Mittwoch, 25. November 2020

Washington (dpa/SN). Woleny prezident USA Joe Biden a kandidataj rozsudnej za zastojnstwo wonkowneje a wěstotneje politiki su narok na wodźacu rólu USA w swěće potwjerdźili. „Smy mustwo, kotrež wobkruća, zo je Amerika wróćo, zo by swět nawjedowała, město toho zo so wróćo sćehnje“, rjekny Biden hladajo na dotalny kurs swojeho předchadnika Donalda Trumpa. Ze swojim nowym knježerstwom chcył so Biden „njepřećelam stajeć, město toho zo zwjazkarjow wotpokazujemy, kotrež nas podpěruja“.

Postaja termin wólbow 2021

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chcyše dźensa termin přichodnych wólbow Zwjazkoweho sejma postajić. Nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) je po dorěčenju z krajemi a frakcijemi 26. september 2021 namjetował. Doskónčnje rozsudźi wo tym zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier. Za wólby zwjazkoweho sejma, kotrež wotměwaja so prawidłownje po štyrjoch lětach, eksistuje po wustawje kruty časowy ramik.

Žada sej pomoc rjemjeslnikam

Montag, 23. November 2020

Hannover (B/SN). Tež njewotwisnje wot koronapandemije chce ewangelska cyrkej swoje lětne zhromadźizny krótšić, dokelž dyrbi lutować. Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD), Zjednoćena ewangelsko-lutherska cyrkej Němskeje (VELKD) a Unija ewangelskich cyrkwjow (UEK) doporučeja přichodnemu parlamentej, posedźenske časy skrótšić. Synoda woznamjenja zhromadźiznu, na kotrejž so 120 synodalow kóžde lěto na rozdźělnych městnach zetkawa. Lětsa činja to digitalnje. Woni wuradźuja wo prašenjach cyrkwje a towaršnosće. Synoda słuša k nawjedowanskim organam EKD.

Božu stwórbu bóle škitać

Mittwoch, 25. November 2020

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Přeni dźeń poslednjeho tydźenja nazymnika wobradźi Čecham horco požadane wolóženja. Strowotniske zarjady registrowachu zańdźenej tydźenjej dale a mjenje nowych infekcijow korony, reprodukciska ličba dale spadowaše a napjate połoženje pandemije dla so dźeń a bóle změrowaše. Nuzowy staw drje hišće płaći – knježerstwo je so minjeny tydźeń z parlamentom dojednało, jón hač do 12. hodownika podlěšić – minjenu póndźelu pak móžachu wučerjo šulerjow 1. a 2. lětnikow skónčnje zaso w šulach witać. Dźěći dyrbja pak tež w Čěskej za čas wučby a přestawkow nahubniki wužiwać. A tež naprawy wokoło nakupowanja a zakaza domjacnosć w nocy wopušćić su změnjene. Nětko steja wobchody kupcam zaso hač do 23 hodź. k dispoziciji a tež bjez psa smědźa Češa do 23 hodź. wonka po puću być.

Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Mittwoch, 25. November 2020

Hajnikej třělbu wotewzał je jeleń w Čěskej. Skupina hajnikow bě w lěsu po puću, jako so jeleń psa nastróži. Na to so zwěrjo na jednoho z hajnikow měrješe. Z rohami šmórny so jeleń kabata muža a roztorha jemu rukawu. Při tym wosta třělba na rohach zwěrja wisajo. Hišće dwaj kilometraj dale wobrónjeneho ­jelenja wobkedźbowachu. Ludźo su namołwjeni, třělbu policiji wotedać, dyrbjał-li jón něchtó namakać.

Telewizijny wobraz kaminoweho wohenja je w sewjerorynsko-westfalskim Schwelmje wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Žona bě wobornikow wołała, po tym zo bě w bydlenju susoda woheń widźała. Jako wjace hač 40 wobornikow k městnu wohenja dojědźe, so wěc spěšnje jako wopačny alarm wukopa. Wobydler telewizor hasny a wobornicy zaso wotjědźechu.

Freitag, 20. November 2020
Milenka Rječcyna

Dźensa je składnosć, na prawa dźěći ­a młodostnych skedźbnić. 20. nowember dźě je Mjezynarodny dźeń dźěćacych prawow, kotrež bě generalna zhromadźizna UNO wobzamknyła. Hač pak su prawa dźěći a młodostnych dosć wobkedźbowane? Wo tym njech kóždy sam rozmysluje. Najwjetše dźěćom a młodostnym přistejace prawo je te, zo maja dorosćeni młódšich a młodych ludźi słyšeć. Tuchwilu, w dobje korony, so to lědma zwoprawdźa.

Anzeige