Zběra medicinske produkty

Dienstag, 15. März 2022 geschrieben von:

Pěskecy. Štóž chce chorownjam na Ukrainje z medicinskimi wudźěłkami pomhać, móže so na Marion Althaus w Pěskecach wobroćić. Wona je minjene dny z transporterom tajke wudźěłki do jednoho klóštra w Premyślu při pólsko-ukrainskej mjezy dowjezła, zwotkelž dary dale ukrainskim chorownjam posrědkuja. Nětko přihotuje dalši transport. Trěbne su mjez druhim sylne srědki přećiwo bolosćam, material k zawobalenju zranjenjow, srědki přećiwo wysokemu ­ćišćej kreje, desinfekciske srědki, kompresy a sykawy. Nadrobniše informacije podawa Marion Althaus na Kamjenskej dróze 20 w Pěskecach.

Wustajeńca w centrumje

Budyšin. Składnostnje 70. narodnin poda Budyšanka dr. Sabine Kambach we wustajeńcy „Rjane časy“ dohlad do swojeho tworjenja. Přehladku wotewru pjatk, 18. měrca, w 17 hodź. w Budyskim žónskim centrumje na Kamjentnej 15. Literarno-hudźbny program wuhotuje jewišćowa dźěłarnička za pedagogow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła.

Čitaja za Ukrainu

Demonstruja za měr

Montag, 14. März 2022 geschrieben von:

Kamjenc. Zwjazk Lěwicy Kamjenc-Radeberg namołwja k demonstraciji za měr jutře, wutoru, w 17 hodź. na Kamjenskim torhošću. Njejedna so wo stronskopolitiske zarjadowanje, tuž su wšitcy wobydlerjo namołwjeni so wobdźělić. Na městnje chcedźa informować, kak móža ludźo ćěkancam z Ukrainy najlěpje pomhać. Dale změja tak mjenowany wotewrjeny mikrofon za wšěch, kotřiž chcedźa swoje měnjenje zjawnje rjec.

Přeprošuja na přednošk

Chrósćicy. Po dlěšej přestawce přeproša župa „Michał Hórnik“ zaso na zjawne ­zarjadowanje. Štwórtk, 17. měrca, w 15 hodź. poskići Beno Bělk w Chrósćicach přednošk wo swojich pućowanjach po Africe. Přeprošeni do wjacezaměroweho ruma „Jednoty“ su předewšěm wuměnkarjo, ale tež wšitcy dalši zajimcy su witani. Jim poskića kofej a tykanc. Přistup rjaduja po prawidle 3G, na městnje budźe móžnosć so testować dać. Wjace tajkich přednoškow za wuměnkarjow chcedźa w běhu lěta přewjesć.

Poskićeja kursaj čěšćiny

Freitag, 11. März 2022 geschrieben von:

Budyšin. Štóž ma zajim na rěčnym kursu čěšćiny wot 22. julija do 19. awgusta w Praze abo wot 14. awgusta do 5. septembra w Českich Budějovicach, njech w Rěčnym centrumje WITAJ hač do 15. měrca swoje přizjewjenske podłožki woteda. (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, ­e-mail: ). Wotpowědny formular a dokładne informacije su na internetnej stronje pod „Nowosće“ přistupne.

Po jutrach serbšćinu wuknyć

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe za serbskich šulerjow 2. do 5. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja, prózdninski rěčny kurs. Pod nawodom studentkow wučerstwa zeznajomja so šulerjo dopołdnja ze serbskim alfabetom ­a zwučuja w serbskej rěči pisać a čitać. Popołdnju dožiwja wšelake serbskorěčne poskitki. Kurs wotměje so w jutrownych prózdninach wot 19. do 22. apryla wšědnje wot 9 do 15 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Někotre městna su hišće swobodne. Přizjewjenja přijimuje hač do 31. měrca Michaela Hrjehorjowa pod telefonowym čisłom 03591/550 414 abo e-mailnje pod .

Dróhu dospołnje zawru

„Serbske kwasy“ wupadnu

Donnerstag, 10. März 2022 geschrieben von:

Budyšin. Serbski ludowy ansambl dyrbi swoje za jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Budyskej „Krónje“ planowane předstajenje „Serbske kwasy“ chorosće dla wotprajić. Štóž ma hižo kartki, móže je za předstajenje 23. apryla wuměnić, na dobropis zaměnić abo pjenjezy wróćo dóstać.

Wo žiwjenskej kwaliće rěčeć

Radwor. Towarstwo za wuwiće Hornjołužiskeje hole a hatow (OHTL) přeproša jutře, pjatk, w 17 hodź. na zjawne zarjadowanje w Radworskej sportowej hali „Slavia“. We wobłuku zdźěłanja Leaderoweje wuwićoweje strategije za spěchowansku dobu 2023 do 2027 chcedźa wo prašenjach žiwjenskeje kwality zjawnje diskutować. W tym zwisku budźe rozjimane, kotre naprawy maja so přichodnje spěchować a kotre nic. Wobydlerjo kaž tež zastupjerjo komunow, předewzaćow, towarstwow a cyrkwjow su přeprošeni sobu debatować. Dalša diskusija wotměje so 1. apryla w Chróšćanskej „Jednoće“.

Informuja wo spěchowanju

Mittwoch, 09. März 2022 geschrieben von:

Budyšin. Załožba za serbski lud přeproša wšitkich zajimowanych na prěnje informaciske zarjadowanje, na kotrymž chcedźa wšelake móžnosće spěchowanja předstajić, hladajo předewšěm na nowe směrnicy załožby k programej „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“. Zarja­dowanje budźe online a wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. Link wozjewja na internetnej stronje załožby. Wob­dźěl­nicy změja móžnosć swoje prašenja wotbyć. Sobudźěłaćerjo załožby na nje rady wotmołwja.

Zběraja wěcne dary

Smochćicy. Hromadźe z Wenclec transportnym předewzaćom zběraja w Smoch­­čanskim kubłanišću swjateho Bena wěcne dary za ludźi z Ukrainy, ­kotřiž su do Pólskeje a Rumunskeje ćeknyli. Dary přijimuja na parkowanišću za recep­ciju, a to wšědnje wot 8.30 do 17 hodź. Předewšěm proša wo sćěhowace wudźěłki: začinjene awtowe kašćiki za prěnju pomoc (tež wotběžane), zubne šćětki a pastu, spanske měchi za dźěći a dorosćenych, spódnju drastu (termo), pjelški, mydło, nuznikowu papjeru, suchu jědź za ćěšenki, měcy, šawle, ru­kajcy, nohajcy – wšo, štož ćopło dźerži. Čer­­stwe twory, wodu a druhu drastu nje­přijimuja.

Zběraja pjenjezy

Dienstag, 08. März 2022 geschrieben von:
Budyšin. Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) zběra ze swojej akciju „Łužica pomha“ pjenježne dary za ukrainskich ćěkancow, kotřiž přińdu do Pólskeje. Kaž je TCM wot swojeho wjelelětneho partnera dr. Dariusza Kruczyńskeho, direktora Carity w Ełku, zhoniło, wostanje wulki dźěl ćěkancow blisko swojeho kraja, dokelž so bórzomneho nawróta nadźijeja. Předsyda TCM tež serbskich wěriwych pozbudźa pruwować, hač njemóhli sami doma ćěkancow přiwzać. Składowane pjenjezy chce towarstwo pomocnemu skutkej w Ełku na Ma­zurach přewostajić. Kontowy zwisk a nadrobnosće su w aktualnym wudaću Katolskeho Posoła wozjewjene.

Zběraja dary za ćěkancow

Montag, 07. März 2022 geschrieben von:
Wotrow. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći a młodźinu zběra dary za ukrainskich ćěkancow. Trěbne su mjez druhim přikrywy a zawki kaž tež hygienowe artikle, na přikład mydło, pjelški, płokanski srědk a zubne šćětki. Spanske měchi, izomaty a drastu porno tomu njebjeru. Dary we wočinjenych kartonach hodźa so wotedać jutře, wutoru, a srjedu, 9. měrca, stajnje wot 17 do 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli.

