Freitag, 26. Februar 2021

Krajny biskop Tobias Bilz rozmołwu z Domowinu připowědźił

Drježdźany/Hodźij (SN/at). Ewangelsko-lutherska krajna cyrkej Sakskeje je znapřećiwjenje Gerata Krawca z Hodźijskeje wosady přećiwo wutworjenju serbski sydlenskim rum přesahowaceho sotrowskeho cyrkwinskeho poměra w regionje mjez Budyšinom a Biskopicami wotpokazała. Wo tym informuje krajny cyrkwinski zarjad w nowinskej zdźělence. Geratej Krawcej, kiž bě w swójskim mjenje kaž tež w mjenje wosadnych Hodźijskeje Bjesady znapřećiwjenje zapodał, je krajny cyrkwinski zarjad rozsud w lisće z 23. februara zdźělił. Tón mjenuje muž Bjesady dźensa w rozmołwje z našim wječornikom „afront přećiwo serbskemu ludej“. Rozsud je padnył, prjedy hač měješe Krawc składnosć, swoju poziciju krajnemu biskopej Tobiasej Bilzej wujasnić. Rozmołwa bě za dźensa planowana.

Montag, 22. Februar 2021

Düsseldorf (B/SN) W Němskej mamy mjeztym 1 700 lět židowske žiwjenje. Najstarše tudyše pisomne žórło pochadźa z lěta 321 wot kejžora Konstantina. Předsyda nošerskeho towarstwa jubilejneho lěta Matthias Schreiber wupraji so w interviewje z katholisch.de k židowskim korjenjam křesćanstwa, k antisemitizmej w Němskej a k zamołwitosći křesćanskich cyrkwjow napřećo židowskim sobučłowjekam. Schreiber je ewangelski farar a dźěła dźensa jako cyrkwinski a nabožinski społnomócnjeny w statnej kencliji w Düsseldorfje.

Na „dróhu smjerće“ njezabyć

Bonn (B/SN). Zastupjerjo katolskeho kubłanskeho skutka su na swětowym dnju židowstwa a křesćanstwa wopory nacionalsocializma wopominali a k stražliwosći a čłowjeskosći namołwjeli. Tak napominaše bamž Franciskus we wosebitym poselstwje, zo njeměłoj so tajka hida a namóc kaž w času holocausta hižo wo­spjetować. „Wobhladajće sej, kak běchu tehdy započeli dróhu smjerće, ničenja a brutality twarić.“ Křesćenjo měli sej přeco znowa wuwědomjeć, zo je so Jězus jako žid narodźił a jako žid na křižu wudychał.

Freitag, 26. Februar 2021

W Brüsselu z pólskimi zapósłancami wo wotehnaću dźěći debatowali

Waršawa. Přiwótřeny pólski zakoń wo wotehnaću dźěći mjeztym Europsku uniju zaběra. Noworjadowanje, po kotrymž dyrbja žony dźěćo tež potom porodźić, hdyž je w maćernym žiwoće ­zbrašene, wotnětka płaći, po tym zo su je oficialnje wozjewili. Najwyše sudnistwo bě při­wó­třenje loni w oktobrje na iniciatiwu wjacorych zapósłancow knježaceje narodnokonserwatiwneje strony PiS schwa­liło. Wótrych protestow po cyłym kraju dla je knježerstwo na to dlěje hač tři měsacy wahało zakoń zeskutkownić.

Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Freitag, 26. Februar 2021

Domjacy porod telefonisce přewodźała je wohnjowa wobora w Münsteru, dokelž nochcyše mała Luisa dlěje čakać. Staršej wołaštaj w 2 hodź. nuzowu słužbu, dokelž so porod bližeše. Nuzowy lěkar bě po puću a do chorownje bychu dwanaće mjeńšin trjebali. Luisa pak bě spěšniša. Wohnjowy wobornik staršimaj tuž telefonisce radźeše, što měłoj činić. Mać a dźowčička stej wšitko derje přetrałoj. Wobornicy na to twitterowachu: „Wšo dobre, Luisa“.

Wołanje wo pomoc je w Regensburgu policiju alarmowało. Pěšcy běchu wołanje słyšeli a wobsadku nimo jěduceho policajskeho awta na to skedźbnili. Zastojnikaj wołaštaj dalšich policistow na pomoc a móžachu skónčnje zubnolěkarsku praksu jako žórło žałosćenja zwěsćić. Chutnje wohroženy pak nichtó njebě: Wo pomoc wołało bě šulske dźěćo, kotrež so zubneho lěkarja boješe.

Freitag, 26. Februar 2021
Axel Arlt

Kubłanski a pedagogiski personal zakładnych a spěchowanskich šulow nětko přećiwo koronawirusej šćěpić, to ma sakska strowotniska ministerka Petra Köpping za zmysłapołne z widom na wote­wrjenje šulow a dźěćacych dnjowych přebywarnjow. Za to poskića so šćěpiwo ­jendźelsko-šwedskeho předewzaća AstraZeneca. Ministerka wo tym rěči, zo su za wony serum dale swobodne šćěpjenske terminy, tohodla su so rozsudźili z mjenowanym kruhom wosobow do šćěpjenja prioritneho schodźenka 2 zastupić.

Wakcin AstraZeneca jara derje před ćežkim schorjenjom bjezdwěla škita. Ludźi pak njeje tónle ryzy fakt dotal přeswědčił. Woni maja zamylace ličby nastupajo skutkownosć před wočomaj, kotrež pozdatnje sugeruja, zo byštej tamnej tuchwilu w našim kraju zasadźenej šćěpiwje firmow BionTech/Pfizer a Moderna skutkownišej byłoj. Fachowcy rěča hižo­ wo „wopačnym twjerdźenju, zo budu pozdatnje podležane šćěpiwa runje tam zasadźene, hdźež su nuznje trěbne“.

słowo lěta 2020

Anzeige