Myto za angažement młodźiny

Dienstag, 19. Oktober 2021 geschrieben von:

Hač do kónca oktobra namjety zapodać

Biskopicy (SN/MiR). Biskopičanska syć za dźěći a młodźinu (KiJu) spožči lětsa prěni raz myto za angažement młodźiny w Budyskim wokrjesu a jón na te wašnje zjawnje hódnoći. „Po nimale jednym lěće koncepcionelneho dźěła je nětko tak daloko, zo KiJu tele myto wupisa,“ zdźěli Bernadette Zellerowa z regionalneje skupiny Zapadna Łužica KiJu. Wona wuzběhuje, zo je tež w Serbach tójšto młodostnych, kotřiž so čestnohamtsce na dobro towaršnosće a zhromadneho žiwjenja angažuja. Hač do spočatka decembra njewotwisna jury młodostnych rozsudźi, štó měł myto dóstać. Wona postaji tež pjenježnu hódnotu dobyća a kelko mytow budźe přepodatych. 5. decembra chcedźa dobyćerjow wozjewić.

Najstarši wuchowanski lěkar kraja

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:
Po swojich 74. narodninach je dr. Gerd Müllrick dźens tydźenja zaso na dźěło we wuchowanskej straži Choćebuskeho Carla Thiemoweho klinikuma šoł. Wón drje to mjeztym hižo 47 lět čini, ale nětko je najstarši, w Braniborskej zasadźeny wuchowanski lěkar. Prěni dźeń dyrbješe so hnydom štyrjom padam wěnować. Po dźěle měješe tónraz tež hišće telefonisku słužbu, při čimž ma 24 hodźin wodnjo a w nocy k dispoziciji być. A minjenu póndźelu bě pomoc dr. Gerda Müllricka znowa žadana. „We wuchowanskej medicinje dźěłać je moje žiwjenje“, wón zwurazni. Foto: Michael Helbig

Pod hesłom „Žiwy być! Hač do kónca.“ informowaštej wčera sobudźěłaćerka Biskopičanskeho stacionarneho hospica Fanny Schubert (srjedźa) kaž tež Budyskeje ambulant­neje hospicneje a paliatiwneje słužby Petra Schön (naprawo) składnostnje jutřišeho swětoweho dnja hospicow wo swojim dźěle. ­Na plakatach předstajachu zemrětych, kotrychž su we wobłuku hospicneho poskitka přewodźeli. Tak pokazuja, zo móže so ­žiwjenje tež dostoj­nje nachileć, bjez toho zo so kumštnje podlěši abo skrótši.“ Foto: SN/Hanka Šěnec

Kolesuje za dobry zaměr

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/MWj). Njewšědny wopyt mějachu spočatk tydźenja w Budyskej radnicy. Oliver Trelenberg bě tam ze swojim kolesom přijěł a swoju beneficnu kolesowansku jězbu pod hesłom „Na raka schorjeny kolesuje za dobry zaměr“ předstajił. Srjedź junija bě doma w Hagenje wotjěł, rěka w nowinskej informaciji Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa. Dohromady 5 500 kilometrow chce wón po Němskej jěć. Na jeho puću ležachu hižo Stuttgart, Passau, Würzburg a Erfurt. Wot Budyšina wjedźe jeho puć do Berlina a dale na kupu Usedom, do Flensburga a Osnabrücka. Po cyłkownje 95 dnjach chce kolesowar zaso doma w Sewjerorynsko-Westfalskej być.

Fakty abo měnjenja?

Mittwoch, 11. August 2021 geschrieben von:
Jako žurnalist w demokratiji spytaš, w naprašowanju rozdźělne měnjenja zběrać a tak diskusiju w towaršnosći wotbłyšćować. Tónraz to runje lochko njebě – tema „šćěpić“ ludźi pači. Wosoba na přikład, kotraž je w priwatnej rozmołwje rozkładła, z kotrych zrozumliwych přičin nochce so pře koronu šćěpić dać, swoje měnjenje do zjawnosće njeda. Je tež nazhoniła, zo ju přećeljo hižo njepřeprošeja, bojo so diskusije. Socialny ćišć je wulki. Ludźo, kotřiž nimaja so po towaršnostnym konsensu, su dźeń a podhladniši – přećiwnicy šćěpjenja, tak mi wčera přećelka rjekny, nimaja (wopačne) měnjenje. Woni medicinske fakty prosće ignoruja. Zo žane fakty – potajkim medicinske studije – wo indiwidualnym strowotnym riziku šćěpjenja pře koronu hišće njepředleža, wona słyšeć nochcyše. Bě dołha a wótra, přiwšěm trěbna diskusija. Hdyž hižo njemóžemy wo šćěpjenju diskutować, potom njeje žana swoboda měnjenja a tež žana swoboda so rozsudźić. Cordula Ratajczakowa

