Montag, 19. August 2019
Kruty wobstatk kóždolětneho programa klóšterskeje zahrody w Pančicach-Kukowje je zelowa njedźela. Wčera su sej tam mnozy kupjene abo samozhotowjene zelowe kwěćele na ekumeniskim nyšporje žohnować dali. Mjeztym zo je so skupina dujerjow z pólskeje Leśnicy wo hudźbne wobrubjenje starała, poskićachu wikowarjo kaž Dirk Mann swoje zela. Foto: Feliks Haza

Mittwoch, 14. August 2019

Budyšin (CS/SN). Na wosebite zarjado­wanje je w Budyšinje tamniša wotnožka Drježdźanskeho Centruma za elektroniske kubłanje a technologiju (EBZ) pře­prosył. Wot wčerawšeho hač do pjatka přewjeduja tam camp elektronikarjow-nowačkow. Nowe wukubłanske lěto je so 1. awgusta započało a dwanaće młodych muži prěnjeho wukubłanskeho lěta so we wobłuku wokrjesneho rjemjeslnistwa Budyšin na campje wobdźěla. Zaměr je nawučić jich prěnje kroki w praksy. K tomu słušeja zakładna wěda wo mjenach najwšelakorišich gratow runje­ tak kaž tradicionalne kmanosće, kaž cynić. Małe zawody často dosć resursow nima­ja, zo móhli wučomnikam zakłady rjemjesła dosahajcy posrědkować.

Dźensa móžachu so wučomnicy na přikład wuspytać w twarjenju lětadła – małeho wězo. Tak dyrbjachu izolaciju kabla wotstronić, koporowy grót po zakładźe rysowanja do formy lětadła přinjesć atd. Z pomocu solarneje cele hodźeše so propeler skónčnje ćěrić. Wučomnikam z dobrej radu poboku steješe Maik Nischalke.

Montag, 19. August 2019

Hdy přińdźe přichodna přidatna hodźina? To praša so Lukáš Novosad, předsyda Towarstwa přećelow Serbow (SPL) nastupajo připowědźene rozšěrjenje serbskorěčneho rozhłosoweho programa MDR:

Wot klětušeho 6. januara maja so wusyłanja Serbskeho rozhłosa wo šěsć hodźin tydźensce rozšěrić. To ma swoje přičiny: třicetu róčnicu prěnich wjacehodźinskich serbskich wusyłanjow 1989 a wjetši zajim připosłucharjow w zašłymaj lětomaj, kotryž je k tomu wjedł, zo je so ćišć na MDR z politiskej temu Domowiny stał. Přidatna wusyłanska hodźina wob dźeń ma tež swoje slědy: žuranlisća hižo hladaja, z čim móža ju pjelnić, hač budu so snano wjace na dźěći myslić (te dźě wob tydźeń rano chwile maja), na młodźinu a nowu generaciju posłucharjow, hač rozšěrja prezentaciju w syći atd. Na kóždy pad zběra redakcija tuchwilu ideje, što móhła wusyłać, a je zasadnje wšemu wotewrjena.

Montag, 19. August 2019

Na Serbskim gymnaziju jich prěni raz na prěnim šulskim dnju witali

Budyšin/Chrósćicy/Pančicy-Kukow/Ral­bicy/Radwor/Worklecy (aha/SN/CoR). Po žohnowanju šulskich nowačkow we Worklečanskej wjesnej kapałce witaše jich nawodnica Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Sabina Hej­dušcyna sobo­tu w swjedźensce wupyšenej sportowej hali. Wona zwurazni nowačkam jadri­we słowa, kotrež w nich wjeselo na šulu a lóšt na wuknjenje bytostnje přisporjachu. W nowym 1. lětniku je 14 hólcow a wosom holcow, z kotrymiž njejsu jenož jich starši, ale tež wowki a dźědojo a dalši přiwuzni přišli, a tak bě žurla połnje­ wobsadźena. Rjadowniska wučerka je Borbora Bukowa. ABCnicy sćěho­wachu rjany kulturny program, kotryž wuhotowachu šulerjo 2. lětnika pod nawodom Adelheid Šofcyneje a Gabriele Róbloweje. Anja Nowakowa je z dźěćimi reju nazwučowała, do kotrejež su tež nowačkow zapřijeli. Jako so jich prašachu, hač su z małej cokorowej titu na jich městnje spřihotowani, wšitcy ze sylnym hłosom za palčikami wołachu.

