Freitag, 15. November 2019
Tež lětsa su so mnozy lubowarjo koni jěchajo abo ze zapřahom na lětušej tradicionalnej Hubertusowej hońtwje wokoło Kulowa wobdźělili. Tróšku zymne a pancate wjedro drje runje do přirody njewabješe, to pak konjacych sportowcow njemyleše. Wšako běchu wotpowědnje zdrasćeni. Prjedy hač podachu so wšitcy zhromadnje na kołojězbu wokoło Koćiny, delnich Sulšec, Salowa a Kulowa, je z nimi Kulowski farar Gabriš Nawka na łuce pola Koćiny krótki nyšpor swjećił. Foto: Gernot Menzel

Freitag, 15. November 2019

Budyšin (SN/BŠe). Nimale we wšitkich rjemjeslniskich powołanjach maja předewzaćeljo ćeže wučomnikow nańć. Tak je to tež pola pjekarjow. Srjedu wura­dźo­waše zjednoćenstwo pjekarjow Budyskeho wokrjesa wo wuskutkach na powo­łanskošulski centrum za zežiwjenje a domjacnosć w sprjewinym měsće. Nimaja tam hižo dosć wučomnikow w rjadownjach. A přiběra strach, zo teoretiske wukubłanje wučomnikow na druhe stejnišćo přeměstnja. „Wot sakskeho kultusoweho ministerstwa wočakujemy hladajo na rozdźělenje stejnišćow jasne wuprajenje“, rjekny předsyda zjednoćenstwa Budyskich pjekarjow Lutz Neumann. W powołanskošulskim centrumje wšak maja wuběrne móžnosće, kwalifikowany dorost wukubłać. Nimo toho poskićeja 44 internatnych městnow. „We wólbnym boju bě často rěč wo tym, wjesne kón­činy sylnić. Město Budyšin k tomu słuša. Nadźijamy so tuž pozitiwnych wuprajenjow“, Neumann wuzběhny. Wobchadna infrastruktura z dwórnišćom a busowym dwórnišćom njedaloko centruma skićitej dobre zwiski. „Ćahi njejězdźa jenož do Drježdźan, ale tež do Budyšina.“

Donnerstag, 07. November 2019

Bernd Pittkunings z Choćebuza rozmysluje wo pseudo-runoprawnosći:

Měšćanosta Prahi je wot lońšeho Zdeněk­ Hřib, čłon Piratow. Kaž Beno Bělk 25. oktobra w Serbskim rozhłosu informowaše, zasadźeja so někotři ze strony Piratow za to, při mjenach čěskich holcow a žonow kóncowku „ová“ wotstronić, dokelž maja ju za diskriminowacu.

Donnerstag, 14. November 2019

LaSuB a RCW chcetej staw serbskorěčnych kmanosćow wuknjacych přepruwować

Chrósćicy (SN/MiR). Na kotre wašnje hodźi­ so staw rěčnych kmanosćow zwěsćić? Prašenje to, na kotrež njejsu wobdźělnicy staršiskeho wječorka do lětušeho fachoweho dnja 2plus cyle dokładnje wotmołwić móhli.

Jasne je, zo chce Budyska regionalna wotnožka Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ (RCW) Budyšin zwěsćić staw serbskorěčnych kmanosćow wuknjacych we 8. lětniku. Hižo nalěto běchu wučerjo wo tym na fachowej konfe­­rency wuradźowali. Nětko předleži prěni­­­ namjet, kotryž­ staj Bosćij Handrik, zamołwity LaSuB­ za serbske naležnosće, a Manuela Smolina, wotrjadnica za rěčny marketing a wědomostne dźěło RCW rozłožiłoj. Přitomni zwuraznichu, zo je tajke přepruwowanje wažne za wšitkich šulerjow, kotřiž­ serbšćinu wuknu – za maćerno­­rěčnych runje tak kaž za rěč wu­knjacych. Wo formje zestajenja pruwowanskich nadawkow měli dale rozmyslować. Wšako je předwidźane test na papjerje přewjesć.

