Rěča wo indigenych ludach

Freitag, 07. Mai 2021 geschrieben von:
Njebjelčicy. Serbski sejm přeprosy jutře, 8. meje, wot 11 do 18 hodź. na online-wuradźowanje. Zaběrać chcedźa so z deklaraciju Serbow jako indigeny lud a wo lěpšinach při wužiwanju prawow z ratifikowaneje ILO-konwencije 169 za indigene ludy. Rozmołwny partner je Johannes Rohr, projektowy koordinator na Kölnskim Instituće za ekologiju a akcisku etnologiju. Dalša tema je zachowanje přirodnych žiwjenskich zakładow w biosferowym rezerwaće UNESCO Hornjołužiska hola a hatna krajina. Přizjewić móža so zajimcy hižo hodźinu do zahajenja zarjadowanja pod abo

Na wopory spominać

Mittwoch, 05. Mai 2021 geschrieben von:

Budyšin. Zjednoćenstwo za přesćěhanych nacistiskeho režima – Zwjazk antifašistow z. t. Budyšin je wobzamknyło, swoje tradicionelne wopomnjeće 8. meje lětsa korony dla wotprajić. Zdobom pak napomina ćiše na znatych měst­nosćach spominać. Tak sej přeje, zo by­štaj stajnje jedyn abo dwaj tam wěnc połožiłoj abo wopomnišćo z nalikami py­šiłoj. Po móžnosći měli wokomik fotografować a wobraz z mjenom fotografa a z dowolnosću, jón wozjewić, posrěd­kować na mejlowu adresu . Tak ma nastać rjad foto­grafijow pod hesłom „8. meja w Hornjej Łužicy“.

Poskićeja šulerjam podcast

Worklecy. Wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy wusyła wot zašłeho pjatka nětko tydźensce swójski podcast. Wučerjo měrja so ze swojim poskitkom přede­wšěm na swojich šulerjow, ale tež na wšitkich, kotřiž so za njón zajimuja. Serbsce a něm­sce podawaja jim pokiwy za wuknjenje a sportowanje. Hdys a hdys chcedźa šulerjow tež z małej wosebitostku překwapić. Pod hodźi so podcast wotwołać.

Sadowcy sadźeli

Dienstag, 04. Mai 2021 geschrieben von:

Połčnica (SN). Na ležownosći centruma seniorow w Połčnicy su Łužiske kliniki 12 sadowcow sadźili. Cyle wědomje wu­zwolene su družiny, kiž su we Łužicy hižo přez lěta zadomjene a kotrež su wu­měnjenjam klimy přiměrjene. Sadowcy naru­naja tam mjeztym chore abo stare štomy. Hižo w februaru běchu započeli pó­du přihotować. „Naš zaměr je dalše štomy sadźeć, zo by nastał charakter sa­do­w­coweje łuki“, rozjasni jednaćel zapado­łužiskeje towaršnosće hladarnjow a krótkohladanja Reiner E. Rogowski. „Sadowcy tyja biodiwersifikaciji, domjace­mu swětej ptačkow kaž tež škitej insektow.

Pućowanja wotprajene

Kurs zajimcam wuměłstwa

Montag, 03. Mai 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN). W Budyskim Kamjentnym domje zahaja jutře, 4. meje, kurs na temu wuměłstwo medijow. Pod hesłom „Powědaj wo sebi z wobrazom a zwukom“ móža zajimcy wotpowědnu app animěrować a swójske powědančko ze šmóratkom abo tabletom na kreatiwne wašnje zwoprawdźić. Tak woni mjez druhim wuknu sej powědančko wumyslić a je z jednorymi srědkami w animaciskim filmje wuměłsce realizować. Dale móža fotografowanje a animaciju zwjazać a widejo z hudźbu a soundefektami kombinować. Předznajomosće za to trěbne njejsu. Online-konferenca je stajnje wutoru mjez 16 a 18.30 hodź. Dalše informacije a přizjewjenje pod

Wjes čistu dźeržeć

Wjacore dróhi zawrjene

Freitag, 30. April 2021 geschrieben von:

Budyšin. Twarskich dźěłow dla su w Budyskim wokrjesu wjacore dróhi zaraćene. Tak je puć z Kulowa do Hózka a z Rach­lowa do Hózka hač do 7. meje zawrjeny, kaž wokrjes informuje. Wot póndźele budźetej dróze mjez Smjerdźacej a Debricami kaž tež mjez Šunowom a Tradowom přepołoženja płunowoda dla zaraćenej.

NSLDź zahaji předpředań

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło zahaji jutře, 1. meje, w 11 hodź. předpředań za lětuše lětnje dźiwadło „Sherlock Holmes – Paski Beatlesow“. Kartki pak móža sej zajimcy jenož tele­fonisce abo z mejlku skazać.

Žadanja za pomocnikow

Donnerstag, 29. April 2021 geschrieben von:
Budyšin. IG twarstwo-agrarne-wobswět wuchodneje Sakskeje žada sej dodźerženje dźěłoškitnych a hygienowych naprawow w ratarstwje. Wulki dźěl žnjenskich pomocnikow wužiwa zhromadne přebywanišća. Tak je riziko, zo so z koronawirusom natyknu, wosebje wulke. Runje tak jich zhromadny transport na pola wohroža. Zawody a zarjady dyrbja wšitko činić, zo njeby so branša korona-hotspot stała. W Budyskim wokrjesu dźěła po informacijach dźěłoweje agentury něhdźe 1 900 ludźi w ratarstwje.

Wobchod wotewrjeny

Mittwoch, 28. April 2021 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Wobchod w klóštrje ­Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje je najebać wobmjezowanja korony dla wotewrjeny. Přičina, zo smědźa kupcam swoje poskitki poručić, je, zo maja tam mjez druhim wulki wuběr knihow. Zajimcy móža sej kupić tež wudaća Lu­doweho nakładnistwa Domowina. Časy wotewrjenja su po zwučenym wašnju wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 a sobotu wot 12.30 do 16 hodź. Naku­pować móža zajimcy tež po principje click & collect a skazane produkty sej w dorěčanym času we wobchodźe wotewzać.

Předewzaća online zeznać

Budyšin. Přewšo wuspěšny tydźeń wotewrjenych předewzaćow Sakskeje pod hesłom „SCHAU REIN!“, ma so lětsa digitalnje přewjesć. Tež w Budyskim wokrjesu so na to přihotuja. Zajimowani šulerjo móža so pod z kom­petentnymi partnerami rozmołwjeć. W planowanym tydźenju zarjadowanjow wot 21. do 26. junija móža so młodostni z digitalnymi poskitkami wo powołanjach zaběrać a informacije wo móžnych powołanskich polach zběrać. W lěću maja so wotměć praktiki. Organizatorojo chcedźa zawody, kotrež tajke poskića, na platformje wozjewić.

Rostliny měnjeć

Přijimuja hałzy

Freitag, 23. April 2021 geschrieben von:

Njebjelčicy. Dokelž so lětsa žane chodojtypalenje njewotměje, skići Njebjelčanska gmejna swojim wobydlerjam wosebity serwis. Zajimcy móža suche hałzy hač do přeměra dźesać centimetrow w Njebjelčanskim twarskim zawodźe wotbyć. Prěnja składnosć je jutře, sobotu, wot 8 do 15 hodź. Dalšu tajku předwidźa pjatk, 30. apryla, wot 12 do 18 hodź.

Ideje bórze zapodać

Kamjenc. Za hospodarskej lěće 2021 a 2022 přewostaji město Kamjenc stajnje po 9 000 eurach jako wobydlerski etat. Z nim spěchuja wobydlerski angažement a socialnu zhromadnosć w měsće samym a w jeho dźělach. Hišće hač do 30. apryla móža wobydlerjo, towarstwa a iniciatiwy swoje namjety a ideje zapodać, a to najlěpje z mejlku pod . Maksimalnje hodźi so 2 000 eurow spěchować.

Na serbsko-němsku namšu

Kórjeń. Přichodna serbsko-němska namša wotměje so njedźelu, 25. apryla, w 10 hodź. w Kórjenju (Kahren) pola Choćebuza. Liturgiski nawod změjetej wosadna fararka Reinhild Magirius a serbska dušepastyrka Katharina Huglarjowa. Po kemšach budźe mały zhromadny kofej pod hołym njebjom.

Poradźuje po telefonje

Donnerstag, 22. April 2021 geschrieben von:
Budyšin. Jutře, pjatk, wot 15 do 17 hodź. kaž tež štwórtk, 29. apryla, wot 15 do 17 hodź. poskića wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel darmotne socialne poradźowanje po telefonje. Te­matiske ćežišća budu aktualne dźěłowe a socialnoprawniske wuskutki pandemije kaž tež domjace hladanje w času korony. Zajimcy docpěja Hajka Kozela pod telefonowym čisłom 035932/ 363 727. Wón wotmołwja tohorunja na prašenja wo dalšich temach, na přikład nastupajo najwšelakorišu pomoc w zwisku z tuchwilnej pandemiju.

Wopominaja M. Rostoka

Dienstag, 20. April 2021 geschrieben von:

Huska. Hušćanska wosada wopomina jutře, srjedu, wučerja Michała Rostoka składnostnje jeho 200. narodnin. W 17 hodź. zahaji so nyšpor w cyrkwi. Přizamknje so postrowna hodźina z krótkimi přinoškami wo Rostoku. Swjatočnosć zakónči so na kěrchowje při wobnowjenym rowje Rostoka. Michał Rostok narodźi so w lěće 1821 w Bělšecach. Wot 1837 do 1841 wopyta Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Skutkowaše štyri lětdźesatki jako wučer w Drječinje. Wón wuwiwaše serbsku přirodowědomostnu terminologiju a běše insektowy slědźer europskeho wuznama. Rostok wumrě 1893 w Husce. 1997 postaji jemu Maćica Serbska nowy narowny pomnik na Hušćanskim kěrchowje.

Diskutuja online

Anzeige