Freitag, 10. Juli 2020

Washington (dpa/SN). Přichodny demokratiski prezidentski kandidat USA Joe Biden ma srjedźostawske zawody za hospodarstwo kraja za jara wažne. Na wopyće zawoda w měsće Dunmore w staće Pennsylvania je wón inwesticiski plan 700 miliardow dolarow připowědźił, zo móhło so hospodarstwo po koronakrizy zaso zhrabać. W tym zwisku sej Biden žadaše minimalnu mzdu na 15 dolarow na hodźinu podwojić.

Egyptowski spion w zarjedźe

Berlin (dpa/SN). Sobudźěłaćer zwjazkoweho nowinarskeho zarjada w Berlinje je podhladny, zo je přez lěta za egyptowsku tajnu słužbu dźěłał, kaž z rozprawy wustawoškita wuchadźa. Zwjazkowy kriminalny zarjad bě muža loni wobkedźbować započał. Nowinarski zarjad nochcyše so k tomu dźensa hišće wuprajić. Po informacijach wustawoškita stej w Němskej dwě tajnej słužbje z Egyptowskeje aktiwnej. Hłownje zběratej wonej informacije wo tu bydlacych egyptowskich opozicionelnych.

Chaos noworjadowanja dla

Montag, 06. Juli 2020

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

Freitag, 10. Juli 2020

Spodźiwnej telewizijnej duelej do prezidentskich wólbow w Pólskej

Waršawa. Poslednje dny do rozsudneho koła wólbow pólskeho prezidenta zajutřišim, njedźelu, dožiwjeja ludźo kurio­zne dźiwnostki, kotrež cyle wěsće do stawiznow kraja zańdu. Wuchadźišćo tychle spodźiwnych podawkow bě „mjezsobne wotprajenje“ wobeju kandidatow – mějićela zastojnstwa Andrzeja Dudy a napřećiwneho kandidata Rafała Trzaskowskeho –, k telewizijnemu duelej so zetkać. Jako prěni bě Duda poskitk Trzaskowskeho wotpokazał, dokelž nochcyše do komercielneho sćelaka TVN přińć. Město toho prezident chcyše, zo wotměje so telewizijne rozestajenje w statnym sćelaku TVP, kotryž je jemu přichileny a hdźež njetrjeba so njepřijomnych prašenjow bojeć. To pak Trzaskowski zaso nochcyše.

Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Freitag, 10. Juli 2020

„Pomałe kasy“ za seniorow maja wot najnowšeho w Japanskej. Nakupowanski centrum w prowincy Fukuoka na juhozapadnej kupje Kyushu kupcow na to skedźbnja, zo móhło při kasy trochu dlěje trać, dokelž tam runje seniorow a zbrašenych posłužuja. Njesćerpni měli so tuž při druhich kasach nastupić. Je to reakcija na razantne zestarjenje Japanskeje, hdźež je mjeztym štwórćina ludźi starša hač 65 lět.

Štyrjoch wučerpanych Němcow wuchowała je awstriska hórska słužba z helikopterom w Alpach w pomjeznej kón­činje. Spřećelenej porikaj z Bayerskeje a Badensko-Württembergskeje běštej so na naročne pućowanje přez wjacore hory podałoj. Spušćejo so jeničce na smartfon pak su so woni wospjet zabłudźili. Nawoda hórskeje hěty informowaše słužbu, po tym zo njeběchu so wječor ­hišće nawróćili.

Freitag, 10. Juli 2020
Bosćan Nawka

Ličby njełža. Chcemy-li tomule přisłowu wěrić, ja najwjetši problem Němskeje krimi­nalitu nastupajo cyle jasny. Mjez cyłkownje loni zwěsćenymi 31 472 „po­liti­sko-ekstremistisce motiwowanymi de­liktami“ přirjaduje zwjazkowy zarjad za škit wustawy dwě třećinje – abo w ličbje: 21 290 – prawicarskemu miljejej. Lěwi­carskich njeskutkow bě 6 449, a na bronzowym městnje tuteje nješwarneje lisćiny slěduja – runjež něchtó bubnuj – „njepočinki wěstych krajow“. Nažel wčera předstajena rozprawa wustawo­škitarjow njepřeradźa, wo kotre staty konkretnje so jedna.

Přiwšěm je, njeby-li cyłkowna naležnosć na sebi tajka chutna była, wotpowědny kapitl naj­zajimawši. Wšako hodźi so skoro kaž krimi­ ze časa zymneje wójny čitać. Často jako najhórje začuwany strach před islamistiskimi złóstnistwami – rozprawa zjima je pod hesłom „nabožna ideologija“ – so w ličbach njewotbłyšćuje: 362 padow so w aktach jewi.

Anzeige