Mittwoch, 23. September 2020

Berlin (dpa/SN). Z cyłoněmskimi racijemi je policija dźensa přećiwo organizowanemu pašowanju dźěłowych mocow do mjasoweje industrije postupowała. Ćežišćo akcije ležeše w saksko-anhaltskim Weißenfelsu a w delnjosakskimaj Twisće a Garbsenje. Něhdźe 800 zasa­dźenych zastojnikow přepytowaše wjace hač 40 bydlenjow a wobchodniskich rumnosćow. Wobskorženym firmam wumjetuja, zo su dźěłowe mocy z wuchodneje Europy z pomocu falšowanych dokumentow do Němskeje přiwjezli.

Awstriska wobskoržena

Wien (dpa/SN). Turisća z Němskeje, Awstriskeje a Šwicarskeje, kotřiž běchu so spočatk lěta w sněhakowarskim centrumje Ischgl z koronawirusom natyknyli, su Awstrisku a tamniši kraj Tirol wobskoržili. Wotpowědnu skóržbu chcyše awstriske towarstwo za škit přetrjebarjow dźensa na Wienskim krajnym sudnistwje zapodać. Při tym dźe wo to, potrje­chenych wotškódnić a sćěhi infekcije připóznać. Wjace hač 6 000 dowolnikow, mjez nimi wjele Němcow, bě so hač do kónca awgusta pola towarstwa přizjewiło.

Nawalnyj z chorownje pušćeny

Montag, 21. September 2020

Vatikan (B/SN). Po wótrej kritice němskich biskopow na dokumenće z Roma wo wosadnych reformach poskića Vatikan wujasnjowacu rozmołwu. Klerusowa kongregacija biskopow rady přijmje, zo bychu dwěle a rozhorjenosć wotstronili. To rjekny nawoda kongregacije, kardinal Beniamino Stella. Wón nochcyše so k tomu wuprajić, čehodla bu instrukcija bjez připowědźenja biskopam posrědkowana, kotřiž runje na tam wopisanych přerjadowanjach dźěłaja.

Spěchuje cyrkwinske twary

Hannover (B/SN). Załožba k zachowanju cyrkwinskich twarskich pomnikow w Němskej (KiBa) je loni sto projektow k saněrowanju cyrkwinskich twarow z 1,5 milionami eurow podpěrała. Mjez nimi běchu cyrkwje w 19 wosadach Braniborskeje, 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej, 17 w Durinskej a 14 w Saksko-Anhaltskej. Wot časa załoženja 1997 je załožba nimale tysac cyrkwjow spěchowała. Nawoda jeje předsydstwa Eck­hart von Vietinghoff wujasni, zo je za čas koronapandemije wuznam cyrkwinskich twarow jasnje spóznajomny. „Tež cyrkwje su runje w krizach za nas wšitkich nuznje trěbne.“

Misereor žada sej škit klimy

Mittwoch, 23. September 2020

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Po druhim jara kritiskim tydźenju ličba nowonatyknjenych w susodnym kraju njepřestajnje přiběra. Spočatk tydźenja je centralny krizowy stab pod nawodom nutřkowneho ministra Jana Hamáčeka zaso dźěłać započał. Hač knježerstwo znowa nuzowy staw postaji, njeje hišće jasne. W medijowej zdźělence rěka, zo politikarjo z tajkim krokom dotal njeliča.

Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Mittwoch, 23. September 2020

Stary telewizor je so ze swojimi elektroniskimi pruhami wo to postarał, zo je we wsy Aberhosan we Walesu wšědnje rano w sedmich internet wupadnył – 18 měsacow dołho. Zamołwići telekomunikaciskeje posłužby běchu zadwělowani za přičinami pytali, doniž njezwěsćichu, zo jedyn z wobydlerjow wšědnje w 7 hodź. telewizor zaswěći. Stary nastroj je internet tak masiwnje wobwliwował, zo so system we wsy dospołnje sypny.

Cuzy pjeršćeń namakałoj staj mandźelskaj w swojim bydlenju w delnjosakskim Neu Wulmsdorfje, po tym zo bě paduch tam pobył. Njeje wšak wuzamknjene, zo je paduch złoćany pjeršćeń z grawuru „Jürgen“ a datumom druhdźe pokradnył a na to w domje porika zhubił. Dotal pak su wšitke pospyty, wobsedźerja pjeršćenja z pomocu mjena a datuma zwěsćić, bjez wuspěcha wostali.

Freitag, 18. September 2020
Bosćan Nawka

Mjez počasami je nazyma wšěm na kulturje zajimowanym to, štož je zahoritym přećelam basketballa tak mjenowana crunchtime. Čas potajkim, w kotrymž (we wězo wobmjezowanym ramiku) wo něšto, hdyž nic wo wšo dźe. Lětsa tele trochu himpotace přirunowanje samo bóle přitrjechi hač hewak. Wšako wojuja najlěpši protagonisća mjenowaneho sporta tuchwilu wo „swětowe mišterstwa“, kaž to w Americe mjenuja. Zo z tym hišće hotowi njejsu, zaleži na wěstej pandemiji, wo kotrejž budźe něhdy rěkać, zo je jasnu cezuru wuskutkowała, wobwliwowacu wšitke fasety zjawneho žiwjenja. A kotraž je nam njesměrnu paradu nosow wobradźiła, dźakowano posłownje zrozumjenemu zahubnemu škitnemu nahubnikej. Někotři wužiwaja wony njewoblubowany čwak płatu samo jako nadrowc za brodu (Kinn) – čehodla, to najskerje sami njewědźa, chibazo mamy to jako formu perfidneho protesta rozumić. Sym wćipny, hdy wuhladamy prěnich mopedistow z nahłownikom na kokaču (Steiß).

Anzeige