Łužiske dny so njewotměja

Donnerstag, 02. April 2020 geschrieben von:

Wojerecy. Lětuše Dny łužiskeje jězoriny njebudu, kaž Wojerowski a turistiski zwjazk Łužiska jězorina informujetej. Wotměć mějachu so wone posledni kónc tydźenja w aprylu. Dojednali su so nětko na to, zo budźe hakle w lěće 2022 zaso móžno tónle ­poskitk jako wjeršk turistiskeje sezony dožiwić.

Tež iniciatiwa Ciwilna kuraža je rozsudźiła, Dźeń a nóc za demokratiju a tolerancu we Wojerecach wotprajić. Za­rjadowanje bě za 8. apryl planowane. Přichodny po­dawk budźetej wot 27. septembra do 11. oktobra interkulturnej tydźenjej.

Chodojtypalenje njewěste

Budyšin. Do Budyskeho krajnoradneho zarjada dochadźeja tuchwilu naprašowanja, hač smědźa ludźo lětsa scyła chodojty palić. K tomu krajnoradny zarjad zdźěli, zo njemóža tuchwilu rjec, kotre postajenja budu 30. apryla płaćić. Wočakuja pak, zo so hač do 20. apryla trajace postajenja podlěša. Po nich transport hałzow na hromadu za chodojtypalenje žana přičina njeje, swoju domjacnosć abo ležownosć wopušćić.

Na česć Zejlerja a Kocora

Mittwoch, 01. April 2020 geschrieben von:

Budyšin. Domowina prosy serbske institucije, towarstwa a zwjazki, Lěto Zejlerja a Kocora sobu wuhotować. Pytane su namjety, kak je swjećić. Prěnje ideje hižo předleža, kaž wuhotować po historiskim přikładźe prěnich spěwanskich swjedźenjow zhromadny koncert ze wšěmi chórami Łužicy w Budyskej „Krónje“. Tež na ekumenisku nutrnosć za serbske chóry w Pětrowej cyrkwi je myslene. W lěće 2022 spominamy na 150. posmjertniny Handrija Zejlerja a 200. narodniny Korle Awgusta Kocora.

Najrjeńšu paslenku zhotowić

Chrósćicy. Kamjenska župa „Michał Hórnik“ namołwja swójby, zo bychu zhromadnje paslili. Za wobdźělenje na wubědźowanju wo „Najrjeńšu jutrownu paslenku 2020“ njech sćelu foto swojich wudźěłkow hač do 5. apryla z mjenom, adresu a informaciju, štó je paslenku zhotowił, na mejlowu adresu . Na foće pak smě jeničce paslenka widźeć być.

Dołha nóc kulturow njebudźe

Prosy ludźi wukaz dodźeržeć

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) je na internetnej stronje města widejowe poselstwo wozjewił. W něšto dlěšej hač dwuapołminutowskej powěsći wón wobydlerjow namołwja, po wukazach k škitej před koronawirusom so měć a postajeny wotstawk mjez ludźimi dodźeržeć kaž tež hygieniske pokiwy chutnje brać.

Dale prosy hłowa města Skora wo mjezsobnu solidaritu a pomocliwosć. Jako třeći dypk naspomni komunalny po­litikar, zo měli dźakowni być předewšěm tym, kotřiž runje w tychle ćežkich časach ludźi ze žiwidłami zastaruja abo dalšu słužbu wukonjeja, kaž sobudźěłaćerjo w medicinskim wobłuku, mjez druhim we Wojerowskim klinikumje.

Turněr wotprajeny

Radwor. Za jutře, 31. měrca, planowany serbski škotowy turněr w Radworju dyrbi aktualneje situacije koronawirusa dla wupadnyć. Narunanski termin njeje hišće postajeny.

Přetorhnu zahajeny projekt

Freitag, 27. März 2020 geschrieben von:

Budyšin. Wobchad w Budyskim nutřkownym měsće ma přichodnje lěpje běžeć. Měšćanske zarjadnistwo je tuž spočatk měrca wobchad wobkedźbować dało. Aktualne połoženje pak dalše postupowanje njezmóžnja, kaž ze zarjadnistwa rěka. Woteběracy wobchad tuchwilu realitu njepokazuje, a tak njejsu žane woprawdźite ličby wočakować. Hdy chcedźa zwěsćowanje datow dale wjesć, dotal jasne njeje. To zwisuje z wuwićom naprawow přećiwo koronawirusej.

Prosy ludźi wukaz sćěhować

Wojerecy. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) je na internetnej stronje města widejowe poselstwo wozjewił. W něšto dlěšej hač dwuapołminutowskej powěsći namołwja wón Wojerowčanow, so na postajenja nastupajo wotstawk mjez ludźimi dźeržeć a hygieniske pokiwy sćěhować. Dale Skora wo mjezsobnu solidaritu a pomocliwosć prosy. A jako třeći dypk wón naspomni, zo měli dźakowni być tym, kotřiž jako zastaraćeljo ludźi ze žiwidłami a dalši słužbu wokonjeja, a předewšěm sobudźěłaćerjam na medicinskim polu, mjez druhim we Wojerowskim klinikumje.

Turněr wotprajeny

Rjedźenje wotprajene

Donnerstag, 26. März 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow! Za srjedu, 1. apryla, planowane rjedźenje wokoło pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju je aktualnych přičin dla wotprajene. Nowy termin budźe sčasom wozjewjeny.

Tydźenske wiki hižo njebudu

Budyšin. Wotnětka hižo móžno njeje so na Budyskich tydźenskich wikach z tworami zastarać. Wukaz płaći najprjedy raz hač do 5. apryla. W nim rěka: „Na tydźenskich wikach njeje wotstawk połdra metra mjez wosobami móžny. Zdobom wosebje starši ludźo tele wiki wužiwaja.“

Telefonować abo pisać

Zły Komorow. Turisća, kotřiž chcedźa so wo wokolinje Złeho Komorowa, Wojerec, Gubina, Baršća, Grodka, Hamora abo wo wopytowarskim centrumje we Wjelcej wobhonić, móža to tuchwilu jenož telefonisce, e-mejlnje abo z póštu činić. Měšćanske informacije dźěłaja w regularnych wotewrjenskich časach.

Wjace poskitkow za dźěći

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:

Choćebuz. Dźěći, znajmjeńša w Delnjej Łužicy, njemóža swoje rěčne znajomosće tuchwilu wobšěrnje dosć nałožować. Wšako njeje tam wjele maćernorěčnikow. Serbska redakcija rozhłosa RBB je so tuž rozsudźiła, program za dźěći a swójby rozšěrić. Tak chcedźa poskitki za delnjoserbšćinu podpěrać a dźěćom wotměnu zmóžnić, kaž zdźěla swobodna sobudźěłaćerka RBB Marja Elikowska-Winklerowa. Wotnětka wusyłaja wšědny postrow dźěćom z powědančkami, bajkami, hrajnymi scenami, basnjemi a spěwčkami, wot póndźele do pjatka na spočatku wusyłanja w dwanaćich a wječor w sedmich. Tež njedźelu Delnjoserbski rozhłós postrow wusyła. Potom započina so wusyłanje z Choćebuskeho studija RBB w 12.30 hodź. Program słyšiće na UKW-frekwencach Info Radio 93,4 MHz abo MDR 100,4 MHz abo Choćebuski kabl 94,55 MHz. Wjace internetnych poskitkow pod www. rbb-online/Sorbisches Programm

Doma wostać a čitać

Stajne blido njebudźe

Dienstag, 24. März 2020 geschrieben von:

Budyšin. Dźěłaćerski dobroćelstwowy skutk w Budyšinje zdźěla, zo stajne blido na temu „Kurić a nikotin“ 7. apryla na zakładźe aktualneje situacije wupadnje. Hač je w meji nachwataja, wo tym njejsu hišće rozsudźili. Zajimcow dobroćelstwo sčasom wo nowym wuwiću informuje.

K nuzy Posoł přez internet

Budyšin. Dyrbjało-li w přichodnym času coronakrizy dla k tomu dóńć, zo nje­hodźi so Katolski Posoł hižo ćišćeć abo roznošować, móža jón zajimcy digitalnje pod www.posol.de jako pdf-ku dóstać. ­To je redakcija katolskeho časopisa připowědźiła. Štóž nima přistup k inter­netej, njech prosy druhich wo to, jim strony wućišćeć.

Dźiwadło w interneće

Budyšin. Wšědne powěsće z Godowa móžeće wotnětka doma sćěhować. Nawoda klankodźiwadła a klankar w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Šćěpan Siegfried posrědkuje z wutrobu a humorom aktualne towaršnopolitiske, naiwne filozofiske abo nabožne temy wobydlerjow kupy Godow. Wšědnje we 18 hodź. móžeće pod www.youtube.com/channel/UCcirOv_inb9RIWzRxsvAyzw Facebook: @inselgodow + @theaterbautzen pódla być.

Trjebaja kubłarku

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Radwor. Katolski serbski dźěćacy dom „Alojs Andricki“ w Radworju pyta wot 1. apryla kubłarku abo kubłarja. Nadrobniše informacije podawa wjednica Andrea Henichowa pod 035935/20 717.

Kasa zawrjena, serwis pak daty

Budyšin. Powšitkowneho postajenja Swobodneho stata Sakskeje k wotwobaranju coronawirusa dla su wšitke zarjadowanja Serbskeho ludoweho ansambla hač do 20. jutrownika wotprajene. To zdźěli rěčnik SLA Stefan Cuška. Tež kasa je wotnětka zawrjena. Zajimcy móža sobudźěłaćerki serwisa telefonisce pod čisłom 03591 358111 abo e-mailnje pod docpěć.

Štó chce sobu hrać?

Budyšin. Za lětuše dźiwadłowe lěćo „Sherlock Holmes“ pyta NSLDź lajskich hrajerjow wšěch starobnych skupin, kotřiž chcyli rólu statista přewzać. Zwučowanja přewjedu wotsrjedź meje stajnje wječor a kónc tydźenja. Předstajenja budu 25. junija hač do 2. awgusta.

Nowy termin hižo postajili

Muzej začinjeny

Freitag, 20. März 2020 geschrieben von:

Budyšin. Muzej Budyšin dyrbi coronakrizy dla wšitke zarjadowanja hač do 19. apryla wotprajić. Muzej wostanje tež zjawnosći zawrjeny. Aktualne informacije namakaja zajimcy pod www.museum-bautzen.de.

Gmejnska rada njebudźe

Radwor. Za přichodnu wutoru planowane posedźenje Radworskeje gmejnskeje rady je tuchwilneje krizy coronawirusa dla wotprajene. Tole zdźěla wjesnjanosta Wincenc Baberška. Na posedźenju chcychu zapokazanje noweje wjesnjanostki w aprylu přihotować a radźićela wuzwolić, kiž ma ju spřisahać. Tohodla běchu zeńdźenje do sportoweje hale „Slavia“ přepołožili, hdźež by wjace městna było. Najebać to pak su nětko hinak rozsudźili.

Poradźuja telefonisce

Budyšin. Tež Budyska turistiska informacija je swoje durje za zjawne wužiwanje zawrěła. Wosobinske poradźowanja tam hižo žane njejsu. Serwisowi sobudźěłaćerjo a sobudźěłaćerki pak su wšědnje wot 10 do 17 hodź. telefonisce abo ­e-mejlnje k dispoziciji.

Proba chóra njebudźe

Montag, 16. März 2020 geschrieben von:

Konjecy. Kedźbu spěwarjo Serbskeho muskeho chóra Delany! Kaž nam Měrko Korjeńk z předsydstwa chóra zdźěli, zwučowanja chóra w přichodnymaj tydźenjomaj aktualneho wuwića choronawirusa dla wupadnu. Ručež połoženje hižo tak napjate njebudźe, dalše informacije wozjewimy.

Zarjadowanja wotprajene

Kamjenc. Hladajo na aktualne wuwiće w zwisku z coronawirusom je Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy hač do 19. apryla wšitke zjawne zarjadowanja wotprajił. Hižo wčera wupadny tak mjenowana časo­wa jězba do kamjentneje doby, 10. apryla njebudźe debjenje jutrownych jejkow z Zobelec swójbu, a přednošk wo Nje­swačanskej ptakoškitnej staciji z dr. Winfriedom Nachtigallom 14. apryla je tohorunja wotprajeny. Přiwšěm wo­sta­nje muzej dale wotewrjeny, tež muzejowopedagogiske programy budu, za nje pak maja so zajimcy přizjewić.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte