Zhromadnje zmije pušćeć

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Smječkecy. Wjesny klub Smječkecy přeproša wšitke swójby zbliska a daloka na tradicionelne pušćenje zmije do Smječkec, a to njedźelu, 1. oktobra, na łuku za Bjeńšec twarskej firmu. Po zwučenym wašnju spřihotuja tež lětsa zaso wjesne žony wot 15 hodź. butřankowe plincy. Organizatorojo wjesela so na bohate wobdźělenje

Oratorij trójce zaklinči

Zahaja Krabatowy tydźeń

Donnerstag, 28. September 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Składnostnje zahajenja Krabatoweho tydźenja jutře, 29. septembra, před radnicu w starym měsće Wojerec dźěći z Němčanskeje pěstowarnje w 14.30 hodź. serbski program předstaja. W 16.30 hodź. móža wopytowarjo dźěćacu rejwansku skupinu Brětnja dožiwić. Tomu so w 17.30 hodź. Serbska ludowa rejwanska skupina Ćisk přizamknje, kiž tradicionelne młóćenje z cypami pokaza. Tež „připołdnica“ steji na programje – w kamishibai-dźiwadle. Při jewišću je stejnišćo župy „Handrij Zejler“. Rěčnaj motiwatoraj Marija Šołćić a Lucian Kaulfürst budźetaj z keramiku resp. dudami přitomnaj. Oficielne zahajenje přewjedźe wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) w 14 hodź. Krabatowy tydźeń budźe hač do 8. oktobra trać. Dalše informacije: .

Kupjel zawrjena

Kamjenc. W Kamjenskej halowej kupjeli dyrbja w nazymskich prózdninach nuznje trěbne reparatury přewjesć. Tohodla wostanje kupjel wot póndźele, 2. oktobra, hač do njedźele, 15. oktobra za zjawne płuwanje zawrjena. Sawna hodźi so w tym času we wobmjezowanej měrje wužiwać, a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 12 do 22 hodź. 3. oktobra wostanje sawna zawrjena.

Pólsce a jendźelsce po muzeju

Mittwoch, 27. September 2023 geschrieben von:

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje je zetkawanišćo za ludźi z regiona a z cyłeho swěta. Tu nadeńdźeš rěčnu mnohotnosć. Pjatk, 29. septembra, přeprošuje Serbski muzej w ramiku mjezykulturnych tydźenjow w Budyšinje hosći w 15 hodź. na wjedźenje w pólskej a w 16 hodź. w jendźelskej rěči. Stawizny Serbow a wosebita wustajeńca „Čej’ da sy?“ so při tym předstajeja. Zajimcy njech přizjewja so pod .

Knižna premjera na hrodźe

Lichań. W Ludowym nakładnistwje ­Domowina je w septembrje wobrazowy zwjazk Jürgena Maćija „Ducy domoj – Unterwegs nach Hause“ wušoł. Nakładnistwo a Domizniske towarstwo Lichań přeprošujetej wšitkich zajimcow na ­knižnu premjeru, kotraž budźe wutoru, 3. oktobra, we 18 hodź., na hrodźe ­w Lichanju.

Radźićeljo wuradźuja

Dienstag, 26. September 2023 geschrieben von:

Chrósćicy. Přichodne posedźenje Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 28. septembra, w 19 hodź. w tamnišim gmejnskim a kulturnym ­centrumje. Mjez druhim póńdźe wo ­wysokosć staršiskeho popłatka za hladanje dźěći w Chróšćanskej pěstowarni. ­Dale na dnjowym porjedźe steja wustawki wo wudawkach za zasadźenje wohnjoweje wobory a změna wobtwarjenskeho plana „Při pastyrni“ w Chrósćicach. ­Zjawnemu posedźenju přizamknje so njezjawny dźěl. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wjelk dwě wowcy torhnył

Hórki. W nocy na minjenu sobotu je w Hórkach na kromje wsy do směra na Chrósćicy wjelk dwě wowcy morił. Jeju wobsedźer, kotryž měješe dohromady štyri wowcy na pastwje, je škodu hnydom přisłušnemu městnu přizjewił. ­Fachowc je hišće sobotu dopołdnja přijěł a po obdukciji wobkrućił, zo běše to wjelk. Tamnej wowcy móžeštej so wuchować a najprjedy raz ćeknyć. Jej su w běhu dnja zaso namakali.

Wo studentskim žiwjenju

Montag, 25. September 2023 geschrieben von:

Choćebuz. Přichodne Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju wotměje so srjedu, 27. septembra, we 18 hodź. Tónraz steji aktualne serbske studentske žiwjenje w Lipsku w srjedźišću rozmołwy. Z hosćom budźetej Mila Kochojc a Paula Hirtojc, kotrejž w Lipsku serbšćinu studujetej. Wobě rozprawjatej wo swojich nazhonjenjach a dožiwjenjach na studiju a w studentskim žiwjenju. Dalši studenća a absolwenća su na Serbske blido tohorunja wutrobnje přeprošeni.

Ze sakskim premierom rěčeć

Rakecy. Na wobydlersku rozmołwu ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom su zajimcy srjedu, 27. septembra, w 19 hodź. do awle Rakečanskeje ewangelskeje wyšeje šule přeprošeni. Přitomnaj budźetaj tohorunja krajny rada Udo Wićaz a wjesnjanosta Swen Nowotny (wšitcy CDU). Wopytowarjo změja składnosć, swoje prašenja wotbyć a wo aktualnych temach z politikarjemi diskutować.

Krótše wotewrjenske časy

Tomaš Žur koncertuje

Freitag, 22. September 2023 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Bywši organist Berlinskeje katedrale swjateje Jadwigi Tomaš Žur wuhotuje jutře, sobotu, 23. septembra, w 15 hodź. w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje zhromadnje ze swojej mandźelskej Roswithu beneficny koncert na dobro 775 lět wobstejaceho cistercienskeho klóštra. Tema koncerta z rozmyslowacymi a lóštnymi basnjemi je „Rěka žiwjenja“. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Seniorojo škotuja

Lejno. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 26. septembra, w Lejnjanskim hosćencu. Započatk budźe w 14 hodź. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačcy stajnje rady witani. Dalše kartyplacanje budźe 31. oktobra, reformaciski dźeń, w Radworskej „Zelenej hałžce“.

Městna hišće swobodne

Donnerstag, 21. September 2023 geschrieben von:

Budyšin. Za kubłansku jězbu župy „Jan Arnošt Smoler“, kotraž budźe sobotu, 30. septembra, su hišće městna swobodne. Serbja z Budyšina a Budyskeje wokoliny su wutrobnje přeprošeni sobu jěć. Štóž ma zajim, njech so prošu pola regionalneje rěčnicy Katje Liznarjec pod telefonowym čisłom 03591 550211 přizjewi. Wotjězd je w 9 hodź. wot Lawskich hrjebjow. Lětsa podadźa so na kołopuć ­Šěracha w Budyšinku. Po wobjedźe w Njeswačidle budu pola Šołćic w pčólnicy „Regina“ w Konjecach na wopyće. Jězba płaći na wosobu 30 eurow.

Předstaji stawizny wsy

Radwor. Stawizny Chelna steja w srje­dźišću přednoška Pětra Wałdy jutře, pjatk, w 19.45 hodź. w Radworskim ­Słodeńku. Na to chór Meja wšitkich zajimcow wutrobnje přeprošuje.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

Konjecy. We wobłuku komunow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so jutře hnydom tři gmejnske rady zetkaja. Posedźenje radźićelow Ralbic-Róžanta započnje so we 18 hodź. w Konječanskej Burskej stwě. Tam zaběraja so znowa z móžnej fotowoltaikowej připrawu, kotruž chce Mišnjanska firma w Delanach twarić. Dale porěča wo zwyšenju star­šiskeho popłatka za Ralbičansku pěstowarnju.

Worklecy. Wot 19 hodź. wuradźuja ­Worklečanscy radźićeljo w tamnišej šuli. Tež na jich dnjowym porjedźe steja staršiske popłatki za hladanje dźěći w pěstowarni. Nimo toho chcedźa wohnjo­woborny plan za swoju gmejnu kaž tež přidatne wudawki za nowy traktor wobzamknyć.

Njebjelčicy. Tohorunja w 19 hodź. zetkaja so Njebjelčanscy radźićeljo w gmejnskej sydarni. Mjez druhim póńdźe wo twarske wustawki w Serbskich Pazlicach a wo twarski plan w Pěskecach. Skónčnje póńdźe wo stejišćo k přirodoškitnym kompensaciskim naprawam. Wobydlerjo su na zjawne posedźenja wutrobnje přeprošeni.

Tomaš Žur koncertuje

K jubilejej Jurja Słodeńka

Dienstag, 19. September 2023 geschrieben von:

Budyšin. Literarny wječor składnostnje 150. posmjertnych narodnin Jurja Słodeńka wotměje so štwórtk, 21. septembra, w 19 hodź., w Budyskej Smolerjec kniharni. Tam přednjesu čłonojo Towarstwa přećelow Smolerjec kninarnje ně­kotre z „Wobrazow ze wsy“, kotrež je ­Słodeńk w 1920tych a 1930tych lětach w Serbskich Nowinach wozjewił. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Statnu dróhu ponowja

Zejicy. Na statnej dróze S 100 dyrbja so šoferojo wot přichodneho tydźenja na poćeženja wobchada nastajić. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, chcedźa na wotrězku wot Zejic do Lejna kaž tež w Zejicach samych jězdnju ponowić. Twarske dźěła maja w pjeć wotrězkach wot 25. septembra hač do 30. oktobra trać. W tym času rjaduja wobchad z amplu.

Městna hišće swobodne

Montag, 18. September 2023 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Domowinska skupina Pančicy-Kukow přewjedźe sobotu, 23. septembra, swoju skupinsku jězbu do čěskeho Oseka. Tam chcedźa sej klóšter, park a klóštersku piwarnju wobhladać. Wotjězd budźe w 7.30 hodź. wot ­busoweho zastanišća w Pančicach. Za jězbu maja hišće swobodne městna. Štóž chcył so wobdźělić, njech přizjewi so pod telefonowym čisłom 035796 96104.

Neuheiten LND