Montag, 21 Januar 2019 13:00

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Dźak ministerki Domowinje

Z Kretschmerom

Tarifowe jednanja zahajene

Z něhdźe 170 traktorami na čole je sobotu po informacijach ...

Montag, 21 Januar 2019 13:00

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Za lěpšu politisku kulturu

Wołtar hač k jutram ponowja

Hody wšudźe hinak

„Milad Majid“ w Syriskej

Montag, 21 Januar 2019 13:00

Praha (ČŽ/K/SN). 54lětny Čech, kiž bě sej pjatk na Wjacławskim naměsće ze samospalenjom chcył žiwjenje wzać, je hišće žiwy, ale w chutnym stawje. Lěkarjo Vinohradskeje­ chorownje jeho na intensiwnej staciji w medicinskej womorje ležaceho hladaja. Njedźelu je so dalši 45 lět stary muž na Wjacławskim naměsće sam spalić chcył. Swój wotpohlad bě wón do toho policiji připowědźił, a ta móžeše zwoprawdźenju plana zadźěwać.

Morjeny měšćanosta pochowany

Putin a kabinet „spadnyłoj“

„Hida je jeho moriła“

Premier Babiš na Dalokim ranju

Freitag, 29 April 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

Montag, 21 Januar 2019 13:00

Z tradicionalnym kupanjom w lódzymnej wodźe je sej w nocy na sobotu w Ruskej wjace hač dwaj milionaj prawosławnych wěriwych symbolisce swoje hrěchi wotmyło. Jeničce w Moskwje zličichu při temperaturje wokoło nule 270 000 wobdźělnikow ceremonije. Po wšěm kraju běchu jich 2,4 miliony. W stolicy mějachu 60 kupanišćow. Z městnami dyrbjachu lód rozbić. Wot duchownych žohnowana woda ma ludźi wučisćić a nakazać. Nałožk je dale a woblubowaniši.

Přećelneho paducha je wobydler jednoswójbneho domu w sewjerorynsko-westfalskim Beckumje zeznał. Skućićel bě so namócnje z woknom do domu zadobył. W rumnosćach pak jeho wobydler lepi. Na to so paduch pola njeho zamołwi a so přez chěžine durje zminy. Njeznaty je po informacijach wobydlerja ně­hdźe 20 lět stary a šwižneje postawy.

To a tamne (18.01.19)

To a tamne (17.01.19)

To a tamne (16.01.19)

To a tamne (15.01.19)

Freitag, 18 Januar 2019 13:00
Janek Wowčer

Tema serbske kubłanje so w zjawnosći, w rozmołwach „za stajnym blidom“ abo w diskusijach mjez znatymi časćišo jewi. Tele dny pak mnozy naležnosć wosebje tematizuja, dokelž su wuslědki přepytowanja wučby po modelu Witaj w Delnjej Łužicy wozjewjene. Zo njedocpěwaja te žane wusahowace pozitiwne wuslědki, bě wšak hižo do spočatka tak mjenowaneje ewaluacije znate, štož Delnjoserbja sami tež zjawnje přiznawaja.

Wjacori pak su wuslědkow dla zlu­dani, hdyž słyša, zo su wukony šulerjow nastupajo serbšćinu po 5. lětniku špat­niše hač do šulskeho zastupa. Što pak wočakuja, hdyž je situacija často tajka, zo njeje serbšćina jako předmjet – wšojedne hač w Hornjej abo Delnjej Łužicy – němčinje runohódna, ale často jenož „připlack“ k wučbje. A byrnjež so wobstejnosće tu a tam polěpšeli, njemóžu so přeco hišće zaćišćej wobarać, zo je tež w druhich wobłukach žiwjenja tak. Na přikład w komunalnej politice, hdyž wobkedźbuju nałožowanje našeje maćeršćiny w Budyskim krajnoradnym zarjedźe a dalšich komunalnych zarjadach.

Z „managerami kraja“ hromadźe dźěłać, nic hinak

Na wažne temy njezabyć

Poddanojo abo staćenjo?

Patoržica: alfa a omega

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019