Přewjedu dny rozpominanja

Donnerstag, 05. Januar 2023 geschrieben von:
Smochćicy. Pod hesłom „Swědomje a radikalne­ rozsudy“ přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena na dny rozpominanja filma, kotrež wotměja so wot pjatka do njedźele, 20. do 22. ja­nuara. Referentaj budźetaj Michaela Hrjehorjowa z Budyskeho Rěčneho ­centruma WITAJ a oratorian farar ­Thomas Bohne z Lipska, čłon Katolskeje filmoweje komisije Němskeje biskop­skeje konferency. Přizjewjenja za dny rozpominanja přijimuja hač do 6. ja­nuara.

Přednošk wo putnikowanju

Mittwoch, 04. Januar 2023 geschrieben von:

Chrósćicy. Putnikowanje do Krupki steji w srjedźišću dalšeho wječora kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe, a to sobotu, 7. januara, w 19.45 hodź. Kóždolětnje w awgusće nastaji so skupina serbskich młodostnych z Chrósćic na tři dny trajacy puć pěši. Njehladajo na mozle dyrbi to měć fascinowacu přićahliwosć, dokelž mjeztym su dalše generacije młodostnych tutu tradiciju přewzali, a „starše semestry“ jako ekstra skupina dorosćenych paralelnje do Krupki a wróćo běža. Wo putnikowanju do Krupki ­powědaja a pokazaja wobrazy Marcel Hoza, Diana Wowčerjowa a Bosco Hojer. Zajimcy su wutrobnje witani.

„Maschine“ signuje nowu CDju

Budyšin. Spěwar 2016 rozpušćeneje kapały Puhdys Dieter „Maschine“ Birr budźe jutře, štwórtk, wot 12 hodź. z hosćom w Budyskim předawanišću za techniske nastroje Medimax w Centeru na Žitnych wikach. Tam su wšitcy přeprošeni sej jeho nowu CD „Große Herzen“ signować dać a so ze spěwarjom rozmołwjeć.

Zakónča wustajeńcu

Dienstag, 03. Januar 2023 geschrieben von:

Budyšin. Wosebita wustajeńca „Wuměłstwo za zběranje a darowanje“ w Galeriji Budissin je hišće hač do pjatka, 6. januara, přistupna. Přehladka Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa prezentuje na přikład fotografije, skulptury, mólby ­a asemblaže mjez druhim Iris Bran­kačkoweje, Isy Bryccyneje, Andreasa Henniga, Eberharda Petersa a Ingi A. ­Seidel. Galerija je wot wutory do soboty wot 14 do 18 hodź. wotewrjena.

ZSW pokročuje z rjadom

Budyšin. We wobłuku swojeho literarneho rjadu „tracTare“ wěnuje so Zwjazk serbskich wuměłcow pjatk, 6. januara, we 18 hodź. tekstam młodych awtorow z najnowšeho zešiwka „Paternoster 9“. Zešiwk je loni w LND wušoł. Prof. ­Dietrich Šołta poda z recensiju zawod do bjesadneho koła wo twórbach w Bu­dyskej Röhrscheidtowej bašće. Wšitcy ­zajimcy kaž tež awtorki a awtorojo su wutrobnje přeprošeni.

Proša wo podpěru

Lisćiki za hudźbny swjedźeń

Freitag, 30. Dezember 2022 geschrieben von:

Smochćicy. Za Smochčanski hudźbny swjedźeń 2023 móža sej zajimcy hižo nětko zastupne lisćiki w předpředani wobstarać. Znaty koncert pod hołym njebjom zaklinči 30. junija a 1. julija a je jedyn z hudźbnych wjerškow we Łužicy. Po tym zo wěnowaše so hudźbny swjedźeń 2022 našim čěskim susodam, powjedźe wón 2023 do susodneho pólskeho kraja. Zastupne lisćiki poskićuja při kasy Serbskeho ludoweho ansambla a internetnje pod .

Wustajeńca Božich narodkow

Hirschfelde. W putniskej hospodźe w Hirschfeldźe su hišće hač do štwórtka, 2. februara, Bože narodki wustajene. Mjez nimi je tež tajki, kotrehož postawy hodźa so zdźěla pohibować. Snadneje wulkosće domu dla su přizjewjenja trěbne. Połhodźinske wodźenja započinaja so stajnje sobotu w 14.30 hodź. a njedźelu w 14 kaž tež w 15 hodź. Tež wosebite wodźenja za skupiny ze sydom do ­dwanaće wosobow su móžne a měli so z fararjom Michaelom Dittrichom dojednać, a to z mejlku na dittrich.mi@ t-online.de abo pod tel. čo. 0162 9179949. Zastup je darmotny.

Trójne narodniny

Mittwoch, 28. Dezember 2022 geschrieben von:

Chrósćicy. Pod hesłom „Serbske bands a fans“ chcedźa skupiny JANKAHANKA, SerBeat a Logarhytmus sobotu, 30. decembra zhromadnje ze swojimi přiwisnikami stajnje dźesate narodniny swjećić, a to w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Po koncertach, kotrež startuja w 19 hodź., postarataj so Los Héroes a Ida Bux wo elektroniske zynki. Prezentatoraj zarjadowanja staj towarstwo Pawk a hudźbnik Syman Hejduška. Zastup ­płaći w předpředani 15 eurow (hlej mjez druhim ).

