Přeprošuja na swjedźeń

Donnerstag, 11. Mai 2023 geschrieben von:

Konjecy/Šunow. Z nadróžnej kopańcu a dźěćacym swjedźenjom zahaja sobotu, 13. meje, popołdnju lětuši wjesny swjedźeń Konjec/Šunowa. Z hudźbnej zabawu a wječornym programom wjesneje młodźiny jón wječor w swjedźenskim stanje pokročuja. Po njedźelnym rańšim piwku wubědźuja so wohnjowe wobory wokolnych wsow. W 10.30 hodź. před­staji so wojerske towarstwo 1885 Ko­njecy. Po zhromadnym wobjedźe budźe w 14.30 hodź. mejemjetanje w Šunowje, po tym w Konjecach. W 16.30 hodź. slěduja wjesne mišterstwa w ćahanju powjaza. Wječor skónči so ze zabawu a diskoteku. Wo jědźe a napoje na woběmaj dnjomaj staraja so wohnjowa wobora, Domowinska skupina, blidotenisowe ­towarstwo a młodźina.

Za pózdnju změnu so přizjewić

Budyšin. We wobłuku pózdnjeje změny móža zajimcy 9. junija w Budyšinje ze­znać 21 hospodarskich předewzaćow. Za to organizuje město wosom wšelakich busowych jězbow, kotrež stajnje k dwěmaj předewzaćomaj abo k třom powjedu. Jězby su darmotne, zajimcy pak ­dyrbja so přizjewić. Na stronje informuja wo firmach a wo móžnosćach přizjewjenja.

Na dworje swjeća

Mittwoch, 10. Mai 2023 geschrieben von:

Worklecy. Serbska zakładna a wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy přeprošujetej wšitkich šulerjow, wučerjow, staršich a dalšich wobydlerjow na dworowy swjedźeń z mejemjetanjom. Wón wotměje so pjatk, 12. meje, wot 18 hodź. Wo ćělne derjeměće budźe z jědźemi a napojemi postarane. Tradicionalne zarjadowanje wobeju kubłanišćow wobohaća lětsa prěni raz čaporowe wiki, na čož smědźa wopytowarjo wosebje wćipni być.

Nalětni koncert w klóštrje

Pančicy-Kukow. Chór Lipa přeproša hromadźe z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom na nalětni koncert njedźelu, 14. meje, w 15.30 hodź. do zahrody klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Hižo wot 15 hodź. poskića tam swačinu z kofejom a tykancom. Publikumej zanjesu spěwarjo wěnc znatych a mjenje znatych pěsnjow, w kotrychž powěda so wo lubosći a rejach na korčmarjec žurli. Dale wustupi Lipjanska ­dźěćina „Lipki“ a dźěćaca band „Šwintuchi“, kotraž chce připosłucharstwu ­porjadnje zapyrić. Organizatorojo so na bohaty wopyt wjesela.

Přednošuje wo jubilejnej wsy

Dienstag, 09. Mai 2023 geschrieben von:

Lejno. W lěće 1423, potajkim před 600 lětami, bu wjes Lejno prěni raz pisomnje naspomnjena. Tutomu jubilejej wěnuje Benedikt Cyž swój přednošk, kotryž změje wón srjedu, 10. meje, w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“. Na njón su wšitcy wobydlerjo cyle wutrobnje přeprošeni.

Darmotnje do stolicy

Budyšin. Wot 1. do 2. junija wobsteji móžnosć z busom wot Budyšina do Berlina jěć. Wobdźělnicy wopytaja mjez druhim Němski zwjazkowy sejm, zwjazkowe ministerstwo za dźěło a socialne kaž tež Humboldtowy forum. Nimo toho je ­planowana kołojězba po měsće. Na jězbu přeprošuje zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD), kotraž so z wobdźělnikami jězby k rozmołwje zetka. Wudawki za jězbu, přenocowanje, snědań a dwójce za wobjed kaž tež wšitke zastupy žane njenastanu. Přizjewjenja přijimuja hač do 11. meje pod telefonowym čisłom 03591 2744690.

Wo dowolu něhdy

Montag, 08. Mai 2023 geschrieben von:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho archiwneho zwjazka wěnuje so jutře, wutoru, w 19 hodź. prašenju, hdźe a kak su wobydlerjo za čas NDR swój dowol přežiwili. Wo tym přednošuje stawiznar dr. Sönke Friedreich. Zastup je darmotny. Štóž ma wobrazy wo swójskich dowolowych dožiwjenjach, předewšěm při Budyskim spjatym jězoru, móže je rady sobu přinjesć. Wosebje zajimawe motiwy chce mjenowany zwjazk jako kopije do swojeho archiwa přewzać.

Dalši forum

Budyšin. Po premjerje w Strowotnej studni wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. dalši wobydlerski forum z Budyskim wyšim měšćanostu Karstenom Vogtom, tónraz w hotelu Residence na Wjelećanskej. Myslene je zarjadowanje za wobydlerjow južneho města a Hornjeje Kiny. Na nim móža so zajimcy darmotnje a bjez přizjewjenja wobdźělić.

Pokročuja rozmołwu

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:
Budyšin. Z diskusiju wo knize Měrany Cušcyneje „Stop a stup“ pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow rjad swojich literarnych wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“. Zhromadne zarjadowanje z Ludowym nakładnistwom Domowina wotměje so jutře, pjatk, 5. meje, we 18 hodź., w towarstwowej rumnosći Budyskeho hosćenca „Brauhaus“ na Thomasa Mannowej dróze čo. 7. Zawod do edicije poda Sylwija Šěnowa. Na zarjadowanje su wšitcy zajimcy a lubowarjo serbskeje literatury wutrobnje přeprošeni.

