Z wyšim měšćanostu rěčeć

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Město Wojerecy a tamniša biblioteka Brigitty Reimann pokročujetej 27. februara slěd zarjadowanjow pod hesłom „Prašej so wyšeho měšćanostu“. Tónraz njezměja krutu temu, tak zo móže kóždy swoje naležnosće přednjesć a so wo tym z Torstenom Rubanom-Zehom (SPD) rozmołwjeć. Wobdźělenje je darmotne a kóždy je přeprošeny, so wot 18 hodź. w měšćanskej bibliotece wobdźělić. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku projekta „Wotewrjena dźěłarnička demokratije“. Z nim chcedźa wobydlerjow do procesa rozsudow wo měšćanskich naležnosćach zapřijeć.

Za wubědźowanje so přizjewić

Hózk. Za lětuše wubědźowanje Black Bird Run 3. septembra w Hózku móža so zajimcy nětko přizjewić. Kaž Hózkowske młodźinske towarstwo zdźěli, maja wobdźělnicy na dwanaće kilometrach 15 zadźěwkow přewinyć. Ličba wobdźělnikow je na 400 wobmjezowana. Star­tować móža zajimcy wot 18 lět. Při­zjewjenja přijimuja pod blackbird­.

Wóskować, škrabać a wužrawać

Mittwoch, 22. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin. Hišće hač do 24. februara maja dorosćeni zajimcy móžnosć, swoje kolekcije za 70. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko zapodać. Wudźěłki přijimuja Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu, w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje abo w „Lódce“ w Choćebuzu, w regionalnych běrowach Domowiny w Slepom, Choćebuzu, Chrósćicach a we Wojerecach kaž tež z póštu.

Spominaja na prócowarja

Spominaja na prócowarja

Freitag, 17. Februar 2023 geschrieben von:

Hodźij. Składnostnje 100. posmjertnin něhdyšeho Hodźijskeho fararja a předsydy Maćicy Serbskeje Jana Pawoła Křižana přeprošuja Hodźijska wosada, Maćica Serbska, Serbske ewangelske towarstwo a Domizniske towarstwo w Hodźiju na wopomnjenske zarjadowanje. Wone wotměje so sobotu, 25. februara 2023, w 14 hodź. w Hodźijskim kantoraće (Při nawsy 2). Tam poskićuja tři krótkopřednoški. Wone zaběraja so ze žiwjenjom a skutkowanjom fararja Křižana (dr. Gerat Krawc, Hodźijska wosada), z fararjom Křižanom a Maćicu Serbskej (dr. Annett Brězanec, Maćica Serbska) a z burskimi statokami Křižanec swójby w Hodźijskej wosadźe w 19. lětstotku (Peter Beer, Domizniske towarstwo w Hodźiju). Přizamknje so počesćenje při rowje. Njedźelu, 26. februara, w 9.30 hodź. budu dwurěčne wopomnjenske kemše w Hodźijskej cyrkwi. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Planuja wuprawu

Nowačkow přizjewić

Donnerstag, 16. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin. Přizjewjenje do 5., 6., 7. a do 10. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija je w tydźenju wot 27. februara hač do 3. měrca móžne. A to póndźelu, srjedu a štwórtk wot 8 do 15. 30 hodź., pjatk wot 8 do 12 hodź. a wutoru, 28. februara, wot 8 do 18 hodź. Trěbne za přizjewjenje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske doporučenje zakładneje šule, narodźenske wopismo, połlětna informacija, zdźělenje k zastaranskemu prawu (jeli přitrjechi) a zdźělenje k wosebitemu pedagogiskemu spěchowanju (jeli přitrjechi). Dokładniše informacije nadeńdu zajimcy pod .

Ralbicy. Přizjewjenje šulerjow do 5. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy je wot póndźele, 27. februara, hač do pjatka, 3. měrca, póndźelu a štwórtk wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź., pjatk wot 8 do 10 hodź. a po dorěčenju móžne. Informaciju nańdźeće tež na internetnej stronje .

Zhromadnje jejka debić

Zapósłanča přeprošuje na jězbu

Mittwoch, 15. Februar 2023 geschrieben von:

Berlin. Wot 16. do 17. měrca přeprošuje zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD) na busowu jězbu z Budyšina do Berlina. Wobdźělnicy wopytaja mjez druhim zwjazkowy sejm, wobdźěla so na plenarnym posedźenju, wopytaja dwě ministerstwje a podadźa so na kołojězbu po Berlinje. Jězba, přenocowanje, snědań a dwójce wobjed su darmotne. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03591 2744690.

Poskića kurs čěšćiny

Budyšin. Štóž ma zajim za rěčny kurs ­čěšćiny wot 20. julija do 17. awgusta w Praze abo wot 13. awgusta do 4. septembra w Českich Budějovicach, njech w Rěčnym centrumje WITAJ hač do 15. měrca swoje přizjewjenske podłožki ­woteda. (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, e-mail: ). Wotpowědny formular a dokładne informacije su na internetnej stronje pod „rěčne kursy – čěšćina“ přistupne.

Wo Krabaće powědałoj

Přizjewjenje nowačkow

Freitag, 10. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin (SN). Přizjewjenje do 5., 6., 7. a 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin je w tydźenju wot 27. februara hač do 3. měrca móžne. A to póndźelu, srjedu a štwórtk 8 do 15.30 hodź. a wutoru, 28. februara, 8 do 18 hodź. Pjatk je to jenož wot 8 do 12 hodź. móžno, a nic hač do 15.30 hodź., kaž smy srjedu mylnje pisali.

