Wopominaja M. Rostoka

Dienstag, 20. April 2021 geschrieben von:

Huska. Hušćanska wosada wopomina jutře, srjedu, wučerja Michała Rostoka składnostnje jeho 200. narodnin. W 17 hodź. zahaji so nyšpor w cyrkwi. Přizamknje so postrowna hodźina z krótkimi přinoškami wo Rostoku. Swjatočnosć zakónči so na kěrchowje při wobnowjenym rowje Rostoka. Michał Rostok narodźi so w lěće 1821 w Bělšecach. Wot 1837 do 1841 wopyta Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Skutkowaše štyri lětdźesatki jako wučer w Drječinje. Wón wuwiwaše serbsku přirodowědomostnu terminologiju a běše insektowy slědźer europskeho wuznama. Rostok wumrě 1893 w Husce. 1997 postaji jemu Maćica Serbska nowy narowny pomnik na Hušćanskim kěrchowje.

Diskutuja online

Radźićeljo so schadźuja

Montag, 19. April 2021 geschrieben von:

Lejno. Přichodna zjawna zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je jutře, 20. apryla, w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu. Mjez druhim póńdźe tam wo lětuši hospodarski plan a wo analyzu trěbneje płoniny za twar bydlenskich domow.

Přeja sej kontejnery

Łaz (AK/SN). Wjace wotpadkowych kontejnerow za škleńcu a papjeru přeja sej wobydlerjo we Łazowskej gmejnje. Kaž na posedźenju gmejnskeje rady rěkaše, je so gmejna tohodla pola wokrjesa naprašowała, njeje pak dotal žanu wotmołwu dóstała.

Za test so přizjewić trjeba njeje

Budyšin. Hdźež w Budyskim wokrjesu mobilne teamy testowanje na koronu přewjedu, njeje hižo trjeba so do toho online přizjewić. Kaž wokrjes zdźěli, njeje so to w praksy jako kmane wopokazało. Test je nětko potajkim bjez přizjewjenja móžny.

Na awtodróze twarja

Freitag, 16. April 2021 geschrieben von:

Horni Wujězd. Saněrowanskich dźěłow dla budźe wotjězd z awtodróhi A 4 w Hornim Wujězdźe přichodny tydźeń dwójce zawrjeny. Wutoru, 20. apryla, dźěłaja na wotbóčce do směra na Zhorjelc, nazajtra do směra na Drježdźany. Wob­jězdka budźe wupisana, wona powjedźe do Zhorjelca přez Słonu Boršć a do Drježdźan přez Porchow.

Poskića kubłanski tydźeń

Smochćicy. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přeproša Smochčanske kubłanišćo swj. Bena za tydźeń wot 28. awgusta do 4. septembra na swójbny kubłanski tydźeń. Nimo zetkanjow a hrow dóstanu starši pokiwy k wšědnemu dnjej w swójbje z dźěćimi wot třoch lět. Při tym póńdźe hłownje wo kubłanski stil a wo potrjeby dźěći. Tydźeń wobrubja z pisanym programom wšelakich akcijow, kotrež su temje wobsahowje přiměrjene. Za čas ­seminarow za staršich poskića dźěćom wosebity program. Přizjewjenja přijimuja internetnje pod www.bildungsgut-schmochtitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 2 23 17.

Radźićeljo so schadźuja

Mittwoch, 14. April 2021 geschrieben von:

Chrósćicy. Nakup mustwoweho transportera za Chróšćansku wohnjowu woboru budźe jedna z temow přichodneho posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19 hodź. w sydarni gmejnskeho a kulturneho centruma. Dale chcedźa radźićeljo přepodać nadawk wutworić w Serbskej zakładnej šuli Chrósćicy WLAN-syć z controllerom a firewall. Nimo toho zaběraja so z dalšim wu­twarom dróhi wot Nuknicy do Lejna, za čož ma so zrěčenje za inženjerske wukony wotzamknyć. Wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Zwukowu instalaciju zakónča

Rakecy. Z dołhej nocu z psalmom 23 zahaji so zakónčenje spirituelneje zwukoweje instalacije w Rakečanskej ewangelsko-lutherskej cyrkwi. Dźakny nyšpor pjatk, 16. apryla, započnje so w 19 hodź. Hač do 23.06 hodź. budźe Boži dom přistupny. Pozadk njewšědneho časa je, zo wopřijima psalm 23 šěsć štučkow. Projekt wostanje hač do 18. apryla słyšeć.

Wěnuja so serbskim temam

Dienstag, 13. April 2021 geschrieben von:

Budyšin. Pod hesłom „Serbja we Łužicy. Drěmacy pokład w Sakskej?“ přeproša Politiski ku błanski forum Sakska Konrada Adenaueroweje załožby hišće na dwě onlinowej zarjadowani z diskusiju. Jutře, srjedu, wěnujetaj so něhdyša zapósłanča zwjazkoweho sejma a bywša předsydka Rady za serbske naležnosće Sakskeje ­Marja Michałkowa kaž tež Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) temje ­„Jedyn lud, jedyn hłós!? – Politiska participacija Serbow w Sakskej“. Hosćo poslednjeho zarjadowanja 21. apryla pod hesłom „Młodźi a dynamiscy – Perspektiwy do přichoda za Serbow“ budu ­Dawid Statnik, předsyda Domowiny, kaž tež Helena Hejduškec a Jakub Wowčer ­ze Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk. Za wobě zarjadowani je přizjewjenje trěbne. Z wobkrućenjom dóstanu zajimcy přistup připósłany. Link na stronu k přizjewjenju je mjez druhim pod www.posol.de wozjewjeny.

Premjera knihi wirtuelnje

Póndźelu započnu twarić

Freitag, 09. April 2021 geschrieben von:
Boranecy. Zhromadnu twarsku naprawu wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Mała Sprjewja, Budyskeho wokrjesa, wo­krjesnych zawodow Budyšin a Radworskeje gmejny wot póndźele, 12. apryla, w Boranecach zwoprawdźa. Tam hłowny puć přez wjes wobšěrnje ponowja a při tym trěbne medije znowa składu. Twarske dźěła maja hač do spočatka decembra trać. W tym času puć dospołnje za­wru. Tež zastaranske a wotwožowanske jězdźidła kaž tež wuchowanska słužba njebudu přez wjes jěć móc. Hač k nawsy přijědu wone pak z Radworskeho směra pak ze směra Nowych Boranec. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, dyrbja wuchowanske mocy po zawrjenym dźělu dróhi nóžkować. Wotpadkowe sudobja wobydlerjow dowjezu sobudźěłaćerjo twarskich firmow k wotpowědnym městnam. Wokołopuć powjedźe po statnymaj dróhomaj S 106 a S 107 do wobeju směrow.

Nowa metoda za móst

Donnerstag, 08. April 2021 geschrieben von:

Worcyn. W Budyskim wokrjesu su dalši dróhotwarski projekt z karbonowym betonom zahajili. Poćežujomnu a za klimu dobru twaršćiznu zasadźuja při nowo­twarje mosta nad Koporčanskej wodu we Worcynju (Wurschen) pola Wósporka. Dźěle betonoweje konstrukcije wobsteja z karbonowych žerdźow a matow. Wone njejsu jenož lóše, ale maja tež lěpšinu, zo njezerzawjeja. Tamne dźěle nastanu na zwučene wašnje z woclobetona. Stary móst z lěta 1934 wottorhaja. Hižo loni běchu při ponowjenju mosta w Zuborničce karbonowy beton wužiwali.

Najprjedy na hinašim městnje

Rakecy. Hinak hač planowane je koro­nowy testowy centrum w Rakecach wot předwčerawšim nachwilnje w młodźinskim a towarstwowym domje při by­wšim kuble zaměstnjeny. Rumnosć je pod třěchu a z liftom docpějomna. Poprawom měješe so za testowy centrum bywša kupnica Diska wužiwać. Za to pak dyrbja jeje wužiwanje najprjedy wot­hło­sować, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa. Ručež budźe to zrjadowane, testowy centrum hišće raz přećehnje.

Adresu njezabyć!

Mittwoch, 07. April 2021 geschrieben von:

Budyšin. Hnydom po jutrach su wčera prěnje wuhódanja jutrowneje křižowki Serbskich Nowin do redakcije dóšli. Při tym bě zwěsćić, zo wulki dźěl wotpósłarjow swoju adresu připisał njeje. Tohodla prosy redakcija wo to, zo njech potrjecheni čitarjo swoje wuhódanje hišće raz a z adresu do redakcije pósćelu. Hewak jich dopisy při wulosowanju bohužel wobkedźbować njemóžemy.

30 ławkow k jubilejej

Wojerecy. Na swoje 30lětne wobstaće zhladuje lětsa Wojerowska bydlenjo­twarska towaršnosć. Při tej składnosći chcedźa na terenje města dohromady 30 nowych ławkow nastajić. Wobydlerjo su nětko namołwjeni, swoje najlubše městna zapodać, hdźež móhli ławki poz­dźi­šo raz stać. Móžno je to mjez druhim na internetnej stronje www.wh-hy.de. Tam nadeńdu zajimcy kartu města, na ko­trejž móža wotpowědnu městnosć nakřižować.

Online do muzeja

Donnerstag, 01. April 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu drje wostanje dale zawrjeny, onli­ne pak poskića tam srjedu, 7. apryla, w 19 hodź. archeologiski přednošk. Archeologowka Jasmin Kaiser porěči wo ritualach chowanjow a wopominanja wot kamjentneje doby hač dodźensa. Wuchadźišćo jeje přednoška je prehistoriske pohrjebne polo pola Delnjeje Kiny, hdźež móžachu dźěle pochowanskich ritualow rekonstruować. Zajimcy njech přizjewja so za přednošk z mejlku pod a dóstanu potom trěbne daty.

Poskića kubłanski tydźeń

Spominaja na wopory

Mittwoch, 31. März 2021 geschrieben von:
Smochćicy. Na online-poskitk „Žałosćenje ćichu sobotu“ přeproša za 3. apryl wot 10 do 12 hodź. Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. Tamniši dušepastyrjo chcedźa w bróžnjowej cyrkwi na wopory koronapandemije w Budyskim wokrjesu spominać. Za kóždeho zemrěteho wokrjesa korony dla, dotal je jich něhdźe 800, chcedźa swěčku zaswěćić. Spominanje hodźi so jako live-stream přez Youtube-kanal Smochčanskeho kubłanišća sćěhować. Wotpowědny link dóstanu zajimcy přez internetnu stronu kubłanišća. Přihladowarjo móža wot doma přez chatowu funkciju abo přez SMS swójske mysle a modlitwy wozjewić. Dušepastyrjo je při symbolisce natwarjenej muri žałosćenja přičinja.

Anzeige

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o