Wobornicy so dźakuja

Mittwoch, 03. Mai 2023 geschrieben von:

Róžant. Dobrowólne wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a susodne wobory swjeća pjatk, 5. meje, dźaknu Božu mšu składnostnje swjedźenja swjateho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi. Wšitcy wobornicy kaž tež hosćo su k tomu přeprošeni. Lětuši organizator Božeje mšě je Worklečanska gmejnska wohnjowa wobora.

Duwo zahudźi z hosćom

Smochćicy. Přichodne zarjadowanje w rjedźe Smochčanske jewišćo wotměje so sobotu, 6. meje, w 19.30 hodź. w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Tam zahraje jazzowy duwo Focus z Aninu Batz (spěw) a Janom Brězanom (gitara) kaž tež z hosćom Philippom Adamom (gitara). Młodźi wuměłcy prezentuja nimo jazza a popa tež soul, funk a blues. Koncert wotměje so w bróžni. Zastup je darmotny, organizatorojo proša wo dar za zarunanje wudawkow.

Muzejowa rozmołwa

Freitag, 28. April 2023 geschrieben von:

Budyšin. Budyski měšćanski muzej přeprošuje 30. apryla w 15 hodź. na muzejowu rozmołwu kaž tež wodźenje po aktualnej wosebitej wustajeńcy k temje: Prastawizniske přirunanje pohrjebnišćow w Delnjej Kinje a na Budyskim třělnišću. Třělnišćo słuša z 1 000 rowami do najwjetšich pohrjebnišćow zažneho časa – tak mjenowaneje Billendorfskeje kultury – w sakskej Hornjej Łužicy. Zastup płaći 3,50 eurow.

Serbska přirada so schadźowała

Wojerecy. Serbska přirada je so wčera we Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“ schadźowała. Šulska wjednica Petra Schenkowa informowaše wo tuchwilnej situaciji na šuli. Mjez druhim naspomni, zo nadal z personalnymi ćežemi wojuje a zo ma stupaceje ličby ćěkańcow dla tři přidatne lětniki zmištrować.

Z trójnej „Sławu“ gratulowali

Donnerstag, 27. April 2023 geschrieben von:

Radwor. Tradicionalny škotowy turněr seniorow wotměchu organizatorojo za­wčerawšim w Radworskim hosćencu „Meja“. Cyłkownje bě 28 ludźi přišło. Z trójnej „Sławu“ gratulowachu wobdźělnicy sobuorganizatorej a aktiwnemu škotowarjej Siegfriedej Rawej k 90. narodninam. Na štwórtym hrajnym dnju je Achim Kral z 2 921 dypkami před Hermanom Wokom z 2 698 dypkami dobył. Třeće městno z 2 684 dypkami wuwojowa sej Herbert Krječmar. W cyłkownym wubědźowanju nawjeduje tabulku Wolfgang Kühn (10 007 dypkow). Herman Woko pak jemu z 9 721 dypkami slěduje. W meji zetkaja so škotarjo potom w Pančicach Kukowje.

Přeprošuja na chodojtypalenje

Z nałožkom so bliže zaběrać

Mittwoch, 26. April 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Kóždolětnje wotměwaja wobydlerjo wječor do 1. meje w Hornjej Łužicy chodojtypalenje. W Delnjej ­Łužicy so porno tomu hižo ćichu sobotu po chowanju słónca k tradicionalnemu jutrownemu wohenjej hromadźa. Nałožki z wohenjom předewšěm w kónčinach na wsach pěstuja. Tak skića ludźom často prěnju składnosć, po dołhej zymje so zaso jónu pod hołym njebjom zetkać a zhromadnosć pěstować. Přiwšěm pak su regionalnych rozdźělow na přikład hla­dajo na ceremoniju, spěwy, hrónčka atd. Wo wotběhach – a nic naposledk tež we wułožowanjach, přednošuje dr. Susanne Hozyna z Budyskeho Serbskeho instituta. W přednošku, kotryž budźe jutře, 27. apryla, we Wojerowskim hrodźe, wěnuje so wona třom rituelnym elementam nałožka. Zastup płaći pjeć eurow.

Maja nowy běrow

Hdyž zwěrjenc wotuća

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Njewšědny dohlad za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca dóstanu zajimcy njedźelu, 23. apryla, we 8 hodź. Při wosebitym wodźenju pod hesłom „Hdyž zwěrjenc wotuća“ móža so wopytowarjo w zažnej hodźinje na wosebite wašnje po šěsć hektarow wulkim arealu rozhladować. Silke Kühn přeradźi, što so w zwěrjencu normalnje stawa, prjedy hač prěni wopytowarjo přińdu, kotre zwěrjata jako prěnje picu dóstanu a kotre z nich start do noweho dnja prawidłownje zaspja.

Seniorojo škotuja

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 25. apryla, w Radworskim hosćencu ­Meja. Kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo stajnje wi­tani. Započatk budźe w 14 hodź. Dalše zetkanje serbskich kartyplacarjow budźe kónc meje w „Karstenowej piwowej stwičce“ w Pančicach-Kukowje.

Z kolesom putnikować

Neuheiten LND