Freitag, 15. November 2019

Benedikt Dyrlich myto přijał

Düsseldorf. Towarstwo wuměłska gilda Esslingen je wčera w Düsseldorfskim Domje Gerharta Hauptmanna serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej renoměrowane Myto Andreasa Gryphiusa spožčiła. Kóždolětne njedotěrowane wu­znamjenjenje přizwoleja spisowaćelam za jich žiwjenski skutk.

Nowu knihu předstajiłoj

Budyšin. Awtoraj Michał Anders a Pětr Lipič staj wčera swoju njedawno w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Z Lipicy do hole – Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ w Budyskej Smolerjec kniharni předstajiłoj. Po z historiskimi fotografijemi wobrubjenym čitanju je sej tójšto z něhdźe 30 přitomnych zajimcow publikaciju kupiło a wot njeju signować dało.

Medicinski centrum wotewrěli

Freitag, 15. November 2019

Wulki njeboz pokradnyli

Dźěžnikecy. Po wšěm zdaću wulku dźěru dypać chcedźa paduši, kotřiž pokradnychu minjeny tydźeń w Dźěžnikecach (Singwitz) z twarnišća wulki njeboz, kotryž móžeš minibagrej přitwarić. Kaž policija zdźěla, njebě wulki dźěl mašiny ni­hdźe zamknjeny, ale jenož wotpołoženy. To wšak bě paducham lochka hra. Hódnota twarskeho grata wučinja ně­hdźe 2 000 eurow. Policija je slědy zawěsćiła a nětko mjezynarodnje za njebozom pyta.

Bagrowu łopač tola ležo wostajili

Großharthau. Lěpje běžało je za twarsku firmu w Großharthauwje. Tam chcychu njeznaći z areala firmy bagrowu łopač spakosćić. Ta pak bě paducham skónčnje tola přećežka a tak ju ležo wostajichu, kanistraj­ diesela pak stej fuk.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Mittwoch, 06. November 2019

Poradźene to zarjadowanje, kotrež žně­ješe mjez přitomnymi wjele připóznaća a dźa­ka! To je­ facit swójbneho popołdnja župy „Handrij Zejler“ Wojerecy, kotrež wotměchu minjenu sobotu w Ćišćanskim hosćen­cu „Zeleny wěnc“.

Žurla hosćenca bě z něhdźe 50 dorosćenymi a wulkej šwitu dźěći a wnučkow derje pjelnjena. Nowa regionalna rěčnica za Wojerowski region Sonja Hrjehorjowa přitomnych lubje witaše a so jim skrótka předstaji. Zdobom zwurazni swoju nadźiju na dobre zhromadne dźěło.

Šulerjo zakładneje šule „Handrij Zejler“ zawjeselichu hosći ze zabawnym kulturnym programom. Woni spěwachu, hudźachu na instrumentach a rejwachu z wulkim wjeselom a zapalom. Přihladowarjo dźakowachu so jim za to ze sylnym přikleskom.

Dienstag, 12. November 2019

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží a Jiřetínje kaž tež w bołharskim měsće Razgrad, k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda towarstwa Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan dale zdźěli, zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah towarstwo njepředpisuje. „Zapakować móža zajimcy kakaw, słódčizny, hrajki,­ pisanski material a podobne. Spomóžne­ pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, za holcu abo hólca a w kotrej starobje“, Gerat Róbl informuje.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Trjebanu drastu a črije lětsa žane njezběraja. Z pjenježnymi darami chcedźa w prěnim rjedźe transportne kóšty zarunać. Dalše in­formacije pod telefonowymaj čisłomaj 035796/96540 a 0172/794 75 22

Freitag, 15. November 2019

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk změje póndźelu, 18. nowembra, přichodne rěčne hodźiny w swojim Kamjenskim běrowje. Zajimcy móža w času wot 13 do 15.30 hodź. swoje naležnosće, próstwy a prašenja serb­skemu zapósłancej direktnje přednjesć. Rady wón wšitkich poradźuje. Zapósłanc prosy so do toho přizjewić pak telefo­nisce pod 03578/305383 pak e-mailnje pod .

Kak přichodnje wuknyć?

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige