Informacije kritisce přepruwować

Montag, 08. April 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (42).

„Při rizikach a pódlanskich wuskutkach wobroćće so na swoju lěkarku, swojeho lěkarja abo na lěkarnika“, so we wabjenju nastajnosći prěduje. Tola dźensa je to hustohdy hakle druha opcija. Wjele spěšnišo docpějomny je mjenujcy fachowc, kiž so woprawdźe we wšěch wobłukach wuznawa: dr. Google. Dr. Google je nam dźeń wote dnja wot ranja hač do wječora k dispoziciji. Wšojedne što maš, dr. Google móžne diagnozy a ewentuelnje samo terapije wuplunje. Na jednym boku je to dosć wužitne: chori informuja so najprjedy jónu sami a zamóža tak wotwažować, hač so wopyt pola lěkarja abo w apotece scyła wudani. Hdyž tam potom tola du, su přihotowani. Na tamnym boku pak ­zamóže dr. Google tež nadměru znjeměrnjeć. Štóž nima nazhonjenjow z medi­cinskimi rešeršemi, toho dr. Google rady na wopačnu šćežku wjedźe. Ewentuelnje samo njewoprawnjene strachi wulce nješkódneje choroby dla wudyrja.

Serbowka powołanje hladarki załožiła

Donnerstag, 28. März 2024 geschrieben von:

Za swoje slědźenja mjez druhim wo pozabytej rjekowce, z Dobruše pochadźacej Mari Simo- nowej (1824–1877) je Čerwjeny křiž Němskeje Andréja Uebe z prěni raz wupisanym Mytom za stawizny Castiglione počesćił. Z lawreatom je so Axel Arlt wo tutych slědźenjach rozmołwjał.

Knježe Uebe, Wy dźěłaće jako hladar. Kak je tomu dóšło, zo sće sej slědźenje w stawiznach jako konik wuzwolił?

To bě wliw mojeho nana. Wón předsydarješe towarstwu čerwjeneho křiža w Beierfeldźe. Składnostnje 60. jubileja towarstwa w lěće 1969 je wón chroniku zestajał. Tuta je mje jara zajimowała, kaž tež stawizny. Sym hižo za čas NDR spytał wšelake temy rešeršować. To pak ze snadnym wuspěchom. Po přewróće smy styki k druhim muzejam čerwjeneho křiža nawjazali a 1996 ze skromnej zběrku muzej w Beierfeldźe wotewrěli.

Kak swoje temy namakaće? Wšako ta ­nastupajo Marju Simonowu runje před Wašimi chěžinymi durjemi njeleži.

Překlusk na słabinje

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (41).

Strašna kucharka

Donnerstag, 14. März 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (40).

Šulerjo ze zamołwitosću za druhich

Donnerstag, 07. März 2024 geschrieben von:

Wojerecy (SN/MiR). 17 młodostnych w třećim lěće wukubłanja na hladarja abo hladarku změja wot 9. hač do 27. měrca we Wojerowskim klinikumje „Łužiska jězorina“ wosebitu zamołwitosć. Woni staraja so na staciji dermatologije wo hladarski kaž tež organizatoriski wotběh. Při tym budu jim nazhonići hladarjo kaž tež wučerjo a nawodźa praktiskich zwučowanjow poboku. Cil projekta je, zo sej šulerjo při cyłotnym zastaranju pacientow a organizaciji stacije trěbnu wěstotu a sebjewědomje za praktiski eksamen na polu hladanja zdobywaja, z kotrymž w lěću swoje wukubłanje zakónča.

Mjadrje chětro rozdźělnej

Dienstag, 27. Februar 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (39).

W starobje ludźo zwjetša špatnišo widźa. To móže wšelke přičiny měć, wot prosteje degeneracije brónicy hač ke kompleksnym syndromam. Často jewitej so w tym konteksće tež wopřijeći šěre a zelene mjadro. Lědma štó pak wě wonej chorosći rozeznawać, byrnjež jara rozdźělnej byłoj. Šěre mjadro mjenujemy w medi­cinje tež katarakt, na swěće z cyłkownje 95 milionami potrjechenych rewersibelna přičina čisło jedyn za woslepjenje. ­Rewersibelne rěka wobroćomne, sleposći da so potajkim terapeutisce zadźěwać. Šěre mjadro wšak wopisuje zamu­ćenje čóčki, zwjetša spomaleneje wu­měny maćiznow w starobje dla.

