Freitag, 27. November 2020

Běła Woda (AK/SN). Dohromady 120 dospołnych sadźbow drasty za nutřkowne a wonkowne hašenje chce město Běła Woda kameradam dobrowólneje wohnjoweje wobory kupić. Tole su čłonojo měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyli. Nadawk we wobjimje 94 000 eurow dósta firma Tesimax z Badensko-Württembergskeje. Spočatnje běchu samo 115 000 eurow kalkulowali a při tym kriterije kaž płaćiznu, material a wšelake kmanosće drasty wobkedźbowali. Mjenowana firma je při tym najlěpje wotrěznyła.

„Dotal je Běłowodźanska wohnjowa wobora stajnje jenož dodźeržanu abo skóncowanu drastu wuměniła“, rozłoži wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext). „Wosebje cholowy kameradow su jara strapacěrowane. Nastajnosći dyrbja nowe wobstarać. Wot lěta 2011 smy to nimale kóžde lěto činili. Wot lěta 2015 tež nakup nowych kabatow přiběra, wosebje wot lěta 2017.“

Freitag, 27. November 2020
Wot spočatka 1980tych lět zběrataj mějićelej Wulkodubrawskeje pjekarnje Roland Jeremias a Jens Schiller kurjački. Dokelž mataj mjeztym telko z nich, wustajetaj wonaj małkich a wulkich muži a tež žony w filialach pjekarnje. Tak zawjeseleja kupcow na ­přikład w Radworskej filiali, hdźež předawa Karin Blasius słódke a čerstwe pječwo. Foto: SN/Hanka Šěnec

Freitag, 27. November 2020

Anna Měrćinowa z Berlina piše:

W tutych časach nažel přewjele směšneho njeje. Politiske debaty njejsu směšne, a hišće mjenje komentar Marka Wjeńki „Hody zakazać“ w rubrice „Mój wid“ 25. nowembra w SN. Hižo dlěje storču so na wobchadźe SN z koronapandemiju.

W Berlinje dosćahnu mje Serbske Nowiny regularnje dźeń pozdźišo. W nazymskich měsacach zdaše so mi pak, zo su nowiny z dwěmaj tydźenjomaj zapozdźenja k nam dóšli. Kajke swjedźenje su so swjećili a planowali!

Problemy a strachi, kajkež mějachmy, tam we Łužicy njeznajachu. Serbska Łužica zdaše so nam być kupa bjezstarostnych! Wjeršk cyłeho pobrachowaceho rozestajenja z pandemiju bě cyła nowinska strona wot horjeka hač dele plestrowana z wobrazami firmowanjow po wšej Łužicy.

Dienstag, 24. November 2020

Serbskich wuknjacych dale po rjadowniskich cyłkach wuwučuja

Radwor/Worklecy/Kulow (SN/MiR). Nawodźa sakskich šulow čakaja na rozsudy po jutřišim dorěčenju zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ministerskimi prezidentami a prezidentkami. Stupace ličby infekcijow mjez šulerjemi a wučerjemi nuzuja k rozmyslowanju. Dotalny politiski rozsud běše, zo maja šule dołhož móžno wotewrjene wostać. Po zahajenju wobmjezowanjow spočatk nowembra korony dla ma kanclerka přiwótřene naprawy za trěbne, mjez druhim winowatosć za wšitkich šulerjow, tež we wučbje škitny nahubnik wužiwać. Wona pak njezamó so spočatk zašłeho tydźenja ze swojimi namjetami přesadźić. Mjeztym su ministerscy prezidenća a ministerske prezidentki wjackróć digitalnje wo tym wuradźowali, kotre naprawy chcyli na šulach přesadźić, jeli so situacija dale přiwótři.

Freitag, 27. November 2020

Kapacity nimale wučerpane

Budyšin. Socialne zarjadnišćo klóštra Marijineje hwězdy je jara wot natyknjenjow z koronawirusom potrjechene. ­Na to skedźbni wčera krajnoradny zarjad. W gmejnje Pančicy-Kukow je 59 schorjenych, w Chróšćanskej samo 63. Wčera su w Budyskim wokrjesu 217 nowych infekcijow a dźewjeć smjertnych padow zwěsćili. Kapacity za koronapacientow tudyšich chorownjow su skoro wučerpane.

Filmy jako streamigowy poskitk

Choćebuz. Filmowe předstajenja 30. filmoweho festiwala Choćebuz njemóža so wot 8. hač do 13. decembra w hrajnišćach wotměć. Aktualnje podlěšenych naprawow Zwjazka a krajow přećiwo koronje dla njejsu tež kina přistupne. Na­jebać to budźe 150 filmow w dobje wot 8. hač do 31. decembra 2020 jako streamingowy poskitk na stronje filmfestivalcottbus.de wotwołajomny.

Wuwiće zawróćene

Freitag, 27. November 2020

Wšo w porjadku było

Nowoslicy. Jako wopačny alarm wopokaza so informacija wo manipulowanym płunowodźe z wysokim ćišćom w Nowoslicach, wo čimž wčera na tymle městnje rozprawjachmy. Kaž přepytowanja policije hromadźe z płunowym zastaraćelom nětko wunjesechu, bě pječa wot cuzych zawrjeny wentil najskerje hižo wot oktobra zawjertnjeny. To pak dotal napadnyło njeje, dokelž so minjene tydźenje tak wjele płuna přetrjebało njeje. Njedowolene zapřimnjenje móže policija tuž wuzamknyć a tež swědkow w tym zwisku hižo njepyta.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Donnerstag, 22. Oktober 2020
Dohromady nimale 20 ludźi je so njedawno na swójbnym pućowanju Rěčneho centruma WITAJ wobdźěliło. Woni zetkachu so w Zdźarju (Sora) a nóžkowachu wot Małeho Pichowa k Čertowej klětce. Wjedro bě lěpje hač myslene, tak zo mějachu často rjany wuhlad na blišu wokolinu. Hłownje Budyske swójby su čas a pućowanje za to wužili, zo móžachu serbske dźěći mjezsobu serbować. Z krótkimi serbskimi informacijemi wo Zdźarju, Čornych Noslicach, Małym Pichowje a Čertowej klětce su wobdźělnicy tež tutón kónc našeje serbskeje Łužicy zeznali. Nawróćiwši so k wuchadźišću zakónčichu pu­ćowanje z hrami za dźěći a z kofejom, tykancom a bjesadu. Wšitcy wobdźělnicy su tež spušćomnje na wotstawk mjez sobu dźiwali a hygieniske postajenja dodźerželi. Tuž je nadźija wulka, zo móža přichodne pu­ćowanje kaž planowane 22. nowembra přewjesć. Lorenc Jankowsky

Freitag, 20. November 2020

Socialny projekt w Njebjelčanskej gmejnje pomocliwy bjezdźěłnym

Miłoćicy (SN/MiR). Mjeztym dlěje hač dwě lěće skutkuja w Miłočanskej skale Ke Krabatowemu kamjenjej mužojo a žony, kotřiž sej w žiwjenju lochko nimaja. Mnozy su zdźěla ćežko chori. Dalši su hižo mnohe lěta bjezdźěłni. Za přistajenje na prěnich dźěłowych wikach so často njehodźa. Mjezynarodny zwjazk (IB) ze swojim stejnišćom w Kamjencu so wo nich stara. Tam wuwiwaja kursy za powołanske kubłanje, k čemuž słuša naprawa w Miłočanskej skale.

Freitag, 27. November 2020
Budyšin. Njedźelu, 29. nowembra, we 18 hodź., zaklinči w Budyskej serbskej cyrkwi Našeje lubeje Knjenje duchowna hudźba k zazběhej adwentneho časa z hudźbnikami wosady pod nawodom cyrkwinskohudźbneho direktora Friedemanna Böhme. Mjez druhim zahrajetaj Šćěpan Friedl na gitarje, Thomas Siegmund na saksofonje a Greta Čórlichec spěwa adwentne spěwy. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. Při zastupje a w cyrkwi maja wšitcy hygieniske postajenja koronoweje pandemije dla wobkedźbować.

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige