscy burja. Tež w druhich městach dóńdźe k tajkim demonstracijam,­ mjez druhim w Berlinje składnostnje wotewrjenja Zeleneho tydźenja. Foto: Christian Essler

Donnerstag, 02. Januar 2020

Baierbrunn (ML/SN). „Kóždu srjedu po­dawa so 59lětny Stanisław Nawka ze swojej jězdnej praksu na turu. Prěnja stacija w Hamburgu je Budapestowa dróha a tam Dom Betlehema. ‚A hewak je wšo w porjadku?‘, praša so wón swojeho prěnjeho pacienta pólsce, mjeztym zo jemu ćišć kreje měri. Stanisław Nawka klepnje jemu na ramjo. Wonka před jeho praksu nuzoweje pomocy čakaja štyrjo dalši pacienća. Woni žiworja na dróze, kaž nimale wšitcy, kotrychž wón tele dopoł­dnjo lěkuje.“ Tak wopisuje wudaće časopisa Apo­theken Umschau dobrowólne lěkowanje Stanisława Nawki, jednoho z pjeć „rjekow wšědneho dnja“, kotrychž časopis předstaja.

Freitag, 17. Januar 2020

Spěchowanske towarstwo za Worklečansku wyšu šulu załožene

Worklecy (JK/SN). Minjene lěta nasta­wachu w přiběracej ličbje spěchowanske towarstwa. Lěpšiny tajkeho spěchowanskeho cyłka chce tež předwčerawšim, srjedu, załožene towarstwo za spěchowanje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy wužiwać.

Nimale dwaceći zajimcow zetka so we Worklecach z krutym zaměrom, towarstwo załožić. Mjez přitomnymi běštaj tež Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) a nawoda tamnišeje wyšeje šule Křesćan Korjeńk.

Zhromadźiznu zahaji staršiski rěčnik šule Dirk Hentschel a skedźbni na zaměr towarstwa. Wučerjej Diana Šołćina z Róžanta a Beno Hojer z Chrósćic běštaj wo wotpohladach spěchowanskeho towarstwa rozmyslowałoj a naćisk wustawkow zdźěłałoj. „Chcemy ze spěchowanskim towarstwom wšitkim, kotřiž so za kubłanišćo a wšitko kołowokoło njeho horja a starosća, dać instrument do rukow, dźěło a nahladnosć šule skrućić“, zjima Beno Hojer wotmysł wječora.

Freitag, 17. Januar 2020

Za Grimmowe myto nominowany

Marl. Dokumentaciski film Grit Lemke „Gundermann Revier“ je za Myto Adolfa Grimma nominowany. Najwažniše němske telewizne myto spožča mjeztym 56. raz, a to 27. měrca w štyrjoch kate­gorijach. Hižo 3. měrca chcedźa lawreatow wozjewić. Debitowy film kuratorki sekcije „Heimat – Domownja – Domizna“ na Choćebuskim filmowym festiwalu dr. Grit Lemke bě loni tež tam widźeć.

Zastojnstwje dale wjedźe

Drježdźany. Serbskemu zapósłancej Alojsej Mikławškej (CDU) su na konstituowacym posedźenju noweho etatoweho a financneho wuběrka Sakskeho krajneho sejma znowa zastojnstwo zastupowaceho předsydy dowěrili. Nimo toho přisłuša Worklečan dale peticiskemu wuběr­kej, kaž jeho wobydlerski běrow w Kamjencu informuje.