Trěbne za přizjewjenje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske do­poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětna informacija, zdźě­lenje k zastaranskemu prawu (hdyž při­trjechi), zdźělenje k wosebitemu pedagogiskemu spěchowanju (hdyž přitrjechi).

Dokładniše informacije su pod .

„Kulturna zyma“ so nachila

Chrósćicy (SN). W Putniskej hospodźe Chrósćicy so lětuša „Kulturna zyma“ nachila. Na předposlednim wječoru tutu sobotu skića putnica Johanna Suttoris z Karlsruhe přednošk „Mój camino frances 2022“. Wona je so hakle před poł lětom ze Španiskeje nawróćiła, hdźež je po najznaćišim ze španiskich pućow hač do Santiaga de Compostele nóžkowała.

Přednošk započnje so 19.45 hodź. Hižo w 16 hodź. su dźěći na serbsku bajku prošeni, kotruž jim „ćeta Mónika“ čita.

Měnjenja prašane

Donnerstag, 09. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin (SN). Město Budyšin wuwiwa strategiju za wobchad pěšich, kotraž ma jako zakład za spěchowanje pěškoweho wobchada po cyłym měsće słužić. ­Měšćanske zarjadnistwo namołwi woby­dlerjow, so k předležacemu naćiskej dokumenta hač do 19. februara wuprajić, pak přez e-mejlku na abo z póštu na Budyske měšćanske zarjadnistwo, wustaw twarskeho zarjadnistwa, Mjasowe wiki 1, 02625 Budyšin. Link k wobdźělenju namakaće pod .

Dar kameradam w Bukojnje

Bukojna (SN). Dobrowólna wohnjowa wobora w Bukojnje, gmejna Malešecy, wjeseli so nad pjenježnej podpěru Budyskeje wokrjesneje lutowarnje. Ta kóžde lěto swójsku protyku předawa. Wunošk powšitkownowužitnym organizacijam abo towarstwam přewostajeja. Dochody z předanje, kotrež je filiala při Markt­kaufje docpěła, su tele dny kameradam w Bukojnje přepodali. Bě jich 565 eurow.

Móst dospołnje zawěrany

Žiwjenje a skutk Grünewalda

Montag, 06. Februar 2023 geschrieben von:
Budyšin. Marianne Risch-Stolz z wo­krjesneje ludoweje uniwersity Budyšin přednošuje štwórtk, 9. februara, we 18 hodź. w Muzeju Budyšin wo žiwjenju a skutkowanju wuměłca Matthiasa Grünewalda. Grünewald, alias Mathis Neithart abo Mathis Gothart, je předewšěm za Isenheimski wołtar znaty. Zajimcy njech přizjewja so telefonisce pod čisłom 03591 272 290.

Kurs hospicneje słužby

Freitag, 03. Februar 2023 geschrieben von:

Kamjenc. Chorych a mrějacych přewodźeć je naležnosć wutroby, tola słuša tež tójšto mocow k tomu. Wěda, kotraž je za přewjedźenje tajkeje słužby trěbna, sposrědkuje so na přikład w zakładnym kursu ambulantneje hospicneje słužby Carity w Kamjencu. Tutón wotměja wot 1. měrca hač do 1. apryla trójce srjedu wot 17 do 20 hodź. a trójce sobotu wot 9 do 15 hodź. Planowany kurs za pokročenych ma w septembrje slědować. Štóž chcył tajkele wukubłanje absolwować, měł so sčasom pola hospicneje słužby telefonisce pod čo. 03578 37 43 12 abo z mailku na přizjewić.

Wo klóštrje Osek a cisterciensach

Smječkecy. Wjesny klub Smječkecy přeproša wutoru, 7. februara, na přednošk Wolfganga Sperlinga. Ze wsy pochadźacy fachowc a čłon Koła přećelow klóštra Osek wobswětli po poswjećenju domu w 19 hodź. stawizny mjenowaneho sewjeročěskeho klóštra kaž tež skutkowanje rjadu cisterciensow. Zastup je darmotny.

Sobudźěłaćerjam so dźakowali

Donnerstag, 02. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin. Zamołwići zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) su so wčera z małej gestu pola swojich sobudźěłaćerjow za jich wšědne dźěło dźakowali. Jako dźakny dar přepodachu kóždemu termosowu blešu.

Poskićeja wodźenje

Wojerecy. Wosebitu dźěłarničku za młodostnych wot 9. lětnika a dorosćenych poskićitej hród a měšćanski muzej Wojerec 3. februara w 10 hodź. Zajimcy móža so na tematisce specifiskim wodźenju přez bywši lacaret a lěhwo za wójnskich jatych Elsterhorst, nětčiši Narć pola­ ­Wo­jerec, wobdźělić. Po wodźenju so při­tomni do dźěłowych skupin rozdźěla, zo bychu so z pomocu našočasnych žórłow z dóńtom tehdyšich jatych a nućencow wokoło Wojerec rozestajili. Něhdźe dwě hodźinje stej za poskitk planowanej. ­Zastup za dźěćo płaći pjeć eurow, při­słušacy dorosćeny je darmotny. Zajimcy přizjewja so telefonisce pod 03571 20973504 abo přez mejlku na z.

Informuja wo wukubłanjach

Anzeige