Wotkryja wopomnjensku taflu

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Budyšink. Składnostnje 250. posmjertnin Hadama Bohuchwała Šěracha wotkryja njedźelu, 2. apryla, w 14 hodź. ­wopomnjensku taflu při cyrkwi w Budyšinku. Porěča krajny rada Udo Wićaz, předsyda Domowiny Dawid Statnik, wjesnjanosta Matthias Seidel a naměstnik Zwjazka sakskich pčołarjow Hendryk Roloff. Dr. Lubina Malinkowa předstaji skutkowanje Šěracha. Přizamknje so kofej w domje Šěracha. W jubilejnym lěće Šeracha su wjacore zarjadowanja planowane. Tak 20. meje w 14 hodź. kołopuć Šěracha w Budyšinku předstaja. H. B. Šěrach je so 1724 w Nosaćicach narodźił a 1773 w Budyšinku zemrěł.

Klawěr w srjedźišću

Seniorojo škotowali

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Šunow. K dalšemu škotowemu turněrej su so serbscy wuměnkarjo předwčerawšim w Šunowskej Fabrikskej hospodźe zetkali. Dobył je tónraz Wolfgang Kühn z 2 696 dypkami před Manfredom Hör­aufom (2 640) a Achimom Mejglom (2 451). Dobyćer předwčerawšim tež cyłkowne hódnoćenje nawjeduje. Na dalšimaj městnomaj stejitaj tuchwilu Hermann Woko a Achim Mejgl. Přichodny škotowy turněr wotměje so kónc apryla w Radworskim hosćencu „Meja“.

Wotkryja wopomnjensku taflu

Budyšink. Wopomnjensku taflu składnostnje 250. posmjertnin Hadama Bo­huchwała Šěracha wotkryja njedźelu, 2. apryla, w 14 hodź. při cyrkwi w Budyšinku. Budźe to dalše spominanje na wuznamnu serbsku wosobinu. Přizamknje so zhromadny kofej wopytowarjow w domje Šěracha. Bywši Malešanski ­wjesnjanosta Günter Sodan ma w jubilejnym lěće Šěracha wjacore zarjadowanja lětsa a klětu na starosći. Přichodne ­budźe sobotu, 20. meje, hdyž so kołopuć Šěracha zjawnje předstaji. Započatk ­budźe w 14 hodź. při cyrkwi w Budyšinku. Hadam Bohuchwał Šěrach bě so 1724 w Nosaćicach narodźił a 1773 w Budyšinku zemrěł.

Křižowy puć młodźiny

Na kreatiwne popołdnjo

Mittwoch, 29. März 2023 geschrieben von:

Kulow. Dekoraciju z hliny zhotowić a připódla so w serbšćinje wukmanić móža zajimcy štwórtk, 30. měrca, w Kulowskim Jakubecowym wustawje. Wot 15 do 16.30 hodź. su tam wopytowarjo na serbske kreatiwne popołdnjo z Mariju Šołćic přeprošeni. Je to zarjadowanje Domowiny z towarstwom Zhromadnje za Kulow. Wobdźělenje płaći štyri eurow.

Při pomniku rjedźa

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na rjedźenje při pomniku Ćišinskeho w Lipju jutře, štwórtk, w 17 hodź. Wotpowědny grat njech sej prošu kóždy sam sobu přinjese.

Zhromadny dźeń

Dienstag, 28. März 2023 geschrieben von:

Worklecy. Pod hesłom „Wujednaj so!“ su šulerki a šulerjo 6. do 8. lětnika sobotu, 1. apryla, wot 9 do 13.30 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošeni. Na tutym wobsteji móžnosć, sakrament wujednanja přijimać. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk pjeć eurow. Zajimcy so na stronje Dekanatneho dušepastyrstwa njech spěšnje přizjewja.

Kino za wuměnkarjow

Budyšin. Po dlěšej přestawce poskićuja w Budyskim Filmowym palasće zaso znate tradicionalne zarjadowanje. Kóždu poslednju srjedu měsaca w 14.30 hodź. přeprošuje kino na kofej a tykanc z wubranym filmom. Start budźe jutře, 29. měrca, z filmom „Ein Mann namens Otto“. 26. apryla slěduje dalše kino za wuměnkarjow z filmom „Der Geschmack der kleinen Dinge“.

Radźićeljo wuradźuja

Seniorojo škotuja

Montag, 27. März 2023 geschrieben von:

Šunow. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 28. měrca, w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Započatk budźe w 14 hodź. Tež tónraz su nowačkojo wutrobnje witani. K dalšemu turněrej zetkaja so wuměnkarjo 25. apryla w Radworskim hosćencu Meja.

Radźićeljo wuradźuja

Chrósćicy. Dróhotwarske dźěła na Cyrkwinskej horje a Při Satkuli w Chrósćicach budu jedna z temow přichodneho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře, wutoru, w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje Łužica. Dale wobzamknu radźićeljo nadawk za dodawanje a montažu noweje busoweje čakarnje w Chrósćicach. Loni w oktobru je bus tak njezbožownje zawinył, zo do čakarnje zrazy a ju dospołnje skóncowa.

Dary za nowe ławki w Lipju

Pančicy-Kukow. Swoju premjeru změje jutrońčku nowa akustiska technika, kotruž je Přećelski kruh klóštra Marijina hwězda za klóšterski dwór kupił. Na hłownej zhromadźiznje su po rozprawje Katolskeho Posoła darjensku akciju za wobnowjenje ławkow w Lipju zahajili, konto: Freundeskreis Abtei St. Marienstern, IBAN: DE 66 8505 0300 3000 0600 21, hesło: Bänke Lippe-Park

Serbski muzej pyta fota

Freitag, 24. März 2023 geschrieben von:

Budyšin. Za wustajeńcu „Čej’ da sy?“ pyta Serbski muzej hišće fota. Witane su motiwy serbskeje zhromadnosće, nałožkow, romantiskich blečkow abo dopomnjenkow na wosebity podawk. Zapósłać měło so foto (4 MB) z mjenom, titulom a krótkim komentarom hač do 31. měrca na . Kóždy ma šansu na překwapjenku. Rady móžeja so młodźi Serbja hišće wobdźělić na naprašowanju „Přichod serbskeje ­Łužicy“ pod .

Poskićuja dźěćacu drastu

Wukrančicy. Wulki bazar dźěćaceje ­drasty wotměje so jutře, sobotu, wot 9 do 12 hodź. we Wukrančicach (Weigersdorf), a to w gmejnskim domje bjez­posrědnje pódla cyrkwje. 120 předawarjow je kamory swojich dźěći přehladało a drastu wupytało. Wopytowarjo maja składnosć dźěćacu drastu hač do ­wulkosće 176 kaž tež wuhotowanje za ćěšenki, črije, knihi a zabawne hry kupić. Wšitko je po wulkosćach a temach ­rjadowane. Z wunoškom drastoweho ­bazara zarunaja wudawki zarjadowanja a podpěruja projekty dźěćaceho a młodźinskeho dźěła.

Wo žiwidłach w rowach

Donnerstag, 23. März 2023 geschrieben von:

Budyšin. Pod hesłom „Nudle, chlěb a jah­ły“ zaběra so přichodna rozmołwa w Muzeju Budyšin njedźelu, 26. měrca, w 15 hodź. z jónkrótnymi předstawizniskimi namakankami žiwidłow w Delnjej Kinje. W 95 rowach běchu tam najwšelakoriše jědźe namakali. Archeologowka Jasmin Kaiser so při rozmołwje z tutymi namakankami zaběra a připosłucharjam jich wuznam rozłoži. Kaž muzej připowědźa, čaka na wopytowarjow mała překwapjenka. Zastup płaći 3,50 eurow.

Pčołarić nawuknyć

Wojerecy. Křesćansko-socialny kubłanski skutk přewjedźe na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje sobotu, 1. apryla, wot 10 do 12 hodź., informaciske zarjadowanje za tych, kotřiž chcedźa so z pčołarjom stać. Wobdźělnicy dóstanu dohlad do zakładow dźěła pčołarja. Tohorunja rozłoža jim trěbne techniske wuměnjenja, wočakowane kóšty a wjele dalšeho. Wobdźělenje płaći dźesać eurow. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03571 979164.

Pytaja časowe dokumenty

Na kreatiwne popołdnjo

Mittwoch, 22. März 2023 geschrieben von:

Kulow. Dekoraciju z hliny zhotowić a připódla so w serbšćinje wukmanić móža zajimcy jutře, štwórtk, w Kulowskim Jakubecowym wustawje. Wot 15 do 16.30 hodź. su tam wopytowarjo na serbske kreatiwne popołdnjo z Mariju Šołćic přeprošeni. Je to zhromadne zarjadowanje Domowiny z towarstwom Zhromadnje za Kulow. Wobdźělenje na wosobu płaći štyri eurow.

Z wyšim měšćanostu rěčeć

Wojerecy. Slěd zarjadowanjow „Prašej so wyšeho měšćanostu“ město Wojerecy a tamniša měšćanska biblioteka Brigitty Reimann zajutřišim, pjatk, pokročujetej. Wot 18 do 19.30 hodź. móža wobydlerjo swoje naležnosće přednjesć a so z Torstenom Rubanom-Zehom (SPD) rozmołwjeć. Wobdźělenje je darmotne, při­zjewjenje trěbne njeje. Zarjadowanje wotměje so w rumnosćach měšćanskeje biblioteki.

Serbsce do nalěća pućować

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:
Trjebin. K šěsć kilometrow dołhemu nalětnjemu pućowanju su zajimcy pjatk, 24. měrca, w 16 hodź. při Trjebinskim Domje towarstwow přeprošeni. Zarjadowarjo su rěčna motiwatorka Juliana Kaulfürstowa, Slepjanski rěčespytnik dr. Hync Rychtaŕ a syć za regionalnu identitu a rěč Domowiny. Wobdźělnicy nawuknu po puću serbske zapřijeća wo lěsu, łuce a polu. Čara powjedźe wot Trjebinskeho zwěrjenca hač do Běłeje Wody. Tam załoža pućowarjo do hosćenca „Mahuja“. Wróćo pojědu z ćahom. Wot Slepjanskeho dwórnišća je transport do Trjebina přihotowany, kiž wobdźělnikow k Domej towarstwow dowjeze. Štóž so za přirodu a rěč zajimuje, je wutrobnje witany.

Na Girls’Day do Berlina

Freitag, 17. März 2023 geschrieben von:

Budyšin. Za lětuši Girls’Day w zwjaz­kowym sejmje pyta zapósłanča SPD w zwjazkowym sejmje Kathrin Michel hišće zajimowane šulerki w starobje mjez 15 a 19 lětami. Šulerjo změja składnosć, 26. a 27. apryla zwjazkowy sejm ­zeznać, w kanclerskim zarjedźe snědać a politiske rozsudy wosobinsce dožiwić. Přizjewjenja přijimuja hač do 20. měrca.

Serbsko-němska namša

Wjerbno. Přichodna serbsko-němska ­namša wotměje so zajutřišim, njedźelu w 10 hodź we Wjerbnjanskej cyrkwi.

Anzeige