Za dobry skutk spěwali

Montag, 05. Dezember 2016 geschrieben von:

Beneficny koncert skupiny PoŠtyrjoch pjenježny kaž towaršliwy wuspěch

Jaseńca (SN/MWj). Štož su dru­hdźe wjele ludźi wabjace adwentne wiki abo jedyn z mnohich koncertow w cyrkwi, je w Jaseńcy kóždolětny beneficny koncert spěwneje skupiny PoŠtyrjoch a jeje přećelow. Sobotu bě to hižo šesty tajki wječor, na kotryž je wjace hač 120 ludźi přichwatało. Woni njedožiwichu jeno přitulnu serbsku atmosferu w bróžni Floriana Rynča, ale tež lóštny program muskeho kwarteta – zdźěla z podpěru dalšich spěwarjow – a skupiny Přezpólni.

Hdźež dźěło wozboža

Dienstag, 29. November 2016 geschrieben von:

Jónu wob lěto ma zjawnosć składnosć, sej w Pančicach-Kukowje dźěłarnje swjateho Michała wobhladać. Wosebje w najnowšim času tam stajnje něšto noweho nazhonješ.

Pančicy-Kukow (JK/SN). Dźěłarnja swjateho Michała w Pančicach-Kukowje bě minjeny pjatk swoje wrota zajimcam zaso­ šěroko wotewrěła. Hosćo dźěłarnje sej najwšelakoriše zaběry zbrašenych wobhladachu a běchu sej po tym pře­zjedni, zo stej dźěło a kreatiwne tworjenje jara dobra móžnosć, zbrašenych zapřijeć do wužitneho skutkowanja. Widźomne a čujomne wjeselo a hordosć zaběranych zbrašenych stej wuraz wuspěšneje integracije a posrědkuja začuće, zo su zbra­šeni na swoje wašnje zbožowni.

Tójšto přizjewjenjow hižo předleži

Donnerstag, 13. Oktober 2016 geschrieben von:

Po tym, zo je sej tójšto ludźi njedawno něhdyšu Njeswačansku šulu na „Dnju twarnišća“ wobhladało, hdźež ma přebywanišćo z wobstajnym hladanjom starych ludźi nastać, tam zaměrnje z twarskimi dźěłami pokročuja.

Šćěpjenska sezona zahajena

Freitag, 07. Oktober 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/mwe). W strowotniskim zarjedźe­ wokrjesa Budyšin šćěpja w běhu lěta něhdźe 1 300 ludźi přećiwo gripje. Kaž nowinski rěčnik wokrjesa Gernot Schweitzer na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, bě tendenca w zašłych lětach poměrnje konstantna. Najwjace ludźi da so direktnje pola swojeho domjaceho lěkarja šćěpić. Kelko to je, nam w nowinskim běrowje Budyskeho krajnora­dneho zarjada rjec njemóžachu, dokelž k tomu žana statistika njeeksistuje. W strowotniskim zarjedźe šćěpja ludźi přećiwo influency we wobłuku poradźowanja a rěčnych hodźin abo hdyž přihotuja so pućowanja do dalokeho wukraja kaž tež we wobłuku šćěpjenskich akciskich dnjow. „Šćěpjenskeho srědka maja wšudźe nadosć k dispozi­ciji“, Gernot Schweitzer doda.

Na dobro dźěći w krizowych a wójnskich kónčinach su dźensa holcy a hólcy Šule Ćišinskeho kaž tež spěchowanskeje šule klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje běhali. We wobłuku akcije „Běhamy za UNICEF“ běchu sej woni do toho sponsorow pytali­, kotřiž přewostajichu jim za kóžde na klóšterskim dworje běhane koło obolus. Dohromady běhachu dźensa 1 507 kołow. Tež Helena Bernkopfec, Marijela Kralec a Elena Vettraino (prědku wotlěwa) mějachu na tym swój podźěl. Foto: Feliks Haza

Połoženje wostrózbja

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:
Domjacy lěkarjo w Hornjej Łužicy najbóle faluja, a je ćežko młodych medicinarjow za dźěło jara zdalene wot Drježdźan zahorić. To dźě je znate, nětko pak wot sakskeho ministerstwa za socialne a škit přetrjebarjow předpołožena studija kalamitu čorne na běłym potwjerdźa. Dokumentowane je dale njedosahace zastaranje z wóčnymi lěkarjemi, dermatologami abo urologami. W Běłowodźanskej kónčinje nimaja za 1 000 wobydlerjow jenož najmjenje lěkarjow, ně, woni su po starobje tež najstarši. Wědomostnicy Centralneho instituta za kasowolěkarske zastaranje w Němskej mjenuja tónle wobłuk jako jedyn z třoch w Sakskej, hdźež mamy nanajmjenje wočakować, zo młodźi lěkarjo tam du a praksu wotewru. Wostrózbjace to połoženje. Wšako wone sugerěruje, zo tež tych dowukubłanych medicinarjow, kotřiž wottam pochadźeja, łužiska domizna hižo dosć njewabi. Axel Arlt

Wočakuja tysac hosći w Budyšinje

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:

Wot lěta 1996 zarjaduje Ewangelsko-lutherska krajna cyrkej Sakskeje jónu wob lěto zetkawanski dźeń za wusy­dlencow. Po tym zo bě Budyšin hižo 1999 z hosćićelom, zetkaja so Němcy z Ruskeje lětsa znowa w sprjewinym měsće, a to 10. septembra.

Drježdźany/Budyšin (SN/CoR). Něhdźe 1 000 hosći, zdźěla tež ze Saksko-Anhaltskeje a Durinskeje, wočakuje Budyska ewangelsko-lutherska wosada swj. Pětra jako hosćićel lětušeho zetkawanskeho dnja za wusydlencow pod hesłom „Zhromadnje – mjezsobnje“. „Witam jara, zo so podawk pola nas wotměje. Mam za jara wažne, zo z Budyšina tajkele signale wuchadźeja. Móžemy so jako město zetkawanja prezentować a zhromadnosć najwšelakorišich tudyšich ludźi pokazać“, podšmórnje nawoda wosady swj. Pětra Christian Tiede.

Budyski wokrjes kroči při medicinskim zastaranju ćěkancow a požadarjow azyla nowe puće. Sakska ministerka za strowotnistwo, socialne naležnosće, młodźinu a integraciju Barbara Klepsch (CDU) je so wo tym přeswědčiła.

Budyšin (SN/MiR). Nimo modeloweje praksy w Budyskej chorowni wobstejitej tež w Biskopicach a Wojerecach praksy, kotrejž so wo pacientow z mjenowaneju wobłukow staratej. Tak wolóžeja kliniki předewšěm lěkarjow na wsach. Nětko přichadźeja potrjecheni hnydom do nuzoweje přijimarnje chorownje a dóstawaja tam zakładne zastaranje w samsnej kwaliće kaž kóždy němski pacient. „Za to je Budyski wokrjes jako nošer wosebite zrěčenje ze zjednoćenstwom kasowych lěkarjow wotzamknył“, rozłoži nawodnica strowotniskeho zarjada Budyskeho wokrjesa dr. Ilona Walther.

Nosy na dźěle rubiško

Mittwoch, 13. Juli 2016 geschrieben von:
Hakle něšto dnjow dźěła Syričanka Hiba AlMakhzoum jako praktikantka w Budyskej chorowni. 19lětna chce medicinu studować­. W Němskej wšak móže kóždy z wotpowědnymi wuměnjenjemi, kaž z wuspěšnej maturu, studować. A te wona ma. Štož je skerje njewšědne, Hiba wšědnje rubiško nosy. Wobraz to, kotryž bě dźensa dopołdnja wjetšinje přitomnych we wobłuku wopyta sakskeje strowotniskeje minis­terki Barbary Klepsch w chorowni swojorazny. Njewočakowany zajim medijow Hibu njemyleše; suwerenje je wona němsce na prašenja ministerki a žurnalistow wotmołwjała. Dotal njeje so w klinikumje nichtó hóršił, zo Hiba swoje rubiško nosy. Skerje so sobudźěłaćerjo nadźijeja, zo budźe jim młoda žona dobra partnerka při zastaranju ćěkancow a požadarjow azyla, wosebje nastupajo tołmačenje a rozłoženje kulturnych wosebitosćow pacientow wšelkeje narodnosće. Milenka Rječcyna

Wjace wobdźělnikow hač loni

Dienstag, 28. Juni 2016 geschrieben von:

Něhdźe 30 000 sakskich šulerjow je so 21. junija na akciskim dnju „genialsocial“ wobdźěliło. Tón dźeń wuměnichu hólcy a holcy 6. do 10. lětnika šulsku ławku z dźěłowym městnom.

Budyšin (SN/mwe). „Hišće njeje doskónčnje zličene, kelko wobdźělnikow je kelko pjenjez nadźěłało. Srjedź julija to potom wěmy. Je pak wotwidźeć, zo je so lětsa wjace šulow na akciji wobdźěliło.“ To zdźěli Andrea Büttner, jednaćelka sakskeje młodźinskeje załožby a za „genialsocial“ zamołwita, Serbskim Nowinam.

Anzeige