Donnerstag, 02. April 2020

Strona SSW chce so sama wo mjeńšinowe naležnosće w zwjazkowym sejmje w Berlinje starać (1. dźěl)

Mjeńšinowe naležnosće w němskim parlamenće zastupować a tohodla ke klě­tušim wólbam zwjazkoweho sejma­ ze swójskimi kandidatami nastupić, chcył Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW). Poprawom chcyše strona danskeje mjeńšiny w Schleswigsko-Holsteinskej we wobłuku štyrjoch regio­nalnych konferencow poziciju čłonstwa wo tajkim wulkim předewzaću zwěsćić. Hačrunjež dyrbješe poslednja tajka 12. měrca w Husumje koronawirusa dla wupadnyć, je směr dotal třoch přewjedźenych konferencow jasny­: Wjetšina přitomnych sobustawow so za to wupraja, zo SSW k wólbam zwjazkoweho sejma 2021 nastupi. To dyrbi nětko jenož hišće stronski zjězd wobzamknyć.

Montag, 30. März 2020

Vatikan (B/SN). Martrowny tydźeń płaći w běhu cyrkwinskeho lěta we wšěch kře­sćan­skich konfesijach jako najwažniši. Wosebje su to zeleny štwórtk, ćichi pjatk a ćicha sobota, hdyž wěriwi na wosebite wašnje na ćerpjenje, wumrěće a zrowastanjenje Chrystusa spominaja. Hišće ženje­ njejsu tute wobrjady we Vatikanje bjez kemšerjow přewjedli. Lětsa pak budźe bamž Franciskus prěni raz najwažniše liturgije za zawrjenymi durjemi swjećić. „Njejsym dotal wo žanej přirunajomnej situaciji słyšał, tež nic, jako w Romje cholera zachadźeše, abo we wójnskich časach“, praji Vatikanski fachowc Ulrich Nersinger Kölnskemu rozhłosowemu sćelakej Domradio.

Duchownje so zwjazać

Donnerstag, 02. April 2020
Minsk (ČŽ/K/SN). W Běłoruskej njedźiwajcy koronapandemije woměrje kopańcu hraja. To rozprawja z Minska čěska powěsćernja čtk, kotraž zdobom přispomnja, zo sej postsowjetski stat tole jako jenički w Europje dowola. Minjeny kónc tydźenja su tam druhe wubědźowanske koło wyšeje ligi přewjedli. Dźesać krajam móžachu wusyłanske prawo předać, a tak su zajimcy w Ruskej, Israelu, Indiskej a druhdźe w telewiziji originalnu kopańcu sćěhowali. „To je bjez runjeća“, zwurazni rěčnik koparskeho zwjazka Aleksander Alejnik. Hač donětka njeje prezident Aleksander Lukašenko žane razne naprawy přećiwo rozšěrjenju koronawirusa postajił. Dźěło a sport stej po jeho měnjenju najlěpša prewencija. Hranicy a šule za­wrěć wón njewotmysli. Tak su tež minjeny kónc tydźenja syły ludźi koparske stadiony pjelnili. Sobotny šlager w stolicy, hru mjez starymaj riwalomaj FK Minsk a Dinamo Minsk (FK je ju z 3:2 dobył) je dobrych 3 000 přihladowarjow dožiwiło. Hubu a nós škitali su sej jenož někotři z nich, kóžde wrota kaž tež poradźene přihrawki pak wšitcy wyskajo ­witali.
Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Donnerstag, 02. April 2020

Ze 112 lětami je Brita Bob Weighton nětko oficialnje najstarši muž swěta. Poměrnje čiły starc bydli w starowni w jendźelskim Altonje a ma tři dźěći, dźesać wnučkow a 25 prawnučkow, kaž Guinnessowa kniha rekordow rozprawja. Dotal najstarši muž, Japanjan Chitetsu Watanabe, bě w februaru krótko do swojich 113. narodnin zemrěł. Najstarši čłowjek na zemi je žona – 117lětna Kane Tanaka z Japanskeje.

Widejowu techniku w starownjach w času koronakrizy přiběrajcy zasadźeja, zo bychu zwisk wobydlerjow k přiwu­znym a přećelam zmóžnili. Widejo wudospołnja telefon, kotryž wšak seniorojo tak a tak w swojich stwach maja, rěčnica Němskeho čerwjeneho křiža zdźěli. Widejowu techniku w někotrych hladarnjach hižo maja, dokelž běchu jim přiwuzni starych tajku přewostajili.

Freitag, 27. März 2020
Pětr Thiemann

Byrnjež naša kanclerka jón hišće njewozjewiła – de facto tež my jón nětko mamy: narodny nuzowy staw. My Serbja móhli sej rjec: Haj a?! Ničo nowe za nas, smy dźě hižo lětstotki w narodnej nuzy žiwi. Tola tónle nuzowy staw je hinašeho razu, a tuž smy a budźemy jako staćanki a staćenjo Němskeje přichodne měsacy, snadź tež lěta nuzowani so ze zjawami němskeho statneho nuzoweho stawa rozestajeć – na přikład z minjenu njedźelu postajenej „Ausgangsbeschränkung“.

Zo móhli so z wopřijećom serbsce rozestajeć, bjeztoho zo bychmy je z nuzu jenož po słowje „zeserbšćili“ (kaž to z němskimi hustodosć činimy), trjebamy nuznje serbski wotpowědnik. Za hrožacu „Ausgangssperre“ namjetuje nam Němsko-hornjoserbski słownik „zakaz wuchoda“. To pak je skerje njekmany namjet, wšako je wuchod pak někajka dźěra, z kotrejž móžeš so won podać, na př. nuzowy wuchod, pak wobzorosměr, kotremuž tež ranje rěkamy, abo někajka kónčina na ranju, na př. Daloki wuchod.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte