Freitag, 01. Dezember 2023

Dubai (dpa/SN). Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je so dźensa na swětowej klimowej konferency w Dubaiju wobdźělił. Tam chcyše za swój projekt mjezynarodneho klimoweho kluba wabić, w kotrymž su wosebje aktiwne kraje w boju přećiwo woćoplenju zemju zjednoćene. Wot Scholza nastorčeny klimowy klub, kiž měješe dźensa dźěłać započeć, wěnuje so wosebje industrijowej politice a prašenju, kak móhli w tutym wobłuku klimje škodźace płuny lutować.

Podhladny nadpad planował

Hannover (dpa/SN). Policija je w Delnjosakskej 20lětneho zajała, kiž je pječa terorowy nadpad w dohodownym času planował. Muž bě nadpady w zwisku z wulkozarjadowanjemi w adwenće připo­wědźił. Tohodla su jeho prewen­tiwnje zajeli, delnjosakska nutřkowna ministerka Daniela Behrens nowinarjam rjekny. Podhladny, kotrehož běchu 21. nowembra w Helmstedće zajeli, pochadźa z Iraka, ministerka zdźěli.

Planuja dalše zadołženje

Montag, 24. April 2023

Rom (B/SN) Zakónčace dokumenty wšěch sydom kontinentalnych konferencow k synodalnemu pućej su nětko zjawnje w interneće na stronje Němskeje biskopskeje konferency přistupne. Wobkedźbowali su so mjez druhim přinoški ze 40 europskich krajow z konserwatiwnymi a progresiwnymi pozicijemi pod hesłom „Jednota w mnohotnosći“.

Ortodoksne jutry

Kijew/Moskwa (B/SN). Jutry w ortodoksnych cyrkwjach běchu minjeny kónc tydźenja. Terminy wobliča so po julianskim abo gregorianskim kalendrje, 2025 swjećimy zrowastanjenje na samsnym dnju. Ukrainjenjo smědźachu hakle njedźelu wot ranja swjećić, dokelž njesmědźachu w nocy dom wopušćić. Ruska je jutrońčku bjez přestawki wójnu w Ukrainje dale wjedła.

Samowólnosć Chiny

Vatikan (B/SN). Knježerstwo w Pekingu je bjez wothłosowanja ze Swjatym stołom biskopa Shen Bina do Shanghaija přesadźiło, hačrunjež wobsteji wot lěta 2018 zrěčenje mjez Chinu a Vatikanom wo zasadźenju biskopow, zdźěli rěčnik Vatikana Matteo Bruni.

Přećiwo přiběracej běrokratiji

Freitag, 01. Dezember 2023

Pólski prezident Andrzej Duda nowych ministrow spřisahał

Waršawa. Polakam skića tele dny politiske dźiwadło, kotrež tam w tajkej formje dotal hišće dožiwili njejsu. Dźiwnostka traje dalšej dwaj tydźenjej. Ministerski prezident Mateusz Morawiecki je minjenu póndźelu wotpowědnje swojemu zastojnstwu nowe knježerstwo kraja předstajił. Prezident Andrzej Duda, kiž wšak bě premierej wotpowědny nadawk dał, je nowy kabinet 18 ministrow w swojim palaisu spřisahał. W gremiju je dźewjeć žonow. Předsyda dotal knježaceje narodno-konserwatiwneje strony PiS Jarosław Kaczyński bě čłonow kabineta wuzwolił, kaž sam rjekny. Hordźe pokaza wón na „młode wobliča“ w rjadach nowych ministrow. Wšitkim ludźom je jasne, zo so wo ryzy inscenaciju jedna. Po wustawje Pólskeje dyrbi Morawiecki po dwěmaj ­tydźenjomaj, 11. decembra, dźěławosć knježerstwa rozłožić a prašenje dowěry stajić. Dokelž pak ma opozicija tam po njedawnych wólbach přemóžacu wjetšinu mandatow, nowy kabinet wěsće přepadnje. Toho je sej tež Morawiecki wědomy, kiž widźi za sebje hišće „šansu dźesać procentow“.

Freitag, 29. April 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Freitag, 01. Dezember 2023

Mobilne telefony na šulach zakazać chcedźa w Nowoseelandskej. Nowe konserwatiwne knježerstwo zdźěla, zo budźe we wólbnym boju připowědźeny plan w běhu sto dnjow přesadźeć. Po tutym puću chcedźa koncentraciju a wukony šulerjow stopnjować. Francoska bě handyje w šulach hižo 2018 zakazała, w Nižozemskej a Wulkej Britaniskej wo tym rozmysluja. Němska drje tež wo tym diskutuje, zwjazk wučerjow pak je so hakle njedawno přećiwo zakazej wuprajił.

Na wšěch 555 hodownych štomow z plasty w swojim domje nastajiłoj staj Thomas a Susanne Jeromin w delnjosakskim Rintelnje. Rekordny institut Němskeje je porik wčera wopytał, zo by zybolacu so zběrku jako nowy swětowy rekord připóznał. Před lětomaj měještaj hišće 444 štomow. Njewšědny dohodowny konik pěstujetaj mjeztym dwanaće lěta.

Freitag, 01. Dezember 2023
Axel Arlt

By Marko Smoler kandidat za serbske „Myto za hospodarstwo“ był? Bjezdwěla, bych twjerdźił: Wšako bě wón jako hospodar a nawoda Smolerjec knihićišćernje a kniharnje po podobnych zasadach skutkował, kotrež wotpowěduja zakładnym rozmyslowanjam Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Smoler žane spěchowanje dóstał njebě. Wón rukowaše ze swójskim zamóženjom za zawod, zo by Serbam za wobchowanje maćeršćiny tak wažne ćišćane słowo zaručał.

Z předewzaćelskim skutkowanjom nahladnosć serbskeje rěče přisporjeć, swójske serbske wudźěłki abo produkty ze serbskim poćahom wuwić – to su po měnjenju zwjazkoweho předsydstwa faktory, kotrež počesćenje z tajkim wu­zna­mjenjenjom wobkrućeja. Runje tak móhł angažement za serbskich sobudźěłaćerjow, kaž dožiwjamy to w tworni TDDK w Nadróznej Hrabowce, z tajkim mytom připóznaty być. Prócowanja wo serbsku rěč w rjemjesle sahaja w Zwjazku serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow na přikład wróćo do doby wokoło lěta 2000. Prócu jednotliwca-rjemjeslnika zjawnosć lědma zaznawa, njeje-li přiležnosće, wuraznje na to skedźbnjeć.

Neuheiten LND