Do cyrkwjow a muzejow

Freitag, 26. April 2024 geschrieben von:

Kamjenc. 13. raz přeprošuja w Kamjencu na nóc cyrkwjow a muzejow, kotraž wotměje so jutře, sobotu, wot 18 do 24 hodź. Na wopytowarjow čaka 45 programowych dypkow na 15 městnosćach. W Lessingowym muzeju poskićuja klankodźiwadło, čitanja a hudźbu. W klóšterskej cyrkwi swj. Hany móža sej zajimcy pišćele wobhladać. W měšćanskim archiwje namakaja wopytowarjo schowane kućiki. Cyłkowny rogram je zestajeny w zešiwku, kiž je na mnohich městnach wupo­łoženy.

Na literariske čitanje

Drježdźany. W Drježdźanskej centralnej bibliotece čita jutře, sobotu, w 11 hodź. Jěwa-Marja Čornakec ze swojeje knihi „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili“. Literariske čitanje je za małych runje tak kaž za wulkich wopytowarjow myslene.

Oldtimery hladać a skakać

Wopominaja pólskich wojakow

Donnerstag, 25. April 2024 geschrieben von:

Chrósćicy. Kóždolětne wopominanje padnjenych pólskich wojakow při Fulkec hórce w Chrósćicach zhromadnje z pólskimi hosćimi ze Żarow wotměje so njedźelu 28. apryla. Na wopominanju w 10.30 hodź. wobdźěla so nimo pólskich hosći předsyda Domowiny Dawid Statnik, županka župy „Michał Hórnik“ Diana Wowčerjowa a Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman. Swjatočnosć wobrubi Chróšćanska serbska zakładna šula „Jurij Chěžka“.

Wolfgang Kühn turněr dobył

Njeswačidło. Na škotowym turněrje serbskich seniorow je so wutoru w Njeswačanskim „Knježim hosćencu“ ško­towarka a 24 škotowarjow wobdźěliło. Štwórty turněr tohole lěta dobył je Wolfgang Kühn z nahladnymi 3 212 dypkami před Herbertom Krječmarjom (2 763) a Achimom Mejglom (2 658). Cyłkowne hódnoćenje po štyrjoch hrajnych dnjach nawjeduje dale Eberhard Kroschk před Achimom Mejglom a Wolfgangom Küh­nom. Přichodne zetkanje serbskich škotowarjow wotměje so 28. meje w Kozarčanskim hosćencu.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 24. April 2024 geschrieben von:

Ralbicy. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Ralbičanskej starej šuli. Mjez druhim chcedźa radźićeljo hospodarski plan za lěto 2024 wobzamknyć. Dale přepodadźa nadawk za nowotwar chódnika Sernjanskeje dróhi w Róžeńće.

Chrósćicy. Tež Chróšćanska gmejnska ­rada so jutře k zjawnemu wuradźowanju zetka, a to w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje „Łužica“. Nimo informacijow wjesnjanosty a naprašowanja radźićelow a ludnosće steji na dnjowym porjedźe wobzamknjenje koncepta za kolesowanske a pućowanske šćežki w krajinje Hornjołužiskeje hole a hatow. Na wobě posedźeni su zajimcy wutrobnje witani.

Namołwjeja k rjedźenju

Za pućowanje so přizjewić

Dienstag, 23. April 2024 geschrieben von:

Njeswačidło. Rěčna motiwatorka Ra­phaela Wićazowa a projektna sobudźěłaćerka Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije Madlena Mičkec přeprošujetej zajimowanych na přirodźe a serbšćinje na dwurěčne pućowanje podłu hatow wokoło Njeswačidła. Wone wotměje so pjatk, 26. apryla, w 16 hodź. Zajimcy zetkaja so při přirodoškitnej staciji w parku. Přizjewić měli so woni hač do 25. apryla pod telefonowym čisłom 039935 169 970 abo pod . Při pućowanju po přirodźe zeznaja wobdźělnicy domjace rostliny a zwěrjata kaž tež jich serbske pomjenowanje. Puć je něhdźe šěsć kilometrow dołhi. Krute ­črije su trěbne. Wuklinčeć dać chcedźa pućowanje w Njeswačanskim „Knježim hosćencu“. Wobdźělenje płaći na wosobu dwaj euraj.

Přeprošuja na forum

Slepo. Na wobydlerski forum přeprošujetej Slepjanska gmejna a zjednoćenstwo inwestorow Romus Energie & Innovation jutře, srjedu, w 15 hodź. do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma. Tam změja zajimcy składnosć so wo ­planowanych předewzaćach nastupajo energijowe drustwo wobhonić a swoje prašenja wotbyć.

Přednošuje wo molerju

Montag, 22. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Staroměšćanske towarstwo Budyšina přeprošuje jutře, wutoru, w 19 hodź. na přednošk Jurja Łušćanskeho wo žiwjenju a skutkowanju serbskeho molerja Jurja Hajny (1877–1952) do měšćanskeje biblioteki na Budyskej Hrodowej. Jurij Hajna słušeše 1923 k załožerjam Zjednoćenstwa serbskich wuměłcow a je po zakazu tež při znowazałoženju towarstwa 1948 přitomny był. Hajna běše pilny moler-wuměłc, kiž wšitke wuměłske pola molerstwa wobknježeše. Mištersku zdokonjanosć naby sej z mólbami krajinow Łužicy a Italskeje, hdźež wjacore lěta přebywaše a sej mandźelsku namaka. Znate su mnohe jeho zwobraznjenja ­wosobinow, mjez druhim Miny Witkojc a dekana Jakuba Skale.

Seniorojo škotuja

Njeswačidło. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, wutoru, w Njeswačanskim Knježim hosćencu. Započatk budźe w 14 hodź. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo rady witani. Dalši turněr přewjedu 28. meje w Kozarčanskim hosćencu.

Pišćele sej wobhladać

Freitag, 19. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Z akciskim dnjom pod hesłom „Pišćele wotewrjene“ chcedźa jutře, sobotu, zajimcam pišćele bliže předstajić a jich za nje zahorić. Mjez druhim budu pišćele Budyskeje tachantskeje cyrkwje wot 14 do 17 hodź. přistupne. Dalše instrumenty móžeš w Šěrachowje, Žitawje a Wostrowcu dožiwić.

Wo powołanjach so wobhonić

Kamjenc. Powołanske wiki wotměja so jutře, sobotu, w Kamjenskej wyšej šuli „Při Halštrowskej łuce“. Wot 10 do 15 hodź. móža šulerki a šulerjo firmy a jich wukubłarjow zeznać, so wo powołanjach informować a tón abo tamny grat wuspytać. Wjace hač sto wustajerjow je so za zarjadowanje přizjewiło. Tež zajimowani fachowcy móža so na powołanskich wikach wo swobodnych dźěłowych městnach wobhonić.

Sól a žałby zhotowić

Zhromadnje diskutowali

Donnerstag, 18. April 2024 geschrieben von:

Njebjelčicy. Zjawny diskusijny wječor z generalnym sekretarom Sakskeje CDU Alexanderom Dierksom wotmě so póndźelu w Njebjelčicach. Něhdźe 40 wosobow ze serbskich gmejnow a Kamjenca přichwata na faru, zo by hromadźe diskutowało a politikarjam namjety do přichoda dało. Tak rozmyslowachu wo podpěrach za gmejny a wuměnjachu so k temje kubłanje w pěstowarnjach. Dalši dypk bě tež pomjeńšenje běrokratije.

Ze zapósłanču porěčeć

Budyšin. Zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD) přeprošuje jutře, pjatk, wot 11 do 14 hodź. we wobłuku temoweho tydźenja frakcije SPD zwjazkoweho sejma na wotewrjenu wobydlersku rěčnu hodźinu na Budyskim Hłownym torhošću. Rěčne hodźiny, kotrež so hewak we wólbnym běrowje wotměwaja, přećahnu na wiki, zo bychu puće k ludźom w jich připołdnišej přestawce krótke byli. W přitulnej atmosferje móža zajimcy bjez přizjewjenja z Kathrin Michel do rozmołwy přińć.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 17. April 2024 geschrieben von:

Worklecy. Přichodne posedźenje Worklečanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. we wyšej šuli. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z twarskim planom za Přemysłowy park při jězoru, kotryž ma so na Smječke­čanske ležownosće rozšěrić. Nimo toho porěča wo koncepće kolesowanskich a pućowanskich šćežkow Hornjołužiskeje hole a hatow.

Njebjelčicy. Tohorunja jutře, ale w 19 hodź. zetka so Njebjelčanska gmejnska rada w sydarni w gmejnskim zarjadni­stwje. Tež na jeje dnjowym porjedźe steji Přemysłowy park při jězoru. Tu pak jedna so wo Serbskopazličanske ležownosće.

Pančicy-Kukow. A skónčnje wuradźuje jutře tež gmejnska rada Pančic-Kukowa, a to w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu. Mjez druhim póńdźe we wobłuku twarskich naležnosćow wo podlěšenje twarskeje dowolnosće za přetwar bywšeje starownje w Swinjarni na spěchowansku šulu klóštra Marijineje hwězdy. Dowolnosć pochadźa z nowembra 2020.

Wokrjesnu dróhu ponowja

Rozmołwa na hrodźe

Dienstag, 16. April 2024 geschrieben von:

Wojerecy. Analyza aktualneho połoženja demokratiji napřećiwnych prudow a jich wuskutkow na towaršnosć w Budyskim wokrjesu je wobsah rozmołwy jutře, srjedu, wot 18 do 20.15 hodź. w Krabatowej pincy na Wojerowskim hrodźe. Christian Schäfer ze syće tvBUNT pokaza wideja a rozłoži pokazki na tute zjawy. Akterojo starosća so wo rosćacy wliw prawicarsko-ekstremistiskich myslow a jednanjow w towaršnosći kaž tež wo stupacej ličbje demonstracijow neonacijow a namocy w regionje. Wobmjezowaneje ličby městnow dla měli so zajimcy pola Ludoweje uniwersity Wojerecy, kotraž rozmołwu zarjaduje, pod 03571 20937200 abo ­e-mejlnje pod přizjewić.

Nazwučuja słowjanske reje

Bukecy. Rejowanska dźěłarnička z choreografom Georgijom Marinovom wotměje so štwórtk, 18. apryla, we 18.30 hodź. na wosadnej žurli ewangelskeje wosady při cyrkwi w Bukecach. Tam ­nazwučuja a rejuja so słowjanske ludowe reje. Zastup je darmotny. Zajimcy su wutrobnje witani.

Přednošuje wo dalokim swěće

Montag, 15. April 2024 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Domowinska skupina Pančicy-Kukow přeprošuje swojich čłonow a wšitkich dalšich zajimcow na přichodne zarjadowanje srjedu, 17. aprila, w 19 hodź. do awle Šule Ćišinskeho. Tam přednošuje Sulšečanski krosnowar Achim Mič wo swojich dožiwjenjach w Indoneziskej. Wšitcy su wutrobnje witani.

Wotnožku banki přetwarja

Kulow. Wot 19. apryla budźe wotnožka Ludoweje banki w Kulowje twarnišćo. Hač do kónca meje chcedźa rumnosće tak přetwarić, zo móža w nich wobydlerjow lěpje poradźować. Z tutej inwesticiju chcedźa městnosć Ludoweje banki w Kulowje do přichoda zaručić. Tež samoposłužowanska technika so za čas twarskich dźěłow wužiwać móc njebudźe. Wobydlerjo móža so w mjenowanym času we wotnožce na Wojerowskej Friedrichowej čo. 2 poradźować dać a tam swoje pjenježne naležnosće wobstarać.

Neuheiten LND