Z kóždej jědźu potrěbnym pomhać

Freitag, 19. Februar 2021 geschrieben von:
Kaž w druhich hosćencach móža sej wobydlerjo tež w Choćebuskej „Běrnjacej kisće“ na Grodkowskej jědź skazać a wotewzać – tule přihotuje kuchar Silvio Klose runje „rězk to go“. Sobudźěłaćerjo mějachu ideju, z kóždej zličbowanku něšto za tych přinošować, kotřiž maja socialne njelěpšiny a su na pomoc pokazani. Tak su Choćebuskej tafli na wšě 2 000 eurow přepokazali. Móžno to jenož bě, dokelž ludźo poskitk, sej jědźe kónc tydźenja wotewzać, lěpje přijimuja, hač běchu sej to w „Běrnjacej ­kisće“ myslili. Mustwo hosćenca so tuž wšitkim podpěraćelam dźakuje a so nadźija, zo móže wopytowarjow bórze zaso w hosćencu posłužować. Foto: Michael Helbig

Šćěpjensku akcija přećiwo koronawirusej su wčera w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile přewjedli. Ralbičanski lěkar dr. Gerd Jahny a jeho team sotrow staj nimale wšitkich wobydlerjow a něhdźe třećinu personala šćěpiłoj. Jedna z prěnich bě nawodnica domu Mónika Wenclowa. 21. februara slěduje tam druhe šćěpjenje. Foto: Feliks Haza

Dźeń a mjenje podpěraćelow

Montag, 25. Januar 2021 geschrieben von:
Ilse Wächter (srjedźa) a Nadeem Manjouneh (naprawo) staj minjeny pjatk za 59lětnu Birgit Behrendt w Choćebuzu nakupować byłoj a jej twory domoj přinjesłoj. Młodostnaj staj čestnohamtskaj pomocnikaj swójbneho centruma „Dom Jule“ a pomhataj w časach koronakrizy, hdźež móžetaj. W centrumje wšak zwěsćeja, zo je dźeń a mjenje podpěraćelow, dokelž so ludźo boja so z koronawirusom natyknyć. Mjeztym pak njejsu jeničce seniorojo z rizikowych skupiny na pomoc pokazani, ale tež swójby z migraciskim pozadkom w karantenje, kotrež nimaja kruh přećelow. ­Tuchwilu je něhdźe 2 500 Choćebužanow w karantenje. Foto: Michael Helbig

Hišće žane indiwidualne šćěpjenja

Donnerstag, 07. Januar 2021 geschrieben von:

Wokrjesnej šćěpjenskej srjedźišći w Kamjencu a Lubiju stej přihotowanej, wot póndźele maja tam dźěłać.

Drježdźany/Kamjenc/Lubij (SN/at). Šćěpjenja přećiwo chorosći kowid-19 su so w zamołwitosći Němskeho čerwjeneho křiža (DRK) Sakskeje na kóncu stareho lěta tež w Budyskim ­a Zhorjelskim wokrjesu zahajili. Kaž nowinski rěčnik sakskeho DRK dr. Kai Kranich wobkrući, stejachu tam dotal starownje a hladarnje w srjedźišću. „Slěd šćěpjenjow je w prawniskim postajenju zwjazkoweho ministerstwa za strowotnistwo rjadowany, kotrež złožuje so na poručenje stajneje šćěpjenskeje komisije Roberta Kochoweho instituta.“ Dr. Kranich na to skedźbni, zo „šćěpja w kóždym padźe wobydlerki a wobydlerjow kaž tež dospołny personal. Wězo jenož, hdy su tomu přizwolili.“

Dohodowne spěšnotestowanje

Mittwoch, 23. Dezember 2020 geschrieben von:
Budyski krajnoradny zarjad bě móžnosć dohodowneho korona-spěšnotesta w sprjewinym měsće a we Wojerecach poskićił. Terminy za dwójce 400 testow běchu po wozjewjenju póndźelu hižo wječor wuknihowane. Dźensa bě tak daloko. W Budyskej sportowni na Třělnišću a we Wojerowskim VISAVIS na Hrodowym naměsće (naše foto) su pomocnicy Němskeho čerwjeneho křiža nosowe zetrěća přewjedowali. Po 15 mjeńšinach zhonichu ludźo swój wuslědk. W pozitiwnym padźe su lěkarjo wobkrućacy PSR-test hnydom na městnje wukonjeli. Foto: Gernot Menzel

