Rozprawja wo emiratach

Freitag, 21. Januar 2022 geschrieben von:
Chrósćicy. W septembrje 2018 je Sa­watz­kec swójba z Kopšina jedyn tydźeń Arabske emiraty wopytała a při tym horcotu nad 40 stopnjemi wutrała. Werner a Walburga Sawatzkec staj modernej milio­no­wej wulkoměsće Dubai a Abu Dhabi ze­znałoj, w klimatizowanym busu po kraju jězdźiłoj a widźałoj, kak su so ludźo wot beduinow na wolijowych šajchow wu­wiwali. Jutře, sobotu, w 19.45 hodź. předno­šujetaj Sawatzkec mandźelskaj wo swojich dožiwjenjach w Arabskich emiratach a wo zajimawostkach jězby w Chróšćanskej putniskej hospodźe (w němskej rěči). Zastup je jenož móžny po prawi­dle 2G. Tohodla je poručomne trochu prjedy přińć, dokelž maja tam daty­ wopytowarjow zapisać.

Ferialny rěčny kurs za dźěći

Donnerstag, 20. Januar 2022 geschrieben von:

Budyšin. W jutrownych prózdninach 2022 přewjedźe Rěčny centrum WITAJ za šulerjow 2. do 5. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja, kurs serbšćiny w Budyšinje. Won traje wot 19. do 22. apryla 2022 wšědnje wot 9 do 15 hodź. Přizjewjenja su móžne hač do 28. februara, ličba městnow je wobmjezowana. Přizjewjenja přijimuje Michaela Hrjehorjowa pod telefonowym čisłom 03591/550 414 abo e-mailnje pod .

Darowanje wuspěšne było

Z 2G do muzeja

Dienstag, 18. Januar 2022 geschrieben von:
Budyšin. Wot dźensnišeho hodźi so Serbski muzej pod prawidłom 2G wo­pytać. Přistup maja wosoby z płaćiwym a dospołnym dopokazom wustrowjenja abo šćěpjenja. Wosoby, kotrež strowotnych přičin dla poručenje za šćěpjenje nimaja, smědźa test předpołožić. Tež dźěći a młodostni pod 16 lětami su přez prawidłowne testowanje w šulach z prawidła 2G wuswobodźeni.

Wubědźowanje za wučomnikow

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Budyšin. „Moje wukubłanske městno w sto sekundach“ rěka wubědźowanje, ke kotremuž Budyski wokrjesny wuwi­ćo­wy zarjad wučomnikow namołwja. Woni měli we widejoklipje swoje wukubłanske powołanje předstajić. Prašane su awtentiske dohlady do powołanskeho wšěd­neho dnja kaž tež předstajenje typiskich mašinow, gratu a dźěłowych wotběhow. Zapodate widejofilmy maja šulerkam a šulerjam Budyskeho wokrjesa pomhać za sebje prawe powołanje namakać.

Za wobdźělenje maja zajimcy formular na internetnej stronje wupjelnić. Hromadźe z dowolnosću zawoda měli přizjewjenje hač do 16. februara 2022 wotpósłać na adresu . Prjedy hač wobdźělnicy potom filmować za­poč­nu, chcedźa jim cyłodnjowski nawod k tomu podać. Wo najlěpšich přinoškach budźe potom zjawnje wothłosowane. Runočasnje fachowa jury wšitke přinoški posudźuje. Na zjawnym mytowanju budu dobyćerjo swoje přinoški prezentować móc. Jim kiwaja myta w hódnoće 500, 300 a 200 eurow.

Pytaja namjety za počesćenje

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Wojerecy. Kóždej dwě lěće počesća město Wojerecy žonu z města za wosebite skutkowanje z „Martu“. Tak ma so skutkowanje wosobiny w čestnohamtskim dźěle, při pomocy susodam, za dźěło w towarstwach a zwjazkach a na dalšich polach na wosebite wašnje wuzběhnyć. Za to pyta Wojerowske měšćanske zarjadnistwo nětko namjety. Wšitcy wobydlerjo města su namołwjeni, móžne kandidatki pomjenować. Jeničke wu­mě­njenje je, zo ma kandidatka w měsće Wojerecy bydlić. Namjety přijimuja hač do 21. januara w měšćanskim zarjadni­stwje. Radźićeljo města potom wo namjetach rozsudźa. Počesćenje wotměje so na Mjezynarodnym dnju žonow 8. měrca.

Prěni wječor kulturneje zymy

Prěni wječor kulturneje zymy

Mittwoch, 12. Januar 2022 geschrieben von:
Chrósćicy. „Na slědach wjelka – łužiska přiroda a wjelk“ rěka hesło prěnjeho ­wječora noweje kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe sobotu, 15. januara w 19.45 hodź. (zastup wot 19 hodź. zapisanja kontaktnych datow dla). Za tónle wječor je sej hosćićelka ­Monika Gerdesowa přeprosyła fachowca na tym polu. Přednošować budźe ­młody serbski wědomostnik Paul Lipič, pochadźacy z Jawory, kiž w Zhorjelskim Sen­ckenbergskim muzeju za přirodowědu na wjelčim projekće slědźi. Wězo budźe referent tež na prašenja publikuma ­wotmołwjeć. Koronowych postajenjow dla dyrbjachu dotal planowane prěnje štyri ­zarjadowanja bohužel wupadnyć. Nětko smě je putniska mać přewjesć, ale pod prawidłom 2G. Přistup maja wotchorjeni a šćěpjeni.

Přidatny poskitk

Dienstag, 11. Januar 2022 geschrieben von:
Budyšin. K podpěrje šćěpjenskich poskitkow w ambulantnym wobłuku wobsteji wot 14. januara móžnosć, dźěći a młodostnych w klinice za dźěćacu a młodźinsku medicinu Budyskeje chorownje přećiwo koronawirusej šćěpić dać. Za to maja zajimcy na kóždy pad termin dojednać. Poskitk měri so předewšěm ­na dźěći a młodostnych z chroniskimi schorjenjemi, za kotrež wosebite šćěpjenske poručenje wobstaji. Tež za wšitkich druhich je poskitk wuraznje wo­te­wrjeny. Dalše informacije wo šćěpjenju a wo dojednanju termina nadeńdu zajimcy na internetnych stronach chorownje pod adresu .

Kolesa a druhe wěcy namakali

Donnerstag, 06. Januar 2022 geschrieben von:

Wojerecy. Na wšěch šěsć kolesow su w decembru na teritoriju města Wojerec namakali w namakanskim běrowje měšćanskeho zarjadnistwa wotedali. Kaž z nowinskeje zdźělenki města wuchadźa, jedna so wo štyri žonjace kolesa, jedyn mountainbike a jedne mužace koleso. Nimo toho nańdźechu wobydlerjo ćmowy nachribjetnik z črijemi, wšelake kluče, mjez druhim awtowe, słónčne nawoči a rukajcy. Po poł lěće móža namakane wěcy přesadźować, hač na kluče.

Wopak parkowali

Wojerecy. Něhdźe 2 000 ludźi je we Wojerecach loni wopak parkowało. To je ­městu něhdźe 31 000 eurow dochodow wobradźiło. W lěće do toho bě to něhdźe 2 000 eurow mjenje.

Dołhu hrjebju nětko rjedźa

Mittwoch, 05. Januar 2022 geschrieben von:
Šćeńca (AK/SN). Něhdźe pjeć kilometrow dołhu hrjebju wot Šćeńcy (Steinitz) hač k wuliwej do Slěborneho jězora da gmejna Łaz tuchwi­lu rjedźić. Nadawk we wob­jimje 38 000 eurow wukonja hłuboko­twarska firma z Wulkich Ždźarow. Gmejna je na swojim teritoriju za wudźer­žo­wanje wodźiznow druheje rjadownje zamołwita. W konkretnym padźe dźe wo to, njerjad z hrjebje zrumować kaž tež štomy a kerki podłu njeje wurězać, zdźěli wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wužadanje při tym je, zo leži najwjetši dźěl hrjebje w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Wšitke trěbne prašenja pak su ze zarjadnistwom bio­sferoweho rezerwata dorěčane, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa.

Dalše twarnišćo připowědźene

Dienstag, 04. Januar 2022 geschrieben von:

Wulke Ždźary. Nalěto započnu we Wulkich Ždźarach wopłóčkowy kanal kłasć, kaž Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) připowědźi. Za twarske dźěła zwjazkowu dróhu B 96 po wotrězkach dospołnje zawru. Bus mjez Budy­šinom a Wojerecami pojědźe potom po Stróžanskim puću. Tamny wobchad powjedu po hinašej wobjězdce.

Kuchnja skónčnje hotowa

Hórnikecy. Wobydlerski centrum w Hórnikecach je nětko skónčnje z nowej kuch­nju­ wuhotowany. Hižo wot lěta 2019 su so we wobłuku wobydlerskeho etata města Wojerec wo kuchnju prócowali. Dokelž pak budget jednoho lěta njedosahaše, su tež pjenjezy z 2020 a 2021 zapřijeli. Tak móžachu tohorunja wšelake twarske ćeže přewinyć. Mjeztym je wšitko zatwarjene a kuchnja funguje, kaž město Wo­jerecy zdźěli. Ze zbywacymi pjenjezami chcedźa hišće grat a sudobja kupić.

Anzeige