Njeje potrjechena

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:
W rozprawje wo beneficnym koncerće w Chrósćicach, SN 26. julija, bě rěč wo pomocy serbskej swójbje na zapadźe Němskeje, kotraž je njewjedrow dla ćežko po­trjechena. Tónle fakt je so jako njewěrny wopokazał. Swójba njeje žanu wulku škodu přećerpjeła. Wona je jeno zwisk mjez wosadnym zwjazkom we Weilerswisće a TCM sposrědkowała. Redakcija SN

Smječkecy (AJH/SN). Park Smječkečanskeho Domu swj. Jana tworješe njedawno krasnu zelenu přirodnu kulisu zabawneho zetkanja wobydlerjow domu a jeho sobudźěłaćerjow. W běhu dnja přeměni so park na mału oazu, wupyšenu z kwětkami, latarnčkami, pisanymi chorhojč­kami a lampkami za lětni swjedźeń.

Pod lipami dožiwichu přitomni dwuhodźinski koncert skupiny Holaski. Po dołhej přestawce pandemije dla móžachu Donatec bratřa a jich bubnar Kito Mark ­nětko zaso z połnym zapalom najwšelakoriše hity a oldije zahrać. Paleta sahaše wot serbskich ludowych pěsnjow přez němske štučki hač k swójskim kompozicijam kapały.

Dale mytowaše Weronika Bartowa jako zamołwita za sport ze zbrašenymi ST Marijineje hwězdy kóždeho wobdźělnika digitalneho jubilejneho běha Pančičanskeho sportoweho towarstwa, kotrež wob­steji mjeztym sto lět, z wopismom, me­dalju abo pokalom. Jubilejny běh wotmě so pandemije dla jako alternatiwa k integraciskemu sportowemu swjedźenjej.

Jedyn njese brěmjo tamneho

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:

Wjesny dom seniorow w Bjezdowach wobsteji 20 lět

82lětna Elisabeth Grofina a jeje 85lětny mandźelski Jurij bydlitaj w Bjezdowskim (Klein Partwitz) wjesnym domje seniorow. „Smój rady aktiwnaj. Móžemoj sobu činić. Wostudłe namaj ženje njeje. Mamoj tu tež tójšto duchownych powabkow“, měnitaj mandźelskaj nastupajo gymnastiku, spěwanje, hódanske hry, čita­nje nowiny a dalše wobsahi. Wot spo­čat­ka lěta bydlitaj wonaj w domje seniorow na bywšim třistronskim ratarskim statoku Patokec Marje. Jako katolikaj chodźitaj tam wot póndźele do pjatka prawidłownje k nyšporu. Njedźelnu Božu mšu sćěhujetaj w radiju abo telewiziji. „Móžemoj swoju wěru dale pěstować. Kóždemu wobydlerjej wopokazuja tu respekt, česćownosć a přistojnosć. Dohladowanje je jara fachowske“, staj wobaj dźakownaj.

Stwy hinak zarjadowane

Nowe mjezwočo w starej domiznje

Montag, 19. Juli 2021 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (BeW/SN). Lěkarjow je přemało. W městach drje tute wuprajenje po cyłej Němskej widźane zdźěla njepřitrjechi. Ale na wuchodźe Němskeje je tomu tak, a ludźo na wsach, kiž prócuja so wo termin pola specialista, potrjebu ćim nuznišo pytnu. W Pančičansko-Kukowskej praksy za nutřkownu a nuklearnu medicinu dr. Erharda Henki wuhladaja pacienća wot spočatka tohole lěta nowe mjezwočo, kotrež pak tójšto ludźom docyła tak njeznate njeje.

Chorownju chcedźa přetwarić

Dienstag, 22. Juni 2021 geschrieben von:

Kamjensku chorownju maltezow dyrbja přetwarić. Hižo lětsa nazymu chcedźa za to trěbne dźěła zahajić. Wčera přepoda sakska statna ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach.

Kamjenc (BG/SN). Do chorownje maltezow swj. Jana w Kamjencu chcedźa 5,3 miliony eurow inwestować. Tam knježeše wčera wulke wjeselo, jako Petra Köpping šek ze spěchowanskej sumu 3,8 milionow eurow přepoda. Maltezojo sami přinošuja 1,5 mio. eurow. Z něhdyšeho wotrjada za radiologiju ma moderna přijimarnja jako centrala nuzoweho zastaranja nastać. Chorownja a kasowolěkarski zwjazk (KV) budźetej centralnu městnosć w přichodźe zhromadnje wobhospodarjeć. Předležacy podrys je zakład za přetwar chorownje. „K twarskim strukturam słušeja přichodnje centralne prěnje posudźowanje, šokowa rumnosć, dwanaće lěkowanskich městnow, wjacore lěkowanske rumnosće za KV kaž tež čakarnje.

Anzeige