Wo serbskej rjekowce slědźił

Freitag, 23. Februar 2024 geschrieben von:

Drježdźany (SN/at). Ewangelska Serbowka Marja Simonowa (1824–1877) je w 19. lětstotku sobu zakłady połožiła za dźensniše skutkowanje Čerwjeneho křiža a za moderne hladanje chorych. Zo je so pućrubarka humanitarneje pomocy ze Sakskeje znowa wotkryła, za to dźakuje so sakski Čerwjeny křiž Andréjej Uebe z rudnohórskeho Beierfelda. Tam nawjeduje wón wot lěta 1995 Sakski muzej čerwjeneho křiža.

Za tutu zasłužbu kaž tež za swój žiwjenski skutk počesća „čłona Čerwjeneho křiža z ćěłom a dušu a historikarja ze zajima“ z Mytom Castiglione Čerwjeneho křiža Němskeje (DRK). Wuznamjenjenje, kotrež spožča lětsa prěni raz, přija André Uebe přichodnu wutoru w Drježdźanach, kaž dr. Kai Kranich, nowinski rěčnik sakskeho DRK, informowaše. „Marja Simonowa bě serbska žona. Biografiske mězniki pokazuja, zo njebě jeje pozdźiše wuwiće samozrozumliwe, a wopodstatnjeja, čehodla je njezabyta rjekowka“, rěka w nowinskej zdźělence.

Hakle loni su jeje wobnowjene rownišćo na Drježdźanskim po­hrjebnišću swj. Trojicy znowa přepodali.

Zwjazuja kompjuterowu a serbsku rěč

Donnerstag, 22. Februar 2024 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). Na Budyskej Sukelnskej pola towarstwa „Dźěłań dźeń“ kaž tež w Serbskim domje pola projekta LUCIJA hraja nowe medije wažnu rólu. „Wěnujemy aktualnu dźěłarničku wuwiwanju aplikacijow“, rjekny projektowy koordinator LUCIJE Michał Cyž, „naš zaměr je, na hižo předležacym powjerchu swójske objekty a grafiki instalować.“ Kónčny produkt ma być wupłód zwjazanosće techniskich wuměnjenjow z fantaziju młodych ludźi, kotřiž so w koděrowanju wuspytaja. Z koděrowanjom dawaja młodostni programej přikazy, zdobom zwučuja so we wužiwanju kompjuteroweje rěče. „Nam słuži za to digitalna rěč Java Script, kotraž hodźi so tež za produkty w serbskej rěči wužiwać“, rjekny Feliks Šołta, referent dźěłarnički. Kilian Bjarš měni: „Sym hižo dołho na tym zajimowany wuslědźić, kak móžu w programach dźěłać.“ A Simon Herfurth rjekny: „Mje woprawdźe wabi swójsku aplikaciju wuwiwać.“ Wobaj so toho nadźijataj, zo budźe tónle pjatk na wobrazowce produkt widźeć, kotryž staj kóždy po swojim słodźe na hižo wobstejacej platformje wuwiłoj.

Wo wšelake poskitki so nětko spěšnje požadać

Donnerstag, 22. Februar 2024 geschrieben von:

Biskopicy (SN/MiR). Socialne zarjadnišća wabja tuchwilu za wobsadźenje swobodnych městnow w socialnym dobrowólnym lěće a w zwjazkowej dobrowólnej słužbje (BFD). Tutej naprawje stej dobra składnosć sej swoje zamóžnosće wuwědomić abo so na nowy žiwjenski puć přihotować.

Wjelča hodźina a ćěmne mysle

Montag, 12. Februar 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (38).

Normalny cyklus spara traje něhdźe 90 mjeńšin. Kóždu nóc přeńdźemy štyri do pjeć tajkich cyklusow: Raz lochko spimy, raz kruće. W fazach lochkeho spara přeco zaso wotućamy, hač do 30 króć kóždu nóc. So wě, zo so na to zwjetša njedopominamy. Mnoho ludźi pak so mjerza, zo zas a zaso mjez třoch a štyrjoch rano wotućeja a sej na to cyłu chwilu wusnyć njemóža. Wonu hodźinu mjenujemy tež wjelču hodźinu. Wjelki wšak su aktiwne, hdyž měło poprawom wšitko spać. Za čas wjelčeje hodźiny bědźimy so z negatiwnymi myslemi a reflektujemy wulke kaž tež małe problemy. Dožiwjamy depresiji podobnu fazu, kotraž nam dalši spar znjemóžnja. To wšak nima jeničce psychologiske, ale tež wočiwidne medicinske přičiny.

Serbska debata

Neuheiten LND