Freitag, 01. Juli 2022

Wo 450. jubileju

Njeswačidło. Wo 450lětnych stawiznach Lišeje Hory přednošowaše před wjace hač 30 zajimcami štwórtk wječor, mjez nimi bě połojca Serbow, Manfred Laduš. 1572 bu mała wjes jako Liššehor prěni króć we wopismje naspomnjene. Liša Hora měješe jenož pjeć statokow a nihdy wjace hač 30 wobydlerjow, dźensa su tam jenož hišće třo wjesnjenjo žiwi.

W jězorje so njekupać

Budyšin. Hladajo na razantne wuwiće módrych algow w Budyskim spjatym jězorje dla wotradźa strowotniski zarjad wokrjesa so we wodźiznje kupać. We wobłuku wobstajnych přepytowanjow zwěsćichu fachowcy mokricy, kotrež móža chorosće zawinować. Tohorunja njeje woda hižo přewidna, ale mutna.

Z nowej předsydku

Freitag, 01. Juli 2022
Berlin (dpa/SN). Płaćizny w twarstwje dale razantnje přiběraja. Štóž sej dom twari, dyrbi za to w Braniborskej nimale pjećinu (19,4 procentow) wjace zapłaćić hač před jednym lětom. W Berlinje płaća twarske wukony wo 17,8 procentow ­wjace, zdźěli wčera zarjad za statistiku Berlin-Braniborska. To je dotal najwyši registrowany rozrost. Hłowna přičina situacije je, zo dyrbja předewzaća jasnje wjace za surowizny a energiju wudawać. Tež hladajo na hospodarstwo, hladanje a dróhotwar fachowcy dwucyfrowe přirosty płaćiznow zwěsćichu. Štóž chce dom twarić, dyrbi nimo toho wjace za kredity wudawać. Dań za dźesaćlětne financowanje je prěni raz po wjace hač dźesać lětach zaso wo wjac hač tři procenty stupała.

Mittwoch, 29. Juni 2022

Krótke přispomnjenje k wosadnemu swjedźenjej we Wotrowje poda tule Wórša Šołćina z Róžanta:

Dosć wobšěrnje rozprawjachu Serbski rozhłós a Serbske Nowiny wo wosadnym swjedźenju kónc zašłeho tydźenja we Wotrowje. Jara pak je mje zadźiwało, zo ani jedyn z njeju w naličenju wšelakich bjezdwěla připóznaća hódnych „programowych dypkow“ njedźelnišu swjatočnu Božu mšu ze starobiskopom Reineltom njenaspomni. W rjenje ponowjenej Wotrowskej cyrkwi swj. Bena, kotrehož patronat hakle před krótkim swjećachmy, bě so syła ludźi zhromadźiła, a tež hišće před cyrkwju běchu ławki derje pjelnjene, někotři samo stejachu. Přichwatali běchu tež z druhich wosadow dźakownje sobu swjećić wjesoły podawk 250lětneho wobstaća Wotrowskeje wosady. Starobiskop Reinelt sej ze swojim přećelnym a wotewrjenym wašnjom znowa wutroby přitomnych zdoby.

Měnju, zo je runje žro tajkeho wosadneho swjedźenja dźakna Boža mša – a ta njeměła naspomnjenjahódne być?

Donnerstag, 30. Juni 2022

Sundowner-academy w Budyšinje měri so na wšitkich zajimcow

Budyšin (SN/MiR). Röhscheidtowa bašta w Serbskim ludowym ansamblu stanje so z akademiju. Iniciator Budyskeje bary Sundowner Beno Brězan chce ze zajimawymi, wosebje pak načasnymi přednoškami a diskusijemi baštu dale wožiwić. W juliju a awgusće wotměja so na žurli tak mjenowane business eventy, to rěka zarjadowanja po swjatoku, kotrež zaběraja so z tym, kak ćeže při rjadowanju powołanskeho abo wosobinskeho žiwjenja zmištrować. „Přednoški, kotrež sym druhdźe słyšał, su mje k tomu pohnuli sam tajku akademiju zrodźić“, praji Beno Brězan, „loni sym jako za techniku zarjadowanja zamołwity temu sćěhował, kak zamóžeš z pomocu techniki dychanja swoju runowahu namakać. Lětsa dožiwich seminar wo natwarje a motiwaciji teama. A prašach so, hač njeby so poskitk tež za Budyšanow a zajimcow z wokoliny hodźał. Potom sym započał poskitk přihotować. Nětko so nadźijam, zo so zajimcy wědy přednošowacych nasrěbaja a zo swoje nazhonjenja dźěla.“ Impulsowe přednoški maja so w lochkej formje wotměć.

Freitag, 01. Juli 2022

Wo 450. jubileju

Njeswačidło. Wo 450lětnych stawiznach Lišeje Hory přednošowaše před wjace hač 30 zajimcami štwórtk wječor, mjez nimi bě połojca Serbow, Manfred Laduš. 1572 bu mała wjes jako Liššehor prěni króć we wopismje naspomnjene. Liša Hora měješe jenož pjeć statokow a nihdy wjace hač 30 wobydlerjow, dźensa su tam jenož hišće třo wjesnjenjo žiwi.

W jězorje so njekupać

Budyšin. Hladajo na razantne wuwiće módrych algow w Budyskim spjatym jězorje dla wotradźa strowotniski zarjad wokrjesa so we wodźiznje kupać. We wobłuku wobstajnych přepytowanjow zwěsćichu fachowcy mokricy, kotrež móža chorosće zawinować. Tohorunja njeje woda hižo přewidna, ale mutna.

Z nowej předsydku

Freitag, 01. Juli 2022

Tykanc podhladny był

Njedźichow. Po tym zo běštej alkohol piłoj a tykanc jědłoj, dyrbještej so předwčerawšim 18lětnej holcy z Njedźichowa strowotniskich problemow dla do chorownje dowjezć dać. Policisća mějachu podhlad a na městnje slědźachu, hač bě snano něchtó wopojne jědy do tykanca měšał. A woprawdźe namakachu woni slědy konopje a zawěsćichu tohorunja zbytki tykanca. Tón nětko w laborje dale přepytuja.

Mittwoch, 15. April 2015

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Donnerstag, 09. Juni 2022
Před něšto dnjemi wotmě so w Kamjencu sakska ekumeniska nutrnosć za rjemjeslnikow. Bohužel wobdźělenje přepozbudźowace njebě. Zhromadnosć rjemjeslnikow křesćanskeju konfesijow symbolizowaštej powjazaj, kotrejž ludźi we ławkach zwjazowaštej. Rěčnik naspomni dołhe tradicije najwšelakorišich rjemjesłow, wobžarowaše pak, zo dźensa často kontakty mjez ludźimi pobrachuja. Při tym dyrbjach pomyslić na předewzaćelske dny, kotrež su so w Budyšinje runje tak kaž w Kamjencu pozhubili. W Lipsku a Drježdźanach tajke zarjadowanje hišće maja. Jednory rjemjeslnik pak móže sej žadane płaćizny za wustajensku přestrjeń lědma dowolić. Dalši problem je, zdobyć dosć dorosta w rjemjeslniskich předewzaćach. Před časom běchu šulerjo Ralbičanskeje a Worklečanskeje šule serbskich rjemjeslnikow wopytali. Bohužel so mnozy jenož za tym prašachu, kelko móžeš w tym abo tamnym powołanju zasłužić. Jan Wjeńk

Mittwoch, 29. Juni 2022

Budyšin (CS/SN). „Hodźinski plan“ Budyskeho Žónskeho centruma na Budyskej Kamjentnej je derje pjelnjeny. Społnomócnjena za runostajenje města Fränzi Straßberger a nawodnica centruma Sabrina Baumann so wjeselitej, zo je po přestawce korony dla zaso móžno zarjadowanja poskićeć. „Ći, kiž poskitki wužiwaja, su so wo to starali, zo je telefon po zahajenju dźěławosće wobstajnje klinkał“, tak Sabrina Baumann, „runje starši a samostejace žony su kontaktnych zakazow a lockdowna dla ćerpjeli. Nětko móža zaso poskitki kaž žónsku snědań wužiwać.“

Donnerstag, 30. Juni 2022

Nowoslicy. Hrajerka a 23 hrajerjow je so předwčerawšim na škotowym turněrje serbskich seniorow w Nowosličanskim kulturnym domje wobdźěliło. Dobył je Siegfried Rawa z 3 113 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 268) a Achimom Mejglom (2 239). Po šěsć turněrach nawjeduje cyłkowne hódnoćenje nětko Siegfried Rawa před Herbertom Krječmarjom a Wolgfgangom Kühnom.

Koncertuje w cyrkwi

Łaz. Na pišćelowy koncert přeprošuje ­Łazowska ewangelska wosada jutře, pjatk, w 19 hodź. do tamnišeje cyrkwje. Cyrkwinski hudźbnik Wolfgang Karius zanjese twórby Beethovena, Bacha, Brahmsa a Liszta. Lěta 1943 rodźeny ­Karius studowaše w Kölnje cyrkwinsku hudźbu a skutkowaše mjez druhim w Aachenje. W mnohich europskich krajach je wón hižo koncertował.

Wotewru wustajeńcu

Mittwoch, 11. Januar 2017

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Anzeige