Poskićeja kursaj čěšćiny

Freitag, 04. März 2022 geschrieben von:

Budyšin. Štóž ma zajim na rěčnym kursu čěšćiny wot 22. julija do 19. awgusta w Praze abo wot 14. awgusta do 5. septembra w Českich Budějovicach, njech w Rěčnym centrumje WITAJ hač do 15. měrca swoje přizjewjenske podłožki woteda. (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, ­e-mail: ). Wotpowědny formular a dokładne informacije su na internetnej stronje pod „Nowosće“ přistupne.

Zahrodu přirodnje wuhotować

Wojerecy. Swoju zahrodu přirodnje wuhotować a hladać je tema zarjadowanja na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Wone wotměje so sobotu, 19. měrca, wot 9.30 do 11 hodź. pod nawodom zahrodniskeje mišterki Janiny Gräulich. Wona wobdźělnikam rozłoži, zo słušeja do přirodneje zahrody mjez druhim domjace kerki, po móžnosći lisćowcy a sadowcy a dosć městna za kćějace kwětki. Zajimcy njech přizjewja so z mejlku na .

Zabawne wašnje kubłanja

Donnerstag, 03. März 2022 geschrieben von:

Budyšin. Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw wobdźělitej so na lětušim dnju archiwow. Tón budźe njedźelu, 6. měrca, wot 14 do 17 hodź. Mjez druhim chcedźa internetne pro­jekty, na přikład digitalizowane zawostajenstwo Bogumiła Šwjele pod hesłom „Z magacina do syće a do swěta“ předstajić. Dale poskića wodźenje „Archiw jako kulturny pomjatk“. Jako wosebitosć pokazaja film „Pjeć wobrazow (nje)wšědneho dźiwadła“ wo serbskim dźiwadle, dźiwadźelnikach a přihladowarjach z lěta 1976 pod režiju Olafa Rosenberga.

Pokazaja jejka ze wšeho swěta

Slepo. Jutrownu wosebitu wustajeńcu „Jeja swěta – Swět jejow“ wotewru jutře, pjatk, w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Zestajił je ju bywši konserwator Lipšćanskeho Grassi-muzeja Erhard Schwerin. Přehladka dawa dohlad do swěta debjenych jejkow kołowokoło globusa. Tak pokazaja něhdźe 800 jejow z 45 krajow, kotrež su regionalnje a tematisce rjadowane. Wosebje słowjanske ludy wuchodneje, srjedźneje a juhowuchodneje Europy su jara mnohostronske wuměłske debjenje wuwili. Wustajeńca budźe hač do 1. meje přistupna.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 02. März 2022 geschrieben von:

Njebjelčicy. Twarski plan „Za Cyrkwinskim pućom“ w Serbskich Pazlicach budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Njebjelčanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na Njebjelčanskim gmejnskim zarjadnistwje. Nimo toho zaběraja so radźićeljo z wujasnjowacymi wustawkami za Serbske Pazlicy a wobkruća nowowuzwolene nawodnistwo Pěskečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Wjacore priwatne twarske naležnosće steja tohorunja na dnjowym porjedźe Njebjelčanskich radźićelow.

Na wikach so wobdźělić

Kamjenc. Po dwěmaj lětomaj přestawki přihotuje Kamjenska měšćanska iniciatiwa 3. Kamjenske kołbaskowe a regionalne wiki. Wone maja so 3. apryla w času wot 12 do 18 hodź. w nutřkownym měsće Lessingoweho města wotměć. Za to přeprošeja zajimowanych wikowarjow, posłužbarjow, towarstwa a akterow, kotřiž móža so ze swojimi poskitkami ­a idejemi wobdźělić. W srjedźišću maja regionalne wudźěłki z Kamjenca a wokoliny stać. Přizjewjenja su móžne hač do 4. měrca z mejlku na .

Anzeige