Jednaja samaritansce

Mittwoch, 23. Dezember 2020 geschrieben von:
Wolóženja z kruteho lockdowna za hodowne dny su ze swojim socialnym pozadkom w zmysle swójbow. Słyšimy pak zdobom warnowanja před třećej žołmu korony jako sćěh, zo směmy so w kruhu najblišich zetkawać. Hač w tajkich wokomikach na wšitkich tych myslimy, kotřiž so w chorownjach a jich intensiwnych stacijach wo kowid-pacientow staraja? Kóždažkuli pomoc je tam witana, to wusłyšu z informacijow, kotrež smy z Budyskeje, Kamjenskeje a Wojerowskeje chorownje dóstali. Tež wone běchu w minjenych lětach zatamane lutować. W aktualnej fazy koronapandemije su palnišća kaž ženje do toho. Tohodla je to wulki wosobinski přinošk na dobro ćežkochorych a jich swójbow: Hdyž hladarki a hladarjo swój předwidźany dowol mjez hodami a Nowym lětom njenastupja, zo bychu za kolegowki a kolegow zaskočili, kotřiž swójskeje chorosće abo karanteny dla na dźěło njepřińdu. Jich jednanje je samaritanske a wulkotny hodowny dar. Axel Arlt

Rizika korony chutnje brać

Donnerstag, 17. Dezember 2020 geschrieben von:

Zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ kritizuje tuchwilne połoženje w tamnišich azylowych přebywarnjach.

Wojerecy (AK/SN). Wot druheje korona-žołmy su we Wojerecach zhromadne přebywarnje za ćěkancow jara potrjechene. „Wobydlerjow stigmatizuja jako potencielnje inficěrowanych. Wuzamkowanje z kubłanja a socialneho žiwjenja je dźěćom wjetše poćežowanje hač zbytkej wobydlerstwa“, pisa rěčnik zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“, farar Jörg Michel, w zjawnym lisće Budyskemu wokrjesnemu zarjadej za wukrajnikow.

Městnosće jasne

Mittwoch, 16. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin/Drježdźany (SN/JaW). Po wšej Sakskej běža přihoty, zo móhli prawje bórze započeć wobydlerjow přećiwo koronawirusej šćěpić, ručež trěbny serum změja. Wo tym informuje sakske minis­terstwo za socialne a towaršnostnu zwjazanosć na naprašowanje.

Wulki nawal nahubnikow dla

Mittwoch, 16. Dezember 2020 geschrieben von:
Wulki nawal knježeše wčera w apotekach, jako smědźachu sej ludźo z rizikowych skupin koronawirusa dla darmotne nahubniki typa FFP2 wotewzać, kaž tule w apotece Thomasa Neumanna (nalěwo) na Salomonowej w Zhorjelcu. Po informacijach zwjazka apotekow posłužowachu sobudźěłaćerjo dwójce telko pacientow kaž hewak. W někotrych lěkarnjach wuchodneje Sakskeje běchu nahubniki hižo připoł­dnju rozdawane. Po woli zwjazkoweho knježerstwa dóstanje 27 milionow ludźi z rizikowych skupin darmotne nahubniki. Hač do 6. januara smě sej kóždy potrjecheny tři tajke wotewzać, w druhej kročeli hišće raz dwanaće. Foto: Matthias Wehnert

Dohodowna překwapjenka

Montag, 14. Dezember 2020 geschrieben von:
Njewšědnu překwapjenku dožiwichu minjeny pjatk dźěći Slepjanskeje pěstowarnje „Pfiffikus“. To přijědźechu wjacore wohnjowoborne awta z wulkim „tatitata“. W jednym sedźachu tež rumpodich a jeho palčiki kaž tež Kromolanska kćenjowa kralowna Antonia Jahnke. Najbóle wšak zybolachu so woči dźěći – na wobrazu su najmjeńši chowancy pěstowarnje –, jako přepodachu kóždej skupinje połny koš słódčiznow. Organizowała bě dohodownu překwapjenku staršiska přirada dźěćaceho dnjoweho přebywanišća. Do wopyta w Slepom su wohnjowi wobornicy, rumpodich a kće­njowa kralowna hižo dźěćom we wjacorych pěstowarnjach w Běłej Wodźe kaž tež w tamnišej chorowni wobradźili. Foto: Joachim Rjela

słowo lěta 2020

Anzeige