Wiki najdlěše byli

Budyšin. Z 28 dnjemi běchu lětuše Wjacławske wiki w Budyšinje najdlěše nowšeho časa. Zličili su něhdźe 150 000 wopytowarjow, zdźěli měšćanske zarjadnistwo. Dotalny rekord bě 2017, jako přichadźeše 175 000 wopytowarjow.

Hač do jutřišeho wothłosować

Do zymneje wody skočić

Dienstag, 27. Dezember 2022 geschrieben von:
Běły Chołmc. Wojerowske płuwanske towarstwo a towarstwo KnappenMan přeprošujetej na kónclětne kupanje w Třižonjanskim jězoru. Zajimcy zetkaja so zajutřišim, štwórtk, w 13.30 hodź. na Běłochołmčanskim pobrjohu. Zarjadowanje wotměje so 13. raz. Minjenej lěće dyr­bješe wone korony dla wupadnyć. Kóždy, kiž so do wody zwaži, dóstanje wopismo a horcy napoj. Tež wšitcy dalši wopy­towarjo su při Třižonjanskim jězoru witani.

Klětu zaso sportowe kursy

Freitag, 23. Dezember 2022 geschrieben von:
Smjerdźaca. Serbske šulske towarstwo poskići w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA wot spočatka noweho lěta zaso dalše sportowe kursy. Nowostka je, zo budźe wot februara pjatk dopoł­dnja tež yoga móžne. Zajimcy so njech prošu přizjewja. Přehlad wšitkich poskitkow kaž tež dalše informacije namakaće na internetnej stronje SŠT www.sorbischer-schulverein.de abo direktnje na www.lipa-ev.de.

Dróha do města wotewrjena

Mittwoch, 21. Dezember 2022 geschrieben von:

Budyšin. . Po Lubijskej dróze w Budyšinje móža awta wot dźensnišeho zaso do města nutř jězdźić. Na křižowanišću Lubijska/Pawlijowa twarske dźěła zymy dla přetorhnu. Klětu ma so dale twarić. Po wšěm zdaću budźe tež potom dale móžno, po Lubijskej do města jězdźić, měšćanske zarjadnistwo zdźěli.

„Mała wjera“ w poskitku

Budyšin. Dypkownje k hodam poskićuje Budyska Serbska kulturna informacija DVD „Mała wjera“. Serbsce synchroni­zowana bajka je za wosom eurow na ­předań.

Štomy wurězować nawuknyć

Wojerecy. Na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje chcedźa zajimcam 14. januara rozłožić, kak so sadowcy ­prawje wurězuja. Wot 10 do 12 hodź. ­zahrodniska mišterka Janine Gräulich wobdźělnikam kursa wšitko trěbne rozkładźe a pokaza. Po teoretiskich pokiwach móža so wobdźělnicy na sadow­cowej łuce farmy w praktiskim dźěle ­pospytać. Wobdźělenje płaći dźesać ­eurow. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03571 979164.

Serbske JuLeiCa-wukubłanje

Dienstag, 20. Dezember 2022 geschrieben von:

Worklecy. W januarje přewjedźe so po cyłej němskej płaćiwe wukubłanje JuLeiCa (Jugendleitercard) w serbskej rěči. ­Wone měri so na młodostnych wot 15 lět a na młodych dorosćenych, kotřiž su w młodźinskim dźěle aktiwni abo kiž chcyli so za młodźinu angažować. Při­zjewjenje je hač do jutře, 21. decembra online pod internetnej adresu móžne.

Poskićuja dźěłowe městna

Budyšin. Přehlad dźěłowych městnow w Budyskim wokrjesu skići fachowa bursa „wiederda“ 27. decembra wot 10 do 14 hodź. w Budyskim dwórnišću. Tam móža zajimcy regionalne předewzaća wšelakich branšow zeznać a so z jich zastu­pjerjemi rozmołwjeć. Poskitk měri so předewšěm na tych zwonka Łužicy by­dlacych, kotřiž hody swojich přiwuznych w Budyskim wokrjesu wopytaja a kotřiž wo tym rozmysluja, so w starej domiznje za nowym dźěłom rozhladować. Z tym zwjazuja organizatorojo próstwu, zo wobydlerjo swojich přiwuznych wo poskitku dźěłoweje bursy informuja.

Poprjancowu chěžku napjec

Freitag, 16. Dezember 2022 geschrieben von:

Čorny Chołmc. Štóž chce sej rady poprjancowu chěžku natwarić, móže to jutře, 17. decembra w Čornochołmčanskim Krabatowym Młynom. Wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 15 hodź. tam z Połčničanskich poprjancow tajke chěžki twarja. Přizjewjenje je trěbne a móžne pod telefonowym čisłom 035722/951133.

Dźak pomocnikam

Budyšin. Minjenu sobotu je chór 1. serbskeje kulturneje brigady tradicionelny adwentny koncert w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi přewjedł. Předsydstwo towarstwa brigady wupraja staršim sobuskutkowacych dźak, zo zmóžnichu sobuskutkowanje swojich dźěći na probach a koncertach. Wšitkim, kotřiž natwarichu podesty abo so wo ćopłu cyrkej postarachu, kaž tež podpěraćelam a wopytowarjam wupraja towarstwo dźak. Wosebity dźak wuprajeja Załožbje za serbski lud a Domowinje za finančnu podpěru a runje tak Serbskemu ludowemu ansamblej za spušćomnu organizatorisku pomoc.

Płuwarnja zawrjena

Běła Woda. Płuwanska hala budźe chorosće dla sobotu a njedźelu zawrjena. Wot toho potrjechena je tež sawna.

Serbska debata

Neuheiten LND