Dróha zawrjena

Dienstag, 19. Juli 2022 geschrieben von:

Budyšink. Wotrězk wokrjesneje dróhi K7219 mjez Budyšinkom a Poršicami w Malešanskej gmejnje je hač do 26. awgusta twarskich dźěłow dla dospołnje zawrjeny. W tym času w Budyšinku žane busy při busowym zastanišću njeza­stawaja. Nachwilnje zarjaduja busowe zastanišćo při awtodróhowym mosće při wotbóčce puća wot Poršic do Skanec.

Zaso wjace wopytowarjow

Budyšin. Ličba přenocowanjow wopytowarjow Budyšina bliži so zaso niwowej do korony. Kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli, zličichu w aprylu 5 591 hosći, štož wučinja něšto wjace hač 13 000 přenocowanjow. Přerěznje wostachu ludźo 2,3 dny w měsće. W aprylu 2019 mějachu 6 433 wopytowarjow z 15 414 přenocowanjemi.

W prózdninach do muzeja

Radźićeljo wuradźuja

Montag, 18. Juli 2022 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Po dołhim dlijenju twarskich dźěłow móže so gmejnska ­rada Pančicy-Kukow jutře w 19 hodź. k swojemu posedźenju prěni raz zaso w awli Šule Ćišinskeho zetkać. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z hospodarskim planom 2022. Dale steji na dnjowym porjedźe planowanske zrěčenje za wutwar kružneho wobchada w Zejicach. Wšitcy wobydlerjo su wutrobnje pře­prošeni.

Biblioteka přećehnje

Kamjenc. Wot dźensnišeho je Kamjenska měšćanska biblioteka přećaha dla zawrjena. W přichodnych pjeć tydźenjach dyrbja něhdźe 33 000 knihow a dalšich medijow na techniku RFID přestajić. Na to dowjezu wšón wobstatk do nowych rumnosćow biblioteki na Wuchodnej čo. 16. Hač do njedźele Kamjenskeje Boršće (21. awgusta), hdyž twarski kompleks Lessingoweho gymnazija přepodadźa, ma wšitko na městnje być. Dwutydźenskeje testoweje fazy dla pak wotewru biblioteku hakle wot 2. do 4. septembra ze swjedźenskim kóncom tydźenja.

Tangenta połojčnje zawrjena

We wsy wulce swjeća

Freitag, 15. Juli 2022 geschrieben von:

Sulšecy. Z natočenjom piwa, wubědźowanjom dobrowólnych wohnjowych wobornikow staršich hač 40 lět kaž tež z rejemi za młodych a staršich započnje so dźensa wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach. Jutře wot 13 hodź. přewjedu 8. wubědźowanje w třělenju jědnatkow z mustwami regiona. Wječor budu reje pod hesłom „WiesnBeats“. Njedźelny wjeršk budźe wot 16 hodź. swjedźenski program Sulšečanskich žonow pod hesłom „Běše raz a njepřińdźe zas“. Tež wjesna wjeta pobrachować njebudźe.

Załoža młodźinsku woboru

Radwor. Swjedźeń wohnjoweje wobory wotměje so wot dźensnišeho do njedźele při Radworskej wohnjowobornej gratowni. Dźensa wot 18 hodź. přeprošuja tam na natočenje piwa a grilowanje. Jutře w 15 hodź. załoža oficialnje Radworsku młodźinsku wohnjowu woboru. Nimo toho demonstruja dźěło wobornikow a prezentuja swoju techniku. Wječor budu reje w gratowni. Njedźelu přizamknje so wot 10 hodź. rańše piwko. Wo ćělne derjeměće so kameradojo na wšěch dnjach postaraja.

Wotewru wustajeńcu

Wodźa po pohrjebnišću

Montag, 11. Juli 2022 geschrieben von:

Budyšin. We wobłuku kabinetneje wustajeńcy wo židowskich stawiznach w Hornjej Łužicy w Budyskim muzeju wotměje so srjedu, 13. julija, we 18 hodź. wodźenje po Budyskim židowskim po­hrjebnišću na Mužakowskej 67. Pod hesłom „Dom wěčnosće“ powjedźe muzeologa Hagen Schulz do stawiznow 1906 zapołoženeho pohrjebnišća a rozprawja wo wosudźe ludźi, kotřiž su tam posledni wotpočink našli. Wodźenje je darmotne. Wšitcy mužojo maja na wodźenju čapku nosyć.

Prózdninske poskitki

Wojerecy. Tež lětsa ma Wojerowski kompjuterowy muzej Konrada Zusy wšelake prózdninske poskitki. Na přichodnych štyrjoch pjatkach wot 15. julija wotměja so stajnje wot 13 do 16 hodź. prózdninske dźěłarnički w muzeju na Bonhoefferowej. Zajimowane dźěći wot dźesać lět při tym nawuknu, kak móža krótke trikowe filmy wjerćeć, swójske dowolowe karty abo t-shirty z pomocu lasera wuhotować abo roboter z lego-klockow programěrować. Za dźěłarnički dyrbja normalny zastup płaćić. Jeničce za t-shirty zběraja přidatnje tři eura. Zajimcy měli so do toho pod telefonowym čisłom 03571/ 209 60 80 přizjewić.

Darmotnje parkować

Informuja wo powołanjach

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Kamjenc. Powołanske wiki wotměja so jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. kołowokoło towera na Kamjenskim lětanišću. Tam prezentuje so něhdźe 80 regionalnych předewzaćow z rjemjesła, posłužby, industrije a strowotnistwa z wukubłanskimi a dźěłowymi móžnosćemi. Zajimcy móža swoje dospołne požadanske podłožki sobu přinjesć a so jednotliwym firmam direktnje předstajić.

