Powjetša kubłanišćo

Mittwoch, 23. September 2020 geschrieben von:

Kamjenc. Lessingowy gymnazij w Kamjencu budźe powjetšeny. Krajnoradny zarjad Budyšin, nošer kubłanišća, přeprosy na połoženje zakładneho kamjenja pjatk, 25. septembra, w 13 hodź. na Henselowej.

Wo stawiznach so rozmołwjeć

Biskopicy. Budyski wokrjesny zwjazk žónskeje unije dopomina z diskusiju na minjene 30 lět. Zarjadowanje na temu „Dopomnjenki – rozmołwy k 30. róčnicy němskeje jednoty“ wotměje so dźensa w 19 hodź. w klubowni Biskopičanskeho hotela Evabrunnen. Něhdyša zapósłanča poslednjeje swobodnje woleneje Ludoweje komory NDR a pozdźiša zapósłanča CDU zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa poda zawodne słowa do temy. W naslědnej diskusiji chcedźa so wobdźělnicy rozmołwjeć wo wosobinskich dopomnjenkach a začućach za čas před 30 lětami, kotryž žiwjenje wobydlerjow Němskeje hač do dźensnišeho wobwliwuje.

Čitanje w galeriji

Předstaja posudk

Dienstag, 22. September 2020 geschrieben von:

Budyšin. Zhromadnje ze swójskim zawodom za wotstronjenje wopłóčkow a ze zawodom za energiju a wodu chce město Budyšin Paulijowu hasu wutwarić. Tam maja so wodowody kaž tež zastaranje z milinu a pitnej wodu wobnowić. Wulke diskusije zbudźiło pak je, kak ze štomami wobchadźeć, kotrež při dróze steja. Detailowany posudk štomy nastupajo twori nětko zakład namjetowaneho planowanja. 28. septembra chcedźa je měšćanske zarjadnistwo a zawodaj mějićelam ležownosćow na Paulijowej, kotraž leži w tak mjenowanej wilowej štwórći Budyšina, předstajić. Dalši zajimcy su na zarjadowanje, kotrež započnje so we 18 hodź. w Budyskej sukelnicy, witani. Wobmjezowaneje ličby městnow dla je při­zjewjenje pod abo pod tel. čo. 03591/ 534 251 nuznje trěbne.

Magiski próh nimale překročeny

Dźěło zahaja w januarje

Montag, 21. September 2020 geschrieben von:

Budyšin. Ličby, fakty a orientacija na temu bydlić maja so wot januara přichodneho lěta znowa zestajeć. Kaž je dźěłowa skupina z Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa wobzamknyła, maja so daty wot januara zběrać. Hač do wozjewjenja dokumenta płaći dale 7. Budyski přehlad wo podružach. W dźěłowej skupinje skutkuja zastupjerjo wotnajerjow bydlenjow, hamtskeho sudnistwa kaž tež wuběrka za dobrozdaća Budyskeho wokrjesa. Wobhonić móža so zajimcy pola wotpowědneho partnera na komunalnym zarjedźe za statistiku pod mejlowej adresu , pod telefonowym čisłom 03591/534 491 abo pod: https://www.bautzen.de/leben-in-bautzen/wohnen-bauen/wohnen/

Zwjazkowa wobora zwučuje

Kinowy wječork wotměli

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Radwor. Radworska młodźina měješe ideju, wuhotować „kino w klubje“. Před něšto dnjemi witachu na njón tam 90 hosći, zdźěli Jakub Wowčer. Wosebje swójby z dźěćimi, wjesnjenjo a młodo­stni z Radworja a wokoliny běchu přeprošeni. Serbski synchronizowany kanadiski film „Peeweje“ bě zazběh kinoweje nocy pod hołym njebjom. Hornjoserbsku premjeru měješe pask „SMY“, Sophije Cyžec z Njebjelčic a Luizy Nawkec z Wotrowa. Wonej běštej z nim hłowne myto lońšeho krótkofilmoweho festiwala w Choćebuzu dobyłoj. Wokoło połnocy zakónči so Radworski kinowy wječor z filmom „The Imitation Game“.

Wjace pjenjez třěchikryjerjam

Budyšin. Něhdźe 500 třěchikryjerjow Budyskeho wokrjesa je za čas pandemije dale dźěłało. Nětko chcedźa woni na hospodarskim wužitku wobdźěleni być. To žada sej industrijne dźěłarnistwo Twarić–ratarstwo–wobswět (IG BAU). „Knihi z nadawkami su pjelnjene, zajimcy dyrbja dołho čakać. Za sobudźěłaćerjow ma so ćělne napinanje tež w móšni pokazać“, rjekny Peter Schubert, wobwodny předsyda IG BAU wuchodneje Sakskeje.

Premjera budźe – ale druhdźe

Donnerstag, 17. September 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN). Serbska premjera „Horce plincy“, kotraž bě za 26. september w Radworju planowana, budźe tón dźeń w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Pozadk rozsuda su hygienowe předpisy korony dla. Ličba přihladowarjow, kotruž smě dźiwadło na Radworskej žurli rozdźělić, je tak snadna, zo je so NSLDź rozsudźiło premjeru do Budyšina přepołožić, hdźež maja wjace městna. Za transport wopytowarjow z Radworja a wokolnych wsow pak poskićeja darmotny bus, kotryž hodźinu ­do spočatka, potajkim we 18.30 hodź. w Radworju při „Meji“ wotjědźe. Plan naslědnych předstajenjow so tohorunja tróšku změni. Tež 11. oktobra budźetej busaj zasadźenej a publikum darmotnje do Dźiwadła na hrodźe dowjezeny. Premjera tam budźe tuž 26.9. w 19.30 hodź. We 18.30 hodź. wotjědźe bus z Radworja přez Kamjenej, Bronjo, ­Chasow, Čorny Hodler, Chelno a Mały Wjelkow. Dalše předstajenja budu 27.9. w 17 hodź. w Pančicach-Kukowje (Klóšterska bróžnja) / 11.10. w 17 hodź. w Dźiwadle na hrodźe. W 16 hodź. wot­jědźe bus z Róžanta přez Sernjany, Nowu Wjesku, Worklecy, Wudwor, Kozarcy, Chrósćicy a Prawoćicy. W 16 hodź.

Hłowna zhromadźina Maćicy

Mittwoch, 16. September 2020 geschrieben von:
Budyšin. Maćica Serbska přeprosy swojich čłonow a swoje čłonki na hłownu a wólbnu zhromadźiznu, kotraž budźe sobotu, 26. septembra, w 14 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Towarstwowemu dźělej a wólbam noweho předsydstwa a předsydy přizamknje so wědomostny přednošk dr. Roberta Lorenca, kiž porěči wo Mukowej „Statistice łužiskich Serbow“, kaž zdźěli městopředsydka towarstwa dr. Anja Pohončowa. Přizjewjenje je trěbne hač do 23. septembra.

Semester zahajeny

Dienstag, 15. September 2020 geschrieben von:

Wojerecy (SN). Na Wojerowskej ludowej uniwersiće su nowy semester ze zajimawymi kursami zahajili. Wosebje woblubowane je tuchwilu nimo nawuknjenja wšelakich rěčow tema zdźědźenske prawo a kak testament pisać. Mnozy wuměnkarjo so za zakładnu wědu wobchadźenja z kompjuterom zajimuja, a fitnesowe kursy su dale jara požadane. Aktualne programowe zešiwki dóstanjeće mjez druhim w bibliotece Brigitty Reimann, we Łužiskim centeru, při kasy zwěrjenca a wězo na ludowej uniwersiće.

Kupjel zaso přistupna

Budyšin (SN). Pod krutymi postajenjemi hygieny korony dla je Budyska Röhrscheidtowa kupjel zaso přistupna. Tež šulerske płuwanje je zaso móžne. Ličba wopytowarjow w kupjeli je za zjawne płuwanje na 124 wobmjezowana. Hač k předrasćernjam je škitny nahubnik trěbny. Parna komora wostanje zawrjena.

Komora wotewrjena

Na kermušny nyšpor

Freitag, 11. September 2020 geschrieben von:

Budyšin. Njedźelu, 13. septembra, w 17 hodź. wotměje so w Budyskej cyrkwi ­Našeje lubeje knjenje swjatočny dwurěčny kermušny nyšpor. Magdalena Römhild z Weimara na huslach, Budyšan ­Friedemann Böhme na pišćelach kaž tež spěwarjej Magdalena Kircheis (sopran) a Christian Lutz (tenor) z Drježdźan na nim sobu skutkuja. Wšitcy su witani.

Za wustajeńcu so přizjewić

Budyšin. Wosebita wustajeńca „Barby daliny – Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“ budźe za zjawnosć na dnju wotewrjenja njedźelu, 20. septembra, wot 17.30 do 19 hodź. přistupna. Budyski Serbski muzej prosy wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03591/ 270 8700 za wopyt wustajeńcy w časach 17.30, 18 abo 18.30 hodź. Ličba wosobow na skupinu je na 20 wobmjezowana. Zastup je darmotny.

Dopominaja na njeskutki

Donnerstag, 10. September 2020 geschrieben von:

Wojerecy. „Zabyte wopory NS-eutanazije“ rěka nowa wosebita wustajeńca, kotraž je tuchwilu we Wojerowskim měšćanskim muzeju na hrodźe widźeć. Pućowanska přehladka wopomnišća Pirna-Sonnenschein dopomina na 21 němsko- a pólskorěčnych taflach na wosudy wjace hač 2 500 ludźi, kotřiž stachu so w lětach 1940 do 1945 z woporom nacionalsocialistow. Zbrašenja abo psychiskeje chorosće dla płaćachu woni tehdy jako „žiwjenjanjehódni“. Jeničce w Pirnje su wjace hač 1 500 ludźi systematisce zamordo­wali. Wustajeńca wěnuje so tohorunja njekonsekwentnemu juristiskemu přesćěhanju mjenowanych złóstnistwow po Druhej swětowej wójnje.

Serenada w zelenym

Předstaja wosebitu knihu

Mittwoch, 09. September 2020 geschrieben von:
Budyšin. We wobłuku 31. Budyskeho foruma Friedricha Ebertoweje załožby předstaja jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Budyskim wopomnišću na Mättigowej knihu „Lěto 1990 wotkryć“. Mjeztym zo maja mnozy lěto padnjenja murje 1989 hišće derje w pomjatku, su so wulke politiske změny hakle 1990 wotměli. Wšědny dźeń wobydlerjow NDR je so masiwnje změnił. Kniha Jana Wenzela „Lěto 1990 wotkryć“ tele změny z wobrazami a tekstami dokumentuje. Zapřijate su mjez druhim fota Jürgena Maćija. Zastup je darmotny. Wopomnišćo je jutře wot 10 hodź. cyły dźeń přistupne.

Anzeige