Za dźěłarničku so přizjewić

Donnerstag, 24. Januar 2019 geschrieben von:

Drježdźany. Dźěłarničku za woblěkanje serbskeje drasty přewjedźe Drježdźanske towarstwo Stup dale zajutřišim, sobotu, wot 10 do 17 hodź. na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach. Zajimcy njech přizjewja so prawje spěšnje pod telefonowym čisłom 0151/ 592 435 46. Wobdźělnikam poskića wobjed.

Wo přirodźe w cuzbje

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přeprosy jutře, pjatk, w 19 hodź. na přichodne zjawne zarjadowanje. W Michałčanskim hosćencu přednošuje Olaf Zinke z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na temu „Přiroda a turizm na Galapagosowych kupach – wuwiće w dwěmaj lětdźesatkomaj“. Wšitcy zajimcy su witani.

Stelu přeměstnja

Tójšto ćahow jězdźi

Mittwoch, 23. Januar 2019 geschrieben von:

Łaz (AK/SN). Wutwarjena a elektrifikowana železniska čara z Hórnikec hač na pólsku hranicu je mjeztym čile wužiwana. To zdźěli Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Kaž gmejna z lista Němskeje železnicy AG zhoni, liča lětsa wšědnje z něhdźe 80 nakładnymi ćahami. Dale je tam wot póndźele do pjatka 18 wosobowych ćahow předewzaća ODEG po puću, sobotu a njedźelu 16. Kaž železnica dale informuje, zasadźeja dalše składnostne ćahi, wjesnjanosta rozłoži. Při tym jedna so wo krótkodobnje přizjewjene jězby nakładnych ćahow, kotrež kolije potom zwonka plana wužiwaja.

Kursaj pilates w chorowni

Kamjenc. Wot zajutřišeho poskića w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana nowej kursaj pilates. Wonej wotmějetej so stajnje pjatk wot 12.30 do 13.30 hodź. za samodruhe žony a tohorunja pjatk wot 13.30 do 14.30 hodź. za maćerje po porodźe dźěsća. Kursaj nawjeduje fitnesowy ekonomka a wukubłana pilatesowa trenarka Nancy Römer. Přizjewjenja při­jimuja pod telefonowym čisłom 01520/ 899 25 64.

Wo Wałdowych kěrlušach

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje sekcije hudźba Maćicy Serbskeje wotměje so ­jutře, srjedu, w 19 hodź. w sydarni Budyskeho Serbskeho domu na prěnim poschodźe. Tema wječora rěka „Wałdowe kěrluše – kotre melodije su woprawdźe wot njeho?“. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Štóž ma Wosadnik, njech jón sobu přinjese.

Štó chce sobu spěwać?

Budyšin. K zesylnjenju swojeho chóra za projektaj „Argentinske nocy“ 28. a 29. junija 2019 a „Carmina Burana“ 31. awgusta 2019 pyta Serbski ludowy ansambl spěwarki a spěwarjow. Proby započnu so 7. měrca a wotměja so stajnje štwórtk wot 18 hodź. na žurli SLA. Nazhonjenja w chórowym spěwanju a znajomosće notow su witane. Zajimcy njech přizjewja so hač do 22. februara e-mailnje na adresu .

Přihotuja dróhotwar

Montag, 21. Januar 2019 geschrieben von:

Błohašecy. Kónc lěta 2019 chcedźa statnu dróhu S 100 w Błohašecach wob­šěrnje wutwarić. W přihotach na tónle projekt započachu dźensa podłu dróhi dohromady 16 štomow pušćeć. Tele dźěła­ maja hač do kónca tydźenja wotzamknjene być. Při tym dóńdźe sčasami k snadnym poćežowanjam nadróžneho wobchada, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo­. Dróhu wutwarjeć drje započnu hakle nazymu, přirodoškitnych přičin dla pak wot měrca hač do sep­tembra žane štomy podrězać njesmědźa. Tohodla dyrbja so wone hižo nětko zminyć. Po dotwarje dróhi maja wobšěrne wurunanske naprawy slědować. Jako narunanje­ za nětko pušćene štomy chcedźa potom na wšelakich płoninach w Błohašecach nowe štomy a kerki na­sadźeć.

Na skupinsku „hłownu“

Wuměłstwo při skale

Freitag, 18. Januar 2019 geschrieben von:

Miłoćicy. Mjezynarodny dźeń wuměłstwa přewjedźe towarstwo Kamjenjak jutře wot 17 hodź. a njedźelu wot 10 hodź. při Miłočanskej skale. Z hosćom budu tam Krabatowy wuměłc Jörg Tausch, Krabatowy slědźer Hans-Jürgen Schröter, wuměłcy rězbarskeje dźěłarnički a čłonojo towarstwa. Při wohenju, zapyrjenej pjecy a w tepjenych rumnosćach změja zajimcy składnosć k bjesadźe. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

„Ćěkancy a my“

Chrósćicy. Propst Clemens Hrjehor ma wotewrjenu wutrobu za nuzu ćerpjacych. Tak je jako Radworski farar přiwzał swójbu ćěkancow z Bosniskeje, jako wona před wójnu na Balkanje wućek pytaše. Na swojim nowym skutkowanišću w Kamjenicy je farski dom swójbje muslimskich migrantow wotewrěł. Čehodla je to činił? Što je při tym dožiwił a hišće dožiwja, runje w měsće, hdźež je po smjertnej nožowej atace na wobydlerja k protestam přećiwo migrantam dóšło? Wo tym porěči propst Clemens Hrjehor njedźelu, 20. januara, w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wječor na temu „Ćěkancy a my – nazhonjenja fararja“ započnje so w 19 hodź. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Nowa wóčnolěkarska praksa

Mittwoch, 16. Januar 2019 geschrieben von:

Budyšin. W lěkarskim domje Budyskeje chorownje při Měšćanskim nasypje wotewrje dr. Conrad Hoffmann pjatk, 1. februara, nowu wóčnolěkarsku praksu. Kaž chorownja w nowinskim wozjewjenju zdźěli, móža sej pacienća hižo nětko pod telefonowym čisłom 03591/ 37 161 termin dojednać. Wotewrjenske časy praksy budu póndźelu wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź., wutoru wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 15 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź. kaž tež štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 16 hodź.

Wustajeńca k jubilejej

Budyšin. W znamjenju 30. róčnicy měrliweje rewolucije w NDR steji filatelistiska a numismatiska wustajeńca „30 lět bjez hranicow zběrać, slědźić a wuhotować“, kotruž wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w rumnosćach Budyskeje Ludoweje banki. Tam pokazaja listowe znamki, wosebite kołki, pjenjezy, fota a nowinske rozprawy ze zašłych třiceći lět. Poł hodźiny do wotewrjenja móža sej wopytowarjo wosebity pjenjez ze slěbra razyć dać. Wjacori fachowcy jutře wo wustajenych objektach porěča. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Za dźěłarničku so přizjewić

Wopominaja fararja Fryca

Montag, 14. Januar 2019 geschrieben von:

Gołkojce (SN). Składnostnje 200. po­smjertnin fararja Jana Bjedricha Fryca přeproša dźěłowa skupina Serbska namša jutře, wutoru, na wopomnjensku swjatočnosć do Gołkojc (Kolkwitz) pola Choćebuza, hdźež chcedźa na přełožerja Stareho testamenta do serbšćiny spo­minać. Wot 14.30 hodź. zaklinči w Gołkojskej cyrkwi pišćelowa hudźba. W 15 hodź. započnje so nutrnosć z dušepastyrku Katharinu Köhlerowej, a při rowje Fryca połoža wěnc. Po tym předstaja rodopisne slědźenja wo fararju. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Ćežkochorych přewodźeć

Kamjenc (SN). Nowy přihotowanski kurs za přewod ćežkochorych a mrějacych zahaji so srjedu, 6. februara, w Kamjenskim zetkawanskim domje Carity. Pod hesłom „Přewodźeć nawuknyć“ ma kurs hač do 7. měrca trać – a to kóždu srjedu wot 17 do 21 hodź. kaž tež dwójce sobotu wot 9 do 15 hodź. Přizjewjenja su móžne w domje Carity w Kamjencu pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 37 43 12. Tam dóstanu zajimcy dalše informacije wo kursu a jeho wobsahach.

Serbski sejm so schadźuje

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:

Wětošow. Třeće schadźowanje Serbskeho sejma wotměje so jutře, sobotu, na Awgusta Bebelowej 9 we Wětošowje. W 10 hodź. započnje so dźěłarnička wo internej a eksternej komunikacij. Posedźenje zahaji so w 13 hodź. z poskitkom rozmołwy přitomnym hosćom. Dale diskutuja wo naćisku jednanskeho porjada, wo wobsahowych zaměrach sejma a wo lětušich dźěłowych ćežišćach. Hosćo su witani.

Wustajeńca so skónči

Budyšin. Aktualna kabinetna wustajeńca w Muzeju Budyšin z wobrazami Ulriki Mětškoweje budźe njedźelu posledni raz widźeć. Při tej składnosći wěnuje so Erika von Borries zajutřišim w 15 hodź. ži­wjenju Wilhelma Müllera (1794–1827), na kotrehož teksty so twórby ­Ulriki Mětš­koweje złožuja.

Wo wukubłanju we wójsku

Budyšin. Informaciske zarjadowanje wo wukubłanskich a studijnych móžnosćach w Zwjazkowej woborje wotměje so póndźelu, 14. januara, wot 14 hodź. w Budyskim powołanskim informaciskim centrumje na Nowosólskej.

Swětło do ćmy stawiznow

Do noweho horta pohladnyć

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Kubłarki dwurěčneho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća Pančicy-Kukow, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), přeprošeja na dźeń wotewrjenych duri do noweho horta, a to pjatk, 11. januara, wot 14 do 18 hodź. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani po wulkomyslnych rumnosćach so rozhladować. Kubłarki wjesela so na zajimawe rozmołwy wokoło hortoweho žiwjenja a noweho domu a rady na prašenja wotmołwja.

Paliatiwna stacija hotowa

Wojerecy. Po něhdźe wosom měsacach twarskeho časa je na 3. poschodźe Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma nowa paliatiwna stacija nastała. Tam maja městno za šěsć pacientow a jich přiwuznych. Techniske wuhotowanje rumnosćow kaž tež barby a meble w nich su na to wu­směrjene, wobydlerjam přijomnu atmosferu skićić a runočasnje najlěpše lěkarske zastaranje zaručić. Za twar paliatiwneje stacije nałožichu dohromady 1,32 milionow eurow, z čehož je sakske socialne ministerstwo 1,04 miliony eurow spěchowało.

Kamjenje postajić dać

Montag, 07. Januar 2019 geschrieben von:

Kamjenc. Wosebitu rěčnu hodźinu změja jutře, wutoru, wot 17 do 18 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Štóž ma doma někajki kamjeń abo samo fosil z pućowanja abo dowola, móže sej wot geologi Jensa Czoßeka rjec dać, wo kotry so jedna. Při tym je wšojedne, hač pochadźa kamjeń z pobrjoha morja abo z horow. Lěpšina přiwšěm je, móže-li wopytowar rjec, hdźe je kamjeń namakał. Zastup je darmotny.

Kak demokratiju spěchować?

Budyšin. Z prašenjom, što zamóža spěchowanske programy za demokratiju, zaběra so zajutřišim, srjedu, wot 19 hodź. stajne blido Budyskeje skupiny CDU w piwarni na Thomasa Mannowej. Z hosćom budźe Marie Melzer, kotraž w Budyšinje aktiwity spěchowanskeho programa „Partnerstwa za demokratiju“ koordinuje. Wona porěči wo swojich nazhonjenjach­ a tež wo tym, što móža spěchowanske programy wuskutkować. Zarjadowanje je zjawne.

Tež lětsa dale poradźuja

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019