Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 07. September 2022 geschrieben von:
Kašecy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so jutře, štwórtk, w 19 hodź. we wjacezaměrowej rumnosći w Kašecach. Mjez druhim dyrbja nowych zastupjerjow wjesnjanosty wolić, dokelž dotalny prěni zastupjer Stefan Anders hižo gmejnskej radźe njepřisłuša. Dale chcedźa nakup nowych blidow a stólcow za awlu Šule Ćišinskeho wobzamknyć.

Informuja wo spěchowanju

Dienstag, 06. September 2022 geschrieben von:

Budyšin. Załožba za serbski lud přewjedźe informaciske zarjadowanje, na kotrymž chcedźa najwšelakoriše móžnosće spěchowanja předstajić. Při tym póńdźe wo prašenja, kotre spěchowanja załožba poskićuje, kotre projekty so spěchuja a na čo dyrbi so při zapodaću próstwy dźiwać. Zarjadowanje wotměje so online jutře, srjedu, w 17 hodź. Link so na internetnej stronje załožby wozjewi.

Demonstrować něhdy a dźensa

Wojerecy. Sakska krajna centrala za politiske kubłanje prezentuje jutře, srjedu, w 19 hodź. program a diskusiju „Do­mizna, hněw a trawma“ na Wojerowskim hrodźe. Dr. Jörg Heidig, awtor knihi samsneho mjena, a dr. Christoph Meißelbach rozjimataj rozdźělnej žiwjenskej pućej młodeju Saksow, kotrajž běštaj so kónc 1980ych lět na póndźelnišich demonstracijach we Wojerecach wobdźěliłoj a po politiskim přewróće z wočow zhubiłoj. Něhdźe 30 lět pozdźišo so znowa zetkataj, zwěsćujo, zo jedyn z njeju znowa póndźelu protestuje, z čimž tamneho chětro zamyla.

Porěči wo Židach

Zahudźa trojorěčnje

Montag, 05. September 2022 geschrieben von:

Slepo. Projekt „Serbsko-waliziske přećelstwo“ předstaji so srjedu, 7. septembra, w Slepom. Zaklinča title nalěto w Choćebuzu produkowaneho albuma ze samsnym mjenom walizisce, delnjoserbsce a hornjoserbsce w měšeńcy z folka, punka a elektro. Koncert započnje so w 19 hodź. na farskej ležownosći w Slepom. Tamniši wustup je zazběh za mału turneju, kotraž powjedźe přichodne dny do Kumšic, Nuknicy, Choćebuza a Berlina.

Na serbski wječor

Rakecy. Na prěni serbski wječor po lětnjej přestawce přeprošuje Rakečanska Bjesada zhromadnje z Domowinskej skupinu Komorow-Trupin-Rakecy srjedu, 7. sep­tembra, w 19 hodź., do farskeje bróžnje. Trudla Malinkowa čita ze swojeje knihi „Ufer der Hoffnung“ wo serbskich wupućowarjach do Ameriki a Awstralskeje w 19. lětstotku. Někotre eksemplary knihi změja tež na předań. Přednošk budźe w němskej rěči, slědowaca rozmołwa dwurěčna. Zajimcy su wutrobnje witani.

Na křižowanišću dźěłaja

Poskićuja dźěćom rejwanje

Freitag, 02. September 2022 geschrieben von:

Smjerdźaca. Serbske šulske towarstwo poskića dźěćom stajnje póndźelu kursaj za rejwanje w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Nawod změje rejwanski pedagoga Kornel Kolembus. Kurs za dźěći w starobje sydom do dźesać lět je stajnje wot 15.30 do 16.15 hodź., kurs za starobu jědnaće do dwanaće lět wot 16.30 do 17.15 hodź. Prěnjej kursaj budźetej póndźelu, 5. septembra. Popłatk na měsac wučinja dwanaće eurow. Přizjewjenja ­přijimuja pod abo pod telefonowym čisłom 0172 / 78 119 59.

Pućowanje a serbski swjedźeń

Na filmowu premjeru

Mittwoch, 31. August 2022 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Na filmowy wječor přeprošuja župa „Michał Hórnik“, młodźinski klub Pančicy-Kukow a tamniši kružk młodych swójbow farskeje wikarije zajutřišim, pjatk, wot 19 hodź. na teren něhdyšeho hosćenca w Pančicach-Kukowje napřećo klóštrej. Tam pokazaja jako premjeru dźěćacy film „Mała wjera“ w serbskej synchronizaciji, štož bě zhromadny projekt Rěčneho centruma WITAJ, Michała Cyža a Załožby za serbski lud. Tomu so serbske hudźbne wideja přizamknu. W 21.30 hodź. steji film „The Healer – Glaube an das Wunder in dir“ na programje. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Škotowarjo karty placali

Modla so kadiš

Dienstag, 30. August 2022 geschrieben von:
Budyšin. Wot lěta 1990 přeprošuje Hans-Eberhard Kaulfürst stajnje prěnju njedźelu septembra na modlenje kadiša na Budyskim židowskim pohrjebnišću. Dalše tajke zarjadowanje wotměje so tam přichodnu njedźelu, 4. septembra, w 17 hodź. Wopominanje zrozumi so jako słužba za horstku potomnikow něhdyšeje Budyskeje židowskeje wosady. Mužojo njech njezabudu na wodźěće na hłowu.

Přijězd zawrjeny

Montag, 29. August 2022 geschrieben von:

Budyšin. Wot jutřišeho hač do 9. oktobra wostanje přijězd na awtodróhu A 4 Budyšin-zapad do směra na Drježdźany za­wrjeny. W mjenowanym času tam jězdnju po­nowjeja, kaž awtodróhowa towaršnosć zdźěli. Šoferojo měli město toho přijězdaj Budyšin-wuchod abo Słona Boršć wužiwać.

Seniorojo škotuja

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, wutoru, w Radworskim hosćencu „Zelena hałžka“. Započatk budźe w 14 hodź. Kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo tež tónraz wutrobnje witani. Dalši turněr je za 27. september w Budyšinje planowany.

Kupać jenož wotydźenja

Witanje do internata

Freitag, 26. August 2022 geschrieben von:

Budyšin (SN). Přijězd za nowačkow do internata Budyskeho Serbskeho gymnazija budźe njedźelu, 28. awgusta, wot 18 do 21 hodź. Wo tym informuje wjednistwo kubłanišća. Dale skedźbnja wone na to, zo budźe póndźelu, 29. awgusta, po wučbje w 13.30 hodź. zhromadźizna k zazběhej za nowych wobydlerjow. Na njej maja so wšitcy wobydlerjo a wšitke wobydlerki (nimo 12kow) wobdźělić.

Na beach-party

Njebjelčicy (SN). „Hasta La Beach“ je mjeno wosebiteje party, na kotruž přeprošuja Njebjelčanscy młodostni jutře, sobotu 27. awgusta, wot 21 hodź.

Pućowanje a serbski swjedźeń

Zarjady zawrjene

Donnerstag, 25. August 2022 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wokrjesne zarjadnistwo wostanje srjedu, 31. awgusta, dospołnje zawrjene. Wo tym informuje Budyski krajnoradny zarjad w nowinskej zdźělence. Přičina zawrjenja je personalna zhromadźizna. Kaž krajnoradny zarjad dale zdźěli potrjechi to wšitke zarjadniske stejnišća w Budyšinje, Kamjencu a we Wojerecach kaž tež wšitke wotnožki zarjada za jězbnu dowolnosć a přizjewjenje jězdźidłow a wobydlerskeho hamta.

Štyri na raz

Budyšin (SN). Tak rěka njedźelu, 28. awgusta, wot 17 hodź. w Zemičansko-Tumičanskej cyrkwi. Tam zaklinči koncert štyrjoch smyčkarjow Serbskeho ludoweho ansambla. Woni zahudźa wjesołe a mjenje znate twórby za smyčkowe kwartety, mjez druhim w Mužakowje rodźeneho Leopolda Schefera (1728–1805). Słyšeć budźe tež 1. smyčkowy kwartet pólskeho komponista, kotrehož w jeho domiznje tež „Pólski Schubert“ mjenuja, Stani­sława Moniuszka. Tohorunja zaklinča twórby Helmuta Fryče, kiž bě w 1950- a 1960tych lětach chórowy nawoda a dra­maturg w SLA.

Rejowanje za dźěći

Ponowjeja dróhu

Mittwoch, 24. August 2022 geschrieben von:
Wojerecy (SN). We Wojerecach su wot slědowaceho kónca tydźenja dróhotwarske dźěła planowane. Tak wostanje Wulkonydźanska hasa wot 26. awgusta hač do 2. septembra zawrjena. To zdźěli Wojerowske měšćanske zarjadnistwo. Tam ponowjeja w mjenowanym času dróhotwarcy powjerch jězdneje. Kaž nowinska rěčnica města Wojerecy Corinna Stumpf dale informuje, smědźa jeničce pěšcy a kolesowarjo Wulkonydźansku dale wužiwać. Wobjězdka je wupokazana a powjedźe přez Kulowsku a Bróžnjowu hasu.

Neuheiten LND