Freitag, 24 Mai 2019 14:00

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May chce zastojnstwo předsydki Konserwatiwneje strony 7. junija złožić. To je wona dźensa w Londonje připowědźiła. Tak drje dyrbi tež jako premierministerka wotstupić. Tón termin pak njemjenowaše. Za čas wopyta pola prezidenta USA Donalda Trumpa wot 3. do 5. junija budźe tuž hišće w zastojnstwje. Kaž May připowědźi, chce wona dźěło premierministerki wukonjeć, doniž njeje naslědnik wuzwoleny.

Globalne protesty šulerjow

Kopenhagen (dpa/SN). Dwaj dnjej do wólbow Europskeho parlamenta su organizatorojo globalneho stawkoweho hibanja Fridays for future dźensa po wšěm swěće šulerjow mobilizowali, za lěpši škit klimy protestować. Planowane běchu zarjadowanja w 1 600 městach ně­hdźe 120 krajow swěta. W Němskej so znajmjeńša 215 městow wobdźěli, telko, kaž w žanym druhim kraju. Na demonstraciju před Braniborskimi wrotami w Berlinje wočakowachu 10 000 wobdźělnikow.

Skóržba jasnje rozšěrjena

Po tym zo běchu w Taiwanje minjeny tydźeń jenakosplažne ...

Juncker Merkel chwali

Dźensa Češa wola

Minister Heilw chorowni jako rjedźer dźěłał

Montag, 20 Mai 2019 14:00

Magdeburg (B/SN). Hesło „Měrliwa (r)ewolucija“ steji lětsa nad čitanskim rjadom w Magdeburgu. Při tym ma so kritisce hladać na podawki před 30 lětami, ale tež na wuwiće hač do dźensnišeho. Prěni přednošk bě 23. januara wo temje „Politiske łamki“ – štó su namrěwcy měrliweje rewolucije“. Přichodne čitanje je 19. junija „Posledni hasnje swěcu? Lóšt na jutře w cyrkwi – wužadanje a přicpěwanje?“ Přednošować budźe teologa a fyzioterapeut z Würzburga dr. Wunibald Müller. Hłowni moderatorojo rjadu su teologa a nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje w Magdeburgu Maik Reichel, teologa a wojowar za wobydlerske prawa Frank Richter a fararka w Magdeburgu Waltraut Zachhuber.

Składuja za Notre-Dame

Pady hnydom přizjewić

Swjaty dźeń Božeho spěća

Modlić so a surfować

Starosća so wo Burkina Faso

Freitag, 24 Mai 2019 14:00

W Pólskej tuchwilu wo wróćenju židowskeho wobsydstwa horco diskutuja

Waršawa. Pólska zjawnosć diskutuje tele dny chětro emocionalnje wo dosć łoskoćiwej naležnosći: wo žadanju židowskich organizacijow nastupajo wróćenje wobsydstwa woporow holocausta. To wšak wobstejace napjatosće mjez Pólskej a Israelom­ hišće dale přiwótřa. Konserwatiwny tydźenik Do Rzeczy w tym zwisku samo wo „wójnje“ rěči. Wuchadźišćo zwady je dekret prezidenta USA Donalda Trumpa z meje 2018. Z wukazom „447“ bě wón kongresej USA přikazał, so z naležnosću zaběrać. A kóždy kraj – tak tež Pólska – ma kóžde lěto wo tym rozprawjeć, kak je žadanja zwoprawdźił.

Dokumentacija kraj šokuje

Nabožne začuća ranjene?

Wučerjo chcedźa dale wojować

Z EU spokojom

Freitag, 29 April 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

Freitag, 24 Mai 2019 14:00

Z pomocu potencneho srědka viagra chce wjesnjanosta francoskeje wsy tomu zadźěwać, zo wobydlerstwo dale woteběra. Kaž wjesnjanosta gmejny Montereau Jean Debouzy nowinarjam zdźěli, je wón swojim radźićelam namjetował tabletki mjez ludźimi w starobje 18 do 40 lět rozdźěleć, zo bychu so wo dorost starali. Tuchwilu nimaja dosć dźěći, zo móhli wšitke rjadownje pjelnić. Štó ma kóšty viagry přewzać, wšak dotal jasne njeje.

Na regatu betonowych čołmow hotuja so studenća Lipšćanskeje Techniskeje wysokeje šule. Něhdźe dwaceći ludźi wopřijace mustwo pojědźe ze samotwarjenymi betonowymi kanuwami kónc tydźenja do nižozemskeho ’s-Hertogenboscha. Loni běchu tam tři złote, tři slěborne a dwě bronzowej medali dobyli. Na Lipšćanskim kubłanišću twarja wot lěta 2015 betonowe kanuwy a so na wubědźowanjach wobdźěleja. Tajki čołm je pjeć metrow dołhi a waži 50 kilogramow.

To a tamne (23.05.19)

To a tamne (22.05.19)

To a tamne (21.05.19)

To a tamne (20.05.19)

Freitag, 24 Mai 2019 14:00
Bianka Šeferowa

Wjac hač tři miliony wobydlerjow Sakskeje maja zajutřišim wjacore wólbne rozsudy tworić. Njeńdźe dźě jenož wo to, nowy parlament Europskeje unije wolić. Připódla prajene, hłosowanski lisćik w Sakskej je nimale meter dołhi. Kóždy woler pak ma jenož jedyn hłós. Nadźijam so tuž, zo su wšitcy na wólby přihotowani a derje informowani.

Nimo toho wolimy njedźelu nowych gmejnskich radźićelow. Prawidłownje wobdźěleja so redaktorojo SN na posedźenjach gmejnskich a měšćanskich radow regiona a po tym wo wobjednawanych temach rozprawjeja. Tak ludźo zhonja, hač radźićeljo jich zajimy chutnje bjeru a z čim so zaběraja. Wězo móža wobydlerjo zjawne posedźenja gmejnskeho parlamenta wopytać a sej tak swójski wobraz wo dźěławosći komunalnych zastupjerjow tworić. Kóždy wólbokmany wobydler smě njedźelu mjena třoch kandidatow na lisćinje nakřižikować. Hač wšitke křižiki jednomu abo rozdźělnym požadarjam da, je jemu přewostajene. Dale wolimy hišće wokrjesny sejmik. Tež tu ma woler tři hłosy.

Štó ma koho před kim škitać?

Demonstracije su wažny srědk

Z ŁužicyŠlarafiju sčinić

Na kotre wašnje zajim zbudźić?

Anzeige