Montag, 19. August 2019

Stipendij dobyła

Drježdźany/Radwor. Sakske kultusowe ministerstwo je dźensa 35 wuknjacym wyšich šulow stipendije za štyri­tydźenski přebytk we wukraju přepo­dało. Mjez nimi bě tež šulerka Radworskeje šule, kotraž chodźi do 9. lětnika. Wona poda so w oktobru do Wulkeje Brita­niskeje, hdźež chce sej rěč a kulturu cuzeho kraja dale zbližić.

Politiske plakaty Klausa Staecka

Budyšin. „Kedźbu, wuměłstwo!“ rěka wustajeńca Klausa Staecka, kotruž su minje­ny pjatk w Budyskim wobchodźe „Zeleny kućik“ w přitomnosći wuměłca wotewrěli. Widźeć su politiske plakaty, zhotowjene wot bywšeho prezidenta Berlinskeje akademije za wuměłstwo w pjeć lětdźesatkach. Staeck je w Bitterfeldźe wotrostł a 1956 do zapada ćeknył.

Nowy farar zapokazany

Montag, 19. August 2019

Črije kradnyć chcyła

Budyšin. Chětro rabiatnje zadźeržała je so 21lětna žona minjeny pjatk nawječor w črijacym wobchodźe na Budyskej Stieberowej. Jako chcyše wot črija zawěstku wotstronić, ju sobudźěłaćerka narěča. Při rozestajenju jej 21lětna do ruki kusny. Po wšěm zdaću njebě to jeje prěnje padustwo, přetož w nachribjetniku měješe hižo­ pokradnjeny por črijow w hódnoće 80 eurow. Nimo toho běchu žonu hakle hodźinu­ do toho podobneho delikta dla na samsnej hasy lepili.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Montag, 19. August 2019

Dešno. Pleinair z wuměłcami regiona pod hesłom „Pod hołym njebjom“ wotmě so njedawno prěni raz w Dešnjanskim domizniskim muzeju. Na njón přeprosyli su nawodnica muzeja Babette Zen­kerowa, nawoda zeloweje zahrodki Camillo Steinfurth a Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu. Wobdźělili su so wuměłcy z Choćebuza, Łukowa, Lubnjowa, Kalawy, Zaspowa, Rubyna a Picnja. Dźěłarničku nawjedowała je Gabriele Gittelo­wa, kotraž w Choćebuzu tohorunja wu­měł­ski kružk nawjeduje. Powitawši wobdźělnikow rozłoži wona hišće raz zasad­ne znajomosće wo perspektiwach a pro­porcijach. Na to pytachu zhromadnje za motiwami a rozhladowachu so za to w muzejowej wsy Stary lud, na zelowej zahrodźe, w domizniskim muzeju a cyrkwi. Wuměłcy běchu sej přezjedni, zo je dosć motiwow za rysowanje a molowanje.

Donnerstag, 15. August 2019

Logopediska praksa Marije Maccyneje w Pančicach-Kukowje wobsteji dźesać lět

Zo maš z wysokodomow abo z cyrkwinych wěžow dobry wuhlad na wokolinu, njeje ničo noweho. Tajki móžeš tež z dwuposchodoweho twarjenja měć, kaž steji wone při amplowym křižowanišću w Pančicach-Kukowje. Tam jenož nje­wi­dźiš, štó z Kamjenskeho směra jědźe, ale tež­ štó po Halštrowskim puću při­chadźa. Tónle wuhlad ma Maria Maccyna na swojim dźěłowym městnje hižo dźesać lět. Tak dołho mjenujcy wobsteji mjeztym jeje logopediska praksa.

Montag, 19. August 2019
Budyšin. Składnostnje 400lětneho jubileja Michałskeje wosady je superintendent Jan Malink wudał knihu „St. Michael Bautzen. Kirche – Gemeinde – Dörfer“. Wona změje štwórtk, 22. awgusta, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Michałskej cyrkwi. W knize wěnuja so wšelacy awtorojo twarskim stawiznam Bo­žeho domu, wuwiću wosady hač do přitomnosće a wosadnym wsam. Nowostka je w němskej rěči spisana, tola nimale wšudźe je serbskosć do stawiznow a přitomnosće wosady sobu zaplećena. Wozjewjene su awtobiografiske teksty serbskich wosadnych, kotřiž přestupichu k Ochranowskej bratrowskej wosadźe, kaž tež dopomnjenki kantora Jana Awgusta Kaplerja a Hodźijskeho fararja Jana Křižana na čas dźěćatstwa na serbskej wsy. Bohaće ilustrowane wudaće předstaja fararjow, kantorow a dalše wosobiny, kiž běchu z Michałskej wosadu zwjazane. Na knižnej premjerje wustupi skupina Consonare St. Michael. Hudźbnicy hraja spěwy a reje z Kraloweho huslerskeho spěwnika, kotryž je w Michałskej wosadźe nastał.

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson