Přednošuje wo koncertach

Montag, 11. Oktober 2021 geschrieben von:
Budyšin. Na swoje přichodne zarjadowanje přeproša Budyski archiwny zwjazk jutře, wutoru, w 19 hodź. na Hrodowskej čo. 12. Tam přednošuje Měrko Šołta wo wosebitym rjedźe koncertow, kotrež mjenowachu „Bautzener Landhauskonzerte“. Te bě organist Budyskeje tachantskeje cyrkwje, hudźbny pedagoga a komponist August Bergt 1802 do žiwjenja zwołał. Wón je so 17. junija 1771 narodźił. Tohodla zaklinči we wobłuku přednoška Bergtowy „Divertimento“ w C-dur, zanjeseny wot ansambla Consonare pod nawodom Evelyn Fiebiger. Wobmjezowaneho městna dla měli so zajimcy přizjewić, e-mailnje pod ­ abo pod telefonowym čisłom 03591/ 534 878.

Na prózdninske dźěło

Freitag, 08. Oktober 2021 geschrieben von:

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłar/ka, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zajimcy njech so z krótkim požadanjom pod přizjewja.

Namjety zapodać

Budyšin. Lětuša schadźowanka ma so sobotu, 20. nowembra, w Budyskej „Krónje“ swjećić. Studowacy kaž tež wuknjacy Serbskeho gymnazija su nětko namołwjeni sej hłójčku łamać wo přinoškach, kotrež maja program wobohaćić. Ze strony Załožby za serbski lud zamołwita Jana Pětrowa planuje zhromadnje z Katku Pöpelec a Symanom Hejdušku tuchwilu „normalny“ live-program pod wuměnjenjemi 3G abo 2G. Dokładniše informacije hišće wozjewja. Hač do njedźele, 10. oktobra, přijimuja organizatorojo namjety. Wone měli wopřijeć informacije wo tym, štó so předstaji, po móžnosći hižo z temu. ­Při­- noški za program njech zapodadźa ­zajim­- cy e-mejlnje na abo .

Dźěłarnička Bjesadow

Přihotuja nowu wustajeńcu

Donnerstag, 07. Oktober 2021 geschrieben von:

Kamjenc. W Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy přihotuja tuchwilu nowu wosebitu wustajeńcu, kotraž wobswětla dobu před 90 milionami lět w Sakskej. Tele dny dóstachu tam někotre modele pra­zwěrjatow, jednu z hłownych atrakcijow přehladki. W krydowej dobje bě Europa móhłrjec kupowy swět. Na kraju po­čachu so rostliny z kćenjemi wuwiwać, w morjach žiwe běchu rybjace prazwěrjata. Pobrjóh morja bě potajkim snano tež před Kamjenskimi měšćanskimi wrotami. Jako wuslědk tohole časa nasta jedna z najrjeńšich krajinow Němskeje, Połobske pěskowčiny, lěpje znate jako Sakska Šwica. Oficialnje wotewrěć chcedźa přehladku pjatk, 15. oktobra w 19 hodź. w elementariju muzeja. Wot 16. oktobra budźe wona potom wšitkim zajimcam přistupna.

Jutře na kino do kluba

Za adwentne wiki so přizjewić

Mittwoch, 06. Oktober 2021 geschrieben von:

Bart. Malešanska gmejna tuchwilu z toho wuchadźa, zo so lětuše adwentne wiki w Barće zaso wotměja. Tuž móža so wikowarjo a towarstwa nětko za nje při­zjewić a sej stejnišća rezerwować. Móžno je to e-mailnje pod adresu sekretariat @malschwitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 32 / 37 70. Wikowarjow, kotřiž běchu so do korony stajnje na wikach wobdźělili, chcedźa tohorunja informować, rěka w najnowšim wudaću gmejnskeje nowiny.

Informuja tež serbsce

Wojerecy/Lejno. Sakski krajny kuratorij za wjesny rum přewjedźe přichodny tydźeń informaciskej zarjadowani, na kotrymajž móža so zajimcy wo sakskim wubědźowanju simul+ wobhonić. Wone podpěruje projekty, kotrež towaršnostnu zhromadnosć kruća, žiwjenske wuměnjenja polěpšeja a tak k strukturnemu wuwiću w Sakskej přinošuja. Prěnje zarjadowanje wotměje so póndźelu, 11. oktobra, w 17 hodź. na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje. Dalše budźe w serbskej rěči, a to 14. oktobra w 17 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K Lipje“. Při­zjewić so trjeba njeje. Škitne postajenja korony dla pak maja zajimcy wobkedźbować.

Lisćiki za jewišćowy bal

Přidatne terminy šćěpjenja

Dienstag, 05. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Zo móhło so hišće wjace wobydlerjow Budyskeho wokrjesa přećiwo koronawirusej šćěpić dać, zarjaduje krajnoradny zarjad přichodne dny wjacore přidatne šćěpjenske terminy. Tak móžeš so w Budyskim Centeru na Žitnych wikach štwórtk a sobotu, 7. a 9. oktobra, stajnje wot 10 do 17 hodź. šćěpić dać. We Wojerowskim Łužiskim centeru budźe to zajutřišim, štwórtk, wot 11 do 17 hodź. móžno. Za oktober su hišće dalše terminy planowane.

Město tójšto wopytowarjow měło

Budyšin. Ličba wopytowarjow Budyšina je w juliju 2021 niwow do časa korony docpěła, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli. W tym měsacu zličichu dohromady 7 950 turistow w sprjewinym měsće. Woni wobradźichu hotelam, pensijam a stanowanišćam cyłkownje 24 055 přenocowanjow. Wopytowarjo přebywachu přerěznje tři dny w Budyšinje.

Namjety zapodać

Za 147. schadźowanku

Montag, 04. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Lětuša schadźowanka ma so sobotu, 20. nowembra, w Budyskej ­„Krónje“ swjećić. Studenća a studentki kaž tež šulerjo a šulerki Serbskeho gymnazija su nětko namołwjeni sej hłójčku łamać wo přinoškach, kotrež maja program wobo­haćić. Ze strony Załožby za serbski lud zamołwita Jana Pětrowa pla­nuje zhromadnje z Katku Pöpelec a Symanom Hejdušku tuchwilu „normalny“ live-program pod wuměnjenjemi 3G abo 2G. Dokładniše informacije hišće wozjewja. Hač do njedźele, 10. oktobra, přijimuja organizatorojo zajimawe ideje.

Namjety měli wopřijeć informacije wo tym, štó so předstaji, po móžnosći hižo­ z temu. Přinoški za program njech zapodadźa zajimcy e-mejlnje na katha­ abo .

Tomaš Žur koncertuje

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Na dnju němskeje jednoty, potajkim zajutřišim, 3. oktobra, wuhotujetaj wuznamny organist Tomaš Žur a saksofonist Gerold Gnausch, pochadźacaj z Baćonja resp. Lubija a skutkowacaj tuchwilu předewšěm w Berlinje, zhromadny koncert w Budyskej tachantskej cyrkwi. Zarjadowanje pod hesłom „Duchowna hudźba w měsacu róžowca“ započnje so we 18 hodź., zastup je darmotny. Při zachodźe pak wjeseli so zarjadowaca katolska wosada swj. Pětra nad šćedriwymi pjenježnymi darami.

Na prózdninske dźěło

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłarka/kubłar, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zajimcy njech so z krótkim požadanjom pod přizjewja.

Kubłanske dny za młodźinu

Worklecy. Wot 15. do 17. oktobra přewjedźe dekanatne dušepastyrstwo zhromadne kubłanske dny serbskich młodostnych we Winfriedowym domje w Schmiedebergu. Přizjewić móža so zajimcy hišće hač do wutory, 5. oktobra, ale jeničce online. Wotpowědny link po­dawaja pod .

Saněrowanje dróhi pozdźišo

Donnerstag, 30. September 2021 geschrieben von:

Kinajcht (KD/SN). Wojerowska měšćanska rada kaž tež zarjadnistwo stej mjeztym wjace króć wo wodźenju wobchada na Kinajchtskej we Wojerecach wuradźowałoj. Wobydlerjo hórša so nad haru a sylnym wobchadom. Njedawno je Dietmar Wolf, nawoda fachoweho wobłuka za twarstwo města Wojerecy, Kinajchćanam móžne warianty wodźenja dróhi na nawsy předstajił. Dróha je skóncowana a ma so zasadnje saněrować. Po li­čenju wobchada w juniju wužiwa ju wšědnje něhdźe 5 000 awtow. Mnozy přijědu z Łaza. Wobydlerski rozsud wo tym, kak ma so z dróhu postupować, přeje sej wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD). Planowanje projekta chcedźa hakle 2023 zahajić. Za to w lětomaj 2021/2022 planowane pjenjezy chcedźa mjeztym druhdźe wudać.

Pomocna akcija

Zejicy. Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. chce ze swojej akciju „Łužica pomha“ lětsa­ znowa diecezanski zwjazk Carity w pólskim Ełku podpěrać. Přijěć chce po dary direktor Carity, prelat dr. Dariusz Kruczyński. Datum hromadźenja so sčasom wozjewi.

Kónc měsaca rozsudźa

Montag, 27. September 2021 geschrieben von:

Kulow. (AK/SN). Wjac hač 3 000 eurow wot wulkeje wody potrjechenym w Bad Neuenahru stej frizerska mišterka Kerstin Tanneberger a mějićelka wobchoda za potrjebu ćěšenkam Birgit Bensch w Kulowje nazběrałoj. Předewzaćelce stej widejo widźałoj, kiž dokumentuje zapusćenja a kotryž bě bywša Kulowčanka swojej sotře pósłała. „Chcemy na městnje pomhać, bě tuž spontana ideja, a dóstachmoj njekomplikowanu pomoc“, Birgit Bensch rozprawja. Darowanskej boksy pola frizerki a w ćěšenkowym wobchodźe běštej započatk. Pozdźišo stej k wšelakim přiležnosćam napoje a jědźe za dobry skutk předawałoj. „Běchu to dary tudyšich firmow. Jim słuša wutrobny dźak!“ Kotre jednotliwe projekty na městnje z pjenjezami podpěruja, iniciatorce zhromadnje z kontaktnymi wosobami w Bad Neuenahru nětko kónc septembra rozsudźa.

Maja noweho nawodu

Dom kata sej wobhladać

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Chasow. Njedźelu, 26. septembra, wot 13 do 18 hodź. budźe při wětrniku w Chasowje dźeń wotewrjenych duri. Wětrnik drje přistupny njebudźe, wobhladać pak móža sej zajimcy historiske twarjenje, kotrež je pod zapřijećom „dom kata“ znate, a kiž bu z Lišeje Hory do Chasowa přenjesene. Na znowanatwarje wobdźěleni rjemjeslnicy na městnje wšelake rjemjesła pokzuja. Wjedźenja su tohorunja planowane. Wo zabawu a dobru naladu staraja so Chróšćanscy muzikanća. Zastup je darmotny. Přiwšěm je kóždy krošik rady widźany a witany. Wšako twar hišće dokónčeny a dozapłaćeny njeje. Čłonojo a přećeljo Njeswačanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa wjesela so na mnohich wopytowarjow.

Předstaja Serbsku protyku

Malešecy. Na premjeru Serbskeje protyki 2022 su wšitcy zajimcy póndźelu, 27. septembra, we 18 hodź. do hosćenca „Wódny muž“ w Malešecach přeprošeni Redaktor protyki Pětr Šołta předstaji nowostku zhromadnje z Lubinu Malinkowej, Gerlind Šubertowej a Gretu Helenu Scheffel, kotrež wurězki ze swojich přinoškow čitaja. Zastup je wot 17.30 hodź.

Anzeige

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o