Ekumeniske kemše w radiju

Smochćicy. Ewangelske a katolske kubłanje dorosćenych Sakskeje swjećitej njedźelu, 10. julija, zhromadnje swoje 30lětne wobstaće z ekumeniskimi kemšemi w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena. Radijowy sćelak MDR Kultur ­kemše wot 10 hodź. originalnje wusyła. Wo hudźbne wobrubjenje starataj so ­Lipšćanski ansambl amarcord a za kři­dłom hudźbnik Jan Brězan. Wot 14 hodź. přeprošuja w Smochćicach na swójbne popołdnjo z pisanym programom na jewišću. Zastup je darmotny.

Porěči wo projekće

Cyłe město klinči

Donnerstag, 07. Juli 2022 geschrieben von:
Budyšin. 56. krajny pozawnowy swjedźeń wotměje so zajutřišim, sobotu, w Budyšinje. Pod hesłom „Zwukowe ­wěže“ swjeći Sakska pozawnowa misija swoje 125lětne wobstaće. Wjace hač 250 pozawnowych chórow z něhdźe 1 500 čłonami je přizjewjenych. Wjerškaj budźetej hłownej zarjadowani, kotrež wotmějetej so na Mjasowych wikach před ­tachantskej cyrkwju. K zahajenju w 10 hodź. wočakuja mjez druhim ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU). Na nyšporje w 17 hodź. prěduje krajny biskop Tobias Bilz. Dohromady je 50 hudźbnych zarjadowanjow planowanych. Wot připołdnja pozawnowe chóry na wjace hač 30 městnach w měsće swoje instrumenty wupakuja. Na Mjasowych wikach budźe swójbny program. Tež z wěžow hudźba zaklinči. W 19.30 hodź. započnje so we hłownych cyrkwjach pjeć wječornych koncertow.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 06. Juli 2022 geschrieben von:
Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w gmejnskim zarjadnistwje při sportnišću. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z wjedro měrjacej staciju w Njebjelčicach, z kóštami za twarski plan w Serbskich Pazlicach a z hospodarskim planom 2022. Dale póńdźe wo wustawki za priwatne twarske předewzaće we Wěteńcy.

Wulka hałza so wotłamała

Dienstag, 05. Juli 2022 geschrieben von:

Budyšin (bry/SN). Jeno z wulkim zbožom njeje předwčerawšim dopołdnja na Budyskej Walskej k njezbožu dóšło, jako so tam wot lisćowca wulka hałza wotłama. Štom steji bjezposrědnje na kromje ležownosće kubłanskeho centruma, hnydom pódla toho je chódnik. Runje jako so hałza wotłama, běchu tam tři žony w bliskosći. Zranił pak so nichtó njeje. Hałza blokěrowaše wobě jězdni Walskeje a wobškodźi tohorunja parkowace wosobowe awto. Po rozprawje swědkow je so hižo před něšto tydźenjemi ze samsneho štoma wjetša hałza wotłamała.

Durje domu wotewrjene

Njechorń. W Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho změja sobotu, 9. julija, dźeń wotewrjenych duri. Wot 14 do 17 hodź. poskića tam wodźenja po domje, pisany program Cyžec mandźelskeju kaž tež kofej a tykanc. Zastup je darmotny.

Swójbna njedźela k jubilejej

Smochćicy. Na swójbnu njedźelu přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swj. Bena njedźelu, 10. julija, wot 14 do 17 hodź. Kubłanišćo swjeći při tej składnosći swoje 30lětne wobstaće. Na jewišću poskićuja pisany program a kołowokoło njeho dalšu zabawu.

Tomaš Kliman čita

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:
Chrósćicy. We wobłuku rjada Zynki a linki čita Tomaš Kliman srjedu, 6. julija, w 19.30 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli štyri mjenje znate powědančka fararja, spisowaćela a přełožowarja Jurja Wingera (1872– 1918). Prěnje a najznaćiše powědančko „Hronow“ wo času Třicećilětneje wójny napisa rodźeny Chróšćan lěta 1893. Po přikładźe pólskeho spisowaćela H. Sienkiewicza, kotrehož dźěła tež přełožowaše, chcyše ze swojimi historiskimi powědančkami Serbam pomhać wuwiwać swójsku stawiznisku powědacu literaturu. Tola tež rjad reportažow z pućowanjow po tu- a wukraju a dźiwadłowe hry słušeja do jeho tworjenja. Hudźbnje wobrubi čitanje z twórbami Bjarnata Krawca Soyoung Kim na klawěrje. Za­rjadowanje wospjetuja štwórtk, 7. julija, w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće.

S. Rawa nětko nawjeduje

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Nowoslicy. Hrajerka a 23 hrajerjow je so předwčerawšim na škotowym turněrje serbskich seniorow w Nowosličanskim kulturnym domje wobdźěliło. Dobył je Siegfried Rawa z 3 113 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 268) a Achimom Mejglom (2 239). Po šěsć turněrach nawjeduje cyłkowne hódnoćenje nětko Siegfried Rawa před Herbertom Krječmarjom a Wolgfgangom Kühnom.

Koncertuje w cyrkwi

Łaz. Na pišćelowy koncert přeprošuje ­Łazowska ewangelska wosada jutře, pjatk, w 19 hodź. do tamnišeje cyrkwje. Cyrkwinski hudźbnik Wolfgang Karius zanjese twórby Beethovena, Bacha, Brahmsa a Liszta. Lěta 1943 rodźeny ­Karius studowaše w Kölnje cyrkwinsku hudźbu a skutkowaše mjez druhim w Aachenje. W mnohich europskich krajach je wón hižo koncertował.

Wotewru wustajeńcu

Neuheiten LND