Centralna biblioteka začinjena

Dienstag, 15. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin. Wot nowych škitnych naprawow, kotrež wot wčerawšeho w Sakskej płaća, su tež serbske institucije potrjechene. Kaž Serbski institut zdźěli, wostanje serbska centralna biblioteka hač do 10. januara 2021 začinjena.

Za wikowarjow a kupcow

Budyšin. Dokelž dyrbja drobnowikowarjo swoje wobchody zawrjene měć, skići jim město Budyšin móžnosć, aktualne poskitki internetnje pod www.bautzen.de předstajić. Tam móža wobchodnicy darmotnje informować, što móža kupcy online skazać a hač jim twory domoj přiwjezu.

Radźićeljo so schadźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wot­měje so zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Na dnjowym porjedźe steji nimo twarskich naležnosćow wotzamknjenje zrěčenja wo planowanju a přizamknjenju noweje bydlenskeje štwórće z milinu.

Na digitalny koncert

Montag, 14. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin. Tradicionalny hodowny koncert Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule so lětsa digitalnje wotměje, a to pjatk, 18. decembra a 19 hodź. Zastup budźe­ móžny z laptopom, kompjuterom abo smartfonom pod www.kreismusikschule-bautzen.de. Přizjewjenje je tež ano­nymnje móžne. Mali a trochu wjetši šulerjo hudźa na najwšelakorišich in­strumentach, tež ansamble so předstaja. Swójbne hudźenje změje na njewšědnym koncerće tohorunja swoje městno. Štóž chce šulerjam přikleskować, měł swoju webcam aktiwizować. Wobhladać móža sej zajimcy dospołny koncert tež hač do 6. januara na Youtube.

Zaměrowy zwjazk wuradźuje

Chrósćicy. Přichodna zjawna zhromadźizna zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Chróšćanskej „Jed­no­će“. Na dnjowym porjedźe steji mjez druhim diskusija wo klětušim hospo­darskim planje zaměroweho zwjazka.

Přednošk budźe online

Freitag, 11. Dezember 2020 geschrieben von:

Smochćicy. Znaty komponist Gustav Mahler je wjele sinfonijow, spěwow a chórowych kruchow stworił. Prjedy hač přestupi 1897 ke katolskej cyrkwi, bě wón žid. Dohlad do jeho žiwjenja poda referent Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena Ansgar Hoffmann póndźelu, 14. decembra, w 19.30 hodź. Korony dla wotměje so přednošk online a budźe přez Youtube-kanal kubłanišća wusyłany. Zajimcy njech přizjewja so pod tele­fonowym čisłom 035935/ 22 315 abo z mejlku pod .

Hišće raz do SKI

Budyšin. Štóž chce sej w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji hišće tón abo tamny hodowny darik wobstarać, dyrbi so do spěcha měć. Kaž SKI zdźěli, změja tam jutře, sobotu, 12. decembra, wot 10 do 14 hodź. lětsa posledni raz za hodownu nakup wočinjene.

Wobchody dlěje wočinjene

Donnerstag, 10. Dezember 2020 geschrieben von:
Kulow. Prjedy hač budźe wot přichod­neje póndźele kruteho lockdowna dla najwjetši dźěl wobchodow začinjeny, poskićeja někotři wobchodnicy w Kulowje swojim kupcam přidatne wotewrjenske časy, a to dźensa a jutře wot 9 do 19 hodź. a sobotu wot 9 do 18 hodź. Su to Čórlichec wobchod kwětkow, Power Flower, modowa galerija Maier, wobchod za po­trjebu ćěšenkow Hoch2, SP Renger a horn­černja Baćonjacy dwór w Hózku. Wšudźe pak maja kupcy płaćiwe postajenja hygieny wobkedźbować.

Koło so wirtuelnje zetka

Mittwoch, 09. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin. Krajne dźěłowe koło sakskeje SPD „Serbja“ přeprosy štwórtk, 10. decembra, we 18 hodź. na widejowu zhromadźiznu. Link k tomu nadeńdu zajimcy pod https://meet.jit.si/spd-bautzen. Na dnjowym porjedźe steja slědowace temy: staw zwoprawdźenja serbskich naležnosćow koaliciskeho zrěčenja sakskeho knježerstwa, staw konkretneho přede­wzaća připóznaća serbšćiny jako druheje cuzeje rěče, informacije wo rozmołwach ze serbskimaj kołomaj dalšeju koaliciskeju stronow w Sakskej (CDU a Zeleni), ­wuwiće medijow a wotpowědne serbske poskitki (staw a namjety do přichoda) kaž tež dalši nawod koła.

Čakarnju skóncowali

Žičeń. Njeznaći su so minjene dny w čakarni při železniskim zastanišću w Žičenju (Seitschen) w Hodźijskej gmejnje wucychnowali. Zadnju blachowu sćěnu woni zdźěla wotšrubowachu a zezhibowachu. Napadnyło je to wčera rano sobudźěłaćerjam železnicy, kotřiž na to policiju informowachu. Ta přepytuje nětko wobškodźenja wěcow dla.

Zarjadnistwo zawrjene

Rjana překwapjenka na wsach

Dienstag, 08. Dezember 2020 geschrieben von:
Radwor. Njewšědnu překwapjenku w času pandemije dožiwichu njedźelu nawječor wobydlerjo w Radworju a wokolnych wjeskach. Kolesowarjej běštaj z trompetu na wsach po puću a hraještaj tam znate adwentne a hodowne spěwy. Kaž so wukopa, přisłušataj wonaj Malešanskemu pozawnowemu chórej, kotryž njemóže tuchwilu zhromadnje hudźić. Tak staj wonaj ludźom we wokolinje znajmjeńša trochu dohodowneje atmosfery wobradźiłoj.

Radźićeljo wuradźuja

Montag, 07. Dezember 2020 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe budźe jutře, wutoru, w 19.15 hodź. w awli Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Mjez druhim chcedźa tam zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow wo naćisku hospodarskeho plana 2021 diskutować. Nimo dalšich dypkow stejitej na dnjowym porjedźe tohorunja nakup drasty a wuhotowanje dobrowólnych wohnjowych woborow.

Wobchody njedźelu njewočinja

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin. Hinak hač planowane njezměja wobchody w Budyšinje 6. a 20. decembra wočinjene, zdźěli zarjadnistwo sprjewineho města. Po sakskim zakonju wo wotewrjenskich časach smědźa wobchody njedźelu jenož wosebitych přičin dla wotewrjene być. W Budyšinje su Wjacławske wiki a historiske adwentne wiki tajka přičina. Wobě zarjadowani pak stej koronapandemije dla wotprajenej. Tohodla tež žaneje přičiny njeje, zo smědźa wobchody na mjenowanymaj njedźelomaj wočinić.

Forum wirtuelnje přewjedu

Smochćicy. Přichodny Smochčanski forum tamnišeho kubłanišća swj. Bena wotměje so 7. decembra pod hesłom „Hody – mjez konsumom a dobrom wšěch“ ze socialnej wědomostnicu Beju Hackbarth. Wona chce z wobdźělnikami wo tym rěčeć, kak móže so za wšitkich dobre žiwjenje poradźić. Wirtuelny forum přewjedu mjenowany dźeń wot 19.30 do 21 hodź. Zajimcy měli so ­e-mailnje pod přizjewić a dóstanu na to přistup za wobdźělenje.

Wšitko wotprajene

Premjera budźe wirtuelna

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin. Nowa antologija Ludoweho ­nakładnistwa Domowina „Susodźa“ změje srjedu, 9. decembra, w 19 hodź. premjeru. Ta pak njewotměje so kaž hewak zwučene w Smolerjec kniharni, ale koronoweje pandemije dla wirtuelnje w interneće. Nadźijomnje prawje wjele zajimcow móža doma sedźo w křesle při škleńčce wina na wobrazowce čitanje z noweju serbskeju powědkow awtorki Měrany Cušcyneje a awtora Pětra Dźisławka sćěhować, dyrbja pak so za to přizjewić. Přizjewjenja su móžne přez link na stronje internetneho wobchoda LND pod www.domowina-verlag.de. Spočatnje předwidźana knižna premjera w Serbskim muzeju we wobłuku rjada „Kofej w třoch“ z tym płaćiwych wobmjezowanjow korony dla wotpadnje.

Do hornčernje pohladnyć

Poradźuje při telefonje

Dienstag, 01. Dezember 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Přiwótřenych koronowych postajenjow dla so w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe tuchwilu žane wosobinske rěčne hodźiny změrca njewotměja. Za to pak poskićuje Eduard Luhmann telefoniske rěčne hodźiny, a to pod telefonowym čisłom 035796/ 946 117. W decembru su slědowace terminy stajne wot 16 do 18 hodź. předwidźane: wutoru 8. a 15. decembra kaž tež štwórtk, 10. a 17. decembra.

Wšědnje woknješko wočinić

Budyšin. Wot dźensnišeho je adwentny online-kalender literarneho konopeja přistupny, a to jako žortna grafika Štefana Hanuša. Lětsa njechowaja so za woknješkami jenož literarne teksty, ale tež natočenja a wideja z wubranymi chłóšćenkami serbskeje literatury, hudźby a samo reje. Słyšeć su mjez druhim Gabriela Marija Šmajdźina, Měrana Cušcyna na Jurji Koch. Kalender namakaće pod http://www.literarny-konopej.de/kalender/2020. Přidata je dale informacija, hdźe je kniha abo CD w poskitku.

Anzeige