Nowy běrow koordinowanišća

Freitag, 17. Januar 2020

Rostlinskoškitne srědki kradnyli

Krěpjecy. Ćeže ze škódnikami na rostlinach maja po wšěm zdaću paduši wokoło Krěpjec. Kaž policija wčera zdźěli, běchu so w času wot kónca decembra hač do minjeneje srjedy na arealu tamnišeje agrarneje towaršnosće njeznaći zadobyli. Woni wobškodźichu płót a łamachu so do kontejnera kaž tež do jednoho kamora. Pokradnyli su wšelake rostlinskoškitne srědki w hódnoće pjećcyfroweje sumy pjenjez. Wěcna škoda, kotruž su při tym na ležownosći agrarneje towaršnosće zawostajili, wučinja ně­hdźe 500 eurow. Kriminalni technikarjo móžachu na městnje njeskutka slědy zawěsćić. Kriminalna policija pad přepytuje.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Mittwoch, 08. Januar 2020

Minjenu njedźelu njeběchu jenož katolscy Serbja Budyskeje tachantskeje wosady znowa na hodowničku přeprošeni, ale bě to wospjet tež zhromadne popołdnjo z ewangelskimi Serbami. Zetkanje ze wšelakimi hosćimi, kotrež běše swój čas prelat Jan Andricki zawjedł, wotmě so lětsa 55. raz.

Přibližnje 150 ludźi wšěch generacijow móžeše prelat Wito Sćapan na žurli swjateho Bena na Tzschirnerowej witać. Wón dźakowaše so Ludmile Bizoldowej za wjelelětne organizowanje swjedźenja z hodownej swačinu a stajnje wotměnjawym kulturnym programom. Wona běše słužbu wot swojeje maćerje Hańže Rjenčoweje­ přewzała. Nětko je Ksenja Měrćinkowa stafetu w třećej generaciji přewzała. Zhromadnje z Madleńku Šołćic je so wona wo kulturny program starała, kotryž wopokaza so jako wšeje chwalby hódny, wuprudźacy čerstwosć ducha a zdobom­ zdźěłanosć našich młodych swójbow.

Montag, 13. Januar 2020
Cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc pomha partnerskemu wokrjesej Meru w Tansaniji, při čimž mysla předewšěm na podpěru šulskim dźěćom. Zańdźeny pjatk su pomocnicy w Smochćicach 16 europaletow z dohromady 448 bananowymi kistami za transport na Drježdźanske lětanišćo přihotowali, zwotkelž sćelu je z lětadłom do Tansanije. W kistach je 4 000 nachribjetnikow za šulskich nowačkow. 30 wosadow kaž tež pěstowarnje a šule, mjez nimi Serbska zakładna šula Budyšin, su so na akciji wobdźělili. Dary z Hornjeje Łužicy zdobom zmóžnjeja, zo dóstanu šulerjo wob dźeń jednu ćopłu jědź. Foto: Carmen Schumann

Freitag, 17. Januar 2020

Kulow. Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow přeproša jutře, 18. januara, na dźeń wotewrjenych­ duri. Hižo w 10 hodź. witaja zajimowanych staršich a jich dźěći w ćěłozwučowarni, hdźež předstaja so mjez druhim chór, skupina šule ze sportowymi aktiwitami a šulska póstniska garda. Přitomni budu tež lětuši šulski princowski por a rejwanska skupina. Potom je přiležnosć so po šuli a fachowych kabinetach rozhladować a so z wučerjemi a šulerjemi rozmołwjeć. Změja tež tykancowy bazar. Wosebje witani su zajimcy za wučbu serbšćiny.

Koncert z hudźbu Chopina

Smochćicy. Dom biskopa Bena w Smochćicach přeproša dźensa w 19.30 hodź. na koncert.­ We wobłuku Smochčanskeho jewišća­ zaklinča kompozicije za klawěr a spěwy z pjera Fryderyka Chopina (1818–1849). Solistce wječora stej Birgit Polter na klawěrje a sopranistka Katha­rina Scheliga. Wuměłči dopominatej z programom „Spěw Fryderyka Chopina“ na najsławnišeho pólskeho komponista. W srjedźišću koncerta steji mjez dru­him jeho w Drježdźanach komponowany walčik­ As-Dur op. 69 čo. 1.

Unikaty sej kupić

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige