Zapósłancej na rěčne hodźiny

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk změje póndźelu, 18. nowembra, přichodne rěčne hodźiny w swojim Kamjenskim běrowje. Zajimcy móža w času wot 13 do 15.30 hodź. swoje naležnosće, próstwy a prašenja serb­skemu zapósłancej direktnje přednjesć. Rady wón wšitkich poradźuje. Zapósłanc prosy so do toho přizjewić pak telefo­nisce pod 03578/305383 pak e-mailnje pod .

Kak přichodnje wuknyć?

Instaluja nowu techniku

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN). W Budyskim parkowanskim domje „Centrum“ instaluja hač do soboty nowu techniku. W tym času njeje dom za krótkoparkowarjow wočinjeny, stajni parkowarjo móža jón dale wužiwać. W „Centrumje“ instaluja nowe kasowe awtomaty, zawěrowe připrawy a připrawy za parkowanske lisćiki. Inwesticija płaći něhdźe 65 000 eurow.

Přednošuje wo pućowanju

Ćisk (SN). Znaty krosnowar Achim Mič z delnich Sulšec je zajutřišim z hosćom w Ćisku. We 18 hodź. přednošuje wón na žurli ­ wohnjoweje wobory wo swojim pućowanju po šěsć krajach Afriki.

Na wosebite čitanje

Kamjenc (SN). Kamjenski Muzej za­padneje Łužicy přeprosy pjatk, 15. nowembra, w 15 hodź. na „dnju předči­tanja“ na wosebite čitanje „Haiko, módry žrawc“. W elementariju pokazuja k tomu tež wosebitu wustajeńcu wo žrawcach.

Na knižne předstajenje

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

Budyšin. „Z Lipicy do hole“ rěka kniha Michała Andersa a Pětra Lipiča ze Swinjarnje. Štwórtk, 14. nowembra, ju w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni­ předstaja. Pětr Lipič je wupytał historiske wobrazy a pohladnicy, Michał­ Anders přida k tomu přinoški z nowin a časopisow. Nowost­ka skići čiły zaćišć­ wo ludowej architekturje, wo wšědnym dźěle na polu, wo wurjadnych swjedźenjach a zahubnych podawkach.

Čehodla ludźo morja

Kamjenc. Na zhromadne awtorske čitanje pod hesłom „Mordarki & mordarjo“ přeprošatej Kamjenska měšćanska biblioteka a měšćanska dźěłarnja Woby­dlerska łuka pjatk, 15. nowembra, w 19 hodź. do rumnosćow měšćanskeje dźěłarnje na Hasy Rosy Luxemburg. Tam wěnje so bywši zakitowar za chłostanske delikty Veikko Bartel z Podstupima mjez druhim prašenjam, kaž „Čehodla ludźo morja?“, a čita k tomu ze swojeje knihi, w kotrejž rozprawja wo zetkanjach ze swojimi klientami. Zastupne lisćiki dóstanjeće za 14 eurow w měšćanskej bibliotece.

Wo přichodźe ludu rěčeć

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Njebjelčicy. Towarški a towaršojo, přećeljo kaž tež zajimowani wobydlerjo su jutře we 18 hodź. na zetkanje serbskopolitiskich kružkow a akterow CDU, SPD a Zwjazka­ 90/Zelenych w Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe přeprošeni. W rozmołwach a diskusijach a zhladowanju na politiku w Sakskej steji přichod serbskeho ludu w srjedźišću.

Elementarij wopyta hódny

Kamjenc. Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy je mnohim, kotřiž su z přirodu a přirodoškitom kaž tež z archeologiju wusko zwjazani, dobra adresa. Tak su zajimcy jutře w 17 hodź. do domu witani, zo bychu swoje namakane kamjenje a fosilije posudźować dali. Jens Czoßek, muzejowy geologa, móže jim pomhać, chcedźa-li wědźeć, kotry kamjeń n. př. su sej z dowola při morju sobu přiwjezli.

Spominanje we wopomnišću

Budyšin. „Ohne Ruhe rollt das Meer“ rěka­ čitanje a koncert z Gerhardom Bausu­ a Stephanom Krawczykom srjedu składnostnje wotewrjenja stasijastwa Budyšin­ II před 30 lětami. Započatk je w 19 hodź., zastup darmotny.

Wo starych časach „sonić“

Wječor za staršich

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Chrósćicy. Starši a dalši zajimcy su dźensa w 19.30 hodź. k 4. fachowemu dnjej 2plus, kiž je jutře w Chróšćanskej „Jednoće“, na wječor „Zwěsćenje rěčneho stawa w serbšćinje“ přeprošeni. Rěčny staw ma so přichodnje we 8. lětniku přepruwować. Tež starši młódšich šulerjow móža so rady na přednošku wobdźělić.

Razantny folk w muzeju

Budyšin. Po dwěmaj lětomaj wustupi Edinburghska folkskupina North Sea Gas zaso w Budyšinje. Njedźelu ludźi trijo wot 19 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Dožiwić móža zajimcy program „Voice of Scotland“. Dave Gilfillan, Ronnie MacDonald a Grant Simpson pre­zentuja na gitarje, banju, lutni a dalšich instrumentach­ jónkrótne aranžementy kaž tež nowu CD „Hearth & Homeland“.

Dźěłarnička SET wotprajena

Donnerstag, 07. November 2019 geschrieben von:

Budyšin. Dźěłarnička Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET) nastupajo kubłanje lektorow sobotu, 9. nowembra, na Budyskej Michałskej farje wupadnje. To zdźěli našej redakciji předsyda SET Mato Krygaŕ. Jako přičinu mjenuje wón snadne wobdźělenje. Zdobom skedźbnja na to, zo započnje so sobotne schadźowanje towarstwa hakle w 13 hodź. na Michałskej farje z dźěłarničku „Přichod serbskeho wosadneho žiwjenja“. Ze zhromadnym kofejom a mjezsobnej wuměnu popołdnjo něhdźe napoł štyrjoch zakónča.

Impresije z Južneje Afriki

Łaz. Na swětłowobrazowy přednošk přeproša spěchowanske towarstwo Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja we Łazu pjatk, 8. nowembra, do swojich rumnosćow. Łazowčan Wilfrid Sauer rozprawja wo swojich dožiwjenjach na pućowanju po juhu Afriki, mjez druhim w Namibiji a Botswanje. Započatk je we 18 hodź. Towarstwo prosy wo přinošk třoch eurow na wosobu za wudawki.

Na studij mediciny?

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:
Budyšin. Pod hesłom „Diagnoza – studij mediciny“ informuje powołanskoinformaciski centrum (BiZ) Budyskeje agentury za dźěło wo studiju mediciny. Přede­wšěm wěnuja so jutře, štwórtk, 7. nowembra, w BiZ prašenjam, čemu wšemu maja zajimcy za studij wotpowědować a kak tón wotběži. Zdobom chce studentka mediciny na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće ludźom dohlad do wšědneho studijneho dnja dać. Zarjadowanje započnje so w 16 hodź.

„Serbski rekwiem“

Dienstag, 05. November 2019 geschrieben von:

Ketlicy. Za předstajenje „Serbskeho rekwiema“ Korle Awgusta Kocora njedźelu, 10. nowembra, w 16 hodź. w Ketlicach móža sej zajimcy zastupne lisćiki kupić. Dóstanu je na Keltličanskej kaž tež na Lubij­skej ewangelskej farje, w Lubijskej měšćanskej informaciji a w tamnišim fachowym wobchodźe Kessner.

Seminar wo złu w bibliji

Smochćicy. Smochčanski Dom biskopa Bena přeproša na seminar pod hesłom „Biblija a ... zło“. Tón wotměje so wot pjatka do njedźele, 8. do 10. nowembra. Hłownje póńdźe pod nawodom referenta Ansgara Hoffmanna wo to, što Swjate pismo wo djabole, Luciferu a satanje podawa a zwotkel Boži přećiwnicy pochadźeja. Předznajomosće za seminar njejsu trěbne.

Kartki za schadźowanku

Budyšin. Wot dźensnišeho su zastupne lisćiki za lětušu schadźowanku na předań. Kupić móžeće sej je jeničce při kasy Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła w Budyšinje. Jenož tam přiwozmu tež skazanki za blida za zabawu po pro­gramje. Schadźowanka budźe 23. nowembra znowa w NSLDź, lětsa pak tam telko městnow za blidami kaž loni nje­změja. K rejam budźe nowa projektowa kapała piskać.

Benedikt Dyrlich w rozmołwje

Montag, 04. November 2019 geschrieben von:

Stróža. Serbski spisowaćel a publicist Benedikt Dyrlich předstaji zajutřišim, srjedu, 6. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow prěni dźěl swojeje němskorěčneje knihi „Doma we wućekach“. W njej wopisuje swój njelochki žiwjenski puć a swoje skutkowanje w NDR. Po tym maja wšitcy składnosć z awtorom so rozmołwjeć.

Dalši žarowanski kruh

Chrósćicy. Žarowanskaj přewodźerjej Regina­ Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan poskićataj zhromadnje z dr. Ludmilu Lajderowej z Drježdźan po lońšim zazběhu dalši serbski žarowanski kruh. Prěnje zetkanje budźe štwórtk, 7. nowembra, w 17 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Dalši termin je tři njedźele pozdźišo. Předwidźane je, zo so žarowanski kruh hač do spočatka apryla wosom­ króć zetka. Zajimcy měli so pod telefonowym čisłom 01 74 / 7 01 94 87 přizjewić.

Kofej, plincy a hudźba

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Budyšin. Jutře přewjedu w Budyšinje wot 16 do 22 hodź. nakukowansku nóc „Romantica“. Pod hesłom „błyšć w bajkowym lěsu“ wočakuja w měsće tysacy wopytowarjow, kotrychž­ z hudźbu kaž tež z plincami a kofejom zastaraja. Tež serbske institucije su wobdźělene. Budyski Serbski muzej poskići we 18 a 18.30 hodź. wodźeni po wustajeńcy „Sorbian Street Style“, w Serbskej kulturnej informaciji wotewru we 18 hodź. wustajeńcu Andreje Tiebel-Quastoweje a w 16.30 hodź. je w Serbskim domje nazymski koncert z chórom Łužyca

Rowniske glosy w młynje

Čorny Chołmc. Na koncert přeprošeni su zajimcy njedźelu, 3. nowembra, w 15.30 hodź. do Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna. Po kofejpiću (wot 14.30 hodź.) wuhotuja spěwace žony Rowniske glosy program.

Akademija so zaso wotměje

Budyšin. Póndźelu, 4. nowembra, we 18 hodź. zahaja na Budyskej studijnej akademiji 15. přednoškowy rjad „Budyska akademija“. Jako prěni přednošuje bywši triatlet Maik Petzold.

Anzeige