Porěča wo aktualnych temach

Freitag, 12. April 2024 geschrieben von:

Njebjelčicy. Aktualne wuwića a wužadanja na komunalnej runinje steja w srjedźišću zjawneho diskusijneho wječora póndźelu, 15. apryla, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Na njón přeprošujetaj kandidatka CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Elaine Jenčec a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU). Z hosćom budźe generalny sekretar sakskeje CDU Alexander Dierks. Wšitcy třo kaž tež dalši mandatni nošerjo chcedźa so ze zajimowanymi wobydlerjemi wuměnjeć a ideje wuwiwać, kak hodźa so wuhibki za spušćomne a do přichoda sahace wuwiće Sakskeje a wjesnych kónčin stajeć.

Nalětni kolokwij

Stróža. Fachowe zarjadowanje wo kibuće (Kiebitz), ptačku lěta 2024, wotměje so jutře, sobotu, wot 9.30 hač do 16.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Dokelž njeje hižo dosć wulkich njewobtwarjenych płoninow, je kibut w Sakskej wot wotemrěća wohroženy. Tohodla su intensiwne prócowanja trěbne dalšemu pohubjeńšenju połoženja zadźěwać. Zarjadowanje měri so na nazhonitych ornitologow runje tak kaž na lajkow a zajimowanu zjawnosć. Wobdźělenje je darmotne.

Sportowy dom sej wobhladać

Rozsudźa wo namjetach

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. W sydarni zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. zjawne posedźenje gmejnskeho wólbneho wuběrka. Wón rozsudźi wo přizwolenju wólbnych namjetow za komunalne wólby 9. junija. Zajimcy su wutrobnje witani.

Bal narodneje drasty

Ćisk. Serbska rejwanska skupina Ćisk přeprošuje na 9. bal narodneje drasty ­sobotu, 13. apryla, w 19 hodź. na žurlu Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“. Witani su wšitcy, kiž maja wjeselo a radosć při rejwanju a dujerskej hudźbje – hač w narodnej drasće abo nic. Wo dobru naladu a hudźbu stara so dujerska ka­pała z Wjelceja. Zastup płaći 7,50 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0172 2017468.

W lěsu so informować

Awtorka čita z knihi

Dienstag, 09. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Kniha Sabiny Bauer-Helpert „Johann Zautes Lebensfahrt“ steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni štwórtk, 11. apryla, w 19 hodź. Kniha je biografiski roman wo wosudźe hornjołužiskeho ewangelskeho Serba w 19. lětstotku. Z dokładnej rešeršu wo wšědnym dnju, kulturje a stawiznach rysuja so tež lokalne a regionalne podawki z časa sakskeho kralestwa.

Předstaja projekt při skale

Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 11. apryla, w 19 hodź. w sydarni gmejny. Na dnjowym porjedźe steji mjez druhim nowotwar towarstwoweho domu při Miłočanskej skale. Towarstwo ­Kamjenjak projekt předstaji. Dale chcedźa komunalne wobswětlenske připrawy do rukow SachsenEnergie přepodać.

Poradźuje darmotnje

Montag, 08. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Prawiznik a wokrjesny radźićel Lěwicy Hajko Kozel poskići srjedu, 10. apryla, wot 15 do 17 hodź. dalši raz darmotne socialne poradźowanje. Wone hodźi so tohorunja w serbskej, ruskej a ukrainskej rěči přewjesć a wotměje so we wobydlerskim běrowje Lěwicy na ­Šulerskej w Budyšinje. Zajimcy njech ­přizjewja so pod telefonowym čisłom 035932 363727.

„Jězba z wobrazami“

Kamjenc. Muzej zapadneje Łuzicy w Kamjencu přeproša wutoru, 9. apryla, na přednošk „Greifvögel Deutschlands – Eine Reise in Bildern“. Přirodoškitar a fotograf Torsten Pröhl chce zajimcam „swět pazorakow z fascinowacymi wobrazami“ zbližić. Połdrahodźinske zarjadowanje wotměje so we wobłuku aktualneje wosebiteje wustajeńcy „Deutschlands wilde Greife“ a započnje so w 19 hodź., zastup płaći 3,50 eurow resp. potuńšeny 2 euraj.

Předstaji wuznamne wosobiny

Freitag, 05. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Wuznamne wosobiny města Budyšina, po kotrychž su w sprjewinym měsće hasy pomjenowane, steja w srjedźišću wosebiteho wodźenja po Muzeju Budyšin njedźelu, 7. apryla, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz předstaji tele wosobiny, kotrež su na politiskim, towaršnostnym a kulturnym polu w zjawnosći skutkowali. Wodźenje poda tohorunja dohlad do padow, w kotrychž su hasy města přemjenowali.

Awtorka čita z knihi

Budyšin. Kniha Sabiny Bauer-Helpert „Johann Zautes Lebensfahrt“ steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni štwórtk, 11. apryla, w 19 hodź. Kniha je biografiski roman wo wosudźe hornjołužiskeho ewangelskeho Serba w 19. lětstotku. Z dokładnej rešeršu wo wšědnym dnju, kulturje a stawiznach rysuja so tež lokalne a regionalne podawki z časa sakskeho kralestwa.

Sportowy dom sej wobhladać

Starožitnosće znowa wotkryć

Donnerstag, 28. März 2024 geschrieben von:

Budyšin. Twjerde a papjerjane pjenjezy, medalje, wuznamjenjenja, pohladnicy, ­literatura, listowe znamki a wšo móžne dalše, štož ludźo zběraja, steja w srjedźišću jutrowneje bursy zběrarjow w Budyšinje. Wona wotměje so sobotu, 30. měrca, wot 9 do 14 hodź. w Serbskim domje. Tam móža so zajimcy poradźować dać a smědźa parkowanišćo na dworje Serbskeho domu darmotnje wužiwać.

Józef Brězan najlěpje hrał

Radwor. Škotowarka a 27 škotowarjow je so wutoru na škotowym turněrje serbskich seniorow w Radworskim hosćencu „Meja“ wobdźěliło. Najlěpje hrał je Józef Brězan, kiž doby z 2 658 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 459) a Manfredom Höraufom (2 313). Wšitcy třo steja tohorunja na čole cyłkowneho hódnoćenja, kotrež nawjeduje E. Kroschk před J. Brězanom a M. Höraufom.

Stawizniska přehladka

Instalacija podlěšena

Mittwoch, 27. März 2024 geschrieben von:
Rakecy. Spirituelna zwukowa instalacija „Lubowany“ w Rakečanskej ewangelskej cyrkwi je wulkeho zajima dla dlěje přistupna, a to hač do 14. apryla. Boži dom je wšědnje wot 9 do 20 hodź. přistupny. Zastup je darmotny. Ze 24 wótřerěčakow je słyšeć chór Rakečanskeje Pawołskeje šule. K tomu postaraja so swětłomjetaki wo wosebitu atmosferu w cyrkwi. Zwukowa instalacija traje 25 minutow. Po pjeć minutow trajacej mjezyhudźbje ­wona awtomatisce znowa startuje. Tak móže so wopytowar kóždy čas wot hudźby, swěcy a tekstow inspirěrować dać.

Kofej w třoch z HERCAMI

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:

Budyšin. Kónc 1960ych lět zdobychu Beatles a Rolling Stones swět, w Pólskej znaješe kóždy Czerwone gitary. Tež ­we Łužicy chcychu młodźi Serbja beatowu hudźbu činić a załožichu skupinu ­HERCY. Wo swojej hudźbje a wo swojich wosobinskich dopomnjenkach na tehdyši čas rozprawjeja čłonojo skupiny na přichodnym zarjadowanju w rjedźe „Kofej w třoch“, jutře, srjedu, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Zarjadowanje poćahuje so na inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Na tamnym boku měsačka“ Lubiny Hajduk­Veljkovićoweje, kotraž je hač do 6. apryla na hłownym jewišću dźiwadła widźeć.

Přeprošuja na rozpominanje

Smochćicy/Budyšin. Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje ćichi pjatk na rozpominanje do Budyskeho wopomnišća na Weigangowej. Křižowy puć započnje so w 10 hodź. Na zarjadowanju spominaja na horjo woporow diktaturow a namócneho knjejstwa 20. lětstotka hač do dźensnišeho. Po tym móža sej wobdźělnicy trajnu wustajeńcu wobhladać. Zajimcy zetkaja so w 9.50 hodź. před wopomnišćom.

Seniorojo škotuja

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, wutoru, w Radworskim hosćencu „Meja“. Započatk budźe w 14 hodź. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo rady witani. Dalši turněr přewjedu 23. apryla w Njeswačanskim „Knježim hosćencu“.

Wotewru wustajeńcu

Wojerecy. We Wojerowskim kompjuterowym muzeju ZCOM wotewru jutře, wutoru, w 16 hodź. wustajeńcu wo dźěle, wšědnym dnju a prawach žonow. Přehladka z wosom portretami žonow pokazuje swět dźěławych žonow za čas NDR a po politiskim přewróće hač do dźensnišeho. Wobrazy pokazuja, kak žony jako čłonki dźěłarnistwow a zawodnych radow wo swoje prawa wojuja.

Přednošk wo překasancach

Freitag, 22. März 2024 geschrieben von:
Njeswačidło. Na přednošk profesora dr. Wesche na temu „Wužiwajće krajiny w Sakskej na dobro překasancow“ su zajimcy póndźelu, 25. měrca, w 19 hodź. do přiro­doškitneje stacije w Njeswačidle pře­prošeni. Přizjewjenja za zarjadowanje přijimuja pod abo telefonisce pod 035933 30077. Zastup płaći na dorosćeneho 2,50, potuńšeny jedyn euro.

Serbska debata

Neuheiten LND